Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 8/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 9 MIETINNÖT YM. 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 Momentti 8/2012 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta, laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ja laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 12 :n muuttamisesta ( / 2012) HE 67/2012 vp StVM 8/2012 vp Lait tulevat voimaan Valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvät työnantaja-asiakkaisiin kohdistuvat tehtävät sekä valtion eläkkeisiin liittyvät aktuaari- ja tilastotoimen tehtävät siirretään Valtiokonttorista Kevan hoidettaviksi. Samassa yhteydessä Valtiokonttorista Kevaan siirrettäviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy Kevan palvelukseen. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa, välttää kaksinkertaista työtä sekä aikaansaada kustannussäästöjä valtion eläkejärjestelmän toimeenpanossa. Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (559/2012) HE 53/2012 vp LiVM 9/2012 vp Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella 606/2012. Sopimuksen tavoitteena on kehittää Suomen ja Ruotsin pohjoista raja-aluetta, poistaa rajaesteitä ja kehittää raja-alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä ja väestön hyvinvointia laillistamalla alueella jo harjoitettu kansainvälinen taksiliikenne. Sopimus sisältää määräykset taksiyritysten velvollisuuksista ja siitä, miten taksiliikennettä saa harjoittaa. Lisäksi se sisältää määräykset toimivaltaisista viranomaisista, tiedonvaihdosta viranomaisten kesken sekä tarvittavista asiakirjoista ja riitojen ratkaisusta. Sopimus edellyttää, että toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin sopimusta rikkonutta taksiyritystä kohtaan. Laki sisältää sopimuksen vaatimat seuraamukset sekä suomalaisia taksiluvan haltijoita koskevat tärkeimmät velvoitteet liikenteen harjoittamisesta kuten asemapaikalle palaamisvelvoitteen. Velvoitteet vastaavat kansallista lainsäädäntöä ja niiden pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa taksipalvelujen säilyminen asemapaikalla Suomessa. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (560/2012) HE 83/2012 vp YmVM 4/2012 vp Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, , s. 17 Laki tuli voimaan Ympäristönsuojelulakiin tehdään teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 32 artiklasta johtuvat muutokset. Muutokset koskevat polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten tai kaasuturbiinien päästöjen vähentämiseksi tarkoitettua kansallista siirtymäsuunnitelmaa. Valtioneuvosto voi edelleen päättää toiminnanharjoittajien yhteisestä velvoitteesta vähentää ilmaan meneviä päästöjä sekä velvoitteen yksityiskohtaisesta kohdistumisesta kuhunkin laitokseen. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta ja laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta ( / 2012) HE 72/2012 vp LiVM 12/2012 vp Lait tulivat voimaan Lakiin radiotaajuuksien huutokaupoista tehdään tarvittavat, pääasiallisesti teknisluonteiset muutokset, jotta lakia voidaan soveltaa myös huutokauppaan 800 megahertsin taajuusalueella. Viestintämarkkinalakiin lisätään väliaikaisesti säännös, jonka mukaan lakia sovelletaan myös verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun Euroopan unionin asetuksen noudattamisen valvontaan ja rikkomisen seuraamuksiin sekä siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että taajuushuutokaupan vaikutuksista toimialan kilpailuun ja kuluttajahintojen kehittymiseen tehdään analyysi ennen 700 megahertsin taajuusalueen matkaviestintoimilupien myöntämistä ja analyysin tulokset otetaan huomioon 700 megahertsin taajuuksia jaettaessa. Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta (594/2012) HE 45/2012 vp LiVM 10/2012 vp Laki tuli voimaan Lakia muutetaan siten, että säädettyjen valtion ja kunnan maksuosuuksien lisäksi tuen hakijalle sallitaan vastaanottaa muita laajakaistatukiohjelmaan kuulumattomia lisätukia julkisilta tahoilta. Lisäksi laissa säädetään valtion tuen osan maksamista etukäteen ennen tuen avulla rakennetun laajakaistaverkon valmistumista. 2

3 Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 :n muuttamisesta (596/2012) HE 69/2012 vp LaVM 7/2012 vp Laki tulee voimaan Hedelmöityshoidoista annettua lakia muutetaan siten, että sukusolujen ja alkioiden luovuttajista kerättyjen tietojen säilyttämisajat ovat samanpituiset hedelmöityshoitolaissa ja ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetussa laissa. Lailla edistetään yhtenäisen soveltamiskäytännön syntymistä luovuttajatietojen säilyttämisen osalta ja varmistetaan, että kudosten ja solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä säädetty jäljitettävyysvaatimus tulee hedelmöityshoitoja tarjoavien palvelun antajien toiminnassa asianmukaisesti täytetyksi myös luovuttajatietojen säilytyksen osalta. Laki pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (597/2012) HE 84/2012 vp LiVM 11/2012 vp Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Sopimuksella toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa määritellyt tavoitteet lentoturvallisuuden parantamiseksi, haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi, lentoliikenteen sujuvoittamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Lisäksi uudistetaan ilmatilanhallinnan rakenteita, luodaan edellytykset uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotolle ja mahdollistetaan ilmatilan käytön nykyistä parempi yhteensovittaminen sopimusvaltioiden välillä. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 129/ kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta, jonka tavoitteena on edistää kalastuselinkeinon harjoittamista Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen erityisissä olosuhteissa. Laissa säädettäisiin vakuutustuen edellytyksistä sekä tuen välittäjinä toimivien kalastusvakuutuslaitosten hyväksymisestä ja tehtävistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vakuutustuen saamisen edellytyksistä. Saadakseen tukea kaupallisen kalastajan tulisi tehdä vakuutussopimus kalastusvakuutuslaitoksen kanssa. Tukea maksettaisiin sellaisten vakuutussopimuksen perusteella korvattavien vahinkojen johdosta, jotka ovat aiheutuneet kaupallisen kalastajan pyydyksille, eräille muille kalastusvälineille sekä enintään 12 metrin pituisille aluksille Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä. Vahingon tulisi olla voimakkaan myrskyn, karikkoisen rannikon, lumi- tai jääolosuhteiden taikka hylkeiden tai merimetsojen aiheuttama. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 130/ 2012 vp) eduskunnalle eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eläintautilaki, joka korvaisi voimassa olevan eläintautilain sekä helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain. Lailla säädettäisiin eläintautien ennalta ehkäisystä, eläinten terveydentilan ja eläintautien esiintymisen seurannasta sekä eläintautien hävittämiseksi ja leviämisen estämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Ehdotetulla lailla selkeytettäisiin eläintautien vastustamisesta vastaavien viranomaisten välistä tehtävien- ja toimivallanjakoa sekä saatettaisiin nykyinen vanhentunut lainsäädäntö vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Eläintenpitäjille säädettäisiin velvollisuus suojata pitopaikkoja eläintautien leviämiseltä. Toimijoille, jotka vievät eläimiä tai niistä saatuja tuotteita kuten elintarvikkeita Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, säädettäisiin rekisteröitymisvelvollisuus. Eläintaudeista aiheutuvia menetyksiä koskeva korvausjärjestelmä säilyisi pääosin ennallaan. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamista koskeva kriminalisointisäännös. Lisäksi maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annettuun lakiin ja eläinlääkintähuoltolakiin tehtäisiin ehdotetusta eläintautilaista aiheutuvat teknisluonteiset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä Hallituksen esitys (HE 131/ maataloustuotteiden markkinajärjestelystä Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä. Se sisältäisi säännökset Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen maataloustuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn täytäntöönpanosta Suomessa. Ehdotetulla lailla annettaisiin täytäntöönpanon edellyttämiä maataloustuotteiden interventiovarastointia, tuontia ja vientiä, tukijärjestelmiä, sokerialan tuotantoa, ruhonluokitusta sekä hintoihin liittyviä selvityksiä koskevia aineellisia säännöksiä sekä menettelytapasäännöksiä hakemisesta ja päätöksenteosta samoin kuin säännöksiä toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta, hallinnollisista pakkokeinoista, rangaistuksista ja muutoksenhausta. Esityksen tarkoituksena on saattaa sääntely vastaamaan perustuslain vaatimuksia ja selkeyttää lainsäädäntöä. Asiasisällöllisesti sääntely vastaisi pääsääntöisesti nykytilaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 132/ 2012 vp) laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta Esityksellä on tarkoitus muuttaa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia soveltamiskäytännön pohjalta ja yhtenäistää lakia uuden rautatielain kanssa. Lisäksi lailla on tarkoitus panna täytäntöön kahden uuden komission päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset. Lakiehdotukseen sisältyvät uudet säännökset, jotka koskevat rau- Momentti 3 Momentti 8/2012

4 tatieyrityksen määräämistä antamaan työnopastusta muille rautatieliikenteen harjoittajille tai markkinoille tuleville toimijoille. Rautatiealan oppilaitokset velvoitettaisiin antamaan koulutusta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla kaikille koulutettaville henkilöille riippumatta heidän työnantajayrityksestään. Muut muutokset ovat teknisluonteisia tai muutoin merkitykseltään vähäisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Hallituksen esitys (HE 133/ julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Lailla uudistettaisiin työ- ja elinkeinotoimistojen ja osin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten järjestämisvastuulla olevia työvoima- ja yrityspalveluja ja niihin liittyviä tukia ja korvauksia koskeva lainsäädäntö. Lakiin koottaisiin julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa, pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetussa laissa ja työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä annetussa laissa olevat säännökset. Erillislait kumottaisiin. Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista olisi voimassa saakka. Esityksen tavoitteena on selkiyttää julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskeva lainsäädäntö. Lain keskeinen sisältö muodostuisi palvelujen sisällön määrittelystä. Palveluvalikoima uudistettaisiin osin sisällöllisesti tavoitteena nykyistä selkeämpi palveluvalikoima. Henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta parannettaisiin ja työ- ja elinkeinotoimistojen yrityspalvelua vahvistettaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 134/ työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia ja eräitä muita lakeja. Muita kuin työttömyysturvalakia koskevat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Yrittäjien ja opiskelijoiden työttömyysturvan työvoimapoliittisia edellytyksiä selkeytettäisiin. Yliopistoopiskelijalle ei enää maksettaisi työttömyysetuutta sillä perusteella, että hän on keskeyttänyt opintonsa vähintään vuodeksi. Alle 25- vuotiaiden työmarkkinatukea hakevien nuorten velvollisuudesta hakeutua ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen syksyn yhteishaussa luovuttaisiin. Keväällä olisi haettava vähintään kahta syksyllä aloitettavaa koulutuspaikkaa nykyisen kolmen paikan sijasta. Velvollisuus hakea koulutukseen työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä laajennettaisiin koskemaan myös työttömyyspäivärahan saajia. Kuntouttavan työtoiminnan ajalta voitaisiin maksaa työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen estämättä. Työllistymistä edistävistä palveluista poissaolojen seurantaa yksinkertaistettaisiin. Ns. ryhmälomautusmenettelystä luovuttaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 135/ työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Esityksessä palkansaajan, työnantajan, yrityksen osaomistajan ja valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksujen määrät ehdotetaan pidettäviksi samoina kuin vuonna Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,60 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta. Yliopiston työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan korotettavaksi. Se olisi 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 137/ kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että taloushallintoa koskevia säännöksiä selkeytetään ja saatetaan ajan tasalle tekemättä niihin huomattavia periaatteellisia muutoksia. Tavoitteena on perustuslain edellyttämän säädöstasovaatimuksen huomioon ottamisen lisäksi säännösten systemaattinen kehittäminen. Lisäksi kirkkolakiin lisättäisiin säännös uudesta kirkollisveroperusteisesta eläkerahastomaksusta, jonka suuruudesta päättäisi kirkolliskokous. Maksu voisi olla enintään viisi prosenttia kirkollisverosta. Esitykseen sisältyy seurakunnan jäsenen kirkollisverovelvollisuutta koskevan sääntelyn tekninen uudistaminen säätämällä uusi laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle. Kirkollisvero perustuisi jatkossakin kunnallisverotukseen ja olisi siten edelleen materiaalisesti epäitsenäinen. Uusi laki koskisi vain evankelis-luterilaisten seurakuntien jäseniä ja heidän kuolinpesiään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 138/ 2012 vp) eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Kroatian liittymisestä Eu- 4

5 roopan unioniin tehty sopimus. Liittymissopimuksella Kroatiasta tulee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, sellaisina kuin nämä sopimukset ovat muutettuina tai täydennettyinä, osapuoli. Kroatia saa unionin jäsenvaltioille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne kyseisten sopimusten sekä liittymissopimukseen ja liittymisasiakirjaan kirjattujen ehtojen mukaan ovat. Liittymissopimukseen kuuluu olennaisena osana liittymisehdot ja mukautukset unionin perustana oleviin sopimuksiin sisältävä liittymisasiakirja liitteineen sekä yksi erityiskysymystä käsittelevä pöytäkirja. Lisäksi allekirjoittajavaltioiden konferenssin päätösasiakirjaan sisältyvät sopimuspuolten julistukset. Kroatian tasavallan liittymissopimus Euroopan unioniin allekirjoitettiin joulukuussa Liittymissopimus tulee voimaan , jos kaikki liittymissopimuksen sopimuspuolet ovat mennessä tallettaneet ratifioimisasiakirjansa Italian hallituksen huostaan. Hallituksen esitys (HE 140/ 2012 vp) eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädännöksi Laki valvotusta koevapaudesta ehdotetaan säädettäväksi ja rikoslain vankeutta koskevaa lukua muutettavaksi. Lisäksi muutettaisiin ehdonalaisen vankeuden valvonnasta annettua lakia ja vankeuslakia. Valvottua koevapautta koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Muun muassa valvottuun koevapauteen sijoittamisen edellytyksistä, koevapauden toimeenpanosuunnitelmasta, toimintavelvollisuudesta ja koevapauteen sijoitetun velvollisuuksista säädettäisiin. Valvotun koevapauden tarkoitusta täsmennettäisiin siten, että siitä ilmenisi valvotun koevapauden asema osana suunnitelmallista ja asteittaista vapauttamismenettelyä. Myös sähköisistä valvontalaitteista säädettäisiin uudessa laissa nykyistä täsmällisemmin. Myös seksuaalirikollisten lääkehoidon ja siihen liitettävän psykososiaalisen hoidon mahdollistamista osana valvotun koevapauden ja ehdonalaisen vapauden täytäntöönpanoa ehdotetaan säädettäväksi. Lisäksi vankeuslakia muutettaisiin siten, että vangille annettujen lupaehtojen noudattamista vankilan ulkopuolella tapahtuvassa toiminnassa voitaisiin valvoa sähköisin välinein. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 141/ 2012 vp) eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Rikoslakia, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia sekä pakkokeinolakia ehdotetaan muutettavaksi. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset eräiden törkeimpien rikosten valmistelun rangaistavuudesta. Rangaistavaksi säädettäisiin tapon, murhan, surman, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu ja niiden tekemisestä sopiminen. Tunnusmerkistötekijöistä säädettäisiin mahdollisimman tarkkarajaisesti laillisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla. Hallituksen esitys (HE 142/ väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain siirtymäsäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että eräiden lain edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamiselle säädettyä kolmen vuoden määräaikaa jatkettaisiin yhdellä vuodella. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevia muutoksia. Toimitilahuoneistoa koskevina tietoina talletettaisiin ainoastaan tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu toimitilakäyttöön. Turvakielto voitaisiin tallettaa erityisestä syystä myös toistaiseksi voimassa olevana. Väestötietojärjestelmään voitaisiin tallettaa henkilön omaan pyyntöön perustuen perustiedot myös Suomessa toimivien ulkomaan edustustojen henkilökuntaan kuuluvista sekä heidän perheenjäsenistään ja yksityisessä palveluksessaan olevista ulkomaan kansalaisista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi täsmennyksiä eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevien säännösten sanamuotoon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 143/ joukkoliikennelain muuttamisesta Joukkoliikennelakiin ehdotetaan viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että Oulun kaupungista tulisi seudullinen viranomainen. Joukkoliikenneluvan ja yhteisön liikenneluvan myöntämiseen, valvontaan ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät ehdotetaan keskitettäviksi Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi ehdotetaan, että Liikennevirasto päättäisi valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 144/ ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Ajokorttilakiin, tieliikennelakiin, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin, ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Muutosehdotuksilla tarkennetaan, selkeytetään ja kehitetään ajokortteja ja ajo-oikeutta sekä niihin liittyviä menettelyjä ja säännöksiä. Esitykseen sisältyy myös ehdotus ammattipätevyyslain muutokseksi ETA-maissa voimassa olevien ensimmäisen jatkokoulutuksen ajankohtaa koskevien kansallisten siirtymäaikojen tunnustamiseksi kansainvälisessä liikenteessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 145/ Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tullin hallinnosta. Samalla nykyinen tullilaitoksesta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Lain nojalla olisi tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus, jolla nykyistä kaksiportaista tullilaitoksen organisaatiota uudistettaisiin siten, että piirihallinnon sijasta muodostettaisiin valtiovarainministeriön hallinnonalalle Tulli-niminen viranomainen, jonka toimialueena Momentti 5 Momentti 8/2012

6 olisi koko maa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eräisiin lakeihin tehdään Tullin hallinnosta annettavan lain edellyttämät teknisluonteiset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 146/ elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia siten, että yhteisöjen sekä avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden suorittamien korkomenojen vähennysoikeutta rajoitettaisiin elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Korkomenot saataisiin vähentää täysimääräisesti korkotulojen määrää vastaavalta osin. Jos nettokorkomenot, joilla tarkoitetaan korkotulot ylittäviä korkomenoja, ovat verovuonna enintään euroa, ne voitaisiin vähentää kokonaisuudessaan. Korkomenojen rajoituksen määrä perustuisi velallisen elinkeinotoiminnan tulokseen, johon on lisätty korkomenot, verotuksessa vähennyskelpoiset poistot, rahoitusomaisuuden menetykset ja arvonmuutokset sekä konserniavustuslain mukaiset saadut konserniavustukset ja vähennetty annetut konserniavustukset. Nettokorkomenojen ylittäessä mainitun euromäärän nettokorkomenot voitaisiin vähentää siltä osin kuin ne ovat enintään 30 prosenttia edellä kerrotusta oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Tämän 30 prosentin määrän ylittävät nettokorkomenot eivät olisi vähennyskelpoisia. Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen määrä olisi kuitenkin enintään etuyhteysyritysten välisten nettokorkomenojen suuruinen. Korkovähennysrajoituksia ei sovellettaisi silloin, kun verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että verovelvollisen oman pääoman suhde tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku. Rajoitussäännöksiä ei sovellettaisi luotto-, vakuutus- ja eläkelaitoksiin sekä eräiltä osin näiden konserniyhtiöihin. Vähennyskelvottomat nettokorkomenot voitaisiin vähentää seuraavien verovuosien tuloista kunkin verovuoden vähennyskelpoisten korkomenojen rajoissa. Verotusmenettelystä annetun lain 65 :ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että vähennyskelvotonta nettokorkomenoa koskevaan päätökseen saisi hakea muutosta siltä verovuodelta, jolta syntynyttä vähennyskelvotonta nettokorkomenoa päätös koskisi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Niitä olisi tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Hallituksen esitys (HE 147/ 2012 vp) eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Kansainväliselle valuuttarahastolle myönnettävän kahdenvälisen lainan vakuudeksi siitä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Hallituksen esitys (HE 149/ verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sekä pysyviä että väliaikaisia verovuosiin kohdistuvia muutoksia verontilityslakiin ja tuloverolakiin. Yhteisöveron jako-osuuksia muutettaisiin siten, että verovuosina 2014 ja 2015 kuntien jako-osuutta korotettaisiin 5 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,4 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin vastaavasti. Lisäksi uusien veroperustemuutosten verotuottovaikutukset kompensoitaisiin kunnille ja seurakunnille jako-osuuksia muuttamalla. Esitys liittyy valtion vuoden 2103 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Yhteisöveron jako-osuuksien väliaikaiset muutokset olisivat voimassa vuoden 2015 loppuun, ja niitä sovellettaisiin verovuosilta tehtäviin tilityksiin. Hallituksen esitys (HE 150/ tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta. Lakiin sisältyisivät säännökset eläinten kasvattamisesta, hoitamisesta, hankkimisesta, toimittamisesta ja käyttämisestä sekä toimintaan vaadittavista luvista. Laissa säädettäisiin myös lupien myöntämisestä, toimintaa ohjaavista ja valvovista viranomaisista sekä keskeiset eläinten käyttöä koskevat periaatteet. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annettu direktiivi. Samalla nykyinen koe-eläintoiminnasta annettu laki kumottaisiin ja eläinsuojelulakiin tehtäisiin eräitä teknisiä tarkistuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 151/ kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kiinteistötietojärjestelmästä tapahtuvien tietoluovutusten maksupolitiikan muuttamista siten, että julkishallinnon sisäiset teknisen käyttöyhteyden kautta viranomaistoimintaa varten tapahtuvat kiinteistötietojärjestelmän tietojen vakiomuotoiset luovutukset olisivat maksuttomia kaikille viranomaisille. Esitys liittyy valtion vuoden 2103 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 152/ työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työnteon keskeisistä ehdoista annettavaa selvitystä koskevaa työsopimuslain säännöstä siten, että määräaikaisissa työsuhteissa selvityksestä olisi käytävä ilmi määräaikaisuuden peruste sekä määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta. Säännösmuutos koskisi kaikkia 6

7 määräaikaisia työsuhteita. Lisäksi vuokratyötä koskevaa erityissäännöstä ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä, jonka tarkoituksena on lisätä vuokratyöntekijöille annettavaa tietoa ja sitä kautta parantaa vuokratyöntekijöiden mahdollisuutta arvioida työsopimuksensa määräaikaisuuden perustetta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tilaajan olisi pyynnöstä ilmoitettava henkilöstön edustajalle myös vuokratyön käytön syy. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 153/ hovioikeuslain ja hallintooikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus ehdotetaan toteutettavaksi siten, että hovioikeuksien määrää vähennettäisiin yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Uudistuksella yhdistettäisiin Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeudet, Kouvolan ja Kuopion sekä Oulun ja Rovaniemen hallintooikeudet. Itä-Suomen hovioikeus ja Kuopion hallinto-oikeus sijoitettaisiin Kuopioon ja Oulun hallintooikeus Ouluun. Uudistuksen jälkeen Suomessa olisi viisi hovioikeutta ja kuusi hallinto-oikeutta. Hovi- ja hallinto-oikeuslakeihin tehtäisiin uudistuksen edellyttämät muutokset. Lisäksi eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin rakenneuudistuksen aiheuttamista tuomiopiirimuutoksista johtuvat viranomaisten alueellista toimivaltaa koskevat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 154/ tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2ja 3 :n muuttamisesta Tilastolakiin ehdotetaan lisättäväksi tilastoviranomaisen ammatillista riippumattomuutta koskeva säännös ja tilastoja varten viranomaisilta kerättyjen tietojen salassapitoa ja julkisuutta koskevaa sääntelyä suhteessa yleiseen julkisuusperiaatteeseen ehdotetaan täsmennettäväksi. Lisäksi tilastoja varten kerättyjen tietojen käsittelyä tieteellisissä tutkimuksissa ja yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä ehdotetaan laajennettavaksi ja tilastoja varten kerättyjä tietoja käsittelevien tutkijoiden vaitiolovelvollisuutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan selkiytettäväksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös julkiseen käyttöön tarkoitettujen tiedostojen muodostamisesta ja käytöstä. Tilastokeskuksen tiedonkeruuvaltuuksia ehdotetaan laajennettavaksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien viranomaisten sekä kansallisten tilastoviranomaisten ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten kesken, säännökset tietojen säilytysajasta sekä tietojen luovuttamisen tavoista ja keinoista, säännökset oikaisuvaatimuksen käytöstä valitusta edeltävänä muutoksenhakuvaiheena sekä säännökset hallintopäätöksen sähköisestä tiedoksiannosta. Tilastolakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä teknisiä ja terminologisia muutoksia. Maaseutuelinkeinotilastoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että eräät laissa olevat säädösviittaukset ajantasaistetaan ja Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tiedonsaantioikeutta laajennetaan. Hallituksen esitys (HE 155/ 2012 vp) eduskunnalle talousja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Belgian, Bulgarian, Tanskan, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin välillä Brysselissä tehty sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta. Sopimuksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tulisi säätää julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevasta keskipitkän aikavälin tavoitteesta. Tavoite tulisi asettaa pääsääntöisesti Euroopan unionin lainsäädäntöä vastaavasti sekä siten, että julkisen talouden kestävyys tai nopea eteneminen sitä kohti voidaan varmistaa. Laissa tulisi lisäksi säätää korjausmekanismista, joka käynnistyisi automaattisesti, jos keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen johtavalta sopeuttamisuralta poikettaisiin merkittävästi. Laissa tulisi myös säätää korjausmekanismin toimintaa valvovasta toimielimestä. Euroopan unionin tuomioistuimella olisi toimivalta tutkia, onko edellä mainitut sopimusmääräykset saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lailla sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista säädettäisiin muun muassa keskipitkän aikavälin tavoitteen asettamisesta ja korjausmekanismista. Korjausmekanismi olisi viime kädessä valtioneuvoston eduskunnalle antama tiedonanto. Sen tulisi sisältää selostus toimenpiteistä, joilla keskipitkän aikavälin tavoitetta koskeva merkittävä poikkeama voitaisiin poistaa viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Lisäksi laissa säädettäisiin poikkeuksellisista olosuhteista, jotka oikeuttavat poikkeamaan keskipitkän aikavälin tavoitteesta, sekä toimenpiteistä poikkeuksellisten olosuhteiden päätyttyä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää muun muassa valtioneuvoston tekemässä julkisen talouden monivuotisessa suunnittelussa käytettävien julkisen talouden ja sen alasektoreiden tuloja, menoja, alijäämää, velkaa ja muita vastaavia seikkoja koskevien finanssipoliittisten tavoitteiden asettamisesta sekä niiden saavuttamiseksi tarpeellisten valtioneuvoston toimenpiteiden suunnittelusta. Valvontatehtävä annettaisiin Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tätä koskeva viittaussäännös sisällytettäisiin myös Valtiontalouden tarkastusvirastosta annettuun lakiin. Hallituksen esitys (HE 156/ maatalouden tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unio- Momentti 7 Momentti 8/2012

8 nin suorista tuista maataloudelle sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Maatalouden tukien toimeenpanosta annettavaa lakia sovellettaisiin eri lakien nojalla myönnettävien maataloustukien toimeenpanoon ja siinä säädettäisiin keskitetysti eri viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta, tuen hakumenettelystä, tukihakemuksen käsittelystä viranomaisessa ja päätöksenteosta, valvonnasta sekä tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä sekä päätöksen maksullisuudesta ja muutoksenhausta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettavaa lakia sovellettaisiin Euroopan unionin tilatukea koskevan lainsäädännön nojalla myönnettävien tukien ja palkkioiden myöntämiseen ja maksamiseen sekä muun muassa tilatukioikeuksien myöntämiseen ja käyttöön. Samassa yhteydessä kumottaisiin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettu laki, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettu laki. Mainittujen lakien nojalla annetut asetukset jäisivät kuitenkin edelleen voimaan kunnes toisin säädetään. Esityksessä ehdotetaan lisäksi viiteen muuhun lakiin muutoksia, jotka johtuvat valtaosin maatalouden tukien toimeenpanosta annettavasta laista ja sen säännöksistä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 157/ metsästyslain muuttamisesta Metsästyslain pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi metsästyslain poikkeuslupia koskevaa sääntelyä siten, että riistaeläinten ja rauhoittamattomien lintujen pesiä ja niihin liittyviä rakennelmia voitaisiin hävittää. Hallituksen esitys (HE 158/ laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta Ehdotetut muutokset koskevat merenkulkijoiden pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia ja tarkennuksia sekä lisättäväksi valtuutussäännöksiä, joiden mukaan valtioneuvosto ja Liikenteen turvallisuusvirasto voisivat antaa tarkempia säännöksiä yleissopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta Hallituksen esitys (HE 159/ lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lasten päivähoitoon liittyvät tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Poikkeuksena tästä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät säilyisivät hallinnonalasiirrosta huolimatta ennallaan. Siirto ei koskisi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia. Tukia koskeva lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus jäisivät edelleen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Päivähoito-oikeuteen tai kuntien päivähoitopalvelujen järjestämisvelvollisuuteen ei ehdoteta muutoksia. Siirto toteutettaisiin siten, ettei päivähoitopalvelujen asiakkaiden asemaan tulisi muutoksia. Siirron jälkeen päivähoito lakkaisi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, mutta päivähoitoon sovellettaisiin siirron jälkeenkin sosiaalihuollon lainsäädäntöä eräiltä osin. Päivähoidon hallinnonalansiirtoa koskevat päivähoitolain ja siihen liittyvien muiden lakien muutokset on tarkoitettu väliaikaisiksi kunnes laki varhaiskasvatuksesta säädetään. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Valtioneuvoston lausuma; Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään lainsäädännössä. Varhaiskasvatuksen perusteiden laatiminen määritellään selkeästi Opetushallituksen tehtäväksi. Samalla varmistetaan yhteistyö THL:n kanssa ja Opetushallitukselle tehtävien hoitoon tarvittavat resurssit. Hallituksen esitys (HE 160/ ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 :n kumoamisesta Lailla ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädettäisiin kunnan yleisistä velvollisuuksista huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisen ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin edellytyksistä. Kunnan olisi järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia tukevia neuvontapalveluja sekä tarjottava hyvinvointia tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä. Laissa säädettäisiin iäkkään henkilön palveluntarpeisiin vastaamisesta, johon kuuluu tarpeiden monipuolinen selvittäminen ja palvelukokonaisuuden suunnittelu, vastuutyöntekijän nimeäminen sekä kunnan velvollisuus järjestää sosiaalipalvelut kolmen kuukauden määräajassa. Laki sisältäisi perussäännökset iäkkäille henkilöille palveluja tarjoavien toimintayksikköjen palvelujen laadusta. Ne koskevat henkilöstöä, johtamista ja toimitiloja. Toimintayksikössä olisi toteutettava omavalvonta palvelujen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus laiksi terveydenhuoltolain 20 :n kumoamisesta. Mainittu säännös iäkkäiden neuvontapalveluista käy tarpeettomaksi, koska asiasta säädettäisiin laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Esitys liittyy vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 161/ rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta Laki rakennuksen energiatodistuksesta ehdotetaan säädettäväksi. Laki sisältäisi uusia säännöksiä ra- 8

9 kennusten energiatodistuksista ja todistusmenettelystä. Energiatodistusten sisältöön ja käyttöön tulisi muutoksia ja luotaisiin valvontamenettely sekä säädettäisiin seuraamuksista. Lisäksi ehdotetaan vaihtoehtoisen neuvontamenettelyn valitsemista rakennusten lämmitysjärjestelmien ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi. Ehdotuksilla täytäntöönpantaisiin osittain uudelleenlaadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta (544/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksen säännökset tarkentavat kansallisesti hyväksyttyjen ilotulitteiden laadunvalvontaa sekä ilotulitteiden myyntipisteiden yhteydessä olevien ilotulitteiden varastointiin käytettävän kontin sijoittamista koskevia säännöksiä. Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 13 :n muuttamisesta (565/ 2012) Asetus tuli voimaan Asetusta muutetaan siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita jäseniä yliopistoja, muita korkeakouluja ja Opetushallitusta kuultuaan. Ministeriö voi kuulla nimityksiä tehtäessä tarvittaessa myös muita sidosryhmiä. Lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan kanslian tehtävää selkeytetään säätämällä kanslian tehtäväksi tutkinnon toimeenpanon ja lautakunnan hallinnon lisäksi myös näiden kehittämisen. Kanslian päällikkönä toimiva lautakunnan pääsihteeri nimittää vastaisuudessa lautakunnan kanslian virkamiehet. Valtioneuvoston asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (586/ 2012) Asetus tuli voimaan Asetuksella toimeenpannaan työja elinkeinoministeriön suositus hallinnonalan virastojen ja laitosten hallitusten ja johtokuntien toiminnassa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. Suosituksen ensisijaisena tavoitteena on selkeyttää johtokuntien roolia ja tehtäviä tulosohjauksessa suhteessa ministeriöön ja johtamisessa suhteessa operatiiviseen johtoon. MIETINNÖT YM. Ihmiskauppatyöryhmän mietintö Työryhmän mukaan rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevia rangaistussäännöksiä ja niiden perusteluja tulisi täsmentää ja täydentää niin, että lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytäntö nykyistä paremmin vastaavat Suomea sitovia kansainvälisiä asiakirjoja. Työryhmän ehdottamilla lainmuutoksilla ja pykälien perustelujen täydennyksillä selvennettäisiin erityisesti rajanvetoa toisaalta ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten ja toisaalta ihmiskaupparikosten ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän välillä. Ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattamista korostettaisiin aiempaa selkeämmin yhtenä ihmiskaupan hyväksikäytön muodoista, ja pakkotyö mainittaisiin laissa yhtenä esimerkkinä ihmisarvoa loukkaavista olosuhteista. Samalla ongelmalliseksi osoittautunutta pakkotyön käsitettä käsiteltäisiin pykälän perusteluissa nykyistä yksityiskohtaisemmin muun muassa kansainvälisen työjärjestön kehittämiin osoittimiin perustuen. Ehdotuksen mukaan myös parituksen kohteena olevan henkilön asemaa rikosprosessissa parannettaisiin. Solmu IV:n raportti Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittänyt työryhmä (nk. Solmu IV) luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle. Työryhmä ehdottaa EU/ETA-maiden välisen sosiaaliturvan koordinointiin sekä pikaisesti toteutettavia korjauksia että perusteellista arviointia vaativia muutostarpeita. Nykyisin toisesta EU/ETA-maasta tulevalta työntekijältä edellytetään vähintään neljän kuukauden työsopimusta Suomessa ennen kuin hän on oikeutettu suomalaiseen sosiaaliturvaan. Lisäksi työtä on pitänyt tehdä vähintään 18 tuntia viikossa. Työryhmä ehdottaa neljän kuukauden työskentelyedellytyksen ja viikoittaisen työtuntiedellytyksen korvaamista riittävällä työskentelyllä, jota arvioidaan ansioiden perusteella. Muutos koskisi myös muita kuin EU-maista muuttavia. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että lailla säädettäisiin tarkemmin siitä, milloin Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen päättyy eri tilanteissa. Jos oikeus sosiaaliturvaan on syntynyt työskentelyn perusteella, sen tulisi myös päättyä työskentelyn päättyessä. Raportti on osoitteessa document_library/get_file?folder- Id= &name=DLFE pdf. Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Oikeusministeriö julkisti Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi -julkaisun. Työryhmä esittää julkiselle oikeusavulle jatkuvaa laadunarviointia. Työryhmä pilotoi toimikautensa aikana laadun arviointijärjestelmän kahdesti testatakseen sen toimivuutta. Pilotointiin sisältyi myös asiakaskysely, jonka mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa julkiseen oikeusapuun. Pilotointityöryhmä ehdottaa, että julkisen oikeusavun laatua arvioitaisiin kolmella menetelmällä: 1) avustajan itsearviointi, 2) asiakaskysely sekä 3) kysely tuomioistuimen puheenjohtajalle, syyttäjälle ja vastapuolen avustajalle. Työryhmän mukaan laadun arviointi tulisi toteuttaa vuosittain kahden oikeusapupiirin alueella kerrallaan siten, että arviointiin osallistuisivat kaikki piirien oikeusaputoimistot sekä julkista oikeusapua antavat asianajo- ja lakiasiaintoimistot. Mietintö on osoitteessa KORKEIN OIKEUS KKO:2012:82 Työsopimus Työpalkka Työ- ja palkkasopimuksissa oli sovittu työehtosopimuksen mukaista Momentti 9 Momentti 8/2012

10 vähimmäispalkkaa korkeammasta kokonaispalkasta, jonka oli sopimuksissa ilmoitettu sisältävän työehtosopimuksen mukaiset palkan lisät. Työehtosopimuksen mukaan palkan lisiä ja korvauksia ei voitu sisällyttää työntekijälle maksettavaan tunti- tai kuukausipalkkaan. Työnantaja velvoitettiin suorittamaan työntekijälle tämän vaatimat ilta-, yö- ja sunnuntaityölisät, koska muusta kuin tunti- ja kuukausipalkasta ei ollut näytetty sovitun ja koska siten oli jäänyt näyttämättä, että työntekijälle olisi maksettu hänelle työehtosopimuksen mukaan kuuluneet palkan lisät. TSL 2 luku 7 KKO:2012:83 Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Häviöarvo Painava syy Vahingonkorvaus A oli käräjäoikeudessa tuomittu nuorena henkilönä tehdystä pahoinpitelystä rangaistukseen ja velvoitettu suorittamaan vahingonkorvauksena Kansaneläkelaitokselle 4891 euroa korkoineen ja asianomistaja X:lle sairaalakuluista 210 euroa, työansion menetyksestä euroa ja kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 3000 euroa eli vahingonkorvauksia yhteensä euroa. A vaati valituksessaan hovioikeudessa, että kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta tuomittu korvaus alennetaan 2800 euroon, ja esitti vahingonkorvauksen sovittelua koskevan muutosvaatimuksen. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin tarvitsevan asiassa jatkokäsittelyluvan. Jatkokäsittelylupa myönnettiin painavan syyn perusteella. OK 25a luku 5 OK 25a luku 11 1 mom 4 kohta KKO:2012:84 Muutoksenhaku Ennakkopäätösvalitus Rikosasian vastaaja A ilmoitti tyytymättömyyttä koko tuomioon ja ilmoitti hakevansa tuomioon muutosta ennakkopäätösvalituksin siltä osin kuin vaatimus syytteen tutkimatta jättämisestä oli käsittelyratkaisussa hylätty. Virallinen syyttäjä antoi suostumuksen ennakkopäätösvalitukseen. Käräjäoikeuden puheenjohtaja hyväksyi tyytymättömyyden ilmoituksen. A haki muutosta pääasiaratkaisuun valittamalla hovioikeuteen ja käsittelyratkaisuun ennakkopäätösvalituksella Korkeimpaan oikeuteen. Koska asianosaisen muutoksenhaku ei voinut eriytyä kahteen eri muutoksenhakuasteeseen, Korkein oikeus jätti ennakkopäätösvalituksen enemmälti tutkimatta. KKO:2012:85 Lapsen palauttaminen Haagin sopimus B oli muuttanut lastensa C:n, D:n ja E:n kanssa Isosta-Britanniasta Suomeen. Lasten isä A vaati hovioikeuteen saapuneessa hakemuksessa lasten määräämistä palautettaviksi Isoon-Britanniaan. Kysymys siitä, oliko A suostunut lasten muuttamiseen Suomeen tai myöhemmin hyväksynyt sen. L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 32 2 mom Haagin lapsikaappaussopimus 13 art KKO:2012:86 Oikeudenkäyntimenettely Väittämistaakka Sopimus Sopimuksen syntyminen Työnantaja oli kiistänyt työntekijän palkkasaatavia koskevan kanteen sillä perusteella, että kirjallisen työsopimuksen mukaista palkkausehtoa oli myöhemmin suullisella sopimuksella muutettu. Kannetta ei olisi saanut hylätä sillä perusteella, että osapuolet olivat hiljaisesti sopineet palkkausehdon muuttamisesta. OK 24 luku 3 2 mom KKO:2012:87 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Täytäntöönpanon lykkääminen Väliaikainen luovuttaminen Säilössä pitäminen Käräjäoikeus oli suostunut A:n luovuttamiseen syytetoimenpiteitä varten Ruotsiin, mutta lykännyt luovuttamispäätöksen täytäntöönpanon siihen saakka, kunnes A:n Suomessa vireillä oleva rikosasia oli ratkaistu lainvoimaisesti ja siitä mahdollisesti tuomittava rangaistus suoritettu. Käräjäoikeus oli edelleen määrännyt A:n pidettäväksi säilössä siihen saakka, kunnes luovuttamispäätös oli pantu täytäntöön. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla asia palautettiin käräjäoikeuteen A:n väliaikaista luovuttamista varten. Ks. KKO:2011:14 ja KKO:2012:62 KKO:2012:88 Asunto-osakeyhtiö Asuntoosakeyhtiön rakennus ja huoneistot Yhtiöjärjestys Hallinta A oli ostanut huoneiston hallintaan oikeuttavat kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Yhtiön hallitus oli tätä ennen päättänyt, että näiden osakkeiden omistajalla oli oikeus hallita myös eräitä kellari- ja ullakkotiloja, joita ei ollut mainittu yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestystä ei muutettu hallituksen päätöstä vastaavaksi. Kiinteistöosakeyhtiö muutettiin myöhemmin asunto-osakeyhtiöksi siten, että yhtiöjärjestys säilyi ennallaan siltä osin kuin siinä oli määrätty, mistä tiloista A:n omistama huoneisto koostui ja mitkä tilat jäivät välittömästi yhtiön hallintaan. Asunto-osakeyhtiön vaatimuksesta A velvoitettiin luovuttamaan hallitsemansa kellari- ja ullakkotilat yhtiön hallintaan. Vrt. KKO:1992:49 KKO:2012:89 Työsopimus Työsopimuksen päättäminen Lennolla matkustamohenkilökunnan esimiehenä toiminut purseri oli yhtiön työohjeiden vastaisesti ottanut koneesta mukaansa matkustajatarjoiluun tarkoitettuja alkoholijuomia sekä laiminlyönyt tehdä tullihallituksen määräysten ja yhtiön ohjeiden mukaisen tullausilmoituksen mukanaan tuomistaan savukkeista. Kysymys siitä, oliko työnantajalla työsopimuslain 8 luvun 1 :ssä tarkoitettu erittäin painava syy työsopimuksen purkamiseen vai oikeus työsopimuksen irtisanomiseen. (Ään.) TSL 7 luku 1 TSL 7 luku 2 TSL 8 luku 1 KKO:2012:90 Perintökaari Perintö Lakiosa Perinnönjaon moite Puolisot A ja B olivat tehneet keskinäisen omistusoikeustestamentin. 10

11 A:n kuoltua hänen jäämistönsä pääasiallisena omaisuutena oli puolet asunto-osakkeista, joista loput omisti B. Asunto-osakkeet oikeuttivat puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon hallintaan. B ilmoitti vetoavansa testamenttiin, joka sai lainvoiman, ja lisäksi perintökaaren 3 luvun 1a :n 2 momentin mukaiseen oikeuteen pitää asunto jakamattomana hallinnassaan. Omistusoikeustestamenttiin vetoaminen ei estänyt antamasta B:lle perintökaaren 3 luvun 1a :n 2 momentin nojalla hallintaoikeutta yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon. B:n oikeus asuntoon oli toteutettava perinnönjaossa ennen rintaperillisen oikeutta lakiosaan. PK 3 luku 1 a 2 mom PK 7 luku 5 1 mom KKO:2012:91 Työsopimus Työsopimuksen päättäminen Kilpaileva toiminta Lainvoima Osittainen lainvoima Korko Viivästyskorko Autoliikettä harjoittavan yhtiön liikkeessä esimiesasemassa oleva työntekijä oli ostanut ja myynyt autoja omaan lukuunsa vastoin yhtiössä noudatettua käytäntöä. Toimintaa pidettiin kilpailevana toimintana. Yhtiöllä katsottiin olleen oikeus tällä perusteella irtisanoa työsopimus, mutta kilpailevan toiminnan vähäisyyden vuoksi ei oikeutta purkaa sitä. Hovioikeus oli katsonut, että yhtiö oli perusteettomasti päättänyt työsopimuksen, ja tuominnut sen korvaamaan työntekijälle irtisanomisajan palkan ja lomakorvauksen, mutta hylännyt työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä esitetyn korvausvaatimuksen. Yhtiö vastusti viimeksi mainittua korvausvaatimusta Korkeimmassa oikeudessa edelleen sillä perusteella, että sillä oli ollut oikeus purkaa tai ainakin irtisanoa työsopimus. Vaikka yhtiö ei ollut hakenut muutosta hovioikeuden tuomioon, Korkein oikeus katsoi, että korvausvaatimusta ratkaistaessa voitiin tutkia, oliko yhtiöllä ollut oikeus työsopimuksen päättämiseen. Kysymys myös korvauksille tuomittavien viivästyskorkojen alkamisajankohdasta. TSL 3 luku 3 KKO:2012:92 Tapaturmakorvaus Syy-yhteys Varusmiehen polvilumpio oli palvelukseen sisältyneessä suunnistusharjoituksessa mennyt sijoiltaan. Valtiokonttori sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus olivat hylänneet varusmiehen sotilastapaturmalakiin perustuvan korvausvaatimuksen, koska hänen ensi vaiheessa esittämänsä vammautumisen tapahtumista koskevan kuvauksen mukaan hänelle ei ollut sattunut sotilastapaturmalaissa tarkoitettua tapaturmaa. Kysymys siitä, oliko varusmiehelle sattunut tapaturma ja erityisesti siitä, mikä merkitys tämän arvioinnissa voitiin antaa tapahtumista aluksi annetulle kuvaukselle muun asiassa esitetyn selvityksen ohella. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2012:86 Vammaispalvelu Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut Toiminnallinen lähikunta Yksilöllinen kuljetustarve Yhteiskunnallinen osallistuminen Matkan pituuden kohtuullisuus Vaikeavammaisen henkilön kotoaan Lohjalta pääkaupunkiseudulle yhdistys- ja harrastustoimintaan osallistumiseksi tekemät matkat olivat vammaispalveluasetuksessa tarkoitettuja lähikuntiin tehtäviä matkoja. Asiassa otettiin huomioon yhdistys- ja harrastustoimintaan liittyvä yksilöllinen kuljetustarve. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1, 8 2 ja 3 momentti Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4, 5 1 momentti ja 6 KHO:2012:87 Hallintovalitus Elinkeinovapaus Terveydenhuolto Päivystyspalvelut Lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen Lupaedellytykset Ostopalvelu Kaksi palvelutuottajaa samoissa toimitiloissa Palveluntuottajien yhteisvastuu suhteessa tilaajaan Terveyden-huoltoviranomaisen valvonnan toteuttaminen V:n kaupunki tilaajana sekä A Oy ja B Oy palveluntuottajina olivat tehneet sopimuksen T:n alueen vastaanottotoiminnasta ja V:n seudun perusterveydenhuollon päivystyspalveluiden tuottamisesta. Sopimuksessa oli muun ohella sovittu, että palveluntuottajat vastaavat yhteisvastuullisesti sopimuksen mukaisista velvoitteista. Lääninhallitus oli päätöksellään hylännyt B Oy:n terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan lupahakemuksen, joka koski samoja toimitiloja ja samoja palvelualoja kuin lääninhallituksen aiemmin eri päätöksellä myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen toiselle yhteisvastuulliselle palveluntuottaja A Oy:lle. Päätöksensä perusteluissa lääninhallitus oli soveltanut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ohjetta ja tuonut muun ohella esiin, että saman palvelukokonaisuuden tuottamiseen ei voitu hyväksyä kahta eri palveluntuottajaa. Päätöksen mukaan kokonaisvastuu palveluista tuli olla yhdellä palveluntuottajalla. Perustuslain 18 :n 1 momentista johtui, että rajoituksista elinkeinovapauteen oli säädettävä lailla. Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa ei ollut säädetty rajoituksia useamman palveluntuottajan mahdollisuuteen tuottaa palvelukokonaisuus yhdessä. Suhteessa valvovaan viranomaiseen sopimuksella ei ollut rajoitettu viranomaisen mahdollisuutta valvoa palveluntuottajien toiminnan asianmukaisuutta ja määrätä näille tarvittaessa seuraamuksia yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain nojalla. Sopimus ei siten ollut esteenä valvonnan toteuttamiselle. Lääninhallituksen ei olisi tullut hylätä BOy:n hakemusta päätöksessään mainitsemillaan perusteilla. Hallinto-oikeuden päätös sekä lääninhallituksen tekemä päätös kumottiin ja asia palautettiin aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Suomen perustuslaki 18 1 momentti Laki yksityisestä terveydenhuollosta 3 (152/1990) ja 4 (689/ 2005) Momentti 11 Momentti 8/2012

12 KHO:2012:88 Asiakirjajulkisuus Viranomaisen asiakirja Julkisuuslain sovellettavuus Yksityisyyden suoja Henkilötieto Henkilörekisteri Viranomaisen henkilörekisteri Seminaarin osallistujaluettelo Valtioneuvoston kanslialle esitetty asiakirjapyyntö koski Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla -seminaarin osallistujaluetteloa, josta ilmenivät seminaarin osallistujat ja heidän asemansa, ammattinsa tai vastaava yksilöinti. Mainittu seminaari oli valtioneuvoston kanslian ja Euroopan komission Suomen-edustuston järjestämä kutsuseminaari Suomen EU-politiikan painopisteistä ja haasteista 2010-luvulla. Tilaisuudessa kuultiin etukäteen pyydettyjä alustuksia, minkä lisäksi käytiin yleiskeskustelu. Seminaarin noin 300 osallistujaa olivat pääosin virkamiehiä, poliitikkoja, yritysjohtajia, järjestöjohtajia ja tiedotusvälineiden edustajia ja oli arvioitavissa, että siihen, keitä seminaariin oli kutsuttu, oli vaikuttanut keskeisesti heidän tehtävänsä ja yhteiskunnallinen asemansa. Seminaarissa pidetyt alustukset ja videotallenne tilaisuudesta olivat olleet saatavilla valtioneuvoston internetsivuilla. Kun lisäksi otettiin huomioon seminaarin tarkoitus, luonne kutsuvierasseminaarina ja se seikka, että seminaarin kutsuvieraita ei voitu pitää seminaarin järjestäneiden viranomaisten lukuun toimivina, kysymys ei ollut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 5 :n 4 momentissa tarkoitetusta viranomaisten sisäisestä työskentelystä ja yhteydenpidosta. Seminaarin osallistujaluettelo ei ollut mainitussa momentissa tarkoitettu sisäinen viranomaisselvitys, vaan mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja, johon sovellettiin julkisuuslakia. Asiassa ei ollut väitettykään, että osallistujaluettelo sisältäisi salassa pidettäviä tietoja. Osallistujaluettelo oli julkisuuslain 6 :n 1momentin 9 kohta huomioon ottaen tullut julkiseksi seminaarin järjestämisajankohtana. Kun otettiin huomioon seminaarin tarkoitus ja osallistujien kutsumisperuste, seminaariin osallistumista ei voitu pitää osallistujien yksityisyyden suojan piiriin kuuluvana seikkana eikä osallistujaluettelon sisältämiä henkilötietoja sellaisina henkilötietoina, joita henkilötietolain 3 :n 1 kohdassa tarkoitetaan. Osallistujaluetteloa ei siten voitu pitää mainitun pykälän 3 kohdassa tarkoitettuna henkilörekisterinä eikä myöskään viranomaisen henkilörekisterinä. Asiassa ei siten ollut tarpeen pohtia sitä, voisiko tiedon luovuttamista viranomaisen henkilörekisteristä koskevassa julkisuuslain 16 :n 3 momentissa säädetty estää kopion antamisen osallistujaluettelosta. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 1 momentti, 5 2 ja 4 momentti, 6 1 momentti 9 kohta, 9 1 momentti sekä 16 1 ja 3 momentti Henkilötietolaki 1, 2 2 momentti, 3 1, 2 ja 3 kohta sekä 8 4 momentti KHO:2012:91 Kaupparekisteri Osakeyhtiö Tietojen poistaminen rekisteristä Päätöksen purkaminen Korkein hallinto-oikeus Toimivalta Yleinen tuomioistuin Kanne Patentti- ja rekisterihallitus oli vuonna 1998 tekemällään päätöksellä poistanut osakeyhtiön tiedot kaupparekisteristä kaupparekisterilain 24 :n nojalla. Rekisteristä poistettu yhtiö vaati korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2010 vireille tulleessa hakemuksessaan muun ohella, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös puretaan ja yhtiö palautetaan kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen purkamista koskevan hakemuksen tutkiminen kuului korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan. Kysymys ei ollut asiasta, joka olisi tullut ratkaista kaupparekisterilain 22 :n 2 momentissa säädetyssä kannemenettelyssä yleisessä tuomioistuimessa (täysistunto, äänestys 20 1). Hallintolainkäyttölaki 4, 5 1 momentti, 58, 64 1 momentti ja 68 Kaupparekisterilaki (129/1979) 1 1 momentti (147/1997), 22 2 momentti, 23 1 momentti, 24 ja 29 1 momentti (582/1992) Laki Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä (576/1992) 3 (896/2002) 6 kohta ja 8 1 momentti (715/2005) Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta (575/1992) 5 2 momentti (714/2005) KHO:2012:92 Lastensuojelu Lastensuojelukustannusten korvaaminen Kuntien välinen kustannusriita Hallintoriita Määräaika Saatavan vanhentuminen X:n kunnan sosiaalilautakunta vaati hallinto-oikeudelle saapuneessa hakemuksessaan, että Y:n kaupunki velvoitetaan korvaamaan X:n kunnalle vuonna 1995 syntyneen lapsen huostaanotosta ja sijaishuollosta aiheutuneet kustannukset alkaen. Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen vuoden 2007 aikana aiheutuneiden kustannusten osalta ja velvoitti Y:n kaupungin korvaamaan X:n kunnalle lapsen sijaishuollon aiheuttamat kustannukset alkaen. Vuoden 2007 loppuun asti voimassa olleen lastensuojelulain (683/1983) 45 :n ja sosiaalihuoltolain 42 :n säännökset huomioon ottaen hakemus sijaishuollon kustannusten korvaamisesta oli pantava vireille kuuden kuukauden kuluessa sijaishuollon alkamisesta. Koska X:n sosiaalilautakunnan hakemus lapsen sijaishuollosta vuonna 2007 aiheutuneiden kustannusten korvaamisen osalta oli pantu vireille myöhemmin, kunta oli menettänyt oikeutensa korvauksen saamiseen vuoden 2007 kustannusten osalta. Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan ja hylkäsi Y:n kaupungin sosiaalilautakunnan hallinto-oikeuden päätöksestä tekemän valituksen. Lastensuojelulaki (683/1983) Lastensuojelulaki 45 1 momentti (139/1990) Sosiaalihuoltolaki 42 Lastensuojelulaki (417/2007) 16 1momentti ja 95 2 momentti Ks. KHO 2009:16. KHO:2012:94 Mallioikeus Liukueste Kokonaisvaikutelma Sama perusratkaisu Käyttötarkoitus Mallin luojan vapaus Väitemallien tutkiminen Haetussa mallissa ja väitteentekijän esittämissä malleissa oli kysymys teknisesti samaan perusratkaisuun nojautuvasta liukuesteestä. Haetun liukuestemallin erot Pa- 12

13 tentti- ja rekisterihallituksen ja sen valituslautakunnan käsittelemään väitemalliin nähden olivat silmämääräisesti helposti havaittavissa tuotteen väitemallista poikkeavina linjoina, ääriviivoina ja muotona. Erot liittyivät mallien yksityiskohtiin, mutta ne olivat selviä. Eroja oli valitun perusratkaisun ja liukuesteen käyttötarkoituksen asettamat rajoitukset huomioon ottaen pidettävä riittävinä saamaan aikaan siinä määrin erilaisen kokonaisvaikutelman, ettei mainittu väitemalli muodostanut estettä hakemuksen hyväksymiselle. Kun Patentti- ja rekisterihallitus ja valituslautakunta eivät olleet pitäneet käsittelemäänsä väitemallia hakemuksen hyväksymisen esteenä, niiden olisi kuitenkin tullut vertailla haettua mallia myös muihin esitettyihin väitemalleihin. Mallioikeuslaki 1, 1 a 1 momentti 1 kohta sekä 2 1 ja 3 momentti Ks. ja vrt. KKO 2007:103. KHO:2012:95 Toimeentulotuki Käytettävissä olevat varat Omistuksessa oleva kiinteistö Kiinteistön realisointi toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä Aika taloudellisen tilanteen järjestämiseksi Viranhaltija hylkäsi A:n toimeentulotukihakemuksen tammi-maaliskuulle 2011 sillä perusteella, että A:lla oli mahdollisuus turvata elantonsa varallisuudellaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen todeten, että A omisti kiinteistön, jonka verotusarvo oli hiukan yli euroa. A:lle oli huhtikuussa 2010 tehdyllä päätöksellä annettu aikaa vuoden 2010 loppuun järjestää taloudellinen tilanteensa esimerkiksi realisoimalla edellä tarkoitettu kiinteistö. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Isovanhemmilta lahjaksi vuonna 1996 saatu kiinteistö ei ollut asumiskäytössä eikä muutoinkaan tarpeen A:n toimeentulon turvaamiseksi. Kun lisäksi otettiin huomioon, että A:lle oli varattu kahdeksan kuukautta aikaa kiinteistön myyntiä varten, kiinteistö oli voitu ottaa huomioon A:n käytettävissä olevana varallisuutena päätettäessä tammi-maaliskuun 2011 toimeentulotuesta. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston päätökset sekä palautti asian jaostolle uudelleen käsiteltäväksi lainmukaisen toimeentulotuen myöntämistä varten. Oikeutta toimeentulotukeen määriteltäessä huomioon voitiin ottaa vain ne varat, jotka olivat henkilön käytettävissä toimeentulotukea myönnettäessä. A:n varoihin kuului edellä tarkoitettu kiinteistö. Tämä omaisuus ei kuitenkaan ollut toimeentulotuesta annetun lain 6 :n ja 12 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla A:n käytettävissä olevaa varallisuutta. Toimeentulotukea myönnettäessä käytettävissä olevilla varoilla tarkoitettiin sellaista omaisuutta, joka oli helposti realisoitavissa tai jonka käytettäväksi saattaminen ei edellyttänyt realisoimistoimia. Toimeentulotuen hakijan varallisuusarvoisen kiinteän omaisuuden myyntiä ei siten voitu asettaa toimeentulotuen myöntämisen edellytykseksi. A:n kiinteistöä ei voitu ottaa hänen varoinaan huomioon määriteltäessä hänen oikeuttaan toimeentulotukeen. Toimeentulotukea myönnettäessä voidaan samalla määrätä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään takaisin tuen saajalta muun ohella hänen varoistaan. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ei ollut ratkaistu eikä voitukaan ratkaista, oliko A:n toimeentulotukihakemusta käsiteltäessä toimeentulotuesta annetun lain 20 :ssä tarkoitetulla tavalla perusteita määrätä toimeentulotuki tai sen osa perittäväksi takaisin. Laki toimeentulotuesta 1 1 momentti, 2 1 momentti, 6, 12 1 ja 2 momentti, 20 1 momentti 1 kohta sekä 21 1 momentti Verotusasiat KHO:2012:90 Henkilökohtaisen tulon verotus Työntekijän irtisanominen Työnantajalta saatu yritystuki Palkkatulo A:n työnantaja B Oy irtisanoi A:n yhtiön palveluksesta. B Oy:n emoyhtiö C Oy maksoi vapaaehtoisesti yritystukea tytäryhtiönsä B Oy:n taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomille työntekijöille. A teki yritystukihakemuksen perustamalleen toiminimelle. A:lle myönnettiin tukea uudelle yritystoiminnalle euroa ja tuki maksettiin A:n yrityksen pankkitilille. Tuesta ei toimitettu ennakonpidätystä. A käytti tuen yrityksensä perustamis- ja muihin kustannuksiin, ja yrityksen kirjanpidossa tuki kirjattiin saatuihin avustuksiin ja tukiin. A:n saamaa yritystukea ei pidetty A:n perustaman yrityksen elinkeinotoiminnan tulona vaan työsuhteen perusteella saatuna palkkatulona tai siihen rinnastettavana tulona. A:n työnantajansa B Oy:n emoyhtiöltä C Oy:ltä saaman suorituksen verotukseen ei vaikuttanut se, mihin tarkoitukseen tulo käytettiin, tai se, oliko työnantaja muutoin asettanut etuuden maksamiselle joitakin ehtoja. Verovuosi Äänestys 4-1. Tuloverolaki 29 1 momentti ja 61 2 momentti Ennakkoperintälaki 13 1 momentti 1 kohta Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 KHO:2012:93 Elinkeinotulon verotus Yritysjärjestely Osakevaihto ETAvaltiossa asuva yhtiö Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio Osakevaihtoon, jossa suomalainen A Oy luovuttaa omistamansa C Oy:n osakkeet norjalaiselle B AS:lle ja saa vastikkeena B AS:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52f :stä ilmeneviä periaatteita. Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 2 momentti ja 52f Neuvoston direktiivit 90/434/ETY ja 2009/133/EY eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 49 artikla Sopimus Euroopan talousalueesta (ETA-sopimus) 31 artikla Ympäristöasiat KHO:2012:89 Luonnonsuojelulaki Metsälaki Liito-oravailmoitus Menettely ympäristökeskuksessa Momentti 13 Momentti 8/2012

14 Menettelyvirhe Viipymättä annettava päätös Määräaika Luonnonsuojelulain 72a :n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on annettava päätöksensä liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsänkäsittelyn määrittämiseksi viipymättä sen jälkeen, kun se on saanut metsälain 14b :ssä tarkoitetun ilmoituksen metsäkeskukselta. Luonnonsuojelulain 72a ei kuitenkaan sisältänyt sellaista menettelyllistä määräaikaa, jonka ylittymisen perusteella päätös olisi tullut kumota. Luonnonsuojelulaki 72 a Ks. ja vrt. KHO 2009:38. KHO:2012:96 Ympäristönsuojelu Ympäristölupa Lupamääräys Määräaika Määräajan pidentäminen Hakemus Pidentämisen edellytykset Pilaantuminen Pohjavesi Hulevesi Jos ympäristöluvan määräyksen noudattaminen annetussa määräajassa tuottaa luvanhaltijalle hänestä riippumattomista syistä huomattavia vaikeuksia eikä määräyksen noudattamisen lykkääntymisestä aiheudu ympäristön merkittävää pilaantumisen vaaraa, lupaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 115 :n 1 momentin mukaan hakemuksesta pidentää määräaikaa enintään kolmella vuodella. Edellä mainitun lainkohdan sanamuoto ei ollut esteenä tulkinnalle, jonka mukaan hakemus siinä tarkoitetun määräajan pidentämiseksi voidaan tehdä useammin kuin kerran. Hakemusta ei siten voitu hylätä yksinomaan sillä perusteella, että määräaikaa oli jo pidennetty useammin kuin kerran ja niin, että määräaikojen yhteenlasketut pidennykset ylittivät kolme vuotta. Pidentämisen edellytyksiä arvioitaessa otettiin huomioon, ettei määräyksen noudattamatta jättämiseen ainakaan hakemusta tehtäessä enää ollut hakijasta riippumatonta syytä. Huomioon otettiin myös, että pohjaveteen oli lupamääräyksen noudattamisen lykkääntymisen johdosta jo voinut kohdistua pitkäaikaista kuormitusta, joka jo sellaisenaan aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelulaki momentti KKO:N VALITUSLUVAT VL: Rangaistuksen määrääminen Rangaistuksen mittaaminen Rangaistuslajin valinta Raiskaus Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Nuori rikoksentekijä A, joka oli rikokset tehdessään 15- vuotias ja jota ei ollut aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen, tuomittiin hovioikeudessa 12-vuotiaaseen B:hen kohdistuneesta raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja rangaistuslajin valinnasta. VL: Maantietoimitus Lunastuslaki Lunastuskorvaus Kohteenkorvaus Asemakaavaa oli muutettu siten, että osa kiinteistöstä oli osoitettu maantiealueeksi. Samalla asemakaavan muutoksella kiinteistön muun alueen rakennusoikeutta oli lisätty. Kysymys siitä, oliko maantietoimituksessa rakennusoikeuden lisäys otettava korvausta vähentävänä seikkana huomioon määrättäessä kiinteistölle lunastuskorvausta maantiealueen menetyksestä. VL: Liikennevakuutus Takautumisoikeus Saamisen vanhentuminen A oli joutunut liikenneonnettomuuteen Vakuutusyhtiö oli auto- ja kotivakuutusten perusteella suorittanut A:lle korvausta esinevahingosta ja vuonna 2005 takautumisoikeuden perusteella esittänyt tienpitäjälle tätä koskevan korvausvaatimuksen. Vakuutusyhtiö oli lisäksi usean vuoden aikana maksanut liikennevakuutuksen perusteella A:lle korvauksia henkilövahingosta ja vaati vireille panemallaan kanteella myös tästä korvausta tienpitäjältä. Kysymys siitä, mistä ajankohdasta liikennevakuutuksesta johtuvan takautumisoikeuteen perustuvan saamisen vanhentuminen oli laskettava. VL: Veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Kysymys ne bis in idem -kiellon soveltamisesta arvonlisäverotukseen liittyvässä veropetosta koskevassa asiassa, kun vastaaja oli maksanut verot ja veronkorotukset ennen syytteen vireilletuloa. VL: Seksuaalirikos Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen Rangaistuksen mittaaminen Rangaistusasteikon lieventäminen Kysymys rangaistuksen mittaamisesta lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa ja erityisesti siitä, voitiinko rangaistus määrätä noudattaen rikoslain 6 luvun 8 :ssä säädettyä lievennettyä rangaistusasteikkoa. VL: Vahingonkorvaus Julkisyhteisön korvausvastuu Euroopan unionin oikeus Osakeyhtiö A oli tuonut Belgiasta Suomeen käytetyn henkilöauton, josta tulli oli määrännyt maksettavaksi sekä autoveroa että autoverolle kannettua arvonlisäveroa (elv). A, joka ei ollut arvonlisäverovelvollinen, valitti arvonlisäveron perimistä koskevasta päätöksestä. Hallinto-oikeus ei muuttanut päätöstä, eikä Korkein hallinto-oikeus myöntänyt asiassa valituslupaa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tuomiossaan C-10/ todennut Suomen autoveron arvonlisäveron syrjiväksi ja sen olevan ristiriidassa EY 90 artiklan kanssa. Autoverosta perittävää arvonlisäveroa (elv) ei olisi saanut vähentää arvonlisäverosta. Tuomiossa todettiin myös, että tätä oikeuskäytäntöä oli sovellettu jo kun tuomio C-101/00 (Siilinin tuomio) annettiin, eikä Suomi siten voinut vedota asiassa objektiiviseen ja huomattavaan epäselvyyteen. Tämän jälkeen lainsäätäjä muutti kansallisen verosääntelyn unionin oikeuden mukaiseksi. Korkein hallinto-oikeus on (KHO 2010:44 ja 2010:45) hylännyt kaksi purkuhakemusta, joissa molemmissa vaadittiin verotuspäätöksen kumoamista tukeu- 14

15 tuen edellä mainittuun tuomioon C-10/08. Kanteessaan A vaati, että valtio velvoitetaan suorittamaan A:lle vahingonkorvauksena Euroopan unionin oikeuden vastaisesti perityn arvonlisäveron määrä. Kysymys valtion vahingonkorvausvelvollisuudesta. VL: Törkeä pahoinpitely Törkeä vammantuottamus Todistelu Kysymys näytön arvioinnista törkeää pahoinpitelyä ja törkeää vammantuottamusta koskevassa asiassa. VL: Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Muutosperuste Kysymys jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksistä pahoinpitelyä koskevassa asiassa, kun valituksessa hovioikeudelle oli vedottu uuteen todisteluun. VL: Oikeusvoima A oli lainvoimaisella yksipuolisella tuomiolla velvoitettu suorittamaan B:lle pankkitakauksen vastasitoumuksen perusteella saatavan pääomana ,90 euroa. Kysymys siitä, voitiinko B:n tämän jälkeen A:han kohdistama, pääomaltaan samansuuruinen vahingonkorvausvaatimus jättää tutkimatta rikosprosessissa, jossa vaatimuksen perusteena oli törkeällä velallisen epärehellisyydellä aiheutettu vahinko. VL: Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Kysymys muun muassa siitä, tarvitsiko vastaaja asiassa jatkokäsittelyluvan hakiessaan muutosta asiassa, jossa hänelle tuomittu ehdoton vankeusrangaistus oli jäänyt alle neljän kuukauden sen vuoksi, että asiassa oli rangaistuksen mittaamisessa otettu rikoslain 7 luvun 6 :n nojalla alentavana seikkana huomioon hänelle tuomittu aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus. VL: Oikeusapu Avustajan palkkio Kysymys syytetyn puolustajan oikeudesta saada valtion varoista palkkiota ja matkakulujen korvausta tapon yritystä koskevassa asiassa päämiehen luokse vankilaan tehdyn neuvottelukäynnin johdosta. VL: Oikeudenkäyntikulut Valtion korvausvastuu Tuomion perusteleminen Kysymys oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1a :n mukaisten kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen määrästä ja oikeudenkäyntikuluja koskevan ratkaisun perustelemisesta. VL: Rangaistuksen määrääminen Rangaistuksen mittaaminen Törkeä ryöstö A tuomittiin käräjäoikeudessa vireille tulleessa rikosasiassa tehdystä törkeästä ryöstöstä ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus, joka otti huomioon syyksi luetusta teosta kuluneen poikkeuksellisen pitkän ajan ja sen, että A ei teon jälkeen ollut syyllistynyt samankaltaisiin rikoksiin, alensi rangaistuksen kahteen vuoteen vankeutta ja määräsi sen ehdolliseksi. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja rangaistuslajin valinnasta. VL: Salakuljetus Rangaistava teko Laillisuusperiaate A oli tilannut Yhdysvalloista postilähetyksenä 23 kappaletta laser- ja infrapunaosoittimia esittämättä maahantuonnin yhteydessä asiakirjoja osoittimien turvallisuusluokituksesta. Osoittimien mukana ei myöskään ollut tyyppitarkastustodistuksia. Kysymys siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt salakuljetukseen. VL: Ulosottokaari Ulosottoselvitys Velallisen tietojenantovelvollisuus Pakkokeinot velallista kohtaan Itsekriminointisuoja A oli määrätty sakon uhalla saapumaan ulosottoselvitykseen ja täyttämään tietojenantovelvollisuutensa. A ei ollut täyttänyt hänelle asetettua tietojenantovelvollisuuttaan vedoten siihen, että hän tietoja antamalla saattaisi itsensä ja läheisensä syytteen vaaraan. Kysymys siitä, oliko A:lla esittämillään perusteilla ollut oikeus kieltäytyä tietojenantovelvollisuutensa täyttämisestä ottaen huomioon mitä ulosottokaaren 3 luvun 73 :ssä ja 91 :ssä on säädetty ulosottoselvityksessä saatujen tietojen hyödyntämiskiellosta. VL: Yhdistys - Yhdistyksen päätöksen moittiminen Yhdistyksen hallitus oli ilmoittanut yhdistyksen kurinpitolautakunnalle käsiteltäväksi A:ta koskevan asian. Kurinpitolautakunta oli määrännyt A:lle määräaikaisen rekisteröimiskiellon sekä kiellon osallistua näyttelyihin ja kokeisiin. A pyysi yhdistyksen hallitusta käsittelemään asian uudelleen ja palauttamaan sen kurinpitolautakunnalle. Hallitus teki päätöksen, jossa se totesi käsitelleensä ja päättäneensä asian jo vuonna 2009 ja kurinpitolautakunnan tehneen lopullisen päätöksen Hovioikeus katsoi muun muassa, että yhdistyksen hallituksella oli päätöstä tehdessään ollut erityinen yhdistyksen sääntöihin perustuva vastuu huolehtia A:n oikeusturvan toteutumisesta. Hovioikeus kumosi yhdistyksen hallituksen tekemän päätöksen. Kysymys hovioikeuden ratkaisun oikeellisuudesta. VL: Oikeudenkäyntimenettely Tutkimatta jättäminen Asianomistaja Syyteoikeus A vaati perustuslain 118 :n 3 momenttiin (731/1999) viitaten virkamiehelle rangaistusta paitsi törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta myös siitä, että tämä oli julkista valtaa käyttäessään syyllistyneet pahoinpitelyyn tai vammantuottamukseen sekä heitteillepanoon ja syrjintään. Hovioikeus katsoi käräjäoi- Momentti 15 Momentti 8/2012

16 keuden ratkaisusta tehdyn valituksen johdosta, että A:n syyteoikeus edellytti pahoinpitelyä, heitteillepanoa ja syrjintää koskevilta osin syyttäjän toimenpiteitä. Kun oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 :n 1 momentissa (455/2011) tarkoitettua selvitystä ei ollut esitetty, hovioikeus jätti syytteen tältä osin tutkimatta. Virkarikoksia koskevilta osin hovioikeus hylkäsi syytteen selvästi perusteettomana. Kysymys A:n syyteoikeudesta. VL: Oikeudenkäyntimenettely Tutkimatta jättäminen Asianomistaja Syyteoikeus A vaati perustuslain 118 :n 3 momenttiin (731/1999) viitaten B:lle rangaistusta siitä, että tämä oli julkista valtaa käyttäessään syyllistynyt syrjintään. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen. Hovioikeus katsoi, että ensisijainen syyteoikeus asiassa oli syyttäjällä, ja koska A ei ollut esittänyt oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 :n 1 momentissa (455/2011) tarkoitettua selvitystä, kumosi käräjäoikeuden tuomion ja jätti rangaistusvaatimuksen tutkimatta. Kysymys A:n syyteoikeudesta. VL: Oikeudenkäyntimenettely Prosessinjohto Luottamusaseman väärinkäyttö Kysymys hovioikeuden prosessinjohtovelvollisuudesta, kun se oli katsonut käräjäoikeuden tuominneen vastaajan muusta teosta kuin mistä syytteessä oli vaadittu rangaistusta. VL: Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Muutosperuste Kysymys jatkokäsittelyluvan myöntämisestä saatavan vanhentumista koskevassa asiassa. VL: Veropetos Törkeä veropetos Oikeudenkäyntimenettely Muutoksenhaku Rakennustöitä tehneet henkilöt olivat tehneet urakkasopimuksia osakeyhtiön nimissä ja sopineet töidensä laskuttamisesta yhtiön toimesta. Suorituksen tultua osakeyhtiön tilille varat oli nostettu ja pääosin tilitetty urakoita tehneille henkilöille. Pieni osa varoista oli jaettu osakeyhtiön toiminnasta vastanneiden henkilöiden ja urakoiden välittämisessä avustaneiden henkilöiden kesken. Syytteen mukaan sanottuun menettelyyn osallistuneet olivat syyllistyneet yhtiön verotuksessa tehtyyn veropetokseen, jossa oli laiminlyöty toimittaa ennakonpidätyksiä ja suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksuja yhtiön maksamista palkoista sekä laiminlyöty ilmoittaa yhtiön saamia suorituksia arvonlisäverotuksessa yhtiön myyntinä. Kysymys siitä, olivatko vastaajat syyllistyneet syytteessä tarkoitettuun veropetokseen. Kysymys myös hovioikeuden tutkimisvallasta siltä osin kuin hovioikeus oli tutkinut, oliko väitetty veropetos tapahtunut yhtiön toiminnassa, myös sellaisten vastaajien kohdalta, jotka eivät olleet hakeneet muutosta käräjäoikeuden syyksilukevaan tuomioon ennakonpidätysten määrää vastaavan veropetoksen osalta. Syyttäjä oli hakenut muutosta näiden vastaajien kohdalta arvonlisäveroa ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja koskevan veropetoksen hylkäämiseen. Syytteessä mainittuja veroja ja maksuja koskevat laiminlyönnit oli yksiköity yhdeksi veropetokseksi. Toimitus: Kristiina Kahri Talentum Media Oy

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/AL/fi 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

HE 258/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan tuloverolain muuttamisesta

HE 258/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan tuloverolain muuttamisesta HE 258/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta Esityksessä ehdotetaan tuloverolain ja väliaikaisesta annetun lain voimaantulosäännöstä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 411 417 SISÄLLYS N:o Sivu 411 Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan

Lisätiedot