VUOSI- KERTOMUS. Vuosikertomus SISÄLTÖ. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI- KERTOMUS. Vuosikertomus SISÄLTÖ. Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6"

Transkriptio

1 VUOSI- KERTOMUS Vuosikertomus SISÄLTÖ Aikuisopiston 56. toimintavuosi 2 Laatutyö 4 Toimintaperiaatteet 5 Kehittämishankkeet 6 Fyysinen toimintaympäristö 8 Viestintä ja markkinointi 10 Organisaatio ja henkilöstö 12 Henkilöstö 12 Henkilöstökoulutus 14 Työhyvinvointitoiminta 15 Turvallisuustoiminta 15 Opetustoiminta 16 Toiminnan tunnusluvut 17 Yhteiskunnalliset aineet 18 Musiikki ja ilmaisutaito 20 Kuvataiteet 24 Kotitalous 28 Käsityö 31 Tietotekniikka 34 Liikunta, terveys ja hyvinvointi 35 Kielten opetus 39 Arbis 50 Maahanmuuttajakoulutus 51 Tapahtumat 58 Aikuisopisto goes Kulttuuriviikko 61 Joulutapahtuma 61 Matkat 63

2 AIKUISOPISTON 57. TOIMINTA- VUOSI Muutakin kuin kirjaviisautta Opiston perustoiminta kehittyi edellisenä vuonna linjattujen strategioiden mukaisesti. Toiminta väheni hieman säästötoimien sekä opiskelij amäärän vähenemisen johdosta. Ainealueiden kehittämiseen sekä opetussuunnitelmatyöhön kiinnitettiin huomiota. Paljon voimavaroja vuoden aikana vei edelleen uuden kurssihallintojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät koulutukset sekä järjestelmän käytön opettelu. Vantaan kaupungin ylläpitämässä Vantaan aikuisopistossa on vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittama kansalaisopisto ja perusopetuslain tarkoittama nuorten maahanmuuttajien perusopetus. Kansalaisopistossa on myös ruotsinkielisen opetuksen yksikkö. Opisto perustettiin vuonna Vuosittain opistossa opiskelee yli kurssilaista. Vantaan aikuisopisto järjestää: kansalaisopisto-opetusta avoimen yliopiston opetusta täydennyskoulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi perusopetukseen valmistavaa sekä perusopetusta maahanmuuttajille työelämä- ja kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille tilauskoulutusta yrityksille ja yhteisöille Opistossa on jatkuvasti käynnissä kehittämishankkeita. Vuonna 2014 opistossa järjestettiin kaikkiaan opetustuntia. Kurssien lukumäärä oli Opiskelij amäärä oli Nuorten maahanmuuttajien perusopetuksessa 31 nuorta sai peruskoulun päästötodistuksen keväällä Aikuisille maahanmuuttajille suunnatussa työelämäkoulutuksessa opiskelij atyöpäivien määrä oli

3 LAATUTYÖ Opistossa on käytössä CAF-mallin mukainen laatukäsikirja. Tuloskortit toimivat johtamisen työvälineinä niin koko opiston tasolla kuin tiimeissäkin. Laatutyöskentely pyrkii olemaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Laatutyössä tehtiin muutamana edellisenä vuonna merkittävää työtä. Vuoden 2014 aikana keskityttiin juurruttamaan toimintamalleja ja kehittämään uuden opistojärjestelmän käyttöä laatumallien mukaiseksi. Prosessien kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota osana uuden kurssihallintojärjestelmän, Kursorin, käyttöönottoa. Opiston visiona on Kaikkien yhteinen opisto, jossa oppiminen, ilo ja osaaminen tuottavat omaa pääomaa. Oppiminen ja osaamisen kehittyminen ovat pääosassa oppilaitoksen toiminnassa. Kurssimme keskittyvät osaamisen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseen. Osaamisen karttuminen hyödyttää meitä jokaista laajasti: esimerkiksi työtehtävissä paremmin selviämisen tai virkistäytymisen ja rentoutumisen kautta. Monille oppimisen prosessi saattaa olla tärkeämpi kuin varsinaisen päämäärän saavuttaminen lopullista päämäärää ei välttämättä olekaan, vaan tekemisessä kehittymisen polku on tärkein. Oppimisen ilo, opiskelun ilo ja tekemisen ilo näkyvät Aikuisopistolla sekä asiakkaiden että opettajien arjessa. Yksi vapaan sivistystyön peruspilareista konkreettisen oppimisen lisäksi on hyvän mielen tuottaminen. Oppiminen leppoisassa ilmapiirissä on mukavaa ja tehokasta. Henkilökunnan ja opettajien näkökulmasta työmme on erittäin antoisaa meillä on ilo työskennellä kaiken aikaa erittäin motivoituneiden opiskelij oiden kanssa. Omaa pääomaa sivistyshyötyä opiskelu tuo sekä työhön että vapaa-aikaan. Tätä on vaikea mitata, mutta olemme opistolla vakuuttuneita siitä, että jokainen noin kurssilaisestamme on jollain tavalla lisännyt omaa pääomaansa, ja sitä kautta parantanut kokonaisvaltaisesti hyvinvointiaan. Pääoma voi tässä kohden olla tietoa tai taitoa, kokonaisvaltaista hyvinvointia tai vaikkapa sosiaalisen piirin laajentamista. Opisto on kaikkien yhteinen opisto, ja toimimme jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Otamme vastaan palautteita, kurssitoiveita ja kehittämisideoita monin eri tavoin, ja pyrimme hyödyntämään kaikkea saamaamme palautetta. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti eri alojen asiantuntij oita, joten tuntiopettajia löytyy eri aiheisiin laajasti. Niinpä ainealuekirjomme on varsin laaja siitä voisi sanoa löytyvän jokaiselle jotakin. Mielenkiinnon kohteet muuttuvat kuitenkin koko ajan ja opisto toivookin jatkuvasti vihjeitä uusiksi kurssiaiheiksi. TOIMINTAPERIAATTEET Syksyllä 14 koettiin myös tarpeelliseksi tehdä kaikille kurssilaisille selkeät säännöt kursseilla ja opiston tiloissa toimimista varten. Opistolle laadittiin omat toimintaperiaatteet: Ilmoittautuessaan kurssille opiskelij a sitoutuu noudattamaan seuraavia Vantaan aikuisopiston toimintaperiaatteita, joiden tavoitteena on luoda hyvät edellytykset kansalaisopistotoiminnalle sekä edistää yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta, opiskeluhalua ja hyviä tapoja: Tunneille saavutaan täsmällisesti noudattaen opettajan antamia ohjeita. Tunnin lopuksi luokka ja oma paikka jätetään siistiin kuntoon. Opiskelij oilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jonka ylläpitämiseksi käyttäydytään ystävällisesti ja toiset huomioon ottaen, ketään millään tavalla kiusaamatta. Opetuksen häiritseminen ja epäasiallinen käyttäytyminen on kiellettyä. Uhkaava ja väkivaltainen käyttäytyminen on kiellettyä. Alkoholin ja päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä. Huumetapaukset ilmoitetaan aina poliisille. Opiskelij at ovat velvollisia ilmoittamaan havaitusta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta välittömästi opettajalle tai muulle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle. Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö opiston alueella on kiellettyä. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta on tehtävä heti ilmoitus opettajalle tai muulle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle. Opiskelij at ovat velvollisia korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon. Kurssimaksut suoritetaan määräajassa. Toimintaperiaatteiden vastainen käyttäytyminen voi johtaa kurssien osallistumisoikeuden epäämiseen. 4 5

4 KEHITTÄMISHANKKEET Maahanmuuttajakoulutus Vuoden alussa käynnistyi ESR-rahoitteinen Samalla-tiellä-hanke. Hankkeessa annettiin erityistä tukea suomen kielen opiskelussa, järjestettiin kesätoimintaa ja ohjattiin nuoria monipuolisesti. Aikuisopisto osallistui kumppanina seuraaviin Opetushallituksen rahoittamiin kehittämishankkeisiin: Kotka (kotoutumiskoulutus vapaassa sivistystyössä), Tomako (kielen opettamisen toiminnalliset menetelmät) ja Kotoverkko (kotoutumiskoulutuksen laadun kehittäminen). Opintosetelit Opetushallitus myönsi vuonna 2014 opintoseteliavustusta Aikuisopistolle kaikkiaan euroa. Kohderyhmänä opintoseteliavustukselle olivat maahanmuuttajat ja työttömät työnhakij at. Vaikka erityisiä maahanmuuttajille suunnattuja opintosetelikursseja ei järjestetty, kohdistui maahanmuuttajille iso määrä avustuksesta. Tämä johtuu siitä, että moni opiston kursseilla opiskeleva maahanmuuttaja on oikeutettu työttömyysalennukseen. Näin sekä kantaväestön että maahanmuuttajaväestön opintoseteliavustukset muodostuivat vuonna 2014 työttömyysalennuksen muodossa. Kaikkiaan opintoseteliavustuksen turvin opiskeli 480 henkilöä. Laatu- ja kehittämishanke Opisto sai vuosille Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisrahoitusta. Hankkeen kohteena oli Kursor-kurssihallintojärjestelmän kehittäminen ja sen käyttöönottaminen myös tuntiopettajien työvälineenä. Hanketta aloitettiin vuoden 2014 syksyllä järjestelmätoimintojen kehittämisellä, erilaisilla koulutuksilla ja ohjeistusten laatimisella. Järjestelmään suunniteltiin myös toimintoja tiimi- ja ainealuekohtaisen talouden suunnitteluun ja seurantaan. Suurin osa hankkeen toteuttamisesta tulee sij oittumaan vuoteen Aikuisopisto on osallistunut pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen yhteisen ilmoittautumisjärjestelmän (Ilmonet.fi) ylläpitämiseen ja uudistamiseen. Aikuisopisto on osallistunut myös pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen yhteisen opistojärjestelmän (Kursor) kehittämiseen ja rakentamiseen. Uusi kurssihallintojärjestelmä otettiin portaittain käyttöön jo syksyn 2013 aikana, mutta käyttöönottoon liittyvät toimet ja koulutukset jatkuivat aktiivisesti vielä vuoden 2014 aikana. Rehtori Petri Vahtera on toiminut Kursor-projektiryhmän puheenjohtajana myös vuonna Pääkaupunkiseudun kunnalliset kansalaisopistot (Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Helsingfors arbis, Espoon työväenopisto, Kauniaisten kansalaisopisto ja Vantaan aikuisopisto) toteuttivat yhdessä Opet oppii -hanketta. Tässä hankkeessa järjestettiin runsaasti koulutusta opistojen henkilökunnalle eri aihealueilta markkinoinnista ja taloudesta pedagogiikkaan. Ruotsinkielisen opetustarjonnan sekä sen markkinoinnin tukemiseksi on ollut voimassa puitesopimus Helsingfors arbiksen kanssa järjestettiin Vantaan aikuisopistolla asiakaspalveluhenkilöstön perinteinen seminaari, ja samana päivänä järjestettiin Vantaan aikuisopistolla myös opetushenkilöstön perinteinen eloseminaari. Rehtoriryhmä kokoontui vuoden aikana keskimäärin kuukausittain. Eri ainealueiden yhteistyöryhmät olivat yhteydessä mm. uuden opistojärjestelmän aineryhmäluokituksen laatimisen merkeissä useasti. Ystäväopistoyhteistyö Vantaan aikuisopistolla on ystäväopistoina Suomen pohjoisin ja eteläisin kansalaisopisto: Revontuli-opisto (joka toimii Kittilän, Enontekiön ja Sodankylän alueella) sekä Sofia-opisto (joka toimii Espanjan Aurinkorannikolla). Revontuli-opiston kanssa toimi tiedotusyhteistyö, jonka mukaan molemmat opistot tiedottavat kursseistaan toistensa toimialueilla. Pohjoisessa mainostetaan erityisesti Vantaan aikuisopiston verkkokursseja ja matkoja ja etelässä mainostetaan Revontuliopiston kesäkaudelle suunniteltuja intensiivisiä kursseja ja matkoja. Opet oppii Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmasta rahoitettu Opet oppii -hanke ( ) lisää vakituisten ja tuntiopettajien aikuispedagogista osaamista sekä valmiuksia tietoja viestintätekniikan pedagogisessa käytössä. Opettajille ja muulle henkilökunnalle on järjestetty koulutusta mm. ryhmätyöskentelymenetelmistä, verkkopedagogiikasta ja erilaisten oppij oiden huomioon ottamisesta. Vuoden 2014 aikana järjestettiin 101 tilaisuutta. Hankkeen verkostoon kuuluvat Espoon työväenopisto, Helsingin työväenopisto, Kauniaisten kansalaisopisto ja Vantaan aikuisopisto. Sen kohderyhmää ovat opistojen päätoiminen henkilökunta sekä tuntiopettajat, yhteensä noin henkilöä. Hankkeella on internetsivut Vuonna 2013 alkanut hanke sai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta jatkorahoituksen kaudelle Pääkaupunkiseutuyhteistyö Vantaan aikuisopisto on ollut aktiivisesti mukana pääkaupunkiseudun sekä Uudenmaan kansalaisopistojen yhteistyöfoorumeissa. Rehtori Petri Vahtera toimi lukuvuoden pääkaupunkiseudun johtoryhmän puheenjohtajana. Vantaan aikuisopistolla on ystäväopistoina Suomen pohjoisin ja eteläisin kansalaisopisto. 6 7

5 FYYSINEN TOIMINTA- YMPÄRISTÖ Kursseja noin 40 paikassa eri puolilla Vantaata Tikkurilassa, Lummetie 5:ssä sij aitsee Opistotalo, joka on opiston hallinnollinen keskus. Opistotalossa on suunnittelu- sekä opetustiloja. Tikkurilan kirjaston yhteydessä olevaan Taidekeskukseen sij oittuvat taideopetustilat sekä Pisto-taidegalleria. Myyrmäessä Myyringin kiinteistössä sij aitsevat opetus- ja toimistotilat palvelevat länsivantaalaisia. Edellä mainittujen tilojen lisäksi kursseja järjestetään noin 40 paikassa eri puolilla Vantaata. Pääopetuspaikat ovat kuitenkin Tikkurila ja Myyrmäki. Syyslukukaudella kiinnitettiin erityistä huomiota Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueiden kurssitarjontaan ja niistä tiedottamiseen. KUVA ELINA VIENAMO 8 9

6 Viestinnästä puhuttaessa vuosi 2014 tulee jäämään opiston historiaan. Kevään 2014 opintoohjelma oli viimeinen, joka jaettiin kaikkiin vantaalaisiin kotitalouksiin joulukuussa VIESTINTÄ JA MARKKI- NOINTI Vantaan Sanomat nosti Aikuisopiston kursseja otsikkoina omille sivuilleen. Useampikin kurssi saatiin tätä kautta varsin mukavasti käyntiin. Vantaan kasvaessa opinto-ohjelman painosmäärät olivat viime vuosina nousseet jo kappaleeseen. Kun tämä määrä painettiin 3 kertaa vuodessa, alkoi jo olla selvää, että se ei enää vastaa kaupungin kestävän kehityksen ja järkevän kulutuksen vaatimuksia. Kesän 2014 opinto-ohjelman kohdalla olikin jo pakko myöntää realiteetit, seurata naapurikaupunkien työväenopistojen esimerkkiä ja luopua koko kaupungin kattavasta jakelusta. Kesän ohjelman painomäärä oli enää kappaletta. Päätös kesän opinto-ohjelman jakelutavan muuttamisesta tehtiin opinto-ohjelman ilmestymisen suhteen varsin myöhäisessä vaiheessa, ja tämän vuoksi Kesän 2014 opinto-ohjelma oli Opistotalon ja Myyringin lisäksi jaossa ainoastaan kaupungin omissa toimipaikoissa, kuten kirjastoissa ja uimahalleissa. Tämä saattoi myös suuresti vaikuttaa kesän kurssien toteutumiseen. Syksyä varten oli jakelulle kuitenkin tehtävä laajemmat suunnitelmat ja yhteistyökumppaneiksi valikoituivat Valintatalo ja Suomalainen kirjakauppa. Valintatalo sen vuoksi, että sillä on kohtalaisen hyvä verkosto kauppoja joka puolella Vantaata ja Suomalainen Kirjakauppa, koska sen myötä saimme jakelun myös tärkeimpiin kauppakeskuksiin, eli Jumboon ja Myyrmanniin. Jakelua varten hankittiin myös jakelutelineitä. Syksyn opinto-ohjelmien painomäärä oli kappaletta, joka osoittautui vähän liian suureksi. Viestinnälle ja markkinoinnille jakelutavan muutos tietysti asettaa suuria haasteita. Kaikkia painokuluista säästettyjä euroja ei voi pitää säästettynä rahana. Entistä enemmän on käytettävä rahaa ja entistä useampia kanavia opiston toiminnan markkinoimiseen. Opistolla on omat verkkosivut Vantaan kaupungin sivustolla ja Opiston Facebook-sivu (facebook. com/vantaan.aikuisopisto) oli vuodenvaihteeseen mennessä kerännyt noin 550 tykkääjää. Reilu vuosi sitten Vantaan kaupunki vaihtoi omien verkkosivujensa toimintatapaa, ja kaikkien tulosalueiden ajankohtaiset uutiset alkoivat nousta kaupungin etusivulle. Aikuisopistolle tästä oli selkeästi hyötyä, ja tätä kautta myös Vantaan Sanomat nosti Aikuisopiston kursseja otsikkoina omille sivuilleen. Useampikin kurssi saatiin tätä kautta varsin mukavasti käyntiin. Vantaan Sanomiin ostettiin myös ilmoituksia jokaisen lukukauden alkaessa. Vantaan kaupungin omia Abribus-tauluja käytettiin myös kaikkien lukukausien alkaessa. Pääkaupunkiseudun opistojen kanssa yhteistyössä osallistuimme Messukeskuksen kirjamessuille yhteisellä Ilmonet.fi-osastolla. Tarkoituksena oli yleisen tietoisuuden lisääminen. Osastolla oli myös kirjansidonnan näytöksiä niin kirjansidonnan oppilaiden kuin opettajienkin toimesta. Mainonnan tarve lisääntyi, koska opinto-ohjelmien jakelu kaikkiin vantaalaisiin kotitalouksiin lopetettiin. KUVA ELINA VIENAMO 10 11

7 SIVISTYSTOIMI OPETUSLAUTAKUNTA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ JOHTORYHMÄ Tiimipäällikkö kielet Taito- ja taideaineiden tiimi Tiimipäällikkö taito- ja taideaineet Koulutuspäällikkö yhteiskunnalliset ja Arbis KANSALAISOPISTO Maahanmuuttajien valmistava ja perusopetus Kielitiimi Yhteiskunnallisten aineiden tiimi Rehtori Arbis Toimistotiimi Maahanmuuttajakoulutus Asiakaspalveluesimies Koulutuspäällikkö maahanmuuttajakoulutus Johtavat ja päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Opiskelijat ja sidosryhmät HENKILÖSTÖ Johtoryhmä Aikuisopisto kuuluu organisatorisesti Sivistystoimen suomenkielisen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueeseen. Vantaan aikuisopiston päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli seuraava: Päätoiminen henkilöstö: Johtoryhmä: 7 Kansalaisopisto - opettajat 9 Kansalaisopisto - toimisto 8 Maahanmuuttajien opetus: valmistava 2 perusopetus 4 aikuisten opetus 8 tukipalvelut 3 Yhteensä 41 henkilöä Aikuisopistolla työskenteli vuoden 2014 aikana 327 työsopimussuhteista tuntiopettajaa ja luennoij aa. Lisäksi opistossa on työskennellyt useita harjoittelij oita. Opistolla on johtoryhmä, johon on kuulunut seitsemän jäsentä; rehtori Petri Vahtera, koulutuspäällikkö Marja Repo, kielten tiimipäällikkö Timo Kuula, taito- ja taideaineiden tiimipäällikkö Pekka Rytkönen, koulutuspäällikkö Heli-Kaarina Degerman (ruotsinkielinen yksikkö, yhteiskunnalliset aineet sekä tukipalvelut), johtava suunnittelij aopettaja Aivi Hämäläinen (maahanmuuttajakoulutus) ja asiakaspalveluesimies Eeva Enbäck. Johtoryhmä kokoontui keskimäärin joka toinen viikko. Johtoryhmä piti lisäksi kehittämisseminaareja, joissa mm. valmisteltiin seuraavan vuoden tuloskorttia. Tiimit Opistossa on kielitiimi, taito- ja taideaineiden tiimi, yhteiskunnallisten aineiden tiimi, Arbis (ruotsinkielisen opetuksen tiimi), maahanmuuttajaopetuksen tiimi sekä toimisto- ja tukipalvelutiimi. Kielitiimiä johtaa Timo Kuula, tiimin jäseninä ovat Raila Poutanen, Raij a Lerkki, Elina Vienamo ja Heli-Kaarina Degerman. Taito- ja taideaineiden tiimiä johtaa Pekka Rytkönen, jäseninä Mauri Villberg (kuvataiteet), Raili Lamminmäki (tietotekniikka ja valokuvaus, vs.), Ilona Tuovinen (musiikki ja ilmaisutaito), Marjo Niinimäki (kotitalous), Mirja Hiirikoski (tanssi ja terveystieto, vs.) ja Heli Karpale (käsityöaineet). Yhteiskunnallisten aineiden tiimiä johtaa Heli-Kaarina Degerman. Tiimissä on jäsenenä Timo Kuula

8 Arbiksen johtajana toimii Heli-Kaarina Degerman. Maahanmuuttajayksikköä johtaa Marja Repo. Työvoimapoliittisen suomen kielen koulutuksen opettajina ovat toimineet Helena Tuominen-Aliferenko, Aivi Hämäläinen, Eevamaij a Iso-Heiniemi, Joonas Sillanpää, Marja-Leena Böhmeke, Erja Atroshi, Raili Lamminmäki, Dina Antila, Leea Välitalo, Miia Kunnari ja Katri Laine-Murhu. Starttikurssien opettajina ovat toimineet Elviira Tervo, Liisa Niemi, Erja Atroshi, Dina Antila, Marina Sindonen ja Aila Wikström. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ovat toimineet Majida Kinnunen ja Valter Kiiski. Perusopetuksen opettajina ovat toimineet Yasamin Salonen, Minna Hassinen ja Inge Noormets. Suomi toisena kielenä -opettajana on toiminut Marina Sindonen. Osa-aikaisena erityisopettajana on toiminut Terhi Voutilainen. Samalla tiellä -hankkeen projektityöntekij änä on toiminut Essi Pitkänen. Opintoneuvojana on toiminut Maij a Melo sekä Satu Puumala. Opintosihteerinä on toiminut Jarmo Kejonen. Toimisto- ja tukipalvelutiimiä johtaa Eeva Enbäck ja siihen kuuluvat Seij a Toivanen (31.7. saakka), Marja-Leena Anttonen, Eila Salmberg, Varpu Sjögren, Leila Eloneva, Eva Pesonen, Elisa Hamafaraj ( alkaen oppisopimusopiskelij ana) ja Ahmed Ladarsi. TYÖHYVINVOINTITOIMINTA Työhyvinvointiryhmään kuuluvat puheenjohtaja Heli-Kaarina Degerman ja jäsenet Pekka Rytkönen, Raila Poutanen, Marina Sindonen, Marja Repo, Mirja Hiirikoski, Eila Salmberg ja sihteerinä Leila Eloneva. Tyhy-toiminta järjestettiin vuonna 2014 siten, että kutakin erityistä tarvetta varten koottiin ryhmä, johon kuului tyhy-ryhmän jäseniä ja niitä opiston työntekij öitä, jotka olivat kunkin hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeässä asemassa. Tyhy-toiminnassa on hyödynnetty opiston omia runsaita mahdollisuuksia erilaisten virkistystilaisuuksien osalta sekä joitakin ulkopuolisia kouluttajia. Jokainen osallistuja on tuonut omia ideoitaan tarjottimelle. Tilaisuuksien aikataulutuksessa on pyritty toimimaan siten, että mahdollisimman monella on ollut mahdollisuus osallistua tapahtumiin, työtehtävien niin salliessa. Tyhy-tapahtumat olivat suosittuja ja keräsivät runsaasti osallistujia. Ohjelma tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja muuhun tekemiseen. Jo opistolaisten perinteeksi muodostuneeseen Naisten 10-tapahtumaan osallistui 10 naista. Muita yhteisiä tapahtumia olivat erilaiset käsityön, liikunnan ja tiimien omat tapahtumat. Elokuun henkilökunnan koulutuspäivänä työasioiden ohella nautittiin merimatkasta Porvooseen. Matkan aikana järjestettiin muistiluento sekä luento Tove Janssonista ja perillä Porvoossa oli mahdollista osallistua joko opastettuun kiertokävelyyn tai käynteihin Tove Jansson näyttelyssä ja J.L. Runebergin kotimuseossa. Retken mahdollisti opiston saama Hyvä työyhteisö -palkinto. Joulun alla järjestettiin vielä yhteinen glögitilaisuus. HENKILÖSTÖKOULUTUS Vantaan aikuisopiston yhtenä strategisena linjauksena on osaava henkilöstö. Osaamisen ylläpitäminen ja työssä jaksamisen varmistaminen edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista ja ajan tasalla pysymistä. Opisto tukee henkilöstön omaehtoista kouluttautumista sekä järjestää henkilöstökoulutusta. Vuonna 2014 ulkoisen koulutuksen henkilöstökoulutuspäiviä oli 70 ja sisäisiä koulutuspäiviä 39. Yhteensä koulutuspäiviä kertyi siis 109. Keskimäärin jokainen päätoiminen henkilö osallistui 2,7 koulutuspäivään. Tämä on täsmälleen sama tulos kuin vuonna Tuloskortin tavoitteena on ollut Vantaan kaupungin suosituksen mukaan 3 koulutuspäivää / henkilö. Opistolla on otettu käyttöön uusi kurssihallintojärjestelmä, jonka johdosta on järjestetty myös monenlaista koulutusta, jota ei ole kirjattu koulutuspäiviksi, mm. lähiopastusta ja pienryhmien koulutuksia. Opiston päätoiminen henkilökunta on ollut oikeutettu osallistumaan maksuttomasti opiston järjestämille kursseille, jos esimies on katsonut sen olevan luettavissa täydennyskoulutukseksi. Tuntiopettajat voivat osallistua yhdelle täydennyskoulutukseksi katsottavissa olevalle kurssille lukukaudessa (tämä koulutus ei ole mukana koulutuspäivätilastoissa). Myöskään näitä koulutuspäiviä ei teknisesti ole pystytty kirjaamaan koulutuspäiviksi, joten näiden määrästä ei ole tietoa. Opiston ulkopuoliseen koulutukseen päätoiminen henkilökunta on voinut osallistua esimiehen harkinnan mukaan, kun koulutus on liittynyt työssä tarvittavien taitojen kehittämiseen ja esimies on hyväksynyt koulutukseen osallistumisen. Tuntiopettajille on korvattu maksullista koulutusta hakemusten ja harkinnan mukaan joko kokonaan tai osittain. TURVALLISUUSTOIMINTA Vuonna 2014 kiinnitettiin huomiota opistotalon poistumisturvallisuuteen ja kehitettiin käytäntöjä. Myös vuotuiset harjoitukset ja kertaukset pidettiin totuttuun tapaan rehtorin antaman ohjeen mukaisesti kaikki tiimit pitivät turvallisuuskävelyn, jonka aikana tutustuttiin erilaisiin turvallisuuteen vaikuttaviin tekij öihin ja toimintatapoihin. Luokkien opettajanpöytään kiinnitettiin uusi turvallisuustiedote, ja luokissa olevat evakuointipakkaukset tarkistettiin ja tarvittaessa täydennettiin. Poistumisharjoituksen ( ) yhteydessä huomattiin, että ohjeistusta on kehitettävä. Tämän johdosta turvallisuustyöryhmä (Eeva Erkkilä, Joonas Sillanpää ja Petri Vahtera) päätti laatia uudenlaiset turvallisuusvalvojien ja turvallisuusjohtajan toimintaohjekortit. Korteissa kuvataan vaihe vaiheelta kyseistä tehtävää suorittavan henkilön toimet poistumistilanteessa. Kortin ohjetta noudattamalla kaikki vaiheet tulevat toteutetuiksi, eikä toimintaohjetta tarvitse muistaa ulkoa. Vuosittaisessa palotarkastuksessa katselmoitiin kiinteistön tiloja pistokokeenomaisesti. Tarkastuksessa todettiin myös, että toimintaa onnettomuustilanteessa on harjoiteltu, ja kehittämiskohteita havaittu. Tarkastuksessa katselmoitiin tiloja myös mahdollista tulevaa majoitustarvetta varten. Ainoa huomautus merkittiin pöytäkirjaan siitä, että osa poistumisteiden merkkivaloista oli pimeänä. Vuoden 2014 aikana uudistettiin opiston turvallisuuskansio toimialan ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksen nimi on nyt Hyvinvointikansio, ja siihen on koottu kaikki aiheen mukainen sisältö erilaisine ohjeistuksineen, tarkastuspöytäkirjoineen ja selvityksineen. Kielten suunnittelij aopettajat osallistuivat valtakunnalliseen Sukolin järjestämään kansalaisopistojen kieltenopettajien seminaariin

9 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT OPETUS- TOIMINTA Opiston talouden tasapainottamiseksi kurssien minimimäärä nostettiin 11 opiskelijaan. Tämä vaikutti kurssien toteutumiseen jonkun verran. Sekä opiskelijaettä opetustuntien määrä jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Minimimäärän noston vuoksi syyslukukaudelle myös suunniteltiin vähän aikaisempaa vähemmän kursseja. KURSSIEN MÄÄRÄT Yhteiskunnalliset Musiikki Kuvataiteet Kädentaidot Kotitalous Tanssi ja liik. hyvinvointiaineet Kielet Tietotekniikka Ruotsinkielinen opetus Maahanmuuttajakoulutus Kaikki yhteensä TUNTIEN MÄÄRÄT Yhteiskunnalliset Musiikki Kuvataiteet Kädentaidot Kotitalous Tanssi ja liik. hyvinvointiaineet Kielet Tietotekniikka Ruotsinkielinen opetus Maahanmuuttajakoulutus Kaikki yhteensä Kansalaisopisto toimii kolmen lukukauden periodeissa. Kevätlukukausi on välisenä aikana, kesälukukausi välisenä aikana ja syyslukukausi välisenä aikana. Aikuisten maahanmuuttajien työvoimapoliittinen koulutus toimii ympäri vuoden ja valmistava ja perusopetus noudattavat Vantaan opetuslautakunnan päättämiä perusopetuksen työ- ja loma-aikoja. OSALLISTUJIEN MÄÄRÄT Yhteiskunnalliset Musiikki Kuvataiteet Kädentaidot Kotitalous Tanssi ja liik. hyvinvointiaineet Kielet Tietotekniikka Ruotsinkielinen opetus Maahanmuuttajakoulutus Kaikki yhteensä

10 YHTEISKUNNALLISET AINEET KUVA ELINA VIENAMO Opiskelij oita Jonoon jääneitä Kursseja ja tapahtumia Opetustunteja Opetuspaikat 15 Yhteiskunnallisten aineiden opetuksessa tyypillisellä tavalla tunnusluvut vaihtelevat suuresti vuodesta toiseen. Vuonna 2014 vuorossa oli pienenpien lukujen vuosi. Osallistujamäärä putosi noin 350, kurssien määrä 30 ja tunnitkin vähenivät noin 300. Kokonaismäärään vaikuttaa varsin suuresti myös vuoden 2013 elokuussa toiseen tilastointiryhmään siirrettyjen ilmaisutaidonkurssien esitysten katsojamäärä, joka vielä huomattavasti nosti kevään 2013 osallistujamäärää. Noin viidennes opiskelij amäärän vähenemisestä selittyy tällä. Vanhat suosikit NLP, kirjallisuuden ja kulttuurin kurssit, sukututkimus ja terveys olivat 2014 edelleen suosittuja. Muita suuren suosion saavuttaneita kursseja olivat puutarhakurssit, mindfulness, viinikulttuuri ja taidehistorialliset luennot. DNA-tutkimusten yleistyminen toi kurssivalikoimaan uutuutena DNA-pohjaisen sukututkimuksen kurssin, jonka jatkokurssit sij oittuvat keväälle 2015, jolloin osallistujat pääsevät todella tutkimaan uusia uria sukuhistoriassaan. MAAHAMUUTTAJILLE SUUNNATUT KURSSIT Maahanmuuttajille suunnatut kurssit olivat myös varsin suosittuja. Maahanmuuttajille suunnattiin sekä työturvallisuuskorttikoulutusta että taloushallinnon kursseja. Kaikkiaan näille kursseille osallistui 130 kurssilaista. LUENTOSARJAT Luentosarjat ovat yksi yhteiskunnallisten aineiden tyypillisiä sisältöjä. Vuonna 2014 luentosarjat käsittelivät muun muassa arkeologiaa, puutarhaa, ihmisoikeuksia ja ihmisen evoluutiota. Luentosarjoilla kävi kaikkiaan 560 kuulij aa. YHTEISTYÖ Yhteistyötä Aivoliiton kanssa jatkettiin, ja syksyllä afaatikot jälleen kokoontuivat Myyrmäessä. Syksyllä järjestettiin myös yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ASIAA!-hankkeen kanssa energiatehokkuuteen liittyviä luentoja, jotka myös löysivät mukavasti yleisönsä. Vantaaseuran kanssa yhdessä järjestettiin kotiseutua käsittelevä luentosarja. Aikuisopistolla pidetyssä Uudenmaan kansalaisopistojen opetushenkilökunnan eloseminaarissa Samu Nyström kertoi työväen- ja kansalaisopistojen historiasta

11 MUSIIKKI JA ILMAISUTAITO Kesäkaudella laulun ryhmäopetuksen kurssit, yksinlaulukurssit sekä yhteislaulut olivat jälleen erittäin suosittuja. Soitinopetuksen puolelta Vapaan säestyksen alkeita pianolla -kurssille järjestettiin jopa rinnakkaiskurssi ensimmäisen täytyttyä välittömästi. Opistotalolla opetusta järjestetään tavallisissa luokissa ja Aikuisopiston ainoa musiikinopetukseen suunniteltu luokka on edelleen vain Myyringissä. Tästä johtuen esim. kaikki kosketinsoitinryhmät ja muut musiikin erikoiskurssit joudutaan järjestämään Myyringissä. Tuntien määrä Kurssien määrä Osallistujien määrä Opetuspaikat 29 Vuoden 2014 tunnusluvuissa suurin muutos edelliseen vuoteen verrattuna on talven osalla. Aiemmin yhteiskunnallisten aineiden ryhmässä ollut teatterin kurssitarjonta siirtyi syyslukukaudella 2013 musiikin rinnalle sekä opinto-oppaaseen että suunnittelullisena vastuualueena, joten tämä ero näkyy verrattaessa talven 2013 ja talven 2014 lukuja. Teatterin mukaantulo nostaa tuntien määrää n. 400 tunnilla ja samoin osallistujien määrä on noussut n. 400 osallistujalla. Syksyn osalta musiikin ja teatterin osallistujamäärää edelliseen syksyyn verrattuna kasvattavat edelleen konserttien ja tapahtumien runsaat osallistujamäärät. MUSIIKKI Opiston musiikinopetus on monipuolista on monenlaisia kuoroja, orkestereita, lauluryhmiä ja soitinryhmiä. Opetusta on isommissa ryhmissä, kuten kuoroissa ja erilaisissa pienryhmissä, esim. yksinlauluryhmissä, joissa myös saa jonkin verran yksilöllistäkin ohjausta. Opiskelij oita on myös vauvasta vaariin vauvamuskarilaisista kuorojen seniorilaulajiin. Yhteistä kaikille ryhmille ja opiskelij oille on suuri into musiikin opiskeluun ja harrastamiseen sekä itsensä toteuttamiseen ja itseilmaisuun musiikin keinoin. Halu oppia ja kehittyä omassa instrumentissa innostaa kaikenikäisiä. Musiikki ja yhteisöllisyys musiikin kautta ja sen äärellä on monelle tärkeä hyvinvoinnin lähde. Musiikkia ja musiikinopetuksen tarjontaa vietiin tänäkin vuonna aktiivisesti mahdollisimman laajasti muidenkin kuin vain kursseille osallistuvien saataville erilaisia avoimia opiston yhteislauluiltoja, konsertteja ja tapahtumia oli vuoden aikana 17. Kevätkauden ilmoittautumiset olivat odotettua hiljaisempia ja mm. soitinopetuksen lyhytkursseja jouduttiin peruuttamaan, koska ilmoittautuneiden minimimäärä ei toteutunut. Myös Länsi- Vantaalle Myyrinkiin keskitettyjä muskareita jouduttiin yhdistelemään ja peruuttamaan vähäisten osallistujamäärien vuoksi ja myös länsipuolella muskareista tuntui olevan ylitarjontaa varsin monen niitä järjestävän tahon ansiosta. Kevään laulunopetuksen lyhytkurssit olivat jälleen erittäin suosittuja. Esimerkiksi ns. matalan kynnyksen lyhyt laulun alkeiskurssi Laulukurssi laulutaidottomille täyttyi jälleen aivan äärimmilleen. Opetuspaikkojen lukumäärä on edellisten vuosien tapaan suuri sisältäen eri ryhmien monia esiintymispaikkoja. Jonoon jääneitä oli edelleen selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syksyn kurssitarjonnassa ennakoitiin opinto-ohjelman kotij akelun loppumisen, kurssihintojen korotuksen, minimimäärän noston ja Ilmonetin uudistumisen mahdollisia vaikutuksia kursseille ilmoittautumisten määriin jättämällä joitakin kursseja pois valikoimasta ja siten keskittämällä ilmoittautumisia. Opinto-oppaan kotij akelun loppumisen voidaan arvioida vaikuttaneen jonkin verran esim. joidenkin soitinopetuksen kurssien ja kenties muskareidenkin pienentyneisiin ilmoittautumismääriin. Länsipuolen Myyringin vauvamuskareita jouduttiin syksylläkin yhdistelemään ja peruuttamaan. Syksyn positiivisimpia kehitysaskeleita oli muskareiden saaminen kurssitarjontaan myös itäpuolelle, kun opetustila löytyi torstai aamupäiviksi jälleen Tikkurilasta Kulttuurikeskus Orvokista sen remontin valmistuttua. Tavoitteena pitkäjänteinen opiskelu Taide- ja taitoaineena musiikin kurssitarjonta painottuu pitkäjänteisiin koko lukuvuoden kursseihin, joiden kautta kurssitarjontaa perustetaan todellisille taidolliselle oppimiselle ja kehittymiselle kaiken laulun- ja soitinopetuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota opiskelij oille mahdollisuus kehittyä omassa instrumentissaan ammattitaitoisten opettajien tarjoaman perusteellisen ja oikeaa pohjaa laulu- ja soittotaidolle antaman opetuksen keinoin. Lisäksi järjestetään erilaisia lyhytkursseja eri teemoin, tarkoituksena täydentää koko vuoden kurssien tarjontaa ajankohtaisilla uutuuksilla ja mahdollisuudella tutustua uuteen harrastukseen ensin lyhyemmin. Myös musiikin harrastamisen luoma ilo ja hyvinvointi, mahdollisuus itseilmaisuun ja tunne-elämyksiin musiikin keinoin sekä yhteisöllisyys luovat arvopohjaa kurssitarjonnan suunnitteluun. Syksyn laulukurssitarjonta oli erittäin suosittua. Tutuista laulukursseista mm. Keskiviikon laulukurssit aloittelij oille ja Yksinlaulukurssit edistyneemmille olivat edelleen rinnakkaisryhmineen suosituimpia kursseja. Laulukurssien uutuutena Complete Vocal Technique -tutustumiskurssi täyttyi hetkessä ja jonoa muodostui niin runsaasti, että jonottajille tarjottiin samanlainen rinnakkaiskurssi. Myös lyhytkurssi Esiintymisjännitys hallintaan vastasi selkeään suureen kysyntään aiheessa. Soitinopetuksen kurssit toteutuivat melko lailla entiseen tapaan, mutta harvinaisempien instrumenttien, kuten harmonikan pienentyneisiin ilmoittautumismääriin mm. opinto-oppaan kotij akelun loppumisen voi arvella vaikuttaneen. Opiston kuoroissa tapahtui jonkin verran kuoronjohtajan vaihdoksia ja mm. Vantaan kamarikuoro kasvoi voimakkaasti. Orkesterit ja yhtyeet jatkoivat ennallaan ainoastaan Myyringin bändikurssit eivät tahdo tavoittaa opiskelij oita, etenkääin kohderyhmäänsä nuoria. Syyskuun alussa tehtiin käsityöaineiden kanssa yhteinen Kulttuuriretki Lahteen. Retken ohjelmassa oli mm. tutustuminen puuseppien ja muotoilij oiden Pro Puu -keskuksen näyttelyihin sekä Lahti Sinfonian Sibelius-festivaalin konsertti Sibeliustalossa

12 Joulu valtaa sydämen - Aikuisopiston joulukonsertissa Myyrmäen kirkossa oli yli 200 kuulijaa. KUVA ILONA TUOVINEN. Pienimuotoisempia, mutta erittäin tärkeitä ovat myös ne monet pienet konsertit ja matineat, joita monet kuorot, orkesterit, lauluryhmät, kitaristit ja hanuristit pitivät jälleen mm. Foibessa, Hoivakoti Hopeassa, Simonkodissa ja muissa vanhusten palvelukeskuksissa. Näissä monissa esiintymisissä toteutuu hienosti tärkeä tavoite viedä musiikkia, iloa ja virkistystä sellaisille kuulij oille, joiden ei ole mahdollista muuten käydä konserteissa. Lisäksi monet ryhmät järjestivät kausien päätteeksi pieniä esiintymisiä itse tai toisen ryhmän kanssa. Kaikkinensa opiston musiikinryhmien erilaisten esiintymisten kokonaismäärä noussee, kaikki ryhmien itsenäisesti organisoimat esiintymiset mukaan lukien, lähemmäs sataan. TEATTERI Teatterin kurssitarjontaan kuuluu näyttelij äntyön kursseja ja näytelmäkursseja sekä erilaisia improvisaatiokursseja, lausuntaa ja draamamenetelmien erikoiskursseja. Musiikin ja teatterin yhteisistä tunnusluvuista teatterin osuus on seuraavanlainen: talvikaudella toteutuneiden kurssien määrä 11 kurssia ja tuntien määrä 229, kesäkaudella kursseja 4 ja tunteja 57 ja edelleen syyskaudella kursseja 11 ja tunteja 382. Monenlaisia esiintymisiä ja tapahtumia Opiston erilaisissa musiikkitapahtumissa oli runsaasti kuulij oita ja osallistujia. Sävelten siivillä -kevätkonserttisarja lauantaina opistotalon salissa kokosi erilaisia kokoonpanoja ja erityylisiä musiikkiesityksiä yli 200 kuulij an iloksi. Samoin yli 200 kuulij aa oli kuuntelemassa musiikin ryhmien esityksiä Joulu valtaa sydämen -konsertissa Myyrmäen kirkossa keskiviikkona Yhteistyö Tikkurilan ja Lumon kirjastojen kanssa yhteislauluiltojen merkeissä jatkui aktiivisesti teemat Kevätjuhlan aikaan, Rakkauslauluja yli vuosikymmenten ja erilaiset joululauluillat kokosivat laulajia muutamista kymmenistä lähes sataan. Lisäksi koko perheen voimin virittäydyttiin jälleen joulutunnelmaan Myyringin tonttumuskarissa. Myös kielten kanssa jatkettu integrointi keväisten Der Mai ist gekommen ja jouluisten Weihnachtslieder auf Deutsch lauluiltojen merkeissä yhdisti edelleen innokkaat kieltenopiskelij at ja laulunharrastajat. Opiston monet kuorot ja orkesterit ovat erittäin suosittuja ja aktiivisia ryhmiä ja niillä on kevätja joulukonserttiensa lisäksi valtavasti esiintymisiä mitä erilaisimmissa paikoissa ja yhteistyötä moniin suuntiin. Helmikuussa kuorot Vantaan Naislaulajat ja Vantaan Laulun Oltermannit esiintyivät jälleen kahdessa loppuunmyydyssä Lauantain toivotut -konsertissa Martinus-salissa. Rekolan sekakuoro puolestaan konsertoi syksyllä yhdessä tallinnalaisen Riola-kuoron kanssa. Perinteikkäät myllyillat Helsingin pitäjän kirkonkylän myllyllä saivat taas opiston kuoroista esiintyjiksi ja yhteislaulun vetäjiksi, mm. Rekolan sekakuoron, Tikkurilan eläkeläisten kuoron, Tikkurilan mieskuoron ja Vantaan naislaulajat. Kevätkaudella ilmoittautuminen kursseille oli verkkaista ja kurssit käynnistyivät kangerrellen lopputulema oli kuitenkin hyvä ja sekä improvisaatiokurssit että näyttelij äntyön kurssit ja näytelmäkurssit ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Kesäkaudella toteutui hienosti kaksi uutuutta Teatteriohjauksen perusteet ja Stand up -komiikan kurssi, jotka vakiinnuttivat paikkansa myös syyskauden kursseiksi. Opistotalon näytelmäryhmät olivat edellisen vuoden tapaan suosittuja. Näytelmäryhmät käsikirjoittivat, lavastivat, puvustivat, valmistivat ja esittivät vuoden aikana jälleen neljä hienoa esitystä Anna Jaanisoon ohjauksessa. Toukokuussa ryhmät esittivät kaksi näytelmää Hakunilan teatterissa lastenesitys seikkailunäytelmä Velhovaari ja eliksiiri ja aikuisille puolestaan oli tarjolla Onnelliseksi tarkoitettu esitys naurettavista käänteistä synkkinä hetkinä. Joulukuussa esitykset olivat vuorostaan Opistotalolla Salaiset kaverit oli arkinen seikkailunäytelmä perheen pienimmille ja Kehä oli Tšehovin novelleista inspiroitunut esitys aikuisille arjen kehästä, valinnoista ja kohtalosta. Myös mm. lausuntaryhmä Vantaan lausujat esiintyi marraskuussa lausuntaillan merkeissä sekä Improlinko-ryhmä esiintyi improvisoiden Myyringin aulassa. TixiBand-puhallinorkesterin euroviisukonsertti Kuin silloin ennen täytti jälleen opistotalon juhlasalin

13 KUVATAITEET KUVA PEKKA RYTKÖNEN Opiskelij oita Kursseja ja tapahtumia Opetustunteja Opetuspaikat Opiston talousnäkymien epävakaus on osittain aiheuttanut varovaisuutta opetustarjonnan määrän suunnittelussa kuvataiteissa. Erityisesti syksyn 2014 luvuissa näkyy lievää taantumaa edelliseen vuoteen verrattuna, toteutuneiden tuntien määrä pieneni 177 tunnilla. Lukuihin on vaikuttanut myös osaltaan kurssiesitteen kotij akelun poistuminen kyseisestä syksystä alkaen. Koko vuoden toteutuneiden tuntien määrä oli 175 tuntia pienempi kuin edellisvuotena. Opiskelij amäärä laski vastaavasti 154 henkilöllä. Kuvataiteen kokonaisuutta on suunnitellut kaksi eri suunnittelij aopettajaa. Perinteisiä kuvataideaineita on suunnitellut Pekka Rytkönen. Toiminnan laajuuteen on vaikuttanut oleellisesti käytettävissä olevien erikoistilojen käyttömahdollisuus. Valokuvauksen opetuspaketti on selvästi muutamana edellisenä vuotena kysyntään reagoiden paisunut. Hannu Laamasen jäätyä eläkkeelle alkuvuodesta 2014, on uutena suunnittelij ana toiminut Raili Lamminmäki. Raili on jatkanut valokuvausopetuksen kehittämistä monipuoliseen suuntaan. Kasvupaineista huolimatta olemme joutuneet taloudellisista syistä jäädyttämään suunnittelun pohjana olevan opetustuntimäärän edellisen vuoden tasolle. UUTUUKSIA OPINTO-OHJELMASSA Luovuutta, iloa ja inspiraatiota maalaamiseen oli esimerkki uudenlaisesta lähestymistavasta kuvataiteen opetuksessa. Tästä opettajana toiminut Sirpa Aalto kertoo: Käsitykseni mukaan luovuus ei ole jotain meidän ulkopuolellamme olevaa, vaan meidän oma ominaisuutemme, joka on vain saatava käyttöön. Kurssilla pyrittiinkin purkamaan luovuuden sisäisiä esteitä, jolloin tekemisen ilo, spontaanisuus ja uuden luominen voisivat tapahtua itsestään. Luovuus edellyttää luottamusta omiin kykyihin, avoimuutta, rohkeutta ja kykyä antaa asioiden virrata vapaasti. Kurssilla tehtiin yksinkertaisia taideterapiaharjoituksia, joiden avulla oppilaat pystyivät tulemaan tietoiseksi omista rajoituksistaan ja purkamaan niitä. Tehtiin myös harjoituksia, jotka avasivat tietä sisäisesti ohjautuvaan työskentelytapaan, automaattiseen maalaamiseen. Musiikin käyttö luovuuden ja inspiraation lähteenä oli myös keskeisessä osassa kurssilla. Värileikki/käytännön värioppia maalareille oli maalausopiskelij oille suunnattu johdanto värihavaintoon Albersin teorian mukaan sekä käytännön värisekoitukseen paneutuva erikoiskurssi. Teoriaosuuden lisäksi kurssilla tehtiin pienimuotoisia maalausharjoituksia. Pienryhmäarviointia Luovuutta, iloa ja inspiraatiota maalaamiseen kurssilla, opettaja Sirpa Aalto toinen vasemmalta

14 KUVA PEKKA RYTKÖNEN Opiston tuntiopettajaksi muutaman vuoden tauon jälkeen palanneen Matti Kolehmaisen näyttely keskittyi muotokuviin ja muistumiin omasta lapsuudesta, tekniikkana nykyisin hieman harvinaisempi pastellimaalaus. Kolehmainen on niittänyt mainetta muotokuvamaalauksen saralla. Seinävitriineissä oli esillä enimmäkseen öljyvärimaalauksia: itävantaalaisista opintoryhmistä Aino Pekkala ja Tuij a Heiskanen sekä Asta Pajari Länsi-Vantaalta. Kaappivitriineissä oli tammikuussa Päivi Erosen, Virpi Hautamäki-Rauhalan, Arja Kolsi-Hyvösen, Paula Pirkolan ja Kaarina Rautasen posliininmaalauksia. Näiden jälkeen esittäytyi Sirkka Brunberg pääasiassa kipsi- ja betoniveistoksillaan aiheina muotokuvat ja eläinhahmot. Viimeisenä oli näytteillä Johanna Ojasen rakukeramiikkakurssin tuotoksia. Huhtikuun loppupuolisko Pisto-galleria sekä vitriinit oli varattu Itä-Vantaan taideryhmien käyttöön. Mauri Villbergin ja Pekka Rytkösen 60-vuotis juhlanäyttely Galleria Pistossa Kuvallisia oivalluksia 20 ideaa valokuvaukseen oli yksi valokuvauksen uusista kursseista, jossa välineellisen puolen sij asta keskityttiin kuvauksen luovaan sisältöön. Digitaalisen tekniikan tullessa vähitellen tutuksi, opetuksen sisällöllinen ja luova ulottuvuus on lisääntynyt myös valokuvauksen opetustarjonnassamme. KEVÄTNÄYTTELYT Kevätlukukauden päätteeksi on opistolla ollut perinteenä järjestää opiskelij atöiden näyttelyt tukemaan lukuvuoden aikana tehtyä taidekasvatustyötä, onhan taide vahvasti kommunikatiivista ja täynnä viestejä tekij öidensä kokemuksista. Samalla näyttelyt antoivat mahdollisuuden tehdyn työn kokonaisarviointiin. Länsi-Vantaan näyttelyssä nähtiin monipuolinen otos eri opettajien ohjauksessa tehtyjä maalauksia sekä taidegrafiikkaa. Itä-Vantaan näyttelyssä oli esillä maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, piirustuksia, valokuvia, keramiikkaa, posliininmaalauksia sekä ikoneita. Kevätnäyttelyt pidettiin Itä-Vantaalla Opiston Taidekeskuksessa sekä Länsi-Vantaalla Taidetalo Toteemissa PISTO-GALLERIAN NÄYTTELYTOIMINTA 2014 Kevätkauden ensimmäinen näyttelynpitäjä oli opiston valokuvausryhmien vetäjä Päivi Airas, jonka teokset edustavat perinteistä valokuvaamista, ei niinkään nykyisin laajalti käytössä oleviin kuvankäsittelytekniikkoja. Osassa kuvia on hyödynnetty pitkiä valotusaikoja liike- ja abstraktisten vaikutelmien aikaansaamiseksi. Helmikuun taiteilij ana esittäytyi mittavan uran tehnyt taidegraafikko Hannu Hyrske, jonka pienikokoiset ja humoristissävytteiset teokset herättivät suurta kiinnostusta. Mustavalkoiset työt edustavat perinteistä metalligrafiikkaa. Hyrske on vetänyt opistossa joitakin vuosia akvarellimaalausryhmiä. Pisto-gallerian syyskausi avautui kuvataiteilij a Sirkka Tapion näyttelyllä. Mukana oli muutama suhteellisen suurikokoinen puoliabstrakti maalaus ja joitakin pienempiä teoksia. Lokakuun aikana vuorossa oli taidemaalari Jouko Korkalan tyyliteltyjä muotokuvia ja abstrakteja maalauksia teoksissa on yhdistelty hiiliviivapiirustusta ja palettiveitsitekniikkaa. Korkalan teoksista välittyy pyrkimys hillittyyn ja harmoniseen väriasteikkoon. Korkala on harrastanut ja harrastaa edelleenkin kuvanveistoa opiston opintoryhmässä. Tekstiilitaiteilij a Raij a Rastas esittäytyi abstrakteilla tekstiilisommitelmilla, joissa hän käytti monipuolisesti erilaisia tekstiilikäsityön tekotapoja. Teoksissa käytetyt materiaalit liittyivät osittain hiljattain menehtyneen taiteilij an äidin materiaalij äämistöön ja työprosessi toimi osana surutyötä. Rastas on mm. kansallisesti tunnettu ja tunnustusta saanut kirkkotekstiilien suunnittelij a. Itä-Vantaan taideryhmien kevätnäyttely taidekeskuksessa Syyskauden päätti opiston päätoimisten taideaineiden opettajien Pekka Rytkösen ja Mauri Villbergin yhteisnäyttely, joka järjestettiin ikään kuin juhlan kunniaksi molempien tultua kuudenkymmenen vuoden ikään Rytköseltä oli mukana joitakin pronssiveistoksia ja runsaasti mitalitaidetta: palkittuja kilpailuehdotuksia, kipsiluonnoksia ja pronssiin toteutettuja teoksia sekä yksi toteutettu juhlaraha (F. E. Sillanpää /2013). Villbergin työt edustavat erilaisin sekatekniikoin toteutettuja reliefimäisiä, konstruktivistisia kompositioita ja uusekspressionistisia abstraktioita. Seinävitriineissä oli pääsääntöisesti öljyvärimaalauskurssilaisten tuotoksia: Mikkolan opintoryhmää edustivat Kaarina Iivarinen, Timo Mattila ja Ritva Pihkala (ryhmänäyttely) sekä itävantaalaiset Irja Partanen ja Päivi Rapo. Kaappivitriineissä oli syksyn aluksi Pekka Rytkösen elokuussa vetämän pronssikurssin pienoisveistoksia, jonka jälkeen keramiikkatöitään esittelivät Merja Koponen ja Anja Laukkanen-Kuosmanen. Viimeisenä ennen joulua vuorossa olivat Lea Erolan kipsiset ja betoniset veistokset. KUVA PEKKA RYTKÖNEN 26 27

15 KOTITALOUS KUVA LASSI KARIVALO Opiskelij at Kurssit Opetustunnit Opetuspaikat KANSALAISOPISTON KURSSITARJONTA Kotitalouden kaikki tunnusluvut laskivat vuoden -13 lukemista. Suurin syy tähän oli, ettei kesäkauden opinto-ohjelmaa enää jaettu suoraan kotitalouksiin. Kauden 38 tarjolla olleesta kurssista jouduttiin perumaan 25 osanottajien vähyyden takia. Kilterin koululla ei toteutunut yhtään kurssia. Kevätkaudella peruttiin 5 kurssia joko osanottajien vähyyden tai opettajien sairauslomien takia. Syyskaudella peruttiin 6 kurssia samoista syistä. Syksyllä kuitenkin järjestettiin lisäkurssit Libanonilainen meze-pöytä Kilterin koululla ja Sichuanin keittiö -kurssi Tikkurilassa. Uusia kurssiteemoja vuoden aikana olivat: fuusioruoka, maukkaat sisäelinruoat, pihvin paistaminen, itsenäisyyspäivän juhlaillallinen, joulumuorin ruokalahjat ja senioriherrojen ABC-kurssi. Kansainvälinen ruokakulttuuri niin Euroopasta, Aasiasta kuin Amerikastakin kiinnostaa edelleen opiskelij oita. Espanja, Italia, Kreikka, Sveitsi ja Venäjä ovat olleet ruokamatkailun eurooppalaisia kohdemaita. Kaukomaita ovat edustaneet: Intia, Nepali, Japani, Kiina, Thaimaa, Etiopia, Vietnam, Libya, Meksiko ja Brasilia. Kahden ainealueen yhteiskursseja ovat olleet: Pohjois-Italian ruoka- ja viinikurssi, Etelä-Italian ruokakulttuuri Apulian ja Basilicatan keittiöt, ranskalainen jouluhalko-leivontakurssi ja ruokakuvauskurssi. Vuosi -14 alkoi kuntouttavan työtoiminnan (ELVA) -kurssin 15 oppitunnin ruoanvalmistusjaksolla. Tikkurilan kulttuuriviikon aikana lauantaina kotitalousluokassa oli avoimet ovet tapahtuma ruisleipäkurssin loppupuolella. Tilaisuudessa oli mahdollisuus kysellä ruisleivän leipomisesta, nuuhkia vastapaistetun leivän tuoksua ja maistella leipää voin kera. Paikalla kävi 22 maistelij aa. Senioriherrat keittiössä on jatkuva kotitalouden vetonaula

16 MAAHANMUUTTAJAOPETUS KÄSITYÖ Nuorten maahanmuuttajien valmistavan ja perusopetuksen oppilaat kävivät keskiviikkoisin kotitaloustunneilla. Opetuksen perusteena oli terveellinen ja monipuolinen ravitsemus sekä perusruokien valmistaminen. Keittiöhygienialla oli myös keskeinen asema. Kuluneena vuonna valmistavia ryhmiä oli vain yksi. Oppilaita oli 12 ja opetustunteja 21. Perusopetuksen 7. luokalla oli 7 oppilasta ja 18 opetustuntia. Opettajan sairausloma lyhensi jaksoa 6 tunnilla. 8. luokalla oli 11 oppilasta ja opetustunteja kertyi luokalla oli kaksi opetusryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä oli 16 oppilasta ja opetustunteja 21. Toisessa ryhmässä oli 11 oppilasta ja 18 oppituntia. Työvoimapoliittisen maahanmuuttajakoulutuksen opiskelij oilla oli 7 kotitalouspäivää. Oppitunteja kertyi 35 ja opiskelij oita oli 132. Yhden opintopäivän pituisen kurssin aikana valmistettiin suomalainen arkilounas ja leivottiin karjalanpiirakoita ja korvapuusteja. Samalla tiellä -projektin ja Osaava vanhempi -projektin opiskelij at valmistivat suomalaista ruokaa ja leipoivat pullaa omien opettajiensa kanssa kotitalousluokassa. HYGIENIAOSAAMINEN Kansalaisopiston nuorten hygieniaosaamiskoulutus testeineen pidettiin kesäkuun alussa. Opiskelijoita oli 18 ja kaikki pääsivät osaamistestistä läpi ja saivat Eviran hygieniaosaamistodistukset. Työvoimapoliittisen maahanmuuttajakoulutuksen opiskelij oilla oli 3 hygieniaosaamiskoulutustilaisuutta testeineen vuoden aikana. Kevään koulutukseen osallistui myös perusopetuksen oppilaita 9. luokalta. Kurssilaisia oli yhteensä 57, joista 44 suoritti testin hyväksytysti ja sai Eviran hygieniaosaamistodistukset. Axxell-opistosta hygieniaosaamiskoulutuksessa kävi 37 opiskelij aa kevään ja syksyn kursseilla. Testin selvitti 28 osallistujaa. TYÖVOIMAPOLIITTISEN MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN HARJOITTELIJA Serkan Peker oli työharjoittelujaksolla kotitalousluokassa. Hän suunnitteli lounastarjoilua opiston henkilökunnalle, valmisti ennakkotilauksen mukaisesti ruoat, hoiti tarjoilun ja siivouksen. Raaka-aineiden hankinta oli myös hänen vastuullaan. Hän osallistui perusopetuksen 9. luokan kotitaloustunneille ja toimi apuohjaajana. Myös kotitalousluokan kaappien siivous ja liesien puhdistaminen kuuluivat tehtäviin. Opiskelij oita Jonoon jääneitä Kursseja ja tapahtumia Opetustunteja Opetuspaikat Vuonna 2014 peruuntuneiden kurssien määrä lisääntyi huomattavasti edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Näin ollen sekä kurssien, osallistujien että opetustuntienkin kokonaismäärä laski. Kevätkaudella voimaan tullut ryhmäkoon minimin nosto yhteentoista opiskelij aan vähensi kurssitoteutuman määrää jonkin verran, samoin aiempina vuosina järjestettyjen avoimien yleisötapahtumien puuttuminen pudotti osallistujien kokonaismäärää. Kursseja käynnistyi tasaisesti, mutta monet minimimosallistujamäärillä. Tapahtumista käsityöaineiden opettajien myyjäiset työnäytöksineen pidettiin entiseen tapaan, syksyllä osallistuttiin kokeilumielellä Tikkurilan kulttuuriviikon tapahtumiin kierrätysverstaan muodossa sekä Kirjamessuille yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun opistojen kanssa kirjansidonnan työnäytösten merkeissä. Syyskauden alussa järjestettiin kulttuuriretki Lahteen yhteistyössä musiikin kanssa. Matkan kohteena olivat Sibelius-festivaalin konsertti Sibeliustalossa ja tutustuminen Pro Puu-keskukseen, lahtelaisen puumuotoilun edistämiskeskukseen ja puuseppien yhteisöön. Esittely- ja näyttelykierroksen sekä puusepänverstaan tutustumiskäynnin jälkeen oli mahdollisuus tutustua Lahden sataman alueen muuhun käsityö- ja taidetarjontaan omatoimisesti ennen konserttia. OPETUSTARJONTA Käsityön tarjonnassa tehtiin vaatetusompelun ja kudonnan kohdalla muutoksia kurssimuotoihin. Aiempien yleis ompelu- ja kudontakurssien sij aan tarjonta jaettiin alkeis-, perus- ja jatkokursseihin. Kurssij aotuksen tarkoituksena on ennen kaikkea tarjota mahdollisimman hyvin opiskelij oiden taitotasoa vastaavia kursseja ja etenemismahdollisuus opinnoissa tasolta toiselle. Samalla toivomuksena oli saada innostuneita ja aktiivisia harrastajia myös jatkotason jo huomattavasti vaativampiin ryhmiin. Ompelun kursseissa suosituimpia olivat alkeis- ja peruskurssit, joita olikin useita tarjolla ja kudonnassa käynnistettiin sekä alkeis- että peruskurssit hyvällä menestyksellä yhden pitkän koko lukuvuoden mittaisen kudontakurssin sij aan. Kudonnan opetuksessa kurssitasojen lisäksi muutettiin aiempaa yhteistyötapaa Taito Uusimaan kanssa siten, että koko lukuvuoden kurssin sij aan yhteistyö suunnitellaan kurssikohtaisesti, alkeiskurssi järjestettiin opiston omana opetuksena, peruskurssi taas sen sij aan yhteistoimintakurssina Taito uusimaa ry:n kanssa

2015 Vuosikertomus SISÄLTÖ

2015 Vuosikertomus SISÄLTÖ 2015 Vuosikertomus 2015 Vuosikertomus SISÄLTÖ 3 Aikuisopiston 58. toimintavuosi 3 Laatutyö 4 Opiston visio 4 Kehittämishankkeet 4 Maahanmuuttajakoulutus 4 Opintosetelit 5 Laatu- ja kehittämishanke 5 Opet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Pirttirannan päiväkoti Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Peltopuiston päiväkoti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Oulaisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Pieksämäellä yli 500 nuorta suunnitteli tulevaisuuttaan nuorten johdolla

Pieksämäellä yli 500 nuorta suunnitteli tulevaisuuttaan nuorten johdolla 20.11.2015 Pieksämäellä yli 500 nuorta suunnitteli tulevaisuuttaan nuorten johdolla Suunnitelmissa lukio Roope Salmisen juonnoilla yli 500 nuorta kokoontui Pieksämäen veturitorille suunnittelemaan polkuja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Syyskuu 2015 Rehtori Taina Saarinen 1 Johtaminen Mihin suuntaan ja mihin ei? Onko onnistuttu vai ei? Tavoiteasetanta ja vaikuttavuusarviointi Missä päätetään

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus KOULUTUSKIRJE LSSAVI / 05.12.01/5.9.2013 OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki -koulutuskokonaisuus Arvoisa vastaanottaja Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN KUTSU PU879 B Etelä-Suomi 6.5.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämään koulutukseen 1.10. 2.10.2013

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (8) 41 Lausuntopyyntö: Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen VUOSIKERTOMUS 2013 Tavoitteiden toteutuminen Kaikki jäseneksi pyrkivät on voitu ottaa vastaan. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 305, joista uusia jäseniä oli 18. Siirtymätyöpaikkoja oli vuoden vaihteessa

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä työkaluja OPStuki 2016 -koulutuksesta! OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Suunnistuskoulu Yhteenveto

Suunnistuskoulu Yhteenveto Suunnistuskoulu 2016 Yhteenveto Suunnistuskoulu Kaudella 2016 suunnistuskoulu järjesti 14 suunnistustilaisuutta, niistä 4 iltarastien yhteydessä. Vakituisia ohjaajia oli 21 ja oppilaita 76. Suunnistuskoulun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL YLEISESTÄ TAUSTATILANTEESTA Meneillään suomalaisen talouden ja yhteiskunnan murros

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot