SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN"

Transkriptio

1 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala /päivitys

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ Perustoimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen myöntää oleskelukunta Toimeentulotuen myöntäminen takautuvasti PERUSOSA Perusosan alentaminen Perusosa erityistilanteissa TULOT JA VARAT Tulojen huomioiminen takautuvasti ja tulojen jaksottaminen Työttömyysetuudet Veronpalautus Satunnaiset tulot Alaikäisen tulot ja varat Omaisuus Työmatkakustannukset Ulosoton vaikutus tuloihin 9 4. MENOT Tositteet Asumismenot Kohtuulliset asumiskulut Sähkölaskujen kohtuullistaminen taloussähkön osalta Muut asumismenot Takuuvuokra / vakuusmaksu Muuttokustannukset Vanhempiensa taloudessa asuvien 18 -vuotta täyttäneiden asumismenojen huomioiminen Terveydenhuoltomenot Sairaalahoito Terveyskeskus- /päivystys- /poliklinikkamaksut Fysikaalinen hoito Hammashoito Silmälasit Reseptilääkkeet Terveydenhuollon matkat Täydentävän toimeentulotuen menot Huonekalut ja muut kodin tarvikkeet Lasten tarvikkeet ja - harrastusmenot Yleinen, ylimääräinen tuki Romanihame Hautauskustannukset Lasten luonapidot Opiskelu Muita täydentävän toimeentulotuen menoja Maahanmuuttajat.. 20

3 3 5. ALLE 18-VUOTIAAT ITSENÄISESTI TOIMEENTULOTUKEA HAKEVAT PERINTÄ...21 Liitteet Liite 1 Eu-kansalaisten toimeentulotuki...23

4 4 1. YLEISTÄ Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuki perustuu toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997) ja asetukseen (66/1998) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön Toimeentulotukioppaan (2007:11 ja 2013:4) ohjeisiin ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin. Ohjeiden tarkoituksena on korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista kunnassa. Nämä ohjeet eivät rajoita työntekijän oikeutta harkintaan päättäessään henkilön tai perheen oikeudesta toimeentulotukeen. Toimeentulotuki jakautuu perustoimeentulotukeen (perusmenot) ja täydentävään toimeentulotukeen (erityismenot). Ehkäisevää toimeentulotukea henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi voidaan myös myöntää PERUSTOIMEENTULOTUKI (ToTuL 7 a ja 7 b ) Perusosa (ToTuL 7 a ) sisältää ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, asioimismatkoista aiheutuvat menot, sanomalehden tilausmaksu, puhelin- ja internet-maksut, harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot ja jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Muut perusmenot (ToTuL 7 b ) sisältää asumismenot, taloussähkön, kotivakuutusmaksun ja vähäistä suuremmat terveydenhoitomenot TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI (ToTuL 7 c ) Täydentävänä toimeentulotukena otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat muut kuin perustoimeentulotuessa huomioitavat asumisesta aiheutuvat menot (mm. muuttokustannukset, takuuvuokra), lasten päivähoitomenot sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat toimeentulotuen turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot. Täydentävän toimeentulotuen menoja ovat esimerkiksi yksityisen päivähoidon maksut, muuttokustannukset, vuokravakuus/takuuvuokra, lasten tarvikkeet ja harrastusmenot, sänky ja ruokapöytä, välttämättömät hautauskustannukset, lasten tapaamiskulut, ammattiliittojen perimät jäsenmaksut, edunvalvonnan palkkio ja tilintarkastusmaksu EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (ToTuL 13 ) Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta

5 5 toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on riippumaton siitä, onko henkilö tai perhe oikeutettu toimeentulotukilain 1 :n 1 momentin tarkoittamaan toimeentulotukeen eli ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa henkilöllä tai perheellä ei toimeentulotukilaskelman perusteella ole oikeutta varsinaiseen (perus- ja täydentävä toimeentulotuki) toimeentulotukeen TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄÄ OLESKELUKUNTA (ToTuL 14 ) Toimeentulotuen myöntää oleskelukunta. Tuki voidaan myöntää myös Poste Restante -osoitteessa asuvalle, mutta hänen tulee osoittaa todellinen oleskelunsa paikkakunnalla. Toimeentulotuki on oleskelukunnan meno myös silloin, kun asiakkaan kotikunta on toinen yhteistoiminta-alueen kunta. Hoivakotiasumisessa ja vastaavassa oleskelukunnaksi katsotaan kunta, missä hakijan asuminen on pitkäaikaista ja vuokrasuhteessa tapahtuvaa. Jos toimeentulotuen tarve on jatkuvaa, on asiakasmaksua tarkistettava 3 kk:n aikana TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN TAKAUTUVASTI (ToTuL 15 ) Toimeentulotukea voidaan myöntää takautuvasti erityisestä syystä toimeentulotukeen oikeuttaviin menoihin. Tavallisimpia syitä takautuvan toimeentulotuen käsittelemiseksi ovat vuokrarästit tai sähkölaskurästit. Hakemisen tulee kuitenkin tapahtua kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa alkuperäisen laskun erääntymisestä. Laskuja ei käsitellä maksumuistutusten eräpäivien mukaisesti. 2. PERUSOSA Perusosan rakenne on seuraava: Ravintomenot 49 % Vaate- ja jalkinemenot 9 % Informaatiomenot 20 % Vähäiset terveydenhoitomenot 3 % Muut jokapäiväiset menot 19 % 2.1. PERUSOSAN ALENTAMINEN (ToTuL 10 ) Perusosaa voidaan alentaa 20 % jos henkilön toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt tarjotusta työstä, työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai kuntouttavasta työtoiminnasta, jos henkilö on ilman pätevää syytä kieltäytynyt osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen tai jos hän ilman pätevää syytä on keskeyttänyt kuntouttavan työtoiminnan tai muun työllistymistä edistävän toimenpiteen. Perusosaa voidaan alentaa myös, jos työnhaun voimassaolossa on toistuvasti katkoksia. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään 2 kk kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Jos henkilö on toistuvasti kieltäytynyt ilman perusteltua syytä edellä mainituista toimenpiteistä,

6 6 voidaan perusosaa alentaa 40 %. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään 2 kk kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Jos perusosaa alennetaan, sen yhteydessä on aina laadittava, mikäli mahdollista, asiakkaan kanssa suunnitelma toiminnasta hänen itsenäisen suoriutumisensa edistämiseksi. Mikäli asiakas ei toimi suunnitelman mukaisesti, voidaan perusosan alentamista jatkaa suoraan lopettamatta alentamista välillä. Perusosan alennus on perusteltava toimeentulotukipäätöksessä PERUSOSA ERITYISTILANTEISSA Vauvan perusosa lasketaan syntymäpäivästä alkaen. Kuitenkin, mikäli vauva jää sairaalaan, toimitaan perusosan sairaalassaolopäivien mukaan annetun perusosaohjeen mukaisesti. Asunnottoman perusosaksi huomioidaan pääsääntöisesti yhteistaloudessa asuvan perusosa, mikäli asiakas ei pysty luotettavasti osoittamaan asuvansa/oleskelevansa tosiasiallisesti yksin. Asunnottomilta/Poste Restantessa asuvilta tulee pyytää hakemuksen liitteenä selvitys osoitteista, missä he yöpyvät. Asiakkaalla on velvollisuus antaa asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot (ToTuL 17, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12 ). Sairaala-/laitoshoidossa olevan asiakkaan perusosa on yli 14 vrk:n hoitojakson ajalta 51 % perusosasta koko sairaanhoitojakson ajalta. Kuukauden vaihtuminen ei vaikuta jakson laskemiseen. Jos laitoksessa olo tiedetään etukäteen, huomioidaan se perusosassa. Päivä- tai yösairaalassa olevan asiakkaan perusosaa vähennetään ko. päiviltä 30 %. Asunnottomalla käyttövara/pv sairaalassaolopäivinä/yli 14 vrk (vuonna 2014 käyttövara on 105e/kk). Vankilasta saatava ylläpito on vangin ensisijainen toimeentulojärjestelmä. Vankilassa olevalle voidaan myöntää käyttörahaa korkeintaan 120 /kk. Päätöstä tehtäessä huomioidaan vangin muut tulot. Palvelutalossa asuvien on mahdollista saada toimeentulotukea lähinnä sairauskuluihin. Palvelutaloja on mielenterveys- ja päihdehuollon asiakkaille, vanhuksille ja eräille muille erityisryhmille. Oikeus toimeentulotukeen kartoitetaan palvelusopimuksen perusteella ja huomioitavissa, pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelujen mukaisissa sairauskuluissa käytetään omavastuuosuutta. Vanhusten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa olevien käyttövara on 160 /kk. Käyttövara 160e/kk kattaa toimeentulotuen perusosaan sisältyviä menoja, kuten käsikauppalääkkeet, hygieniamenot yms. Käyttövarat eivät kata terveydenhoitomenoja muutoin kuin toimeentulotuen perusosaan sisältyvien menojen osalta. Jatkuvan toimeentulotuen sijaan tulee asiakasmaksua alentaa 3 kk:n kuluessa.

7 7 3. TULOT JA VARAT Tulona otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot. Myös varat huomioidaan (esim. säästöt, osakkeet, kesämökki). Tukeen eivät vaikuta omassa käytössä oleva omistusasunto, asunnon irtaimisto ja työvälineet. Tuloina ei huomioida (ToTuL 11 ) mm. kuntouttavan työtoiminnan toimintarahaa, työttömyysturvalaissa tarkoitettua kulukorvausta, eläkkeensaajan hoitotukea, vammaistukea, lapsen hoitotukea tai äitiysavustusta. Näitä tuloja ei huomioida myöskään takautuvilta osin, vaikka maksettava summa muodostuisi huomattavaksi. Hoitotuki ja vammaistuki kuitenkin kattavat sairaudesta tai vammasta aiheutuvia menoja. Toimeentulotuessa huomioidaan näitä menoja vain etuuden ylimenevältä osalta. Asiakkaan lasten tileillä olevia varoja, mikäli ne on saatu lahjoituksena (esim. rippilahjat), ei oteta tulona huomioon 800 asti. Jos varoja kuitenkin käytetään perheen elatukseen, huomioidaan ne näiltä osin käytettävissä olevina varoina. Aikuisen tilin saldorajana voidaan pitää 400 eli ylimenevä osuus huomioidaan käytettävissä olevina varoina. Nettoansiotuloista vähennetään 20 %, enintään kuitenkin 150 /tulonsaaja TULOJEN HUOMIOIMINEN TAKAUTUVASTI JA TULOJEN JAKSOTTAMINEN Ansiotulon vyöryttämistä monta kuukautta maksuajankohdan jälkeen ei voida pitää kohtuullisena. ToTuL 15 3 momentti: Sellainen ansiotulo, joka ei ole ollut tiedossa toimeentulotuesta päätettäessä, voidaan ottaa jälkikäteen tulona huomioon jos tukea haetaan päätöstä seuraavien 2 kalenterikuukauden aikana, jollei sitä ei voida pitää kohtuuttomana. Tukea myönnettäessä on asiakkaalle ilmoitettava mahdollisuudesta huomioida ko. tulo taannehtivasti. Suurten kertaluonteisten tulojen aiheuttama tulonylitys voidaan jaksottaa usealle kuukaudelle. Suuria kertaluontoisia tuloja ovat esimerkiksi lomaraha, eroraha, perintö, omaisuuden myynnistä saadut tulot ja veikkausvoitot. Tavanomaisten ja säännöllisten tulojen aiheuttamaa tuloylitystä ei pääsääntöisesti siirretä seuraavalle kuukaudelle. Tapauskohtaista harkintaa voidaan käyttää TYÖTTÖMYYSETUUDET Työttömyyspäiväraha/työmarkkinatuki jaetaan kuukausittaisiin eriin käyttämällä kerrointa 21,5 sen jälkeen, kun asiakas on tosiasiallisesti saanut kaksi täyttä työttömyysetuuserää saman kalenterikuukauden aikana. Jos kahden erän maksu tapahtuu ensimmäisen kuuden asiakkuuskuukauden aikana, kerrointa ei oteta käyttöön. Kerrointa ei myöskään oteta käyttöön, ellei asiakas ole ollut

8 8 toimeentulotukiasiakkuudessa kahden erän maksukuukautena. Kertoimen käyttö loppuu, kun työttömyyspäivärahan maksaminen katkeaa etuuden vaihtuessa tai karenssin vuoksi tai mikäli toimeentulotukiasiakkuus katkeaa vähintään kahden kuukauden ajaksi. Kertoimen käyttö ei katkea tilanteessa, jolloin asiakas siirtyy ansiosidonnaiselta päivärahalta työmarkkinatuelle ja saa työttömyyskorvaukset yhteensä 20 päivältä. Sinä kuukautena, kun maksussa on sekä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa että työmarkkinatukea, tulo huomioidaan ilman kerrointa. Kertoimen käyttö jatkuu seuraavasta kuukaudesta alkaen. Työttömyysetuuden korotusosaa ja kulukorvausta ei huomioida tulona VERONPALAUTUS Tulona huomioidaan se osa veronpalautuksesta, jonka asiakas todellisuudessa saa käyttöönsä. Jos veronpalautus on ulosoton kohteena tai sillä kuitataan verovelkoja, tulee asiakkaan toimittaa tästä tosite. Mikäli asiakas on ollut yhtäjaksoisesti toimeentulon saajana vuoden, jätetään veronpalautuksesta huomioimatta tulona 90 /aikuinen ja 50 /lapsi SATUNNAISET TULOT Satunnaisina tuloina otetaan huomioon mm. otetut pikavipit, veikkausvoitot, omaisten ym. avustukset ja vipit. Jos satunnaiset tulot ovat yli 50 tai ylittävät yhteenlasketulta summaltaan 50, huomioidaan ylimenevä osuus tulona. Jos alle 50 satunnaiset tulot ovat kuitenkin säännöllisiä, huomioidaan ne tuloina ALAIKÄISEN TULOT JA VARAT (ToTuL 11 ) Alaikäisen satunnaiset, vähäiset ja lähinnä kertaluonteiset ansiotulot sekä stipendit ja apurahat, jotka ovat enintään 200 /kk, jätetään huomioimatta tulona. Alaikäisen yhden kuukauden kesätyötuloja ei huomioida tulona. Toisen kuukauden tulo huomioidaan siten, että palkalla katsotaan katettavan perusosamenot ja terveydenhoitomenot. Myös hänen osuutensa asumiskuluista voidaan huomioida, mikäli katsotaan kohtuulliseksi. Alaikäisen tuloilla ei kuitenkaan ole tarkoitus elättää muuta perhettä. Alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja ei oteta huomioon siltä osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan 7 ja 7c :n nojalla huomioitavat menot.

9 OMAISUUS Omaisuudesta ja sen arvosta tulee toimittaa luotettava selvitys. Mikäli omaisuus on sen kaltaista, että asiakas voisi sen myymällä turvata elantonsa, tulee hänen ryhtyä realisointitoimenpiteisiin toimeentulotukipäätöksessä määrätyn ajanjakson eli 3 6 kuukauden aikana. Mikäli omistuksessa on helposti realisoitavaa omaisuutta, esimerkiksi osakkeita, asiakkaalta edellytetään niiden välitöntä realisointia. Jos halutaan jostakin kiinteistöstä (tila, tontti yms.) virallista selvitystä, pyydetään asiakasta toimittamaan kiinteistörekisteriote, josta näkyy mm. tontin pinta-ala, lainhuutotodistus, josta näkyy omistajat sekä rasitustodistus, josta näkyy mitä rasituksia (mm. kiinnityksiä) siihen kohdistuu. Realisoinnin etenemistä on seurattava pyytämällä asiakasta toimeentulotukihakemuksen yhteydessä toimittamaan tarvittavat tositteet. Jos asiakas kieltäytyy realisointitoimenpiteistä, voidaan toimeentulotuki hylätä kokonaan ToTuL 2 perusteella TYÖMATKAKUSTANNUKSET Työmatkakustannuksista aiheutuvat menot vähennetään asiakkaan ansiotuloista. Työmatkamenot otetaan huomioon edullisimman matkustustavan mukaisesti edellyttäen että työmatka on vähintään 5 km yhteen suuntaan. Mikäli asiakkaalla huomioidaan oman auton käyttö, lasketaan menona 0,20 /km. Julkisia kulkuneuvoja käytettäessä on esitettävä kuitit. Ennakonpidätysprosenttiin edellytetään hakemaan muutosta työmatkakulujen vuoksi ULOSOTON VAIKUTUS TULOIHIN Ulosottomaksu huomioidaan tuloa vähentävänä tekijänä, jos perintä tapahtuu suoran palkasta tai muusta etuudesta. Mikäli asiakas maksaa ulosottomaksun itse, siitä on oltava ulosottomiehen vahvistama, asiakkaan tulojen mukainen maksusuunnitelma sekä tosite maksusta. Maksua hyväksytään enintään sen verran, kuin sitä voitaisiin ulosmitata suoraan etuudesta. Vapaaehtoista/ylimääräistä suoritusta ei hyväksytä. Asiakkaan on selvitettävä mahdollisuutensa vapaakuukausiin. 4. MENOT Laskut huomioidaan laskelmassa menoina alkuperäisten eräpäivien mukaisina kuukausina TOSITTEET Menot hyväksytään pääsääntöisesti vain pankin tositteita vastaan. Jos kuitenkin esitetään käsinkirjoitettuja kuitteja, tulee niiden olla yksilöityjä; kuiteista on käytävä ilmi eritellysti mitä

10 10 asia koskee, summat, päivämäärät ja myyjän yhteystiedot. Asiakkaan on myös pystyttävä todentamaan esim. tiliotteella, että hänellä on ollut käytössään raha ko. menon maksamiseen. Pankkitileistä on toimitettava tiliote tai pankin vahvistamat tilitapahtumat. Verkko- tai pikapankista tulostettuja tilitapahtumia ei hyväksytä 4.2. ASUMISMENOT Edellisen kuukauden vuokran maksusta on esitettävä tosite seuraavan kuukauden hakemuksen liitteenä, ellei maksua voida todentaa tiliotteelta. Jos asiakas kehotuksista huolimatta toistuvasti jättää vuokran maksamatta, voidaan toimeentulotuki asumisen turvaamiseksi maksaa suoraan vuokranantajalle Toimeentulotukilain 16 nojalla. Jos asiakas ei tosiasiassa ole itse maksanut vuokraa useampaan kuukauteen, ei sitä huomioida enää laskelmassa menona Kohtuulliset asumiskulut Kohtuulliset asumiskulut sisältävät kaikki muut asumismenot paitsi taloussähkön ja kotivakuutuksen. Kohtuullisten asumiskulujen määrä on seuraava: henkilömäärä neliöt asumiskulut joustonvara > Asumismenoja ei kohtuullisteta heti, vaan asiakkaalle ilmoitetaan asiasta päätöksessä ja samalla kerrotaan myös kohtuullisten asumiskulujen määrä. Asumiskulut kohtuullistetaan kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Kun asumiskulut ylittävät kohtuullisuusrajan, on ennen kohtuullistamista selvitettävä asunnon koko suhteessa asukkaiden määrään, onko kohtuuhintaista asuntoa haettu, vuokrasuhteen kesto ja asuntomarkkinoiden tarjonta Sähkölaskujen kohtuullistaminen taloussähkön osalta Sähkölaskusta huomioidaan 1/3 taloussähkönä ja 2/3 lämmityssähkönä. Alla on kohtuullisen taloussähkönkulutuksen määrät. Taulukko on suuntaa-antava ja perustuu huoneiston kokoon, ei henkilömäärään.

11 11 asunnon koko yksiö kaksio-kolmio neliö-viisiö omakotitalo kulutus/vuosi 4000 kwh 5500 kwh 7000 kwh 8000 kwh Sähkön laskutuksen tapahtuessa erilaisissa erissä täytyy laskua tarkastella kulutuksen mukaan (kwh/vuosi). Esim. omakotitaloissa laskut ovat usein talvisaikaan suuremmat ja kesäaikana velotaan vähemmän vuosikulutuksen ollessa kuitenkin kohtuullisuuden rajoissa. Taloussähkön kulutusta = kwh-määrää on seurattava ja laitettava päätökseen tiedoksi kohtuullinen kulutus ja kohtuullistaminen Muut asumismenot Omassa käytössä olevan asunnon asuntolainan korkoja huomioidaan kuukaudessa enintään seuraavasti: henkilömäärä korot > 589 Asumismenoiksi huomioidaan myös asunnon perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista koroista aiheutuvat menot edellyttäen, että asiakkaalla on verotuksen ennakonpidätyksessä huomioitu asuntolainojen korot. Maksetut korot huomioidaan pankin eritellyn tositteen mukaisesti. Omassa käytössä olevan omistusasunnon mahdollisesta rahoitus- ja pääomavastikkeesta huomioidaan korkojen osuus isännöitsijän todistusta vastaan. Kotivakuutukset irtaimiston ja pakollisten oikeusturva- ja vastuuvakuutusten osalta huomioidaan menona pääsääntöisesti 3 kk:n osuus. Pitkäaikaisasiakkaalla voidaan huomioida 6 kk:n osuus menona. Vesimaksua huomioidaan enintään 23 /kk/henkilö. Vesilaskujen tasaukset otetaan huomioon eräpäivän mukaisena kuukautena. Tasauslaskuissa tarkastellaan kohtuullisen kulutuksen enimmäismäärää, joka on 57m3/henkilö/vuosi. Kohtuullinen kulutus lasketaan tasauslaskun ajalta. Menona huomioidaan maksimissaan kohtuukulutuksen ja vesimaksuennakoiden välinen erotus.

12 12 Kohtuullisen kulutuksen enimmäismäärästä (57m3/hlö/vuosi) ja vesitasauslaskusta huomioidaan 60 % kylmän veden ja 40 % lämpimän veden kulutuksena. Mikäli asumismenot on kohtuullistettu, ei vesilaskua huomioida. Vesimaksun ollessa neliöperusteinen (ei henkilöperusteinen) ja kokonaisasumiskustannusten ollessa kohtuulliset, ei vesimaksua kuitenkaan kohtuullisteta erikseen. Vesimaksuennakoiden palautukset katsotaan tuloksi. Puulämmitteisessä talossa voidaan polttopuita huomioida enintään 18 m3 vuodessa, 55 /m3. Puut voi hankkia missä vaiheessa vuotta tahansa. Öljylämmitteisessä talossa huomioidaan keskimäärin litraa öljyä vuodessa asuntoneliötä kohti. Sähkölaskusta 2/3 huomioidaan lämmityskuluina. Saunamaksua huomioidaan enintään 8 /kk. Autopaikkamaksua, atk-verkkomaksua eikä kaapeli-tv-maksua ei huomioida menona Takuuvuokra / vakuusmaksu Takuuvuokralla voidaan kattaa vain maksamattomia vuokria, vuokravakuutta voidaan käyttää myös mm. siivous- ja korjauskuluihin. Ensisijaisesti toimeentulotuki myönnetään vain takuuvuokraan. Asiakkaan tulee perustella muuton tarve. Maksusitoumusta takuuvuokraan/vuokravakuuteen ei myönnetä, mikäli muuttamiselle ei ole esitetty riittäviä perusteita. Perusteina hyväksytään esimerkiksi asunnottomuus, edullisempi asunto, lyhyempi työmatka ja/tai lasten päivähoitopaikan läheisyys, pysyvämpi vuokrasuhde sekä perhetilanne ja perhekoon muutos. Mahdollisen liikuntaesteisen osalta voidaan perusteena pitää myös asuntoon kulkemisen vaivatonta järjestämistä ja palvelujen läheisyyttä. Asunnon tarve määrää takuuvuokran/vuokravakuuden myöntämisen. Maksusitoumuksen edellyttämä takuun maksaminen sosiaalitoimistosta ei voi olla takuuvuokran/vakuusmaksun myöntämisen este. Maksusitoumus annetaan määräaikaisena kuudelle (6) kuukaudelle toiselle paikkakunnalle muutettaessa ja pääsääntöisesti yhden (1) kuukauden vuokraa vastaavalle määrälle. Vuokralainen ja vuokranantaja eivät voi sopia vuokravakuuden käyttämisestä viimeiseen vuokraan. Toimeentulotuki haetaan siitä kunnasta, missä asiakas oleskelee takuun/vakuuden erääntymispäivänä. Jos asiakas ei esitä riittäviä perusteita muutolle, ei mitään muuttoon liittyviä kustannuksia huomioida hänelle menona.

13 13 Sähköyhtiö voi määrätä asiakkaalle sähkövakuusmaksun, mikäli asiakas on toistuvasti jättänyt laskut maksamatta. Vakuuden suuruus määräytyy asunnon sähkönkulutuksen mukaan ja sen suuruus vaihtelee asiakkaittain. Sähkövakuusmaksu voidaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menona. Pienet vakuusmaksut asiakas maksaa itse, suuriin vakuusmaksuihin voidaan tarvittaessa myöntää maksusitoumus Muuttokustannukset Jos asiakas on esittänyt muutolle hyväksyttävät perustelut, voidaan muuttokuluihin myöntää toimeentulotukena kohtuulliset kustannukset. Mikäli asiakas käyttää muuttofirmaa, on hänen toimitettava kustannusarviot vähintään kahdelta eri yrittäjältä etukäteen. Muina muuttokuluina voidaan huomioida peräkärryn tai pakettiauton vuokrauksesta aiheutuneet kulut sekä mahdolliset polttoainekulut tositteiden perusteella. Apumiehen palkkio huomioidaan ainoastaan muuttofirmojen tekemien muuttojen yhteydessä ja vain erityisistä syistä Vanhempiensa taloudessa asuvien 18-vuotta täyttäneiden asumismenojen huomioiminen Jos sekä vanhemmat että 18 vuotta täyttänyt ovat toimeentulotukiasiakkaina, asumismenot käsitellään pääsääntöisesti vanhempien laskelmassa. Jos 18 vuotta täyttänyt on asiakkaana ja vanhemmat eivät hae toimeentulotukea, asumismenoja ei pääsääntöisesti huomioida. Jos asumiskuluja kuitenkin huomioidaan, on asiakkaan pitänyt osallistua niihin jo ennen toimeentulotukiasiakkuuttaankin. Sekä aiempi että nykyinen osallistuminen kustannuksiin on todistettava kuitilla. Jos vanhemmat ovat toimeentulotukiasiakkaana ja kotona asuu 18 vuotta täyttänyt, jolla on tuloja ja joka kykenisi osallistumaan asumismenoihin ja jos lapsen tuloilla on vaikutusta asumistuenmäärään, asumismenot ja asumistuki jaetaan pääluvun mukaan. Huomioitavia asumismenoja ovat vuokra/vastike, vesimaksu ja sähkö. Jos em. asumismenoja huomioidaan, huomioidaan ne pääluvun mukaan TERVEYDENHUOLTOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan terveydenhuoltomenot julkisen sektorin taksojen mukaisesti Sairaalahoito Enintään 14 vrk kestävä sairaalahoito ei vähennä perusosaa. Sairaalahoidossa olevan asiakkaan perusosa on yli 14 vrk:n hoitojakson ajalta (myös vauvoilta) 51 % perusosasta koko sairaanhoitojakson ajalta. Kalenterikuukauden vaihtuminen ei vaikuta jakson laskemiseen.

14 14 Päiväsairaalan hoitopäivä vähentää perusosaa 30 %:lla hoitoon sisältyvien aterioiden perusteella. Hoitopäivämaksut huomioidaan eräpäivän mukaisena kuukautena menona Terveyskeskus-/ päivystys- /poliklinikkamaksut Laskut huomioidaan eräpäivän mukaisena kuukautena menona. Peruuttamattomasta käynnistä aiheutuva maksu tai esim. ajokorttia varten tarvittava lääkärintodistusmaksu ei oikeuta toimeentulotukeen Fysikaalinen hoito Fysikaalinen hoito järjestetään julkisen terveydenhuollon yksikössä tai julkisen terveydenhuollon osoittamassa yksikössä. Lähtökohtana on julkisen sektorin lääkärin antama lähete. Asiakkaan on pyydettävä terveyskeskuksen fysioterapiayksiköstä lausunto lääkärin antaman lähetteen mukaisen hoidon toteuttamisesta julkisen terveydenhuollon piirissä. Mikäli fysioterapiayksikkö ei pysty tarvittavaa hoitoa toteuttamaan, voidaan maksusitoumus myöntää yksityiselle palveluntuottajalle. Maksusitoumus myönnetään vain omavastuuosuuteen; palveluntuottaja hakee sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen Hammashoito Hammashoidon laskut hyväksytään julkisen sektorin taksojen mukaisesti alkuperäisen laskun eräpäivän mukaan. Hammasproteeseihin liittyvät kustannukset huomioidaan hammasteknikon taksan mukaan. Asiakkaan on toimitettava eritelty kustannusarvio vähintään kahdelta eri hammasteknikolta. Kustannukset huomioidaan yhdessä osassa kustannusarvion / eräpäivän mukaisena kuukautena menona, niitä ei jaeta useammalle kuukaudelle Silmälasit Silmälasien osalta huomioidaan kehyksistä korkeintaan 70 ja linssit edullisimman vaihtoehdon mukaan ilman erikoiskäsittelyjä. Erikoiskäsittelyn välttämättömyydestä on toimitettava lääkärintodistus. Silmälasit voidaan huomioida toimeentulotuessa yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Asiakkaan on toimitettava optikon/lääkärin selvitys silmälasien tarpeesta.

15 Reseptilääkkeet Pääsääntöisesti huomioidaan yhden kuukauden lääketarve kerrallaan. Lääkkeet huomioidaan edullisimman vaihtoehdon mukaisesti ja omavastuuosuuden osalta. Asiakkaan on esitettävä aina resepti sekä apteekin maksukuitti. Mikäli asiakkaalle on kirjoitettu E-resepti, eikä hän pysty toimittamaan siitä paperiversiota, tulee toimittaa apteekin lääkelaskelma ja apteekin maksukuitti. E-reseptin voi tulostaa omilla pankkitunnuksilla sivustolta Toimeentulotukena voidaan myöntää raskauden ehkäisyyn tarkoitettuja valmisteita. Potenssilääkkeet huomioidaan terveydenhuollon menona asiakkaan esittäessä sekä reseptin että lääkärin lausunnon siitä, että lääke on asiakkaan sairaanhoidon kannalta tarpeellinen. Pelkän reseptin perusteella ei menoa huomioida (KHO päätös /1887, 1889). Kela korvaa potenssilääkkeitä tarpeellisen sairauden hoidon edellyttämän määrän, kuitenkin enintään kuusi hoitoannosta kuukaudessa. Myös toimeentulotuessa noudatetaan tätä käytäntöä. Tupakanvieroitustuotteet voidaan huomioida toimeentulotuessa vain terveysperusteella. Asiakkaan on esitettävä reseptin lisäksi lääkärin lausunto lääkkeen välttämättömyydestä Terveydenhuollon matkat Terveydenhuollon matkojen omavastuuosuus on 16 (v. 2015). Toimeentulotuessa huomioitavia matkoja ovat pääasiassa julkisen sektorin lääkäri- ja sairaalakäynnit, lääkärin määräämät tutkimusja hoitokäynnit, Kelan korvaamat terapiakäynnit, suunnitelmalliset ja säännölliset A-klinikka ja mielenterveystoimistokäynnit. Matkat huomioidaan enintään em. omavastuuosuuden osalta ja jos yhdensuuntainen matka on 5 km tai yli. Matkat huomioidaan jälkikäteen käyntitositteita ja mahdollisia matkalippuja vastaan. Tapauskohtaista harkintaa voidaan käyttää TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MENOT Huonekalut ja muut kodin tarvikkeet Huonekaluja ja muita kodin tarvikkeita huomioidaan toimeentulotuessa asiakkaan muuttaessa ensimmäiseen omaan asuntoonsa tai asiakas on saanut asunnon pitkän asunnottomuuden jälkeen. Välttämättömään kodin irtaimistoon voidaan myöntää toimeentulotukea enintään 135. Välttämättömällä kodin irtaimistolla tarkoitetaan esim. ruokailuvälineitä, kodin tekstiilejä ja siivousvälineitä. Toimeentulotuessa huomioitavat huonekalut ovat sänky ja patja sekä keittiön pöytä ja tuolit. Sänkyyn ja patjaan voidaan huomioida enintään 85 ja keittiön pöytään ja tuoleihin 85. Pyykinpesukoneeseen voidaan huomioida enintään 300, mikäli taloyhtiössä ei ole käytettävissä pesukonetta.

16 Lasten tarvikkeet ja harrastusmenot Lastenvaunuihin voidaan myötään enintään 135 lapsen synnyttyä tai lähellä laskettua aikaa ja rattaisiin enintään 85. Jos perheeseen syntyy kaksoset tai lapset ovat syntyneet lyhyellä aikavälillä, voidaan tukea myöntää kaksostenrattaisiin enintään 270. Vanhemman käydessä töissä tai opiskelemassa ja hän kuljettaa lasta hoitoon polkupyörällä voidaan toimeentulotuessa huomioida pyörän turvaistuimeen 35 ja kypärään 20. Auton turvaistuimeen voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea yhden kerran enintään 200 edellyttäen vanhemman käyvän töissä tai opiskelemassa ja vievän lasta päivähoitoon. Toimeentulotuessa ei hyväksytä menona hoitopöytää ja syöttötuolia. Suksiin, luistimiin sekä polkupyörään voidaan myöntää toimeentulotukea esikouluikäisestä eteenpäin. Suksipakettiin huomioidaan enintään 100 ja luistimiin 35. Voidaan huomioida joka talvi, jos edelliset menee pienemmille sisaruksille, muussa tapauksessa kahden vuoden välein. Polkupyörään huomioidaan enintään 85 6-vuotiaalle ja vuotta täyttäneelle. Tukea voidaan myöntää enintään kolmen vuoden välein. Polkupyörään myönnetään pääsääntöisesti 15 vuoden ikään saakka. Polkupyörän lisäksi voidaan myöntää kypärä, enintään 20. Jos perhe saa toimeentulotukea yli vuoden yhtäjaksoisesti, voidaan lasten harrastusmenoja huomioida yhden lapsen osalta ja yhden harrastuksen osalta enintään 150 vuodessa Yleinen, ylimääräinen tuki Kun asiakas on ollut vuoden yhtäjaksoisesti toimeentulotuen saajana, voidaan hakemuksesta myöntää kuukauden välein täydentävänä toimeentulotukena Romanihame Romaninaisen hameeseen huomioidaan enintään 450 korkeintaan kahden vuoden välein tarpeen mukaan. Nuorelle toimeentulotukea hameeseen voidaan myöntää hänen aikuistuttuaan, ellei ole erityisperusteluita myöntää jo aikaisemmin. Ensimmäisen kerran uutena asiakkaana hakiessa pyydettävä selvitykset ja tositteet milloin on hankkinut hameen edellisen kerran ja onko siihen silloin saanut toimeentulotukea.

17 Hautauskustannukset Hautauskuluihin myönnetään toimeentulotukea pääsääntöisesti vasta perunkirjoituksen jälkeen, koska perukirjasta selviää pesän taloudellinen tilanne. Pääsäännöstä voidaan poiketa, jos vainaja on omaisten kirjallisen vakuutuksen ja sosiaalitoimistossa olevan tiedon mukaisesti varaton. Tällöin hautaustoimistolle voidaan antaa maksusitoumus hautauksesta aiheutuvia kustannuksia varten. Jos perunkirjoituksessa selviää, että kuolinpesällä onkin varoja, on hautauskuluihin myönnetty toimeentulotuki kuolinpesän maksettava takaisin. Omaisten on ilmoitettava tämän takia etukäteen sosiaalitoimistoon perunkirjoituspaikka ja aika. Toimeentulotuessa hyväksyttäviä kohtuullisia hautauskustannuksia ovat hautaustoimiston kulut uurnan, arkun, arkkuvaatetuksen ja kuljetusten osalta sekä seurakunnan kustannukset hautapaikkamaksun sekä haudan avaus- ja peittomaksun osalta. Kuljetuksista aiheutuneet kustannukset huomioidaan pääsääntöisesti oman seurakunnan/paikkakunnan alueella. Tuhkauksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset huomioidaan toimeentulotuessa. Kuljetukset huomioidaan lähimpään krematorioon, ellei seurakunta maksa niitä. Toimeentulotukea voidaan myöntää lähiomaisten hautajaisvaatteisiin 50 /hlö ja kukkalaitteeseen 35 /perhe. Lähiomaisiksi lasketaan puoliso, omat ja puolison lapset, lasten puolisot ja lapset, sisarukset sekä omat ja puolison vanhemmat Lasten luonapidot Hyväksytään enintään 4 vrk/kk täytettyä luonapitolomaketta vastaan jälkikäteen. Tukea myönnetään 8 /vrk. Vuoroasuminen huomioidaan perusosissa. Ajalla huomioidaan 21 vrk loma ja ajalla vrk loma. Luonapitosopimus tulee esittää ensimmäisen luonapitokorvaushakemuksen yhteydessä. Mikäli sopimusta ei ole laadittu, sitä ei voi pitää myönnettävän tuen esteenä. Näiden kuukausien ajalta ei huomioida enää tavanomaista 4 vrk:n luonapitoa. Jos tapaamissopimuksessa tai muutoin on selkeästi sovittu lapsen vuoroasumisesta (esim. viikko / viikko), lapsen perusosa jaetaan vuoroasumisen suhteessa molemmille vanhemmille. Jos vuoroasumisesta ei ole selkeästi sovittu, huomioidaan lähivanhemmalle koko perusosa ja etävanhemmalle erillisestä hakemuksesta luonapidot ohjeen mukaisesti. Vuoroasuminen on kuukausittain todennettava luonapitolomakkeella. Vuoroasumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsen vanhemmat asuvat erillään ja lapsi viettää puolet tai lähes puolet vuorotellen vanhempiensa luona. Toimeentulotuessa perusosaa huomioidaan etävanhemmalle enintään 15 päivää kuukaudessa. Jos lapsi viettää etävanhemman luona vähintään 13 päivää kuukaudessa, lasketaan tämä vuoroasumiseksi. Jos lapsi viettää etävanhemman luona vähemmän kuin 13 päivää, katsotaan tämä tavanomaiseksi luonapidoksi ja toimeentulotukea voidaan myöntää kuten asiasta on edellä kerrottu.

18 18 Lapsilisä huomioidaan tulona sille vanhemmalle, jolle se maksetaan (yleensä lähivanhempi). Jos tämä vanhempi todellisuudessa maksaa toiselle vanhemmalle osan lapsilisästä, huomioidaan lapsilisä molemmille tulona todellisen summan mukaisesti. Matkakorvauksena myönnetään 0,20 /km alle 12-vuotiaiden lasten kohdalla. Asiakkaalle voidaan myöntää myös polttoainekulut vaihtoehtoisesti em. kilometrikorvauksen sijasta. Yli 12-vuotiaiden osalta hyväksytään julkisen liikenteen mukaiset matkakulut. Vanhemmat huolehtivat matkakustannukset puoliksi eli toiseen suuntaan, ellei tapaamissopimuksesta muuta ilmene. Jos vanhemmat eivät asu avo- tai avioliitossa, huomioidaan lähivanhemmalle (=kenen luona lapsi on kirjoilla) yksinhuoltajan perusosa ja toiselle vanhemmalle yksin asuvan perusosa Opiskelu Opiskelijoiden ensisijainen toimeentulolähde on opintotuki, joka on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja toimeentulokustannukset. Opintotukeen sisältyy opintoraha, asumislisä sekä valtiontakaus opintolainaan. Vanhemmat eivät ole lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) eivätkä siten myöskään toimeentulotukilain mukaan elatusvelvollisia täysi-ikäisiin eli 18 vuotta täyttäneisiin lapsiinsa nähden. Jos toimeentulotukihakija kuitenkin saa tosiasiallisesti vanhemmiltaan tuloja tai varoja, nämä otetaan hakijan käytettävissä olevina tuloina ja varoina huomioon. Mikäli opiskelija asuu vanhempiensa tai lähisukulaisensa omistamassa asunnossa ja hänellä on virallinen vuokrasopimus, huomioidaan hänen vuokransa toimeentulotuessa menona, jos hän tosiasiallisesti maksaa vuokraa. Opiskelijan saamasta apurahasta/stipendistä huomioidaan käytettävissä olevina varoina 200 ylimenevä osuus. Opintolaina on opiskelijan ensisijainen etuus. Jos opiskelija ei hae ja/tai nosta opintolainaa, toimeentulotukihakemus hylätään kokonaan toimeentulotuen viimesijaisuus huomioiden. Mikäli opiskelija ei saa valtiontakausta opintolainaan tai mikäli pankki ei myönnä opintolainaa esimerkiksi luottohäiriömerkinnän vuoksi, ei opintolainaa huomioida tuloksi. Asiakkaan on kuitenkin annettava Kelalle selvityspyyntö opintolainan valtiotakauksen myöntämiseksi. Opintolainaa ei velvoiteta nostettavaksi alle 18-vuotiaalta, lastensuojelun jälkihuollossa olevalta, valmentavia opintoja opiskelevalta tai ei-ammatillisia opintoja suorittavalta (esim. lukiolaiselta). Mikäli täysi-ikäinen lukiolainen asuu itsenäisesti, laina huomioidaan tuloksi. Aikuiskoulutusrahalla opiskeleva voi hakea Kelalta valtiontakausta opintolainaan. Jos asiakas kuitenkin lainan nostaa, se huomioidaan aina tulona (myös heidän kohdalla, keitä ei nostoon velvoiteta). Iltaopiskelijan on selvitettävä mahdollisuutensa hakeutua sellaisten opiskelujen piiriin, joista saa ensisijaisia etuuksia. Iltaopiskelijan on ilmoittauduttava työnhakijaksi ja oltava työvoiman käytettävissä, jolloin asiakkaalla voi olla oikeus työttömyysturvaan tai työkokeiluun. Iltaopiskelijaan sovelletaan samoja käytäntöjä kuin muihinkin opiskelijoihin. Opiskelijan, joka ei saa opintotukea, tulee selvitellä muita rahoitusvaihtoehtoja opiskeluilleen.

19 19 Hänen tulee toimittaa toimeentulotukihakemuksen liitteeksi selvitys arvioidusta valmistumisajankohdasta ja säännöllisesti oppilaitokselta opintosuunnitelma sekä selvitys opintojen etenemisestä. Jos pyydettyjä selvityksiä ei toimiteta, voidaan toimeentulotukihakemus hylätä Toimeentulotukilain 17 nojalla. Jos opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti, voidaan asiakkaan katsoa laiminlyövän vastuuta omasta elatuksestaan ja tällöin asiakkaan perusosaa voidaan alentaa Toimeentulotukilain 2 ja 10 nojalla. Opiskelija voi saada Kelalta harkinnanvaraista opintotukea opintorahaoikeuden päättymisen jälkeen (mm. opinnäytetyöhön) Opiskelusta aiheutuvien menojen huomioiminen Toimeentulotuessa voidaan huomioida menona ylioppilaskirjoitusmaksu neljä aineen osalta sekä kansliamaksut. Lukiolaisten ja ensimmäiseen ammattiin opiskelevien asiakkaiden kirjoihin ja muihin opiskelutarvikkeisiin voidaan myöntää 200 /lukuvuosi. Asiakkaan tulee esittää oppilaitoksen selvitys välttämättömistä oppikirjoista ja opiskelutarvikkeista. Näyttötutkintomaksut yhden ammattitutkinnon osalta voidaan tositteita vastaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menoina. Asiakkaan tulee esittää oppilaitoksen selvitys pakollisista näytöistä. Pääsääntöisesti tuetaan vain yhden ammattitutkinnon osalta, mutta tapauskohtaista harkintaa voidaan kuitenkin käyttää. Opiskelijalle, jonka tulona on työttömyyskorvaus ja kulukorvaus, voidaan myöntää toimeentulotukea tavanomaista suurempiin materiaalikustannuksiin kuten muillakin opiskelijoilla. Kulukorvauksen katsotaan pääosin kattavan matka- ja ravintokulut. Suomen Nuoriso-opistossa ja Otavan opistossa opiskelevat ja em. oppilaitosten asuntoloissa asuvien perusosana on yhteisöasujan perusosa, josta vähennetään koulupäiviltä ruuan osuus eli 49 %. Opintoetuuksilla opiskelevan opiskelijan matkakuluihin voidaan myöntää toimeentulotukea opiskelukuukausien aikana silloin, kun koulumatka on 5 km tai yli. Tukea myönnetään todellisten kustannusten mukaan, kuitenkin enintään 43 /kk tositteita vastaan. Ensimmäistä kertaa matkakorttia hankittaessa, voidaan menona hyväksyä myös kortin panttimaksu 6,50. Opintolainan korkoihin ei myönnetä toimeentulotukea siinäkään tapauksessa, ettei niihin saa Kelan korkoavustusta. Toisella paikkakunnalla opiskeleva alaikäinen Jos perheen ala-ikäinen lapsi opiskelee toisella paikkakunnalla, ei lapsen perusosaa huomioida perheen laskelmassa. Kotonaolopäivien osalta perusosa huomioidaan. Lapsilisä ja elatusmaksu huomioidaan tuloksi opiskelevalle lapselle. Jos perhe saa tosiasiallisesti kyseessä olevat tulot, eikä siirrä niitä lapselle, huomioidaan tulot perheelle.

20 Muita täydentävän toimeentulotuen menoja Kotihoitomaksut, jotka eivät sisällä kotisairaanhoitoa, huomioidaan eräpäivän mukaisena kuukautena menoina, jollei kotihoito ole myöntänyt maksuun maksuhuojennusta. Asiakkaan tulee kuitenkin aina ensin hakea maksuhuojennusta tai -vapautusta kotihoidosta. Jos asiakkaan mahdollinen hoito- tai vammaistuki on tarkoitettu myös kotihoitomaksuihin, huomioidaan toimeentulotuessa vain etuuden ylimenevä osuus menona. Vanhusten siivouslaskuja voidaan huomioida menona enintään yhden siivouksen osalta kuukaudessa, jos tarve on ilmeinen. Turvapuhelinmaksu voidaan huomioida menona, ellei mahdollinen hoitotuki sitä kata. Mikäli turvapuhelin on hankittu yksityisesti, edellytetään vanhustenhuollon lausuntoa sen tarpeellisuudesta. Edunvalvonnan hakemis-, määräys-, palkkio- ja tarkastusmaksut voidaan huomioida menoina eräpäivän mukaisena kuukautena. Aikuisen henkilökortti voidaan huomioida menona yhden kerran. Korttiin tarvittavat valokuvat ovat perusosalla katettavia menoja eikä niihin myönnetä toimeentulotukea erikseen. Lasten henkilökortit eivät oikeuta toimeentulotukeen. Jos asiakkaalla on voimassaoleva passi, ei toimeentulotukea myönnetä henkilökorttiin. Elatusapua voidaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menona enintään työttömyyskorvauksen lapsikorotuksen verran tosiasiallista maksua vastaan. Elatusavun osalta asiakas ohjataan hakemaan maksuhuojennusta ja/tai vapautusta Maahanmuuttajat EU-kansalaisten toimeentulotuesta erillinen liite Paluu- ja maahanmuuttajien on toimeentulotukihakemuksen yhteydessä esitettävä liitteenä passi, viisumi, oleskelulupakortti ja matkustusasiakirjat. Lisäksi käsittelyn yhteydessä tarkistetaan Suomeen tulopäivä ja status. Jos asiakas vierailee entisessä kotimaassaan säännöllisesti, vähennetään perusosasta Suomesta poissaolopäivät. Satunnaiset vierailut, jotka kestävät enintään 7 vrk/kk eivät vähennä perusosaa. 7 vrk:n ylittävät poissaolot Suomesta vähennetään perusosasta. Vaikka perusosaa vähennetään, tulot huomioidaan kokonaisuudessaan. Matkustaminen vaikuttaa asumiskulujen huomioimiseen siten, että ne huomioidaan lähtökuukautena ja sitä seuraavana kuukautena sekä paluukuukautena Suomeen tulopäivästä alkaen. Vuokraa ja muita asumiskustannuksia ei pääsääntöisesti huomioida Suomesta pois matkustaneiden osalta. Tämä ohje koskee muitakin kuin paluu- ja maahanmuuttajia.

21 21 Pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkaan kansalaisuushakemus hyväksytään menona, jos asiakkaalla on esittää perustelu miten kansalaisuus edistää hänen omatoimista selviytymistään. (KHO /1903) Jos asiakkaalla on voimassaoleva passi, ei toimeentulotukea myönnetä muukalaispassiin. Oleskelulupa ja oleskelulupakortti katsotaan erikseen niiden voimassaoloaikojen mukaan ja niihin voidaan toimeentulotukea myöntää. Kiintiöpakolaisille myönnetään alkuavustuksena maahan tullessa yhden kuukauden perusosa. Huonekaluihin ei myönnetä toimeentulotukea, koska maahanmuuttotoimisto kalustaa asunnot. Muutoin kaikkien maahanmuuttajien toimeentulotukihakemukset käsitellään tavanomaisen käytännön mukaisesti. 5. ALLE 18-VUOTIAAT ITSENÄISESTI TOIMEENTULOTUKEA HAKEVAT Jos alle 18-vuotias kotona asuva hakee itsenäisesti toimeentulotukea, hakemus käsitellään vanhempien toimeentulotukihakemuksen yhteydessä. Jos alle 18-vuotias itsenäisesti asuva hakee toimeentulotukea, tulee hänen esittää omat perustelunsa itsenäiselle asumiselle. Alaikäisen asiakkaan vanhempien elatusvelvollisuus ja kyky tulee selvittää. Alaikäiselle lapselle myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin hänen vanhemmiltaan. Jos alle 18-vuotias asuu avoliitossa, ei hän muodosta perhettä toimeentulolain määrittämällä tavalla puolisonsa kanssa. Ala-ikäisen hakemus käsitellään kuten edellä on kerrottu. Jos äiti on ala-ikäinen, lapsen menot ja tulot käsitellään pääsääntöisesti äidin laskelmassa. 6. PERINTÄ Jos toimentulotukea on myönnetty joko kokonaan tai osaksi ennakkona odotettavissa olevaa eläkettä, elatusapua, avustusta tai muuta jatkuvaa taikka kertakaikkista tuloa, korvausta tai saamista vastaan, voidaan Toimeentulotukilain 23 :n mukaan henkilölle tulevat edellä tarkoitetut tulot, korvaukset ja saamiset siltä ajalta, jolta tukea on annettu ennakkona, periä takaisin. Takaisinperinnästä päätetään samalla, kun päätetään toimeentulotuen myöntämisestä. Takaisinperintä ei saa aiheuttaa asiakkaalle uutta toimeentulotuen tarvetta eikä vaarantaa asiakkaan toimeentuloa eikä takaisinperintää saa kohdentaa vastaisiin toimeentulotukiin. Toimeentulotukilain 20 :n mukaan toimeentulotuen myöntämisestä päätettäessä voidaan samalla määrätä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään takaisin tuen saajalta, jos hänellä on tuloja tai varoja tai oikeus elatusta turvaavan etuuteen, mutta nämä eivät ole tukea myönnettäessä hänen määrättävinään tai käytössään. Samoin toimeentulotuki voidaan periä takaisin tuen saajalta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt velvollisuutensa pitää huolta omasta elatuksestaan tai jos tuen myöntäminen on aiheutunut lakkoon osallistumisesta (kuitenkin vain lakkoon osallistuneelle itselleen myönnetyn tuen osalta). Takaisinperintä voidaan määrätä myös tuen saajan

22 22 elatusvelvolliselta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa. Jakamattomasta kuolinpesästä ja siihen liittyvästä varallisuudesta tehdään perintäpäätös, johon haetaan toimeenpano-oikeutta hallinto-oikeudelta.

23 23 Liite 1 Eu-kansalaisten toimeentulotuki Euroopan unionin kansalainen toimeentulotuen hakijana Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioita ovat Suomen lisäksi tällä hetkellä Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan unionin jäsenvaltioihin rinnastetaan ETA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein sekä Sveitsi. Vapaan liikkuvuuden direktiivi tarkoitta, että jokaisella Euroopan unionin kansalaisella on oikeus oleskella minkä tahansa EU-maan alueella ammatistaan tai taloudellisesta asemastaan riippumatta. Jos oleskelu kestää pidempään, yli kolme kuukautta, henkilön tulee rekisteröityä. Liikkumisvapaus on rajoitettu koskemaan niitä ryhmiä, joiden ei tarvitse turvautua vastaanottavan maan sosiaaliturvaan. EU-kansalaisen maahantulon edellytyksenä on voimassa oleva passi tai virallinen henkilöllisyystodistus. Jos unionin kansalaisen perheenjäsen ei ole unionin kansalainen, hänen maahantulonsa edellytyksenä voi passin lisäksi olla viisumi, mikäli hän on viisumia vaadittavan maan kansalainen. EU-kansalaisen perheenjäsenen määritelmä EU-kansalaisen perheenjäsen, joka ei ole EU-valtion kansalainen, määritellään ulkomaalaislaissa (154 ). Perheenjäseniä voivat olla: Aviopuoliso Aviopuolisoon rinnastetaan yhteisessä taloudessa elävä avopuoliso, jos he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä ja todistaneet yhdessä asumisen esimerkiksi vuokrasopimuksilla tai muulla asiakirjanäytöllä tai puolisoilla on yhteisessä huollossa lapsi, jolloin kahden vuoden yhdessä asumista ei edellytetä. (Yhdessä olemista lomamatkojen aikana vuoroin kummankin puolison kotimaassa ei pidetä riittävänä yhdessä asumisena, jos puolisot ovat kirjoilla ja heillä on kotipaikka eri valtioissa. )

24 24 Alle 21-vuotiaat lapset (sekä aviopuolison alle 21-vuotiaat lapset) Vanhemmat, jotka ovat EU-kansalaisen huollettavina Myös muu kuin yllä mainittu omainen voidaan rinnastaa perheenjäseneksi, jos hän on jo lähtömaassaan ollut riippuvainen oleskeluoikeiden saaneesta henkilöstä. Toimeentulotuen myöntäminen EU- tai ETA-kansalaiselle Toimeentulotuen pääperiaate on, että toimeentulotukea myönnetään vain kunnassa vakituisesti asuvalle henkilölle. EU-kansalaisen osalta tulee siis erityisesti pohdittavaksi se, milloin katsotaan kunnassa oleskelu pysyväksi ja milloin katsotaan, että kunnassa oleskelu on väliaikaisluontoista. (Tilapäinen/vakituinen asuminen selvitetään ensin maistraatissa ja sosiaaliturvaetuuksien osalta Kelassa.) Toimeentulotuen myöntäminen EU-kansalaiselle, joka oleskelee kunnassa pysyvästi Voimassa olevan oleskeluoikeuden omaamalle ja pysyvästi kunnassa asuvalle EU-kansalaiselle myönnetään toimeentulotuki samoin perustein kuin vastaavassa tilanteessa olevalle Suomen kansalaiselle. Kuitenkin tulee arvioida muut toimeentulotukeen liittyvät edellytykset. Erityisesti pitää kiinnittää huomioita asumisen pysyvyyteen sekä mahdollisiin varoihin / tuloihin lähtömaasta. Mikäli tarpeellista, on työntekijän hyvä olla yhteydessä poliisiin oleskeluperusteiden selvittämiseksi. Muut ryhmät kuin työnhakijat ovat oleskeluoikeutta hakiessaan antaneet selvityksen tarvittavista varoista oleskelua varten paikallispoliisissa. Mikäli ansiot ovat kohtuuttoman pienet elantoon nähden ja toimeentulotuen tarve on jatkuva, tulee olla yhteydessä poliisiin sen varmistamiseksi, ettei kyseessä ole maahantulosäännösten kiertäminen tai lumetyö. Mikäli kyseessä on tilapäinen vaikeus (esim. tilapäinen työkyvyttömyys sairauden vuoksi), voi henkilö säilyttää työntekijän aseman (Ulkomaalaislaki 160 ). Mikäli työntekijän ansiot ovat kohtuuttoman pienet johtuen kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, tulee työntekijän oheistaa asiakasta Suomen työlainsäädännöstä ja kehottaa häntä olemaan yhteydessä Hämeen

25 25 työsuojelupiiriin, mahdolliseen ammattiliittonsa sekä hakemaan mahdolliset palkkasaatavat TE -keskukselta. Toimeentulotuen myöntäminen kunnassa väliaikaisesti oleskelevalle EU-kansalaiselle Oman ryhmänsä muodostavat EU- tai ETA-valtioista tulevat työnhakijat, joilla on oikeus hakea kolmen kuukauden ajan työtä toisesta EU- tai ETA-maasta ja joilla on oikeus työttömyysturvaan oman maansa kustannuksella. Työttömyysturvaa saadakseen työnhakijan on täytynyt ilmoittautua työnhakijaksi kotimaansa lainsäädännön mukaisesti ennen lähtöään. Hänellä on oltava mukanaan Kelan toimistoon tai työttömyyskassalle toimitettava todistus työttömyysetuuden määrästä ja kestosta. Suomeen tultuaan työnhakijan on ilmoittauduttava Suomessa työttömäksi työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa maahan saapumisestaan. Työnhakijat kuuluvat vielä lähtömaansa sosiaaliturvan piiriin (3 kk) ja heidän oleskelunsa Suomessa voidaan katsoa tilapäiseksi ennen mahdollista työskentelyn aloittamista. Työnhakijoiden edellytetään turvaavan toimeentulonsa lähtömaansa työttömyyskorvauksella siten, etteivät he joudu turvautumaan Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa saava suomalainen voi oleskella ja hakea 3 kuukautta työtä EU-maista menettämättä tukioikeuttaan. Tukioikeus ei koske työmarkkinatukea saavia. EU- ja ETA-valtion kansalainen saa oleskella kolmen kuukauden jälkeenkin Suomessa, jos hän on edelleen työnhaussa ja jos hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet saada työtä. Työnhakijan oikeutta toimeentulotukeen arvioidaan siten kussakin yksittäisessä tilanteessa oleskelun pysyvyyden ja muiden tekijöiden kannalta. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin arvioida, ettei työnhakijan oleskelu kunnassa ole pysyväisluontoista, vaikka se jatkuisi yli kolme kuukautta, eikä muita perusteita ole (esim. avioituminen Suomen kansalaisen kanssa). Pääsääntöisesti työnhakija on toimeentulotukea myönnettäessä rinnastettavissa turistiin, toisin sanoen riittäväksi avustamiseksi voidaan katsoa ravinnon saannin turvaaminen sekä mahdollisesti paluulipun

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala 13.11.2014/päivitys 15.4.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ.... 4 1.1. Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala 10.11.2011/päivitys 19.9.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.6.2017 alkaen ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Essoten hallitus 1.6.2017 120. 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki 3 1.2. Täydentävä toimeentulotuki

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Taloudellisen tuen palveluiden käsikirja

Taloudellisen tuen palveluiden käsikirja 2015 Taloudellisen tuen palveluiden käsikirja SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMEENTULOTUKI... 4 2.1. Toimeentulotuen hakeminen... 4 2.2. Toimeentulotuen käsittely... 5 2.3. Täydentävä toimeentulotuki...

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2018 alkaen ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Essoten hallitus 14.12.2017 285 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Perustoimeentulotuki (TotuL 7 a ja 7

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

62100 Lapua Hakemus saapunut..20

62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 (virkailija täyttää) 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) 1(5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon sen kuukauden

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2018 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TUEN HAKEMINEN... 3 1.2. TUEN MYÖNTÄMINEN... 4 1.3.

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 Yhtymähallitus 23.11.2017 2 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1. Menettely toimeentulotukiasioissa... 3 1.2. Toimeentulotuen takaisinperintä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaalipalvelut/Toimeentuloturva Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Toimeentulotuen siirto Kelalle Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Perustoimeentulotuen Kela-siirto Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen,

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Sotilasavustuksen tarkoitus Turvata palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle toimeentulo sekä Korvata asevelvolliselle itselleen hänen käytössään olevasta asunnosta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveyskeskus Silkintie 3 39500 IKAALINEN Hakemus Hakijan henkilötiedot Hakemus saapunut / 20 Toimeentulotuen hakijan, häen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Toimielin / toimintayksikkö TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Päivämäärä Pykälä Viranomainen täyttää tummennetut kohdat Hakijan nimi ja osoite TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot