Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 8/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 9 MIETINNÖT YM. 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 Momentti 8/2012 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtiokonttorista annetun lain 2 :n muuttamisesta, laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ja laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 12 :n muuttamisesta ( / 2012) HE 67/2012 vp StVM 8/2012 vp Lait tulevat voimaan Valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvät työnantaja-asiakkaisiin kohdistuvat tehtävät sekä valtion eläkkeisiin liittyvät aktuaari- ja tilastotoimen tehtävät siirretään Valtiokonttorista Kevan hoidettaviksi. Samassa yhteydessä Valtiokonttorista Kevaan siirrettäviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy Kevan palvelukseen. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa, välttää kaksinkertaista työtä sekä aikaansaada kustannussäästöjä valtion eläkejärjestelmän toimeenpanossa. Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (559/2012) HE 53/2012 vp LiVM 9/2012 vp Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella 606/2012. Sopimuksen tavoitteena on kehittää Suomen ja Ruotsin pohjoista raja-aluetta, poistaa rajaesteitä ja kehittää raja-alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä ja väestön hyvinvointia laillistamalla alueella jo harjoitettu kansainvälinen taksiliikenne. Sopimus sisältää määräykset taksiyritysten velvollisuuksista ja siitä, miten taksiliikennettä saa harjoittaa. Lisäksi se sisältää määräykset toimivaltaisista viranomaisista, tiedonvaihdosta viranomaisten kesken sekä tarvittavista asiakirjoista ja riitojen ratkaisusta. Sopimus edellyttää, että toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin sopimusta rikkonutta taksiyritystä kohtaan. Laki sisältää sopimuksen vaatimat seuraamukset sekä suomalaisia taksiluvan haltijoita koskevat tärkeimmät velvoitteet liikenteen harjoittamisesta kuten asemapaikalle palaamisvelvoitteen. Velvoitteet vastaavat kansallista lainsäädäntöä ja niiden pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa taksipalvelujen säilyminen asemapaikalla Suomessa. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (560/2012) HE 83/2012 vp YmVM 4/2012 vp Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, , s. 17 Laki tuli voimaan Ympäristönsuojelulakiin tehdään teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 32 artiklasta johtuvat muutokset. Muutokset koskevat polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten tai kaasuturbiinien päästöjen vähentämiseksi tarkoitettua kansallista siirtymäsuunnitelmaa. Valtioneuvosto voi edelleen päättää toiminnanharjoittajien yhteisestä velvoitteesta vähentää ilmaan meneviä päästöjä sekä velvoitteen yksityiskohtaisesta kohdistumisesta kuhunkin laitokseen. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta ja laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta ( / 2012) HE 72/2012 vp LiVM 12/2012 vp Lait tulivat voimaan Lakiin radiotaajuuksien huutokaupoista tehdään tarvittavat, pääasiallisesti teknisluonteiset muutokset, jotta lakia voidaan soveltaa myös huutokauppaan 800 megahertsin taajuusalueella. Viestintämarkkinalakiin lisätään väliaikaisesti säännös, jonka mukaan lakia sovelletaan myös verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun Euroopan unionin asetuksen noudattamisen valvontaan ja rikkomisen seuraamuksiin sekä siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että taajuushuutokaupan vaikutuksista toimialan kilpailuun ja kuluttajahintojen kehittymiseen tehdään analyysi ennen 700 megahertsin taajuusalueen matkaviestintoimilupien myöntämistä ja analyysin tulokset otetaan huomioon 700 megahertsin taajuuksia jaettaessa. Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta (594/2012) HE 45/2012 vp LiVM 10/2012 vp Laki tuli voimaan Lakia muutetaan siten, että säädettyjen valtion ja kunnan maksuosuuksien lisäksi tuen hakijalle sallitaan vastaanottaa muita laajakaistatukiohjelmaan kuulumattomia lisätukia julkisilta tahoilta. Lisäksi laissa säädetään valtion tuen osan maksamista etukäteen ennen tuen avulla rakennetun laajakaistaverkon valmistumista. 2

3 Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 :n muuttamisesta (596/2012) HE 69/2012 vp LaVM 7/2012 vp Laki tulee voimaan Hedelmöityshoidoista annettua lakia muutetaan siten, että sukusolujen ja alkioiden luovuttajista kerättyjen tietojen säilyttämisajat ovat samanpituiset hedelmöityshoitolaissa ja ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetussa laissa. Lailla edistetään yhtenäisen soveltamiskäytännön syntymistä luovuttajatietojen säilyttämisen osalta ja varmistetaan, että kudosten ja solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä säädetty jäljitettävyysvaatimus tulee hedelmöityshoitoja tarjoavien palvelun antajien toiminnassa asianmukaisesti täytetyksi myös luovuttajatietojen säilytyksen osalta. Laki pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (597/2012) HE 84/2012 vp LiVM 11/2012 vp Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Sopimuksella toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa määritellyt tavoitteet lentoturvallisuuden parantamiseksi, haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi, lentoliikenteen sujuvoittamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Lisäksi uudistetaan ilmatilanhallinnan rakenteita, luodaan edellytykset uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotolle ja mahdollistetaan ilmatilan käytön nykyistä parempi yhteensovittaminen sopimusvaltioiden välillä. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 129/ kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta, jonka tavoitteena on edistää kalastuselinkeinon harjoittamista Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen erityisissä olosuhteissa. Laissa säädettäisiin vakuutustuen edellytyksistä sekä tuen välittäjinä toimivien kalastusvakuutuslaitosten hyväksymisestä ja tehtävistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vakuutustuen saamisen edellytyksistä. Saadakseen tukea kaupallisen kalastajan tulisi tehdä vakuutussopimus kalastusvakuutuslaitoksen kanssa. Tukea maksettaisiin sellaisten vakuutussopimuksen perusteella korvattavien vahinkojen johdosta, jotka ovat aiheutuneet kaupallisen kalastajan pyydyksille, eräille muille kalastusvälineille sekä enintään 12 metrin pituisille aluksille Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä. Vahingon tulisi olla voimakkaan myrskyn, karikkoisen rannikon, lumi- tai jääolosuhteiden taikka hylkeiden tai merimetsojen aiheuttama. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 130/ 2012 vp) eduskunnalle eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eläintautilaki, joka korvaisi voimassa olevan eläintautilain sekä helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain. Lailla säädettäisiin eläintautien ennalta ehkäisystä, eläinten terveydentilan ja eläintautien esiintymisen seurannasta sekä eläintautien hävittämiseksi ja leviämisen estämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Ehdotetulla lailla selkeytettäisiin eläintautien vastustamisesta vastaavien viranomaisten välistä tehtävien- ja toimivallanjakoa sekä saatettaisiin nykyinen vanhentunut lainsäädäntö vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Eläintenpitäjille säädettäisiin velvollisuus suojata pitopaikkoja eläintautien leviämiseltä. Toimijoille, jotka vievät eläimiä tai niistä saatuja tuotteita kuten elintarvikkeita Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, säädettäisiin rekisteröitymisvelvollisuus. Eläintaudeista aiheutuvia menetyksiä koskeva korvausjärjestelmä säilyisi pääosin ennallaan. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamista koskeva kriminalisointisäännös. Lisäksi maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annettuun lakiin ja eläinlääkintähuoltolakiin tehtäisiin ehdotetusta eläintautilaista aiheutuvat teknisluonteiset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä Hallituksen esitys (HE 131/ maataloustuotteiden markkinajärjestelystä Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä. Se sisältäisi säännökset Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen maataloustuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn täytäntöönpanosta Suomessa. Ehdotetulla lailla annettaisiin täytäntöönpanon edellyttämiä maataloustuotteiden interventiovarastointia, tuontia ja vientiä, tukijärjestelmiä, sokerialan tuotantoa, ruhonluokitusta sekä hintoihin liittyviä selvityksiä koskevia aineellisia säännöksiä sekä menettelytapasäännöksiä hakemisesta ja päätöksenteosta samoin kuin säännöksiä toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta, hallinnollisista pakkokeinoista, rangaistuksista ja muutoksenhausta. Esityksen tarkoituksena on saattaa sääntely vastaamaan perustuslain vaatimuksia ja selkeyttää lainsäädäntöä. Asiasisällöllisesti sääntely vastaisi pääsääntöisesti nykytilaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 132/ 2012 vp) laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta Esityksellä on tarkoitus muuttaa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia soveltamiskäytännön pohjalta ja yhtenäistää lakia uuden rautatielain kanssa. Lisäksi lailla on tarkoitus panna täytäntöön kahden uuden komission päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset. Lakiehdotukseen sisältyvät uudet säännökset, jotka koskevat rau- Momentti 3 Momentti 8/2012

4 tatieyrityksen määräämistä antamaan työnopastusta muille rautatieliikenteen harjoittajille tai markkinoille tuleville toimijoille. Rautatiealan oppilaitokset velvoitettaisiin antamaan koulutusta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla kaikille koulutettaville henkilöille riippumatta heidän työnantajayrityksestään. Muut muutokset ovat teknisluonteisia tai muutoin merkitykseltään vähäisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Hallituksen esitys (HE 133/ julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Lailla uudistettaisiin työ- ja elinkeinotoimistojen ja osin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten järjestämisvastuulla olevia työvoima- ja yrityspalveluja ja niihin liittyviä tukia ja korvauksia koskeva lainsäädäntö. Lakiin koottaisiin julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa, pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetussa laissa ja työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä annetussa laissa olevat säännökset. Erillislait kumottaisiin. Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista olisi voimassa saakka. Esityksen tavoitteena on selkiyttää julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskeva lainsäädäntö. Lain keskeinen sisältö muodostuisi palvelujen sisällön määrittelystä. Palveluvalikoima uudistettaisiin osin sisällöllisesti tavoitteena nykyistä selkeämpi palveluvalikoima. Henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta parannettaisiin ja työ- ja elinkeinotoimistojen yrityspalvelua vahvistettaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 134/ työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia ja eräitä muita lakeja. Muita kuin työttömyysturvalakia koskevat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Yrittäjien ja opiskelijoiden työttömyysturvan työvoimapoliittisia edellytyksiä selkeytettäisiin. Yliopistoopiskelijalle ei enää maksettaisi työttömyysetuutta sillä perusteella, että hän on keskeyttänyt opintonsa vähintään vuodeksi. Alle 25- vuotiaiden työmarkkinatukea hakevien nuorten velvollisuudesta hakeutua ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen syksyn yhteishaussa luovuttaisiin. Keväällä olisi haettava vähintään kahta syksyllä aloitettavaa koulutuspaikkaa nykyisen kolmen paikan sijasta. Velvollisuus hakea koulutukseen työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä laajennettaisiin koskemaan myös työttömyyspäivärahan saajia. Kuntouttavan työtoiminnan ajalta voitaisiin maksaa työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen estämättä. Työllistymistä edistävistä palveluista poissaolojen seurantaa yksinkertaistettaisiin. Ns. ryhmälomautusmenettelystä luovuttaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 135/ työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Esityksessä palkansaajan, työnantajan, yrityksen osaomistajan ja valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksujen määrät ehdotetaan pidettäviksi samoina kuin vuonna Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,60 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,05 prosenttia palkasta. Yliopiston työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan korotettavaksi. Se olisi 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 137/ kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että taloushallintoa koskevia säännöksiä selkeytetään ja saatetaan ajan tasalle tekemättä niihin huomattavia periaatteellisia muutoksia. Tavoitteena on perustuslain edellyttämän säädöstasovaatimuksen huomioon ottamisen lisäksi säännösten systemaattinen kehittäminen. Lisäksi kirkkolakiin lisättäisiin säännös uudesta kirkollisveroperusteisesta eläkerahastomaksusta, jonka suuruudesta päättäisi kirkolliskokous. Maksu voisi olla enintään viisi prosenttia kirkollisverosta. Esitykseen sisältyy seurakunnan jäsenen kirkollisverovelvollisuutta koskevan sääntelyn tekninen uudistaminen säätämällä uusi laki evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle. Kirkollisvero perustuisi jatkossakin kunnallisverotukseen ja olisi siten edelleen materiaalisesti epäitsenäinen. Uusi laki koskisi vain evankelis-luterilaisten seurakuntien jäseniä ja heidän kuolinpesiään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 138/ 2012 vp) eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Kroatian liittymisestä Eu- 4

5 roopan unioniin tehty sopimus. Liittymissopimuksella Kroatiasta tulee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, sellaisina kuin nämä sopimukset ovat muutettuina tai täydennettyinä, osapuoli. Kroatia saa unionin jäsenvaltioille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne kyseisten sopimusten sekä liittymissopimukseen ja liittymisasiakirjaan kirjattujen ehtojen mukaan ovat. Liittymissopimukseen kuuluu olennaisena osana liittymisehdot ja mukautukset unionin perustana oleviin sopimuksiin sisältävä liittymisasiakirja liitteineen sekä yksi erityiskysymystä käsittelevä pöytäkirja. Lisäksi allekirjoittajavaltioiden konferenssin päätösasiakirjaan sisältyvät sopimuspuolten julistukset. Kroatian tasavallan liittymissopimus Euroopan unioniin allekirjoitettiin joulukuussa Liittymissopimus tulee voimaan , jos kaikki liittymissopimuksen sopimuspuolet ovat mennessä tallettaneet ratifioimisasiakirjansa Italian hallituksen huostaan. Hallituksen esitys (HE 140/ 2012 vp) eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädännöksi Laki valvotusta koevapaudesta ehdotetaan säädettäväksi ja rikoslain vankeutta koskevaa lukua muutettavaksi. Lisäksi muutettaisiin ehdonalaisen vankeuden valvonnasta annettua lakia ja vankeuslakia. Valvottua koevapautta koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Muun muassa valvottuun koevapauteen sijoittamisen edellytyksistä, koevapauden toimeenpanosuunnitelmasta, toimintavelvollisuudesta ja koevapauteen sijoitetun velvollisuuksista säädettäisiin. Valvotun koevapauden tarkoitusta täsmennettäisiin siten, että siitä ilmenisi valvotun koevapauden asema osana suunnitelmallista ja asteittaista vapauttamismenettelyä. Myös sähköisistä valvontalaitteista säädettäisiin uudessa laissa nykyistä täsmällisemmin. Myös seksuaalirikollisten lääkehoidon ja siihen liitettävän psykososiaalisen hoidon mahdollistamista osana valvotun koevapauden ja ehdonalaisen vapauden täytäntöönpanoa ehdotetaan säädettäväksi. Lisäksi vankeuslakia muutettaisiin siten, että vangille annettujen lupaehtojen noudattamista vankilan ulkopuolella tapahtuvassa toiminnassa voitaisiin valvoa sähköisin välinein. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 141/ 2012 vp) eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Rikoslakia, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia sekä pakkokeinolakia ehdotetaan muutettavaksi. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset eräiden törkeimpien rikosten valmistelun rangaistavuudesta. Rangaistavaksi säädettäisiin tapon, murhan, surman, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu ja niiden tekemisestä sopiminen. Tunnusmerkistötekijöistä säädettäisiin mahdollisimman tarkkarajaisesti laillisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla. Hallituksen esitys (HE 142/ väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain siirtymäsäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että eräiden lain edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamiselle säädettyä kolmen vuoden määräaikaa jatkettaisiin yhdellä vuodella. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevia muutoksia. Toimitilahuoneistoa koskevina tietoina talletettaisiin ainoastaan tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu toimitilakäyttöön. Turvakielto voitaisiin tallettaa erityisestä syystä myös toistaiseksi voimassa olevana. Väestötietojärjestelmään voitaisiin tallettaa henkilön omaan pyyntöön perustuen perustiedot myös Suomessa toimivien ulkomaan edustustojen henkilökuntaan kuuluvista sekä heidän perheenjäsenistään ja yksityisessä palveluksessaan olevista ulkomaan kansalaisista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi täsmennyksiä eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevien säännösten sanamuotoon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 143/ joukkoliikennelain muuttamisesta Joukkoliikennelakiin ehdotetaan viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että Oulun kaupungista tulisi seudullinen viranomainen. Joukkoliikenneluvan ja yhteisön liikenneluvan myöntämiseen, valvontaan ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät ehdotetaan keskitettäviksi Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi ehdotetaan, että Liikennevirasto päättäisi valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 144/ ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Ajokorttilakiin, tieliikennelakiin, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin, ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Muutosehdotuksilla tarkennetaan, selkeytetään ja kehitetään ajokortteja ja ajo-oikeutta sekä niihin liittyviä menettelyjä ja säännöksiä. Esitykseen sisältyy myös ehdotus ammattipätevyyslain muutokseksi ETA-maissa voimassa olevien ensimmäisen jatkokoulutuksen ajankohtaa koskevien kansallisten siirtymäaikojen tunnustamiseksi kansainvälisessä liikenteessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 145/ Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tullin hallinnosta. Samalla nykyinen tullilaitoksesta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Lain nojalla olisi tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus, jolla nykyistä kaksiportaista tullilaitoksen organisaatiota uudistettaisiin siten, että piirihallinnon sijasta muodostettaisiin valtiovarainministeriön hallinnonalalle Tulli-niminen viranomainen, jonka toimialueena Momentti 5 Momentti 8/2012

6 olisi koko maa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eräisiin lakeihin tehdään Tullin hallinnosta annettavan lain edellyttämät teknisluonteiset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 146/ elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia siten, että yhteisöjen sekä avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden suorittamien korkomenojen vähennysoikeutta rajoitettaisiin elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Korkomenot saataisiin vähentää täysimääräisesti korkotulojen määrää vastaavalta osin. Jos nettokorkomenot, joilla tarkoitetaan korkotulot ylittäviä korkomenoja, ovat verovuonna enintään euroa, ne voitaisiin vähentää kokonaisuudessaan. Korkomenojen rajoituksen määrä perustuisi velallisen elinkeinotoiminnan tulokseen, johon on lisätty korkomenot, verotuksessa vähennyskelpoiset poistot, rahoitusomaisuuden menetykset ja arvonmuutokset sekä konserniavustuslain mukaiset saadut konserniavustukset ja vähennetty annetut konserniavustukset. Nettokorkomenojen ylittäessä mainitun euromäärän nettokorkomenot voitaisiin vähentää siltä osin kuin ne ovat enintään 30 prosenttia edellä kerrotusta oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Tämän 30 prosentin määrän ylittävät nettokorkomenot eivät olisi vähennyskelpoisia. Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen määrä olisi kuitenkin enintään etuyhteysyritysten välisten nettokorkomenojen suuruinen. Korkovähennysrajoituksia ei sovellettaisi silloin, kun verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että verovelvollisen oman pääoman suhde tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku. Rajoitussäännöksiä ei sovellettaisi luotto-, vakuutus- ja eläkelaitoksiin sekä eräiltä osin näiden konserniyhtiöihin. Vähennyskelvottomat nettokorkomenot voitaisiin vähentää seuraavien verovuosien tuloista kunkin verovuoden vähennyskelpoisten korkomenojen rajoissa. Verotusmenettelystä annetun lain 65 :ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että vähennyskelvotonta nettokorkomenoa koskevaan päätökseen saisi hakea muutosta siltä verovuodelta, jolta syntynyttä vähennyskelvotonta nettokorkomenoa päätös koskisi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Niitä olisi tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Hallituksen esitys (HE 147/ 2012 vp) eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Kansainväliselle valuuttarahastolle myönnettävän kahdenvälisen lainan vakuudeksi siitä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Hallituksen esitys (HE 149/ verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sekä pysyviä että väliaikaisia verovuosiin kohdistuvia muutoksia verontilityslakiin ja tuloverolakiin. Yhteisöveron jako-osuuksia muutettaisiin siten, että verovuosina 2014 ja 2015 kuntien jako-osuutta korotettaisiin 5 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,4 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin vastaavasti. Lisäksi uusien veroperustemuutosten verotuottovaikutukset kompensoitaisiin kunnille ja seurakunnille jako-osuuksia muuttamalla. Esitys liittyy valtion vuoden 2103 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Yhteisöveron jako-osuuksien väliaikaiset muutokset olisivat voimassa vuoden 2015 loppuun, ja niitä sovellettaisiin verovuosilta tehtäviin tilityksiin. Hallituksen esitys (HE 150/ tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta. Lakiin sisältyisivät säännökset eläinten kasvattamisesta, hoitamisesta, hankkimisesta, toimittamisesta ja käyttämisestä sekä toimintaan vaadittavista luvista. Laissa säädettäisiin myös lupien myöntämisestä, toimintaa ohjaavista ja valvovista viranomaisista sekä keskeiset eläinten käyttöä koskevat periaatteet. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annettu direktiivi. Samalla nykyinen koe-eläintoiminnasta annettu laki kumottaisiin ja eläinsuojelulakiin tehtäisiin eräitä teknisiä tarkistuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 151/ kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kiinteistötietojärjestelmästä tapahtuvien tietoluovutusten maksupolitiikan muuttamista siten, että julkishallinnon sisäiset teknisen käyttöyhteyden kautta viranomaistoimintaa varten tapahtuvat kiinteistötietojärjestelmän tietojen vakiomuotoiset luovutukset olisivat maksuttomia kaikille viranomaisille. Esitys liittyy valtion vuoden 2103 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 152/ työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työnteon keskeisistä ehdoista annettavaa selvitystä koskevaa työsopimuslain säännöstä siten, että määräaikaisissa työsuhteissa selvityksestä olisi käytävä ilmi määräaikaisuuden peruste sekä määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta. Säännösmuutos koskisi kaikkia 6

7 määräaikaisia työsuhteita. Lisäksi vuokratyötä koskevaa erityissäännöstä ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä, jonka tarkoituksena on lisätä vuokratyöntekijöille annettavaa tietoa ja sitä kautta parantaa vuokratyöntekijöiden mahdollisuutta arvioida työsopimuksensa määräaikaisuuden perustetta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tilaajan olisi pyynnöstä ilmoitettava henkilöstön edustajalle myös vuokratyön käytön syy. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 153/ hovioikeuslain ja hallintooikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus ehdotetaan toteutettavaksi siten, että hovioikeuksien määrää vähennettäisiin yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Uudistuksella yhdistettäisiin Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeudet, Kouvolan ja Kuopion sekä Oulun ja Rovaniemen hallintooikeudet. Itä-Suomen hovioikeus ja Kuopion hallinto-oikeus sijoitettaisiin Kuopioon ja Oulun hallintooikeus Ouluun. Uudistuksen jälkeen Suomessa olisi viisi hovioikeutta ja kuusi hallinto-oikeutta. Hovi- ja hallinto-oikeuslakeihin tehtäisiin uudistuksen edellyttämät muutokset. Lisäksi eräisiin muihin lakeihin tehtäisiin rakenneuudistuksen aiheuttamista tuomiopiirimuutoksista johtuvat viranomaisten alueellista toimivaltaa koskevat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 154/ tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2ja 3 :n muuttamisesta Tilastolakiin ehdotetaan lisättäväksi tilastoviranomaisen ammatillista riippumattomuutta koskeva säännös ja tilastoja varten viranomaisilta kerättyjen tietojen salassapitoa ja julkisuutta koskevaa sääntelyä suhteessa yleiseen julkisuusperiaatteeseen ehdotetaan täsmennettäväksi. Lisäksi tilastoja varten kerättyjen tietojen käsittelyä tieteellisissä tutkimuksissa ja yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä ehdotetaan laajennettavaksi ja tilastoja varten kerättyjä tietoja käsittelevien tutkijoiden vaitiolovelvollisuutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan selkiytettäväksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös julkiseen käyttöön tarkoitettujen tiedostojen muodostamisesta ja käytöstä. Tilastokeskuksen tiedonkeruuvaltuuksia ehdotetaan laajennettavaksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien viranomaisten sekä kansallisten tilastoviranomaisten ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten kesken, säännökset tietojen säilytysajasta sekä tietojen luovuttamisen tavoista ja keinoista, säännökset oikaisuvaatimuksen käytöstä valitusta edeltävänä muutoksenhakuvaiheena sekä säännökset hallintopäätöksen sähköisestä tiedoksiannosta. Tilastolakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä teknisiä ja terminologisia muutoksia. Maaseutuelinkeinotilastoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että eräät laissa olevat säädösviittaukset ajantasaistetaan ja Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tiedonsaantioikeutta laajennetaan. Hallituksen esitys (HE 155/ 2012 vp) eduskunnalle talousja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Belgian, Bulgarian, Tanskan, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin välillä Brysselissä tehty sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta. Sopimuksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tulisi säätää julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevasta keskipitkän aikavälin tavoitteesta. Tavoite tulisi asettaa pääsääntöisesti Euroopan unionin lainsäädäntöä vastaavasti sekä siten, että julkisen talouden kestävyys tai nopea eteneminen sitä kohti voidaan varmistaa. Laissa tulisi lisäksi säätää korjausmekanismista, joka käynnistyisi automaattisesti, jos keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen johtavalta sopeuttamisuralta poikettaisiin merkittävästi. Laissa tulisi myös säätää korjausmekanismin toimintaa valvovasta toimielimestä. Euroopan unionin tuomioistuimella olisi toimivalta tutkia, onko edellä mainitut sopimusmääräykset saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lailla sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista säädettäisiin muun muassa keskipitkän aikavälin tavoitteen asettamisesta ja korjausmekanismista. Korjausmekanismi olisi viime kädessä valtioneuvoston eduskunnalle antama tiedonanto. Sen tulisi sisältää selostus toimenpiteistä, joilla keskipitkän aikavälin tavoitetta koskeva merkittävä poikkeama voitaisiin poistaa viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Lisäksi laissa säädettäisiin poikkeuksellisista olosuhteista, jotka oikeuttavat poikkeamaan keskipitkän aikavälin tavoitteesta, sekä toimenpiteistä poikkeuksellisten olosuhteiden päätyttyä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää muun muassa valtioneuvoston tekemässä julkisen talouden monivuotisessa suunnittelussa käytettävien julkisen talouden ja sen alasektoreiden tuloja, menoja, alijäämää, velkaa ja muita vastaavia seikkoja koskevien finanssipoliittisten tavoitteiden asettamisesta sekä niiden saavuttamiseksi tarpeellisten valtioneuvoston toimenpiteiden suunnittelusta. Valvontatehtävä annettaisiin Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tätä koskeva viittaussäännös sisällytettäisiin myös Valtiontalouden tarkastusvirastosta annettuun lakiin. Hallituksen esitys (HE 156/ maatalouden tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unio- Momentti 7 Momentti 8/2012

8 nin suorista tuista maataloudelle sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Maatalouden tukien toimeenpanosta annettavaa lakia sovellettaisiin eri lakien nojalla myönnettävien maataloustukien toimeenpanoon ja siinä säädettäisiin keskitetysti eri viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta, tuen hakumenettelystä, tukihakemuksen käsittelystä viranomaisessa ja päätöksenteosta, valvonnasta sekä tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä sekä päätöksen maksullisuudesta ja muutoksenhausta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettavaa lakia sovellettaisiin Euroopan unionin tilatukea koskevan lainsäädännön nojalla myönnettävien tukien ja palkkioiden myöntämiseen ja maksamiseen sekä muun muassa tilatukioikeuksien myöntämiseen ja käyttöön. Samassa yhteydessä kumottaisiin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettu laki, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettu laki. Mainittujen lakien nojalla annetut asetukset jäisivät kuitenkin edelleen voimaan kunnes toisin säädetään. Esityksessä ehdotetaan lisäksi viiteen muuhun lakiin muutoksia, jotka johtuvat valtaosin maatalouden tukien toimeenpanosta annettavasta laista ja sen säännöksistä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 157/ metsästyslain muuttamisesta Metsästyslain pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi metsästyslain poikkeuslupia koskevaa sääntelyä siten, että riistaeläinten ja rauhoittamattomien lintujen pesiä ja niihin liittyviä rakennelmia voitaisiin hävittää. Hallituksen esitys (HE 158/ laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta Ehdotetut muutokset koskevat merenkulkijoiden pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia ja tarkennuksia sekä lisättäväksi valtuutussäännöksiä, joiden mukaan valtioneuvosto ja Liikenteen turvallisuusvirasto voisivat antaa tarkempia säännöksiä yleissopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta Hallituksen esitys (HE 159/ lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lasten päivähoitoon liittyvät tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Poikkeuksena tästä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät säilyisivät hallinnonalasiirrosta huolimatta ennallaan. Siirto ei koskisi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia. Tukia koskeva lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus jäisivät edelleen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Päivähoito-oikeuteen tai kuntien päivähoitopalvelujen järjestämisvelvollisuuteen ei ehdoteta muutoksia. Siirto toteutettaisiin siten, ettei päivähoitopalvelujen asiakkaiden asemaan tulisi muutoksia. Siirron jälkeen päivähoito lakkaisi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, mutta päivähoitoon sovellettaisiin siirron jälkeenkin sosiaalihuollon lainsäädäntöä eräiltä osin. Päivähoidon hallinnonalansiirtoa koskevat päivähoitolain ja siihen liittyvien muiden lakien muutokset on tarkoitettu väliaikaisiksi kunnes laki varhaiskasvatuksesta säädetään. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Valtioneuvoston lausuma; Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään lainsäädännössä. Varhaiskasvatuksen perusteiden laatiminen määritellään selkeästi Opetushallituksen tehtäväksi. Samalla varmistetaan yhteistyö THL:n kanssa ja Opetushallitukselle tehtävien hoitoon tarvittavat resurssit. Hallituksen esitys (HE 160/ ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 :n kumoamisesta Lailla ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädettäisiin kunnan yleisistä velvollisuuksista huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisen ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin edellytyksistä. Kunnan olisi järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia tukevia neuvontapalveluja sekä tarjottava hyvinvointia tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä. Laissa säädettäisiin iäkkään henkilön palveluntarpeisiin vastaamisesta, johon kuuluu tarpeiden monipuolinen selvittäminen ja palvelukokonaisuuden suunnittelu, vastuutyöntekijän nimeäminen sekä kunnan velvollisuus järjestää sosiaalipalvelut kolmen kuukauden määräajassa. Laki sisältäisi perussäännökset iäkkäille henkilöille palveluja tarjoavien toimintayksikköjen palvelujen laadusta. Ne koskevat henkilöstöä, johtamista ja toimitiloja. Toimintayksikössä olisi toteutettava omavalvonta palvelujen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus laiksi terveydenhuoltolain 20 :n kumoamisesta. Mainittu säännös iäkkäiden neuvontapalveluista käy tarpeettomaksi, koska asiasta säädettäisiin laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Esitys liittyy vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 161/ rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta Laki rakennuksen energiatodistuksesta ehdotetaan säädettäväksi. Laki sisältäisi uusia säännöksiä ra- 8

9 kennusten energiatodistuksista ja todistusmenettelystä. Energiatodistusten sisältöön ja käyttöön tulisi muutoksia ja luotaisiin valvontamenettely sekä säädettäisiin seuraamuksista. Lisäksi ehdotetaan vaihtoehtoisen neuvontamenettelyn valitsemista rakennusten lämmitysjärjestelmien ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi. Ehdotuksilla täytäntöönpantaisiin osittain uudelleenlaadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta (544/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksen säännökset tarkentavat kansallisesti hyväksyttyjen ilotulitteiden laadunvalvontaa sekä ilotulitteiden myyntipisteiden yhteydessä olevien ilotulitteiden varastointiin käytettävän kontin sijoittamista koskevia säännöksiä. Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 13 :n muuttamisesta (565/ 2012) Asetus tuli voimaan Asetusta muutetaan siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita jäseniä yliopistoja, muita korkeakouluja ja Opetushallitusta kuultuaan. Ministeriö voi kuulla nimityksiä tehtäessä tarvittaessa myös muita sidosryhmiä. Lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan kanslian tehtävää selkeytetään säätämällä kanslian tehtäväksi tutkinnon toimeenpanon ja lautakunnan hallinnon lisäksi myös näiden kehittämisen. Kanslian päällikkönä toimiva lautakunnan pääsihteeri nimittää vastaisuudessa lautakunnan kanslian virkamiehet. Valtioneuvoston asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (586/ 2012) Asetus tuli voimaan Asetuksella toimeenpannaan työja elinkeinoministeriön suositus hallinnonalan virastojen ja laitosten hallitusten ja johtokuntien toiminnassa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. Suosituksen ensisijaisena tavoitteena on selkeyttää johtokuntien roolia ja tehtäviä tulosohjauksessa suhteessa ministeriöön ja johtamisessa suhteessa operatiiviseen johtoon. MIETINNÖT YM. Ihmiskauppatyöryhmän mietintö Työryhmän mukaan rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevia rangaistussäännöksiä ja niiden perusteluja tulisi täsmentää ja täydentää niin, että lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytäntö nykyistä paremmin vastaavat Suomea sitovia kansainvälisiä asiakirjoja. Työryhmän ehdottamilla lainmuutoksilla ja pykälien perustelujen täydennyksillä selvennettäisiin erityisesti rajanvetoa toisaalta ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten ja toisaalta ihmiskaupparikosten ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän välillä. Ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattamista korostettaisiin aiempaa selkeämmin yhtenä ihmiskaupan hyväksikäytön muodoista, ja pakkotyö mainittaisiin laissa yhtenä esimerkkinä ihmisarvoa loukkaavista olosuhteista. Samalla ongelmalliseksi osoittautunutta pakkotyön käsitettä käsiteltäisiin pykälän perusteluissa nykyistä yksityiskohtaisemmin muun muassa kansainvälisen työjärjestön kehittämiin osoittimiin perustuen. Ehdotuksen mukaan myös parituksen kohteena olevan henkilön asemaa rikosprosessissa parannettaisiin. Solmu IV:n raportti Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittänyt työryhmä (nk. Solmu IV) luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle. Työryhmä ehdottaa EU/ETA-maiden välisen sosiaaliturvan koordinointiin sekä pikaisesti toteutettavia korjauksia että perusteellista arviointia vaativia muutostarpeita. Nykyisin toisesta EU/ETA-maasta tulevalta työntekijältä edellytetään vähintään neljän kuukauden työsopimusta Suomessa ennen kuin hän on oikeutettu suomalaiseen sosiaaliturvaan. Lisäksi työtä on pitänyt tehdä vähintään 18 tuntia viikossa. Työryhmä ehdottaa neljän kuukauden työskentelyedellytyksen ja viikoittaisen työtuntiedellytyksen korvaamista riittävällä työskentelyllä, jota arvioidaan ansioiden perusteella. Muutos koskisi myös muita kuin EU-maista muuttavia. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että lailla säädettäisiin tarkemmin siitä, milloin Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen päättyy eri tilanteissa. Jos oikeus sosiaaliturvaan on syntynyt työskentelyn perusteella, sen tulisi myös päättyä työskentelyn päättyessä. Raportti on osoitteessa document_library/get_file?folder- Id= &name=DLFE pdf. Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Oikeusministeriö julkisti Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi -julkaisun. Työryhmä esittää julkiselle oikeusavulle jatkuvaa laadunarviointia. Työryhmä pilotoi toimikautensa aikana laadun arviointijärjestelmän kahdesti testatakseen sen toimivuutta. Pilotointiin sisältyi myös asiakaskysely, jonka mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa julkiseen oikeusapuun. Pilotointityöryhmä ehdottaa, että julkisen oikeusavun laatua arvioitaisiin kolmella menetelmällä: 1) avustajan itsearviointi, 2) asiakaskysely sekä 3) kysely tuomioistuimen puheenjohtajalle, syyttäjälle ja vastapuolen avustajalle. Työryhmän mukaan laadun arviointi tulisi toteuttaa vuosittain kahden oikeusapupiirin alueella kerrallaan siten, että arviointiin osallistuisivat kaikki piirien oikeusaputoimistot sekä julkista oikeusapua antavat asianajo- ja lakiasiaintoimistot. Mietintö on osoitteessa KORKEIN OIKEUS KKO:2012:82 Työsopimus Työpalkka Työ- ja palkkasopimuksissa oli sovittu työehtosopimuksen mukaista Momentti 9 Momentti 8/2012

10 vähimmäispalkkaa korkeammasta kokonaispalkasta, jonka oli sopimuksissa ilmoitettu sisältävän työehtosopimuksen mukaiset palkan lisät. Työehtosopimuksen mukaan palkan lisiä ja korvauksia ei voitu sisällyttää työntekijälle maksettavaan tunti- tai kuukausipalkkaan. Työnantaja velvoitettiin suorittamaan työntekijälle tämän vaatimat ilta-, yö- ja sunnuntaityölisät, koska muusta kuin tunti- ja kuukausipalkasta ei ollut näytetty sovitun ja koska siten oli jäänyt näyttämättä, että työntekijälle olisi maksettu hänelle työehtosopimuksen mukaan kuuluneet palkan lisät. TSL 2 luku 7 KKO:2012:83 Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Häviöarvo Painava syy Vahingonkorvaus A oli käräjäoikeudessa tuomittu nuorena henkilönä tehdystä pahoinpitelystä rangaistukseen ja velvoitettu suorittamaan vahingonkorvauksena Kansaneläkelaitokselle 4891 euroa korkoineen ja asianomistaja X:lle sairaalakuluista 210 euroa, työansion menetyksestä euroa ja kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 3000 euroa eli vahingonkorvauksia yhteensä euroa. A vaati valituksessaan hovioikeudessa, että kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta tuomittu korvaus alennetaan 2800 euroon, ja esitti vahingonkorvauksen sovittelua koskevan muutosvaatimuksen. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin tarvitsevan asiassa jatkokäsittelyluvan. Jatkokäsittelylupa myönnettiin painavan syyn perusteella. OK 25a luku 5 OK 25a luku 11 1 mom 4 kohta KKO:2012:84 Muutoksenhaku Ennakkopäätösvalitus Rikosasian vastaaja A ilmoitti tyytymättömyyttä koko tuomioon ja ilmoitti hakevansa tuomioon muutosta ennakkopäätösvalituksin siltä osin kuin vaatimus syytteen tutkimatta jättämisestä oli käsittelyratkaisussa hylätty. Virallinen syyttäjä antoi suostumuksen ennakkopäätösvalitukseen. Käräjäoikeuden puheenjohtaja hyväksyi tyytymättömyyden ilmoituksen. A haki muutosta pääasiaratkaisuun valittamalla hovioikeuteen ja käsittelyratkaisuun ennakkopäätösvalituksella Korkeimpaan oikeuteen. Koska asianosaisen muutoksenhaku ei voinut eriytyä kahteen eri muutoksenhakuasteeseen, Korkein oikeus jätti ennakkopäätösvalituksen enemmälti tutkimatta. KKO:2012:85 Lapsen palauttaminen Haagin sopimus B oli muuttanut lastensa C:n, D:n ja E:n kanssa Isosta-Britanniasta Suomeen. Lasten isä A vaati hovioikeuteen saapuneessa hakemuksessa lasten määräämistä palautettaviksi Isoon-Britanniaan. Kysymys siitä, oliko A suostunut lasten muuttamiseen Suomeen tai myöhemmin hyväksynyt sen. L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 32 2 mom Haagin lapsikaappaussopimus 13 art KKO:2012:86 Oikeudenkäyntimenettely Väittämistaakka Sopimus Sopimuksen syntyminen Työnantaja oli kiistänyt työntekijän palkkasaatavia koskevan kanteen sillä perusteella, että kirjallisen työsopimuksen mukaista palkkausehtoa oli myöhemmin suullisella sopimuksella muutettu. Kannetta ei olisi saanut hylätä sillä perusteella, että osapuolet olivat hiljaisesti sopineet palkkausehdon muuttamisesta. OK 24 luku 3 2 mom KKO:2012:87 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Täytäntöönpanon lykkääminen Väliaikainen luovuttaminen Säilössä pitäminen Käräjäoikeus oli suostunut A:n luovuttamiseen syytetoimenpiteitä varten Ruotsiin, mutta lykännyt luovuttamispäätöksen täytäntöönpanon siihen saakka, kunnes A:n Suomessa vireillä oleva rikosasia oli ratkaistu lainvoimaisesti ja siitä mahdollisesti tuomittava rangaistus suoritettu. Käräjäoikeus oli edelleen määrännyt A:n pidettäväksi säilössä siihen saakka, kunnes luovuttamispäätös oli pantu täytäntöön. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla asia palautettiin käräjäoikeuteen A:n väliaikaista luovuttamista varten. Ks. KKO:2011:14 ja KKO:2012:62 KKO:2012:88 Asunto-osakeyhtiö Asuntoosakeyhtiön rakennus ja huoneistot Yhtiöjärjestys Hallinta A oli ostanut huoneiston hallintaan oikeuttavat kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Yhtiön hallitus oli tätä ennen päättänyt, että näiden osakkeiden omistajalla oli oikeus hallita myös eräitä kellari- ja ullakkotiloja, joita ei ollut mainittu yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestystä ei muutettu hallituksen päätöstä vastaavaksi. Kiinteistöosakeyhtiö muutettiin myöhemmin asunto-osakeyhtiöksi siten, että yhtiöjärjestys säilyi ennallaan siltä osin kuin siinä oli määrätty, mistä tiloista A:n omistama huoneisto koostui ja mitkä tilat jäivät välittömästi yhtiön hallintaan. Asunto-osakeyhtiön vaatimuksesta A velvoitettiin luovuttamaan hallitsemansa kellari- ja ullakkotilat yhtiön hallintaan. Vrt. KKO:1992:49 KKO:2012:89 Työsopimus Työsopimuksen päättäminen Lennolla matkustamohenkilökunnan esimiehenä toiminut purseri oli yhtiön työohjeiden vastaisesti ottanut koneesta mukaansa matkustajatarjoiluun tarkoitettuja alkoholijuomia sekä laiminlyönyt tehdä tullihallituksen määräysten ja yhtiön ohjeiden mukaisen tullausilmoituksen mukanaan tuomistaan savukkeista. Kysymys siitä, oliko työnantajalla työsopimuslain 8 luvun 1 :ssä tarkoitettu erittäin painava syy työsopimuksen purkamiseen vai oikeus työsopimuksen irtisanomiseen. (Ään.) TSL 7 luku 1 TSL 7 luku 2 TSL 8 luku 1 KKO:2012:90 Perintökaari Perintö Lakiosa Perinnönjaon moite Puolisot A ja B olivat tehneet keskinäisen omistusoikeustestamentin. 10

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 27.10. 2.11.2012/44 Liite Virallisen lehden numeroon 129/5.11.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 25 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 15. 21.11.2012/51 Liite Virallisen lehden numeroon 150/28.12.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 25 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010

Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 9 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 4/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIE- TINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALI-

Lisätiedot

2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö

2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_2lmu.fm Page 1 Friday, February 22, 2008 10:51 AM 2/2008. Sisältö

2008_2lmu.fm Page 1 Friday, February 22, 2008 10:51 AM 2/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:11 PM 7/2008. Sisältö

2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:11 PM 7/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 5/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 6 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti 5/2013 Tämän liitteen ovat

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot