Yhtymähallitus Liite 2 PTKY KARVIAISEN POTILASASIAKIRJOJEN TIETOSUOJAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 27.3.2012 34 Liite 2 PTKY KARVIAISEN POTILASASIAKIRJOJEN TIETOSUOJAOHJE"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Liite 2 PTKY KARVIAISEN POTILASASIAKIRJOJEN TIETOSUOJAOHJE Laatija Katariina Lahti Hyväksytty

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA SALASSAPITO Potilasasiakirjojen käyttötarkoitus ja merkitys Potilasrekisterit Potilasasiakirjojen salassapito ja vaitiolovelvollisuus Potilastietojen käsittely ilman potilaan tunnistetietoja 7 3 POTILASASIAKIRJOJEN LAATIMINEN Potilasasiakirjojen laatimista koskevat yleiset periaatteet ja ohjeet Potilasrekisteristä erillään pidettävät asiakirjat 8 4 POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ Potilastietojen käyttöoikeus hoitosuhteen perusteella Potilastietojen käyttöoikeus muun asiallisen yhteyden perusteella Potilastietojen käyttöoikeus sairaanhoidollisissa palveluyksiköissä Potilastietojen käyttöoikeus sisäisissä konsultaatioissa Seulontarekisterien tietojen käyttöoikeus Kotihoidon asiakasrekisterin tietojen käyttöoikeus Potilastietojen käyttö opetuksessa Potilastietojen käyttö tutkimuksessa Potilastietojen käyttö toiminnan kehittämisessä ja hallinnointitehtävissä 11 5 POTILASASIAKIRJOJEN LUOVUTUS Yleistä luovuttamisesta Yhteinen potilastietorekisteri Potilasasiakirjojen luovuttaminen potilaan hoidon ja siihen liittyvien tehtävien toteuttamiseksi Luovutus kirjallisella suostumuksella Luovutus suullisella tai asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella Potilasasiakirjojen luovuttaminen ilman potilaan suostumusta poikkeustilanteissa Alaikäisen potilaan asema tietoja luovutettaessa Potilasasiakirjojen luovutus aluetietojärjestelmää käyttäen Potilasasiakirjojen luovutus ilman potilaan suostumusta Viranomaiset, joiden tutkittavaksi potilas voi saattaa hoitoaan koskevan asiansa Vakuutuslaitokset ja vakuutusoikeus Kansaneläkelaitos Muut viranomaiset tai yhteisöt, joille on pyydettäessä annettava tietoja Sosiaalihuollon viranomaiset Holhousviranomainen Edunvalvontavaltuutus Terveydenhuollon valtakunnalliset ja alueelliset henkilörekisterit Tietojen luovutus oppilaitoksille Tietojen luovutus potilaan omaisille ja läheisille Tietojen luovuttaminen poliisille ja tuomioistuimelle 24

3 5.7.1 Tietojen luovuttaminen esitutkintaa varten Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittäminen Tiedonsaantioikeus (pyynnöstä) kuolemansyyn selvittämisessä Tiedonsaantioikeus (pyynnöstä) lupa-asioissa Ilmoitusvelvollisuus poliisille ajokyvyn heikkenemisestä Ilmoitusvelvollisuus poliisille ampuma-aseluvan peruutamisesta Ilmoitusvelvollisuus törkeistä tekeillä olevista rikoksista Todistaminen oikeudenkäynnissä Laskutukseen liittyvä potilastietojen luovutus Potilasmaksujen laskutus ja perintä Kuntalaskutus Asianosaisen oikeus potilasasiakirjojen saantiin Tietojen luovuttaminen pakkotilanteessa Vainajan tietojen luovuttaminen Vainajan elämänaikaiset potilasasiakirjat Vainajan kuolemansyyn selvittäminen Tietojen luovuttaminen ulkomaille 30 6 POTILAAN OIKEUDET TIETOIHIN JA TERVEYSKESKUKSEN VELVOITTEET Potilaan informointi hänen tietojensa käsittelystä Potilaan tarkastusoikeus Tarkastusoikeuden toteuttaminen Tarkastuspyyntö Tarkastuspyynnön käsittely ja tietojen anto Tarkastusoikeuden epäämistä koskeva päätös Tarkastusoikeutta koskevat merkinnät ja maksut Tarkastusoikeuden ja julkisuuslaissa säädetyn tiedonsaantioikeuden suhde Potilasrekisterin virheellisen tiedon korjaaminen Menettelytavat virheellisen tiedon korjaamisessa Potilaan esittämä vaatimus tiedon korjaamisesta Potilastietojen korjaamisen epääminen Potilaan yhteystietojen salaaminen tämän pyynnöstä/turvakielto 39 7 POTILASREKISTERIN KÄYTÖNVALVONTA Potilasrekisterien käytönvalvontaa koskevat säädökset Potilasrekisterien käytönvalvonnan menettelytavat Lokitietojen tarkastusten vireillepano ja tarkastus Tarkastuksen tuloksena epäily väärinkäytöksestä Asian ratkaisu ja toimenpiteet Raportointi potilasrekisterin käytön valvonnasta Potilaan tiedonsaantioikeus lokitietoihin 45 8 POTILASASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN 46 9 SEURAAMUKSET TIETOSUOJASÄÄNNÖSTEN RIKKOMISESTA LISÄTIETOJEN ANTAJA 47

4 4 1 JOHDANTO Tällä ohjeella annetaan PTKY Karviaisen potilasasiakirjojen käsittelyä koskevat tietosuojaohjeet. Ohje on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä muille työntekijöille, joiden työtehtäviin potilasasiakirjojen käsittely kuuluu. Potilasasiakirjojen käsittelyllä tarkoitetaan potilastietojen keräämistä, tallettamista, käyttöä, luovuttamista, muuttamista, poistamista, säilyttämistä ja hävittämistä sekä mahdollisia muita potilastietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Ohjeet koskevat sekä sähköisiä että manuaalisia potilasasiakirjoja. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista valtuudettomalta ja henkilöä vahingoittavalta käsittelemiseltä. Tietosuojaan kuuluvat näin ollen yksityisten henkilöiden yksityisyyden suoja sekä sitä turvaavat oikeudet ja edut henkilötietoja käsiteltäessä. Tietoturvalla tarkoitetaan sellaisia hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan tietojen asianmukainen käsittely ja tietosuojan toteutuminen. Toimenpiteet kohdistuvat ennen kaikkea tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden turvaamiseen. Rekisterihallinnolla tarkoitetaan rekisterinpitoa koskevan päätöksenteon määrittelyä ja henkilötietolaista johtuvien tehtävien hoidon järjestämistä. Kuntayhtymällä rekisterinpitäjänä on velvollisuus huolehtia tietojen suojaamisesta ja laadusta niin, että tahattomat muutokset ja oikeudeton käyttö eivät ole mahdollisia. Hoitotilanteissa ja toiminnoissa syntyvistä tiedoista vastaa kuitenkin se henkilö, joka on vastuussa itse hoitotilanteesta.

5 5 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA SALASSAPITO 1 Potilasasiakirjojen käyttötarkoitus ja merkitys Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Jokaisella terveydenhuollon ammattihenkilöllä antaessaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluja on velvollisuus laatia potilasasiakirjat. Potilasasiakirjojen ensisijaisena tehtävänä on palvella potilaan terveyden edistämistä, hoidon suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Potilasasiakirjatietoja käytetään toissijaisesti myös toiminnan suunnitteluun ja seurantaan, hallinnointitehtäviin sekä opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Hallinnointitehtäviin sisältyy esimiesten oikeus valvoa potilasasiakirjamerkintöjen avulla ammattihenkilöiden toiminnan asianmukaisuutta ja palvelujen laatua. Potilasasiakirjamerkinnöillä on lisäksi tärkeä tehtävä sekä terveydenhuollon ammattihenkilön että potilaan oikeusturvan toteutumisessa käsiteltäessä mm. potilaan muistutuksia, kanteluita, potilasvahinkoasioita ja potilasmaksuihin kohdistuvia vaatimuksia. 2 Potilasrekisterit Potilasasiakirjat kuuluvat loogisiin rekisterikokonaisuuksiin niiden käyttötarkoituksen perusteella. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat kaikki ne rekisterinpitäjän hallussa olevat potilasta koskevat tiedot, joita käytetään samaan käyttötarkoitukseen riippumatta tietojen tallennustavasta. Terveyskeskuksen, vuodeosastojen, vanhainkotien, kotihoidon ja asumispalvelu yksiköiden potilasasiakirjarekisteri muodostuu siten eri tietojärjestelmien (ns. osarekistereiden) kokonaisuudesta ja manuaalisesti ylläpidettävistä sairauskertomuksista voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Yhteisen potilastietorekisterin rekisterinpitäjänä ovat kaikki rekisteriin liittyneet terveydenhuollon toimintayksiköt niiden omien potilasasiakirjojen osalta. 3 Potilasasiakirjojen salassapito ja vaitiolovelvollisuus

6 Potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä. Niitä saa käyttää vain rekisterin käyttötarkoituksen mukaisiin tehtäviin. Työtehtävissä saatuja salassa pidettäviä tietoja ei saa antaa laittomasti sivullisille. Potilasasiakirjojen salassapitovelvoite (asiakirjasalaisuus) ja vaitiolovelvollisuus ovat lähes toisensa kattavia. Vaitiolovelvollisuus on kuitenkin asiakirjan salassapitovelvollisuutta laajempi. Se koskee myös sellaista työtehtävissä saatua potilasta koskevaa tietoa, jota ei välttämättä ole tallennettu potilasasiakirjoihin. Myös tällaiset potilaaseen liittyvät tiedot tai havainnot ovat vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia eikä niitä saa paljastaa sivullisille Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus koskee jokaista, joka työssään terveyskeskuksen palveluksessa tai sen tehtäviä suorittaessaan saa tai on saanut tehtävänsä perusteella tietoja potilaasta tai potilaan terveydentilasta. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus koskee siten terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi terveyskeskuksessa toimivia siviilipalvelumiehiä, terveydenhuollon harjoittelijoita ja opiskelijoita, terveyskeskuksessa vapaaehtoistyötä tekeviä, hallinto-, talous- ja huoltotehtävissä toimivia sekä myös luottamushenkilöitä. Se koskee myös henkilöitä, jotka toimeksiantosopimuksen perusteella antavat terveyskeskukselle palveluja tämän lukuun. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus säilyy senkin jälkeen, kun toiminta tai tehtävän hoitaminen terveyskeskuksessa on päättynyt. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. Sivullisia ovat esim. 6 kaikki terveyskeskuksen samassa työyksikössäkin työskentelevät terveydenhuollon ammattihenkilöt, muut työntekijät ja opiskelijat, jos he eivät osallistu potilaan hoitoon tai heidän työtehtäviinsä ei kuulu potilaan tietojen käsittely. potilaan omaiset ja läheiset, ellei potilas ole antanut kirjallistasuostumusta tietojensa antoon (poikkeustilanteet ks. luku 5.3.3). toiset potilaat ja vierailijat. Työyksiköiden esimiesten vastuulla on huolehtia potilastietojen käsittelystä työpaikalla ja työtilojen järjestelyistä niin, ettei tietoja joudu luvattomasti sivullisille. Potilaskeskustelut tulee toteuttaa potilaan yksityisyyttä kunnioittaen siten kuin potilaan kanssa on sovittu. Toisten potilaiden tai vierailijoiden ei tule ilman potilaan suostumusta saada tietoonsa potilaan terveydentilaa koskevia tietoja. 4 Potilastietojen käsittely ilman potilaan tunnistetietoja Jos potilastietoja käsitellään ilman henkilötunnisteita (henkilön nimen, syntymäajan tai henkilötunnuksen lisäksi myös muut henkilökohtaiset tiedot, joista henkilö voidaan yksilöidä) siten, etteivät käsiteltävät tiedot

7 ole mitenkään liitettävissä tiettyyn potilaaseen, niin tällöin kyse ei ole henkilötietojen käsittelystä eivätkä nämä tiedot kuulu salassapidon piiriin. Potilasasiakirjojen tietosuojaohjetta ei sovelleta tällaisten tietojen käsittelyyn. Potilastietoja käsitellään ilman tunnistetietoja esim. konsultoitaessa toista terveydenhuollon asiantuntijaa asiaperusteisesti, jolloin konsultaatiopyynnöt ja -vastaukset voidaan tehdä myös suojaamatonta sähköpostia käyttäen. Vastaavasti potilastietoja käytetään opetustilanteissa ilman henkilötunnisteita. 7 3 POTILASASIAKIRJOJEN LAATIMINEN 1 Potilasasiakirjojen laatimista koskevat yleiset periaatteet ja ohjeet Sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus potilasasiakirjoista, tuli voimaan Siinä täydennetään nykyistä potilasasiakirja-asetusta lähinnä asiakastietojen sähköisen käsittelyn laista johtuvilla muutoksilla, jotta sähköisten asiakirjojen käsittely on mahdollista toteuttaa valtakunnallisesti keskitettyjen palvelujen avulla. Asetuksen sähköisten potilasasiakirjojen käsittelyä koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta lähtien tai sitä ennen siitä ajankohdasta lukien, kun kunta/kaupunki on siirtynyt valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Suomen Kuntaliitto on lisäksi julkaissut oppaita potilasasiakirjojen rakenteesta, sisällöstä ja laatimisesta. Potilasasiakirjojen laadintaa koskevat myös henkilötietolaissa säädetyt yleiset henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Potilastietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Kirjattavien tietojen tulee olla potilasasiakirjojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia. Kaikki hoidon kannalta tarpeelliset tiedot kirjataan potilasasiakirjoihin, vaikka potilas kieltäisikin niiden merkitsemisen. Potilaan hoitoon osallistuva terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa tekemiensä merkintöjen oikeellisuudesta ja virheettömyydestä. Merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Potilasasiakirjaan merkitään tietojen lähde, jos kirjattava tieto ei perustu ammattihenkilön omiin tutkimushavaintoihin. Ensisijaisesti tiedot kerätään ja kysytään potilaalta itseltään. Muita henkilöitä kuin potilasta itseään koskevia tietoja merkitään potilasasiakirjoihin vain, jos tiedot ovat potilaan hoidon kannalta välttämättömiä. Merkintöjen yhteyteen kirjataan tietojen lähde. Niissä hoitotilanteissa, joissa on tarpeen kirjata muun henkilön itsestään tai omasta elämäntilanteestaan kertomia yksityiskohtaisia arkaluonteisia tietoja, nämä tiedot kirjataan potilaan palvelutapahtuman asiakirjoihin kuuluvaan erilliseen asiakirjaan.

8 8 2 Potilasrekisteristä erillään pidettävät asiakirjat Potilasrekisteriin kuuluvat vain sen käyttötarkoituksen mukaiset asiakirjat eli potilaan terveyden edistämistä sekä hoidon suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa koskevat asiakirjat. Muussa tarkoituksessa laaditut asiakirjat on pidettävä erillään potilasrekisteristä. Tällaisia asiakirjoja ovat mm: potilaan tarkastusoikeutta koskevat asiakirjat muistutus-, kantelu- ja potilasvahinkoasiaan liittyvät asiakirjat poliisin ja vankeinhoitoviranomaisten virka-apupyynnöt ja siihen liittyvät lausuntoasiakirjat potilasmaksujen perintää koskevat merkinnät ja asiakirjat Potilaan tai hänen omaisensa tekemään muistutukseen, kanteluun ja potilasvahinkoasiaan liittyviä tietoja saa kirjata potilasasiakirjoihin vain silloin ja siltä osin kuin tiedot ovat tarpeellisia hoidon kannalta, mutta itse asiakirjat on säilytettävä erillisinä. Sama koskee poliisin ja vankeinhoitoviranomaisten virka-apupyyntöjä. 4 POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ Potilastietojen käytöllä tarkoitetaan potilasrekisteriin merkittäviksi kerättyjen tai siihen talletettujen henkilötietojen käyttämistä terveyskeskuksen (= rekisterinpitäjä) omassa toiminnassa. 4.1 Potilastietojen käyttöoikeudet Potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevien käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin sisältyviin tietoihin tulee määritellä yksityiskohtaisesti. Jokaiselle työntekijälle annetaan työtehtäviensä mukaiset käyttöoikeudet potilastietojärjestelmään/-järjestelmiin. Työntekijällä on oikeus käyttää potilastietojärjestelmää vain työtehtäviensä hoitamiseen. Tietojen käyttö muuhun tarkoitukseen (esim. uteliaisuus toisten tietoihin, omien tietojen katselu, väestörekisteristä nimi- ja osoitetietojen hakeminen omiin tarkoituksiin) on ehdottomasti kielletty. 1 Potilastietojen käyttöoikeus hoitosuhteen perusteella Potilaan neuvontaan ja hoitoon sekä niihin liittyviin tehtäviin osallistuvat työntekijät saavat käyttää terveyskeskuksen potilasrekisterissä olevia

9 tietoja ja asiakirjoja ilman potilaan kirjallista suostumusta vain, kun potilaalla on voimassa oleva hoitosuhde ao. hoitoyksikköön. Väestövastuun olemassaolo ei sinänsä anna oikeutta käyttää alueen asukkaiden tietoja. Vastaavasti potilaan väestötietoja saa katsella ja käyttää vain kun käyttäjällä on hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys potilaaseen ja hänen työtehtävänsä edellyttävät näiden tietojen käyttöä. Muussa tarkoituksessa tehty väestötietojen katselu tai muuttaminen (ml. omat ja perheenjäsenten tiedot) on tietosuojarikkomus ja siten rangaistava teko. Hoitosuhde syntyy, kun potilaan hoidon tarvetta arvioidaan hänen yhteydenottonsa johdosta potilaalle on tehty ajanvaraus tai hoidonvaraus terveyskeskuksen yksikköön potilas ilmoittautuu ilman ajanvarausta vastaanotolle tai poliklinikalle tai hänet sisään kirjoitetaan sairaalaan tai hänet kirjataan kotihoidon asiakkaaksi henkilö hakee todistusta terveydentilastaan jonkun etuuden saamiseksi. Hoitosuhde päättyy, kun potilaan käynti vastaanotolla on päättynyt eikä uutta aikaa ole varattu tai uusia tutkimuksia määrätty tai avohoitojakso poliklinikalla on päättynyt tai potilas on kirjattu ulos sairaalan vuodeosastolta tai kotihoidon asiakkuus on päättynyt. Hoitosuhteen aikana potilaan terveyttä ja sairautta koskevat tiedot ovat hoitoon osallistuvien käytettävissä heidän työtehtäviensä mukaisesti rajattuina. Kun hoitosuhde terveyskeskuksessa on päättynyt, tietoja voidaan käsitellä rajoitetun ajan niin, että kaikki tarvittavat potilasasiakirjamerkinnät on tehty. 9 2 Potilastietojen käyttöoikeus muun asiallisen yhteyden perusteella Hoitosuhteen lisäksi oikeus tarvittavien potilastietojen käyttöön syntyy kulloisenkin tehtävän perusteella muun asiallisen yhteyden kautta mm. silloin kun: potilas ottaa yhteyttä puhelimitse tai tietoverkon välityksellä hoitopaikkaansa ja tiedustelee neuvontaan tai hoitoon liittyviä asioitaan lähete on saapunut ja se on rekisteröity järjestelmään. Hoitosuhde syntyy vasta, kun lääkäri tekee päätöksen potilaan ottamisesta lähetteen perusteella poliklinikalle tai sairaalaan. hoidon kesto on avoin (pitkäaikaiset seurantapotilaat) potilas on merkitty kirjoilla olijaksi neuvolapalveluihin tai koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon asiakkaalle/potilaalle tehdään kotihoidon palvelujen tarpeen arviointi

10 viranomainen pyytää lausuntoa esim. potilaan muistutus-, kantelu- ja valitusasioissa tai selvityspyyntöä potilasvahinkoasiassa 10 1 Potilastietojen käyttöoikeus sairaanhoidollisissa palveluyksiköissä Sairaanhoidolliset palveluyksiköt (kuten laboratorio, kuvantaminen, patologia) saavat potilaasta käyttöönsä vain palvelun antamiseen tarvittavat tiedot, jotka annetaan yleensä tutkimus- tai palvelupyynnössä. Mikäli vastauksen/lausunnon antaminen edellyttää tarkempia tietoja, nämä tiedot annetaan eri pyynnöstä. Ptky Karviainen ostaa laboratorio- ja kuvantamispalvelut HUS:n toimintayksiköltä (HUSLAB, HUS-Röntgen) lukuun ottamatta hammashuollon kuvantamistutkimuksia. Tehtyjen sopimusten perusteella HUS:n toimintayksikkö on laboratorio- ja kuvantamispalveluista muodostuvien potilastietojen rekisterinpitäjä ja vastaa siten pääasiallisesti rekisterinpitäjän tehtävistä. Ptky Karviainen saa käyttöönsä tilaamiensa laboratoriotutkimusten vastaukset ja lausunnot tulkintoineen sekä tilaamansa röntgenkuvat ja niistä laaditut lausunnot. 2 Potilastietojen käyttöoikeus sisäisissä konsultaatioissa Terveyskeskuksen sisäisissä konsultaatioissa sekä konsultaatiopyynnön laatijalla että konsultaatiovastauksen antajalla on samat oikeudet käyttää potilasrekisterissä olevia tietoja konsultaation toteuttamiseen. Kuitenkin psykiatrian erikoisalan lääkärin konsultoidessa somaattisen erikoisalan lääkäriä konsultaation antamiseen tarvittavat tiedot välitetään sisäisen sähköisen lähetteen avulla. Terveyskeskuksen konsultoidessa potilaan tunnistetietoja käyttäen toisessa toimintayksikössä toimivaa ammattihenkilöä, kyseessä on tietojen luovutus (ks. luku 5). 3 Seulontarekisterien tietojen käyttöoikeus Yksityiset palveluntuottajat tuottavat terveyskeskuksen lukuun sekä rintarauhasen syövän että kohdun kaulaosan syövän seulontatutkimukset. Terveyskeskus on seulontarekisterien rekisterinpitäjä. Seulontarekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää terveyskeskuksessa potilaan hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa vain, jos potilas tulee seulontatutkimuksen perusteella sinne hoitoon. Muu käyttö edellyttää potilaan kirjallista suostumusta. 4 Kotihoidon asiakasrekisterin tietojen käyttöoikeus

11 Terveyskeskuksen lääkäreillä ja muilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oikeus käyttää tarvitsemiaan kotihoidon asiakkaan terveyttä ja sairautta koskevia tietoja ja myös muita kotihoidossa syntyneitä tietoja silloin, kun asiakkaalla on hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys terveyskeskukseen. Vastaavasti kotihoitoyksikön työntekijöillä on oikeus käyttää tarvitsemiaan terveyskeskuksen potilasrekisterin tietoja, kun asiakas on kotihoidossa Potilastietojen käyttö opetuksessa Terveyskeskuksen tehtäviin kuuluvissa terveydenhoitohenkilökunnan koulutus- ja opetustilanteissa opiskelijat voivat käyttää terveys- ja sairauskertomustietoja opiskelijaohjauksesta vastaavan viran- tai toimenhaltijan valvomana. Terveydenhuollon opiskelijat ovat vaitiolo- ja salassapitovelvollisia potilaslain 13 :n ja julkisuuslain :n perusteella. Oppilaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin tulee tehdä maininta opiskelijoiden vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudesta. Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä potilasasiakirjoihin toimiessaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 :n 3 momentin mukaisesti terveyskeskuksessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä. Merkinnän tehneen nimi ja asema kirjataan tai kirjautuu potilastietoihin. Muiden opiskelijoiden tekemät merkinnät hyväksyy heidän esimiehensä tai ohjaajansa tai heidän valtuuttama henkilö. Jos potilas ei suostu olemaan opetuksen kohteena, ei myöskään häntä koskevia asiakirjoja saa käyttää opetuksessa. 6 Potilastietojen käyttö tutkimuksessa Potilasasiakirjoihin perustuvaa tieteellistä ja muuta tutkimustyötä voivat tehdä terveyskeskuksen palveluksessa olevat viran- ja toimenhaltijat tai ulkopuoliset tutkijat. 7 Potilastietojen käyttö toiminnan kehittämisessä ja hallinnointitehtävissä Potilasrekistereistä kerätään tietoa oman toiminnan johtamista, suunnittelua, tilastointia ja arviointia varten. Tiedot kerätään ja niitä käytetään tilastollisesti ilman potilaan tunnistetietoja. Terveyskeskuksen kehittämishankkeissa, joissa on tarkoitus käyttää salassa pidettäviä potilastietoja, toimitaan terveyskeskuksen tutkimuslupakäytännön mukaisesti.

12 12 5 POTILASASIAKIRJOJEN LUOVUTUS 1 Yleistä luovuttamisesta Tietojen luovutuksella tarkoitetaan henkilötietojen antamista muuhun kuin rekisterin käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön terveyskeskuksen (= rekisterinpitäjä) omassa toiminnassa. Terveyskeskukseen nähden ulkopuolisia ovat esim. seuraavat tahot: muut terveyskeskukset valtion mielisairaalat ja muut vastaavat terveydenhuollon palveluja tuottavat toimintayksiköt yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt tai itsenäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt muut viranomaiset potilaan omaiset ja läheiset ulkopuoliset tutkijat ja terveyskeskuksen palveluksessa olevat omaa tutkimustyötään tekevät työntekijät. Tietojen luovutuksesta on kyse myös silloin, kun tietoja luovutetaan terveyskeskuksessa eri käyttötarkoituksiin perustettujen rekistereiden välillä (ks. luku 2.2 Potilasrekisterit ). Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia hoidon kannalta tarpeellisia potilastietoja ilman potilaan suostumusta. Käyttö edellyttää kuitenkin, että potilasta on informoitu yhteisen potilastietorekisterin käytöstä ja mahdollisuudesta kieltää potilastietojen yhteiskäyttö. Potilastietojen luovuttaminen edellyttää pääsääntöisesti potilaan suostumusta tai laissa säädettyä oikeutta tietojen saantiin ilman potilaan suostumusta. Tietojen luovuttajalla on vastuu luovutuksen laillisuudesta. Luovuttajan velvollisuutena on varmistua myös siitä, että erilaisissa teknisissä luovutustavoissa henkilötietolain huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteet täyttyvät niin, ettei tietoja joudu sivullisille. Terveyskeskuksen ulkopuolisille käyttäjille potilasasiakirjat luovutetaan tilanteesta riippuen joko sähköisesti (esim. toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tehdyt lähetteet tai potilastietojen luovutus aluetietojärjestelmää käyttäen) tai alkuperäisistä asiakirjoista otettuina kopioina, atk-tulosteina tai lausuntoina. Manuaaliset asiakirjat luovutetaan alkuperäisinä vain siinä tapauksessa, että luovutuksen saaja, jolla on siihen oikeus, pyytää asiakirjoja nimenomaan alkuperäisinä. Vain luovutustarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot luovutetaan. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä niihin sisältyvien tietojen luovutuksesta. Merkinnästä tulee käydä ilmi kuka luovutti tiedot mitä tietoja luovutettiin luovuttamisaika

13 13 kenelle tiedot luovutettiin luovutuksen peruste (potilaan kirjallinen, suullinen tai asiayhteydestä ilmenevä suostumus vai lakiin perustuva luovutus). Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä myös siinä tapauksessa, että potilas tai alaikäinen potilas, joka kykenee päättämään hoidostaan, on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Terveyskeskuksen omien yksiköiden kesken potilasasiakirjoja voidaan lähettää tarvittaessa telefaksia käyttäen. Tällöin on etukäteen puhelimitse ilmoitettava vastaanottavalle tietojen saantiin oikeuttavalle työntekijälle tulossa olevasta lähetyksestä. Vastaanottajan velvollisuutena on ilmoituksen saatuaan huolehtia siitä, ettei lähetys joudu ulkopuolisten käsiin. Terveyskeskuksen ulkopuolelle potilasasiakirjoja ei saa lähettää telefaksilla kriittisiä tapauksia lukuun ottamatta. Salassa pidettäviä tietoja ei saa toimittaa suojaamattoman sähköpostin tai Internetin välityksellä. Jos potilas ottaa yhteyttä ja välittää tietojaan sähköpostitse, hänelle vastataan miten häneen otetaan yhteyttä tai miten hänen tulee toisella tapaa toimia. Puhelimitse tietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken vain kiireellisissä (ks. kohta 5.9) verrattavissa tapauksissa yleensä vain lääkärin välityksellä tai lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Tällöinkin luovutuksen oikeudellisten edellytysten tulee täyttyä (ks. luku 5.2). Tietoja pyytävä henkilö tulee tunnistaa tietojen saantiin oikeutetuksi. Jos soittajalla on selkeä asiayhteys tietojen saantiin eikä ole syytä epäillä väärinkäytöstä, voidaan soittaja katsoa tunnistetuksi. Mikäli syntyy epäilys tietojen pyytäjän henkilöllisyydestä, tietoja ei tule luovuttaa. Potilaan omaiselle tai muulle läheiselle tietoja voidaan terveydenhuollon ammattihenkilön harkitsemassa laajuudessa antaa puhelimitse, ellei potilas ole tätä kieltänyt tai kyse on poikkeustilanteista, joissa omaisella tai läheisellä on oikeus saada tietoja potilaasta ilman tämän suostumusta (ks. luku 5.2.3). 2 Yhteinen potilastietorekisteri voimaan tuleessa Terveydenhuoltolaissa säädetään, että saman sairaanhoitopiirin alueella toimivien perusterveydenhuollon (terveyskeskusten) ja erikoissairaanhoidon (keskussairaalan) potilasrekisterit ja potilasasiakirja-arkistot muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. Potilastiedot voivat olla paperilla tai tietojärjestelmissä ja käyttö voi kohdistua myös ennen syntyneisiin tietoihin. Terveyskeskuksen järjestämän työterveyshuollon potilasasiakirjat ovat osa yhteistä potilasrekisteriä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien (myöhemmin HUS:n toiminta-alue) yhteisen potilastietorekisterin muodostavat seuraavien julkisen terveydenhuollon organisaatioiden potilastiedot (potilasasiakirjat):

14 14 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Tuusula ja Vantaa. Lisäksi yhteiseen potilastietorekisteriin kuuluu Lohjan sosiaali- ja terveydenhoitoalue LOST (Lohja, Siuntio, Inkoo ja Karjalohja) ja perusturvakuntayhtymä Karviainen (Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti). Yhteiseen potilastietorekisteriin kuuluu myös HUS:n jäsenkuntien terveydenhuoltolain 18 :n mukaisesti järjestämä työterveyshuolto. Potilas voi halutessaan kieltää potilastietojensa luovuttamisen kokonaan toisessa HUS:n toiminta-alueen potilastietorekisteriin kuuluvassa toimintayksikössä ja muille terv.huollon toimintayksiköille. Kielto on voimassa toistaiseksi ja sen voi peruuttaa milloin tahansa. Kiellon rajaamia potilastietoja ei saa käyttää edes hätätilanteessa. Potilas voi kuitenkin tehdä erikseen hoitotahdon, jossa hän sallii myös kiellon tarkoittamien potilastietojen luovutuksen esimerkiksi silloin kun hän on tajuton ja tarvitsee välitöntä hoitoa. 3 Potilasasiakirjojen luovuttaminen potilaan hoidon ja siihen liittyvien tehtävien toteuttamiseksi 1 Luovutus kirjallisella suostumuksella Potilasasiakirjoja voidaan luovuttaa sivullisille pääsääntöisesti vain potilaan kirjallisella suostumuksella. Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity (potilas) hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Lähtökohtana on, että potilaan tulee olla tietoinen, mitä tietoja hänestä luovutetaan, mihin niitä luovutetaan ja mihin tarkoitukseen luovutuksen saaja niitä käyttää. Nämä kriteerit eivät täyty, jos potilaalta pyydetään heti hoitoon hakeutuessaan lupa luovuttaa tulevia tietoja niitä myöhemmin tarvitseville. Yleissuostumusta ei saa potilaalta pyytää. Suostumuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti kuka tietoja luovuttaa, kenelle tietoja luovutetaan, mitä tietoja luovutetaan, mitä käyttötarkoitusta varten, päivämäärä ja potilaan tai hänen huoltajansa tai hänen muun laillisen edustajansa allekirjoitus. Terveyskeskuksessa käytetään potilastietojen luovuttamiseen toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle sekä potilastietojen hankkimiseen toiselta terveydenhuollon toimintayksiköltä suostumus- tai kieltolomaketta, joka on saatavissa intranetin lomakevalikosta. Potilaan antama suostumus on voimassa toistaiseksi, jollei suostumuksesta muuta ilmene. Potilaalla on milloin tahansa oikeus muuttaa tai

15 peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen muutos tai peruuttaminen tulee voimaan välittömästi, mutta se ei luonnollisestikaan koske jo luovutettuja tietoja Luovutus suullisella tai asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella Potilaan kirjallisesta suostumuksesta poiketen tarpeellisia potilastietoja saadaan luovuttaa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle potilaan tai hänen laillisen edustajansa suullisella suostumuksella tai asiayhteydestä muuten ilmenevän suostumuksen perusteella (esim. tehtäessä konsultaatiopyyntö tai lähete jatkohoitoon). Myös yhteenveto annetusta hoidosta saadaan luovuttaa potilaan hoitoon lähettäneelle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle ja potilaan hoidosta vastaavaksi lääkäriksi mahdollisesti nimetylle lääkärille potilaan suullisella tai asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella. Asiayhteydestä ilmenevä suostumus tarkoittaa muuta kuin kirjallista tai suullista suostumusta, jonka potilas on antanut vapaaehtoisesti tietoisena tietojen luovuttamisesta, luovutuksensaajasta, luovutettavista tiedoista sekä luovutettavien tietojen käyttötarkoituksesta ja luovuttamisen merkityksestä. Päännyökkäys tai muu hyväksyvä ele voidaan katsoa asiayhteydestä ilmeneväksi suostumukseksi, jos potilaalla on esim. kielellisiä vaikeuksia ilmaista itseään. Ohjattaessa potilas terveyskeskuksesta lähetteellä hoitoon HUS:iin tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön lähettävä lääkäri luovuttaa potilaan suostumuksella kaikki jatkohoidon toteuttamisen kannalta tarpeelliseksi arvioimansa tiedot/asiakirjat. Jos potilas kieltää jatkohoidon ja sen järjestämisen kannalta merkityksellisten tietojen luovuttamisen, lääkärin tulee keskustella hänen kanssaan tietojen merkityksestä jatkohoidolle. Potilaalle tulee myös selvittää, että hänen katsotaan kieltäytyneen jatkohoitoon lähettämisestä, jos tarvittavia tietoja ei voida luovuttaa. Jos keskustelun tuloksena päädytään siihen, että lähetettä ei voida tehdä, potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Jos potilas kieltäytyy tutkimuksesta tai hoidosta kuten jatkohoitoon lähettämisestä, kieltäytymisestä tulee tehdä luotettavalla tavalla vahvistettu merkintä potilasasiakirjoihin. 3 Potilasasiakirjojen luovuttaminen ilman potilaan suostumusta poikkeustilanteissa Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa luovuttaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Laillisella edustajalla tulee olla toimivalta edustaa

16 potilasta tämänkaltaisissa henkilökohtaisissa asioissa. Merkintä potilaan edunvalvojasta tehdään potilasasiakirjoihin vain, kun asiasta on tehty tuomioistuimen tai holhousviranomaisen päätös. Laillinen edustaja voi olla esim. vajaavaltaiselle määrätty edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu. Jos potilaalla ei ole laillista edustajaa eikä hänellä ole mielentervey-denhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toi-mintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Välttämättömät tiedot voidaan myös luovuttaa, kun suostumusta ei voida saada poti-laan tajuttomuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Ilman potilaan suostumusta voidaan potilaan lailliselle edustajalle, lä-hiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen luovuttaa potilasta ja hänen terveydentilaansa koskevia tietoja seuraavissa tilanteissa: 16 jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammai-suuden tai muun syyn vuoksi pysty (esim. pitkäaikainen tajuttomuus tai vanhuudenheikkous) päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Potilas on tällöin joko pysyvästi tai pidemmän aikaa tosiasiallisesti kykenemätön käyttämään itsemääräämisoikeuttaan. Ko. henkilöllä on kuulemista ja suostumuksen antamista varten oikeus saada tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta. tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidetta-vana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan luovuttaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydenti-lastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä 4 Alaikäisen potilaan asema tietoja luovutettaessa Alaikäistä, joka ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, on hoidettava yhteisymmärryksensä hänen kanssaan 13. Tällöin hänellä on oikeus myös kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai lailliselle edustajalleen sekä muille ulkopuolisille tahoille. Alaikäisen kyky itse päättää hoidostaan ja oikeudesta kieltää terveydentilaansa koskevien asiakirjojen luovuttamisesta jää lääkärin ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön arvioitavaksi. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai laillisen edustajansa kans-

17 sa. Jos lapsi on otettu sosiaalilautakunnan huostaan, lautakunta voi päättää tietojen luovuttamisesta ja antaa siihen suostumuksen vain siinä tapauksessa, että lapsen huostaanoton syynä on ollut nimenomaan sairaanhoidon järjestämisen tarve. Muussa tapauksessa suostumuksen antaa huostaan otosta huolimatta lapsen huoltaja. Laki suojaa alaikäistä potilasta myös siten, että hänen huoltajillaan ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi Potilasasiakirjojen luovutus aluetietojärjestelmää käyttäen Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta (ns. makropilottilaki 811/ ) antaa mahdollisuuden luovuttaa potilastietoja sähköisesti alueellisen viitetietokannan avulla. HUS:n hallinnoimaan alueelliseen viitetietokantaan (Navitas) terveydenhuollon toimintayksiköt vievät potilaiden hoitotapahtumista ja röntgentutkimuksista muodostetut viitteet, joiden perusteella käyttäjät saavat muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä syntyneitä potilastietoja/-asiakirjoja käyttöönsä. Sekä viitteiden että toisen toimintayksikön potilastietojen katselu (tietojen luovutus) edellyttää potilaan tai tämän laillisen edustajan kirjallista suostumusta. Suostumus tallennetaan sähköisenä aluetietojärjestelmään ja sen tuloste potilaan allekirjoittamana tallennetaan potilaan sairauskertomuskansioon. Potilaalle annetaan myös suostumuksesta tuloste hänen niin halutessaan. Aluetietojärjestelmästä tulostetaan potilaalle viitetietojen katselun yhteydessä informointilomake, josta käy ilmi aluetietojärjestelmän käyttötarkoitus ja sisältö. Lomake löytyy Navitaksen internet-sivulta. Aluetietojärjestelmän viitetietoja voidaan luovuttaa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi myös silloin, jos potilaalla ei ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa taikka jos suostumusta ei saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi. Tieto viitetietojen sekä potilastietojen luovuttamisesta tällä perusteella tulee kirjata aluetietojärjestelmään. Potilasta tulee informoida luovutuksesta heti kun/jos se on mahdollista. 4 Potilasasiakirjojen luovutus ilman potilaan suostumusta 1 Viranomaiset, joiden tutkittavaksi potilas voi saattaa hoitoaan koskevan asiansa

18 Viranomaisia, joille potilas saattaa kannella tai valittaa tai joilta hän voi hakea korvausta, ovat mm: 18 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) potilasvakuutuskeskus potilasvahinkolautakunta aluehallintovirasto (AVI) hallinto-oikeudet sosiaali- ja terveysministeriö oikeuskansleri eduskunnan oikeusasiamies oikeuslääkäri tietosuojavaltuutettu Lisäksi potilaan kantelu voi olla osoitettu kaupungin omalle organisaatiolle kuten terveyslautakunnalle tai kaupunginhallitukselle. Tietojen luovuttaminen edellä mainituille viranomaisille edellyttää kirjallista, yksilöityä pyyntöä. Potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti lausuntoina ja potilasasiakirjajäljenteinä, pyynnöstä kuitenkin alkuperäisinä siinä laajuudessa kuin mistä kyseisessä valituksessa tai kantelussa on kysymys. Mikäli viranomainen on nimenomaisesti vaatinut potilasasiakirjat alkuperäisinä, paperiset potilasasiakirjat kopioidaan ja sivut numeroidaan ennen alkuperäisen kertomuksen lähettämistä. Kopiot säilytetään potilaskansiossa, kunnes alkuperäiset asiakirjat on palautettu. Sähköisestä sairauskertomuksesta tulostetaan ne asiakirjat, jotka eivät ole alkuperäisinä potilaskertomuskansiossa. 2 Vakuutuslaitokset ja vakuutusoikeus Terveyskeskus on velvollinen pyynnöstä antamaan tapaturmavakuutuslaissa ja liikennevakuutuslaissa tarkoitetulle vakuutuslaitokselle sekä muutoksenhakuelimelle maksutta kaikki hallussaan olevat vakuutusja korvausasian ratkaisuun vaikuttavat tiedot 14. Sama koskee työnantajaa ja työpaikkaterveydenhuollosta vastaavaa lääkäriä, jolla on tämän toimensa perusteella hallussaan vahingoittuneen terveydentilaa koskevaa aineistoa. Tapaturmavakuutuslaitokselle, tapaturmavakuutuslaitosten liitolle ja muutoksenhakuelimelle tiedot on annettava pyytäjän yksilöimässä muodossa joko kertomuskopioina tai lausuntoina tai niiden yhdistelmänä. Vakuutuslaitos on velvollinen maksamaan kohtuullisen palkkion ko. asiassa annetusta lääkärinlausunnosta terveyskeskukselle. Lausunnon antanut lääkäri saa lausunnosta korvauksen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kopioista ei oteta maksua. Tiedot antaa ensisijaisesti se lääkäri, jonka hoidossa potilas on viimeksi ollut tai jonka toimintaa pyydetyt tiedot koskevat. Tulosyksikön johtajana oleva ylilääkäri tai yksikön lääketieteellisestä toiminnasta vastaava lääkäri päättää tietojen luovuttamisesta siinä tapauksessa, että em.

19 lääkäriltä tietoja ei syystä tai toisesta voida saada. Muille kuin tapaturmavakuutuslain mukaista asiaa käsitteleville tiedot annetaan joko E-lausuntoina tai lääkärin harkinnan mukaan sairauskertomuksesta toimitettavalla kopiolla. Kaikissa tapauksissa on huolehdittava siitä, ettei kyseiseen tarkoitukseen kuulumattomia tietoja luovuteta Kansaneläkelaitos Kansaneläkelaitosta koskevassa lainsäädännössä on lukuisia säännöksiä kansaneläkelaitoksen tietojensaantioikeudesta (mm. kansaneläkelaki, sairausvakuutuslaki). Kansaneläkelaitoksen tarvitsemat tiedot liittyvät yleensä Kela-etuuksien myöntämiseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Terveyskeskuksella on velvollisuus pyynnöstä luovuttaa kansaneläkelaitokselle sen tarvitsemat tiedot. 4 Muut viranomaiset tai yhteisöt, joille on pyydettäessä annettava tietoja Potilasasiakirjatietojen luovutusoikeus tai -velvollisuus alla oleville viranomaisille tai yhteisöille perustuu erityislainsäädäntöön ja kysymys on yleensä selvitettävänä olevasta etuudesta tai velvollisuudesta. Tällaisia viranomaisia ovat mm: Valtiokonttori eläkelaitokset, eläketurvakeskus sosiaaliturvan eri muutoksenhakuelimet (mm. sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta) Eläkelaitoksilla ja eläketurvakeskuksella on lakisääteisen eläkkeen maksamista varten oikeus saada pyynnöstä tarvitsemansa salassa pidettävät terveydenhuollon tiedot. Tietopyynnössä tulee ilmetä säännös, minkä nojalla salassa pidettäviä tietoja pyydetään. 5 Sosiaalihuollon viranomaiset Sosiaalihuollon viranomaisten tiedonsaantioikeus pyynnöstä Terveyskeskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten 15.

20 Sosiaalihuollon tehtäviä, joissa voidaan tarvita terveydenhuollon tietoja, ovat mm. vanhus- ja vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, päihdehuollon ja lastensuojelun palvelut. Esimerkkeinä voidaan mainita lastensuojelulain mukaiset sosiaaliviranomaisen toimenpiteet lapsen lastensuojelutarpeen selvittämiseksi ja huostaan ottamiseksi tai lastenvalvojan oikeus saada isyyden selvittämiseksi tarpeelliset lääketieteelliset selvitykset sen estämättä, mitä lääkärin ja sairaanhoitohenkilökunnan salassapitovelvollisuudesta on säädetty. Sosiaalihuollon viranomaisen on yksilöitävä ja perusteltava tietopyyntönsä. Lastensuojeluilmoitus sosiaalihuollon viranomaisille Terveyskeskuksen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle eli käytännössä sosiaaliviraston alueelliselle lastensuojeluyksikölle, jos he tehtävissään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä 16. Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä lastensuojeluilmoituksen tekemisestä perusteluineen. Lähtökohtaisesti merkintä tehdään lapsen potilasasiakirjoihin. Kun asia liittyy huoltajan hoitoon, merkintä tehdään huoltajan potilasasiakirjoihin Holhousviranomainen Valtion oikeusaputoimistolla on holhousviranomaisena oikeus saada holhousasioita ratkaistessaan salassa pidettäviä tietoja. Mm. terveydenhuollon toimintayksiköt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat salassapitosäännösten estämättä velvollisia pyynnöstä antamaan holhousviranomaiselle ja tuomioistuimelle holhousasiassa ne tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen vireillä olevan asian ratkaisemiseksi 17. Holhousviranomainen tai tuomioistuin voi pyytää terveydenhuollon toimielimeltä maksutta lausunnon, jos selvityksen saaminen asianomaisen olosuhteista on tarpeen holhoustoimilaissa tarkoitetussa asiassa. Holhoustoimesta annetun lain 91 :n mukaan jokainen, joka on saanut tiedon edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä, voi vaitiolovelvollisuuden estämättä ilmoittaa asiasta holhousviranomaiselle (valtion oikeusaputoimisto). Terveydenhuollon ammattihenkilö voi siten ilmoittaa oikeus- toimistolle, jos hän havaitsee, että potilas on sairautensa tai heikentyneen terveydentilansa vuoksi kykenemätön huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista. 7 Edunvalvontavaltuutus

21 Edunvalvontavaltuutuksella tarkoitetaan valtuutusta, jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan 18. Valtuutettu voi olla vain luonnollinen henkilö. Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa kuten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun holhousviranomainen (valtion oikeusaputoimisto) on sen hakemuksesta vahvistanut. Ennen kuin edunvalvontavaltuutus vahvistetaan, valtuutetulla on oikeus saada pyynnöstä terveyskeskukselta tai terveydenhuollon ammattihenkilöltä salassapitosäännösten estämättä ne tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen sen selvittämiseksi, onko valtuuttaja tullut kykenemättömäksi huolehtimaan niistä asioista, joita valtuutus koskee. Kun holhousviranomainen on vahvistanut valtuutuksen, valtuutetulla on valtuutusta koskevissa asioissa oikeus saada ne tiedot, joihin valtuuttajalla itsellään on oikeus. Valtuutettu voisi toimia esim. potilaan edustajana tietoja luovutettaessa potilaan suostumuksella, mikäli oikeus tähän käy ilmi valtuutuksen sisällöstä. Edunvalvontavaltuutus on kevyempi ja joustavampi vaihtoehto vuodesta 1999 lähtien voimassa olleelle edunvalvonnalle. Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi itse ennakoida mahdollista toimintakyvyttömyyttään ja valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sitten, kun oma toimintakyky ei enää riitä. Terveyskeskus ja terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen pyynnöstä antamaan holhousviranomaiselle ja tuomioistuimelle salassapitosäännösten estämättä ne tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen vireillä olevan edunvalvontavaltuutusta koskevan asian ratkaisemiseksi. Lausunnon antamisesta ei peritä maksua Terveydenhuollon valtakunnalliset ja alueelliset henkilörekisterit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Lääkelaitos ovat oikeutettuja niille säädettyjen tilastointi-, suunnittelu-, tutkimus- ja valvontatehtävien hoitamiseksi pitämään terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä 19. Näitä rekistereitä ovat: hoitoilmoitusrekisteri (Hilmo) syntyneiden lasten rekisteri huumausaineseurantarekisteri lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri

22 22 syöpärekisteri epämuodostumarekisteri näkövammarekisteri implanttirekisteri Terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset ja terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia salassapitovelvollisuuden estämättä antamaan em. terveydenhuollon valtakunnallisiin henkilörekistereihin talletettavat tiedot hallussaan olevista asiakirjoista ja rekistereistä. Lääkärin ja hammaslääkärin on ilmoitettava epäilemästään tai toteamastaan yleisvaarallisesta tai ilmoitettavasta tartuntatautitapauksesta (tartuntatauti-ilmoitus) asianomaisen terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille 20. HUS:n tartuntataudeista vastaava lääkäri ilmoittaa saamansa tiedot edelleen THL:n valtakunnalliseen tartuntatautirekisteriin. HUS ylläpitää ilmoitusten perusteella alueellista tartuntatautirekisteriä, joka käytännössä muodostuu enintään 2 vuotta säilytettävistä tartuntatauti-ilmoituslomakkeista. Tartuntatauti-ilmoituksen tietoja ei saa kopioida tai siirtää terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin potilasrekisteriin talletettaviksi Tietojen luovutus oppilaitoksille Peruskoulua, lukiota ja ammattikoulutusta (ei kuitenkaan ammattikorkeakouluja, korkeakouluja ja yliopistoja) koskeviin lakeihin on kirjattu samansisältöiset säännökset tietojen luovutuksesta oppilaitoksen ja oppilashuollon kesken. Oppilashuolto sisältää koulu- tai opiskeluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon palvelut. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös suun terveydenhuolto. Koulun rehtori, opettajat, koulunkäyntiavustajat, koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta sekä muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat salassapitovelvollisuuden estämättä antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen tai opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tarvittaessa pitää pystyä perustelemaan, miksi luovutettu tieto on katsottu tarpeelliseksi opetuksen järjestämisessä. Rekisteröidyn itsemääräämisoikeus ja henkilötietojen käsittelyn avoimuus huomioon ottaen on suositeltavaa, että potilaan/hänen huoltajiensa kanssa pyritään sopimaan siitä, mitä oppilasta koskevia potilastietoja koulun on tarpeellista saada opetuksen järjestämiseksi. Koulun oppilashuoltoryhmän käsitellessä yksittäistä oppilasta koskevia salassa pidettäviä asioita, ryhmässä voivat olla vain edellä luetellut henkilöt. Esimerkiksi sosiaalitoimen ja perheneuvolan henkilöstön läsnäolo voi perustua vain oppilaan tai tämän huoltajan suostumukseen tai erityislakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Koulu- tai opiskeluterveydenhuollon lääkäri ja terveydenhoitaja vastaavat omalta osaltaan siitä, mitä tietoja he oppilashuoltoryhmässä tai

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Terveydenhuollon toimintayksikössä potilailta kerättävät tiedot ja potilasasiakirjat

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto Laatimispäivä: 3/2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

THL ja rekisteritutkimusten luvat

THL ja rekisteritutkimusten luvat THL ja rekisteritutkimusten luvat Suunnittelija Arto Vuori, THL Tieto-osasto Alueellisten eettisten toimikuntien sihteerien neuvottelupäivä, Helsinki, 28.3.2011 THL ja rekisteritutkimusten luvat 1. THL:n

Lisätiedot

Terveystarkastus rekisteriseloste

Terveystarkastus rekisteriseloste laadittu päivitetty 3.8.2011 Terveystarkastus rekisteriseloste SISÄLTÖ laadittu päivitetty 3.8.2011 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 4 /2016 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena alkaen

THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena alkaen THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena 1.10.2010 alkaen Suunnittelija Arto Vuori, THL Tieto-osasto Kysy rekisteritutkimuksen luvista ja tietosuojasta IV -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki, 9.12.2010

Lisätiedot

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE Turvapuhelinpalvelut

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE Turvapuhelinpalvelut 1 (5) TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: : 1. Rekisterinpitäjä Mainio Vire Oy Yhteystiedot Tuulensuuntori

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1.

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5) - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja

Tietosuojaseloste 1 (5) - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Tietosuojaseloste 1 (5) 1. Rekisterinpitäjä Hyvinkään sosiaali- ja terveyslautakunta Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää 2. Rekisteriasioiden vastuuhenkilö Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Olli-Pekka

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Nimi: Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta

Nimi: Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta TIETOSUOJASELOSTE (Henkilötietolaki 10 ja 24 ) Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 ). Laadittu

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti TIETOSUOJASELOSTE -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 21.5.2014 MH 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut Yhteystiedot

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Päihdehuollon rekisteri

Päihdehuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/7 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1/7 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja 24

Tietosuojaseloste 1/7 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja 24 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Asiakirjataksa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Hallitus 14.6.2016 87 1. Johdanto Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja Marju Taurula. Yhteyshenkilö: Kasvun tuen johtaja Leena Rauhala, puh

Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja Marju Taurula. Yhteyshenkilö: Kasvun tuen johtaja Leena Rauhala, puh 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja

Lisätiedot

Rekisteriselosteet. Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriselosteet. Potilasrekisterin tietosuojaseloste Rekisteriselosteet Hieronta Basic noudattaa terveydenhuollon toimialan käytäntöä ja huolehtii henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista. Henkilötietojen käsittelyssä Hieronta Basic on eriyttänyt

Lisätiedot

Potilaan oikeudet.

Potilaan oikeudet. Potilaan oikeudet Valvira.fi @ValviraViestii Potilaan oikeudet POTILAALLA ON OIKEUS saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN ASIAKASREKISTERI

PERHENEUVOLAN ASIAKASREKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 2.9.2015 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut,

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Sivu 1 / 5 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Päivitys: 20.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Caritas Lääkärit Oy 2a. Rekisteriasioista vastaava

Lisätiedot

KOULUKURAATTORIPALVELUJEN REKISTERI

KOULUKURAATTORIPALVELUJEN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 7.10.2016 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven sosiaali- ja terveyslautakunta Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi

Lisätiedot

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti TIETOSUOJASELOSTE -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 21.5.2014/MH 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut Yhteystiedot

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ LAINSÄÄSÄNNÖN

ETSIVÄ NUORISOTYÖ LAINSÄÄSÄNNÖN 1 LAKIPALVELU JARKKO HELMINEN OY Varatuomari Jarkko Helminen Puutarhakatu 16 B 33210 Tampere puh. 050-33 66 122 rapidusinfo@gmail.com LUENTOMONISTE ETSIVÄ NUORISOTYÖ LAINSÄÄSÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Luento Tampereella

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Lastensuojelun perinnän asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202

Lisätiedot