KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016"

Transkriptio

1 1 SIV , Liite KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE Laki vapaasta sivistystyöstä, Kirkkonummen kuntastrategia, ylläpitämislupa ja kansalaisopiston arvot ja toiminnan arviointi Laki Vapaasta sivistystyöstä uudistettiin ja se tuli voimaan Lain ensimmäisessä pykälässä määritellään lain tarkoitus ja tavoitteet: Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Kirkkonummen kuntastrategiasta kansalaisopiston toiminnassa korostuvat seuraavat näkökulmat: 1. Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla, väestön hyvä elämä; 2. Uudistuva palveluverkko, asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut, tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit; 3. Sitoutunut ja osaava henkilöstö; 4. Tasapainoinen talous. Vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriö uudisti kaikkien kansalais- ja työväenopistojen ylläpitämisluvat. Kirkkonummen kunnan sopimusluvassa ylläpitäjäkunta on Kirkkonummi ja sopimuskunta Siuntio. Opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi. Kirkkonummen kansalaisopiston koulutustehtävä on määritelty seuraavasti: Kirkkonummen kansalaisopiston Medborgarinstitutet i Kyrkslätt koulutuksessa painottuvat kielten opetuksen aineet, taide- ja taitoaineet, yhteiskunnalliset ja kasvatukselliset aineet, luontoon ja ympäristöön liittyvät aineet, tieto- ja viestintätekniset aineet sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät aineet. Opisto järjestää lisäksi maahanmuuttajakoulutusta. Kirkkonummen kansalaisopistossa kehitettiin Opetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointimalli vuonna Se toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja rahoitus oli opetushallituksen Laatu- ja kehittämisrahoituksella. Tässä yhteistyössä yhdessä kansalaisopiston päätoimisen henkilöstön ja eri opetusaineiden tuntiopettajien kanssa työstettiin opiston käyttöön vaikuttavuusarvioinnin viitekehys ja arviointimalli. Ensimmäinen arviointi suoritettiin opiskelijoiden keskuudessa kevätlukukaudella 2014 ja toinen syyslukukaudella Lisäksi opettajien keskuudessa tehtiin vaikuttavuusarviointi syyslukukaudella Laki vapaasta sivistystyöstä velvoittaa toiminnan arviointiin, jonka tavoitteena on tukea vapaan sivistystyön kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Kirkkonummen kansalaisopisto ottaa vaikuttavuusarvioinnin pysyväksi toiminnaksi lain velvoitteen mukaisesti. Tehdyssä arvioinnissa kansalaisopistoon opetustyötä ohjaaviksi ja toimintaa edistäviksi arvoiksi nousivat; opiskelijalähtöisyys, innovatiivisuus, yhteisöllisyys, kestävä elämäntapa ja tehokkuus. Kansalaisopistossa opiskelu Kansalaisopisto on paikallinen toimija ja se palvelee kuntalaisia liki 50 opetuspisteessä eri puolilla Kirkkonummen ja Siuntion kuntia. Pääosa opetuksesta annetaan koulujen tiloissa. Eniten opetustunteja on Kirkkonummen koulukeskuksessa. Pienemmät opetustuntimäärät on Masalan Veikkolan koulukeskuksissa. Siuntiossa opetuksen painopiste on Aleksis Kiven koululla. Pienempiä opetuspisteitä pyritään pitämään elävinä opetuksen helpon saavutettavuuden takaamiseksi. Usein pitkien matkojen vuoksi kunnassa se on tärkeätä.

2 2 Koulujen käyttö kansalaisopiston iltaopetuksessa on noussut aikaisempaa tärkeämmäksi niiden hyvän opetusteknologisen varustuksen vuoksi. Tilojen ja niiden opetusteknisen varustuksen yhteiskäyttö koulujen kanssa on joustavaa ja taloudellisesti merkittävää. Uusien koulurakennusten suunnittelussa pitäisi vielä paremmin ottaa huomioon tilojen yhteiskäytön asettamat haasteet. Opiskelun merkitys Kansalaisopisto on kaikille avoin ja toiminnallisesti neutraali paikka, johon opiskelijan on helppo tulla kehittämään itseään elämän eri vaiheissa. Opiskelu kansalaisopistossa on aina ryhmissä. Kurssitarjonta on laaja, noin 500 eri alan kurssia lukuvuodessa. Kevät- ja syyslukukausina 2014 tehdyissä opiskelun vaikuttavuusarvioinneissa opiskelijat kokivat merkityksellisinä omassa elämässään: yhteisöön kuuluminen ja sosiaalinen vuorovaikutus, käytännön hyöty ja oppimisen ilo, tekeminen ja osaaminen, itsevarmuus ja itsetunto, oppimiskyvyn parantuminen, yhteiskunnallinen osallistuminen, henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Omaehtoinen opiskelu kansalaisopistossa perustuu jokaisen opiskelijan omaan kiinnostukseen, vapaaehtoisuuteen ja haluun kehittää omia tietoja ja taitoja. Joillakin kursseilla voi suorittaa tutkinnon (avoin yliopisto, taiteen perusopetus, merenkulun kurssit, ensiapukurssit, järjestyksenvalvoja, hygieniapassi). Suoritetusta tutkinnosta saa todistuksen, jolla on merkitystä muihin opintoihin haettaessa, opitun tunnistamisessa tai kelpoisuuden osoittamisessa. Kohderyhmät ja tasokurssit Kansalaisopiston opetustarjonta pyrkii vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kohderyhmien tarpeiden tunnistaminen on kansalaisopiston opetustyön pedagoginen perusta. Siinä tehdään usein hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa; sosiaali- ja terveystoimi, työvoimahallinto, kolmannen sektorin eri toimijat. Kohderyhmiä ovat eri-ikäiset henkilöt 0-98 vuoden välillä, naiset ja miehet, eri koulutustaustaiset ja eritaitoiset henkilöt. Yhteistyöverkoston merkitys korostuu tiettyjen kohderyhmien, kuten vähän liikkuvien, maahanmuuttajien ja senioreiden aktivoinnissa mukaan kansalaisopiston kursseille. Pääpaino on aikuisopiskelijoissa ja aikuisten opettamisessa. Yksinomaan lapsille suunnattua opetusta on taiteen perusopetuksen Käsityökoulun opetus. Lukuvuoden uusiksi kohderyhmiksi otetaan; kädentaitojen senioreille tarkoitetut päiväkurssit, maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroivat kädentaitojen ja liikunnan kurssit sekä perhekurssit, maahanmuuttajien englannin kielen kurssit, kaikki TVT- kurssit, miesten kirjallisuuspiiri. Näiden kurssien suunnittelussa tehdään työtä yhteistyötahojen kanssa. Kurssien toteuttamiseen haetaan opetushallituksen opintoseteliavustusta mennessä. Kielten, liikunnan ja tietotekniikan kursseille - samoin kuin tutkintotavoitteisille kursseille - on luotu selkeät tasokuvaukset helpottamaan opiskelijan hakeutumista oikean tasoiselle kurssille. Näissä ryhmissä opiskelu voi jatkua tasolta toiselle eri lukuvuosina. Taide- ja taitoaineiden, luontoja yhteiskunnallisen, terveyden ja hyvinvoinnin kursseilla korostuu yhteisöllisyys ja kurssilaisten välinen vuorovaikutus. Eri-ikäiset, taidoiltaan eritasoiset ja erilaisen koulutustaustan omaavat kurssilaiset kohtaavat ja opiskelun tavoitteet muotoutuvat ryhmän tarpeita vastaavaksi. Opetuksen arviointi Opetuksen arviointeja on suoritettu: Vuonna 2014 luotiin opetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointimalli yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa opetushallituksen laatu- ja kehittämisrahoituksella. Hankkeessa tutkittiin

3 opetuksen laajempia vaikutuksia opiskelijan elämässä. Ensimmäinen arviointi tehtiin samana vuonna. Arviointityö jatkuu syyslukukaudella 2015, se kohdistuu valittuihin ryhmiin ja tehdään yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Arvioitavia, uutta kokeilevia ryhmiä ovat; senioreiden kädentaitojen päiväryhmät keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa, kaikki tieto- ja viestintätekniikan ryhmät, maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutuksen integroivat liikunnan perhe- ja muut kurssit, kädentaitojen opetus sekä miesten kirjallisuusryhmä. Näiden opintoryhmien toimintaan haetaan opetushallituksen opintoseteliavustusta. Vaikuttavuusarvioinnin tulokset otetaan huomioon uuden lukuvuoden suunnittelussa. Luotu opetuksen laatu- ja vaikuttavuusarviointi otetaan pohjaksi jatkuvalle arviointi- ja palautetyölle, mitä jatkossa tehdään kansalaisopiston oman päätoimisen henkilökunnan ja tuntiopettajien työhön kuuluvana lakisääteisenä ja toimintaa kehittävänä työnä. Vuonna 2012 maahanmuuttajien kieli- ja liikunnan koulutuksessa tehtiin vaikuttavuusarviointi. Siinä tutkittiin opetuksen vaikutusta opiskelijan voimaantumiseen, kurssien opettajien kokemuksia opetuksen järjestelyistä sekä yhteistyötyöverkoston toimivuutta. Arviointi tehtiin opetushallituksen laatu- ja kehittämisrahoituksen määrärahalla ja osana Osallisena Suomessa hanketta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Siihen liittyi myös yhteistyössä EU- Grundtvig Get together hankkeeseen. Vaikuttavuusarvioinnin tulokset huomioitiin lukuvuoden opetusohjelmassa. Lukuvuoden painopistealueet 3 Maahanmuuttajien määrä Kirkkonummella nousee jatkuvasti ja nousu on ollut erityisen voimakasta viimeisten vuosien aikana. Kansalaisopistolla on pitkät perinteet maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestäjänä Kirkkonummella. Tämä koulutus tehdään yhteistyöverkostoissa kunnan kotouttamistyön, työvoimahallinnon, varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion, terveydenhuollon sekä useiden eri kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työvoimapoliittinen suomen kielen koulutus Espoossa palvelee hyvin maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja sinne on nyt aikaisempaa helpompi päästä pitkäkestoiseen, tasolta toiselle etenevään laajaan kielikoulutukseen. Tämä on helpottanut kansalaisopiston toimintaa maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen tarjoajana. Opetuksen tarjonta on voitu rajata lyhytkestoisemmaksi ja tarkemmin eri kohderyhmille suunnatuksi ja tavoitteellisesti tasolta toiselle eteneväksi. Koulutuksen voi aloittaa entistä joustavammin non-stop periaatteella ja siinä voidaan huomioida erilaisia oppimisvalmiuksia ja -taitoja. Kansalaisopiston vahvuus on integroida maahanmuuttajataustaisia henkilöitä myös opiskeluun kansalaisopiston muilla kursseilla. Kansalaisopisto tarjoaa väylän suomalaiseen yhteiskuntaan. Suurena haasteena on maahanmuuttajakoulutuksen rahoituksen järjestäminen. Osaa koulutuksesta on voitu rahoittaa opetushallituksen opintosetelirahoituksen turvin. Koko opetustuntimäärään se ei kuitenkaan enää riitä. Kirkkonummen kunta saa valtiolta rahoitusta tietyiltä osin maahanmuuttajista aiheutuneisiin kustannuksiin. Osan tästä rahoituksesta tulee kohdentua myös kunnan järjestämään maahanmuuttajien kieli-, kulttuuri- ja yhteiskuntaan integroivaan koulutukseen. Kuntarahoituksella voidaan turvata tavoitteellisen Suomi vieraana kielenä - koulutuksen säilyminen ja kehittyminen tarpeita vastaavaksi Kirkkonummella. Uusia painopistealueita ovat juuri päättyneen, laajan arviointityön jatkaminen ja sen kohdistaminen uusiin kohderyhmiin edellisen arviointi- luvun mukaisesti. Arviointi kohdistetaan erityisesti yhteistyötahojen kanssa tehtävään kehittämistyöhön ja sen arviointiin.

4 4 Kädentaitojen taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen laajentaminen Kansalaisopistossa käynnistettiin lukuvuonna lasten ja nuorten kädentaitojen taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukainen opetus. Ryhmiä on tällä hetkellä kaksi, syksyllä 2012 ja syksyllä 2013 aloittaneet. Syksyllä käynnistetään uusi alkeisryhmä. Opetuksessa kehitetään yhteistyötä kuvataidekoulun kanssa yhteisten rajapintojen hyödyntämisessä. Henkilökunnan toimenkuvien tarkastaminen Kansalaisopistolla on kolme päätoimista opettajaa; opetusalat ovat kielet, kädentaidot ja liikunta. Jokainen päätoimista opettajista kehittää, suunnittelee, koordinoi ja hoitaa työnjohdon oman opetusalansa tuntiopetukseen. Päätoimisen opettajan toimenkuvassa opetustyön tuntimäärä on 530/580 opetustuntia lukuvuodessa ja ns. muun työn 350 tuntia. Muun työn tuntimäärä ei riitä opetusalan kehittämiseen silloin, kun kyse on erilaisista hankkeista ja ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta niihin. Suurin haaste on tällä hetkellä liikunnan opetuksessa, jossa on jo ollut useita vuosia ulkopuolisella rahoituksella rahoitettuja hankkeita. Kansalaisopiston OVTESssä on suunnittelijaopettajan nimike, jossa kokonaistuntimäärä on 1200 tuntia. Liikunnan päätoimisen opettajan toimenkuva vastaa talousvastuun osalta ja muulta laajuudeltaan jo nykyisellään suunnittelijaopettajan toimenkuvaa, ja siksi on perusteltua muuttaa toimi suunnittelijaopettajan toimeksi. Kansalaisopisto ja kuvataidekoulun hallinnolliset prosessit ovat yhtenevät ja tätä työtä kehitetään edelleen. Opetustilojen järjestelyt, liikuntatilat ja päiväopetustilat Koulujen liikunnan opetustilojen varaaminen vie paljon työaikaa helmikuussa kesken opetuskauden. Toisaalta lopulliset päätökset tiloista saadaan vasta kesäkuussa opettajien jo mentyä kesälomalle. Ajankäytöllisesti tehokasta olisi myöntää käyttövuorot kahdelle vuodelle peräkkäin. Tällöin tilojen varaamiseen käytettävä aika voitaisiin suunnata sisällölliseen kehittämiseen. Kansalaisopistolle tehokkainta on hakea tilat oman Hellewi -hallintaohjelman kautta, josta saamme kaikkien kurssien vuorot nopeasti sähköisesti tai paperilla. Useilla paikkakunnilla kunnan omat toimijat, kuten kansalaisopisto, voi varata tarvitsemansa liikuntatilat ennen niiden laittamista liikuntajärjestöjen hakuun. Tämä olisi toimiva järjestelmä myös Kirkkonummen kunnassa ja vähentäisi päällekkäisiä hakemuksia. Tämä käytäntö ei mitenkään lopettaisi sitä yhteistyötä ja liikuntavuorojen aikojen sovittelua, mitä tehdään tarvittaessa jatkuvasti. Liikuntatilojen tilaongelmia helpottaisi paljon, mikäli keskustaan saadaan m2 rauhallinen liikuntaan ja tanssiin soveltuva matala tila, joka olisi käytettävissä myös päiväopetukseen sekä viikonloppukursseille. Veikkolassa Vuorenmäen koulun ja uuden nuorisotilan liikuntatilat ovat mahdollistaneet liikunnanopetuksen monipuolistamisen ja päiväopetuksen järjestämisen senioreille. Tilojen yhteiskäyttö koulujen kanssa luo paljon mahdollisuuksia. Suurin ongelma on päiväopetustilojen puuttuminen Kirkkonummen keskustasta. Tämä on suuri haaste ikääntyneelle väestölle tarkoitetun opetustarjonnan järjestämiseksi koko toiminta-alueella. Ulkopuolinen rahoitus ja hankkeet Lukuvuoden avustushakemukset

5 5 Kansalaisopisto hakee opetushallituksen opintoseteliavustuksia maahanmuuttajien eri kohderyhmille järjestettävään kieli- ja kulttuurikoulutukseen sekä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden integroimiseen normaaliin opiston toimintaan, TVT-koulutukseen ja kokeellisiin, eri yhteistyötahojen kanssa toteutettaviin senioreiden kädentaitojen päiväopetuskokeiluihin ja miesten lukupiiriin. Hakuaika päättyy Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu Liikunta yhdistää hankkeeseen avustusta maahanmuuttajien ja kantaväestön integroimiseen liikunnan avulla Yhteistyöverkostot Kansalaisopiston opetus tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa terveydenhuollon, kunnan eri toimijoiden, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Painopistealueena kaikissa oppiaineissa on yhteistyön ja yhteistyöverkostojen lisääminen. Se lisää niin opetuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja se on erinomainen tapa rekrytoida uusia opiskelijoita ja toimijoita mukaan toimintaan. Kestävän kehityksen ja ekologisuuden opetuksessa jatketaan yhteistyötä paikallisten luontoyhdistysten kanssa. Opetuksen laajuus ja opetustuntijako Lukuvuonna kansalaisopiston opetustuntimäärää voidaan pitää edellisen lukuvuoden tasolla. Opetustuntimäärää on vähennetty liki 1000 opetustuntia 3 edellisen kalenterivuoden aikana talousarvion tasapainottamiseksi. Samaan aikaan opiskelijamäärä on pienentynyt 500 opiskelijalla. Lukuvuoden opetustuntimääräksi tulee Opetustunnit jakautuvat lukuvuonna opetusaloittain seuraavasti: syksy 2015 kevät 2016 Avoin yliopisto Kielet Taide- ja taitoaineet Tietotekniikka Yhteiskunnalliset ja luonnontieteelliset aineet Liikunta, tanssi ja terveys Lukuvuonna opiskelijoita oli suurimmissa opetusaineissa seuraavasti: Kielet 878 opiskelijaa/ 2998 opetustuntia. Taitoaineet 702 opiskelijaa/2364 opetustuntia Liikunta 2876 opiskelijaa/ 2751 opetustuntia Lukuvuoden kurssit eri aineryhmissä: Avoin yliopisto: kasvatustiede perusopinnot ja aineopinnot Kielet: suomi vieraana kielenä, ruotsi, englanti, espanja, italia, japani, kiina, latina, nykykreikka, portugali, ranska, saksa, venäjä, viro Taitoaineet: käsityökoulu, keramiikka, lasi, mosaiikki, hopea, posliini, erikoistekniikat ja

6 6 teemakurssit, huovutus, ompelu, perinnetekstiilit, kudonta, puu- ja metallityöt, koristemaalaus, verhoilu ja entisöinti, kädentaitojen perhe- ja seniorikurssit sekä integroivat kurssit maahanmuuttajien kielikoulutuksen osana. Taideaineet: musiikki, kuvataide, kirjallisuus, teatteri. Liikunta: terveysliikunta, kuntoliikunta, perheliikunta, tanssi, zumba, vesiliikunta, niskaselkävoimistelu, kehotietoisuus, pilates ja kehonhuolto, jooga ja chi -kurssit sekä itsepuolustuslajit. Tieto- ja viestintätekniikka: aloittelijoiden peruskoulutus, seniorikurssit, Digi-kansalaisen perustaidot, ohjelmointi, digikuvaus ja kuvankäsittely, uuden ajan kurssit Terveys- ja hyvinvointi: psykologia, ystävätoiminta, hygieniapassikoulutus, ruokakurssit, ensiapukoulutus, perinnetaidot ja terveys Luonto, ympäristö ja yhteiskunta: luonnontieteelliset kurssit, Kirkkonummi tutuksi luentosarja, merenkulun kurssit, historia ja kotiseutu, vapaa-aika puutarhakurssit Opettajakoulutus Opettajakoulutuksessa hyödynnetään Osaava- ja Kunnig hankkeiden koulutustarjontaa. Lisäksi hyödynnetään Kansalaisopistojen liiton ja Bildningsalliansenin järjestämää koulutusta sekä kunnan sisäistä koulutusta. Koko henkilökunnan omissa koulutuksissa keskistytään vaikuttavuus- ja palautearvioinnin jalkauttamiseen pysyväksi osaksi kansalaisopiston ja opettajan lakisääteistä työtä, vapaan sivistystyön lain, Kirkkonummen kuntastrategian ja kansalaisopiston arvojen tuntemista ja sisältöä kansalaisopiston opetustyössä ja eri oppiaineissa edistetään. Koulutuksissa tarkastellaan yhteisöllisyyden, demokratian, moniarvoisuuden, monikulttuurisuuden ja kestävän elämäntavan käsitettä opettajien opetustyössä.

KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015

KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1 SIV 2.4.2014 LIITE KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Laki vapaasta sivistystyöstä, Kirkkonummen kuntastrategia, ylläpitämislupa ja kansalaisopiston arvot Laki Vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 1 SIV 17.5.2017, liite KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017-2018 Laki vapaasta sivistystyöstä, ylläpitämislupa ja kansalaisopiston arvot Kansalaisopiston toimintaa määrittelevä laki Vapaasta

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

Opetushallituksen valtionavustukset Pertti Pitkänen OPH

Opetushallituksen valtionavustukset Pertti Pitkänen OPH Opetushallituksen valtionavustukset 2013 Pertti Pitkänen OPH 20.3.2013 Vapaan sivistystyön valtionrahoituksen kehitys 2008: 152 219 000 2009: 157 569 000 2010: 163 359 000 2011: 167 109 000 2012: 164 442

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej Suomenkielinen työväenopisto STOJK 24.1.2017 LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej 13.1.2017 Työväenopiston opetuksen tuntiresurssin jaon perusteet 2018-2020 Tuntiresurssin jaon lähtökohtana on työväenopiston

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1 ALOITE Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Vapaa sivistystyö tänään Vapaa sivistystyö on ylivoimaisesti laajin aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutus tavoittaa vuosittain noin miljoona opiskelijaa.

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö Uudistuva aikuisten perusopetus Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma Annika Bussman Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Teijo Koljonen Opetusneuvos Opetushallitus

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Esteettömyys kansalaisopistojen haasteena

Esteettömyys kansalaisopistojen haasteena Esteettömyys kansalaisopistojen haasteena Vapaan sivistystyön tutkimushankkeen seminaari 8.3.2011, Helsinki Tj Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL VAPAAN SIVISTYSTYÖN MÄÄRITELMISTÄ Elinikäisen

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön ajankohtaiskatsaus. Pertti Pitkänen Opetusalan johtamisen foorumi Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön ajankohtaiskatsaus. Pertti Pitkänen Opetusalan johtamisen foorumi Vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön ajankohtaiskatsaus Pertti Pitkänen Opetusalan johtamisen foorumi Vapaa sivistystyö 5.6.2013 Vapaan sivistystyö 2013 Nykyinen vapaa sivistystyö on syntynyt, kun viisi eri oppilaitosmuotoa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) Tekijä: Pakkoruotsi.net. Mahdolliset oikaisut: info@pakkoruotsi.net KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) KIEPO-projektin keskeiset suositukset, sivut 50

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Virtuaaliopetuksen päivät, Helsingin Messukeskus 3.12. 2012 Annukka Wiikinkoski, opetuspäällikkö Espoon työväenopisto Suomen toiseksi suurin kaupunki Asukkaita 252

Lisätiedot

OPS on työväenopiston opetustoimintaa ohjaava perustavanlaatuinen asiakirja.

OPS on työväenopiston opetustoimintaa ohjaava perustavanlaatuinen asiakirja. 1 Helsingin kaupunki Suomenkielinen työväenopisto ej 2.6.2014 3. OPS paja 2.6.2014/ disposition työstö Opetussuunnitelma Dispositio 1. Opetussuunnitelman tarkoitus ja käyttö 2. Työväenopiston tehtävä 3.

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Peruskoulu osana Eiran aikuislukiota Peruskoulu toimii yleissivistävässä ympäristössä.

Lisätiedot

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kyselyn toteuttaminen Kuntalaisilta tuli kurssiehdotuksia runsaasti Kunnan verkkosivujen etusivulla verkkokysely Kunnantalolla, kirjastossa ja kirjastoautossa

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Koulu kansallisen kielitaitovarannon

Koulu kansallisen kielitaitovarannon Koulu kansallisen kielitaitovarannon tuottajana Pääjohtaja Timo Lankinen Opetushallitus Venäjä-foorumi Oulussa www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Kielitaidon tarve Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET Erja Vihervaara IOYn päivillä 9.11.2013 AIKUISLUKIORINTAMALLA TAPAHTUU Perusopetuksen ops-työ Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuudet suorittaa peruskoulu

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI

NAANTALIN OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI NAANTALIN OPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2017-2018 LUKUVUOSI Syyslukukausi 14.8. -22.12.2017 Syysloma 16.10. -22.10.2017, koko viikko kaikissa opintoryhmissä Kevätlukukausi 8.1. -31.5.2018 Talviloma

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan?

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Paula Mattila, opetusneuvos (Anu Halvaria mukaillen) Opetushallitus Mitä tässä esityksessä: Miten tähän

Lisätiedot

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Tiina Pilbacka-Rönkä Valteri, Mikael 2.5.2017 Tiina Pilbacka-Rönkä PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistavan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (7) 349 Sj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta työväenopistossa HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Vapaan sivistystyön laki: Tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Opetuksen tilanne ja valtionavustuksen hakeminen Anna-Kaisa Mustaparta Tiedotukset lääneittäin 19.- 28.1.09 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vieraiden

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö, yhteiskunnallinen muutos ja talous. Tarja Lang Tulevaisuuteen katsova kansalaisopisto -seminaari 15.5.2014 Liedon kunnantalo

Vapaa sivistystyö, yhteiskunnallinen muutos ja talous. Tarja Lang Tulevaisuuteen katsova kansalaisopisto -seminaari 15.5.2014 Liedon kunnantalo Vapaa sivistystyö, yhteiskunnallinen muutos ja talous Tarja Lang Tulevaisuuteen katsova kansalaisopisto -seminaari 15.5.2014 Liedon kunnantalo Tarja Lang Sonia Pérez Alemán 7.1.2014 Ketkä kouluttavat aikuisia?

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen:

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Vapaa-aikaltk 29.5.2012, liite 1 PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua

Lisätiedot

Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke. Lappeenranta

Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke. Lappeenranta Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke Lappeenranta Taustatietoja Vieraskieliset oppilaat 30..2008 kieliryhmittäin: Albnia Amhara Arabia Azeri Bosnia Englanti Espanja Gorania Ingusi Kiina Kurdi Mandi

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Selvitys Kirkkonummen kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston toiminnan koordinoimisesta

Selvitys Kirkkonummen kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston toiminnan koordinoimisesta Selvitys Kirkkonummen kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston toiminnan koordinoimisesta 5.11.2014 Johdanto Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.1.2013, että käynnistetään selvitystyö vapaa-ajan

Lisätiedot

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Taina Juurakko Paavola Tutkijayliopettaja, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa

Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa Kielivaranto Kielet on työkalu maailman ymmärtämiseen Suomalaisten kielitaidon kaventuminen on huolestuttavaa Monikulttuurisessa ja monimutkaistuvassa maailmassa kansallisesti laaja kieliosaaminen on

Lisätiedot