SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN"

Transkriptio

1 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala /päivitys

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ Perustoimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen myöntää oleskelukunta Toimeentulotuen myöntäminen takautuvasti PERUSOSA Perusosan alentaminen Perusosa erityistilanteissa TULOT JA VARAT Tulojen huomioiminen takautuvasti ja tulojen jaksottaminen Työttömyysetuudet Veronpalautus Satunnaiset tulot Alaikäisen tulot ja varat Omaisuus Työmatkakustannukset Ulosoton vaikutus tuloihin 9 4. MENOT Tositteet Asumismenot Kohtuulliset asumiskulut Sähkölaskujen kohtuullistaminen taloussähkön osalta Muut asumismenot Takuuvuokra / vakuusmaksu Muuttokustannukset Vanhempiensa taloudessa asuvien 18 -vuotta täyttäneiden asumismenojen huomioiminen Terveydenhuoltomenot Sairaalahoito Terveyskeskus- /päivystys- /poliklinikkamaksut Fysikaalinen hoito Hammashoito Silmälasit Reseptilääkkeet Terveydenhuollon matkat Täydentävän toimeentulotuen menot Huonekalut ja muut kodin tarvikkeet Lasten tarvikkeet ja - harrastusmenot Yleinen, ylimääräinen tuki Romanihame Hautauskustannukset Lasten luonapidot Opiskelu Muita täydentävän toimeentulotuen menoja Maahanmuuttajat.. 20

3 3 5. ALLE 18-VUOTIAAT ITSENÄISESTI TOIMEENTULOTUKEA HAKEVAT PERINTÄ...21 Liitteet Liite 1 Eu-kansalaisten toimeentulotuki...23

4 4 1. YLEISTÄ Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuki perustuu toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997) ja asetukseen (66/1998) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön Toimeentulotukioppaan (2007:11 ja 2013:4) ohjeisiin ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin. Ohjeiden tarkoituksena on korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista kunnassa. Nämä ohjeet eivät rajoita työntekijän oikeutta harkintaan päättäessään henkilön tai perheen oikeudesta toimeentulotukeen. Toimeentulotuki jakautuu perustoimeentulotukeen (perusmenot) ja täydentävään toimeentulotukeen (erityismenot). Ehkäisevää toimeentulotukea henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi voidaan myös myöntää PERUSTOIMEENTULOTUKI (ToTuL 7 a ja 7 b ) Perusosa (ToTuL 7 a ) sisältää ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, asioimismatkoista aiheutuvat menot, sanomalehden tilausmaksu, puhelin- ja internet-maksut, harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot ja jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Muut perusmenot (ToTuL 7 b ) sisältää asumismenot, taloussähkön, kotivakuutusmaksun ja vähäistä suuremmat terveydenhoitomenot TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI (ToTuL 7 c ) Täydentävänä toimeentulotukena otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat muut kuin perustoimeentulotuessa huomioitavat asumisesta aiheutuvat menot (mm. muuttokustannukset, takuuvuokra), lasten päivähoitomenot sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat toimeentulotuen turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot. Täydentävän toimeentulotuen menoja ovat esimerkiksi yksityisen päivähoidon maksut, muuttokustannukset, vuokravakuus/takuuvuokra, lasten tarvikkeet ja harrastusmenot, sänky ja ruokapöytä, välttämättömät hautauskustannukset, lasten tapaamiskulut, ammattiliittojen perimät jäsenmaksut, edunvalvonnan palkkio ja tilintarkastusmaksu EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (ToTuL 13 ) Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta

5 5 toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on riippumaton siitä, onko henkilö tai perhe oikeutettu toimeentulotukilain 1 :n 1 momentin tarkoittamaan toimeentulotukeen eli ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa henkilöllä tai perheellä ei toimeentulotukilaskelman perusteella ole oikeutta varsinaiseen (perus- ja täydentävä toimeentulotuki) toimeentulotukeen TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄÄ OLESKELUKUNTA (ToTuL 14 ) Toimeentulotuen myöntää oleskelukunta. Tuki voidaan myöntää myös Poste Restante -osoitteessa asuvalle, mutta hänen tulee osoittaa todellinen oleskelunsa paikkakunnalla. Toimeentulotuki on oleskelukunnan meno myös silloin, kun asiakkaan kotikunta on toinen yhteistoiminta-alueen kunta. Hoivakotiasumisessa ja vastaavassa oleskelukunnaksi katsotaan kunta, missä hakijan asuminen on pitkäaikaista ja vuokrasuhteessa tapahtuvaa. Jos toimeentulotuen tarve on jatkuvaa, on asiakasmaksua tarkistettava 3 kk:n aikana TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN TAKAUTUVASTI (ToTuL 15 ) Toimeentulotukea voidaan myöntää takautuvasti erityisestä syystä toimeentulotukeen oikeuttaviin menoihin. Tavallisimpia syitä takautuvan toimeentulotuen käsittelemiseksi ovat vuokrarästit tai sähkölaskurästit. Hakemisen tulee kuitenkin tapahtua kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa alkuperäisen laskun erääntymisestä. Laskuja ei käsitellä maksumuistutusten eräpäivien mukaisesti. 2. PERUSOSA Perusosan rakenne on seuraava: Ravintomenot 49 % Vaate- ja jalkinemenot 9 % Informaatiomenot 20 % Vähäiset terveydenhoitomenot 3 % Muut jokapäiväiset menot 19 % 2.1. PERUSOSAN ALENTAMINEN (ToTuL 10 ) Perusosaa voidaan alentaa 20 % jos henkilön toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt tarjotusta työstä, työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai kuntouttavasta työtoiminnasta, jos henkilö on ilman pätevää syytä kieltäytynyt osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen tai jos hän ilman pätevää syytä on keskeyttänyt kuntouttavan työtoiminnan tai muun työllistymistä edistävän toimenpiteen. Perusosaa voidaan alentaa myös, jos työnhaun voimassaolossa on toistuvasti katkoksia. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään 2 kk kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Jos henkilö on toistuvasti kieltäytynyt ilman perusteltua syytä edellä mainituista toimenpiteistä,

6 6 voidaan perusosaa alentaa 40 %. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään 2 kk kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Jos perusosaa alennetaan, sen yhteydessä on aina laadittava, mikäli mahdollista, asiakkaan kanssa suunnitelma toiminnasta hänen itsenäisen suoriutumisensa edistämiseksi. Mikäli asiakas ei toimi suunnitelman mukaisesti, voidaan perusosan alentamista jatkaa suoraan lopettamatta alentamista välillä. Perusosan alennus on perusteltava toimeentulotukipäätöksessä PERUSOSA ERITYISTILANTEISSA Vauvan perusosa lasketaan syntymäpäivästä alkaen. Kuitenkin, mikäli vauva jää sairaalaan, toimitaan perusosan sairaalassaolopäivien mukaan annetun perusosaohjeen mukaisesti. Asunnottoman perusosaksi huomioidaan pääsääntöisesti yhteistaloudessa asuvan perusosa, mikäli asiakas ei pysty luotettavasti osoittamaan asuvansa/oleskelevansa tosiasiallisesti yksin. Asunnottomilta/Poste Restantessa asuvilta tulee pyytää hakemuksen liitteenä selvitys osoitteista, missä he yöpyvät. Asiakkaalla on velvollisuus antaa asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot (ToTuL 17, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12 ). Sairaala-/laitoshoidossa olevan asiakkaan perusosa on yli 14 vrk:n hoitojakson ajalta 51 % perusosasta koko sairaanhoitojakson ajalta. Kuukauden vaihtuminen ei vaikuta jakson laskemiseen. Jos laitoksessa olo tiedetään etukäteen, huomioidaan se perusosassa. Päivä- tai yösairaalassa olevan asiakkaan perusosaa vähennetään ko. päiviltä 30 %. Asunnottomalla käyttövara/pv sairaalassaolopäivinä/yli 14 vrk (vuonna 2014 käyttövara on 105e/kk). Vankilasta saatava ylläpito on vangin ensisijainen toimeentulojärjestelmä. Vankilassa olevalle voidaan myöntää käyttörahaa korkeintaan 120 /kk. Päätöstä tehtäessä huomioidaan vangin muut tulot. Palvelutalossa asuvien on mahdollista saada toimeentulotukea lähinnä sairauskuluihin. Palvelutaloja on mielenterveys- ja päihdehuollon asiakkaille, vanhuksille ja eräille muille erityisryhmille. Oikeus toimeentulotukeen kartoitetaan palvelusopimuksen perusteella ja huomioitavissa, pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelujen mukaisissa sairauskuluissa käytetään omavastuuosuutta. Vanhusten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa olevien käyttövara on 160 /kk. Käyttövara 160e/kk kattaa toimeentulotuen perusosaan sisältyviä menoja, kuten käsikauppalääkkeet, hygieniamenot yms. Käyttövarat eivät kata terveydenhoitomenoja muutoin kuin toimeentulotuen perusosaan sisältyvien menojen osalta. Jatkuvan toimeentulotuen sijaan tulee asiakasmaksua alentaa 3 kk:n kuluessa.

7 7 3. TULOT JA VARAT Tulona otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot. Myös varat huomioidaan (esim. säästöt, osakkeet, kesämökki). Tukeen eivät vaikuta omassa käytössä oleva omistusasunto, asunnon irtaimisto ja työvälineet. Tuloina ei huomioida (ToTuL 11 ) mm. kuntouttavan työtoiminnan toimintarahaa, työttömyysturvalaissa tarkoitettua kulukorvausta, eläkkeensaajan hoitotukea, vammaistukea, lapsen hoitotukea tai äitiysavustusta. Näitä tuloja ei huomioida myöskään takautuvilta osin, vaikka maksettava summa muodostuisi huomattavaksi. Hoitotuki ja vammaistuki kuitenkin kattavat sairaudesta tai vammasta aiheutuvia menoja. Toimeentulotuessa huomioidaan näitä menoja vain etuuden ylimenevältä osalta. Asiakkaan lasten tileillä olevia varoja, mikäli ne on saatu lahjoituksena (esim. rippilahjat), ei oteta tulona huomioon 800 asti. Jos varoja kuitenkin käytetään perheen elatukseen, huomioidaan ne näiltä osin käytettävissä olevina varoina. Aikuisen tilin saldorajana voidaan pitää 400 eli ylimenevä osuus huomioidaan käytettävissä olevina varoina. Nettoansiotuloista vähennetään 20 %, enintään kuitenkin 150 /tulonsaaja TULOJEN HUOMIOIMINEN TAKAUTUVASTI JA TULOJEN JAKSOTTAMINEN Ansiotulon vyöryttämistä monta kuukautta maksuajankohdan jälkeen ei voida pitää kohtuullisena. ToTuL 15 3 momentti: Sellainen ansiotulo, joka ei ole ollut tiedossa toimeentulotuesta päätettäessä, voidaan ottaa jälkikäteen tulona huomioon jos tukea haetaan päätöstä seuraavien 2 kalenterikuukauden aikana, jollei sitä ei voida pitää kohtuuttomana. Tukea myönnettäessä on asiakkaalle ilmoitettava mahdollisuudesta huomioida ko. tulo taannehtivasti. Suurten kertaluonteisten tulojen aiheuttama tulonylitys voidaan jaksottaa usealle kuukaudelle. Suuria kertaluontoisia tuloja ovat esimerkiksi lomaraha, eroraha, perintö, omaisuuden myynnistä saadut tulot ja veikkausvoitot. Tavanomaisten ja säännöllisten tulojen aiheuttamaa tuloylitystä ei pääsääntöisesti siirretä seuraavalle kuukaudelle. Tapauskohtaista harkintaa voidaan käyttää TYÖTTÖMYYSETUUDET Työttömyyspäiväraha/työmarkkinatuki jaetaan kuukausittaisiin eriin käyttämällä kerrointa 21,5 sen jälkeen, kun asiakas on tosiasiallisesti saanut kaksi täyttä työttömyysetuuserää saman kalenterikuukauden aikana. Jos kahden erän maksu tapahtuu ensimmäisen kuuden asiakkuuskuukauden aikana, kerrointa ei oteta käyttöön. Kerrointa ei myöskään oteta käyttöön, ellei asiakas ole ollut

8 8 toimeentulotukiasiakkuudessa kahden erän maksukuukautena. Kertoimen käyttö loppuu, kun työttömyyspäivärahan maksaminen katkeaa etuuden vaihtuessa tai karenssin vuoksi tai mikäli toimeentulotukiasiakkuus katkeaa vähintään kahden kuukauden ajaksi. Kertoimen käyttö ei katkea tilanteessa, jolloin asiakas siirtyy ansiosidonnaiselta päivärahalta työmarkkinatuelle ja saa työttömyyskorvaukset yhteensä 20 päivältä. Sinä kuukautena, kun maksussa on sekä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa että työmarkkinatukea, tulo huomioidaan ilman kerrointa. Kertoimen käyttö jatkuu seuraavasta kuukaudesta alkaen. Työttömyysetuuden korotusosaa ja kulukorvausta ei huomioida tulona VERONPALAUTUS Tulona huomioidaan se osa veronpalautuksesta, jonka asiakas todellisuudessa saa käyttöönsä. Jos veronpalautus on ulosoton kohteena tai sillä kuitataan verovelkoja, tulee asiakkaan toimittaa tästä tosite. Mikäli asiakas on ollut yhtäjaksoisesti toimeentulon saajana vuoden, jätetään veronpalautuksesta huomioimatta tulona 90 /aikuinen ja 50 /lapsi SATUNNAISET TULOT Satunnaisina tuloina otetaan huomioon mm. otetut pikavipit, veikkausvoitot, omaisten ym. avustukset ja vipit. Jos satunnaiset tulot ovat yli 50 tai ylittävät yhteenlasketulta summaltaan 50, huomioidaan ylimenevä osuus tulona. Jos alle 50 satunnaiset tulot ovat kuitenkin säännöllisiä, huomioidaan ne tuloina ALAIKÄISEN TULOT JA VARAT (ToTuL 11 ) Alaikäisen satunnaiset, vähäiset ja lähinnä kertaluonteiset ansiotulot sekä stipendit ja apurahat, jotka ovat enintään 200 /kk, jätetään huomioimatta tulona. Alaikäisen yhden kuukauden kesätyötuloja ei huomioida tulona. Toisen kuukauden tulo huomioidaan siten, että palkalla katsotaan katettavan perusosamenot ja terveydenhoitomenot. Myös hänen osuutensa asumiskuluista voidaan huomioida, mikäli katsotaan kohtuulliseksi. Alaikäisen tuloilla ei kuitenkaan ole tarkoitus elättää muuta perhettä. Alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja ei oteta huomioon siltä osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan 7 ja 7c :n nojalla huomioitavat menot.

9 OMAISUUS Omaisuudesta ja sen arvosta tulee toimittaa luotettava selvitys. Mikäli omaisuus on sen kaltaista, että asiakas voisi sen myymällä turvata elantonsa, tulee hänen ryhtyä realisointitoimenpiteisiin toimeentulotukipäätöksessä määrätyn ajanjakson eli 3 6 kuukauden aikana. Mikäli omistuksessa on helposti realisoitavaa omaisuutta, esimerkiksi osakkeita, asiakkaalta edellytetään niiden välitöntä realisointia. Jos halutaan jostakin kiinteistöstä (tila, tontti yms.) virallista selvitystä, pyydetään asiakasta toimittamaan kiinteistörekisteriote, josta näkyy mm. tontin pinta-ala, lainhuutotodistus, josta näkyy omistajat sekä rasitustodistus, josta näkyy mitä rasituksia (mm. kiinnityksiä) siihen kohdistuu. Realisoinnin etenemistä on seurattava pyytämällä asiakasta toimeentulotukihakemuksen yhteydessä toimittamaan tarvittavat tositteet. Jos asiakas kieltäytyy realisointitoimenpiteistä, voidaan toimeentulotuki hylätä kokonaan ToTuL 2 perusteella TYÖMATKAKUSTANNUKSET Työmatkakustannuksista aiheutuvat menot vähennetään asiakkaan ansiotuloista. Työmatkamenot otetaan huomioon edullisimman matkustustavan mukaisesti edellyttäen että työmatka on vähintään 5 km yhteen suuntaan. Mikäli asiakkaalla huomioidaan oman auton käyttö, lasketaan menona 0,20 /km. Julkisia kulkuneuvoja käytettäessä on esitettävä kuitit. Ennakonpidätysprosenttiin edellytetään hakemaan muutosta työmatkakulujen vuoksi ULOSOTON VAIKUTUS TULOIHIN Ulosottomaksu huomioidaan tuloa vähentävänä tekijänä, jos perintä tapahtuu suoran palkasta tai muusta etuudesta. Mikäli asiakas maksaa ulosottomaksun itse, siitä on oltava ulosottomiehen vahvistama, asiakkaan tulojen mukainen maksusuunnitelma sekä tosite maksusta. Maksua hyväksytään enintään sen verran, kuin sitä voitaisiin ulosmitata suoraan etuudesta. Vapaaehtoista/ylimääräistä suoritusta ei hyväksytä. Asiakkaan on selvitettävä mahdollisuutensa vapaakuukausiin. 4. MENOT Laskut huomioidaan laskelmassa menoina alkuperäisten eräpäivien mukaisina kuukausina TOSITTEET Menot hyväksytään pääsääntöisesti vain pankin tositteita vastaan. Jos kuitenkin esitetään käsinkirjoitettuja kuitteja, tulee niiden olla yksilöityjä; kuiteista on käytävä ilmi eritellysti mitä

10 10 asia koskee, summat, päivämäärät ja myyjän yhteystiedot. Asiakkaan on myös pystyttävä todentamaan esim. tiliotteella, että hänellä on ollut käytössään raha ko. menon maksamiseen. Pankkitileistä on toimitettava tiliote tai pankin vahvistamat tilitapahtumat. Verkko- tai pikapankista tulostettuja tilitapahtumia ei hyväksytä 4.2. ASUMISMENOT Edellisen kuukauden vuokran maksusta on esitettävä tosite seuraavan kuukauden hakemuksen liitteenä, ellei maksua voida todentaa tiliotteelta. Jos asiakas kehotuksista huolimatta toistuvasti jättää vuokran maksamatta, voidaan toimeentulotuki asumisen turvaamiseksi maksaa suoraan vuokranantajalle Toimeentulotukilain 16 nojalla. Jos asiakas ei tosiasiassa ole itse maksanut vuokraa useampaan kuukauteen, ei sitä huomioida enää laskelmassa menona Kohtuulliset asumiskulut Kohtuulliset asumiskulut sisältävät kaikki muut asumismenot paitsi taloussähkön ja kotivakuutuksen. Kohtuullisten asumiskulujen määrä on seuraava: henkilömäärä neliöt asumiskulut joustonvara > Asumismenoja ei kohtuullisteta heti, vaan asiakkaalle ilmoitetaan asiasta päätöksessä ja samalla kerrotaan myös kohtuullisten asumiskulujen määrä. Asumiskulut kohtuullistetaan kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Kun asumiskulut ylittävät kohtuullisuusrajan, on ennen kohtuullistamista selvitettävä asunnon koko suhteessa asukkaiden määrään, onko kohtuuhintaista asuntoa haettu, vuokrasuhteen kesto ja asuntomarkkinoiden tarjonta Sähkölaskujen kohtuullistaminen taloussähkön osalta Sähkölaskusta huomioidaan 1/3 taloussähkönä ja 2/3 lämmityssähkönä. Alla on kohtuullisen taloussähkönkulutuksen määrät. Taulukko on suuntaa-antava ja perustuu huoneiston kokoon, ei henkilömäärään.

11 11 asunnon koko yksiö kaksio-kolmio neliö-viisiö omakotitalo kulutus/vuosi 4000 kwh 5500 kwh 7000 kwh 8000 kwh Sähkön laskutuksen tapahtuessa erilaisissa erissä täytyy laskua tarkastella kulutuksen mukaan (kwh/vuosi). Esim. omakotitaloissa laskut ovat usein talvisaikaan suuremmat ja kesäaikana velotaan vähemmän vuosikulutuksen ollessa kuitenkin kohtuullisuuden rajoissa. Taloussähkön kulutusta = kwh-määrää on seurattava ja laitettava päätökseen tiedoksi kohtuullinen kulutus ja kohtuullistaminen Muut asumismenot Omassa käytössä olevan asunnon asuntolainan korkoja huomioidaan kuukaudessa enintään seuraavasti: henkilömäärä korot > 589 Asumismenoiksi huomioidaan myös asunnon perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista koroista aiheutuvat menot edellyttäen, että asiakkaalla on verotuksen ennakonpidätyksessä huomioitu asuntolainojen korot. Maksetut korot huomioidaan pankin eritellyn tositteen mukaisesti. Omassa käytössä olevan omistusasunnon mahdollisesta rahoitus- ja pääomavastikkeesta huomioidaan korkojen osuus isännöitsijän todistusta vastaan. Kotivakuutukset irtaimiston ja pakollisten oikeusturva- ja vastuuvakuutusten osalta huomioidaan menona pääsääntöisesti 3 kk:n osuus. Pitkäaikaisasiakkaalla voidaan huomioida 6 kk:n osuus menona. Vesimaksua huomioidaan enintään 23 /kk/henkilö. Vesilaskujen tasaukset otetaan huomioon eräpäivän mukaisena kuukautena. Tasauslaskuissa tarkastellaan kohtuullisen kulutuksen enimmäismäärää, joka on 57m3/henkilö/vuosi. Kohtuullinen kulutus lasketaan tasauslaskun ajalta. Menona huomioidaan maksimissaan kohtuukulutuksen ja vesimaksuennakoiden välinen erotus.

12 12 Kohtuullisen kulutuksen enimmäismäärästä (57m3/hlö/vuosi) ja vesitasauslaskusta huomioidaan 60 % kylmän veden ja 40 % lämpimän veden kulutuksena. Mikäli asumismenot on kohtuullistettu, ei vesilaskua huomioida. Vesimaksun ollessa neliöperusteinen (ei henkilöperusteinen) ja kokonaisasumiskustannusten ollessa kohtuulliset, ei vesimaksua kuitenkaan kohtuullisteta erikseen. Vesimaksuennakoiden palautukset katsotaan tuloksi. Puulämmitteisessä talossa voidaan polttopuita huomioida enintään 18 m3 vuodessa, 55 /m3. Puut voi hankkia missä vaiheessa vuotta tahansa. Öljylämmitteisessä talossa huomioidaan keskimäärin litraa öljyä vuodessa asuntoneliötä kohti. Sähkölaskusta 2/3 huomioidaan lämmityskuluina. Saunamaksua huomioidaan enintään 8 /kk. Autopaikkamaksua, atk-verkkomaksua eikä kaapeli-tv-maksua ei huomioida menona Takuuvuokra / vakuusmaksu Takuuvuokralla voidaan kattaa vain maksamattomia vuokria, vuokravakuutta voidaan käyttää myös mm. siivous- ja korjauskuluihin. Ensisijaisesti toimeentulotuki myönnetään vain takuuvuokraan. Asiakkaan tulee perustella muuton tarve. Maksusitoumusta takuuvuokraan/vuokravakuuteen ei myönnetä, mikäli muuttamiselle ei ole esitetty riittäviä perusteita. Perusteina hyväksytään esimerkiksi asunnottomuus, edullisempi asunto, lyhyempi työmatka ja/tai lasten päivähoitopaikan läheisyys, pysyvämpi vuokrasuhde sekä perhetilanne ja perhekoon muutos. Mahdollisen liikuntaesteisen osalta voidaan perusteena pitää myös asuntoon kulkemisen vaivatonta järjestämistä ja palvelujen läheisyyttä. Asunnon tarve määrää takuuvuokran/vuokravakuuden myöntämisen. Maksusitoumuksen edellyttämä takuun maksaminen sosiaalitoimistosta ei voi olla takuuvuokran/vakuusmaksun myöntämisen este. Maksusitoumus annetaan määräaikaisena kuudelle (6) kuukaudelle toiselle paikkakunnalle muutettaessa ja pääsääntöisesti yhden (1) kuukauden vuokraa vastaavalle määrälle. Vuokralainen ja vuokranantaja eivät voi sopia vuokravakuuden käyttämisestä viimeiseen vuokraan. Toimeentulotuki haetaan siitä kunnasta, missä asiakas oleskelee takuun/vakuuden erääntymispäivänä. Jos asiakas ei esitä riittäviä perusteita muutolle, ei mitään muuttoon liittyviä kustannuksia huomioida hänelle menona.

13 13 Sähköyhtiö voi määrätä asiakkaalle sähkövakuusmaksun, mikäli asiakas on toistuvasti jättänyt laskut maksamatta. Vakuuden suuruus määräytyy asunnon sähkönkulutuksen mukaan ja sen suuruus vaihtelee asiakkaittain. Sähkövakuusmaksu voidaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menona. Pienet vakuusmaksut asiakas maksaa itse, suuriin vakuusmaksuihin voidaan tarvittaessa myöntää maksusitoumus Muuttokustannukset Jos asiakas on esittänyt muutolle hyväksyttävät perustelut, voidaan muuttokuluihin myöntää toimeentulotukena kohtuulliset kustannukset. Mikäli asiakas käyttää muuttofirmaa, on hänen toimitettava kustannusarviot vähintään kahdelta eri yrittäjältä etukäteen. Muina muuttokuluina voidaan huomioida peräkärryn tai pakettiauton vuokrauksesta aiheutuneet kulut sekä mahdolliset polttoainekulut tositteiden perusteella. Apumiehen palkkio huomioidaan ainoastaan muuttofirmojen tekemien muuttojen yhteydessä ja vain erityisistä syistä Vanhempiensa taloudessa asuvien 18-vuotta täyttäneiden asumismenojen huomioiminen Jos sekä vanhemmat että 18 vuotta täyttänyt ovat toimeentulotukiasiakkaina, asumismenot käsitellään pääsääntöisesti vanhempien laskelmassa. Jos 18 vuotta täyttänyt on asiakkaana ja vanhemmat eivät hae toimeentulotukea, asumismenoja ei pääsääntöisesti huomioida. Jos asumiskuluja kuitenkin huomioidaan, on asiakkaan pitänyt osallistua niihin jo ennen toimeentulotukiasiakkuuttaankin. Sekä aiempi että nykyinen osallistuminen kustannuksiin on todistettava kuitilla. Jos vanhemmat ovat toimeentulotukiasiakkaana ja kotona asuu 18 vuotta täyttänyt, jolla on tuloja ja joka kykenisi osallistumaan asumismenoihin ja jos lapsen tuloilla on vaikutusta asumistuenmäärään, asumismenot ja asumistuki jaetaan pääluvun mukaan. Huomioitavia asumismenoja ovat vuokra/vastike, vesimaksu ja sähkö. Jos em. asumismenoja huomioidaan, huomioidaan ne pääluvun mukaan TERVEYDENHUOLTOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan terveydenhuoltomenot julkisen sektorin taksojen mukaisesti Sairaalahoito Enintään 14 vrk kestävä sairaalahoito ei vähennä perusosaa. Sairaalahoidossa olevan asiakkaan perusosa on yli 14 vrk:n hoitojakson ajalta (myös vauvoilta) 51 % perusosasta koko sairaanhoitojakson ajalta. Kalenterikuukauden vaihtuminen ei vaikuta jakson laskemiseen.

14 14 Päiväsairaalan hoitopäivä vähentää perusosaa 30 %:lla hoitoon sisältyvien aterioiden perusteella. Hoitopäivämaksut huomioidaan eräpäivän mukaisena kuukautena menona Terveyskeskus-/ päivystys- /poliklinikkamaksut Laskut huomioidaan eräpäivän mukaisena kuukautena menona. Peruuttamattomasta käynnistä aiheutuva maksu tai esim. ajokorttia varten tarvittava lääkärintodistusmaksu ei oikeuta toimeentulotukeen Fysikaalinen hoito Fysikaalinen hoito järjestetään julkisen terveydenhuollon yksikössä tai julkisen terveydenhuollon osoittamassa yksikössä. Lähtökohtana on julkisen sektorin lääkärin antama lähete. Asiakkaan on pyydettävä terveyskeskuksen fysioterapiayksiköstä lausunto lääkärin antaman lähetteen mukaisen hoidon toteuttamisesta julkisen terveydenhuollon piirissä. Mikäli fysioterapiayksikkö ei pysty tarvittavaa hoitoa toteuttamaan, voidaan maksusitoumus myöntää yksityiselle palveluntuottajalle. Maksusitoumus myönnetään vain omavastuuosuuteen; palveluntuottaja hakee sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen Hammashoito Hammashoidon laskut hyväksytään julkisen sektorin taksojen mukaisesti alkuperäisen laskun eräpäivän mukaan. Hammasproteeseihin liittyvät kustannukset huomioidaan hammasteknikon taksan mukaan. Asiakkaan on toimitettava eritelty kustannusarvio vähintään kahdelta eri hammasteknikolta. Kustannukset huomioidaan yhdessä osassa kustannusarvion / eräpäivän mukaisena kuukautena menona, niitä ei jaeta useammalle kuukaudelle Silmälasit Silmälasien osalta huomioidaan kehyksistä korkeintaan 70 ja linssit edullisimman vaihtoehdon mukaan ilman erikoiskäsittelyjä. Erikoiskäsittelyn välttämättömyydestä on toimitettava lääkärintodistus. Silmälasit voidaan huomioida toimeentulotuessa yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Asiakkaan on toimitettava optikon/lääkärin selvitys silmälasien tarpeesta.

15 Reseptilääkkeet Pääsääntöisesti huomioidaan yhden kuukauden lääketarve kerrallaan. Lääkkeet huomioidaan edullisimman vaihtoehdon mukaisesti ja omavastuuosuuden osalta. Asiakkaan on esitettävä aina resepti sekä apteekin maksukuitti. Mikäli asiakkaalle on kirjoitettu E-resepti, eikä hän pysty toimittamaan siitä paperiversiota, tulee toimittaa apteekin lääkelaskelma ja apteekin maksukuitti. E-reseptin voi tulostaa omilla pankkitunnuksilla sivustolta Toimeentulotukena voidaan myöntää raskauden ehkäisyyn tarkoitettuja valmisteita. Potenssilääkkeet huomioidaan terveydenhuollon menona asiakkaan esittäessä sekä reseptin että lääkärin lausunnon siitä, että lääke on asiakkaan sairaanhoidon kannalta tarpeellinen. Pelkän reseptin perusteella ei menoa huomioida (KHO päätös /1887, 1889). Kela korvaa potenssilääkkeitä tarpeellisen sairauden hoidon edellyttämän määrän, kuitenkin enintään kuusi hoitoannosta kuukaudessa. Myös toimeentulotuessa noudatetaan tätä käytäntöä. Tupakanvieroitustuotteet voidaan huomioida toimeentulotuessa vain terveysperusteella. Asiakkaan on esitettävä reseptin lisäksi lääkärin lausunto lääkkeen välttämättömyydestä Terveydenhuollon matkat Terveydenhuollon matkojen omavastuuosuus on 16 (v. 2015). Toimeentulotuessa huomioitavia matkoja ovat pääasiassa julkisen sektorin lääkäri- ja sairaalakäynnit, lääkärin määräämät tutkimusja hoitokäynnit, Kelan korvaamat terapiakäynnit, suunnitelmalliset ja säännölliset A-klinikka ja mielenterveystoimistokäynnit. Matkat huomioidaan enintään em. omavastuuosuuden osalta ja jos yhdensuuntainen matka on 5 km tai yli. Matkat huomioidaan jälkikäteen käyntitositteita ja mahdollisia matkalippuja vastaan. Tapauskohtaista harkintaa voidaan käyttää TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MENOT Huonekalut ja muut kodin tarvikkeet Huonekaluja ja muita kodin tarvikkeita huomioidaan toimeentulotuessa asiakkaan muuttaessa ensimmäiseen omaan asuntoonsa tai asiakas on saanut asunnon pitkän asunnottomuuden jälkeen. Välttämättömään kodin irtaimistoon voidaan myöntää toimeentulotukea enintään 135. Välttämättömällä kodin irtaimistolla tarkoitetaan esim. ruokailuvälineitä, kodin tekstiilejä ja siivousvälineitä. Toimeentulotuessa huomioitavat huonekalut ovat sänky ja patja sekä keittiön pöytä ja tuolit. Sänkyyn ja patjaan voidaan huomioida enintään 85 ja keittiön pöytään ja tuoleihin 85. Pyykinpesukoneeseen voidaan huomioida enintään 300, mikäli taloyhtiössä ei ole käytettävissä pesukonetta.

16 Lasten tarvikkeet ja harrastusmenot Lastenvaunuihin voidaan myötään enintään 135 lapsen synnyttyä tai lähellä laskettua aikaa ja rattaisiin enintään 85. Jos perheeseen syntyy kaksoset tai lapset ovat syntyneet lyhyellä aikavälillä, voidaan tukea myöntää kaksostenrattaisiin enintään 270. Vanhemman käydessä töissä tai opiskelemassa ja hän kuljettaa lasta hoitoon polkupyörällä voidaan toimeentulotuessa huomioida pyörän turvaistuimeen 35 ja kypärään 20. Auton turvaistuimeen voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea yhden kerran enintään 200 edellyttäen vanhemman käyvän töissä tai opiskelemassa ja vievän lasta päivähoitoon. Toimeentulotuessa ei hyväksytä menona hoitopöytää ja syöttötuolia. Suksiin, luistimiin sekä polkupyörään voidaan myöntää toimeentulotukea esikouluikäisestä eteenpäin. Suksipakettiin huomioidaan enintään 100 ja luistimiin 35. Voidaan huomioida joka talvi, jos edelliset menee pienemmille sisaruksille, muussa tapauksessa kahden vuoden välein. Polkupyörään huomioidaan enintään 85 6-vuotiaalle ja vuotta täyttäneelle. Tukea voidaan myöntää enintään kolmen vuoden välein. Polkupyörään myönnetään pääsääntöisesti 15 vuoden ikään saakka. Polkupyörän lisäksi voidaan myöntää kypärä, enintään 20. Jos perhe saa toimeentulotukea yli vuoden yhtäjaksoisesti, voidaan lasten harrastusmenoja huomioida yhden lapsen osalta ja yhden harrastuksen osalta enintään 150 vuodessa Yleinen, ylimääräinen tuki Kun asiakas on ollut vuoden yhtäjaksoisesti toimeentulotuen saajana, voidaan hakemuksesta myöntää kuukauden välein täydentävänä toimeentulotukena Romanihame Romaninaisen hameeseen huomioidaan enintään 450 korkeintaan kahden vuoden välein tarpeen mukaan. Nuorelle toimeentulotukea hameeseen voidaan myöntää hänen aikuistuttuaan, ellei ole erityisperusteluita myöntää jo aikaisemmin. Ensimmäisen kerran uutena asiakkaana hakiessa pyydettävä selvitykset ja tositteet milloin on hankkinut hameen edellisen kerran ja onko siihen silloin saanut toimeentulotukea.

17 Hautauskustannukset Hautauskuluihin myönnetään toimeentulotukea pääsääntöisesti vasta perunkirjoituksen jälkeen, koska perukirjasta selviää pesän taloudellinen tilanne. Pääsäännöstä voidaan poiketa, jos vainaja on omaisten kirjallisen vakuutuksen ja sosiaalitoimistossa olevan tiedon mukaisesti varaton. Tällöin hautaustoimistolle voidaan antaa maksusitoumus hautauksesta aiheutuvia kustannuksia varten. Jos perunkirjoituksessa selviää, että kuolinpesällä onkin varoja, on hautauskuluihin myönnetty toimeentulotuki kuolinpesän maksettava takaisin. Omaisten on ilmoitettava tämän takia etukäteen sosiaalitoimistoon perunkirjoituspaikka ja aika. Toimeentulotuessa hyväksyttäviä kohtuullisia hautauskustannuksia ovat hautaustoimiston kulut uurnan, arkun, arkkuvaatetuksen ja kuljetusten osalta sekä seurakunnan kustannukset hautapaikkamaksun sekä haudan avaus- ja peittomaksun osalta. Kuljetuksista aiheutuneet kustannukset huomioidaan pääsääntöisesti oman seurakunnan/paikkakunnan alueella. Tuhkauksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset huomioidaan toimeentulotuessa. Kuljetukset huomioidaan lähimpään krematorioon, ellei seurakunta maksa niitä. Toimeentulotukea voidaan myöntää lähiomaisten hautajaisvaatteisiin 50 /hlö ja kukkalaitteeseen 35 /perhe. Lähiomaisiksi lasketaan puoliso, omat ja puolison lapset, lasten puolisot ja lapset, sisarukset sekä omat ja puolison vanhemmat Lasten luonapidot Hyväksytään enintään 4 vrk/kk täytettyä luonapitolomaketta vastaan jälkikäteen. Tukea myönnetään 8 /vrk. Vuoroasuminen huomioidaan perusosissa. Ajalla huomioidaan 21 vrk loma ja ajalla vrk loma. Luonapitosopimus tulee esittää ensimmäisen luonapitokorvaushakemuksen yhteydessä. Mikäli sopimusta ei ole laadittu, sitä ei voi pitää myönnettävän tuen esteenä. Näiden kuukausien ajalta ei huomioida enää tavanomaista 4 vrk:n luonapitoa. Jos tapaamissopimuksessa tai muutoin on selkeästi sovittu lapsen vuoroasumisesta (esim. viikko / viikko), lapsen perusosa jaetaan vuoroasumisen suhteessa molemmille vanhemmille. Jos vuoroasumisesta ei ole selkeästi sovittu, huomioidaan lähivanhemmalle koko perusosa ja etävanhemmalle erillisestä hakemuksesta luonapidot ohjeen mukaisesti. Vuoroasuminen on kuukausittain todennettava luonapitolomakkeella. Vuoroasumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsen vanhemmat asuvat erillään ja lapsi viettää puolet tai lähes puolet vuorotellen vanhempiensa luona. Toimeentulotuessa perusosaa huomioidaan etävanhemmalle enintään 15 päivää kuukaudessa. Jos lapsi viettää etävanhemman luona vähintään 13 päivää kuukaudessa, lasketaan tämä vuoroasumiseksi. Jos lapsi viettää etävanhemman luona vähemmän kuin 13 päivää, katsotaan tämä tavanomaiseksi luonapidoksi ja toimeentulotukea voidaan myöntää kuten asiasta on edellä kerrottu.

18 18 Lapsilisä huomioidaan tulona sille vanhemmalle, jolle se maksetaan (yleensä lähivanhempi). Jos tämä vanhempi todellisuudessa maksaa toiselle vanhemmalle osan lapsilisästä, huomioidaan lapsilisä molemmille tulona todellisen summan mukaisesti. Matkakorvauksena myönnetään 0,20 /km alle 12-vuotiaiden lasten kohdalla. Asiakkaalle voidaan myöntää myös polttoainekulut vaihtoehtoisesti em. kilometrikorvauksen sijasta. Yli 12-vuotiaiden osalta hyväksytään julkisen liikenteen mukaiset matkakulut. Vanhemmat huolehtivat matkakustannukset puoliksi eli toiseen suuntaan, ellei tapaamissopimuksesta muuta ilmene. Jos vanhemmat eivät asu avo- tai avioliitossa, huomioidaan lähivanhemmalle (=kenen luona lapsi on kirjoilla) yksinhuoltajan perusosa ja toiselle vanhemmalle yksin asuvan perusosa Opiskelu Opiskelijoiden ensisijainen toimeentulolähde on opintotuki, joka on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja toimeentulokustannukset. Opintotukeen sisältyy opintoraha, asumislisä sekä valtiontakaus opintolainaan. Vanhemmat eivät ole lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) eivätkä siten myöskään toimeentulotukilain mukaan elatusvelvollisia täysi-ikäisiin eli 18 vuotta täyttäneisiin lapsiinsa nähden. Jos toimeentulotukihakija kuitenkin saa tosiasiallisesti vanhemmiltaan tuloja tai varoja, nämä otetaan hakijan käytettävissä olevina tuloina ja varoina huomioon. Mikäli opiskelija asuu vanhempiensa tai lähisukulaisensa omistamassa asunnossa ja hänellä on virallinen vuokrasopimus, huomioidaan hänen vuokransa toimeentulotuessa menona, jos hän tosiasiallisesti maksaa vuokraa. Opiskelijan saamasta apurahasta/stipendistä huomioidaan käytettävissä olevina varoina 200 ylimenevä osuus. Opintolaina on opiskelijan ensisijainen etuus. Jos opiskelija ei hae ja/tai nosta opintolainaa, toimeentulotukihakemus hylätään kokonaan toimeentulotuen viimesijaisuus huomioiden. Mikäli opiskelija ei saa valtiontakausta opintolainaan tai mikäli pankki ei myönnä opintolainaa esimerkiksi luottohäiriömerkinnän vuoksi, ei opintolainaa huomioida tuloksi. Asiakkaan on kuitenkin annettava Kelalle selvityspyyntö opintolainan valtiotakauksen myöntämiseksi. Opintolainaa ei velvoiteta nostettavaksi alle 18-vuotiaalta, lastensuojelun jälkihuollossa olevalta, valmentavia opintoja opiskelevalta tai ei-ammatillisia opintoja suorittavalta (esim. lukiolaiselta). Mikäli täysi-ikäinen lukiolainen asuu itsenäisesti, laina huomioidaan tuloksi. Aikuiskoulutusrahalla opiskeleva voi hakea Kelalta valtiontakausta opintolainaan. Jos asiakas kuitenkin lainan nostaa, se huomioidaan aina tulona (myös heidän kohdalla, keitä ei nostoon velvoiteta). Iltaopiskelijan on selvitettävä mahdollisuutensa hakeutua sellaisten opiskelujen piiriin, joista saa ensisijaisia etuuksia. Iltaopiskelijan on ilmoittauduttava työnhakijaksi ja oltava työvoiman käytettävissä, jolloin asiakkaalla voi olla oikeus työttömyysturvaan tai työkokeiluun. Iltaopiskelijaan sovelletaan samoja käytäntöjä kuin muihinkin opiskelijoihin. Opiskelijan, joka ei saa opintotukea, tulee selvitellä muita rahoitusvaihtoehtoja opiskeluilleen.

19 19 Hänen tulee toimittaa toimeentulotukihakemuksen liitteeksi selvitys arvioidusta valmistumisajankohdasta ja säännöllisesti oppilaitokselta opintosuunnitelma sekä selvitys opintojen etenemisestä. Jos pyydettyjä selvityksiä ei toimiteta, voidaan toimeentulotukihakemus hylätä Toimeentulotukilain 17 nojalla. Jos opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti, voidaan asiakkaan katsoa laiminlyövän vastuuta omasta elatuksestaan ja tällöin asiakkaan perusosaa voidaan alentaa Toimeentulotukilain 2 ja 10 nojalla. Opiskelija voi saada Kelalta harkinnanvaraista opintotukea opintorahaoikeuden päättymisen jälkeen (mm. opinnäytetyöhön) Opiskelusta aiheutuvien menojen huomioiminen Toimeentulotuessa voidaan huomioida menona ylioppilaskirjoitusmaksu neljä aineen osalta sekä kansliamaksut. Lukiolaisten ja ensimmäiseen ammattiin opiskelevien asiakkaiden kirjoihin ja muihin opiskelutarvikkeisiin voidaan myöntää 200 /lukuvuosi. Asiakkaan tulee esittää oppilaitoksen selvitys välttämättömistä oppikirjoista ja opiskelutarvikkeista. Näyttötutkintomaksut yhden ammattitutkinnon osalta voidaan tositteita vastaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menoina. Asiakkaan tulee esittää oppilaitoksen selvitys pakollisista näytöistä. Pääsääntöisesti tuetaan vain yhden ammattitutkinnon osalta, mutta tapauskohtaista harkintaa voidaan kuitenkin käyttää. Opiskelijalle, jonka tulona on työttömyyskorvaus ja kulukorvaus, voidaan myöntää toimeentulotukea tavanomaista suurempiin materiaalikustannuksiin kuten muillakin opiskelijoilla. Kulukorvauksen katsotaan pääosin kattavan matka- ja ravintokulut. Suomen Nuoriso-opistossa ja Otavan opistossa opiskelevat ja em. oppilaitosten asuntoloissa asuvien perusosana on yhteisöasujan perusosa, josta vähennetään koulupäiviltä ruuan osuus eli 49 %. Opintoetuuksilla opiskelevan opiskelijan matkakuluihin voidaan myöntää toimeentulotukea opiskelukuukausien aikana silloin, kun koulumatka on 5 km tai yli. Tukea myönnetään todellisten kustannusten mukaan, kuitenkin enintään 43 /kk tositteita vastaan. Ensimmäistä kertaa matkakorttia hankittaessa, voidaan menona hyväksyä myös kortin panttimaksu 6,50. Opintolainan korkoihin ei myönnetä toimeentulotukea siinäkään tapauksessa, ettei niihin saa Kelan korkoavustusta. Toisella paikkakunnalla opiskeleva alaikäinen Jos perheen ala-ikäinen lapsi opiskelee toisella paikkakunnalla, ei lapsen perusosaa huomioida perheen laskelmassa. Kotonaolopäivien osalta perusosa huomioidaan. Lapsilisä ja elatusmaksu huomioidaan tuloksi opiskelevalle lapselle. Jos perhe saa tosiasiallisesti kyseessä olevat tulot, eikä siirrä niitä lapselle, huomioidaan tulot perheelle.

20 Muita täydentävän toimeentulotuen menoja Kotihoitomaksut, jotka eivät sisällä kotisairaanhoitoa, huomioidaan eräpäivän mukaisena kuukautena menoina, jollei kotihoito ole myöntänyt maksuun maksuhuojennusta. Asiakkaan tulee kuitenkin aina ensin hakea maksuhuojennusta tai -vapautusta kotihoidosta. Jos asiakkaan mahdollinen hoito- tai vammaistuki on tarkoitettu myös kotihoitomaksuihin, huomioidaan toimeentulotuessa vain etuuden ylimenevä osuus menona. Vanhusten siivouslaskuja voidaan huomioida menona enintään yhden siivouksen osalta kuukaudessa, jos tarve on ilmeinen. Turvapuhelinmaksu voidaan huomioida menona, ellei mahdollinen hoitotuki sitä kata. Mikäli turvapuhelin on hankittu yksityisesti, edellytetään vanhustenhuollon lausuntoa sen tarpeellisuudesta. Edunvalvonnan hakemis-, määräys-, palkkio- ja tarkastusmaksut voidaan huomioida menoina eräpäivän mukaisena kuukautena. Aikuisen henkilökortti voidaan huomioida menona yhden kerran. Korttiin tarvittavat valokuvat ovat perusosalla katettavia menoja eikä niihin myönnetä toimeentulotukea erikseen. Lasten henkilökortit eivät oikeuta toimeentulotukeen. Jos asiakkaalla on voimassaoleva passi, ei toimeentulotukea myönnetä henkilökorttiin. Elatusapua voidaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menona enintään työttömyyskorvauksen lapsikorotuksen verran tosiasiallista maksua vastaan. Elatusavun osalta asiakas ohjataan hakemaan maksuhuojennusta ja/tai vapautusta Maahanmuuttajat EU-kansalaisten toimeentulotuesta erillinen liite Paluu- ja maahanmuuttajien on toimeentulotukihakemuksen yhteydessä esitettävä liitteenä passi, viisumi, oleskelulupakortti ja matkustusasiakirjat. Lisäksi käsittelyn yhteydessä tarkistetaan Suomeen tulopäivä ja status. Jos asiakas vierailee entisessä kotimaassaan säännöllisesti, vähennetään perusosasta Suomesta poissaolopäivät. Satunnaiset vierailut, jotka kestävät enintään 7 vrk/kk eivät vähennä perusosaa. 7 vrk:n ylittävät poissaolot Suomesta vähennetään perusosasta. Vaikka perusosaa vähennetään, tulot huomioidaan kokonaisuudessaan. Matkustaminen vaikuttaa asumiskulujen huomioimiseen siten, että ne huomioidaan lähtökuukautena ja sitä seuraavana kuukautena sekä paluukuukautena Suomeen tulopäivästä alkaen. Vuokraa ja muita asumiskustannuksia ei pääsääntöisesti huomioida Suomesta pois matkustaneiden osalta. Tämä ohje koskee muitakin kuin paluu- ja maahanmuuttajia.

21 21 Pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkaan kansalaisuushakemus hyväksytään menona, jos asiakkaalla on esittää perustelu miten kansalaisuus edistää hänen omatoimista selviytymistään. (KHO /1903) Jos asiakkaalla on voimassaoleva passi, ei toimeentulotukea myönnetä muukalaispassiin. Oleskelulupa ja oleskelulupakortti katsotaan erikseen niiden voimassaoloaikojen mukaan ja niihin voidaan toimeentulotukea myöntää. Kiintiöpakolaisille myönnetään alkuavustuksena maahan tullessa yhden kuukauden perusosa. Huonekaluihin ei myönnetä toimeentulotukea, koska maahanmuuttotoimisto kalustaa asunnot. Muutoin kaikkien maahanmuuttajien toimeentulotukihakemukset käsitellään tavanomaisen käytännön mukaisesti. 5. ALLE 18-VUOTIAAT ITSENÄISESTI TOIMEENTULOTUKEA HAKEVAT Jos alle 18-vuotias kotona asuva hakee itsenäisesti toimeentulotukea, hakemus käsitellään vanhempien toimeentulotukihakemuksen yhteydessä. Jos alle 18-vuotias itsenäisesti asuva hakee toimeentulotukea, tulee hänen esittää omat perustelunsa itsenäiselle asumiselle. Alaikäisen asiakkaan vanhempien elatusvelvollisuus ja kyky tulee selvittää. Alaikäiselle lapselle myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin hänen vanhemmiltaan. Jos alle 18-vuotias asuu avoliitossa, ei hän muodosta perhettä toimeentulolain määrittämällä tavalla puolisonsa kanssa. Ala-ikäisen hakemus käsitellään kuten edellä on kerrottu. Jos äiti on ala-ikäinen, lapsen menot ja tulot käsitellään pääsääntöisesti äidin laskelmassa. 6. PERINTÄ Jos toimentulotukea on myönnetty joko kokonaan tai osaksi ennakkona odotettavissa olevaa eläkettä, elatusapua, avustusta tai muuta jatkuvaa taikka kertakaikkista tuloa, korvausta tai saamista vastaan, voidaan Toimeentulotukilain 23 :n mukaan henkilölle tulevat edellä tarkoitetut tulot, korvaukset ja saamiset siltä ajalta, jolta tukea on annettu ennakkona, periä takaisin. Takaisinperinnästä päätetään samalla, kun päätetään toimeentulotuen myöntämisestä. Takaisinperintä ei saa aiheuttaa asiakkaalle uutta toimeentulotuen tarvetta eikä vaarantaa asiakkaan toimeentuloa eikä takaisinperintää saa kohdentaa vastaisiin toimeentulotukiin. Toimeentulotukilain 20 :n mukaan toimeentulotuen myöntämisestä päätettäessä voidaan samalla määrätä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään takaisin tuen saajalta, jos hänellä on tuloja tai varoja tai oikeus elatusta turvaavan etuuteen, mutta nämä eivät ole tukea myönnettäessä hänen määrättävinään tai käytössään. Samoin toimeentulotuki voidaan periä takaisin tuen saajalta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt velvollisuutensa pitää huolta omasta elatuksestaan tai jos tuen myöntäminen on aiheutunut lakkoon osallistumisesta (kuitenkin vain lakkoon osallistuneelle itselleen myönnetyn tuen osalta). Takaisinperintä voidaan määrätä myös tuen saajan

22 22 elatusvelvolliselta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa. Jakamattomasta kuolinpesästä ja siihen liittyvästä varallisuudesta tehdään perintäpäätös, johon haetaan toimeenpano-oikeutta hallinto-oikeudelta.

23 23 Liite 1 Eu-kansalaisten toimeentulotuki Euroopan unionin kansalainen toimeentulotuen hakijana Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioita ovat Suomen lisäksi tällä hetkellä Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan unionin jäsenvaltioihin rinnastetaan ETA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein sekä Sveitsi. Vapaan liikkuvuuden direktiivi tarkoitta, että jokaisella Euroopan unionin kansalaisella on oikeus oleskella minkä tahansa EU-maan alueella ammatistaan tai taloudellisesta asemastaan riippumatta. Jos oleskelu kestää pidempään, yli kolme kuukautta, henkilön tulee rekisteröityä. Liikkumisvapaus on rajoitettu koskemaan niitä ryhmiä, joiden ei tarvitse turvautua vastaanottavan maan sosiaaliturvaan. EU-kansalaisen maahantulon edellytyksenä on voimassa oleva passi tai virallinen henkilöllisyystodistus. Jos unionin kansalaisen perheenjäsen ei ole unionin kansalainen, hänen maahantulonsa edellytyksenä voi passin lisäksi olla viisumi, mikäli hän on viisumia vaadittavan maan kansalainen. EU-kansalaisen perheenjäsenen määritelmä EU-kansalaisen perheenjäsen, joka ei ole EU-valtion kansalainen, määritellään ulkomaalaislaissa (154 ). Perheenjäseniä voivat olla: Aviopuoliso Aviopuolisoon rinnastetaan yhteisessä taloudessa elävä avopuoliso, jos he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä ja todistaneet yhdessä asumisen esimerkiksi vuokrasopimuksilla tai muulla asiakirjanäytöllä tai puolisoilla on yhteisessä huollossa lapsi, jolloin kahden vuoden yhdessä asumista ei edellytetä. (Yhdessä olemista lomamatkojen aikana vuoroin kummankin puolison kotimaassa ei pidetä riittävänä yhdessä asumisena, jos puolisot ovat kirjoilla ja heillä on kotipaikka eri valtioissa. )

24 24 Alle 21-vuotiaat lapset (sekä aviopuolison alle 21-vuotiaat lapset) Vanhemmat, jotka ovat EU-kansalaisen huollettavina Myös muu kuin yllä mainittu omainen voidaan rinnastaa perheenjäseneksi, jos hän on jo lähtömaassaan ollut riippuvainen oleskeluoikeiden saaneesta henkilöstä. Toimeentulotuen myöntäminen EU- tai ETA-kansalaiselle Toimeentulotuen pääperiaate on, että toimeentulotukea myönnetään vain kunnassa vakituisesti asuvalle henkilölle. EU-kansalaisen osalta tulee siis erityisesti pohdittavaksi se, milloin katsotaan kunnassa oleskelu pysyväksi ja milloin katsotaan, että kunnassa oleskelu on väliaikaisluontoista. (Tilapäinen/vakituinen asuminen selvitetään ensin maistraatissa ja sosiaaliturvaetuuksien osalta Kelassa.) Toimeentulotuen myöntäminen EU-kansalaiselle, joka oleskelee kunnassa pysyvästi Voimassa olevan oleskeluoikeuden omaamalle ja pysyvästi kunnassa asuvalle EU-kansalaiselle myönnetään toimeentulotuki samoin perustein kuin vastaavassa tilanteessa olevalle Suomen kansalaiselle. Kuitenkin tulee arvioida muut toimeentulotukeen liittyvät edellytykset. Erityisesti pitää kiinnittää huomioita asumisen pysyvyyteen sekä mahdollisiin varoihin / tuloihin lähtömaasta. Mikäli tarpeellista, on työntekijän hyvä olla yhteydessä poliisiin oleskeluperusteiden selvittämiseksi. Muut ryhmät kuin työnhakijat ovat oleskeluoikeutta hakiessaan antaneet selvityksen tarvittavista varoista oleskelua varten paikallispoliisissa. Mikäli ansiot ovat kohtuuttoman pienet elantoon nähden ja toimeentulotuen tarve on jatkuva, tulee olla yhteydessä poliisiin sen varmistamiseksi, ettei kyseessä ole maahantulosäännösten kiertäminen tai lumetyö. Mikäli kyseessä on tilapäinen vaikeus (esim. tilapäinen työkyvyttömyys sairauden vuoksi), voi henkilö säilyttää työntekijän aseman (Ulkomaalaislaki 160 ). Mikäli työntekijän ansiot ovat kohtuuttoman pienet johtuen kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, tulee työntekijän oheistaa asiakasta Suomen työlainsäädännöstä ja kehottaa häntä olemaan yhteydessä Hämeen

25 25 työsuojelupiiriin, mahdolliseen ammattiliittonsa sekä hakemaan mahdolliset palkkasaatavat TE -keskukselta. Toimeentulotuen myöntäminen kunnassa väliaikaisesti oleskelevalle EU-kansalaiselle Oman ryhmänsä muodostavat EU- tai ETA-valtioista tulevat työnhakijat, joilla on oikeus hakea kolmen kuukauden ajan työtä toisesta EU- tai ETA-maasta ja joilla on oikeus työttömyysturvaan oman maansa kustannuksella. Työttömyysturvaa saadakseen työnhakijan on täytynyt ilmoittautua työnhakijaksi kotimaansa lainsäädännön mukaisesti ennen lähtöään. Hänellä on oltava mukanaan Kelan toimistoon tai työttömyyskassalle toimitettava todistus työttömyysetuuden määrästä ja kestosta. Suomeen tultuaan työnhakijan on ilmoittauduttava Suomessa työttömäksi työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa maahan saapumisestaan. Työnhakijat kuuluvat vielä lähtömaansa sosiaaliturvan piiriin (3 kk) ja heidän oleskelunsa Suomessa voidaan katsoa tilapäiseksi ennen mahdollista työskentelyn aloittamista. Työnhakijoiden edellytetään turvaavan toimeentulonsa lähtömaansa työttömyyskorvauksella siten, etteivät he joudu turvautumaan Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa saava suomalainen voi oleskella ja hakea 3 kuukautta työtä EU-maista menettämättä tukioikeuttaan. Tukioikeus ei koske työmarkkinatukea saavia. EU- ja ETA-valtion kansalainen saa oleskella kolmen kuukauden jälkeenkin Suomessa, jos hän on edelleen työnhaussa ja jos hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet saada työtä. Työnhakijan oikeutta toimeentulotukeen arvioidaan siten kussakin yksittäisessä tilanteessa oleskelun pysyvyyden ja muiden tekijöiden kannalta. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin arvioida, ettei työnhakijan oleskelu kunnassa ole pysyväisluontoista, vaikka se jatkuisi yli kolme kuukautta, eikä muita perusteita ole (esim. avioituminen Suomen kansalaisen kanssa). Pääsääntöisesti työnhakija on toimeentulotukea myönnettäessä rinnastettavissa turistiin, toisin sanoen riittäväksi avustamiseksi voidaan katsoa ravinnon saannin turvaaminen sekä mahdollisesti paluulipun

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala 13.11.2014/päivitys 15.4.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ.... 4 1.1. Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 2017 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1.3.2017 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Piia Wallenius, Aikuisten sosiaalipalvelut 1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki - Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 2 Sisällysluettelo: TOIMEENTULOTUKIOHJE TOIMEENTULOTUKIOHJE... 2 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa

Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa SÄKYLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 29.11.2011 Perusturvalautakunta 10.12.2013 Perusturvalautakunta 25.02.2016 Toimeentulotuen myöntämistä koskevat lisäohjeet Säkylän kunnassa Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 2 Peruspalvelulautakunta 26.1.2017 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Ohjeistus 1.1.2017 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN JOHDANTO Toimeentulotukea myönnetään 1.3.1998 voimaan astuneen toimeentulotukilain (1412/97) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2017

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2017 Ohje 1 (11) TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2017 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tammikuu 2017 Ohje 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2017 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 1.2.2017 Voimassa 1.2.2017 alkaen 2(12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot