TOIMINTA- KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- KERTOMUS 2 0 13"

Transkriptio

1 TOIMINTA- KERTOMUS 2013

2

3 SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Taloudellisten resurssien hallinta 3 Tilinpäätös 6 Tilintarkastuskertomus 26 Jäsenmäärien muutokset 27 PAMin lomaosakkeet ja kiinteistöt 31 PAMin työehtosopimukset 32 PAMin tutkimukset ja selvitykset 33 PAMin lausunnot ja kannanotot 33 Palvelualojen ammattiliiton edustajisto Palvelualojen ammattiliiton hallitus Työttömyyskassan hallitus Hallituksen asettamat valiokunnat ja taustaryhmät 35 Sopimusalatoimikunnat 36 Palvelualojen ammattiliiton edustukset 41 Palvelualojen ammattiliiton yydet 52 2

4

5 Toimintakertomus Taloudellisten resurssien hallinta Liiton talouden perusrakenne on kunnossa ja maksutuloilla pystyttiin kattamaan varsinaisen toiminnan menot. Sijoitustoiminnan tulos oli hyvä, vaikka maailmantalouden ongelmat edelleen vaikuttivat sijoitusympäristöön. Liiton talouden kokonaistulos vuodelta 2013 oli erinomainen ja ylitti budjetoidun selvästi. Jäljempänä esitetyt vuoden 2012 tilinpäätösluvut ovat suluissa. Jäsenmaksutulon riittävyys ja kustannusten hallinta Liiton talouden perustana ovat ten maksamat maksut. Jäsenmaksuilla katetaan liiton toiminnalliset kulut ja varaudutaan tekemään rahastointi työtaistelurahastoon. Liitolle tulleen maksun suuruus oli henkilöen veronalaisesta bruttopalkasta 1,05 prosenttia (1,05 prosenttia) ja tästä määrästä liitto palautti enintään 11 prosenttia ammattiosastoille. Liiton kokonaismäärä oli ( ) tä, joista maksavia iä oli ( ). Liiton nettomaksutuotto oli kertomusvuonna 27,83 (27,97) milj. euroa, mikä oli 0,49 milj. euroa alle budjetoidun. Luku ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen nähden johtuen ammattiosastojen ja työttömyyskassan varojenjakoaikataulun muuttamisesta vuoden 2012 aikana. Ammattiosastojen saama palaute oli 3,39 (3,38) milj. euroa eli lähes saman verran kuin edellisenä vuotena. Tilikauden toimintakulut alittuivat 5,3 prosentilla talousarvioon verrattuna ja olivat 2,3 prosenttia suuremmat kuin edellisenä vuonna. Toiminnalliset kulut olivat 26,89 (26,38) milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli 11,71 (11,21) milj. euroa. Toiminnalliset kulut sisältävät poistoja 0,87 (1,06) milj. euroa. PAMin toimitilat ja työvälineet Vuoden aikana saneerattiin keskustoimiston kokoustiloja. Lisäksi valmisteltiin liiton keskustoimiston ja Helsingin aluetoimiston kiinteistöjen talotekniikan saneeraushanketta. Saneeraus toteutunee aikaisintaan vuoden 2017 alusta lukien. Sijoitustoiminnan onnistuminen Liitto sijoittaa hallussaan olevat varat turvallisesti ja tuottavasti. Sijoituksia tehtäessä kiinnitetään huomiota myös maksuvalmiuteen. Sijoitustoiminnan kannalta vuosi 2013 oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä huolimatta taloudellisesta epävarmuudesta markkinoilla. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kokonaistuotto oli 10,24 (8,42) milj. euroa eli peräti 4,81 milj. euroa yli budjetoidun. Kokonaistuottoa vähentää kuitenkin muun muassa poistot 1,63 (1,53) milj. euroa, sijoituskiinteistöjen vastikekulut 0,63 (0,56) milj. euroa, sijoitusten arvonalennukset 1,23 (1,10) milj. euroa sekä myyntitappiot 0,46 (0,72) milj. euroa. Liiton sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotulos oli 4,19 (3,76) milj. euroa. Arvonalentumisten palautuksia hankintahintaan kirjattiin yhteensä 1,04 (1,21) milj. euroa. 3

6 Liiton tytäryhtiöt Pamlex Oy harjoittaa yrityksille tarjottavaa koulutustoimintaa. Toiminta oli kertomusvuonna vähäistä. Liikealan Kehittämispalvelut Yhteistoimintataito Oy omistaa Tallinnassa rakennuksen, jonka tilat on vuokrattu. Leppäranta Oy:n toimintana on vuokrata Ivalon Mökkien ja Lomakoti Kiviniemen lomamökkejä. Etelä-Hämeen Lomat Oy jatkoi liiketoimintaansa Hattulan kunnan Petäyksessä. Liitto on tehnyt yhtiön kanssa vuokrasopimuksen liiketoiminnan hoitamiseksi Petäys Resortin kiinteistössä. Toimintavuoden aikana yhtiön liiketoimintakonseptia on kehitetty. Vuoden 2013 osalta tulos oli kuitenkin selvästi tappiollinen. Kiinteistö Oy Tiistiläntörmä vuokraa omistamiaan asuntoja Espoon kaupungissa. Tilinpäätöksen tunnusluvut Varsinaisen toiminnan kulujäämä % nettomaksusta Varsinaisen toiminnan kulujäämä maksavaa tä kohden ( ) Henkilöstökulut % maksutuotosta Tilikauden tulos % kokonaistuotosta ennen satun. eriä Nettomaksutuotto % kokonaistuotosta Sijoitustulos % kokonaistuotosta Oman pääoman tuottoprosentti 0,36 4,72 4,27 Vakavaraisuusprosentti

7 Tunnusluvut ja muut tiedot henkilöstöstä Tunnusluvut Koko henkilöstö Naiset Miehet Vakituinen henkilöstö Naiset Miehet Määräaikaiset Naiset Miehet Henkilöstön keski-ikä Keskiarvo palvelusaika 13 v 5 kk 12 v 11 kk 12 v 6 kk 12 v 6 kk 13 v Vaihtuvuus/ suhdeluku 0,76 1 1, Aloittaneet Lopettaneet Arvio liiton tulevasta talouden kehityksestä Liiton hyväksytyn talousarvion mukaan kokonaismaksu vuonna 2014 on 1,5 (1,5) prosenttia, josta työttömyyskassan osuus on 0,45 (0,45) prosenttia. Liiton taloudellisen tilanteen arvioidaan jatkuvan vakaana. Kuitenkin on jatkuvasti seurattava alojemme työllisyyden kehitystä ja sitä kautta sen vaikutuksia työttömyyskassamme taloudelliseen tilanteeseen. Liiton ja työttömyyskassan kokonaistaloudellisen tilanteen tasapaino on edellytys pitkäjänteiselle toiminnan kehittämiselle. Sijoitustoiminnan tuloksen kannalta merkittävimmät riskit liittyvät maailmantalouden epävarmaan kehitykseen. Riskeinä ovat mm. korkotason muutokset, kotimaisten yritysten liikkeelle laskemien joukkovelkakirjojen luottoriski sekä osakemarkkinoiden kehitys. Liiton taloudellinen tulos ja ehdotus ylijäämän käytöstä Tilikauden tulos oli ,34 ( ,78) euroa ylijäämäinen. Tilikauden voitto ehdotetaan siirrettäväksi kokonaisuudessaan työtaistelurahastoon. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n konserni Liitto on laatinut konsernitilinpäätöksen vuodelta Konsernitilinpäätökseen on otettu mukaan varsinaista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Pamlex Oy, Liikealan Kehittämispalvelut Yhteistoimintataito Oy, Leppäranta Oy, Etelä-Hämeen Lomat Oy ja kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Tiistiläntörmä sekä osakkuusyritykset Kiinteistö Oy Mannerheimintie 103B, Kiinteistö Oy Paasivuorenkatu 4-6 ja Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy. PAM -konsernista on laadittu konsernituloslaskelma ja konsernitase. Konsernin kulujäämä vuonna 2013 oli ,26 ( ,83) euroa ja tulos ,10 ( ,76) euroa voitollinen. 5

8 Tilinpäätös KONSERNITULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Toimintatuotot , ,88 Muut tuotot , , , ,57 Kulut Materiaalit ja palvelut , ,74 Henkilöstökulut , ,91 Konserniliikearvon poisto 0,00 0,00 Poistot , ,05 Muut kulut , ,70 Kulut yhteensä , ,40 Kulujäämä , ,83 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksutuotot , ,81 Ammattiosastojen maksuosuus , , , ,25 Varainhankinta yhteensä , ,25 Tuottojäämä , ,42 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Osuus osakkuusyritysten tappiosta 7 257, ,58 Tuotot , ,11 Kulut , ,16 Poistot , ,37 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,00 Tuottojäämä , ,42 TILIKAUDEN TULOS , ,42 Varausten muutos , ,42 Välittömät verot 0,00 0,92 Tilikauden ylijäämä , ,76 6

9 KONSERNITASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,38 Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,38 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,64 Rakennukset ja rakennelmat , ,53 Koneet ja kalusto , ,75 Muut aineelliset hyödykkeet , ,06 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,98 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,23 Muut osakkeet ja osuudet , ,62 Muut saamiset , ,06 Sijoitukset yhteensä , ,91 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,19 Saamiset Myyntisaamiset , ,79 Lainasaamiset , ,21 Muut saamiset , ,67 Siirtosaamiset , ,50 Saamiset yhteensä , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,11 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,47 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,744 7

10 KONSERNITASE V A S T A T T A V A A Vastattavaa OMA PÄÄOMA Arvonkorotusrahasto , ,19 Muut rahastot , ,93 Edellisten tilikausien alijäämä , ,88 Tilikauden ylijäämä , , , ,00 Oma pääoma yhteensä , ,00 ASUINTALOVARAUS , ,83 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut pitkäaikaiset velat , ,54 Lyhytaikainen Eläkelainat/Muut lainat , ,68 Saadut ennakot , ,35 Ostovelat , ,35 Muut lyhytaikaiset velat , ,14 Siirtovelat , ,85 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,37 Vieras pääoma yhteensä , ,91 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,74 8

11 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,43 Varainhankinta , ,25 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,52 Tulorahoitus , ,34 Vaihto-omaisuus, lisäys(-), vähennys (+) 2 052, ,13 Lyhytaikaiset saamiset, lisäys (-), vähennys (+) , ,66 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) , , , ,04 Toiminnan aiheuttama rahavarojen muutos , ,30 Investoinnit ja sijoitukset Käyttöomaisuushankinnat ja tehdyt sijoitukset Aineettomat oikeudet , ,30 Muut pitkävaikutteiset menot , ,92 Rakennukset ja rakennelmat , ,39 Koneet ja kalusto , ,29 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Muut saamiset , , , ,42 Käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten sijoitusten myynnit Koneet ja kalusto ,40 0,00 Puretut lainat ,00 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,35 Saamiset , ,15 Myyntivoitot , , , , , ,45 Rahavarojen muutos ennen lainojen muutosta , ,15 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) , ,55 Rahojen ja pankkisaamisten lisäys (+), vähennys (-) , ,70 Tarkistus: Rahat ja pankkisaamiset , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,81 Rahojen ja pankkisaamisten muutos , ,70 9

12 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Toimintatuotot , ,87 Muut tuotot , , , ,12 Kulut Henkilöstökulut , ,53 Poistot , ,66 Muut kulut , ,66 Kulut yhteensä , ,85 Kulujäämä , ,73 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksutuotot , ,81 Ammattiosastojen maksuosuus , , , ,25 Varainhankinta yhteensä , ,25 Tuottojäämä , ,52 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,71 Kulut , ,08 Poistot , ,37 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,26 Tuottojäämä , ,78 TILIKAUDEN TULOS , ,78 Tilikauden ylijäämä , ,78 10

13 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,38 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,38 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,83 Rakennukset ja rakennelmat , ,02 Koneet ja kalusto , ,44 Muut aineelliset hyödykkeet , ,06 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,35 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,22 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,26 Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Muut saamiset , ,06 Sijoitukset yhteensä , ,27 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset , ,56 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,90 Lainasaamiset , ,21 Muut saamiset , ,07 Siirtosaamiset , ,87 Saamiset yhteensä , ,61 Rahat ja pankkisaamiset , ,79 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,40 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,40 11

14 TASE V A S T A T T A V A A Vastattavaa OMA PÄÄOMA Muut rahastot , ,93 Tilikauden ylijäämä , , , ,71 Oma pääoma yhteensä , ,71 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,39 Ostovelat , ,61 Muut lyhytaikaiset velat , ,58 Velat saman konsernin yrityksille , ,86 Siirtovelat , ,25 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,69 Vieras pääoma yhteensä , ,69 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,40 12

15 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,07 Varainhankinta , ,25 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,28 Tulorahoitus , ,46 Lyhytaikaiset saamiset, lisäys (-), vähennys (+) , ,46 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) , , , ,69 Toiminnan aiheuttama rahavarojen muutos , ,77 Investoinnit ja sijoitukset Käyttöomaisuushankinnat ja tehdyt sijoitukset Aineettomat oikeudet , ,30 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Muut pitkävaikutteiset menot , ,92 Myönnetyt lainat ,00 Koneet ja kalusto , ,30 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Muut saamiset , , , ,73 Käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten sijoitusten myynnit Koneet ja kalusto ,40 Muut osakkeet ja osuudet , ,35 Saamiset , ,15 Myyntivoitot , , , , , ,76 Rahavarojen muutos ennen lainojen muutosta , ,99 Rahojen ja pankkisaamisten lisäys (+), vähennys (-) , ,99 Tarkistus: Rahat ja pankkisaamiset , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , ,78 Rahojen ja pankkisaamisten muutos , ,99 13

16 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1.1. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on emoyhteisö liitetietojen kohdassa 6.3. mainituille yhteisöille. Konsernitilinpäätöksestä on saatavissa jäljennös Palvelualojen ammattiliitto ry:stä, Paasivuorenkatu 4-6 A, Helsinki Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja yhtiöiden oman pääoman erot on vähennetty konserniaktiivana ja tuloutettu konsernireservinä viidessä vuodessa. Viimeisin vähennys ja tuloutus tilivuonna Osakkuusyritysten hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan osakkuusyritysten oman pääoman erot on vähennetty yhden rivin menetelmällä viiden vuoden poistoina, viimeisin poisto tilivuonna Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä olevia kiinteistöistä johtuvia asuintalovarauksia ei ole purettu, koska emoyhteisö ei ole verovelvollinen Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. Palvelualojen työttömyyskassan ja liiton välillä on keskinäisessä veloituksessa noudatettu tehtyä palvelusopimusta, joka tuli voimaan Käyttö- ja sijoitusomaisuuden poistoperiaatteet: Aineettomista oikeuksista poistoaika 3 vuotta (tasapoistot) Muista pitkävaikutteisista menoista poistoaika 5 vuotta (tasapoistot) Rakennuksista ja rakennelmista 7%:n, 20%:n ja 30%:n menojäännöspoistot Koneista ja kalustosta 25%:n menojäännöspoistot Sijoitusomaisuuteen kuuluvista pörssiosakkeista tehdyt kulukirjaukset tai poiston palautukset perustuvat käyvän arvon alentumiseen tai nousuun kuitenkin enintään hankinta/nimellisarvoonsa. 14

17 2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2.1. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnanaloittain Kokonaistoimintojen johto Toimintatuotot 436, ,45 Henkilöstökulut , ,78 Vuokra- ja vastikekulut , ,61 Muut kulut , , , ,77 Edunvalvontalinja Henkilöstökulut , ,27 Vuokra- ja vastikekulut 0,00 0,00 Muut kulut , , , ,05 Jäsenpalvelu ja aluetoiminta -linja Toimintatuotot , ,10 Henkilöstökulut , ,47 Vuokra- ja vastikekulut 50,50-409,90 Muut kulut , , , ,64 Kehittämislinja Toimintatuotot 4 222, ,40 Muut tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,73 Muut kulut , , , ,62 Viestintälinja Toimintatuotot , ,92 Henkilöstökulut , ,01 Vuokra- ja vastikekulut , ,34 Muut kulut , , , ,53 Talous- ja sis.palvelut -linja Muut tuotot , ,42 Henkilöstökulut , ,02 Poistot , ,05 Vuokra- ja vastikekulut , ,04 Muut kulut , , , ,81 Lomatoimintakiinteistöt Vuokratuotot 6 013, ,00 Muut tuotot 7 610,40 552,00 Hoitokulut , ,91 Käyttö- ja ylläpitokulut , , , ,31 15

18 Toimistoalueet Toimintatuotot , ,83 Muut tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,25 Vuokra- ja vastikekulut , ,34 Muut kulut , ,63 Poistot , , , ,00 Liitto Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,73 Tytäryhtiöt Liikevaihto , ,45 Materiaalit ja palvelut , ,74 Henkilöstökulut , ,38 Poistot , ,39 Muut kulut , , , ,10 Konserni Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,83 16

19 2.2. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen ja -kulujen erittely konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto 2012 Tuotot osakkeista ja osuuksista , , , ,00 Rahoitustuotot Pitkäaikaisista sijoituksista , , , ,32 Rahoitusomaisuudesta , , , ,30 Korkotuotot yhteensä , , , ,62 Vuokratuotot , , , ,31 Myyntivoitot , , , ,35 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot , , , ,80 Arvonalentumisten palautukset , , , ,63 Sijoitus- ja rahoitustuotot yhteensä , , , ,71 Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappiosta , ,58 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista , , , ,75 Yhtiövastikekulut , , , ,67 Muut kulut , , , ,19 Korkokulut , , ,16 850,95 Myyntitappiot , , , ,81 Muut sijoitus- ja rahoituskulut , , , ,71 Poistot , , , ,37 Sijoitus- ja rahoituskulut yhteensä , , , ,45 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , , , , Jäsenmaksutuottojen erittely maksutuotot , , , ,81 ammattiosastojen osuus , , , ,56 liiton osuus , , , , Varsinaisen toiminnan muiden kulujen erittely Henkilöstön muut kulut , , , ,22 Vuokra- ja vastikekulut , , , ,23 Järjestökulut , , , ,61 Materiaalikulut , , , ,72 Ulkopuoliset palvelut , , , ,17 Jäsenmaksukulut , , , ,10 Avustukset ille , , , ,35 Muut toimintakulut , , , ,95 Lomatoimintakiinteistöt , , , ,31 Muut kulut yhteensä , , , ,66 17

20 3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1. Pysyvien vastaavien muutokset Konserni Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat Maa- ja Rakennukset Koneet ja oikeudet vesialueet ja rakennelmat kalusto Kirjanpitoarvo , , , ,75 Tilikauden lisäykset ,50 0, , ,66 Tilikauden vähennykset 0,00 0,00 0, ,40 Tilikauden poistot ,86 0, , ,29 Kirjanpitoarvo , , , ,72 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,06 Tilikauden lisäykset ,41 Tilikauden poistot ,30 Kirjanpitoarvo ,17 Palvelualojen ammattiliitto Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat Maa- ja Rakennukset Koneet ja oikeudet vesialueet ja rakennelmat kalusto Kirjanpitoarvo , , , ,44 Tilikauden lisäykset ,50 0, , ,66 Tilikauden vähennykset 0,00 0,00 0, ,40 Tilikauden poistot ,46 0, , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,06 Tilikauden lisäykset ,23 Tilikauden poistot ,30 Kirjanpitoarvo ,99 18

21 Sijoitusten muutokset Konserni Osuudet omistus- Muut osakkeet Saamiset yhteysyrityksissä ja osuudet Kirjanpitoarvo , , ,06 Tilikauden lisäykset , , ,81 Tilikauden vähennykset , ,68 Arvonalentumiset , ,14 Arvonalent.palautukset , ,46 Kirjanpitoarvo , , ,51 Sijoitusten muutokset Palvelualojen ammattiliitto Osuudet saman Osuudet omistus- Muut osakkeet konsernin yrityksissä yhteysyrityksissä ja osuudet Kirjanpitoarvo , , ,73 Tilikauden lisäykset , ,91 Tilikauden vähennykset ,00 Arvonalentumiset ,64 Arvonalent.palautukset ,60 Kirjanpitoarvo , , ,60 Saamiset Kirjanpitoarvo ,06 Tilikauden lisäykset ,81 Tilikauden vähennykset ,68 Arvonalentumiset ,14 Arvonalent.palautukset ,46 Kirjanpitoarvo ,51 19

22 3.2. Tieto arvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta Noteeratut arvopaperit Osakkeet ja osuudet Saamiset Jälleenhankintahinta , ,20 Kirjanpitoarvo , ,10 Erotus , ,10 konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Jaksotetut korkotuotot , , , ,52 Jäsenmaksusaamiset , , , ,65 Muut siirtosaamiset , , , ,70 Siirtosaamiset yhteensä , , , , Vaihtuvien vastaavien saamisten jaottelu lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin saamisiin konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto 2012 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,90 Lainasaamiset , , , ,21 20

23 4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1. Oman pääoman muutokset konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto 2012 Työtaistelurahasto , , , ,43 Siirto edellisen tilikauden tuloksesta , , , ,08 Työtaistelurahasto , , , ,51 Käyttörahasto , , , ,42 Katettu edellisen tilikauden alijäämä 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirto edellisen tilikauden tuloksesta Käyttörahasto , , , ,42 Arvonkorotusrahasto , ,19 Kiint Oy Tiistiläntörmä Arvonkorotusrahasto , ,19 Edellisten tilikausien ali/ylijäämä , , , ,08 Kiinteistöyhtiöiden ed. tilik. ylijäämä ,00 0,00 Siirrot voitto/tappiotilille , ,26 Siirto työtaistelurahastoon , , , ,08 Katettu käyttörahastosta 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirto käyttörahastoon , ,88 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,78 Oma pääoma yhteensä , , , ,71 konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Jaksotetut henkilöstökulut , , , ,01 Jaksotetut maksukulut , , , ,35 Muut siirtovelat , , , , , , , ,25 21

24 5. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 5.1. Muut vastuusitoumukset ja vastuut konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto Leasingvastuut Seuraavana vuonna erääntyvät leasingmaksut , , , ,73 Myöhemmin erääntyvät leasingmaksut , , , ,89 Yhteensä , , , , Muut kirjanpitovelvollista koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Kiinteistöjen arvonlisäveron palautusvastuu Kiint Oy Mannerheimintie 103 B (valmistunut ) ,29 Petäys, hotellin perusparannus vdlta ,44 vdlta ,28 vdlta ,12 vdlta ,66 6. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ 6.1. Henkilöstökulut konserni 2013 konserni 2012 liitto 2013 liitto 2012 Palkat ja palkkiot/henkilöstökulut , , , ,53 Veloitetut henkilöstökulut , , , ,23 Palkat ja palkkiot/muut kulut , , , ,71 Eläkekulut , , , ,11 Muut henkilösivukulut , , , ,12 Yhteensä , , , ,24 josta hallituksen ten ja varaten palkat ja palkkiot näistä tehtävistä , , , ,05 edustajiston ten ja varaten palkat ja palkkiot näistä tehtävistä , , , , Hallituksen iä koskevat eläkesitoumukset näistä tehtävistä Luottamusmiestoimisille hallituksen ille on otettu luottamustoimen eläkevakuutus TYEL-ehdoin 22

25 6.3. OMISTUKSET Yhtiön nimi ja kotipaikka Omistus- Oma pääoma Tilikauden Kirjanpitoarvo osuus voitto/tappio(-) Osuudet saman konsernin yrityksissä Leppäranta Oy,Helsinki 100 % , , ,38 Etelä-Hämeen Lomat Oy,Hki 100 % , , ,83 Liikealan Kehittämispalvelut Yhteistoimintataito Oy,Helsinki 100 % 645,19-512, ,00 Pamlex Oy,Helsinki 100 % 3 322, , ,00 Kiint Oy Tiistiläntörmä,Espoo 100 % ,87 13,65 148,01 Yhteensä , , ,22 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Suomen Ympäristöopisto Sykli Oy (ent.top-instituutti Oy), Hyvinkää 20 % , , ,00 Kiinteistö Oy Paasivuorenkatu 4-6,Helsinki 45,26 % , , ,67 Kiinteistö Oy Mannerheimintie 103 b,helsinki 27 % , , ,99 Yhteensä , , ,66 23

26 Hallituksen allekirjoitukset 24

27 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA KIRJANPITOKIRJAT Jäsenmaksuperintä IT-sovelluksena Palkkakortisto ja -laskelmat IT-sovelluksena Kassakladi IT-sovelluksena Myynti- ja ostoreskontra IT-sovelluksena Päiväkirja IT-sovelluksena Pääkirja IT-sovelluksena Tasekirja TOSITELAJIT JA NIIDEN SÄILYTYS Myyntitositelajit: 45, ML, VU Ostotositelajit: OL, OLW ja OM Kassatositelaji: 01 Muistiotositelaji: 06 M2 matkalaskutositelaji, henkilökunta ja hallitus: 08 Travel matkalaskutositelaji, ulkopuoliset: 09 Palkkatositelaji: 10 Pankkitositelaji: 02 Tilinpäätöstositelaji: 20 Tositelajit säilytetään paperimuodossa, lukuun ottamatta OLWta joka säilytetään sähköisessä muodossa. 25

28 Tilintarkastuskertomus 26

29 Jäsenmäärien muutokset Jäsenvirrat Sopimusaloittain määrän muutos vuoden alusta ,00 % Sopimusalojen määrän muutos vuoden alusta +/ ,00 % 3,00 % 5,14 % 2,66 % 0,17 % 6,75 % 0,07 % 1,81 % 0,16 % 1,68 % 1,86 % 4,07 % -2,00 % -7,00 % -3,03 % -3,35 % 27

30 Sopimusalajakauma Ikäjakauma

31 Äidinkielet

32 Luottamushenkilöt Luottamushenkilötehtävien määrät ja muutos vuoden alusta Muutos vuoden alusta +/- Päätoiminen pääluottamusmies Pääluottamusmies Alueluottamusmies Luottamusmies Toimipaikkakohtainen luottamusmies Sopimusalakohtainen luottamusmies Varapääluottamusmies Varaluottamusmies Päätoiminen päätyösuojeluvaltuutettu Päätyösuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutettu I varavaltuutettu II varavaltuutettu Työsuojeluasiamies EWC-edustaja EWC-varaedustaja Yhdyshenkilö PÄÄTPLM PLM ALUELM LM TPLM SOPALM VARAPLM VARALM PÄÄTPTSV PTSV TSV 1VTSV 2VTSV TSASIAMIES EWC EWCVARA YHDYSHENK 30

33 PAMin lomaosakkeet ja kiinteistöt Holiday Club -lomaosakkeet PAM uudisti Holiday Club -lomaosaketarjontaansa. Tarjolla on entistä enemmän sesonkiviikkoja koulujen lomaaikaan. Valikoimaan saatiin myös uusi kohde, Holiday Club Saariselkä. Lisäksi vähiten kysyttyjä lomaosakeviikkoja vaihdettiin suosittuihin kohteisiin. PAM omistaa kaikkiaan 330 Holiday Club -lomaosaketta Sallassa, Saariselällä, Kuusamossa, Katinkullassa, Himoksella, Tahkolla, Saimaalla ja Tampereen kylpylässä. Lomaosakkeet ovat tasokas etu ja ne ovat ten varattavissa huomattavasti markkinahintoja edullisempaan hintaan. Loma-asunnot ovat edustavia, viihtyisästi sisustettuja ja hyvin varusteltuja. Ne ovat laadukkaita ja mieluisia rentoutumispaikkoja vapaa-aikaan. Lomakohteissa on runsaasti vapaa-ajan palveluita ja harrastusmahdollisuuksia, ja tekemistä löytyy kaikenikäisille. Petäys Resort Vanajaveden kauniissa järvimaisemassa sijaitseva PAMin oma hotelli on Hämeenlinnan kupeessa, Hattulan Tyrvännössä. Petäyksen toimintaa hoitaa Etelä-Hämeen Lomat Oy, jonka osakekannan PAM omistaa. Petäyksessä on tekemistä niin lomalaisille, kokoustajille kuin päiväretkeläisillekin. Resort-sana nimen lopussa lupaa muutakin kuin tavanomaista majoitusta ja ruokaa. Petäys Resort on virkistysalue, joka tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen sisä- ja ulkoliikuntaan. Kokousten oheisohjelmaksi sekä lomalaisten mielen ja kehon virittämiseksi on tarjolla tekemistä aamusta iltaan. Petäyksen välittömässä ilmapiirissä on helppo viihtyä kaikenikäiset vieraat ovat tervetulleita. Lemmikeillekin on varattu tilaa. Petäys Resort tarjosi PAMin kortilla 20 prosenttia alennusta majoituksesta, ruoasta, juomasta ja ohjelmapalveluista. Kylpylähotelli Levitunturi Liitto on omistajana Kittilässä sijaitsevassa Kylpylähotelli Levitunturissa. PAMin et saivat 30 prosentin alennuksen henkilökohtaisesta huonehinnasta. Tämän osuuden kylpylähotelli Levitunturi veloitti PAMilta. Ivalon Erämökit Lapin ystäville on Inarinjärven Nanguvuonon rannalla 20 kilometrin päässä Ivalosta hyväkuntoisia neljän hengen mökkejä. Ivalon Erämökkien pääasiallinen käyttö on keskittynyt ruska- ja kesälomakauteen. Mökkien varaukset ja valvonnan on hoitanut Reino Ranta. Käyttöaste mökeillä on ollut 60 %. Lomakoti Kiviniemi Rovaniemen lähellä Norvajärven rannalla sijaitsevien Lomakoti Kiviniemen mökkien käyttö on keskittynyt kesäaikaan. Mökkien varaukset ja valvonnan on hoitanut Paula Talvensaari Rovaniemeltä. Käyttöaste mökeillä on ollut 60 %. Karhurannan erämökit Karhurannan kaksi mökkiä Kuusamon Kuoliovaaran kylässä ovat olleet istön vuokrattavissa kesäaikaan. Mökkien varaukset ja valvonnan on hoitanut Rauno Nystedt. Käyttöaste mökeillä on ollut 60 %. Punkaharjun lomakeskus Liitto omistaa Punkaharjulla seitsemän 4-6 hengen lomaosaketta. Vuoden 2013 vuoden alkupuolella mökit remontoitiin täydellisesti ja ne tulivat ympärivuotiseen käyttöön. Mökkien varaus siirtyi Harjun Portti matkailukeskukselle Petäys Resortilta joulukuussa Kesäaikaan mökkien käyttöaste on ollut 100 % ja talviaikana 50 %. 31

34 PAMin työehtosopimukset Yleissitovat Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus Golf-alan työehtosopimus Hiihtokeskusalan työehtosopimus Hiusalan työehtosopimus Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus Kaupan työehtosopimus Kaupan ATK-toimihenkilöiden työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kopio- ja tulostusalaa koskeva työehtosopimus Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet Ohjelmapalvelualan työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Normaalisitovat Kotitalouskone- ja kodinkonetekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialaa koskeva työehtosopimus Muuttopalvelualan työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Runkosopimus (Palvelualojen työnantajat PALTA Palvelualojen ammattiliitto) Yrityskohtaiset Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus Erityisteollisuutta koskeva työehtosopimus Hankkija-Maatalous Oy:n myyntihenkilöstön työehtosopimus Järjestötoimitsijain Liiton työehtosopimus Makuuni Oy:tä koskeva työehtosopimus Menekinedistäjiä koskevat yrityskohtaiset työehtosopimukset Raha-automaattiyhdistyksen työehtoja koskeva työehtosopimus Rautakirja Oyj:n kioskimyyjien ja kioskinhoitajien työehtosopimus S-ryhmän Kaupan esimiesten ja huoltamonhoitajien työehtosopimus Suomen Kansallisoopperan päivätekniikan, teknisten pienryhmien ja teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus Suomen Varamiespalvelu Oy:n työehtosopimus Suomen Lähikaupan myymälä- ja myyntipäälliköiden työehtosopimus Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n työntekijöiden työehtosopimus Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n työntekijöiden työehtosopimus 32

35 Yhtyneet-Sopimus Yleisradio, MTV PAMin tutkimukset ja selvitykset Vetovoimabarometri 2013 (TNS-Gallup) Jäsenkysely 2013 (PAMin oma kysely) Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne (Pellervon taloustutkimus PTT, PAMin ja Farmasialiiton yhdessä teettämänä) Työssäkäyvät köyhät (Ville Kainulainen) Onko työvoimapula totta? (Palkansaajien tutkimuslaitos) Tasa-arvon vahvistaminen palkka- ja sopimuspolitiikassa -hankkeen loppuraportti. Kaupan alaa ja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva tutkimus- ja kehittämishanke (STM, PAM ja Kaupan liitto) Sukupuolten palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla (Palkansaajien tutkimuslaitos) Tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoitusten tekemistä koskeva kysely - kauppa (PAM) Tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoitusten tekemistä koskeva kysely - mara (PAM) Kiinteistö-, turva- ja erityisalojen työsuojelukysely (PAM) PAMin tulevaisuustyön kyselyt 1. ja 2. (PAM) Kysely hiihtokeskusalalla työskenteleville (PAM) Tulevaisuustyön kysely henkilöstölle (PAM) Tavoitteet neuvottelukierrokselle (PAM) Hiusalan palkkatiedustelu 2013 elokuu (PAM) Kysely ABC-asemien työntekijöille (PAM) Töissä Suomessa. Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajaten kokemuksista. (Anni Ritari) PAMin lausunnot ja kannanotot Työ- ja elinkeinoministeriö: Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ammatillisen peruskoulutuksen koulutussuunnitelmat mara-alalla SAK: Joutsenmerkin lausuntopyyntö (PAMin kommentit SAK:lle) Työtuomioistuin: Työsopimuksen irtisanomista koskeva asia (VVO Kodit Oy) Opetushallitus: Floristin ammattitutkinnon perusteet luonnos Sisäasiainministeriö: Lakiluonnos yksityisistä turvallisuuspalveluista Työ- ja elinkeinoministeriö: Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi Valtiovarainministeriö: Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Aluehallintovirasto: Työntekijöiden työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus, Sushi Mestarit Lahti Oy Eduskunta: Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa Työ- ja elinkeinoministeriö: Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriö: Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistaminen Aluehallintovirasto: Työturvallisuuden tulevaisuus ja kehitys rautatieliikenteen työpaikoilla 33

36 Opetushallitus: Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos Sosiaali- ja terveysministeriö: Arviomuistio alkoholilain uudistamistarpeista Opetushallitus: Lääkealan perustutkinto ja tutkintonimike lääketeknikko Aluehallintovirasto: Työehtosopimuksen soveltaminen, Kuusankosken Apuva ry Palvelualojen ammattiliiton edustajisto Puheenjohtaja Joonas Tuomivaara 1. varapuheenjohtaja Arja Savolainen 2. varapuheenjohtaja Sauli Isokoski Helsinki-Uusimaa [27] Anttila Sinikka, Back Anna-Maria, Jormanainen Anne, Juntunen Outi, Kangas Kirsti, Kiviranta Anitta, Kuusniemi Piia, Kuuvalo Nasu, Laine Sirpa, Lehto Merja, Lepistö Kirsi, Leskelä Petri, Läärä Pentti, Maunula Katja, Mechelin Katja, Merimaa Iiris, Montonen Teuvo, Mäntyranta Satu, Niiranen Jouni ( asti), Niskanen Heidi, Palviainen Erja ( alkaen), Puhakka Kati, Purhonen Onerva, Raatesalmi-Salonen Terhi, Savolainen Kim, Taivaloja Tiina, Teesalu Krista, Vainio Harry Lounais-Suomi [14] Alppi Marja, Artesola Merja, Aunela Minna-Kaisa, Forss Lasse, Härri Eija, Juhala Birgitta, Majanoja Mauri, Malmstedt Nina, Mäenpää Kaisa, Pihlajamäki Marita, Puotsaari Tarja, Salminen Riikka, Stenberg Kim ( alkaen), Wallin Hillevi, Viitanen Sirpa ( asti) Häme-Pirkanmaa [14] Arhenius Päivi, Hanhisalo Tuija, Iiliäinen Piia, Immonen Raine, Käkönen Riitta, Laitila Pertti, Nevanpää Emmi ( alkaen), Nieminen Anna ( asti), Paldanius Anne, Peltovirta Kari, Salminen Soile, Salo Johanna, Tallqvist Jarmo, Vuorinen-Vilèn Päivi, Vuorma Johanna Keski-Suomi [6] Hanhinen Taina ( alkaen), Leppänen Sari, Leppänen Tuomo, Purmonen Pirjo, Pölkki Raija ( asti), Saarinen Jaana, Tuikkanen Ellen Kaakkois-Suomi [13] Hanki Inkeri, Heinonen Sari, Immonen Sanna, Kokkola Jaana, Kyrö Piia, Lampen Pia, Lehtonen Arja, Nissinen Anne, Parkkonen Laura, Poutiainen Pasi, Saarela Hely, Toropainen Arja, Vuorenmaa Pirjo Itä-Suomi [13] Heiskanen Kristiina, Hintsanen Anne ( asti), Jaatinen Seija, Kari Eveliina, Kinnunen Pirjo, Kiiskinen Arja ( alkaen), Kokko Sinikka, Koski Matti, Petelius Mervi, Rantala Terttu, Ropponen Minna, Seppänen Riitta, Soutolahti Katja, Turunen Titta Pohjanmaa [7] Javanainen Kaisa, Pulli Päivi, Rintamäki Anneli, Saarela Tarja, Sinkko Päivi, Yli-Heikkuri Piia ( asti), Yli-Saari Jaana ( alkaen), Vakkuri Arja Oulu [10] Daavitsainen Jouni, Hekkala Rauno, Hoffrèn Päivi, Hänninen Katja, Juntunen Maritta, Kanniainen Pentti, Moilanen Lea, Oinas Katriina, Saastamoinen Pia, Silvola Anna-Liisa 34

37 Lappi [6] Kuusela Soili, Luokkala Helena, Mäkinen Aimo, Paksuniemi Jari, Ruonala Maija, Sillanpää Anne-Mari Ahvenanmaa [1] Öström Nina Valtakunnallinen [6] Isosalo Klaus, Komu Seija ( asti), Lackman Ritva, Puhakka Sirpa, Tompuri Tapani, Vasama Mari, Vehmaslahti Leena ( alkaen) Palvelualojen ammattiliiton hallitus Puheenjohtaja Selin Ann 1. varapuheenjohtaja Ylitalo Jaana 2. varapuheenjohtaja Julkunen Kaarlo Varsinaiset et Alava Tuija, Aly Sirpa, Gardemeister Soile, Hallikas Marko, Halminen Olli, Halonen Arto, Harkko Mia, Heikkinen Sini, Järvinen Petri, Kilpinen Lilli, Majuri Sari ( toimitsijana Turun aluetoimistossa), Mäkinen Pekka, Nuolikoski Pirjo, Nyman Anne, Pimperi Jorma, Reunamo Anita, Savolainen Tarja, Seilonen Tarja, Vehmas Päivi, Viitanen Sirpa ( alkaen), Ylivirta Anne Yleisvaraet Huuskonen Irmeli, Lahtinen Kirsi, Löwenhild Rita, Plit Tomi Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n edustaja Markku Sojakka Työttömyyskassan hallitus Varsinaiset et Laakso Sirpa, Purmonen Pauli, Suomalainen Ritva Yleisvaraet Alasuutari Johanna, Saarinen Markku, Torniainen Virpi Hallituksen asettamat valiokunnat ja taustaryhmät Työsuojelu-, tasa-arvo- ja sosiaalivaliokunta Immonen Raine, Isosalo Klaus, Koivuluoma Leena, Lahtinen Tiina, Leskinen Seija, Lindström Satu, Metsäkoivu Ritva, Miettinen Petri, Niiranen Jouni saakka, Pimperi Jorma, Puhakka Kati, Raatesalmi-Salonen Terhi, Streng Tapani, Truhponen Liisa ja Visuri Hannu. 35

38 Työ- ja talouselämävaliokunta Heino Tommi, Kellokumpu Eija, Koikson Karin, Lackman Ritva, Mustonen Juha, Sääski Olli, Vainio Harry, Vehmas Päivi, Åman Toni (puheenjohtaja) Nuorisovaliokunta Varsinaiset et: Itä-Suomi: Reponen Eveliina (puheenjohtaja), Lounais-Suomi: Hasunen Anni (varapuheenjohtaja), Häme- Pirkanmaa: Vuorma Johanna, Helsinki-Uusimaa: Mutka Anna-Stiina, Häyhä Jussi, Kaakkois-Suomi: Kokkonen Miika, Keski-Suomi: Laakkonen Lasse, Lappi: Vihriälä Heidi, Oulu: Laitala Antti, Pohjanmaa: Pulkkinen Maria Varaet: Itä-Suomi: Huikuri Pia, Lounais-Suomi: Saarinen Jasmiina, Häme-Pirkanmaa: Isotalo Petteri, Helsinki-Uusimaa: Mäkinen Sami, Huttunen Sofia (10/2013 asti), Niskanen Heidi (10/2013 alkaen), Kaakkois-Suomi: Auru Niko, Keski-Suomi: Luukka Noora, Lappi: Penders Elisa (5/2013 asti), Heikkilä Inka (9/2013 alkaen), Oulu: Kemppainen Eeva-Maija, Pohjanmaa: Auru Niko Sopimusalatoimikunnat Kaupan ala Kaupan myyjien sopimusalatoimikunta Alava Tuija, hallituksen edustaja Artesola Merja Eirtovaara Hannele Jaatinen Seija Kaijansinkko Tuija Korhonen Marjo Leppänen Tuomo Lindström Kenneth Nyman Anne, saakka Puotsaari Tarja, alkaen Pussinen Malla Tikka Harri Kaupan esimiesten sopimusalatoimikunta Juhala Birgitta Koikkalainen Jutta Linko Liisa, saakka Miettinen Hanna Raatesalmi-Salonen Terhi Ritvos Essi, alkaen Kaupan varaston sopimusalatoimikunta Back Anna-Maria Hirvonen Harri Hukkila Seppo Isosalo Ari Järvinen Petri, hallituksen edustaja 36

39 Laakkonen Heikki Rajamäki Juhani Riikonen Jukka, alkaen Salo Katja Savolainen Kim Tuomivaara Joonas, saakka Vuorinen Juha Kaupan konttorin sopimusalatoimikunta Airo Eila Hattukangas Juha Jauhiainen Kalle Koikson Karin Lehtonen Esa Leskinen Noora, saakka Löwenhild Rita, hallituksen edustaja Merimaa Iiris Palviainen Erja Alkon sopimusalatoimikunta Heikkinen Sini, hallituksen edustaja Höttönen Jukka Salonen Saku, saakka Nyyssönen Kirsi, alkaen Apteekin sopimusalatoimikunta Fagerström Ulla, alkaen Holopainen Maarit Komu Seija, saakka Lackman Ritva Seilonen Tarja, hallituksen edustaja Soronen Marita Vehmaslahti Leena Yhteyskeskusten sopimusalatoimikunta Lindbom Mari Kaakinen Tommi Kokko Sinikka Kuusikko Tuula Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualat Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut, työntekijöiden sopimusalatoimikunta Anttila Sinikka Eriksson Mats Fabritius Ville Hintsanen Anne, saakka Jäntti Kaija Kuusisto Tiina Lehto Merja Mikkonen Petri, alkaen Murtonen Sirpa 37

40 Poikela Hilkka Pyy Marko Pölkki Raija Vehmas Päivi, hallituksen edustaja Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut, esimiesten sopimusalatoimikunta Katainen Marjo Lakatos Laszlo Mäntymies Niina Vaara Vesa Golf-alan sopimusalatoimikunta Mäkinen Tapio Rajasvuo Juuso Savolainen Seppo Hiihtokeskusalan sopimusalatoimikunta Koivumaa Kari Komulainen Jari Nikkinen Tarja Oikarinen Hannu Oinonen Jenni Päiväniemi Jani Huvipuistoalan sopimusalatoimikunta Aarresuo Ville, saakka Loo Rune, saakka Saarela Markku Patala Jarno, alkaen Ylinen Juha, alkaen Ohjelmapalvelualan sopimusalatoimikunta Marttinen Heidi Tarkkonen Raimo, saakka Vuento Risto Junapalveluhenkilökunnan (Avecra) sopimusalatoimikunta Heleneva Sirkku Jarkima Jorma Sihto Birgitta Kiinteistö-, turvallisuus- ja erityisalat Kiinteistöpalvelualan sopimusalatoimikunta Fredriksson Markku Halminen Olli, hallituksen edustaja Hanki Inkeri Heljander Reima Huovilainen Jari Härri Eija Kinnunen Pirjo Missi Outi 38

41 Paksuniemi Jari Rajala Jari Ristilä Ritva Saarinen Markku Seiloo Taija Stenberg Kim Suokas Esko Sääskilahti Heidi Toropainen Arja Turvallisuusalan sopimusalatoimikunta Immonen Neea Jonkka Harri Kyröhonka Kalle Laitinen Mika Lindgren Toni Lähdesniemi Marko Rohkea Jani Sojakka Markku, hallituksen edustaja Åman Toni Bingotyöntekijöiden sopimusalatoimikunta Hänninen Merja Rahkonen Anne Elokuvateattereiden sopimusalatoimikunta Ittonen Klaus, saakka Kelaranta Jouni, alkaen Kosonen Ruut, alkaen Lindewall Risto, saakka Pitkämäki Arla, alkaen Sundgren Timo, saakka Vuohelainen Pasi, saakka Erityisteollisuuden sopimusalatoimikunta Niemelä Sari Rantanen Tommi Rautakoski Ari, alkaen Viljanen Veikko, saakka Hiusalan sopimusalatoimikunta Eskola Marjut, saakka Lievonen Satu, alkaen Maunula-Sairanen Katja Nevala Eija Parjanen Tiina Kopio- ja tulostusalan sopimusalatoimikunta Huotilainen Miia Loukkola Jukka-Pekka Nieminen Miki 39

42 Kotitalouskone- ja kodinkonetekniikkahuollon ja palveluautomaattialan sopimusalatoimikunta Ahvenjärvi Harri Lindqvist Marko Mattila Markku Kuvanvalmistusalan sopimusalatoimikunta Blomqvist Marjo Forsström Pirjo Okkonen Riitta Ritvanen Hannele Muuttopalvelualan sopimusalatoimikunta Eriksson Jan Klinberg Henri Kuosmanen Jesse Oopperan sopimusalatoimikunta Haapakoski Vuokko Höysti Jukka Issakainen Tuomo Sainio Jorma Vanhanen Timo Zukale Ari RAY:n pelinhoitajien sopimusalatoimikunta Halonen Arto, hallituksen edustaja Inkeroinen Juha Kankare Mika, saakka Laurila-Linnaketo Mira Lilja Anu Lindström Satu Miettunen Markku Ojala Tiina Sillanpää Jari Suomen Kansallisteatterin sopimusalatoimikunta Pollari Matti Raitio Tomi Tikkala Tuomas Tuomainen Juhani Vellamo Tuomas Urkurakentamo V. Virtasen sopimusalatoimikunta Mäkilä Jukka 40

43 Palvelualojen ammattiliiton edustukset Amiedu Johtokunta Siekkinen Saana Apteekkialan pohjoismainen komitea Suominen Mia Asunto Oy Pankkotupa Hallitus Ojanen Lassi EAPT Suominen Mia EFFAT Hallitus Rönni-Sällinen Annika Hallitus Taivainen Mari vara Työvaliokunta Rönni-Sällinen Annika vara EFFAT-nuoret Nuorisovaliokunta Suomilammi Tanja Eläke-Fennia Hallintoneuvosto Ylitalo Jaana Eläke-Tapiola Hallitus Selin Ann Hallintoneuvosto Julkunen Kaarlo varapuheenjohtaja Hallintoneuvosto Harkko Mia Eläkeyhtiöiden vakuutettujen neuvottelukunnat Harkko Mia (Pamin ) Osuuskauppa Ympyrä Nuolikoski Pirjo (Pamin ) ISS palvelut Oy Saarinen Markku (Pamin ) ISS palvelut Oy Alava Tuija (Pamin ) Osuuskauppa PeeÄssä Eläketurvakeskus Edustajisto Selin Ann Vakuuttamisen valvonnan neuvottelukunta Vartiainen Mikko Etelä-Hämeen Lomat Oy Hallitus Mattila Jukka puheenjohtaja Hallitus Hamarila Sampsa Hallitus Selin Ann Finnsecurity, Turvallisuusalan yhteistyöfoorumi Eettinen lautakunta, Johtoryhmä Sinkkonen Jyrki Haaga Instituutti-säätiö Hallitus Björn Markku Mattila Jukka vara 41

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Taloudellisten resurssien hallinta... 3 Tilinpäätöksen tunnusluvut... 4 Tilinpäätös... 6 Tilintarkastuskertomus... 26 Jäsenmäärien muutokset... 27 PAMin lomaosakkeet

Lisätiedot

PAMin edustajiston vaalien ehdokkaat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä

PAMin edustajiston vaalien ehdokkaat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä PAMin edustajiston vaalien ehdokkaat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä SUKUNIMI ETUNIMI ÄÄNIÄ TULOS KOTIKUNTA IKA AMMATTI TYOPAIKKA TEHTÄVÄ AMMATTIOSASTO VAALIPIIRI Tilvis Leila 249 Valittu Tampere

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SYKSY 2014

PÖYTÄKIRJA SYKSY 2014 PÖYTÄKIRJA SYKSY 2014 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry PÖYTÄKIRJA 1 (36) Sisällysluettelo Pöytäkirja... 2 Osallistujaluettelo... 23 Esityslista... 26 Puheenjohtaja Ann Selinin puhe... 27 Edustajiston

Lisätiedot

Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014

Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014 Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS 2014... 3 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS...

Lisätiedot

PAm. Kylmäkkö ja kuumakko Vilkas Anniina Paukkunen vasemmalla jaharkitseva Suvi Villanen kokkasivat itsensä Taitaja-kisoihin.

PAm. Kylmäkkö ja kuumakko Vilkas Anniina Paukkunen vasemmalla jaharkitseva Suvi Villanen kokkasivat itsensä Taitaja-kisoihin. PAm nro6/2015 8.5. pamlehti.fi 16. vuosikerta "Minä tavallaan unohduin sinne töihin." AnjA, SiVu 31 Liittokokous Valittujen alat, iät jaalueet SiVu 16 Luottotiedot Udellaanko maksuhäiriöistä ilmansyytä?

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 2 SISÄLLYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 LIITETIEDOT

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen.

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. 2013 VUOSIKERTOMUS 2 Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. Tradekan toiminta-ajatus 1. Tradeka on Osuuskunta

Lisätiedot

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva.

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomus 2007 Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomuksen taidekuvat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymän taidekokoelmaan kuuluvista teoksista. 90-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Osuuskunta

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5

TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 2 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Kaupungin henkilöstö...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2011 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi Turun Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-16 Toimintakertomus 17-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-65 Osuuspankin tuloslaskelman ja

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2010 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 20 Tilinpätösmerkint 19 Allekirjoitukset 19 Liitetiedot 10 Emoyhtiön tuloslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Konsernin rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 11 Arvio

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2009 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TILINPÄÄTÖS 2014 Tasekirja Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot