0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI-00760 HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT"

Transkriptio

1 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT ILMASULKUJEN PUHALTIMIEN OHJAUKSEEN YHDELLE (31) JA KAHDELLE (61) SUUTINRUMMULLE ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON OHJEKIRJA S520S (31), S520S - 1,5 (61) Ver. 2.2

2 2 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 SISÄLLYS TUOTEKUVAUS TOIMINTA KÄYNNISTYS JA KÄYNNISTYSESTO OVEN RAJAKYTKIMELTÄ KÄYNTITIETO JA LÄMMITYKSEN OHJAUS VESILÄMMITYKSEN JÄÄTYMISVAARA PALOHÄLYTYS HÄLYTYKSET PYÖRIMISNOPEUDET OHJAUSKESKUKSEN SYÖTTÖ PUHALTIMIEN MOOTTORIN KYTKENTÄ, SUOJAUS JA LIITTÄMINEN OHJAUSKESKUKSEEN TAAJUUSMUUTTAJA Etukannen irrotus ja paikalleen asennus Johdotussuojan irrotus ja paikalleenasennus Ohjelmointiyksikön toiminta Perustoiminta Parametrien muuttaminen KÄYTTÖÖNOTTO MINIMINOPEUDEN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO MAKSIMINOPEUDEN PIENENTÄMINEN - PARAMETRI NO KIIHDYTYSAJAN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO HIDASTUSAJAN MUUTTAMINEN - PARAMETRI NO VIANHAKUOHJE HUOLTO KÄYTÖNAIKAISET HUOLTOTOIMENPITEET JA TARKASTUKSET OHJAUSKESKUKSIEN OK31VUT JA OK61VUT TEKNISET TIEDOT VALMISTAJAN VAKUUTUS TAAJUUSMUUTTAJAN VIKAKOODIT JA SUOJAUSTOIMINNOT OK31VUT JOHDOTUSKAAVIO OK31VUT PIIRIKAAVIO OK61VUT JOHDOTUSKAAVIO OK61VUT PIIRIKAAVIO OK31-61VUT-v.2.2

3 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 3 TUOTEKUVAUS Ohjauskeskukset OK31VUT ja OK61VUT ovat OVITOR OY:n valmistamia perusohjauskeskuksia ilmasulkujen puhaltimien ohjaukseen. Ohjauskeskus OK31VUT on tarkoitettu yhdelle suutinrummulle, jossa on kolme yksivaihemoottorilla varustettua puhallinta ja ohjauskeskus OK61VUT on tarkoitettu kahdelle vastaavalle suutinrummulle. Ohjauskeskusten toiminnassa on erityisesti huomioitu sisäänkäyntien oviverhopuhaltimien tarvitsemat erikoistoiminnat. Ulkotermostaatti säätää käynnistetyt puhaltimet automaattisesti oikealle nopeudelle ulkolämpötilan mukaisesti. Moottoreiden pyörimisnopeus asetellaan taajuusmuuttajalla. Normaalisti pyörimisnopeudet määrittävät parametrit ovat ohjelmoitu tehdasasetuksina, mutta nopeusparametrien muuttaminen jälkikäteenkin on helppoa. Ohjelmointi tehdään ohjekirjassa jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Yhden suutinrummun moottoreiden yhteenlaskettu teho ei saa ylittää 1 kw. Ohjauskeskuksen valinta suoritetaan käytettävien suutinrumpujen mukaan, OK31VUT yhdelle suutinrummulle ja OK61VUT kahdelle suutinrummulle. Taajuusmuuttajan valmistaja sallii puhallinkäytössä käytettäväksi yhteenlaskettuja moottoritehoja, jotka ovat hieman taajuusmuuttajan tehoa suurempia. Tämän edellytyksenä on kuitenkin käynnistyksessä riittävän pitkä kiihdytysaika. Ohjauskeskuksen mukana seuraa tämä ohjekirja. Vakiotuotteille on ohjekirjan loppuosassa käyttöä ja asennusta varten tarvittavat johdotus- ja piirikaaviot. Erikoissovelluksille toimitetaan erilliset tapauskohtaiset johdotus- ja piirikaaviot. Kaaviot on piirretty vastaaman oven kiinniasentoa, eli oviraja on auki. Ovirajan kosketin sulkeutuu, kun ovi avautuu. Tässä ohjekirjassa on kuvattu lyhyesti taajuusmuuttajalle käyttötoimenpiteenä tehtävät asetukset. Taajuusmuuttajan omassa ohjekirjassa on laajemmin selvitetty taajuusmuuttajan asetuksia ja toimintaa kuvaavia ominaisuuksia, kuten oloarvojen lukeminen, hälytysviestien näyttö jne. Muita kuin tässä ohjekirjassa esitettyjä taajuusmuuttajan parametrejä EI SAA MUUTTAA ilman valmistajan lupaa. Väärä ohjelmointi saattaa vakavasti vaurioittaa taajuusmuuttajaa ja puhaltimien moottoreita. Toiminnan varmistamiseksi järjestelmään saa kytkeä tai vaihtaa vain alkuperäisiä tai valmistajan erikseen hyväksymiä OK31VUT- ja OK61VUT-komponentteja. Kaikki käytetyt komponentit on valittu, suojattu tai rakennettu siten, että ne kestävät ja täyttävät asetetut toimintavaatimukset. Varoitus! Verkkojännitteen katkaisun jälkeen taajuusmuuttaja ja moottorit ovat vielä jännitteisiä. Verkkojännitteen katkaisun jälkeen on odotettava vähintään 10 minuuttia ennen kuin mitään töitä puhaltimien moottoreissa tai keskuksessa aloitetaan. Odotusaika on välttämätön, jotta taajuusmuuttajan välipiirin kondensaattorit ehtivät purkautua. HUOM! Käännä aina ennen puhaltimien ja ohjauslaitteiden mekaanisia tai sähköisiä huoltotoimenpiteitä keskuksen pääkytkin tai mahdollinen turvakytkin aukiasentoon (0) ja tarvittaessa lukitse se, ellei se ole jatkuvasti työn suorittajan valvottavissa. Moottoreiden syöttökaapelissa olevaa turvakytkintä EI SAA KÄÄNTÄÄ takaisin kiinniasentoon (I), jos taajuusmuuttaja on jännitteinen ja se saa nopeusohjeen esim. ovirajakytkimeltä. Tällaisessa tapauksessa taajuusmuuttaja menee häiriötilaan eivätkä moottorit pyöri. Järjestelmän asennusta, huoltoa ja korjausta saa suorittaa vain tehtävään koulutettu riittävän pätevä urakointioikeudet omaava henkilö tai asennusliike. Valmistaja ei vastaa virheellisestä asennuksesta johtuneista vahingoista. TOIMINTA Kiinteistövalvontajärjestelmän avulla voidaan puhaltimet käynnistää haluttuina aikoina minimi kierrosnopeudelle sulkeutuvalla koskettimella. Tämä kosketin kytketään riviliittimiin 7 ja 8. Koskettimen ollessa kiinni puhaltimet käyvät miniminopeudella, jos muuta nopeusohjetta ei anneta. Kun ovi avataan, ohjaa ovirajakytkin sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella puhaltimet asetellulle suuremmalle käyntinopeudelle. Ovirajakytkimen kosketin kytketään riviliittimiin 3 ja 4. Puhaltimet kiihtyvät suuremmalle nopeudelle asetetun kiihdytysajan mukaan. Oven sulkeutuessa ohjaa ovirajakytkin sen koskettimen avautuessa puhaltimet jälleen miniminopeudelle. Puhaltimien hidastuminen tapahtuu asetetun hidastusajan mukaisesti. Hidastusaika asetetaan normaalisti pidemmäksi kuin kiihdytysaika. Jos muuta nopeusohjetta ei anneta, käyvät puhaltimet miniminopeudella aikareleenk7 asettaman jälkikäyntiajan. Aikareleen tehdasasetus on 3 min. Jälkikäyntiajan laskenta alkaa, kun ovi on sulkeutunut ja on siis riippumaton puhaltimien hidastusajasta. Myös huonetermostaatilla voidaan puhaltimet käynnistää miniminopeudelle. Tämä toiminta on tarpeellinen, jos esim. yöaikana tuulikaapin lämpötila laskee alle termostaatilla asetetun arvon eikä kiinteistönvalvontajärjestelmä ohjaa puhaltimia. Huonetermostaatilta tarvitaan sulkeutuva kosketintieto puhaltimien käynnistämiseksi. Kosketin kytketään riviliittimiin 5 ja 6.

4 4 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 Jos kiinteistönvalvontajärjestelmää ei ole, tai sen ohjauskosketin on auki, puhaltimet eivät pyöri oven kiinniasennossa. Tällaisessa tapauksessa käynnistyvät puhaltimet ovirajakytkimellä suoraan suuremmalle pyörimisnopeudelle. Oven sulkeutuessa ovirajakytkimen kosketin avautuessaan pysäyttää puhaltimet jälkikäyntiajan päätyttyä. KÄYNNISTYS JA KÄYNNISTYSESTO OVEN RAJAKYTKIMELTÄ Puhaltimien käynnistys voidaan estää riviliittimiin 13 ja 14 kytkettävällä kosketintiedolla. Jos estoa ei käytetä, on riviliittimet 13 ja 14 oikosuljettava. Jos liittimiin 13 ja 14 kytketty kosketin on auki, se aiheuttaa hälytyksen. Käynnistys oven rajakytkimeltä voidaan estää riviliittimiin 19 ja 20 kytkettävällä kosketintiedolla. Jos estoa ei käytetä, on riviliittimet 19 ja 20 oikosuljettava. Koskettimen ollessa auki puhaltimet käynnistyvät miniminopeudelle vain VAK- tai huonetermostaattiohjauksella. KÄYNTITIETO JA LÄMMITYKSEN OHJAUS Aina puhaltimien käydessä saadaan puhaltimien käyntitieto kiinteistönvalvontajärjestelmään potentiaalivapaalla sulkeutuvalla koskettimella riviliittimistä 11 ja 12. Riviliittimiin 28 ja N kytketään ohjaus vesipatterin venttiilille. Ohjaus on päällä aina, kun puhallin pyörii tai jäätymissuojan kosketin avautuu. Kesätermostaatti riviliittimissä 24 ja 25 estää tarvittaessa venttiilin ohjauksen. Jos kesätermostaattiaei ole,on riviliittimet 24 ja 25 oikosuljettava. Jäätymissuoja ohittaa kesätermostaatin. Ohjaus 230 Vac ja maksimikuormitus 2A. VESILÄMMITYKSEN JÄÄTYMISVAARA Jos vesilämmitysjärjestelmässä on jäätymisvaara, voidaan puhaltimet pysäyttää. Pysäytys tapahtuu jäätymisen valvontajärjestelmästä saatavalla avautuvalla koskettimella, joka kytketään riviliittimiin 26 ja 27. Jos jäätymissuojaaeiole,on riviliittimiin 26 ja 27 kytkettävä oikosulkulenkki. Lisäksi tässä tapauksessa on ohjauskeskuksen riviliittimiin 17 ja 18 kytkettävä oikosulkulenkki. Jos riviliittimiin 28 ja N kytketään sähkölämmityksen ohjauskontaktori, oikosulkulenkkiä EI SAA KYTKEÄ, sillä ilman puhaltimia toimiva sähköpatteri saattaa kuumeta liikaa ja aiheuttaatulipalovaaran. Riviliittimiin 26 ja 27 kytketyn koskettimen avautuessa pysähtyvät puhaltimet välittömästi, mutta lämmityksen ohjaus jää päälle. Tällöin eivät puhaltimet jäähdytä patteria, mutta ohjaavat kuitenkin magneettiventtiiliä, jolloin nestevirtaus järjestelmässä jatkuu. Jäätymisvaaran ohjauksen ollessa päällä palaa keskuksen kannessa punainen varoitusvalo JÄÄTYMISVAARA. Jäätymissuoja pysäyttää aina puhaltimet, vaikka käyntiohjaukset olisivat päällä. Oikosulkulenkin puuttuessa liittimistä 17 ja 18 kytkeytyy lämmityksen ohjaus pois välittömästi, vaikka jäätymisen valvontajärjestelmästä tulisikin tieto. PALOHÄLYTYS Puhaltimet voidaan pysäyttää välittömästi palohälytystilanteessa. Pysäytys tapahtuu avautuvalla koskettimella, joka kytketään riviliittimiin 15 ja 16. Riviliittimiin kytketyn koskettimen avautuessapysähtyvätpuhaltimet välittömästi. Jos palohälytysjärjestelmää ei ole, on riviliittimiin 15 ja 16 kytkettävä oikosulkulenkki. Puhaltimien voimakas ilmavirtaus saattaisi kiihdyttää paloa. Palohälytys pysäyttää aina puhaltimet ja lämmityksen ohjauksen, vaikka käyntiohjaukset olisivat päällä. HÄLYTYKSET Jos puhaltimien moottoreiden käämityksissä olevien lämpösuojien koskettimet avautuvat, jäätymissuojan kosketin avautuu, palohälytyksen kosketin avautuu, käynnistyksen eston kosketin on auki, taajuusmuuttaja vikaantuu tai taajuusmuuttajaan ohjelmoitu ylivirtahälytys toimii, pysähtyy puhaltimet välittömästi. Samanaikaisesti syttyy keskuksen kannessa oleva punainen hälytysvalo. Hälytyksestä saadaan kiinteistövalvontajärjestelmään tai vastaavaan kosketintieto riviliittimistä 9 ja 10. Liittimiin kytketty kosketin sulkeutuu hälytyksen toimiessa. Kosketin sulkeutuu myös pääkytkimen nolla-asennossa, johdonsuojakytkimen lauetessa tai ohjausjännitesulakkeen palaessa. Lämpösuojan koskettimen avautuessa, taajuusmuuttajan vikaantuessa tai ylivirtatilanteessa ei jäätymisvaara- tilanteessa lämmityksen ohjaus kytkeydy pois. OK31-61VUT-v.2.2

5 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 5 PYÖRIMISNOPEUDET Ohjaukseen on tehdasasetuksena asetettu minimipyörimisnopeutta vastaavaksi taajuudeksi 20 Hz ja maksimipyörimisnopeutta vastaavaksi taajuudeksi 50 Hz. Miniminopeutta voidaan suurentaa ja maksiminopeutta pienentää käyttöpaikan olosuhteiden mukaan. Muutos tehdään ohjekirjassa jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Puhallinkäytön teknisistä ominaisuuksista johtuen minimitaajuutta 20 Hz EI SAA ALITTAA EIKÄ maksimitaajuutta 50 Hz SAA YLITTÄÄ. Puhaltimien käydessä voidaan taajuusmuuttajan näytöstä tarkistaa kulloinenkin taajuus, jolla moottoria pyöritetään. Jos käytetään sähkölämmitystä, saattaa miniminopeudella 20 Hz ilmavirtaus olla liian pieni ja lämmityspatterin lämpösuojat laukeavat. Käytettäessä sähkölämmitystä on miniminopeudeksi valittava 35Hz. Oven ollessa auki säätyy puhaltimien pyörimisnopeus automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Säätö tapahtuu oheisen kaavion (kuva 1) mukaisesti. Säätö on tehty tehdasasetuksena. Ylälämpötilaksi on asetettu +10 C ja se vastaa moottoreiden miniminopeutta eli 20 Hz taajuutta. Alalämpötilaksi on asetettu -10 C ja se vastaa moottoreiden maksiminopeutta eli 50 Hz taajuutta. Säätöjärjestelmä on rakennettu ulkoilma-anturille PS 2 tai TG-R300, joka kytketään riviliittimiin 22 ja 23. Muita antureita EI SAA KÄYTTÄÄ ilman laitevalmistajan lupaa. Miniminopeutta voidaan suurentaa ja maksiminopeutta pienentää käyttöpaikan olosuhteiden mukaan. Muutos tehdään ohjekirjassa jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. f/hz Kuva 1. T/ o C OHJAUSKESKUKSEN SYÖTTÖ Ohjauskeskuksen syötössä EI SAA KÄYTTÄÄ tavanomaista vikavirtasuojakytkintä. Taajuusmuuttajan häiriösuodattimen kondensaattorit aiheuttavat vikavirtasuojakytkimen laukeamisen. Eräillä vikavirtasuojakytkimien valmistajilla on taajuusmuuttajakäyttöihin soveltuvia vikavirtasuojakytkimiä. Vikavirtasuojakytkimien toimittajilta niistä saa yksityiskohtaisempaa tietoa. Ohjekirjan loppuosassa olevissa piirustuksissa, ohjauskeskuksen valmistekilvessä ja mahdollisissa erillisissä tapauskohtaisissa johdotuskaavioissa on annettu etusulakkeen arvo. Syöttökaapeli mitoitetaan valitun sulakkeen perusteella. Annettuja arvoja EI SAA ALITTAA. Syötössä käytetään häiriösuojattua kaapelia. PUHALTIMIEN MOOTTOREIDEN KYTKENTÄ, SUOJAUS JA LIITTÄMI- NEN OHJAUSKESKUKSEEN Suutinrummussa on 3 kpl yksivaihepuhaltimia. Invertterin syöttö suutinrummun puhaltimille on kolmivaiheinen 3x230 Vac. Puhaltimet kytketään suutinrummun liitinkotelossa symmetrisesti eri vaiheiden välille siten, että aina kahden vaiheen välissä on yksi puhallinmoottori. Katso ohjekirjan loppuosassa oleva johdotuskaavio. Jos kyseessä on kahden suutinrummun järjestelmä (OK61VUT), haaroitetaan puhallinmoottoreiden syöttö metallirunkoisessa rasiassa taajuusmuuttajan jälkeen molemmille suutinrummuille. Tapauskohtaisesti voidaan puhallinmoottoreiden syöttö viedä erikseen molemmilta suutinrummuilta suoraan taajuusmuuttajan lähtöön.

6 6 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 Jos puhaltimien moottoreissa on käämityksissä lämpösuojat, ne kytketään sarjaan. Suojan kosketin avautuu moottorin lämmetessä vian tai ylikuormituksen johdosta. Sarjaan kytketyt suojat kytketään johdotuskaavion mukaisesti riviliittimiin 1 ja 2. Jos suojia ei ole, on riviliittimet 1 ja 2 kytkettävä yhteen oikosulkulenkillä. Taajuusmuuttajassa on moottoreiden virran valvonta. Moottoreiden virran ylittäessä asetetun arvon taajuusmuuttaja ohjaa moottoreiden virrat nollille ja antaa samanaikaisesti häiriöilmoituksen. Moottoreiden syöttöön ja mahdollisten lämpösuojien kytkentään käytetään AINA häiriösuojattua kaapelia. Kaapelin vaippa kytketään maadoitukseen kaapelin molemmista päistä. Moottoreiden syöttökaapelin johtimet kytketään aina suoraan taajuusmuuttajan moottorilähtöliittimiin. Kytkentää varten on taajuusmuuttajan etulevy irrotettava, katso ohje etulevyn irrotuksesta ja kiinnityksestä. Kaapelia kuoritaan mahdollisimman vähän, jolloin vaippa ja vapaat moottorijohtimet jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Vaippa kytketään taajuusmuuttajan rungossa olevaan maadoitusliittimeen. Jos kytkentää ei tehdä ohjeen mukaan, eivät EMC-vaatimukset toteudu. Kaapelia ei pitäisi jatkaa ja jos se on jostain syystä pakko tehdä, on jatko tehtävä mielellään metallisessa jakorasiassa, jonka kuori maadoitetaan. Jos ohjauskeskus ei ole puhaltimien läheisyydessä, on moottoreiden syöttökaapeli varustettava turvakytkimellä. Turvakytkin on oltava lukittavissa aukiasentoon (0). Moottoreiden syöttökaapelissa olevaa turvakytkintä EI SAA KÄÄNTÄÄ takaisin kiinniasentoon (I), jos taajuusmuuttaja on jännitteinen ja sille on annettu nopeusohje esim. ovirajakytkimeltä. Tällaisessa tapauksessa taajuusmuuttaja menee häiriötilaan, eivätkä moottorit pyöri. TAAJUUSMUUTTAJA Kuva 2. Taajuusmuuttajan osat ja tunnisteet. Etukannen irroitus ja paikalleenasennus Irroita etukansi vetämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan (kuvat 3 ja 4). Aseta kansi taajuusmuuttajaan suoraan ja paina se kiinni. Kuva 3. OK31VUT Kuva 4. OK61VUT OK31-61VUT-v.2.2

7 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 7 Johdotussuojan irroitus ja paikalleenasennus Irroita johdotussuoja vetämällä sitä itseäsi kohti (kuva 5). Aseta ohjurit kohdalleen ja paina johdotussuoja takaisin paikalleen. Kuva 5. Kuva 6. VAROITUS! Älä koske ohjelmointiyksikön yläpuolella olevaa liitintä sähköiskuvaaran vuoksi (kuva 6). Ohjelmointiyksikön toiminta Ohjelmointiyksikkö on kiinteä, eikä sitä voida irroittaa taajuusmuuttajasta. Perustoiminta (tehdasasetus)

8 8 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 Parametrien muuttaminen Esimerkki: Pr. 7 muuttaminen 5 sekunnista 10 sekuntiin Toiminta Näyttö Vilkkuu... Asetus hyväksytty Kääntämällä potentiometria voit hakea uuden parametrin. Painamalla Painamalla SET SET -näppäintä asetus näkyy uudelleen. -näppäintä kahdesti siirrytään seuraavaan parametriin. Kun parametrit on aseteltu, painamalla kerran MODE-näppäintä taajuusmuuttaja siirtyy hälytyshistorian näyttöön ja kun MODE-näppäintä painetaan toisen kerran, taajuusmuuttaja siirtyy takaisin monitorinäyttöön. KÄYTTÖÖNOTTO Normaalien asennusten ja niiden tarkastusten jälkeen voidaan järjestelmälle suorittaa käyttöönotto. Ohjauskeskus on ohjelmoitu valmiiksi perustoiminnoille tehdasasetuksena. Normaalisti käyttöönotossa ei järjestelmää tarvitse ohjelmoida mahdollisia pyörimisnopeuksia ja käynnistys- ja hidastusaikoja lukuun ottamatta. Tarkista, ettei mitään nopeusohjeita ole päällä; esim. ovirajakytkin on sulkeutunut. HUOM! Taajuusmuuttajan oma jäähdytyspuhallin on ohjelmoitu käynnistymään vasta silloin, kun taajuusmuuttaja saa nopeusohjeen. Jäähdytyspuhallin pysähtyy kun nopeusohje poistuu. Kytke ohjauskeskukseen jännitteet, pääkytkin kiinniasentoon (I). Tarkista, että mahdollinen moottorin turvakytkin on kiinniasennossa (I). Kytkettäessä jännitteet taajuusmuuttajan näytölle tulee koodi 0.0 ja tilanäytölle syttyy teksti EXT. Ohjausjärjestelmä on nyt valmis koeajoon. Jos näytölle tulee esim ja punaiset EXT- ja RUN-valo palavat, saa taajuusmuuttaja kuitenkin nopeusohjeen ja puhaltimet pyörivät. Kyseessä on minimiohje tai myös maksimiohje ulkolämpötilan ollessa suurempi kuin +10ºC. Jos näytölle tulee lukema, joka on suurempi kuin 20.0, on kyse maksimiohjeesta, joka tulee ovirajakytkimeltä. Kytke mahdollinen nopeusohje irti. Käännä pääkytkin takaisin aukiasentoon (0). OK31-61VUT-v.2.2

9 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 9 Seuraavaksi on tarkistettava puhaltimien moottoreiden miniminopeus. Anna järjestelmälle miniminopeusohje esim. kytkemällä oikosulkulenkki liittimiin 5 ja 6 tai 7 ja 8. Käännä pääkytkin kiinniasentoon (I). Puhaltimet käynnistyvät automaattisesti miniminopeudelle ja näytölle tulee 20.0 punaisten EXT- ja RUN-valojen palaessa. Seuraavaksi tarkistetaan maksiminopeus. Anna järjestelmälle maksiminopeusohje esim. kytkemällä oikosulkulenkki liittimiin 3 ja 4 tai avaamalla ovi, jolloin sen oviraja antaa maksiminopeusohjeen. Tarkista, että liittimissä 19 ja 20 oleva kytkin on I-asennossa, muuten puhaltimet eivät käynnisty. Jos kytkintä ei ole, on se korvattava oikosulkulenkillä. Käännä pääkytkin kiinniasentoon (I). Puhaltimet käynnistyvät maksiminopeudelle ja samanaikaisesti syttyvät punaiset EXT ja RUN merkkivalot. Nopeus on verrannollinen ulkolämpötilaan aikaisemmin ohjekirjassa selvitetyn mukaisesti. Irrottamalla ulkoanturin johtimet esim. riviliittimiltä ohjautuvat puhaltimet maksiminopeudelle 50 Hz. Näet taajuuden oloarvon taajuusmuuttajan näytöltä. Tarkista ilmavirtaus. Jos virtaus on liian voimakas, moottorin nopeus voidaan ohjelmoida pienemmäksi jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Muista, että ilmavirtaus on verrannollinen ulkolämpötilaan ja esim. lämpimällä ilmalla virtaus saattaa tuntua liian heikolta. Poista mahdollisesti asentamasi oikosulkulenkki ja kytke takaisin irrottamasi ulkoanturi. Tarkista kaikkien ohjaustoimintojen, myös hälytysten, toiminta. Toiminnan pitää vastata käyttöohjeen alussa kuvattua. Edellä suoritetun jälkeen on laite valmis toimintaan. Ilmavirtausta ei kannata pienentää käyttämällä hyväksi säätö- tai sulkupeltejä. Säätöpeltien kääntäminen ilmavirtauksen rajoittamiseksi aiheuttaa häiritseviä, lähinnä vihellyksenomaisia ääniä. Tällaisessa tapauksessa huomattavasti parempi ratkaisu on laskea puhaltimien moottoreiden nopeutta pienentämällä maksimitaajuutta. Taajuus ohjelmoidaan pienemmäksi jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. MINIMINOPEUDEN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO. 2 Tehdasasetuksena miniminopeudeksi on aseteltu 20 Hz. SITÄ PIENEMMÄKSI ARVOA EI SAA ASETTAA. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointiyksikön MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 2. Paina SET- painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo (vilkkuva). Kasvata vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET- painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon, se vilkuttaa sitä näytöllä. Muussa tapauksessa näytöllä vilkkuu Err jolloin uutta asetusta ei hyväksytä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0 jos ei nopeusohjetta). MAKSIMINOPEUDEN PIENENTÄMINEN - PARAMETRI NO. 1 Tehdasasetuksena maksiminopeudeksi on aseteltu 50 Hz. SITÄ SUUREMMAKSI ARVOA EI SAA ASET- TAA. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointiyksikön MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 1. Paina SET-painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo. Pienennä vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET-painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon se vilkuttaa sitä näytöllä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0 jos ei nopeusohjetta).

10 10 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 KIIHDYTYSAJAN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO. 7 Tehdasasetuksena kiihdytysajaksi on aseteltu 4 s. Tätä arvoa saa suurentaa, mutta EI SAA ASETTAA 3 s PIENEMMÄKSI. Erittäin nopeassa kiihdytyksessä moottorit ottavat liian suuren virran, jolloin virranvalvonta pysäyttää moottorin. Jos halutaan erittäin nopeita kiihdytyksiä, on taajuusmuuttaja valittava teholtaan suuremmaksi kuin moottorit. Tällaisessa erikoistapauksessa on syytä ottaa yhteys laitevalmistajaan. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointilaitteen MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 7 Paina SET-painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo. Kasvata vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET-painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon, se vilkuttaa sitä näytöllä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0, jos ei nopeusohjetta). HIDASTUSAJAN MUUTTAMINEN - PARAMETRI NO. 8 Tehdasasetuksena hidastusajaksi on aseteltu 25 s. Tätä arvoa saa suurentaa tai pienentää. Ei kuitenkaan ole suotavaa asetella sitä pienemmäksi kuin 5s, koska nopea jarrutus saattaa aiheuttaa puhallinrakenteissa häiritseviä ääniä. Hidastusaikana puhaltimien nopeus putoaa maksimiarvostaan miniminopeudelle tai nollaan ohjaustavasta riippuen. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointilaitteen MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 8. Paina SET-painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo. Kasvata tai vähennä vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET- painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon, se vilkuttaa sitä näytöllä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0, jos ei nopeusohjetta). VIANHAKUOHJE Tarkista, että tässä ohjeessa kuvatut asetukset on tehty kyseisen ohjauksen tyypin ja toimintatavan mukaisesti ja että ohjauslaitteet on kytketty piirustusten mukaisesti niille varattuihin liittimiin. Tarkista, ettei tässä ohjeessa annettuja ohjausparametrien minimi ja maksimi raja-arvoja ole ylitetty. Muita kuin tässä ohjekirjassa esitettyjä taajuusmuuttajan parametrejä EI SAA MUUTTAA ilman valmistajan lupaa. Väärä ohjelmointi saattaa vakavasti vaurioittaa taajuusmuuttajaa ja puhaltimen moottoreita. PUHALTIMET KÄYVÄT, MUTTA ILMAVIRTAUS ON HEIKKO Jos puhaltimet käyvät, mutta ilmavirtaus on heikko, tarkista, ettei sulku- ja säätöpeltejä ole käännetty kiinniasentoon. tarkista, ettei imupuolen mahdolliset suodattimet ole tukkeutuneet pölystä ja liasta. PUHALLIN EI KÄY Jos puhallin ei käy, tarkista, että keskuksessa on jännitteet. Kun keskuksessa on jännitesyöttö, palaa taajuusmuuttajan näytöllä punainen EXT-valodiodi. tarkista,ettei moottoreiden mahdollinen turvakytkin ole käännetty aukiasentoon (0). Moottorikaapelissa olevaaturvakytkintä EI SAA KÄÄNTÄÄ takaisin kiinniasentoon (I), jos taajuusmuuttaja on jännitteinen ja sille on annettu nopeusohje esim. ovirajakytkimeltä. Tällaisessa tapauksessa taajuusmuuttaja menee häiriötilaan eivätkä moottorit pyöri. tarkista, ettei keskuksen kannessa pala JÄÄTYMISVAARA-merkkivalo. Tällöin ohjaus tulee ulkopuolelta, eivätkä moottorit pyöri. OK31-61VUT-v.2.2

11 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 11 tarkista, ettei keskuksen kannessa pala HÄLYTYS-merkkivalo. Tämän hälytyksen aiheuttaa joko moottoreiden lämpösuojan, jäätymissuojan, palohälytyksen tai käynnistyksen eston koskettimien avautuminen, tai taajuusmuuttajan suojaustoiminto. Taajuusmuuttajan suojaustoiminnon aktivoituessa vikatilanteessa näytöllä on vikakoodi. Selvitys vikakoodeista taulukkomuodossa on jäljempänä tässä ohjekirjassa. Taajuusmuuttajan suojaustoiminnon aiheuttanut hälytys kuittaantuu kytkettäessä taajuusmuuttajan syöttöjännitteet hetkeksi pois. Tämä voidaan tehdä esim. kääntämällä keskuksen pääkytkin hetkeksi aukiasentoon (0). Ennen ohjausjärjestelmän uudelleen käyttöön ottamista on suojaustoiminnon aktivoitumisen syy selvitettävä ja eliminoitava. Taajuusmuuttajavalmistajan käsikirjasta löytyy yksityiskohtaisempi selvitys taajuusmuuttajan eri suojaustoimintojen vikakoodeista. PUHALTIMET KÄYVÄT AINA MAKSIMINOPEUDELLA Jos puhaltimet käynnistyvät ovirajan ohjaamana aina maksiminopeudelle ulkoilman lämpötilasta riippumatta, on ulkoilma-anturi vaurioitunut tai sen kaapeli on poikki tai oikosulussa. Tällaisessa tapauksessa on anturi ja sen kaapelointi tarkistettava. HUOLTO Jos et edellä olevia ohjeita seuraamalla saa järjestelmää toimimaan, niin ennen muita toimenpiteitä esim. komponenttien vaihtoa, suosittelemme ottamaan yhteyttä myyjän huolto-organisaatioon. Koska taajuusmuuttaja ilmaisee ohjelmointilaitteen välityksellä toimintatilojansa, huolto pystyy antamaan vianhaku- ja korjausohjeita myös puhelimitse (09) Tilatessasi huoltomiestä ilmoita aina tarkasti: ohjauskeskuksen tyyppimerkintä, valmistusnumero tai piirustusnumero erikoissovelluksissa ohjauskeskuksessa olevasta tarrasta tai piirustuksesta. oma nimesi sekä yritys tms. ja puhelinnumerosi. yhteyshenkilö työkohteessa, tarkka katuosoite ja yhteyshenkilön puhelinnumero. laskutusosoite Tilausnumeron tai merkin ilmoittaminen nopeuttaa huoltomiehelle annettavan työmääräimen kirjoittamista ja nopeuttaa huoltopalvelua. KÄYTÖNAIKAISET HUOLTOTOIMENPITEET JA TARKASTUKSET Puhallinjärjestelmän huoltotoimenpiteet ja tarkastukset suoritetaan puhallintoimittajan ohjeiden mukaisesti. Itse ohjauskeskus komponentteineen on sähkömekaaninen ja elektroninen laite ja se kaipaa huoltoa vain harvoin. Keskuksen sisätila ja itse taajuusmuuttaja on aika ajoin puhdistettava pölystä ja epäpuhtauksista. Taajuusmuuttajassa on jäähdytyspuhallin, jolloin pöly ja muut epäpuhtaudet saattavat keräytyä tehopuolijohteiden jäähdytyselementtiin aiheuttaen jäähdytyksen heikentymisen. Tämän seurauksena saattaa teho-osa lämmetä liikaa, jolloin taajuusmuuttajan suojaustoiminto pysäyttää käytön ja taajuusmuuttaja menee häiriötilaan. Taajuusmuuttajan jäähdytyspuhaltimen toiminta on aika ajoin tarkastettava. Jos jäähdytyspuhallin jostain syystä pysähtyy, taajuusmuuttajan suojaustoiminto pysäyttää käytön ja taajuusmuuttaja menee häiriötilaan. HUOM! Taajuusmuuttajan oma jäähdytyspuhallin on ohjelmoitu käynnistymään vasta silloin, kun taajuusmuuttaja saa nopeusohjeen. Jäähdytyspuhallin pysähtyy, kun nopeusohje poistuu. Katso taulukko Taajuusmuuttajan häiriöilmoitukset ja suojaustoiminnot. Kaapelien ja liittimien tiukkuus on tarkistettava säännöllisesti. Löysä liitos aiheuttaa helposti ohjausjohtimissa ohjaushäiriöitä ja tehojohtimissa liitosten voimakasta lämpenemistä.

12 12 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 OHJAUSKESKUKSIEN OK31VUT JA OK61VUT TEKNISET TIEDOT Valmiste/rakenne standardi SFS-EN :2005 Virtalaji AC 50Hz Napaluku 3 Nimellisjännite Un 230V +6%...-10% Nimelliseristysjännite U i 400V Ohjausjännite 24VDC Magneettiventtiilin ohjausjännite 230V AC max. 2A Nimellisvirta In Ks. johdotuskaaviot Etusulake Ks. johdotuskaaviot Muuntajan oikosulkusuojaus 6A johdonsuoja-automaatti Muuntajan ylikuormitussuoja/ 1A nopea lasiputkisulake 5x20mm, normaali sovellus ohjaussulake Oikosulun kestävyys Icw <10kA Kotelointiluokka IP54 normaalisovellus Suojaus sähköiskulta Suojausluokka I normaali sovellus EMC-käyttöympäristö 1 ja 2 Jakelujärjestelmä TN-S normaali sovellus Mitat (KxLxS) 600x400x210 mm, normaali sovellus, metallikotelo Paino OK31VUT 11 kg / OK61VUT 12 kg Käyttöympäristön lämpötila -10 o C +30 o C, normaali sovellus VALMISTAJAN VAKUUTUS KONEEN OSASTA Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainittu koneen osa, joka ei kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat direktiivin 98/37/EC tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Tuotteiden tyypit: Valmistaja: Ohjauskeskukset OK31VUT ja OK61VUT OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Koneen osa täyttää myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat direktiivin (89/336/EEC), sekä pienjännitedirektiivin (73/23/EEC) vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO , EN ISO , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , -3, -3 Am.1, -Am.2, EN 60529, EN SFS-Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS-EN ISO 9001:2000 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Laitetta ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 98/37/EC ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus. Helsingissä Markku Laine Tuotekehityspäällikkö OK31-61VUT-v.2.2

13 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 13 TAAJUUSMUUTTAJAN VIKAKOODIT JA SUOJAUSTOIMINNOT.

14 14 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 OK31-61VUT-v.2.2

15 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 15

16 16 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 OK31-61VUT-v.2.2

17 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 17

18 18 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI x16A 2,5 2,5 OHJAUSKESKUS OK31VUT JOHDOTUSKAAVIO OK31-61VUT-v.2.2 PIIR.NO. 428C/1

19 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 19 OHJAUSKESKUS OK31VUT PIIRIKAAVIO PIIR.NO. 428C/2

20 20 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI x20A 2,5 OHJAUSKESKUS OK61VUT JOHDOTUSKAAVIO PIIR.NO. 429C/1 OK31-61VUT-v.2.2

21 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 21 OHJAUSKESKUS OK61VUT PIIRIKAAVIO PIIR.NO. 429C/2

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6LDC YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN-00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358-207 106 600 Fax. +358-207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE FI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö... 2 2. Symbolien merkitykset... 2 3. Yleisiä

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

Futureilmankäsittelykone

Futureilmankäsittelykone www.koja.fi Futureilmankäsittelykone Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 5 1.1. Käyttöolosuhteet... 5 1.2. Luokitus CEN-standardin mukaan... 5 1.3. Äänitaso... 5 1.4. Turvallisuus...

Lisätiedot

DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2

DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2 DOMEKT REGO / RECU FI Sähköasennus- ja käyttöopas 2 FI Sisältö 1. SÄHKÖASENNUSOHJE... 3 1.1. Sähkösyötön liitäntä... 3 1.2. Ohjauspaneelin asennus... 3 1.3. Liesikuvun kytkentä... 3 1.4. Ulkoisten lisälaitteiden

Lisätiedot

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus...

Lisätiedot

111139SF-06 2015-02. Spirit K2. Käyttöopas Ilmankäsittelylaite kanssa liesituuletin ja ohjausautomatiikka

111139SF-06 2015-02. Spirit K2. Käyttöopas Ilmankäsittelylaite kanssa liesituuletin ja ohjausautomatiikka 111139SF-06 2015-02 Spirit K2 Käyttöopas Ilmankäsittelylaite kanssa liesituuletin ja ohjausautomatiikka Sisällysluettelo Käyttöohje 1 Toiminnan kuvaus 4 1.1 Lämpöelementti 4 1.2 Liesituulettimen käyttäminen

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OMRON V1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2890245

Käyttöoppaasi. OMRON V1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2890245 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

nelesace NELIÖPAINON SÄÄTÖYKSIKKÖ Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

nelesace NELIÖPAINON SÄÄTÖYKSIKKÖ Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet nelesace NELIÖPAINON SÄÄTÖYKSIKKÖ Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 8 ACE 7 fi 0/009 8 ACE 7 fi SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ.... Yleiskuvaus.... Ohjainyksikön toimintaperiaate.... Laitteen merkinnät.... Tekniset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖSÄÄDIN Mikroprosessoriohjattu TiiMi 522 on maalämpöjärjestelmien säädin. Säädin huolehtii koko järjestelmän säädöstä, ohjaten maapumpun ja kompressorin toimintaa ja lisäksi

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F2030

Asentajan käsikirja NIBE F2030 Asentajan käsikirja Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK IHB FI 13-1 231117 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10 Sivuluukun

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje YHDISTELMÄASTIANPESUKONE WD-12 Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 1.0 Alkaen 201304 2027116 SISÄLLYSLUETTELO 2. Yleistä...4 2.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...4

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot