TOIMINTA- KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- KERTOMUS 2 0 13"

Transkriptio

1 TOIMINTA- KERTOMUS 2013

2

3 SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Taloudellisten resurssien hallinta 3 Tilinpäätös 6 Tilintarkastuskertomus 26 Jäsenmäärien muutokset 27 PAMin lomaosakkeet ja kiinteistöt 31 PAMin työehtosopimukset 32 PAMin tutkimukset ja selvitykset 33 PAMin lausunnot ja kannanotot 33 Palvelualojen ammattiliiton edustajisto Palvelualojen ammattiliiton hallitus Työttömyyskassan hallitus Hallituksen asettamat valiokunnat ja taustaryhmät 35 Sopimusalatoimikunnat 36 Palvelualojen ammattiliiton edustukset 41 Palvelualojen ammattiliiton yydet 52 2

4

5 Toimintakertomus Taloudellisten resurssien hallinta Liiton talouden perusrakenne on kunnossa ja maksutuloilla pystyttiin kattamaan varsinaisen toiminnan menot. Sijoitustoiminnan tulos oli hyvä, vaikka maailmantalouden ongelmat edelleen vaikuttivat sijoitusympäristöön. Liiton talouden kokonaistulos vuodelta 2013 oli erinomainen ja ylitti budjetoidun selvästi. Jäljempänä esitetyt vuoden 2012 tilinpäätösluvut ovat suluissa. Jäsenmaksutulon riittävyys ja kustannusten hallinta Liiton talouden perustana ovat ten maksamat maksut. Jäsenmaksuilla katetaan liiton toiminnalliset kulut ja varaudutaan tekemään rahastointi työtaistelurahastoon. Liitolle tulleen maksun suuruus oli henkilöen veronalaisesta bruttopalkasta 1,05 prosenttia (1,05 prosenttia) ja tästä määrästä liitto palautti enintään 11 prosenttia ammattiosastoille. Liiton kokonaismäärä oli ( ) tä, joista maksavia iä oli ( ). Liiton nettomaksutuotto oli kertomusvuonna 27,83 (27,97) milj. euroa, mikä oli 0,49 milj. euroa alle budjetoidun. Luku ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen nähden johtuen ammattiosastojen ja työttömyyskassan varojenjakoaikataulun muuttamisesta vuoden 2012 aikana. Ammattiosastojen saama palaute oli 3,39 (3,38) milj. euroa eli lähes saman verran kuin edellisenä vuotena. Tilikauden toimintakulut alittuivat 5,3 prosentilla talousarvioon verrattuna ja olivat 2,3 prosenttia suuremmat kuin edellisenä vuonna. Toiminnalliset kulut olivat 26,89 (26,38) milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli 11,71 (11,21) milj. euroa. Toiminnalliset kulut sisältävät poistoja 0,87 (1,06) milj. euroa. PAMin toimitilat ja työvälineet Vuoden aikana saneerattiin keskustoimiston kokoustiloja. Lisäksi valmisteltiin liiton keskustoimiston ja Helsingin aluetoimiston kiinteistöjen talotekniikan saneeraushanketta. Saneeraus toteutunee aikaisintaan vuoden 2017 alusta lukien. Sijoitustoiminnan onnistuminen Liitto sijoittaa hallussaan olevat varat turvallisesti ja tuottavasti. Sijoituksia tehtäessä kiinnitetään huomiota myös maksuvalmiuteen. Sijoitustoiminnan kannalta vuosi 2013 oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä huolimatta taloudellisesta epävarmuudesta markkinoilla. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kokonaistuotto oli 10,24 (8,42) milj. euroa eli peräti 4,81 milj. euroa yli budjetoidun. Kokonaistuottoa vähentää kuitenkin muun muassa poistot 1,63 (1,53) milj. euroa, sijoituskiinteistöjen vastikekulut 0,63 (0,56) milj. euroa, sijoitusten arvonalennukset 1,23 (1,10) milj. euroa sekä myyntitappiot 0,46 (0,72) milj. euroa. Liiton sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotulos oli 4,19 (3,76) milj. euroa. Arvonalentumisten palautuksia hankintahintaan kirjattiin yhteensä 1,04 (1,21) milj. euroa. 3

6 Liiton tytäryhtiöt Pamlex Oy harjoittaa yrityksille tarjottavaa koulutustoimintaa. Toiminta oli kertomusvuonna vähäistä. Liikealan Kehittämispalvelut Yhteistoimintataito Oy omistaa Tallinnassa rakennuksen, jonka tilat on vuokrattu. Leppäranta Oy:n toimintana on vuokrata Ivalon Mökkien ja Lomakoti Kiviniemen lomamökkejä. Etelä-Hämeen Lomat Oy jatkoi liiketoimintaansa Hattulan kunnan Petäyksessä. Liitto on tehnyt yhtiön kanssa vuokrasopimuksen liiketoiminnan hoitamiseksi Petäys Resortin kiinteistössä. Toimintavuoden aikana yhtiön liiketoimintakonseptia on kehitetty. Vuoden 2013 osalta tulos oli kuitenkin selvästi tappiollinen. Kiinteistö Oy Tiistiläntörmä vuokraa omistamiaan asuntoja Espoon kaupungissa. Tilinpäätöksen tunnusluvut Varsinaisen toiminnan kulujäämä % nettomaksusta Varsinaisen toiminnan kulujäämä maksavaa tä kohden ( ) Henkilöstökulut % maksutuotosta Tilikauden tulos % kokonaistuotosta ennen satun. eriä Nettomaksutuotto % kokonaistuotosta Sijoitustulos % kokonaistuotosta Oman pääoman tuottoprosentti 0,36 4,72 4,27 Vakavaraisuusprosentti

7 Tunnusluvut ja muut tiedot henkilöstöstä Tunnusluvut Koko henkilöstö Naiset Miehet Vakituinen henkilöstö Naiset Miehet Määräaikaiset Naiset Miehet Henkilöstön keski-ikä Keskiarvo palvelusaika 13 v 5 kk 12 v 11 kk 12 v 6 kk 12 v 6 kk 13 v Vaihtuvuus/ suhdeluku 0,76 1 1, Aloittaneet Lopettaneet Arvio liiton tulevasta talouden kehityksestä Liiton hyväksytyn talousarvion mukaan kokonaismaksu vuonna 2014 on 1,5 (1,5) prosenttia, josta työttömyyskassan osuus on 0,45 (0,45) prosenttia. Liiton taloudellisen tilanteen arvioidaan jatkuvan vakaana. Kuitenkin on jatkuvasti seurattava alojemme työllisyyden kehitystä ja sitä kautta sen vaikutuksia työttömyyskassamme taloudelliseen tilanteeseen. Liiton ja työttömyyskassan kokonaistaloudellisen tilanteen tasapaino on edellytys pitkäjänteiselle toiminnan kehittämiselle. Sijoitustoiminnan tuloksen kannalta merkittävimmät riskit liittyvät maailmantalouden epävarmaan kehitykseen. Riskeinä ovat mm. korkotason muutokset, kotimaisten yritysten liikkeelle laskemien joukkovelkakirjojen luottoriski sekä osakemarkkinoiden kehitys. Liiton taloudellinen tulos ja ehdotus ylijäämän käytöstä Tilikauden tulos oli ,34 ( ,78) euroa ylijäämäinen. Tilikauden voitto ehdotetaan siirrettäväksi kokonaisuudessaan työtaistelurahastoon. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n konserni Liitto on laatinut konsernitilinpäätöksen vuodelta Konsernitilinpäätökseen on otettu mukaan varsinaista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Pamlex Oy, Liikealan Kehittämispalvelut Yhteistoimintataito Oy, Leppäranta Oy, Etelä-Hämeen Lomat Oy ja kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Tiistiläntörmä sekä osakkuusyritykset Kiinteistö Oy Mannerheimintie 103B, Kiinteistö Oy Paasivuorenkatu 4-6 ja Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy. PAM -konsernista on laadittu konsernituloslaskelma ja konsernitase. Konsernin kulujäämä vuonna 2013 oli ,26 ( ,83) euroa ja tulos ,10 ( ,76) euroa voitollinen. 5

8 Tilinpäätös KONSERNITULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Toimintatuotot , ,88 Muut tuotot , , , ,57 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,74 Henkilöstökulut , ,91 Konserniliikearvon poisto 0,00 0,00 Poistot , ,05 Muut kulut , ,70 Kulut yhteensä , ,40 Kulujäämä , ,83 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksutuotot , ,81 Ammattiosastojen maksuosuus , , , ,25 Varainhankinta yhteensä , ,25 Tuottojäämä , ,42 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Osuus osakkuusyritysten tappiosta 7 257, ,58 Tuotot , ,11 Kulut , ,16 Poistot , ,37 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,00 Tuottojäämä , ,42 TILIKAUDEN TULOS , ,42 Varausten muutos , ,42 Välittömät verot 0,00 0,92 Tilikauden ylijäämä , ,76 6

9 KONSERNITASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,38 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,64 Rakennukset ja rakennelmat , ,53 Koneet ja kalusto , ,75 Muut aineelliset hyödykkeet , ,06 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,98 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,23 Muut osakkeet ja osuudet , ,62 Muut saamiset , ,06 Sijoitukset yhteensä , ,91 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,19 Saamiset Myyntisaamiset , ,79 Lainasaamiset , ,21 Muut saamiset , ,67 Siirtosaamiset , ,50 Saamiset yhteensä , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,11 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,47 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,744 7

10 KONSERNITASE V A S T A T T A V A A Vastattavaa OMA PÄÄOMA Arvonkorotusrahasto , ,19 Muut rahastot , ,93 Edellisten tilikausien alijäämä , ,88 Tilikauden ylijäämä , , , ,00 Oma pääoma yhteensä , ,00 ASUINTALOVARAUS , ,83 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut pitkäaikaiset velat , ,54 Lyhytaikainen Eläkelainat/Muut lainat , ,68 Saadut ennakot , ,35 Ostovelat , ,35 Muut lyhytaikaiset velat , ,14 Siirtovelat , ,85 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,37 Vieras pääoma yhteensä , ,91 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,74 8

11 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,43 Varainhankinta , ,25 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,52 Tulorahoitus , ,34 Vaihto-omaisuus, lisäys(-), vähennys (+) 2 052, ,13 Lyhytaikaiset saamiset, lisäys (-), vähennys (+) , ,66 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) , , , ,04 Toiminnan aiheuttama rahavarojen muutos , ,30 Investoinnit ja sijoitukset Käyttöomaisuushankinnat ja tehdyt sijoitukset Aineettomat oikeudet , ,30 Muut pitkävaikutteiset menot , ,92 Rakennukset ja rakennelmat , ,39 Koneet ja kalusto , ,29 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Muut saamiset , , , ,42 Käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten sijoitusten myynnit Koneet ja kalusto ,40 0,00 Puretut lainat ,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,35 Saamiset , ,15 Myyntivoitot , , , , , ,45 Rahavarojen muutos ennen lainojen muutosta , ,15 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) , ,55 Rahojen ja pankkisaamisten lisäys (+), vähennys (-) , ,70 Tarkistus: Rahat ja pankkisaamiset , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,81 Rahojen ja pankkisaamisten muutos , ,70 9

12 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Toimintatuotot , ,87 Muut tuotot , , , ,12 Kulut Henkilöstökulut , ,53 Poistot , ,66 Muut kulut , ,66 Kulut yhteensä , ,85 Kulujäämä , ,73 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksutuotot , ,81 Ammattiosastojen maksuosuus , , , ,25 Varainhankinta yhteensä , ,25 Tuottojäämä , ,52 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,71 Kulut , ,08 Poistot , ,37 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,26 Tuottojäämä , ,78 TILIKAUDEN TULOS , ,78 Tilikauden ylijäämä , ,78 10

13 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,38 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,38 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,83 Rakennukset ja rakennelmat , ,02 Koneet ja kalusto , ,44 Muut aineelliset hyödykkeet , ,06 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,35 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,22 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,26 Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Muut saamiset , ,06 Sijoitukset yhteensä , ,27 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset , ,56 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,90 Lainasaamiset , ,21 Muut saamiset , ,07 Siirtosaamiset , ,87 Saamiset yhteensä , ,61 Rahat ja pankkisaamiset , ,79 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,40 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,40 11

14 TASE V A S T A T T A V A A Vastattavaa OMA PÄÄOMA Muut rahastot , ,93 Tilikauden ylijäämä , , , ,71 Oma pääoma yhteensä , ,71 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,39 Ostovelat , ,61 Muut lyhytaikaiset velat , ,58 Velat saman konsernin yrityksille , ,86 Siirtovelat , ,25 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,69 Vieras pääoma yhteensä , ,69 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,40 12

15 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,07 Varainhankinta , ,25 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,28 Tulorahoitus , ,46 Lyhytaikaiset saamiset, lisäys (-), vähennys (+) , ,46 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) , , , ,69 Toiminnan aiheuttama rahavarojen muutos , ,77 Investoinnit ja sijoitukset Käyttöomaisuushankinnat ja tehdyt sijoitukset Aineettomat oikeudet , ,30 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Muut pitkävaikutteiset menot , ,92 Myönnetyt lainat ,00 Koneet ja kalusto , ,30 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Muut saamiset , , , ,73 Käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten sijoitusten myynnit Koneet ja kalusto ,40 Muut osakkeet ja osuudet , ,35 Saamiset , ,15 Myyntivoitot , , , , , ,76 Rahavarojen muutos ennen lainojen muutosta , ,99 Rahojen ja pankkisaamisten lisäys (+), vähennys (-) , ,99 Tarkistus: Rahat ja pankkisaamiset , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , ,78 Rahojen ja pankkisaamisten muutos , ,99 13

16 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1.1. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on emoyhteisö liitetietojen kohdassa 6.3. mainituille yhteisöille. Konsernitilinpäätöksestä on saatavissa jäljennös Palvelualojen ammattiliitto ry:stä, Paasivuorenkatu 4-6 A, Helsinki Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja yhtiöiden oman pääoman erot on vähennetty konserniaktiivana ja tuloutettu konsernireservinä viidessä vuodessa. Viimeisin vähennys ja tuloutus tilivuonna Osakkuusyritysten hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan osakkuusyritysten oman pääoman erot on vähennetty yhden rivin menetelmällä viiden vuoden poistoina, viimeisin poisto tilivuonna Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä olevia kiinteistöistä johtuvia asuintalovarauksia ei ole purettu, koska emoyhteisö ei ole verovelvollinen Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. Palvelualojen työttömyyskassan ja liiton välillä on keskinäisessä veloituksessa noudatettu tehtyä palvelusopimusta, joka tuli voimaan Käyttö- ja sijoitusomaisuuden poistoperiaatteet: Aineettomista oikeuksista poistoaika 3 vuotta (tasapoistot) Muista pitkävaikutteisista menoista poistoaika 5 vuotta (tasapoistot) Rakennuksista ja rakennelmista 7%:n, 20%:n ja 30%:n menojäännöspoistot Koneista ja kalustosta 25%:n menojäännöspoistot Sijoitusomaisuuteen kuuluvista pörssiosakkeista tehdyt kulukirjaukset tai poiston palautukset perustuvat käyvän arvon alentumiseen tai nousuun kuitenkin enintään hankinta/nimellisarvoonsa. 14

17 2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2.1. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnanaloittain Kokonaistoimintojen johto Toimintatuotot 436, ,45 Henkilöstökulut , ,78 Vuokra- ja vastikekulut , ,61 Muut kulut , , , ,77 Edunvalvontalinja Henkilöstökulut , ,27 Vuokra- ja vastikekulut 0,00 0,00 Muut kulut , , , ,05 Jäsenpalvelu ja aluetoiminta -linja Toimintatuotot , ,10 Henkilöstökulut , ,47 Vuokra- ja vastikekulut 50,50-409,90 Muut kulut , , , ,64 Kehittämislinja Toimintatuotot 4 222, ,40 Muut tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,73 Muut kulut , , , ,62 Viestintälinja Toimintatuotot , ,92 Henkilöstökulut , ,01 Vuokra- ja vastikekulut , ,34 Muut kulut , , , ,53 Talous- ja sis.palvelut -linja Muut tuotot , ,42 Henkilöstökulut , ,02 Poistot , ,05 Vuokra- ja vastikekulut , ,04 Muut kulut , , , ,81 Lomatoimintakiinteistöt Vuokratuotot 6 013, ,00 Muut tuotot 7 610,40 552,00 Hoitokulut , ,91 Käyttö- ja ylläpitokulut , , , ,31 15

18 Toimistoalueet Toimintatuotot , ,83 Muut tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,25 Vuokra- ja vastikekulut , ,34 Muut kulut , ,63 Poistot , , , ,00 Liitto Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,73 Tytäryhtiöt Liikevaihto , ,45 Materiaalit ja palvelut , ,74 Henkilöstökulut , ,38 Poistot , ,39 Muut kulut , , , ,10 Konserni Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,83 16

19 2.2. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen ja -kulujen erittely konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto 2012 Tuotot osakkeista ja osuuksista , , , ,00 Rahoitustuotot Pitkäaikaisista sijoituksista , , , ,32 Rahoitusomaisuudesta , , , ,30 Korkotuotot yhteensä , , , ,62 Vuokratuotot , , , ,31 Myyntivoitot , , , ,35 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot , , , ,80 Arvonalentumisten palautukset , , , ,63 Sijoitus- ja rahoitustuotot yhteensä , , , ,71 Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappiosta , ,58 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , , , ,75 Yhtiövastikekulut , , , ,67 Muut kulut , , , ,19 Korkokulut , , ,16 850,95 Myyntitappiot , , , ,81 Muut sijoitus- ja rahoituskulut , , , ,71 Poistot , , , ,37 Sijoitus- ja rahoituskulut yhteensä , , , ,45 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , , , , Jäsenmaksutuottojen erittely maksutuotot , , , ,81 ammattiosastojen osuus , , , ,56 liiton osuus , , , , Varsinaisen toiminnan muiden kulujen erittely Henkilöstön muut kulut , , , ,22 Vuokra- ja vastikekulut , , , ,23 Järjestökulut , , , ,61 Materiaalikulut , , , ,72 Ulkopuoliset palvelut , , , ,17 Jäsenmaksukulut , , , ,10 Avustukset ille , , , ,35 Muut toimintakulut , , , ,95 Lomatoimintakiinteistöt , , , ,31 Muut kulut yhteensä , , , ,66 17

20 3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1. Pysyvien vastaavien muutokset Konserni Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat Maa- ja Rakennukset Koneet ja oikeudet vesialueet ja rakennelmat kalusto Kirjanpitoarvo , , , ,75 Tilikauden lisäykset ,50 0, , ,66 Tilikauden vähennykset 0,00 0,00 0, ,40 Tilikauden poistot ,86 0, , ,29 Kirjanpitoarvo , , , ,72 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,06 Tilikauden lisäykset ,41 Tilikauden poistot ,30 Kirjanpitoarvo ,17 Palvelualojen ammattiliitto Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat Maa- ja Rakennukset Koneet ja oikeudet vesialueet ja rakennelmat kalusto Kirjanpitoarvo , , , ,44 Tilikauden lisäykset ,50 0, , ,66 Tilikauden vähennykset 0,00 0,00 0, ,40 Tilikauden poistot ,46 0, , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,06 Tilikauden lisäykset ,23 Tilikauden poistot ,30 Kirjanpitoarvo ,99 18

21 Sijoitusten muutokset Konserni Osuudet omistus- Muut osakkeet Saamiset yhteysyrityksissä ja osuudet Kirjanpitoarvo , , ,06 Tilikauden lisäykset , , ,81 Tilikauden vähennykset , ,68 Arvonalentumiset , ,14 Arvonalent.palautukset , ,46 Kirjanpitoarvo , , ,51 Sijoitusten muutokset Palvelualojen ammattiliitto Osuudet saman Osuudet omistus- Muut osakkeet konsernin yrityksissä yhteysyrityksissä ja osuudet Kirjanpitoarvo , , ,73 Tilikauden lisäykset , ,91 Tilikauden vähennykset ,00 Arvonalentumiset ,64 Arvonalent.palautukset ,60 Kirjanpitoarvo , , ,60 Saamiset Kirjanpitoarvo ,06 Tilikauden lisäykset ,81 Tilikauden vähennykset ,68 Arvonalentumiset ,14 Arvonalent.palautukset ,46 Kirjanpitoarvo ,51 19

22 3.2. Tieto arvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta Noteeratut arvopaperit Osakkeet ja osuudet Saamiset Jälleenhankintahinta , ,20 Kirjanpitoarvo , ,10 Erotus , ,10 konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Jaksotetut korkotuotot , , , ,52 Jäsenmaksusaamiset , , , ,65 Muut siirtosaamiset , , , ,70 Siirtosaamiset yhteensä , , , , Vaihtuvien vastaavien saamisten jaottelu lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin saamisiin konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto 2012 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,90 Lainasaamiset , , , ,21 20

23 4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1. Oman pääoman muutokset konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto 2012 Työtaistelurahasto , , , ,43 Siirto edellisen tilikauden tuloksesta , , , ,08 Työtaistelurahasto , , , ,51 Käyttörahasto , , , ,42 Katettu edellisen tilikauden alijäämä 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirto edellisen tilikauden tuloksesta Käyttörahasto , , , ,42 Arvonkorotusrahasto , ,19 Kiint Oy Tiistiläntörmä Arvonkorotusrahasto , ,19 Edellisten tilikausien ali/ylijäämä , , , ,08 Kiinteistöyhtiöiden ed. tilik. ylijäämä ,00 0,00 Siirrot voitto/tappiotilille , ,26 Siirto työtaistelurahastoon , , , ,08 Katettu käyttörahastosta 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirto käyttörahastoon , ,88 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,78 Oma pääoma yhteensä , , , ,71 konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Jaksotetut henkilöstökulut , , , ,01 Jaksotetut maksukulut , , , ,35 Muut siirtovelat , , , , , , , ,25 21

24 5. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 5.1. Muut vastuusitoumukset ja vastuut konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto Leasingvastuut Seuraavana vuonna erääntyvät leasingmaksut , , , ,73 Myöhemmin erääntyvät leasingmaksut , , , ,89 Yhteensä , , , , Muut kirjanpitovelvollista koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Kiinteistöjen arvonlisäveron palautusvastuu Kiint Oy Mannerheimintie 103 B (valmistunut ) ,29 Petäys, hotellin perusparannus vdlta ,44 vdlta ,28 vdlta ,12 vdlta ,66 6. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ 6.1. Henkilöstökulut konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto 2012 Palkat ja palkkiot/henkilöstökulut , , , ,53 Veloitetut henkilöstökulut , , , ,23 Palkat ja palkkiot/muut kulut , , , ,71 Eläkekulut , , , ,11 Muut henkilösivukulut , , , ,12 Yhteensä , , , ,24 josta hallituksen ten ja varaten palkat ja palkkiot näistä tehtävistä , , , ,05 edustajiston ten ja varaten palkat ja palkkiot näistä tehtävistä , , , , Hallituksen iä koskevat eläkesitoumukset näistä tehtävistä Luottamusmiestoimisille hallituksen ille on otettu luottamustoimen eläkevakuutus TYEL-ehdoin 22

25 6.3. OMISTUKSET Yhtiön nimi ja kotipaikka Omistus- Oma pääoma Tilikauden Kirjanpitoarvo osuus voitto/tappio(-) Osuudet saman konsernin yrityksissä Leppäranta Oy,Helsinki 100 % , , ,38 Etelä-Hämeen Lomat Oy,Hki 100 % , , ,83 Liikealan Kehittämispalvelut Yhteistoimintataito Oy,Helsinki 100 % 645,19-512, ,00 Pamlex Oy,Helsinki 100 % 3 322, , ,00 Kiint Oy Tiistiläntörmä,Espoo 100 % ,87 13,65 148,01 Yhteensä , , ,22 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Suomen Ympäristöopisto Sykli Oy (ent.top-instituutti Oy), Hyvinkää 20 % , , ,00 Kiinteistö Oy Paasivuorenkatu 4-6,Helsinki 45,26 % , , ,67 Kiinteistö Oy Mannerheimintie 103 b,helsinki 27 % , , ,99 Yhteensä , , ,66 23

26 Hallituksen allekirjoitukset 24

27 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA KIRJANPITOKIRJAT Jäsenmaksuperintä IT-sovelluksena Palkkakortisto ja -laskelmat IT-sovelluksena Kassakladi IT-sovelluksena Myynti- ja ostoreskontra IT-sovelluksena Päiväkirja IT-sovelluksena Pääkirja IT-sovelluksena Tasekirja TOSITELAJIT JA NIIDEN SÄILYTYS Myyntitositelajit: 45, ML, VU Ostotositelajit: OL, OLW ja OM Kassatositelaji: 01 Muistiotositelaji: 06 M2 matkalaskutositelaji, henkilökunta ja hallitus: 08 Travel matkalaskutositelaji, ulkopuoliset: 09 Palkkatositelaji: 10 Pankkitositelaji: 02 Tilinpäätöstositelaji: 20 Tositelajit säilytetään paperimuodossa, lukuun ottamatta OLWta joka säilytetään sähköisessä muodossa. 25

28 Tilintarkastuskertomus 26

29 Jäsenmäärien muutokset Jäsenvirrat Sopimusaloittain määrän muutos vuoden alusta ,00 % Sopimusalojen määrän muutos vuoden alusta +/ ,00 % 3,00 % 5,14 % 2,66 % 0,17 % 6,75 % 0,07 % 1,81 % 0,16 % 1,68 % 1,86 % 4,07 % -2,00 % -7,00 % -3,03 % -3,35 % 27

30 Sopimusalajakauma Ikäjakauma

31 Äidinkielet

32 Luottamushenkilöt Luottamushenkilötehtävien määrät ja muutos vuoden alusta Muutos vuoden alusta +/- Päätoiminen pääluottamusmies Pääluottamusmies Alueluottamusmies Luottamusmies Toimipaikkakohtainen luottamusmies Sopimusalakohtainen luottamusmies Varapääluottamusmies Varaluottamusmies Päätoiminen päätyösuojeluvaltuutettu Päätyösuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutettu I varavaltuutettu II varavaltuutettu Työsuojeluasiamies EWC-edustaja EWC-varaedustaja Yhdyshenkilö PÄÄTPLM PLM ALUELM LM TPLM SOPALM VARAPLM VARALM PÄÄTPTSV PTSV TSV 1VTSV 2VTSV TSASIAMIES EWC EWCVARA YHDYSHENK 30

33 PAMin lomaosakkeet ja kiinteistöt Holiday Club -lomaosakkeet PAM uudisti Holiday Club -lomaosaketarjontaansa. Tarjolla on entistä enemmän sesonkiviikkoja koulujen lomaaikaan. Valikoimaan saatiin myös uusi kohde, Holiday Club Saariselkä. Lisäksi vähiten kysyttyjä lomaosakeviikkoja vaihdettiin suosittuihin kohteisiin. PAM omistaa kaikkiaan 330 Holiday Club -lomaosaketta Sallassa, Saariselällä, Kuusamossa, Katinkullassa, Himoksella, Tahkolla, Saimaalla ja Tampereen kylpylässä. Lomaosakkeet ovat tasokas etu ja ne ovat ten varattavissa huomattavasti markkinahintoja edullisempaan hintaan. Loma-asunnot ovat edustavia, viihtyisästi sisustettuja ja hyvin varusteltuja. Ne ovat laadukkaita ja mieluisia rentoutumispaikkoja vapaa-aikaan. Lomakohteissa on runsaasti vapaa-ajan palveluita ja harrastusmahdollisuuksia, ja tekemistä löytyy kaikenikäisille. Petäys Resort Vanajaveden kauniissa järvimaisemassa sijaitseva PAMin oma hotelli on Hämeenlinnan kupeessa, Hattulan Tyrvännössä. Petäyksen toimintaa hoitaa Etelä-Hämeen Lomat Oy, jonka osakekannan PAM omistaa. Petäyksessä on tekemistä niin lomalaisille, kokoustajille kuin päiväretkeläisillekin. Resort-sana nimen lopussa lupaa muutakin kuin tavanomaista majoitusta ja ruokaa. Petäys Resort on virkistysalue, joka tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen sisä- ja ulkoliikuntaan. Kokousten oheisohjelmaksi sekä lomalaisten mielen ja kehon virittämiseksi on tarjolla tekemistä aamusta iltaan. Petäyksen välittömässä ilmapiirissä on helppo viihtyä kaikenikäiset vieraat ovat tervetulleita. Lemmikeillekin on varattu tilaa. Petäys Resort tarjosi PAMin kortilla 20 prosenttia alennusta majoituksesta, ruoasta, juomasta ja ohjelmapalveluista. Kylpylähotelli Levitunturi Liitto on omistajana Kittilässä sijaitsevassa Kylpylähotelli Levitunturissa. PAMin et saivat 30 prosentin alennuksen henkilökohtaisesta huonehinnasta. Tämän osuuden kylpylähotelli Levitunturi veloitti PAMilta. Ivalon Erämökit Lapin ystäville on Inarinjärven Nanguvuonon rannalla 20 kilometrin päässä Ivalosta hyväkuntoisia neljän hengen mökkejä. Ivalon Erämökkien pääasiallinen käyttö on keskittynyt ruska- ja kesälomakauteen. Mökkien varaukset ja valvonnan on hoitanut Reino Ranta. Käyttöaste mökeillä on ollut 60 %. Lomakoti Kiviniemi Rovaniemen lähellä Norvajärven rannalla sijaitsevien Lomakoti Kiviniemen mökkien käyttö on keskittynyt kesäaikaan. Mökkien varaukset ja valvonnan on hoitanut Paula Talvensaari Rovaniemeltä. Käyttöaste mökeillä on ollut 60 %. Karhurannan erämökit Karhurannan kaksi mökkiä Kuusamon Kuoliovaaran kylässä ovat olleet istön vuokrattavissa kesäaikaan. Mökkien varaukset ja valvonnan on hoitanut Rauno Nystedt. Käyttöaste mökeillä on ollut 60 %. Punkaharjun lomakeskus Liitto omistaa Punkaharjulla seitsemän 4-6 hengen lomaosaketta. Vuoden 2013 vuoden alkupuolella mökit remontoitiin täydellisesti ja ne tulivat ympärivuotiseen käyttöön. Mökkien varaus siirtyi Harjun Portti matkailukeskukselle Petäys Resortilta joulukuussa Kesäaikaan mökkien käyttöaste on ollut 100 % ja talviaikana 50 %. 31

34 PAMin työehtosopimukset Yleissitovat Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus Golf-alan työehtosopimus Hiihtokeskusalan työehtosopimus Hiusalan työehtosopimus Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus Kaupan työehtosopimus Kaupan ATK-toimihenkilöiden työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kopio- ja tulostusalaa koskeva työehtosopimus Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet Ohjelmapalvelualan työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Normaalisitovat Kotitalouskone- ja kodinkonetekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialaa koskeva työehtosopimus Muuttopalvelualan työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Runkosopimus (Palvelualojen työnantajat PALTA Palvelualojen ammattiliitto) Yrityskohtaiset Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus Erityisteollisuutta koskeva työehtosopimus Hankkija-Maatalous Oy:n myyntihenkilöstön työehtosopimus Järjestötoimitsijain Liiton työehtosopimus Makuuni Oy:tä koskeva työehtosopimus Menekinedistäjiä koskevat yrityskohtaiset työehtosopimukset Raha-automaattiyhdistyksen työehtoja koskeva työehtosopimus Rautakirja Oyj:n kioskimyyjien ja kioskinhoitajien työehtosopimus S-ryhmän Kaupan esimiesten ja huoltamonhoitajien työehtosopimus Suomen Kansallisoopperan päivätekniikan, teknisten pienryhmien ja teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus Suomen Varamiespalvelu Oy:n työehtosopimus Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden työehtosopimus Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n työntekijöiden työehtosopimus Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n työntekijöiden työehtosopimus 32

35 Yhtyneet-Sopimus Yleisradio, MTV PAMin tutkimukset ja selvitykset Vetovoimabarometri 2013 (TNS-Gallup) Jäsenkysely 2013 (PAMin oma kysely) Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne (Pellervon taloustutkimus PTT, PAMin ja Farmasialiiton yhdessä teettämänä) Työssäkäyvät köyhät (Ville Kainulainen) Onko työvoimapula totta? (Palkansaajien tutkimuslaitos) Tasa-arvon vahvistaminen palkka- ja sopimuspolitiikassa -hankkeen loppuraportti. Kaupan alaa ja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva tutkimus- ja kehittämishanke (STM, PAM ja Kaupan liitto) Sukupuolten palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla (Palkansaajien tutkimuslaitos) Tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoitusten tekemistä koskeva kysely - kauppa (PAM) Tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoitusten tekemistä koskeva kysely - mara (PAM) Kiinteistö-, turva- ja erityisalojen työsuojelukysely (PAM) PAMin tulevaisuustyön kyselyt 1. ja 2. (PAM) Kysely hiihtokeskusalalla työskenteleville (PAM) Tulevaisuustyön kysely henkilöstölle (PAM) Tavoitteet neuvottelukierrokselle (PAM) Hiusalan palkkatiedustelu 2013 elokuu (PAM) Kysely ABC-asemien työntekijöille (PAM) Töissä Suomessa. Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajaten kokemuksista. (Anni Ritari) PAMin lausunnot ja kannanotot Työ- ja elinkeinoministeriö: Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ammatillisen peruskoulutuksen koulutussuunnitelmat mara-alalla SAK: Joutsenmerkin lausuntopyyntö (PAMin kommentit SAK:lle) Työtuomioistuin: Työsopimuksen irtisanomista koskeva asia (VVO Kodit Oy) Opetushallitus: Floristin ammattitutkinnon perusteet luonnos Sisäasiainministeriö: Lakiluonnos yksityisistä turvallisuuspalveluista Työ- ja elinkeinoministeriö: Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi Valtiovarainministeriö: Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Aluehallintovirasto: Työntekijöiden työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus, Sushi Mestarit Lahti Oy Eduskunta: Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa Työ- ja elinkeinoministeriö: Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriö: Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistaminen Aluehallintovirasto: Työturvallisuuden tulevaisuus ja kehitys rautatieliikenteen työpaikoilla 33

36 Opetushallitus: Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos Sosiaali- ja terveysministeriö: Arviomuistio alkoholilain uudistamistarpeista Opetushallitus: Lääkealan perustutkinto ja tutkintonimike lääketeknikko Aluehallintovirasto: Työehtosopimuksen soveltaminen, Kuusankosken Apuva ry Palvelualojen ammattiliiton edustajisto Puheenjohtaja Joonas Tuomivaara 1. varapuheenjohtaja Arja Savolainen 2. varapuheenjohtaja Sauli Isokoski Helsinki-Uusimaa [27] Anttila Sinikka, Back Anna-Maria, Jormanainen Anne, Juntunen Outi, Kangas Kirsti, Kiviranta Anitta, Kuusniemi Piia, Kuuvalo Nasu, Laine Sirpa, Lehto Merja, Lepistö Kirsi, Leskelä Petri, Läärä Pentti, Maunula Katja, Mechelin Katja, Merimaa Iiris, Montonen Teuvo, Mäntyranta Satu, Niiranen Jouni ( asti), Niskanen Heidi, Palviainen Erja ( alkaen), Puhakka Kati, Purhonen Onerva, Raatesalmi-Salonen Terhi, Savolainen Kim, Taivaloja Tiina, Teesalu Krista, Vainio Harry Lounais-Suomi [14] Alppi Marja, Artesola Merja, Aunela Minna-Kaisa, Forss Lasse, Härri Eija, Juhala Birgitta, Majanoja Mauri, Malmstedt Nina, Mäenpää Kaisa, Pihlajamäki Marita, Puotsaari Tarja, Salminen Riikka, Stenberg Kim ( alkaen), Wallin Hillevi, Viitanen Sirpa ( asti) Häme-Pirkanmaa [14] Arhenius Päivi, Hanhisalo Tuija, Iiliäinen Piia, Immonen Raine, Käkönen Riitta, Laitila Pertti, Nevanpää Emmi ( alkaen), Nieminen Anna ( asti), Paldanius Anne, Peltovirta Kari, Salminen Soile, Salo Johanna, Tallqvist Jarmo, Vuorinen-Vilèn Päivi, Vuorma Johanna Keski-Suomi [6] Hanhinen Taina ( alkaen), Leppänen Sari, Leppänen Tuomo, Purmonen Pirjo, Pölkki Raija ( asti), Saarinen Jaana, Tuikkanen Ellen Kaakkois-Suomi [13] Hanki Inkeri, Heinonen Sari, Immonen Sanna, Kokkola Jaana, Kyrö Piia, Lampen Pia, Lehtonen Arja, Nissinen Anne, Parkkonen Laura, Poutiainen Pasi, Saarela Hely, Toropainen Arja, Vuorenmaa Pirjo Itä-Suomi [13] Heiskanen Kristiina, Hintsanen Anne ( asti), Jaatinen Seija, Kari Eveliina, Kinnunen Pirjo, Kiiskinen Arja ( alkaen), Kokko Sinikka, Koski Matti, Petelius Mervi, Rantala Terttu, Ropponen Minna, Seppänen Riitta, Soutolahti Katja, Turunen Titta Pohjanmaa [7] Javanainen Kaisa, Pulli Päivi, Rintamäki Anneli, Saarela Tarja, Sinkko Päivi, Yli-Heikkuri Piia ( asti), Yli-Saari Jaana ( alkaen), Vakkuri Arja Oulu [10] Daavitsainen Jouni, Hekkala Rauno, Hoffrèn Päivi, Hänninen Katja, Juntunen Maritta, Kanniainen Pentti, Moilanen Lea, Oinas Katriina, Saastamoinen Pia, Silvola Anna-Liisa 34

37 Lappi [6] Kuusela Soili, Luokkala Helena, Mäkinen Aimo, Paksuniemi Jari, Ruonala Maija, Sillanpää Anne-Mari Ahvenanmaa [1] Öström Nina Valtakunnallinen [6] Isosalo Klaus, Komu Seija ( asti), Lackman Ritva, Puhakka Sirpa, Tompuri Tapani, Vasama Mari, Vehmaslahti Leena ( alkaen) Palvelualojen ammattiliiton hallitus Puheenjohtaja Selin Ann 1. varapuheenjohtaja Ylitalo Jaana 2. varapuheenjohtaja Julkunen Kaarlo Varsinaiset et Alava Tuija, Aly Sirpa, Gardemeister Soile, Hallikas Marko, Halminen Olli, Halonen Arto, Harkko Mia, Heikkinen Sini, Järvinen Petri, Kilpinen Lilli, Majuri Sari ( toimitsijana Turun aluetoimistossa), Mäkinen Pekka, Nuolikoski Pirjo, Nyman Anne, Pimperi Jorma, Reunamo Anita, Savolainen Tarja, Seilonen Tarja, Vehmas Päivi, Viitanen Sirpa ( alkaen), Ylivirta Anne Yleisvaraet Huuskonen Irmeli, Lahtinen Kirsi, Löwenhild Rita, Plit Tomi Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n edustaja Markku Sojakka Työttömyyskassan hallitus Varsinaiset et Laakso Sirpa, Purmonen Pauli, Suomalainen Ritva Yleisvaraet Alasuutari Johanna, Saarinen Markku, Torniainen Virpi Hallituksen asettamat valiokunnat ja taustaryhmät Työsuojelu-, tasa-arvo- ja sosiaalivaliokunta Immonen Raine, Isosalo Klaus, Koivuluoma Leena, Lahtinen Tiina, Leskinen Seija, Lindström Satu, Metsäkoivu Ritva, Miettinen Petri, Niiranen Jouni saakka, Pimperi Jorma, Puhakka Kati, Raatesalmi-Salonen Terhi, Streng Tapani, Truhponen Liisa ja Visuri Hannu. 35

38 Työ- ja talouselämävaliokunta Heino Tommi, Kellokumpu Eija, Koikson Karin, Lackman Ritva, Mustonen Juha, Sääski Olli, Vainio Harry, Vehmas Päivi, Åman Toni (puheenjohtaja) Nuorisovaliokunta Varsinaiset et: Itä-Suomi: Reponen Eveliina (puheenjohtaja), Lounais-Suomi: Hasunen Anni (varapuheenjohtaja), Häme- Pirkanmaa: Vuorma Johanna, Helsinki-Uusimaa: Mutka Anna-Stiina, Häyhä Jussi, Kaakkois-Suomi: Kokkonen Miika, Keski-Suomi: Laakkonen Lasse, Lappi: Vihriälä Heidi, Oulu: Laitala Antti, Pohjanmaa: Pulkkinen Maria Varaet: Itä-Suomi: Huikuri Pia, Lounais-Suomi: Saarinen Jasmiina, Häme-Pirkanmaa: Isotalo Petteri, Helsinki-Uusimaa: Mäkinen Sami, Huttunen Sofia (10/2013 asti), Niskanen Heidi (10/2013 alkaen), Kaakkois-Suomi: Auru Niko, Keski-Suomi: Luukka Noora, Lappi: Penders Elisa (5/2013 asti), Heikkilä Inka (9/2013 alkaen), Oulu: Kemppainen Eeva-Maija, Pohjanmaa: Auru Niko Sopimusalatoimikunnat Kaupan ala Kaupan myyjien sopimusalatoimikunta Alava Tuija, hallituksen edustaja Artesola Merja Eirtovaara Hannele Jaatinen Seija Kaijansinkko Tuija Korhonen Marjo Leppänen Tuomo Lindström Kenneth Nyman Anne, saakka Puotsaari Tarja, alkaen Pussinen Malla Tikka Harri Kaupan esimiesten sopimusalatoimikunta Juhala Birgitta Koikkalainen Jutta Linko Liisa, saakka Miettinen Hanna Raatesalmi-Salonen Terhi Ritvos Essi, alkaen Kaupan varaston sopimusalatoimikunta Back Anna-Maria Hirvonen Harri Hukkila Seppo Isosalo Ari Järvinen Petri, hallituksen edustaja 36

39 Laakkonen Heikki Rajamäki Juhani Riikonen Jukka, alkaen Salo Katja Savolainen Kim Tuomivaara Joonas, saakka Vuorinen Juha Kaupan konttorin sopimusalatoimikunta Airo Eila Hattukangas Juha Jauhiainen Kalle Koikson Karin Lehtonen Esa Leskinen Noora, saakka Löwenhild Rita, hallituksen edustaja Merimaa Iiris Palviainen Erja Alkon sopimusalatoimikunta Heikkinen Sini, hallituksen edustaja Höttönen Jukka Salonen Saku, saakka Nyyssönen Kirsi, alkaen Apteekin sopimusalatoimikunta Fagerström Ulla, alkaen Holopainen Maarit Komu Seija, saakka Lackman Ritva Seilonen Tarja, hallituksen edustaja Soronen Marita Vehmaslahti Leena Yhteyskeskusten sopimusalatoimikunta Lindbom Mari Kaakinen Tommi Kokko Sinikka Kuusikko Tuula Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualat Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut, työntekijöiden sopimusalatoimikunta Anttila Sinikka Eriksson Mats Fabritius Ville Hintsanen Anne, saakka Jäntti Kaija Kuusisto Tiina Lehto Merja Mikkonen Petri, alkaen Murtonen Sirpa 37

40 Poikela Hilkka Pyy Marko Pölkki Raija Vehmas Päivi, hallituksen edustaja Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut, esimiesten sopimusalatoimikunta Katainen Marjo Lakatos Laszlo Mäntymies Niina Vaara Vesa Golf-alan sopimusalatoimikunta Mäkinen Tapio Rajasvuo Juuso Savolainen Seppo Hiihtokeskusalan sopimusalatoimikunta Koivumaa Kari Komulainen Jari Nikkinen Tarja Oikarinen Hannu Oinonen Jenni Päiväniemi Jani Huvipuistoalan sopimusalatoimikunta Aarresuo Ville, saakka Loo Rune, saakka Saarela Markku Patala Jarno, alkaen Ylinen Juha, alkaen Ohjelmapalvelualan sopimusalatoimikunta Marttinen Heidi Tarkkonen Raimo, saakka Vuento Risto Junapalveluhenkilökunnan (Avecra) sopimusalatoimikunta Heleneva Sirkku Jarkima Jorma Sihto Birgitta Kiinteistö-, turvallisuus- ja erityisalat Kiinteistöpalvelualan sopimusalatoimikunta Fredriksson Markku Halminen Olli, hallituksen edustaja Hanki Inkeri Heljander Reima Huovilainen Jari Härri Eija Kinnunen Pirjo Missi Outi 38

41 Paksuniemi Jari Rajala Jari Ristilä Ritva Saarinen Markku Seiloo Taija Stenberg Kim Suokas Esko Sääskilahti Heidi Toropainen Arja Turvallisuusalan sopimusalatoimikunta Immonen Neea Jonkka Harri Kyröhonka Kalle Laitinen Mika Lindgren Toni Lähdesniemi Marko Rohkea Jani Sojakka Markku, hallituksen edustaja Åman Toni Bingotyöntekijöiden sopimusalatoimikunta Hänninen Merja Rahkonen Anne Elokuvateattereiden sopimusalatoimikunta Ittonen Klaus, saakka Kelaranta Jouni, alkaen Kosonen Ruut, alkaen Lindewall Risto, saakka Pitkämäki Arla, alkaen Sundgren Timo, saakka Vuohelainen Pasi, saakka Erityisteollisuuden sopimusalatoimikunta Niemelä Sari Rantanen Tommi Rautakoski Ari, alkaen Viljanen Veikko, saakka Hiusalan sopimusalatoimikunta Eskola Marjut, saakka Lievonen Satu, alkaen Maunula-Sairanen Katja Nevala Eija Parjanen Tiina Kopio- ja tulostusalan sopimusalatoimikunta Huotilainen Miia Loukkola Jukka-Pekka Nieminen Miki 39

42 Kotitalouskone- ja kodinkonetekniikkahuollon ja palveluautomaattialan sopimusalatoimikunta Ahvenjärvi Harri Lindqvist Marko Mattila Markku Kuvanvalmistusalan sopimusalatoimikunta Blomqvist Marjo Forsström Pirjo Okkonen Riitta Ritvanen Hannele Muuttopalvelualan sopimusalatoimikunta Eriksson Jan Klinberg Henri Kuosmanen Jesse Oopperan sopimusalatoimikunta Haapakoski Vuokko Höysti Jukka Issakainen Tuomo Sainio Jorma Vanhanen Timo Zukale Ari RAY:n pelinhoitajien sopimusalatoimikunta Halonen Arto, hallituksen edustaja Inkeroinen Juha Kankare Mika, saakka Laurila-Linnaketo Mira Lilja Anu Lindström Satu Miettunen Markku Ojala Tiina Sillanpää Jari Suomen Kansallisteatterin sopimusalatoimikunta Pollari Matti Raitio Tomi Tikkala Tuomas Tuomainen Juhani Vellamo Tuomas Urkurakentamo V. Virtasen sopimusalatoimikunta Mäkilä Jukka 40

43 Palvelualojen ammattiliiton edustukset Amiedu Johtokunta Siekkinen Saana Apteekkialan pohjoismainen komitea Suominen Mia Asunto Oy Pankkotupa Hallitus Ojanen Lassi EAPT Suominen Mia EFFAT Hallitus Rönni-Sällinen Annika Hallitus Taivainen Mari vara Työvaliokunta Rönni-Sällinen Annika vara EFFAT-nuoret Nuorisovaliokunta Suomilammi Tanja Eläke-Fennia Hallintoneuvosto Ylitalo Jaana Eläke-Tapiola Hallitus Selin Ann Hallintoneuvosto Julkunen Kaarlo varapuheenjohtaja Hallintoneuvosto Harkko Mia Eläkeyhtiöiden vakuutettujen neuvottelukunnat Harkko Mia (Pamin ) Osuuskauppa Ympyrä Nuolikoski Pirjo (Pamin ) ISS palvelut Oy Saarinen Markku (Pamin ) ISS palvelut Oy Alava Tuija (Pamin ) Osuuskauppa PeeÄssä Eläketurvakeskus Edustajisto Selin Ann Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta Vartiainen Mikko Etelä-Hämeen Lomat Oy Hallitus Mattila Jukka puheenjohtaja Hallitus Hamarila Sampsa Hallitus Selin Ann Finnsecurity, Turvallisuusalan yhteistyöfoorumi Eettinen lautakunta, Johtoryhmä Sinkkonen Jyrki Haaga Instituutti-säätiö Hallitus Björn Markku Mattila Jukka vara 41

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällysluettelo Taloudellisten resurssien hallinta... 3 Tilinpäätöksen tunnusluvut... 4 Tilinpäätös... 6 Hallituksen ten allekirjoitukset... 24 Tilintarkastuskertomus... 26 Jäsenmäärien

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Taloudellisten resurssien hallinta... 3 Tilinpäätöksen tunnusluvut... 4 Tilinpäätös... 6 Tilintarkastuskertomus... 26 Jäsenmäärien muutokset... 27 PAMin lomaosakkeet

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. Viihtyisää ja virkistävää toimintaa

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. Viihtyisää ja virkistävää toimintaa TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Viihtyisää ja virkistävää toimintaa Sisällysluettelo Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot