HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta AIKA klo 18:15-20:18 PAIKKA Kunnahallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 20 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 21 Markkinaoikeuden päätös talvikunnossapidosta syksy- ja kevätkausille Teiden ja alueiden talvikunnossapito 7 23 Hyrynsalmen liikenneturvallisuussuunnitelma Poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksestä 9 25 Pekankylän jätteiden aluekeräyspaikka Kainuun Puhelinosuuskunnan (KPO) valokuitukaapelin sijoituslupahakemus 27 Kiinteistö Oy Ahmahakan ilmoitus vuokralaisvalinnoista Irtosanoutuminen ravitsemustyöntekijän toimesta, Helena Heikkinen 29 Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 30 Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset 31 Osastopäällikön viranhaltijapäätökset Asuntosihteerin viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 18:15-20:18 PAIKKA Kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keränen Taisto 18:15-20:18 puheenjohtaja Turunen Tuomo 18:15-20:18 varapuheenjohtaja Heikkinen Alpo 18:15-20:18 jäsen Heikkinen Asta 18:15-20:18 jäsen Heikkinen Vuokko 18:15-20:18 jäsen Kemppainen Tyyne 18:15-20:18 jäsen Takila Kai 18:15-20:18 jäsen Toivanen Osmo 18:15-20:18 Kunnanhallituksen edustaja Kuvaja Raimo 18:15-20:18 esittelijä/sihteeri Heikkinen Raimo 18:15-20:18 kunnanrakennusmestari POISSA Kemppainen Tapani kunnanhallituksen pj. Keränen Heimo kunnanjohtaja Heikkinen Anja asuntosihteeri Kovalainen Jaana palveluesimies Korhonen Liisa aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Taisto Keränen Puheenjohtaja Raimo Kuvaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Kai Takila Tuomo Turunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävillä perjantaina teknisten palveluiden

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ osastolla viraston aukioloajan. Raimo Kuvaja osastopäällikkö

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMP 19 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ympäristölautakunnan jäsenille Ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun vähin tään puo let jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luet tuna on saapuvilla. Ympäristölautakunta toteaa kokouksen lailli sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMP 20 Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta ympäristölautakunnan jäsentä. Ympäristölautakunta päät tää, et tä ym pä ris tö lau ta kun nan pöy tä kirjantar kas ta jiksi va li taan kul lakin ker ralla kaksi läs nä ole vaa lau ta kunnan jä sentä tai va rajä sentä, se kä heille varajä se net. Kii reel li sissä tapauk sissa pöy tä kirja voidaan tar kastaa jonkin asian osalta heti kokouk sessa. Pöy tä kirjan tarkasta jat valitaan suku nimen mukai sessa aak kosjär jestyk sessä. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Kai Takila ja Tuomo Turunen, varalla Alpo Heikkinen ja Asta Heikkinen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Markkinaoikeuden päätös talvikunnossapidosta syksy- ja kevätkausille YMP 21 Markkinaoikeus on antanut päätöksen Autoilija Juha Heikkisen, Kuljetus Juha Romppaisen ja Tero Malisen toiminimien haltijoiden hakemuksista markkinaoikeuteen koskien talvikunnossapitotöitä. Markkinaoikeuden ratkaisu: Markkinaoikeus on hylännyt Juha Heikkisen sekä Juha Romppai sen ja Tero Malisen hakemukset. Juha Heikkinen velvoitetaan kor vaamaan Hyrynsalmen kun nan oikeudenkäyntikulut 1000 eurolla. Juha Romppainen ja Tero Mali nen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Hyryn salmen kun nan oi keudenkäyntikulut 1000 eurolla. Markkinaoikeuden päätös liitteenä 1. Ympäristölautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Teiden ja alueiden talvikunnossapito YMP 22 Tekniset palvelut on valmistelemassa tarjouspyyntöjä tuleville kausille. Urakointiaika voi olla yksi tai useampi kausi. Urakka-alueita voi olla yksi tai useampi. Tarjoushinta voi olla suoritusperusteinen /h ja /km tai kiinteä kokonaishinta /urakka-alue. Urakka voidaan ratkaista pelkän hinnan perusteella tai kokonaistaloudellisuuden (pistey tys) perusteella. Lautakunta keskustelee em. pääkohdista. Viimeisin tarjouspyyntöasiakirja liite 2. Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari Raimo Heikkinen puh Lautakunta päättää jatkovalmisteluista seuraavaa: - sopimuskausi 2 vuotta - suoritusperusteinen - kaluston ikä, henkilöstö, kokemus, referenssit, käytettävät lähtöpaikat ja tu ki kohdat otetaan huomioon. - aluejako tarjotaan tiekunnille talvikunnossapitoa, kunta avustaisi

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Hyrynsalmen liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 YMP 23 Kainuun kunnat ja Oulun tiepiiri ovat yhdessä laatineet Kainuun yhteisen seudullisen liikenneturvallisuussuunitelman. Suunnitelmasta on laadittu kuntakohtainen raportti. Hyrynsalmen liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää katsauksen Hyrynsalmen viime vuosien liikkenneturvallisuustilanteeseen, Hyrynsalmelle määritellyt liikenneturvallisuustavoitteet, liikenneturvallisuustyön organisoinnin Kainuun alueella, sekä Hyrynsalmen lii kenne ym päris tön kehittämissuunnitelman. Hyrynsalmen liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 on julkaistu kunnan nettisivuilla. Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari Raimo Heikkinen puh Ympäristölautakunta hyväksyy Hyrynsalmen liikenneturvallisuussuunnitelman 2009.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksestä YMP 24 Veikko ja Tuula Heikkinen hakevat lupaa poiketa rakennusjärjestyksen 15 :n määräyksestä sijoittaa rantasauna noin 12 metrin etäisyy delle rantaviivasta (rakennusjärjestyksen määräys 15 m). Rakennuspaikka sijaitsee Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä Emäjoen rannalla kiinteistöllä Piilola RN:0 19:15, tilan pinta-ala noin 4021 m². Tilalla ennestään omakotitalo, talousraken nus ja ran tasauna. Rantasauna puretaan pois ja samalle paikalle haetaan ra kennuslupaa uuden saunan rakentamiseen. Purettava sauna on ra kennettu noin 12 metrin etäisyydelle rantaviivasta, mikä on ollut sen aikaisen rakennusjärjestyksen mukainen minimi etäi syys rannasta. Ympäristölautakunta voi myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyk sestä, jollei se merkitse määräyksen tavoitteen olennaista syrjäyttä mistä. Kun poiketaan rakennuspaikan vähimmäiskokoa, rakenta misen määrää tai etäisyyksiä koskevista määräyksistä, lupa voidaan myöntää, mikäli rakentaminen ei vaikeuta vastaista kaavoitusta. Rakennuslupahakemuksessa jätevesien käsittelyyn esi tetty jä tevesiimeytyskaivoa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkasta ja, puh Ympäristölautakunta myöntää luvan sijoit taa rantasauna noin 12 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Pekankylän jätteiden aluekeräyspaikka YMP 135 Kunnanhallituksen edustaja Osmo Toivanen esitti ympäristölautakunnalle pekankyläläisten keräämän nimilistan jätteiden aluekeräyspisteen säilyttämiseksi nykyisellä paikallaan. Nimilistassa on yhteensä 73 nimeä. Aluekeräyspisteen säilyttämistä nykyisellä paikalla puoltaa aluekeräyspisteeseen tuo ta vien jätteiden määrä, aluekeräyspisteen siisteys, van hus väes tön suuri osuus ja lomarakennusten määrä Mikitän ve sistössä. Etäisyys Moisiovaaran aluekeräyspisteeseen tulisi olemaan noin 8 kilometriä. Ympäristölautakunta esittää Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle, että Pekankylän jätteiden aluekeräyspiste tulisi säilyttää nykyisellä paikalla. YMP 25 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on hallituksen kokouksessa päättänyt, että aluekeräyspisteiden tyhjennyksen kilpailutuk sen yh tey des sä poistetut kolme pistettä palautetaan käyttöön. Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi, että Pekankylän jätteiden aluekeräyspiste palautuu takaisin käyttöön. Päätös:Ympäristölautakunta hyväksyi.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kainuun Puhelinosuuskunnan (KPO) valokuitukaapelin sijoituslupahakemus YMP 26 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) hakee sijoituslupaa rakentaa valokuitukaapeli Hyrynsalmen keskustan asemakaava-alueelle liitteenä olevan kartan mukaiselle paikalle. Suurin osa kaapelin sijoitusreitistä sijoittuu kunnan omistamalle maalle. Hakemus liitekart toineen on esityslistan liitteenä 3. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja, p Lautakunta myöntää anotun luvan. Valokui tukaapelin yksityiskohtainen sijainti on sovittava maastossa teknisen osaston kanssa. Katujen alitukset on tehtävä poraamalla.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kiinteistö Oy Ahmahakan ilmoitus vuokralaisvalinnoista YMP 27 Kiinteistö Oy Ahmahakan hallitus on päättänyt vuokralaisvalintamenettelystä. Päätöksen mukaan isännöitsijän tekemät vuokra laisvalinnat tuodaan hallituksen päätettäväksi kokouksittain. Vuokra laisvalinnat viedään edelleen tiedoksi kunnan asuntoviranomaisena toimivalle ympäristölautakunnalle. Kiinteistö Oy Ahmahakan hallitus on hyväksynyt isännöitsijän suorittamat vuokralaisvalinnat ajalta , jotka tuodaan edel leen kun nan asuntoviranomaisena toimivalle ympäris tölautakun nalle tie doksi. Lisätietoja asiasta antaa asuntosihteeri, puh. (08) Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi asukasvalintalistat ajalta

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Irtosanoutuminen ravitsemustyöntekijän toimesta, Helena Heikkinen YMP 28 Helena Heikkinen on päiväämällä kirjeellään anonut eroa ravitsemustyöntekijän toimesta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Lisätietoja asiasta palveluesimies puh Ympäristölautakunta myöntää Helena Heik kiselle eron ravitsemustyötekijän toimesta alkaen.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset YMP 29 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat päätökset rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvista: Kemppainen Urho Kalevi 1 - sauna Luvankylä Vesakko, RN:o 22: Astikainen Hilve Päivi 2 - kiinteistön ulkopuolisen jätevesijärjestelmän uusiminen Luvankylä Ilvesjärven koulu, RN:o 15: Asunto Oy Hyrynsalmen Ahmarivi/Heikura Laila 3 - kahden huoneiston yhdistäminen yhdeksi huoneistoksi. Huoneistokohtaisen saunan rakentaminen. Hyrynsalmi Selkola, RN:o 3: Huotari Jorma Reino Olavi 4 - vapaa-ajan rakennuksen rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen Kytömäki Munaniemi RN:o 30: Moilanen Sirpa 5 - loma-asunnon rakennusluvan voimassa oloajan jat ka mi nen Hyrynsalmi Siikaniemi II, RN:o 208: Taide & Terapia Käännekohta Oy 6 - tuulivoimalan pystytys Oravivaara Paljakan koulu RN:o 54: Kiinteistö Oy Hyryntie entisen pankkisalin jakaminen väliseinällä kahteen osaan. Hyrynsalmi Tyynelä RN:o 3:36 Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset YMP 30 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan luvat: Vastaava työnjohtaja: Lämsä Aimo Väisänen Pertti Malinen Jani Heikkinen Mauri Kuusamo Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi KVV-työnjohtaja: Väisänen Pertti Riikola Jouni Heikkinen Timo Hyrynsalmi Liminka Hyrynsalmi Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Osastopäällikön viranhaltijapäätökset YMP 31 Osastopäällikkö on tehnyt seuraavat yleiset- ja hankintaa koskevat vi ran hal ti ja pää tök set: Hankintapäätökset: Kiviöntaidon ulko-ovien hankinta Moottorikelkkaurien hoitolanaukset kevättalvella Yhtenäisen perusopetuksen koulun saneerauksen rakennuttajapalvelut Toimistokalusteiden hankinta teknisen osaston toimistohuoneisiin. Yleiset päätökset: Koulutustilan vuokraaminen Lukiolta Koulutusavain Oy:lle Maanvuokrasopimuksen irtisanominen Oulun Asuntomarkkinat Oy Kajaanin Oikeusaputoimiston toimistohuoneen vuokrasopimuksen jatkaminen kunnanvi rastolla Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Asuntosihteerin viranhaltijapäätökset YMP 32 Asuntosihteeri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätöset: Aravalainan maksuerän maksusopimus. Ympäristölautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi. Päätös: Ympräristölautakunta hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat YMP 33 Ympäristölautakunnalle tiedoksi saapunut posti ajalta liitteen 4. mukaan. Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Kokouspvm Pykälät VALITUSOSOITUS Ympäristölautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee perusteet vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 24, 26 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 24, 26 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Laskutie Hyrynsalmi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Liitetään pöytäkirjaan

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta va litusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoi tettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitusasiakir jojen toimitta minen Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem min toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ HAKEMUSOSOITUSOHJE HANKINTA-ASIOISSA Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62 Ympäristölautakunta 28.05.2009 AIKA 28.05.2009 klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140 Ympäristölautakunta 07.12.2010 AIKA 07.12.2010 klo 18:15-19:52 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Ympäristölautakunta 17.02.2011 AIKA 17.02.2011 klo 18:15-20:03 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58 Kunnanhallitus 23.03.2010 AIKA 23.03.2010 klo 14:00-17:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148 Sivistyslautakunta 24.11.2010 AIKA 24.11.2010 klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot