VUOSI- KERTOMUS. Vuosikertomus SISÄLTÖ. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI- KERTOMUS. Vuosikertomus SISÄLTÖ. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6"

Transkriptio

1 VUOSI- KERTOMUS Vuosikertomus SISÄLTÖ Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6 Fyysinen toimintaympäristö 8 Viestintä ja markkinointi 10 Organisaatio ja henkilöstö 12 Henkilöstö 12 Henkilöstökoulutus 14 Työhyvinvointitoiminta 15 Turvallisuustoiminta 15 Opetustoiminta 16 Toiminnan tunnusluvut 17 Yhteiskunnalliset aineet 18 Musiikki ja ilmaisutaito 20 Kuvataiteet 24 Kotitalous 28 Käsityö 31 Tietotekniikka 34 Liikunta, terveys ja hyvinvointi 35 Kielten opetus 39 Arbis 50 Maahanmuuttajakoulutus 51 Tapahtumat 58 Aikuisopisto goes Kulttuuriviikko 61 Joulutapahtuma 61 Matkat 63

2 AIKUISOPISTON 57. TOIMINTA- VUOSI Muutakin kuin kirjaviisautta Opiston perustoiminta kehittyi edellisenä vuonna linjattujen strategioiden mukaisesti. Toiminta väheni hieman säästötoimien sekä opiskelij amäärän vähenemisen johdosta. Ainealueiden kehittämiseen sekä opetussuunnitelmatyöhön kiinnitettiin huomiota. Paljon voimavaroja vuoden aikana vei edelleen uuden kurssihallintojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät koulutukset sekä järjestelmän käytön opettelu. Vantaan kaupungin ylläpitämässä Vantaan aikuisopistossa on vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittama kansalaisopisto ja perusopetuslain tarkoittama nuorten maahanmuuttajien perusopetus. Kansalaisopistossa on myös ruotsinkielisen opetuksen yksikkö. Opisto perustettiin vuonna Vuosittain opistossa opiskelee yli kurssilaista. Vantaan aikuisopisto järjestää: kansalaisopisto-opetusta avoimen yliopiston opetusta täydennyskoulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi perusopetukseen valmistavaa sekä perusopetusta maahanmuuttajille työelämä- ja kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille tilauskoulutusta yrityksille ja yhteisöille Opistossa on jatkuvasti käynnissä kehittämishankkeita. Vuonna 2014 opistossa järjestettiin kaikkiaan opetustuntia. Kurssien lukumäärä oli Opiskelij amäärä oli Nuorten maahanmuuttajien perusopetuksessa 31 nuorta sai peruskoulun päästötodistuksen keväällä Aikuisille maahanmuuttajille suunnatussa työelämäkoulutuksessa opiskelij atyöpäivien määrä oli

3 LAATUTYÖ Opistossa on käytössä CAF-mallin mukainen laatukäsikirja. Tuloskortit toimivat johtamisen työvälineinä niin koko opiston tasolla kuin tiimeissäkin. Laatutyöskentely pyrkii olemaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Laatutyössä tehtiin muutamana edellisenä vuonna merkittävää työtä. Vuoden 2014 aikana keskityttiin juurruttamaan toimintamalleja ja kehittämään uuden opistojärjestelmän käyttöä laatumallien mukaiseksi. Prosessien kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota osana uuden kurssihallintojärjestelmän, Kursorin, käyttöönottoa. Opiston visiona on Kaikkien yhteinen opisto, jossa oppiminen, ilo ja osaaminen tuottavat omaa pääomaa. Oppiminen ja osaamisen kehittyminen ovat pääosassa oppilaitoksen toiminnassa. Kurssimme keskittyvät osaamisen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseen. Osaamisen karttuminen hyödyttää meitä jokaista laajasti: esimerkiksi työtehtävissä paremmin selviämisen tai virkistäytymisen ja rentoutumisen kautta. Monille oppimisen prosessi saattaa olla tärkeämpi kuin varsinaisen päämäärän saavuttaminen lopullista päämäärää ei välttämättä olekaan, vaan tekemisessä kehittymisen polku on tärkein. Oppimisen ilo, opiskelun ilo ja tekemisen ilo näkyvät Aikuisopistolla sekä asiakkaiden että opettajien arjessa. Yksi vapaan sivistystyön peruspilareista konkreettisen oppimisen lisäksi on hyvän mielen tuottaminen. Oppiminen leppoisassa ilmapiirissä on mukavaa ja tehokasta. Henkilökunnan ja opettajien näkökulmasta työmme on erittäin antoisaa meillä on ilo työskennellä kaiken aikaa erittäin motivoituneiden opiskelij oiden kanssa. Omaa pääomaa sivistyshyötyä opiskelu tuo sekä työhön että vapaa-aikaan. Tätä on vaikea mitata, mutta olemme opistolla vakuuttuneita siitä, että jokainen noin kurssilaisestamme on jollain tavalla lisännyt omaa pääomaansa, ja sitä kautta parantanut kokonaisvaltaisesti hyvinvointiaan. Pääoma voi tässä kohden olla tietoa tai taitoa, kokonaisvaltaista hyvinvointia tai vaikkapa sosiaalisen piirin laajentamista. Opisto on kaikkien yhteinen opisto, ja toimimme jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Otamme vastaan palautteita, kurssitoiveita ja kehittämisideoita monin eri tavoin, ja pyrimme hyödyntämään kaikkea saamaamme palautetta. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti eri alojen asiantuntij oita, joten tuntiopettajia löytyy eri aiheisiin laajasti. Niinpä ainealuekirjomme on varsin laaja siitä voisi sanoa löytyvän jokaiselle jotakin. Mielenkiinnon kohteet muuttuvat kuitenkin koko ajan ja opisto toivookin jatkuvasti vihjeitä uusiksi kurssiaiheiksi. TOIMINTAPERIAATTEET Syksyllä 14 koettiin myös tarpeelliseksi tehdä kaikille kurssilaisille selkeät säännöt kursseilla ja opiston tiloissa toimimista varten. Opistolle laadittiin omat toimintaperiaatteet: Ilmoittautuessaan kurssille opiskelij a sitoutuu noudattamaan seuraavia Vantaan aikuisopiston toimintaperiaatteita, joiden tavoitteena on luoda hyvät edellytykset kansalaisopistotoiminnalle sekä edistää yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta, opiskeluhalua ja hyviä tapoja: Tunneille saavutaan täsmällisesti noudattaen opettajan antamia ohjeita. Tunnin lopuksi luokka ja oma paikka jätetään siistiin kuntoon. Opiskelij oilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jonka ylläpitämiseksi käyttäydytään ystävällisesti ja toiset huomioon ottaen, ketään millään tavalla kiusaamatta. Opetuksen häiritseminen ja epäasiallinen käyttäytyminen on kiellettyä. Uhkaava ja väkivaltainen käyttäytyminen on kiellettyä. Alkoholin ja päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä. Huumetapaukset ilmoitetaan aina poliisille. Opiskelij at ovat velvollisia ilmoittamaan havaitusta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta välittömästi opettajalle tai muulle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö opiston alueella on kiellettyä. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta on tehtävä heti ilmoitus opettajalle tai muulle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle. Opiskelij at ovat velvollisia korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon. Kurssimaksut suoritetaan määräajassa. Toimintaperiaatteiden vastainen käyttäytyminen voi johtaa kurssien osallistumisoikeuden epäämiseen. 4 5

4 KEHITTÄMISHANKKEET Maahanmuuttajakoulutus Vuoden alussa käynnistyi ESR-rahoitteinen Samalla-tiellä-hanke. Hankkeessa annettiin erityistä tukea suomen kielen opiskelussa, järjestettiin kesätoimintaa ja ohjattiin nuoria monipuolisesti. Aikuisopisto osallistui kumppanina seuraaviin Opetushallituksen rahoittamiin kehittämishankkeisiin: Kotka (kotoutumiskoulutus vapaassa sivistystyössä), Tomako (kielen opettamisen toiminnalliset menetelmät) ja Kotoverkko (kotoutumiskoulutuksen laadun kehittäminen). Opintosetelit Opetushallitus myönsi vuonna 2014 opintoseteliavustusta Aikuisopistolle kaikkiaan euroa. Kohderyhmänä opintoseteliavustukselle olivat maahanmuuttajat ja työttömät työnhakij at. Vaikka erityisiä maahanmuuttajille suunnattuja opintosetelikursseja ei järjestetty, kohdistui maahanmuuttajille iso määrä avustuksesta. Tämä johtuu siitä, että moni opiston kursseilla opiskeleva maahanmuuttaja on oikeutettu työttömyysalennukseen. Näin sekä kantaväestön että maahanmuuttajaväestön opintoseteliavustukset muodostuivat vuonna 2014 työttömyysalennuksen muodossa. Kaikkiaan opintoseteliavustuksen turvin opiskeli 480 henkilöä. Laatu- ja kehittämishanke Opisto sai vuosille Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisrahoitusta. Hankkeen kohteena oli Kursor-kurssihallintojärjestelmän kehittäminen ja sen käyttöönottaminen myös tuntiopettajien työvälineenä. Hanketta aloitettiin vuoden 2014 syksyllä järjestelmätoimintojen kehittämisellä, erilaisilla koulutuksilla ja ohjeistusten laatimisella. Järjestelmään suunniteltiin myös toimintoja tiimi- ja ainealuekohtaisen talouden suunnitteluun ja seurantaan. Suurin osa hankkeen toteuttamisesta tulee sij oittumaan vuoteen Aikuisopisto on osallistunut pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen yhteisen ilmoittautumisjärjestelmän (Ilmonet.fi) ylläpitämiseen ja uudistamiseen. Aikuisopisto on osallistunut myös pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen yhteisen opistojärjestelmän (Kursor) kehittämiseen ja rakentamiseen. Uusi kurssihallintojärjestelmä otettiin portaittain käyttöön jo syksyn 2013 aikana, mutta käyttöönottoon liittyvät toimet ja koulutukset jatkuivat aktiivisesti vielä vuoden 2014 aikana. Rehtori Petri Vahtera on toiminut Kursor-projektiryhmän puheenjohtajana myös vuonna Pääkaupunkiseudun kunnalliset kansalaisopistot (Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Helsingfors arbis, Espoon työväenopisto, Kauniaisten kansalaisopisto ja Vantaan aikuisopisto) toteuttivat yhdessä Opet oppii -hanketta. Tässä hankkeessa järjestettiin runsaasti koulutusta opistojen henkilökunnalle eri aihealueilta markkinoinnista ja taloudesta pedagogiikkaan. Ruotsinkielisen opetustarjonnan sekä sen markkinoinnin tukemiseksi on ollut voimassa puitesopimus Helsingfors arbiksen kanssa järjestettiin Vantaan aikuisopistolla asiakaspalveluhenkilöstön perinteinen seminaari, ja samana päivänä järjestettiin Vantaan aikuisopistolla myös opetushenkilöstön perinteinen eloseminaari. Rehtoriryhmä kokoontui vuoden aikana keskimäärin kuukausittain. Eri ainealueiden yhteistyöryhmät olivat yhteydessä mm. uuden opistojärjestelmän aineryhmäluokituksen laatimisen merkeissä useasti. Ystäväopistoyhteistyö Vantaan aikuisopistolla on ystäväopistoina Suomen pohjoisin ja eteläisin kansalaisopisto: Revontuli-opisto (joka toimii Kittilän, Enontekiön ja Sodankylän alueella) sekä Sofia-opisto (joka toimii Espanjan Aurinkorannikolla). Revontuli-opiston kanssa toimi tiedotusyhteistyö, jonka mukaan molemmat opistot tiedottavat kursseistaan toistensa toimialueilla. Pohjoisessa mainostetaan erityisesti Vantaan aikuisopiston verkkokursseja ja matkoja ja etelässä mainostetaan Revontuliopiston kesäkaudelle suunniteltuja intensiivisiä kursseja ja matkoja. Opet oppii Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmasta rahoitettu Opet oppii -hanke ( ) lisää vakituisten ja tuntiopettajien aikuispedagogista osaamista sekä valmiuksia tietoja viestintätekniikan pedagogisessa käytössä. Opettajille ja muulle henkilökunnalle on järjestetty koulutusta mm. ryhmätyöskentelymenetelmistä, verkkopedagogiikasta ja erilaisten oppij oiden huomioon ottamisesta. Vuoden 2014 aikana järjestettiin 101 tilaisuutta. Hankkeen verkostoon kuuluvat Espoon työväenopisto, Helsingin työväenopisto, Kauniaisten kansalaisopisto ja Vantaan aikuisopisto. Sen kohderyhmää ovat opistojen päätoiminen henkilökunta sekä tuntiopettajat, yhteensä noin henkilöä. Hankkeella on internetsivut Vuonna 2013 alkanut hanke sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta jatkorahoituksen kaudelle Pääkaupunkiseutuyhteistyö Vantaan aikuisopisto on ollut aktiivisesti mukana pääkaupunkiseudun sekä Uudenmaan kansalaisopistojen yhteistyöfoorumeissa. Rehtori Petri Vahtera toimi lukuvuoden pääkaupunkiseudun johtoryhmän puheenjohtajana. Vantaan aikuisopistolla on ystäväopistoina Suomen pohjoisin ja eteläisin kansalaisopisto. 6 7

5 FYYSINEN TOIMINTA- YMPÄRISTÖ Kursseja noin 40 paikassa eri puolilla Vantaata Tikkurilassa, Lummetie 5:ssä sij aitsee Opistotalo, joka on opiston hallinnollinen keskus. Opistotalossa on suunnittelu- sekä opetustiloja. Tikkurilan kirjaston yhteydessä olevaan Taidekeskukseen sij oittuvat taideopetustilat sekä Pisto-taidegalleria. Myyrmäessä Myyringin kiinteistössä sij aitsevat opetus- ja toimistotilat palvelevat länsivantaalaisia. Edellä mainittujen tilojen lisäksi kursseja järjestetään noin 40 paikassa eri puolilla Vantaata. Pääopetuspaikat ovat kuitenkin Tikkurila ja Myyrmäki. Syyslukukaudella kiinnitettiin erityistä huomiota Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueiden kurssitarjontaan ja niistä tiedottamiseen. KUVA ELINA VIENAMO 8 9

6 Viestinnästä puhuttaessa vuosi 2014 tulee jäämään opiston historiaan. Kevään 2014 opintoohjelma oli viimeinen, joka jaettiin kaikkiin vantaalaisiin kotitalouksiin joulukuussa VIESTINTÄ JA MARKKI- NOINTI Vantaan Sanomat nosti Aikuisopiston kursseja otsikkoina omille sivuilleen. Useampikin kurssi saatiin tätä kautta varsin mukavasti käyntiin. Vantaan kasvaessa opinto-ohjelman painosmäärät olivat viime vuosina nousseet jo kappaleeseen. Kun tämä määrä painettiin 3 kertaa vuodessa, alkoi jo olla selvää, että se ei enää vastaa kaupungin kestävän kehityksen ja järkevän kulutuksen vaatimuksia. Kesän 2014 opinto-ohjelman kohdalla olikin jo pakko myöntää realiteetit, seurata naapurikaupunkien työväenopistojen esimerkkiä ja luopua koko kaupungin kattavasta jakelusta. Kesän ohjelman painomäärä oli enää kappaletta. Päätös kesän opinto-ohjelman jakelutavan muuttamisesta tehtiin opinto-ohjelman ilmestymisen suhteen varsin myöhäisessä vaiheessa, ja tämän vuoksi Kesän 2014 opinto-ohjelma oli Opistotalon ja Myyringin lisäksi jaossa ainoastaan kaupungin omissa toimipaikoissa, kuten kirjastoissa ja uimahalleissa. Tämä saattoi myös suuresti vaikuttaa kesän kurssien toteutumiseen. Syksyä varten oli jakelulle kuitenkin tehtävä laajemmat suunnitelmat ja yhteistyökumppaneiksi valikoituivat Valintatalo ja Suomalainen kirjakauppa. Valintatalo sen vuoksi, että sillä on kohtalaisen hyvä verkosto kauppoja joka puolella Vantaata ja Suomalainen Kirjakauppa, koska sen myötä saimme jakelun myös tärkeimpiin kauppakeskuksiin, eli Jumboon ja Myyrmanniin. Jakelua varten hankittiin myös jakelutelineitä. Syksyn opinto-ohjelmien painomäärä oli kappaletta, joka osoittautui vähän liian suureksi. Viestinnälle ja markkinoinnille jakelutavan muutos tietysti asettaa suuria haasteita. Kaikkia painokuluista säästettyjä euroja ei voi pitää säästettynä rahana. Entistä enemmän on käytettävä rahaa ja entistä useampia kanavia opiston toiminnan markkinoimiseen. Opistolla on omat verkkosivut Vantaan kaupungin sivustolla ja Opiston Facebook-sivu (facebook. com/vantaan.aikuisopisto) oli vuodenvaihteeseen mennessä kerännyt noin 550 tykkääjää. Reilu vuosi sitten Vantaan kaupunki vaihtoi omien verkkosivujensa toimintatapaa, ja kaikkien tulosalueiden ajankohtaiset uutiset alkoivat nousta kaupungin etusivulle. Aikuisopistolle tästä oli selkeästi hyötyä, ja tätä kautta myös Vantaan Sanomat nosti Aikuisopiston kursseja otsikkoina omille sivuilleen. Useampikin kurssi saatiin tätä kautta varsin mukavasti käyntiin. Vantaan Sanomiin ostettiin myös ilmoituksia jokaisen lukukauden alkaessa. Vantaan kaupungin omia Abribus-tauluja käytettiin myös kaikkien lukukausien alkaessa. Pääkaupunkiseudun opistojen kanssa yhteistyössä osallistuimme Messukeskuksen kirjamessuille yhteisellä Ilmonet.fi-osastolla. Tarkoituksena oli yleisen tietoisuuden lisääminen. Osastolla oli myös kirjansidonnan näytöksiä niin kirjansidonnan oppilaiden kuin opettajienkin toimesta. Mainonnan tarve lisääntyi, koska opinto-ohjelmien jakelu kaikkiin vantaalaisiin kotitalouksiin lopetettiin. KUVA ELINA VIENAMO 10 11

7 SIVISTYSTOIMI OPETUSLAUTAKUNTA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ JOHTORYHMÄ Tiimipäällikkö kielet Taito- ja taideaineiden tiimi Tiimipäällikkö taito- ja taideaineet Koulutuspäällikkö yhteiskunnalliset ja Arbis KANSALAISOPISTO Maahanmuuttajien valmistava ja perusopetus Kielitiimi Yhteiskunnallisten aineiden tiimi Rehtori Arbis Toimistotiimi Maahanmuuttajakoulutus Asiakaspalveluesimies Koulutuspäällikkö maahanmuuttajakoulutus Johtavat ja päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Opiskelijat ja sidosryhmät HENKILÖSTÖ Johtoryhmä Aikuisopisto kuuluu organisatorisesti Sivistystoimen suomenkielisen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueeseen. Vantaan aikuisopiston päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli seuraava: Päätoiminen henkilöstö: Johtoryhmä: 7 Kansalaisopisto - opettajat 9 Kansalaisopisto - toimisto 8 Maahanmuuttajien opetus: valmistava 2 perusopetus 4 aikuisten opetus 8 tukipalvelut 3 Yhteensä 41 henkilöä Aikuisopistolla työskenteli vuoden 2014 aikana 327 työsopimussuhteista tuntiopettajaa ja luennoij aa. Lisäksi opistossa on työskennellyt useita harjoittelij oita. Opistolla on johtoryhmä, johon on kuulunut seitsemän jäsentä; rehtori Petri Vahtera, koulutuspäällikkö Marja Repo, kielten tiimipäällikkö Timo Kuula, taito- ja taideaineiden tiimipäällikkö Pekka Rytkönen, koulutuspäällikkö Heli-Kaarina Degerman (ruotsinkielinen yksikkö, yhteiskunnalliset aineet sekä tukipalvelut), johtava suunnittelij aopettaja Aivi Hämäläinen (maahanmuuttajakoulutus) ja asiakaspalveluesimies Eeva Enbäck. Johtoryhmä kokoontui keskimäärin joka toinen viikko. Johtoryhmä piti lisäksi kehittämisseminaareja, joissa mm. valmisteltiin seuraavan vuoden tuloskorttia. Tiimit Opistossa on kielitiimi, taito- ja taideaineiden tiimi, yhteiskunnallisten aineiden tiimi, Arbis (ruotsinkielisen opetuksen tiimi), maahanmuuttajaopetuksen tiimi sekä toimisto- ja tukipalvelutiimi. Kielitiimiä johtaa Timo Kuula, tiimin jäseninä ovat Raila Poutanen, Raij a Lerkki, Elina Vienamo ja Heli-Kaarina Degerman. Taito- ja taideaineiden tiimiä johtaa Pekka Rytkönen, jäseninä Mauri Villberg (kuvataiteet), Raili Lamminmäki (tietotekniikka ja valokuvaus, vs.), Ilona Tuovinen (musiikki ja ilmaisutaito), Marjo Niinimäki (kotitalous), Mirja Hiirikoski (tanssi ja terveystieto, vs.) ja Heli Karpale (käsityöaineet). Yhteiskunnallisten aineiden tiimiä johtaa Heli-Kaarina Degerman. Tiimissä on jäsenenä Timo Kuula

8 Arbiksen johtajana toimii Heli-Kaarina Degerman. Maahanmuuttajayksikköä johtaa Marja Repo. Työvoimapoliittisen suomen kielen koulutuksen opettajina ovat toimineet Helena Tuominen-Aliferenko, Aivi Hämäläinen, Eevamaij a Iso-Heiniemi, Joonas Sillanpää, Marja-Leena Böhmeke, Erja Atroshi, Raili Lamminmäki, Dina Antila, Leea Välitalo, Miia Kunnari ja Katri Laine-Murhu. Starttikurssien opettajina ovat toimineet Elviira Tervo, Liisa Niemi, Erja Atroshi, Dina Antila, Marina Sindonen ja Aila Wikström. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ovat toimineet Majida Kinnunen ja Valter Kiiski. Perusopetuksen opettajina ovat toimineet Yasamin Salonen, Minna Hassinen ja Inge Noormets. Suomi toisena kielenä -opettajana on toiminut Marina Sindonen. Osa-aikaisena erityisopettajana on toiminut Terhi Voutilainen. Samalla tiellä -hankkeen projektityöntekij änä on toiminut Essi Pitkänen. Opintoneuvojana on toiminut Maij a Melo sekä Satu Puumala. Opintosihteerinä on toiminut Jarmo Kejonen. Toimisto- ja tukipalvelutiimiä johtaa Eeva Enbäck ja siihen kuuluvat Seij a Toivanen (31.7. saakka), Marja-Leena Anttonen, Eila Salmberg, Varpu Sjögren, Leila Eloneva, Eva Pesonen, Elisa Hamafaraj ( alkaen oppisopimusopiskelij ana) ja Ahmed Ladarsi. TYÖHYVINVOINTITOIMINTA Työhyvinvointiryhmään kuuluvat puheenjohtaja Heli-Kaarina Degerman ja jäsenet Pekka Rytkönen, Raila Poutanen, Marina Sindonen, Marja Repo, Mirja Hiirikoski, Eila Salmberg ja sihteerinä Leila Eloneva. Tyhy-toiminta järjestettiin vuonna 2014 siten, että kutakin erityistä tarvetta varten koottiin ryhmä, johon kuului tyhy-ryhmän jäseniä ja niitä opiston työntekij öitä, jotka olivat kunkin hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeässä asemassa. Tyhy-toiminnassa on hyödynnetty opiston omia runsaita mahdollisuuksia erilaisten virkistystilaisuuksien osalta sekä joitakin ulkopuolisia kouluttajia. Jokainen osallistuja on tuonut omia ideoitaan tarjottimelle. Tilaisuuksien aikataulutuksessa on pyritty toimimaan siten, että mahdollisimman monella on ollut mahdollisuus osallistua tapahtumiin, työtehtävien niin salliessa. Tyhy-tapahtumat olivat suosittuja ja keräsivät runsaasti osallistujia. Ohjelma tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja muuhun tekemiseen. Jo opistolaisten perinteeksi muodostuneeseen Naisten 10-tapahtumaan osallistui 10 naista. Muita yhteisiä tapahtumia olivat erilaiset käsityön, liikunnan ja tiimien omat tapahtumat. Elokuun henkilökunnan koulutuspäivänä työasioiden ohella nautittiin merimatkasta Porvooseen. Matkan aikana järjestettiin muistiluento sekä luento Tove Janssonista ja perillä Porvoossa oli mahdollista osallistua joko opastettuun kiertokävelyyn tai käynteihin Tove Jansson näyttelyssä ja J.L. Runebergin kotimuseossa. Retken mahdollisti opiston saama Hyvä työyhteisö -palkinto. Joulun alla järjestettiin vielä yhteinen glögitilaisuus. HENKILÖSTÖKOULUTUS Vantaan aikuisopiston yhtenä strategisena linjauksena on osaava henkilöstö. Osaamisen ylläpitäminen ja työssä jaksamisen varmistaminen edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista ja ajan tasalla pysymistä. Opisto tukee henkilöstön omaehtoista kouluttautumista sekä järjestää henkilöstökoulutusta. Vuonna 2014 ulkoisen koulutuksen henkilöstökoulutuspäiviä oli 70 ja sisäisiä koulutuspäiviä 39. Yhteensä koulutuspäiviä kertyi siis 109. Keskimäärin jokainen päätoiminen henkilö osallistui 2,7 koulutuspäivään. Tämä on täsmälleen sama tulos kuin vuonna Tuloskortin tavoitteena on ollut Vantaan kaupungin suosituksen mukaan 3 koulutuspäivää / henkilö. Opistolla on otettu käyttöön uusi kurssihallintojärjestelmä, jonka johdosta on järjestetty myös monenlaista koulutusta, jota ei ole kirjattu koulutuspäiviksi, mm. lähiopastusta ja pienryhmien koulutuksia. Opiston päätoiminen henkilökunta on ollut oikeutettu osallistumaan maksuttomasti opiston järjestämille kursseille, jos esimies on katsonut sen olevan luettavissa täydennyskoulutukseksi. Tuntiopettajat voivat osallistua yhdelle täydennyskoulutukseksi katsottavissa olevalle kurssille lukukaudessa (tämä koulutus ei ole mukana koulutuspäivätilastoissa). Myöskään näitä koulutuspäiviä ei teknisesti ole pystytty kirjaamaan koulutuspäiviksi, joten näiden määrästä ei ole tietoa. Opiston ulkopuoliseen koulutukseen päätoiminen henkilökunta on voinut osallistua esimiehen harkinnan mukaan, kun koulutus on liittynyt työssä tarvittavien taitojen kehittämiseen ja esimies on hyväksynyt koulutukseen osallistumisen. Tuntiopettajille on korvattu maksullista koulutusta hakemusten ja harkinnan mukaan joko kokonaan tai osittain. TURVALLISUUSTOIMINTA Vuonna 2014 kiinnitettiin huomiota opistotalon poistumisturvallisuuteen ja kehitettiin käytäntöjä. Myös vuotuiset harjoitukset ja kertaukset pidettiin totuttuun tapaan rehtorin antaman ohjeen mukaisesti kaikki tiimit pitivät turvallisuuskävelyn, jonka aikana tutustuttiin erilaisiin turvallisuuteen vaikuttaviin tekij öihin ja toimintatapoihin. Luokkien opettajanpöytään kiinnitettiin uusi turvallisuustiedote, ja luokissa olevat evakuointipakkaukset tarkistettiin ja tarvittaessa täydennettiin. Poistumisharjoituksen ( ) yhteydessä huomattiin, että ohjeistusta on kehitettävä. Tämän johdosta turvallisuustyöryhmä (Eeva Erkkilä, Joonas Sillanpää ja Petri Vahtera) päätti laatia uudenlaiset turvallisuusvalvojien ja turvallisuusjohtajan toimintaohjekortit. Korteissa kuvataan vaihe vaiheelta kyseistä tehtävää suorittavan henkilön toimet poistumistilanteessa. Kortin ohjetta noudattamalla kaikki vaiheet tulevat toteutetuiksi, eikä toimintaohjetta tarvitse muistaa ulkoa. Vuosittaisessa palotarkastuksessa katselmoitiin kiinteistön tiloja pistokokeenomaisesti. Tarkastuksessa todettiin myös, että toimintaa onnettomuustilanteessa on harjoiteltu, ja kehittämiskohteita havaittu. Tarkastuksessa katselmoitiin tiloja myös mahdollista tulevaa majoitustarvetta varten. Ainoa huomautus merkittiin pöytäkirjaan siitä, että osa poistumisteiden merkkivaloista oli pimeänä. Vuoden 2014 aikana uudistettiin opiston turvallisuuskansio toimialan ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksen nimi on nyt Hyvinvointikansio, ja siihen on koottu kaikki aiheen mukainen sisältö erilaisine ohjeistuksineen, tarkastuspöytäkirjoineen ja selvityksineen. Kielten suunnittelij aopettajat osallistuivat valtakunnalliseen Sukolin järjestämään kansalaisopistojen kieltenopettajien seminaariin

9 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT OPETUS- TOIMINTA Opiston talouden tasapainottamiseksi kurssien minimimäärä nostettiin 11 opiskelijaan. Tämä vaikutti kurssien toteutumiseen jonkun verran. Sekä opiskelijaettä opetustuntien määrä jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Minimimäärän noston vuoksi syyslukukaudelle myös suunniteltiin vähän aikaisempaa vähemmän kursseja. KURSSIEN MÄÄRÄT Yhteiskunnalliset Musiikki Kuvataiteet Kädentaidot Kotitalous Tanssi ja liik. hyvinvointiaineet Kielet Tietotekniikka Ruotsinkielinen opetus Maahanmuuttajakoulutus Kaikki yhteensä TUNTIEN MÄÄRÄT Yhteiskunnalliset Musiikki Kuvataiteet Kädentaidot Kotitalous Tanssi ja liik. hyvinvointiaineet Kielet Tietotekniikka Ruotsinkielinen opetus Maahanmuuttajakoulutus Kaikki yhteensä Kansalaisopisto toimii kolmen lukukauden periodeissa. Kevätlukukausi on välisenä aikana, kesälukukausi välisenä aikana ja syyslukukausi välisenä aikana. Aikuisten maahanmuuttajien työvoimapoliittinen koulutus toimii ympäri vuoden ja valmistava ja perusopetus noudattavat Vantaan opetuslautakunnan päättämiä perusopetuksen työ- ja loma-aikoja. OSALLISTUJIEN MÄÄRÄT Yhteiskunnalliset Musiikki Kuvataiteet Kädentaidot Kotitalous Tanssi ja liik. hyvinvointiaineet Kielet Tietotekniikka Ruotsinkielinen opetus Maahanmuuttajakoulutus Kaikki yhteensä

10 YHTEISKUNNALLISET AINEET KUVA ELINA VIENAMO Opiskelij oita Jonoon jääneitä Kursseja ja tapahtumia Opetustunteja Opetuspaikat 15 Yhteiskunnallisten aineiden opetuksessa tyypillisellä tavalla tunnusluvut vaihtelevat suuresti vuodesta toiseen. Vuonna 2014 vuorossa oli pienenpien lukujen vuosi. Osallistujamäärä putosi noin 350, kurssien määrä 30 ja tunnitkin vähenivät noin 300. Kokonaismäärään vaikuttaa varsin suuresti myös vuoden 2013 elokuussa toiseen tilastointiryhmään siirrettyjen ilmaisutaidonkurssien esitysten katsojamäärä, joka vielä huomattavasti nosti kevään 2013 osallistujamäärää. Noin viidennes opiskelij amäärän vähenemisestä selittyy tällä. Vanhat suosikit NLP, kirjallisuuden ja kulttuurin kurssit, sukututkimus ja terveys olivat 2014 edelleen suosittuja. Muita suuren suosion saavuttaneita kursseja olivat puutarhakurssit, mindfulness, viinikulttuuri ja taidehistorialliset luennot. DNA-tutkimusten yleistyminen toi kurssivalikoimaan uutuutena DNA-pohjaisen sukututkimuksen kurssin, jonka jatkokurssit sij oittuvat keväälle 2015, jolloin osallistujat pääsevät todella tutkimaan uusia uria sukuhistoriassaan. MAAHAMUUTTAJILLE SUUNNATUT KURSSIT Maahanmuuttajille suunnatut kurssit olivat myös varsin suosittuja. Maahanmuuttajille suunnattiin sekä työturvallisuuskorttikoulutusta että taloushallinnon kursseja. Kaikkiaan näille kursseille osallistui 130 kurssilaista. LUENTOSARJAT Luentosarjat ovat yksi yhteiskunnallisten aineiden tyypillisiä sisältöjä. Vuonna 2014 luentosarjat käsittelivät muun muassa arkeologiaa, puutarhaa, ihmisoikeuksia ja ihmisen evoluutiota. Luentosarjoilla kävi kaikkiaan 560 kuulij aa. YHTEISTYÖ Yhteistyötä Aivoliiton kanssa jatkettiin, ja syksyllä afaatikot jälleen kokoontuivat Myyrmäessä. Syksyllä järjestettiin myös yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ASIAA!-hankkeen kanssa energiatehokkuuteen liittyviä luentoja, jotka myös löysivät mukavasti yleisönsä. Vantaaseuran kanssa yhdessä järjestettiin kotiseutua käsittelevä luentosarja. Aikuisopistolla pidetyssä Uudenmaan kansalaisopistojen opetushenkilökunnan eloseminaarissa Samu Nyström kertoi työväen- ja kansalaisopistojen historiasta

11 MUSIIKKI JA ILMAISUTAITO Kesäkaudella laulun ryhmäopetuksen kurssit, yksinlaulukurssit sekä yhteislaulut olivat jälleen erittäin suosittuja. Soitinopetuksen puolelta Vapaan säestyksen alkeita pianolla -kurssille järjestettiin jopa rinnakkaiskurssi ensimmäisen täytyttyä välittömästi. Opistotalolla opetusta järjestetään tavallisissa luokissa ja Aikuisopiston ainoa musiikinopetukseen suunniteltu luokka on edelleen vain Myyringissä. Tästä johtuen esim. kaikki kosketinsoitinryhmät ja muut musiikin erikoiskurssit joudutaan järjestämään Myyringissä. Tuntien määrä Kurssien määrä Osallistujien määrä Opetuspaikat 29 Vuoden 2014 tunnusluvuissa suurin muutos edelliseen vuoteen verrattuna on talven osalla. Aiemmin yhteiskunnallisten aineiden ryhmässä ollut teatterin kurssitarjonta siirtyi syyslukukaudella 2013 musiikin rinnalle sekä opinto-oppaaseen että suunnittelullisena vastuualueena, joten tämä ero näkyy verrattaessa talven 2013 ja talven 2014 lukuja. Teatterin mukaantulo nostaa tuntien määrää n. 400 tunnilla ja samoin osallistujien määrä on noussut n. 400 osallistujalla. Syksyn osalta musiikin ja teatterin osallistujamäärää edelliseen syksyyn verrattuna kasvattavat edelleen konserttien ja tapahtumien runsaat osallistujamäärät. MUSIIKKI Opiston musiikinopetus on monipuolista on monenlaisia kuoroja, orkestereita, lauluryhmiä ja soitinryhmiä. Opetusta on isommissa ryhmissä, kuten kuoroissa ja erilaisissa pienryhmissä, esim. yksinlauluryhmissä, joissa myös saa jonkin verran yksilöllistäkin ohjausta. Opiskelij oita on myös vauvasta vaariin vauvamuskarilaisista kuorojen seniorilaulajiin. Yhteistä kaikille ryhmille ja opiskelij oille on suuri into musiikin opiskeluun ja harrastamiseen sekä itsensä toteuttamiseen ja itseilmaisuun musiikin keinoin. Halu oppia ja kehittyä omassa instrumentissa innostaa kaikenikäisiä. Musiikki ja yhteisöllisyys musiikin kautta ja sen äärellä on monelle tärkeä hyvinvoinnin lähde. Musiikkia ja musiikinopetuksen tarjontaa vietiin tänäkin vuonna aktiivisesti mahdollisimman laajasti muidenkin kuin vain kursseille osallistuvien saataville erilaisia avoimia opiston yhteislauluiltoja, konsertteja ja tapahtumia oli vuoden aikana 17. Kevätkauden ilmoittautumiset olivat odotettua hiljaisempia ja mm. soitinopetuksen lyhytkursseja jouduttiin peruuttamaan, koska ilmoittautuneiden minimimäärä ei toteutunut. Myös Länsi- Vantaalle Myyrinkiin keskitettyjä muskareita jouduttiin yhdistelemään ja peruuttamaan vähäisten osallistujamäärien vuoksi ja myös länsipuolella muskareista tuntui olevan ylitarjontaa varsin monen niitä järjestävän tahon ansiosta. Kevään laulunopetuksen lyhytkurssit olivat jälleen erittäin suosittuja. Esimerkiksi ns. matalan kynnyksen lyhyt laulun alkeiskurssi Laulukurssi laulutaidottomille täyttyi jälleen aivan äärimmilleen. Opetuspaikkojen lukumäärä on edellisten vuosien tapaan suuri sisältäen eri ryhmien monia esiintymispaikkoja. Jonoon jääneitä oli edelleen selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syksyn kurssitarjonnassa ennakoitiin opinto-ohjelman kotij akelun loppumisen, kurssihintojen korotuksen, minimimäärän noston ja Ilmonetin uudistumisen mahdollisia vaikutuksia kursseille ilmoittautumisten määriin jättämällä joitakin kursseja pois valikoimasta ja siten keskittämällä ilmoittautumisia. Opinto-oppaan kotij akelun loppumisen voidaan arvioida vaikuttaneen jonkin verran esim. joidenkin soitinopetuksen kurssien ja kenties muskareidenkin pienentyneisiin ilmoittautumismääriin. Länsipuolen Myyringin vauvamuskareita jouduttiin syksylläkin yhdistelemään ja peruuttamaan. Syksyn positiivisimpia kehitysaskeleita oli muskareiden saaminen kurssitarjontaan myös itäpuolelle, kun opetustila löytyi torstai aamupäiviksi jälleen Tikkurilasta Kulttuurikeskus Orvokista sen remontin valmistuttua. Tavoitteena pitkäjänteinen opiskelu Taide- ja taitoaineena musiikin kurssitarjonta painottuu pitkäjänteisiin koko lukuvuoden kursseihin, joiden kautta kurssitarjontaa perustetaan todellisille taidolliselle oppimiselle ja kehittymiselle kaiken laulun- ja soitinopetuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota opiskelij oille mahdollisuus kehittyä omassa instrumentissaan ammattitaitoisten opettajien tarjoaman perusteellisen ja oikeaa pohjaa laulu- ja soittotaidolle antaman opetuksen keinoin. Lisäksi järjestetään erilaisia lyhytkursseja eri teemoin, tarkoituksena täydentää koko vuoden kurssien tarjontaa ajankohtaisilla uutuuksilla ja mahdollisuudella tutustua uuteen harrastukseen ensin lyhyemmin. Myös musiikin harrastamisen luoma ilo ja hyvinvointi, mahdollisuus itseilmaisuun ja tunne-elämyksiin musiikin keinoin sekä yhteisöllisyys luovat arvopohjaa kurssitarjonnan suunnitteluun. Syksyn laulukurssitarjonta oli erittäin suosittua. Tutuista laulukursseista mm. Keskiviikon laulukurssit aloittelij oille ja Yksinlaulukurssit edistyneemmille olivat edelleen rinnakkaisryhmineen suosituimpia kursseja. Laulukurssien uutuutena Complete Vocal Technique -tutustumiskurssi täyttyi hetkessä ja jonoa muodostui niin runsaasti, että jonottajille tarjottiin samanlainen rinnakkaiskurssi. Myös lyhytkurssi Esiintymisjännitys hallintaan vastasi selkeään suureen kysyntään aiheessa. Soitinopetuksen kurssit toteutuivat melko lailla entiseen tapaan, mutta harvinaisempien instrumenttien, kuten harmonikan pienentyneisiin ilmoittautumismääriin mm. opinto-oppaan kotij akelun loppumisen voi arvella vaikuttaneen. Opiston kuoroissa tapahtui jonkin verran kuoronjohtajan vaihdoksia ja mm. Vantaan kamarikuoro kasvoi voimakkaasti. Orkesterit ja yhtyeet jatkoivat ennallaan ainoastaan Myyringin bändikurssit eivät tahdo tavoittaa opiskelij oita, etenkääin kohderyhmäänsä nuoria. Syyskuun alussa tehtiin käsityöaineiden kanssa yhteinen Kulttuuriretki Lahteen. Retken ohjelmassa oli mm. tutustuminen puuseppien ja muotoilij oiden Pro Puu -keskuksen näyttelyihin sekä Lahti Sinfonian Sibelius-festivaalin konsertti Sibeliustalossa

12 Joulu valtaa sydämen - Aikuisopiston joulukonsertissa Myyrmäen kirkossa oli yli 200 kuulijaa. KUVA ILONA TUOVINEN. Pienimuotoisempia, mutta erittäin tärkeitä ovat myös ne monet pienet konsertit ja matineat, joita monet kuorot, orkesterit, lauluryhmät, kitaristit ja hanuristit pitivät jälleen mm. Foibessa, Hoivakoti Hopeassa, Simonkodissa ja muissa vanhusten palvelukeskuksissa. Näissä monissa esiintymisissä toteutuu hienosti tärkeä tavoite viedä musiikkia, iloa ja virkistystä sellaisille kuulij oille, joiden ei ole mahdollista muuten käydä konserteissa. Lisäksi monet ryhmät järjestivät kausien päätteeksi pieniä esiintymisiä itse tai toisen ryhmän kanssa. Kaikkinensa opiston musiikinryhmien erilaisten esiintymisten kokonaismäärä noussee, kaikki ryhmien itsenäisesti organisoimat esiintymiset mukaan lukien, lähemmäs sataan. TEATTERI Teatterin kurssitarjontaan kuuluu näyttelij äntyön kursseja ja näytelmäkursseja sekä erilaisia improvisaatiokursseja, lausuntaa ja draamamenetelmien erikoiskursseja. Musiikin ja teatterin yhteisistä tunnusluvuista teatterin osuus on seuraavanlainen: talvikaudella toteutuneiden kurssien määrä 11 kurssia ja tuntien määrä 229, kesäkaudella kursseja 4 ja tunteja 57 ja edelleen syyskaudella kursseja 11 ja tunteja 382. Monenlaisia esiintymisiä ja tapahtumia Opiston erilaisissa musiikkitapahtumissa oli runsaasti kuulij oita ja osallistujia. Sävelten siivillä -kevätkonserttisarja lauantaina opistotalon salissa kokosi erilaisia kokoonpanoja ja erityylisiä musiikkiesityksiä yli 200 kuulij an iloksi. Samoin yli 200 kuulij aa oli kuuntelemassa musiikin ryhmien esityksiä Joulu valtaa sydämen -konsertissa Myyrmäen kirkossa keskiviikkona Yhteistyö Tikkurilan ja Lumon kirjastojen kanssa yhteislauluiltojen merkeissä jatkui aktiivisesti teemat Kevätjuhlan aikaan, Rakkauslauluja yli vuosikymmenten ja erilaiset joululauluillat kokosivat laulajia muutamista kymmenistä lähes sataan. Lisäksi koko perheen voimin virittäydyttiin jälleen joulutunnelmaan Myyringin tonttumuskarissa. Myös kielten kanssa jatkettu integrointi keväisten Der Mai ist gekommen ja jouluisten Weihnachtslieder auf Deutsch lauluiltojen merkeissä yhdisti edelleen innokkaat kieltenopiskelij at ja laulunharrastajat. Opiston monet kuorot ja orkesterit ovat erittäin suosittuja ja aktiivisia ryhmiä ja niillä on kevätja joulukonserttiensa lisäksi valtavasti esiintymisiä mitä erilaisimmissa paikoissa ja yhteistyötä moniin suuntiin. Helmikuussa kuorot Vantaan Naislaulajat ja Vantaan Laulun Oltermannit esiintyivät jälleen kahdessa loppuunmyydyssä Lauantain toivotut -konsertissa Martinus-salissa. Rekolan sekakuoro puolestaan konsertoi syksyllä yhdessä tallinnalaisen Riola-kuoron kanssa. Perinteikkäät myllyillat Helsingin pitäjän kirkonkylän myllyllä saivat taas opiston kuoroista esiintyjiksi ja yhteislaulun vetäjiksi, mm. Rekolan sekakuoron, Tikkurilan eläkeläisten kuoron, Tikkurilan mieskuoron ja Vantaan naislaulajat. Kevätkaudella ilmoittautuminen kursseille oli verkkaista ja kurssit käynnistyivät kangerrellen lopputulema oli kuitenkin hyvä ja sekä improvisaatiokurssit että näyttelij äntyön kurssit ja näytelmäkurssit ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Kesäkaudella toteutui hienosti kaksi uutuutta Teatteriohjauksen perusteet ja Stand up -komiikan kurssi, jotka vakiinnuttivat paikkansa myös syyskauden kursseiksi. Opistotalon näytelmäryhmät olivat edellisen vuoden tapaan suosittuja. Näytelmäryhmät käsikirjoittivat, lavastivat, puvustivat, valmistivat ja esittivät vuoden aikana jälleen neljä hienoa esitystä Anna Jaanisoon ohjauksessa. Toukokuussa ryhmät esittivät kaksi näytelmää Hakunilan teatterissa lastenesitys seikkailunäytelmä Velhovaari ja eliksiiri ja aikuisille puolestaan oli tarjolla Onnelliseksi tarkoitettu esitys naurettavista käänteistä synkkinä hetkinä. Joulukuussa esitykset olivat vuorostaan Opistotalolla Salaiset kaverit oli arkinen seikkailunäytelmä perheen pienimmille ja Kehä oli Tšehovin novelleista inspiroitunut esitys aikuisille arjen kehästä, valinnoista ja kohtalosta. Myös mm. lausuntaryhmä Vantaan lausujat esiintyi marraskuussa lausuntaillan merkeissä sekä Improlinko-ryhmä esiintyi improvisoiden Myyringin aulassa. TixiBand-puhallinorkesterin euroviisukonsertti Kuin silloin ennen täytti jälleen opistotalon juhlasalin

13 KUVATAITEET KUVA PEKKA RYTKÖNEN Opiskelij oita Kursseja ja tapahtumia Opetustunteja Opetuspaikat Opiston talousnäkymien epävakaus on osittain aiheuttanut varovaisuutta opetustarjonnan määrän suunnittelussa kuvataiteissa. Erityisesti syksyn 2014 luvuissa näkyy lievää taantumaa edelliseen vuoteen verrattuna, toteutuneiden tuntien määrä pieneni 177 tunnilla. Lukuihin on vaikuttanut myös osaltaan kurssiesitteen kotij akelun poistuminen kyseisestä syksystä alkaen. Koko vuoden toteutuneiden tuntien määrä oli 175 tuntia pienempi kuin edellisvuotena. Opiskelij amäärä laski vastaavasti 154 henkilöllä. Kuvataiteen kokonaisuutta on suunnitellut kaksi eri suunnittelij aopettajaa. Perinteisiä kuvataideaineita on suunnitellut Pekka Rytkönen. Toiminnan laajuuteen on vaikuttanut oleellisesti käytettävissä olevien erikoistilojen käyttömahdollisuus. Valokuvauksen opetuspaketti on selvästi muutamana edellisenä vuotena kysyntään reagoiden paisunut. Hannu Laamasen jäätyä eläkkeelle alkuvuodesta 2014, on uutena suunnittelij ana toiminut Raili Lamminmäki. Raili on jatkanut valokuvausopetuksen kehittämistä monipuoliseen suuntaan. Kasvupaineista huolimatta olemme joutuneet taloudellisista syistä jäädyttämään suunnittelun pohjana olevan opetustuntimäärän edellisen vuoden tasolle. UUTUUKSIA OPINTO-OHJELMASSA Luovuutta, iloa ja inspiraatiota maalaamiseen oli esimerkki uudenlaisesta lähestymistavasta kuvataiteen opetuksessa. Tästä opettajana toiminut Sirpa Aalto kertoo: Käsitykseni mukaan luovuus ei ole jotain meidän ulkopuolellamme olevaa, vaan meidän oma ominaisuutemme, joka on vain saatava käyttöön. Kurssilla pyrittiinkin purkamaan luovuuden sisäisiä esteitä, jolloin tekemisen ilo, spontaanisuus ja uuden luominen voisivat tapahtua itsestään. Luovuus edellyttää luottamusta omiin kykyihin, avoimuutta, rohkeutta ja kykyä antaa asioiden virrata vapaasti. Kurssilla tehtiin yksinkertaisia taideterapiaharjoituksia, joiden avulla oppilaat pystyivät tulemaan tietoiseksi omista rajoituksistaan ja purkamaan niitä. Tehtiin myös harjoituksia, jotka avasivat tietä sisäisesti ohjautuvaan työskentelytapaan, automaattiseen maalaamiseen. Musiikin käyttö luovuuden ja inspiraation lähteenä oli myös keskeisessä osassa kurssilla. Värileikki/käytännön värioppia maalareille oli maalausopiskelij oille suunnattu johdanto värihavaintoon Albersin teorian mukaan sekä käytännön värisekoitukseen paneutuva erikoiskurssi. Teoriaosuuden lisäksi kurssilla tehtiin pienimuotoisia maalausharjoituksia. Pienryhmäarviointia Luovuutta, iloa ja inspiraatiota maalaamiseen kurssilla, opettaja Sirpa Aalto toinen vasemmalta

14 KUVA PEKKA RYTKÖNEN Opiston tuntiopettajaksi muutaman vuoden tauon jälkeen palanneen Matti Kolehmaisen näyttely keskittyi muotokuviin ja muistumiin omasta lapsuudesta, tekniikkana nykyisin hieman harvinaisempi pastellimaalaus. Kolehmainen on niittänyt mainetta muotokuvamaalauksen saralla. Seinävitriineissä oli esillä enimmäkseen öljyvärimaalauksia: itävantaalaisista opintoryhmistä Aino Pekkala ja Tuij a Heiskanen sekä Asta Pajari Länsi-Vantaalta. Kaappivitriineissä oli tammikuussa Päivi Erosen, Virpi Hautamäki-Rauhalan, Arja Kolsi-Hyvösen, Paula Pirkolan ja Kaarina Rautasen posliininmaalauksia. Näiden jälkeen esittäytyi Sirkka Brunberg pääasiassa kipsi- ja betoniveistoksillaan aiheina muotokuvat ja eläinhahmot. Viimeisenä oli näytteillä Johanna Ojasen rakukeramiikkakurssin tuotoksia. Huhtikuun loppupuolisko Pisto-galleria sekä vitriinit oli varattu Itä-Vantaan taideryhmien käyttöön. Mauri Villbergin ja Pekka Rytkösen 60-vuotis juhlanäyttely Galleria Pistossa Kuvallisia oivalluksia 20 ideaa valokuvaukseen oli yksi valokuvauksen uusista kursseista, jossa välineellisen puolen sij asta keskityttiin kuvauksen luovaan sisältöön. Digitaalisen tekniikan tullessa vähitellen tutuksi, opetuksen sisällöllinen ja luova ulottuvuus on lisääntynyt myös valokuvauksen opetustarjonnassamme. KEVÄTNÄYTTELYT Kevätlukukauden päätteeksi on opistolla ollut perinteenä järjestää opiskelij atöiden näyttelyt tukemaan lukuvuoden aikana tehtyä taidekasvatustyötä, onhan taide vahvasti kommunikatiivista ja täynnä viestejä tekij öidensä kokemuksista. Samalla näyttelyt antoivat mahdollisuuden tehdyn työn kokonaisarviointiin. Länsi-Vantaan näyttelyssä nähtiin monipuolinen otos eri opettajien ohjauksessa tehtyjä maalauksia sekä taidegrafiikkaa. Itä-Vantaan näyttelyssä oli esillä maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, piirustuksia, valokuvia, keramiikkaa, posliininmaalauksia sekä ikoneita. Kevätnäyttelyt pidettiin Itä-Vantaalla Opiston Taidekeskuksessa sekä Länsi-Vantaalla Taidetalo Toteemissa PISTO-GALLERIAN NÄYTTELYTOIMINTA 2014 Kevätkauden ensimmäinen näyttelynpitäjä oli opiston valokuvausryhmien vetäjä Päivi Airas, jonka teokset edustavat perinteistä valokuvaamista, ei niinkään nykyisin laajalti käytössä oleviin kuvankäsittelytekniikkoja. Osassa kuvia on hyödynnetty pitkiä valotusaikoja liike- ja abstraktisten vaikutelmien aikaansaamiseksi. Helmikuun taiteilij ana esittäytyi mittavan uran tehnyt taidegraafikko Hannu Hyrske, jonka pienikokoiset ja humoristissävytteiset teokset herättivät suurta kiinnostusta. Mustavalkoiset työt edustavat perinteistä metalligrafiikkaa. Hyrske on vetänyt opistossa joitakin vuosia akvarellimaalausryhmiä. Pisto-gallerian syyskausi avautui kuvataiteilij a Sirkka Tapion näyttelyllä. Mukana oli muutama suhteellisen suurikokoinen puoliabstrakti maalaus ja joitakin pienempiä teoksia. Lokakuun aikana vuorossa oli taidemaalari Jouko Korkalan tyyliteltyjä muotokuvia ja abstrakteja maalauksia teoksissa on yhdistelty hiiliviivapiirustusta ja palettiveitsitekniikkaa. Korkalan teoksista välittyy pyrkimys hillittyyn ja harmoniseen väriasteikkoon. Korkala on harrastanut ja harrastaa edelleenkin kuvanveistoa opiston opintoryhmässä. Tekstiilitaiteilij a Raij a Rastas esittäytyi abstrakteilla tekstiilisommitelmilla, joissa hän käytti monipuolisesti erilaisia tekstiilikäsityön tekotapoja. Teoksissa käytetyt materiaalit liittyivät osittain hiljattain menehtyneen taiteilij an äidin materiaalij äämistöön ja työprosessi toimi osana surutyötä. Rastas on mm. kansallisesti tunnettu ja tunnustusta saanut kirkkotekstiilien suunnittelij a. Itä-Vantaan taideryhmien kevätnäyttely taidekeskuksessa Syyskauden päätti opiston päätoimisten taideaineiden opettajien Pekka Rytkösen ja Mauri Villbergin yhteisnäyttely, joka järjestettiin ikään kuin juhlan kunniaksi molempien tultua kuudenkymmenen vuoden ikään Rytköseltä oli mukana joitakin pronssiveistoksia ja runsaasti mitalitaidetta: palkittuja kilpailuehdotuksia, kipsiluonnoksia ja pronssiin toteutettuja teoksia sekä yksi toteutettu juhlaraha (F. E. Sillanpää /2013). Villbergin työt edustavat erilaisin sekatekniikoin toteutettuja reliefimäisiä, konstruktivistisia kompositioita ja uusekspressionistisia abstraktioita. Seinävitriineissä oli pääsääntöisesti öljyvärimaalauskurssilaisten tuotoksia: Mikkolan opintoryhmää edustivat Kaarina Iivarinen, Timo Mattila ja Ritva Pihkala (ryhmänäyttely) sekä itävantaalaiset Irja Partanen ja Päivi Rapo. Kaappivitriineissä oli syksyn aluksi Pekka Rytkösen elokuussa vetämän pronssikurssin pienoisveistoksia, jonka jälkeen keramiikkatöitään esittelivät Merja Koponen ja Anja Laukkanen-Kuosmanen. Viimeisenä ennen joulua vuorossa olivat Lea Erolan kipsiset ja betoniset veistokset. KUVA PEKKA RYTKÖNEN 26 27

15 KOTITALOUS KUVA LASSI KARIVALO Opiskelij at Kurssit Opetustunnit Opetuspaikat KANSALAISOPISTON KURSSITARJONTA Kotitalouden kaikki tunnusluvut laskivat vuoden -13 lukemista. Suurin syy tähän oli, ettei kesäkauden opinto-ohjelmaa enää jaettu suoraan kotitalouksiin. Kauden 38 tarjolla olleesta kurssista jouduttiin perumaan 25 osanottajien vähyyden takia. Kilterin koululla ei toteutunut yhtään kurssia. Kevätkaudella peruttiin 5 kurssia joko osanottajien vähyyden tai opettajien sairauslomien takia. Syyskaudella peruttiin 6 kurssia samoista syistä. Syksyllä kuitenkin järjestettiin lisäkurssit Libanonilainen meze-pöytä Kilterin koululla ja Sichuanin keittiö -kurssi Tikkurilassa. Uusia kurssiteemoja vuoden aikana olivat: fuusioruoka, maukkaat sisäelinruoat, pihvin paistaminen, itsenäisyyspäivän juhlaillallinen, joulumuorin ruokalahjat ja senioriherrojen ABC-kurssi. Kansainvälinen ruokakulttuuri niin Euroopasta, Aasiasta kuin Amerikastakin kiinnostaa edelleen opiskelij oita. Espanja, Italia, Kreikka, Sveitsi ja Venäjä ovat olleet ruokamatkailun eurooppalaisia kohdemaita. Kaukomaita ovat edustaneet: Intia, Nepali, Japani, Kiina, Thaimaa, Etiopia, Vietnam, Libya, Meksiko ja Brasilia. Kahden ainealueen yhteiskursseja ovat olleet: Pohjois-Italian ruoka- ja viinikurssi, Etelä-Italian ruokakulttuuri Apulian ja Basilicatan keittiöt, ranskalainen jouluhalko-leivontakurssi ja ruokakuvauskurssi. Vuosi -14 alkoi kuntouttavan työtoiminnan (ELVA) -kurssin 15 oppitunnin ruoanvalmistusjaksolla. Tikkurilan kulttuuriviikon aikana lauantaina kotitalousluokassa oli avoimet ovet tapahtuma ruisleipäkurssin loppupuolella. Tilaisuudessa oli mahdollisuus kysellä ruisleivän leipomisesta, nuuhkia vastapaistetun leivän tuoksua ja maistella leipää voin kera. Paikalla kävi 22 maistelij aa. Senioriherrat keittiössä on jatkuva kotitalouden vetonaula

16 MAAHANMUUTTAJAOPETUS KÄSITYÖ Nuorten maahanmuuttajien valmistavan ja perusopetuksen oppilaat kävivät keskiviikkoisin kotitaloustunneilla. Opetuksen perusteena oli terveellinen ja monipuolinen ravitsemus sekä perusruokien valmistaminen. Keittiöhygienialla oli myös keskeinen asema. Kuluneena vuonna valmistavia ryhmiä oli vain yksi. Oppilaita oli 12 ja opetustunteja 21. Perusopetuksen 7. luokalla oli 7 oppilasta ja 18 opetustuntia. Opettajan sairausloma lyhensi jaksoa 6 tunnilla. 8. luokalla oli 11 oppilasta ja opetustunteja kertyi luokalla oli kaksi opetusryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä oli 16 oppilasta ja opetustunteja 21. Toisessa ryhmässä oli 11 oppilasta ja 18 oppituntia. Työvoimapoliittisen maahanmuuttajakoulutuksen opiskelij oilla oli 7 kotitalouspäivää. Oppitunteja kertyi 35 ja opiskelij oita oli 132. Yhden opintopäivän pituisen kurssin aikana valmistettiin suomalainen arkilounas ja leivottiin karjalanpiirakoita ja korvapuusteja. Samalla tiellä -projektin ja Osaava vanhempi -projektin opiskelij at valmistivat suomalaista ruokaa ja leipoivat pullaa omien opettajiensa kanssa kotitalousluokassa. HYGIENIAOSAAMINEN Kansalaisopiston nuorten hygieniaosaamiskoulutus testeineen pidettiin kesäkuun alussa. Opiskelijoita oli 18 ja kaikki pääsivät osaamistestistä läpi ja saivat Eviran hygieniaosaamistodistukset. Työvoimapoliittisen maahanmuuttajakoulutuksen opiskelij oilla oli 3 hygieniaosaamiskoulutustilaisuutta testeineen vuoden aikana. Kevään koulutukseen osallistui myös perusopetuksen oppilaita 9. luokalta. Kurssilaisia oli yhteensä 57, joista 44 suoritti testin hyväksytysti ja sai Eviran hygieniaosaamistodistukset. Axxell-opistosta hygieniaosaamiskoulutuksessa kävi 37 opiskelij aa kevään ja syksyn kursseilla. Testin selvitti 28 osallistujaa. TYÖVOIMAPOLIITTISEN MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN HARJOITTELIJA Serkan Peker oli työharjoittelujaksolla kotitalousluokassa. Hän suunnitteli lounastarjoilua opiston henkilökunnalle, valmisti ennakkotilauksen mukaisesti ruoat, hoiti tarjoilun ja siivouksen. Raaka-aineiden hankinta oli myös hänen vastuullaan. Hän osallistui perusopetuksen 9. luokan kotitaloustunneille ja toimi apuohjaajana. Myös kotitalousluokan kaappien siivous ja liesien puhdistaminen kuuluivat tehtäviin. Opiskelij oita Jonoon jääneitä Kursseja ja tapahtumia Opetustunteja Opetuspaikat Vuonna 2014 peruuntuneiden kurssien määrä lisääntyi huomattavasti edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Näin ollen sekä kurssien, osallistujien että opetustuntienkin kokonaismäärä laski. Kevätkaudella voimaan tullut ryhmäkoon minimin nosto yhteentoista opiskelij aan vähensi kurssitoteutuman määrää jonkin verran, samoin aiempina vuosina järjestettyjen avoimien yleisötapahtumien puuttuminen pudotti osallistujien kokonaismäärää. Kursseja käynnistyi tasaisesti, mutta monet minimimosallistujamäärillä. Tapahtumista käsityöaineiden opettajien myyjäiset työnäytöksineen pidettiin entiseen tapaan, syksyllä osallistuttiin kokeilumielellä Tikkurilan kulttuuriviikon tapahtumiin kierrätysverstaan muodossa sekä Kirjamessuille yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun opistojen kanssa kirjansidonnan työnäytösten merkeissä. Syyskauden alussa järjestettiin kulttuuriretki Lahteen yhteistyössä musiikin kanssa. Matkan kohteena olivat Sibelius-festivaalin konsertti Sibeliustalossa ja tutustuminen Pro Puu-keskukseen, lahtelaisen puumuotoilun edistämiskeskukseen ja puuseppien yhteisöön. Esittely- ja näyttelykierroksen sekä puusepänverstaan tutustumiskäynnin jälkeen oli mahdollisuus tutustua Lahden sataman alueen muuhun käsityö- ja taidetarjontaan omatoimisesti ennen konserttia. OPETUSTARJONTA Käsityön tarjonnassa tehtiin vaatetusompelun ja kudonnan kohdalla muutoksia kurssimuotoihin. Aiempien yleis ompelu- ja kudontakurssien sij aan tarjonta jaettiin alkeis-, perus- ja jatkokursseihin. Kurssij aotuksen tarkoituksena on ennen kaikkea tarjota mahdollisimman hyvin opiskelij oiden taitotasoa vastaavia kursseja ja etenemismahdollisuus opinnoissa tasolta toiselle. Samalla toivomuksena oli saada innostuneita ja aktiivisia harrastajia myös jatkotason jo huomattavasti vaativampiin ryhmiin. Ompelun kursseissa suosituimpia olivat alkeis- ja peruskurssit, joita olikin useita tarjolla ja kudonnassa käynnistettiin sekä alkeis- että peruskurssit hyvällä menestyksellä yhden pitkän koko lukuvuoden mittaisen kudontakurssin sij aan. Kudonnan opetuksessa kurssitasojen lisäksi muutettiin aiempaa yhteistyötapaa Taito Uusimaan kanssa siten, että koko lukuvuoden kurssin sij aan yhteistyö suunnitellaan kurssikohtaisesti, alkeiskurssi järjestettiin opiston omana opetuksena, peruskurssi taas sen sij aan yhteistoimintakurssina Taito uusimaa ry:n kanssa

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vantaan aikuisopisto Vanda vuxenutbildningsinstitut Lummetie 5, 01300 Vantaa Puh (09) 8392 4342 Fax (09) 8392 4136 www.vantaa.fi/aikuisopisto

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimintakertomus 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTOSTA HYVINVOINTIA JA OSAAMISTA Pieksämäkeläiset ovat ottaneet opiston omakseen entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Syksy 2013. Opinto-ohjelma YLI 1100 KURSSIA. - löydä omasi. Studieprogrammet. Hösten 2013

Syksy 2013. Opinto-ohjelma YLI 1100 KURSSIA. - löydä omasi. Studieprogrammet. Hösten 2013 Opinto-ohjelma Studieprogrammet Syksy 2013 Hösten 2013 YLI 1100 KURSSIA - löydä omasi Jäte palaa energiaksi ORGANISATION CERTIFIED BY Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä kierrätykseen kelpaamattomasta sekajätteestä

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin Toimintakertomus vuosi 2013 Sisällysluettelo REHTORIN KATSAUS...3 Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta...3 LIIKUNTA...5 Opettajat...5 Kommenteja ryhmien toiminnasta...5 MUSIIKKI...7 Kevätlukukausi 2013...7

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

Vuosi 2014 muutosten alku 2

Vuosi 2014 muutosten alku 2 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2014 muutosten alku 2 1. Organisaatio ja hallinto 5 1.1. Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 5 1.2. Sivistystoimen lautakunta 5 1.3. Valkeakoski-opiston organisaatio

Lisätiedot

Viihtyisää asumista Vantaalla

Viihtyisää asumista Vantaalla AUTAMME TOTEUTTAMAAN UNELMIA. Viihtyisää asumista Vantaalla Lisätiet oa vuokra kohteis tamme sekä oh jeet asu nnon hakemi s e e n löydät kotisivu iltamm e: www.v av.fi Pohjoismaiden suurin soitinmyymälä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA Toiminta-ajatus Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus ja kulttuuri-tarpeita

Lisätiedot

Opinto-ohjelma Syksy 2012

Opinto-ohjelma Syksy 2012 Opinto-ohjelma Syksy 2012 Liitteenä Liikuntapalveluiden Ohjattua liikuntaa -esite Pohjoismaiden suurin soittimien suurmyymälä on Retail Park Vantaanportissa! Yli 2000 kitaraa ja bassoa Yli 200 pianoa ja

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto . Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Järvi-Saimaan kansalaisopiston toiminnan alkaminen... 3 Yleistä toiminnasta... 3 Opiskelijamäärät vuonna 2014... 4 Henkilöstö... 5

Lisätiedot

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOTOUTUMISKOULUTUS NUORISOTAKUUKOULUTUS OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS Erilaiset elämäntilanteet asettavat erilaisia koulutustarpeita.

Lisätiedot

AUTAMME TOTEUTTAMAAN UNELMIA.

AUTAMME TOTEUTTAMAAN UNELMIA. AUTAMME TOTEUTTAMAAN UNELMIA. Pohjoismaiden suurin soitinmyymälä sijaitsee Vantaalla. F-Musiikki Vantaa - Retail Park, Antaksentie 4, Vantaa ROSKAN UUSI ELÄMÄ. 2KG ROSKAA 135H VALOA * * 10W led-lamppu

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2014-2015 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106 Kotisivut: http:/www.salonlukio.fi Salon lukion logo

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

k u u l u m i s i a Kiipulan ammattiopiston K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7

k u u l u m i s i a Kiipulan ammattiopiston K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7 Kiipulan ammattiopiston k u u l u m i s i a K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7 Virvelinrannasta arjen taitoja s. 14-15 Kiipulan arvot näkyvät arjessa Päättyvä

Lisätiedot

Elämänmittaisen oppimisen äärellä. KIRAVO ja KUMUKI kirjasto ja koulut yhteistyössä. Opettajuuden uudet tuulet

Elämänmittaisen oppimisen äärellä. KIRAVO ja KUMUKI kirjasto ja koulut yhteistyössä. Opettajuuden uudet tuulet Vantaan kaupungin henkilöstölehti 2 2011 KIRAVO ja KUMUKI kirjasto ja koulut yhteistyössä Elämänmittaisen oppimisen äärellä Ryhtyisitkö yksityiseksi perhepäivähoitajaksi? Opettajuuden uudet tuulet Koulupsykologi

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2013 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta... 3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus... 3 1.1.1 Hallintoneuvosto... 4 1.1.2 Hallitus... 4

Lisätiedot