0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI-00760 HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT"

Transkriptio

1 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT ILMASULKUJEN PUHALTIMIEN OHJAUKSEEN YHDELLE (31) JA KAHDELLE (61) SUUTINRUMMULLE ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON OHJEKIRJA S520S (31), S520S - 1,5 (61) Ver. 2.2

2 2 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 SISÄLLYS TUOTEKUVAUS TOIMINTA KÄYNNISTYS JA KÄYNNISTYSESTO OVEN RAJAKYTKIMELTÄ KÄYNTITIETO JA LÄMMITYKSEN OHJAUS VESILÄMMITYKSEN JÄÄTYMISVAARA PALOHÄLYTYS HÄLYTYKSET PYÖRIMISNOPEUDET OHJAUSKESKUKSEN SYÖTTÖ PUHALTIMIEN MOOTTORIN KYTKENTÄ, SUOJAUS JA LIITTÄMINEN OHJAUSKESKUKSEEN TAAJUUSMUUTTAJA Etukannen irrotus ja paikalleen asennus Johdotussuojan irrotus ja paikalleenasennus Ohjelmointiyksikön toiminta Perustoiminta Parametrien muuttaminen KÄYTTÖÖNOTTO MINIMINOPEUDEN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO MAKSIMINOPEUDEN PIENENTÄMINEN - PARAMETRI NO KIIHDYTYSAJAN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO HIDASTUSAJAN MUUTTAMINEN - PARAMETRI NO VIANHAKUOHJE HUOLTO KÄYTÖNAIKAISET HUOLTOTOIMENPITEET JA TARKASTUKSET OHJAUSKESKUKSIEN OK31VUT JA OK61VUT TEKNISET TIEDOT VALMISTAJAN VAKUUTUS TAAJUUSMUUTTAJAN VIKAKOODIT JA SUOJAUSTOIMINNOT OK31VUT JOHDOTUSKAAVIO OK31VUT PIIRIKAAVIO OK61VUT JOHDOTUSKAAVIO OK61VUT PIIRIKAAVIO OK31-61VUT-v.2.2

3 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 3 TUOTEKUVAUS Ohjauskeskukset OK31VUT ja OK61VUT ovat OVITOR OY:n valmistamia perusohjauskeskuksia ilmasulkujen puhaltimien ohjaukseen. Ohjauskeskus OK31VUT on tarkoitettu yhdelle suutinrummulle, jossa on kolme yksivaihemoottorilla varustettua puhallinta ja ohjauskeskus OK61VUT on tarkoitettu kahdelle vastaavalle suutinrummulle. Ohjauskeskusten toiminnassa on erityisesti huomioitu sisäänkäyntien oviverhopuhaltimien tarvitsemat erikoistoiminnat. Ulkotermostaatti säätää käynnistetyt puhaltimet automaattisesti oikealle nopeudelle ulkolämpötilan mukaisesti. Moottoreiden pyörimisnopeus asetellaan taajuusmuuttajalla. Normaalisti pyörimisnopeudet määrittävät parametrit ovat ohjelmoitu tehdasasetuksina, mutta nopeusparametrien muuttaminen jälkikäteenkin on helppoa. Ohjelmointi tehdään ohjekirjassa jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Yhden suutinrummun moottoreiden yhteenlaskettu teho ei saa ylittää 1 kw. Ohjauskeskuksen valinta suoritetaan käytettävien suutinrumpujen mukaan, OK31VUT yhdelle suutinrummulle ja OK61VUT kahdelle suutinrummulle. Taajuusmuuttajan valmistaja sallii puhallinkäytössä käytettäväksi yhteenlaskettuja moottoritehoja, jotka ovat hieman taajuusmuuttajan tehoa suurempia. Tämän edellytyksenä on kuitenkin käynnistyksessä riittävän pitkä kiihdytysaika. Ohjauskeskuksen mukana seuraa tämä ohjekirja. Vakiotuotteille on ohjekirjan loppuosassa käyttöä ja asennusta varten tarvittavat johdotus- ja piirikaaviot. Erikoissovelluksille toimitetaan erilliset tapauskohtaiset johdotus- ja piirikaaviot. Kaaviot on piirretty vastaaman oven kiinniasentoa, eli oviraja on auki. Ovirajan kosketin sulkeutuu, kun ovi avautuu. Tässä ohjekirjassa on kuvattu lyhyesti taajuusmuuttajalle käyttötoimenpiteenä tehtävät asetukset. Taajuusmuuttajan omassa ohjekirjassa on laajemmin selvitetty taajuusmuuttajan asetuksia ja toimintaa kuvaavia ominaisuuksia, kuten oloarvojen lukeminen, hälytysviestien näyttö jne. Muita kuin tässä ohjekirjassa esitettyjä taajuusmuuttajan parametrejä EI SAA MUUTTAA ilman valmistajan lupaa. Väärä ohjelmointi saattaa vakavasti vaurioittaa taajuusmuuttajaa ja puhaltimien moottoreita. Toiminnan varmistamiseksi järjestelmään saa kytkeä tai vaihtaa vain alkuperäisiä tai valmistajan erikseen hyväksymiä OK31VUT- ja OK61VUT-komponentteja. Kaikki käytetyt komponentit on valittu, suojattu tai rakennettu siten, että ne kestävät ja täyttävät asetetut toimintavaatimukset. Varoitus! Verkkojännitteen katkaisun jälkeen taajuusmuuttaja ja moottorit ovat vielä jännitteisiä. Verkkojännitteen katkaisun jälkeen on odotettava vähintään 10 minuuttia ennen kuin mitään töitä puhaltimien moottoreissa tai keskuksessa aloitetaan. Odotusaika on välttämätön, jotta taajuusmuuttajan välipiirin kondensaattorit ehtivät purkautua. HUOM! Käännä aina ennen puhaltimien ja ohjauslaitteiden mekaanisia tai sähköisiä huoltotoimenpiteitä keskuksen pääkytkin tai mahdollinen turvakytkin aukiasentoon (0) ja tarvittaessa lukitse se, ellei se ole jatkuvasti työn suorittajan valvottavissa. Moottoreiden syöttökaapelissa olevaa turvakytkintä EI SAA KÄÄNTÄÄ takaisin kiinniasentoon (I), jos taajuusmuuttaja on jännitteinen ja se saa nopeusohjeen esim. ovirajakytkimeltä. Tällaisessa tapauksessa taajuusmuuttaja menee häiriötilaan eivätkä moottorit pyöri. Järjestelmän asennusta, huoltoa ja korjausta saa suorittaa vain tehtävään koulutettu riittävän pätevä urakointioikeudet omaava henkilö tai asennusliike. Valmistaja ei vastaa virheellisestä asennuksesta johtuneista vahingoista. TOIMINTA Kiinteistövalvontajärjestelmän avulla voidaan puhaltimet käynnistää haluttuina aikoina minimi kierrosnopeudelle sulkeutuvalla koskettimella. Tämä kosketin kytketään riviliittimiin 7 ja 8. Koskettimen ollessa kiinni puhaltimet käyvät miniminopeudella, jos muuta nopeusohjetta ei anneta. Kun ovi avataan, ohjaa ovirajakytkin sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella puhaltimet asetellulle suuremmalle käyntinopeudelle. Ovirajakytkimen kosketin kytketään riviliittimiin 3 ja 4. Puhaltimet kiihtyvät suuremmalle nopeudelle asetetun kiihdytysajan mukaan. Oven sulkeutuessa ohjaa ovirajakytkin sen koskettimen avautuessa puhaltimet jälleen miniminopeudelle. Puhaltimien hidastuminen tapahtuu asetetun hidastusajan mukaisesti. Hidastusaika asetetaan normaalisti pidemmäksi kuin kiihdytysaika. Jos muuta nopeusohjetta ei anneta, käyvät puhaltimet miniminopeudella aikareleenk7 asettaman jälkikäyntiajan. Aikareleen tehdasasetus on 3 min. Jälkikäyntiajan laskenta alkaa, kun ovi on sulkeutunut ja on siis riippumaton puhaltimien hidastusajasta. Myös huonetermostaatilla voidaan puhaltimet käynnistää miniminopeudelle. Tämä toiminta on tarpeellinen, jos esim. yöaikana tuulikaapin lämpötila laskee alle termostaatilla asetetun arvon eikä kiinteistönvalvontajärjestelmä ohjaa puhaltimia. Huonetermostaatilta tarvitaan sulkeutuva kosketintieto puhaltimien käynnistämiseksi. Kosketin kytketään riviliittimiin 5 ja 6.

4 4 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 Jos kiinteistönvalvontajärjestelmää ei ole, tai sen ohjauskosketin on auki, puhaltimet eivät pyöri oven kiinniasennossa. Tällaisessa tapauksessa käynnistyvät puhaltimet ovirajakytkimellä suoraan suuremmalle pyörimisnopeudelle. Oven sulkeutuessa ovirajakytkimen kosketin avautuessaan pysäyttää puhaltimet jälkikäyntiajan päätyttyä. KÄYNNISTYS JA KÄYNNISTYSESTO OVEN RAJAKYTKIMELTÄ Puhaltimien käynnistys voidaan estää riviliittimiin 13 ja 14 kytkettävällä kosketintiedolla. Jos estoa ei käytetä, on riviliittimet 13 ja 14 oikosuljettava. Jos liittimiin 13 ja 14 kytketty kosketin on auki, se aiheuttaa hälytyksen. Käynnistys oven rajakytkimeltä voidaan estää riviliittimiin 19 ja 20 kytkettävällä kosketintiedolla. Jos estoa ei käytetä, on riviliittimet 19 ja 20 oikosuljettava. Koskettimen ollessa auki puhaltimet käynnistyvät miniminopeudelle vain VAK- tai huonetermostaattiohjauksella. KÄYNTITIETO JA LÄMMITYKSEN OHJAUS Aina puhaltimien käydessä saadaan puhaltimien käyntitieto kiinteistönvalvontajärjestelmään potentiaalivapaalla sulkeutuvalla koskettimella riviliittimistä 11 ja 12. Riviliittimiin 28 ja N kytketään ohjaus vesipatterin venttiilille. Ohjaus on päällä aina, kun puhallin pyörii tai jäätymissuojan kosketin avautuu. Kesätermostaatti riviliittimissä 24 ja 25 estää tarvittaessa venttiilin ohjauksen. Jos kesätermostaattiaei ole,on riviliittimet 24 ja 25 oikosuljettava. Jäätymissuoja ohittaa kesätermostaatin. Ohjaus 230 Vac ja maksimikuormitus 2A. VESILÄMMITYKSEN JÄÄTYMISVAARA Jos vesilämmitysjärjestelmässä on jäätymisvaara, voidaan puhaltimet pysäyttää. Pysäytys tapahtuu jäätymisen valvontajärjestelmästä saatavalla avautuvalla koskettimella, joka kytketään riviliittimiin 26 ja 27. Jos jäätymissuojaaeiole,on riviliittimiin 26 ja 27 kytkettävä oikosulkulenkki. Lisäksi tässä tapauksessa on ohjauskeskuksen riviliittimiin 17 ja 18 kytkettävä oikosulkulenkki. Jos riviliittimiin 28 ja N kytketään sähkölämmityksen ohjauskontaktori, oikosulkulenkkiä EI SAA KYTKEÄ, sillä ilman puhaltimia toimiva sähköpatteri saattaa kuumeta liikaa ja aiheuttaatulipalovaaran. Riviliittimiin 26 ja 27 kytketyn koskettimen avautuessa pysähtyvät puhaltimet välittömästi, mutta lämmityksen ohjaus jää päälle. Tällöin eivät puhaltimet jäähdytä patteria, mutta ohjaavat kuitenkin magneettiventtiiliä, jolloin nestevirtaus järjestelmässä jatkuu. Jäätymisvaaran ohjauksen ollessa päällä palaa keskuksen kannessa punainen varoitusvalo JÄÄTYMISVAARA. Jäätymissuoja pysäyttää aina puhaltimet, vaikka käyntiohjaukset olisivat päällä. Oikosulkulenkin puuttuessa liittimistä 17 ja 18 kytkeytyy lämmityksen ohjaus pois välittömästi, vaikka jäätymisen valvontajärjestelmästä tulisikin tieto. PALOHÄLYTYS Puhaltimet voidaan pysäyttää välittömästi palohälytystilanteessa. Pysäytys tapahtuu avautuvalla koskettimella, joka kytketään riviliittimiin 15 ja 16. Riviliittimiin kytketyn koskettimen avautuessapysähtyvätpuhaltimet välittömästi. Jos palohälytysjärjestelmää ei ole, on riviliittimiin 15 ja 16 kytkettävä oikosulkulenkki. Puhaltimien voimakas ilmavirtaus saattaisi kiihdyttää paloa. Palohälytys pysäyttää aina puhaltimet ja lämmityksen ohjauksen, vaikka käyntiohjaukset olisivat päällä. HÄLYTYKSET Jos puhaltimien moottoreiden käämityksissä olevien lämpösuojien koskettimet avautuvat, jäätymissuojan kosketin avautuu, palohälytyksen kosketin avautuu, käynnistyksen eston kosketin on auki, taajuusmuuttaja vikaantuu tai taajuusmuuttajaan ohjelmoitu ylivirtahälytys toimii, pysähtyy puhaltimet välittömästi. Samanaikaisesti syttyy keskuksen kannessa oleva punainen hälytysvalo. Hälytyksestä saadaan kiinteistövalvontajärjestelmään tai vastaavaan kosketintieto riviliittimistä 9 ja 10. Liittimiin kytketty kosketin sulkeutuu hälytyksen toimiessa. Kosketin sulkeutuu myös pääkytkimen nolla-asennossa, johdonsuojakytkimen lauetessa tai ohjausjännitesulakkeen palaessa. Lämpösuojan koskettimen avautuessa, taajuusmuuttajan vikaantuessa tai ylivirtatilanteessa ei jäätymisvaara- tilanteessa lämmityksen ohjaus kytkeydy pois. OK31-61VUT-v.2.2

5 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 5 PYÖRIMISNOPEUDET Ohjaukseen on tehdasasetuksena asetettu minimipyörimisnopeutta vastaavaksi taajuudeksi 20 Hz ja maksimipyörimisnopeutta vastaavaksi taajuudeksi 50 Hz. Miniminopeutta voidaan suurentaa ja maksiminopeutta pienentää käyttöpaikan olosuhteiden mukaan. Muutos tehdään ohjekirjassa jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Puhallinkäytön teknisistä ominaisuuksista johtuen minimitaajuutta 20 Hz EI SAA ALITTAA EIKÄ maksimitaajuutta 50 Hz SAA YLITTÄÄ. Puhaltimien käydessä voidaan taajuusmuuttajan näytöstä tarkistaa kulloinenkin taajuus, jolla moottoria pyöritetään. Jos käytetään sähkölämmitystä, saattaa miniminopeudella 20 Hz ilmavirtaus olla liian pieni ja lämmityspatterin lämpösuojat laukeavat. Käytettäessä sähkölämmitystä on miniminopeudeksi valittava 35Hz. Oven ollessa auki säätyy puhaltimien pyörimisnopeus automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Säätö tapahtuu oheisen kaavion (kuva 1) mukaisesti. Säätö on tehty tehdasasetuksena. Ylälämpötilaksi on asetettu +10 C ja se vastaa moottoreiden miniminopeutta eli 20 Hz taajuutta. Alalämpötilaksi on asetettu -10 C ja se vastaa moottoreiden maksiminopeutta eli 50 Hz taajuutta. Säätöjärjestelmä on rakennettu ulkoilma-anturille PS 2 tai TG-R300, joka kytketään riviliittimiin 22 ja 23. Muita antureita EI SAA KÄYTTÄÄ ilman laitevalmistajan lupaa. Miniminopeutta voidaan suurentaa ja maksiminopeutta pienentää käyttöpaikan olosuhteiden mukaan. Muutos tehdään ohjekirjassa jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. f/hz Kuva 1. T/ o C OHJAUSKESKUKSEN SYÖTTÖ Ohjauskeskuksen syötössä EI SAA KÄYTTÄÄ tavanomaista vikavirtasuojakytkintä. Taajuusmuuttajan häiriösuodattimen kondensaattorit aiheuttavat vikavirtasuojakytkimen laukeamisen. Eräillä vikavirtasuojakytkimien valmistajilla on taajuusmuuttajakäyttöihin soveltuvia vikavirtasuojakytkimiä. Vikavirtasuojakytkimien toimittajilta niistä saa yksityiskohtaisempaa tietoa. Ohjekirjan loppuosassa olevissa piirustuksissa, ohjauskeskuksen valmistekilvessä ja mahdollisissa erillisissä tapauskohtaisissa johdotuskaavioissa on annettu etusulakkeen arvo. Syöttökaapeli mitoitetaan valitun sulakkeen perusteella. Annettuja arvoja EI SAA ALITTAA. Syötössä käytetään häiriösuojattua kaapelia. PUHALTIMIEN MOOTTOREIDEN KYTKENTÄ, SUOJAUS JA LIITTÄMI- NEN OHJAUSKESKUKSEEN Suutinrummussa on 3 kpl yksivaihepuhaltimia. Invertterin syöttö suutinrummun puhaltimille on kolmivaiheinen 3x230 Vac. Puhaltimet kytketään suutinrummun liitinkotelossa symmetrisesti eri vaiheiden välille siten, että aina kahden vaiheen välissä on yksi puhallinmoottori. Katso ohjekirjan loppuosassa oleva johdotuskaavio. Jos kyseessä on kahden suutinrummun järjestelmä (OK61VUT), haaroitetaan puhallinmoottoreiden syöttö metallirunkoisessa rasiassa taajuusmuuttajan jälkeen molemmille suutinrummuille. Tapauskohtaisesti voidaan puhallinmoottoreiden syöttö viedä erikseen molemmilta suutinrummuilta suoraan taajuusmuuttajan lähtöön.

6 6 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 Jos puhaltimien moottoreissa on käämityksissä lämpösuojat, ne kytketään sarjaan. Suojan kosketin avautuu moottorin lämmetessä vian tai ylikuormituksen johdosta. Sarjaan kytketyt suojat kytketään johdotuskaavion mukaisesti riviliittimiin 1 ja 2. Jos suojia ei ole, on riviliittimet 1 ja 2 kytkettävä yhteen oikosulkulenkillä. Taajuusmuuttajassa on moottoreiden virran valvonta. Moottoreiden virran ylittäessä asetetun arvon taajuusmuuttaja ohjaa moottoreiden virrat nollille ja antaa samanaikaisesti häiriöilmoituksen. Moottoreiden syöttöön ja mahdollisten lämpösuojien kytkentään käytetään AINA häiriösuojattua kaapelia. Kaapelin vaippa kytketään maadoitukseen kaapelin molemmista päistä. Moottoreiden syöttökaapelin johtimet kytketään aina suoraan taajuusmuuttajan moottorilähtöliittimiin. Kytkentää varten on taajuusmuuttajan etulevy irrotettava, katso ohje etulevyn irrotuksesta ja kiinnityksestä. Kaapelia kuoritaan mahdollisimman vähän, jolloin vaippa ja vapaat moottorijohtimet jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Vaippa kytketään taajuusmuuttajan rungossa olevaan maadoitusliittimeen. Jos kytkentää ei tehdä ohjeen mukaan, eivät EMC-vaatimukset toteudu. Kaapelia ei pitäisi jatkaa ja jos se on jostain syystä pakko tehdä, on jatko tehtävä mielellään metallisessa jakorasiassa, jonka kuori maadoitetaan. Jos ohjauskeskus ei ole puhaltimien läheisyydessä, on moottoreiden syöttökaapeli varustettava turvakytkimellä. Turvakytkin on oltava lukittavissa aukiasentoon (0). Moottoreiden syöttökaapelissa olevaa turvakytkintä EI SAA KÄÄNTÄÄ takaisin kiinniasentoon (I), jos taajuusmuuttaja on jännitteinen ja sille on annettu nopeusohje esim. ovirajakytkimeltä. Tällaisessa tapauksessa taajuusmuuttaja menee häiriötilaan, eivätkä moottorit pyöri. TAAJUUSMUUTTAJA Kuva 2. Taajuusmuuttajan osat ja tunnisteet. Etukannen irroitus ja paikalleenasennus Irroita etukansi vetämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan (kuvat 3 ja 4). Aseta kansi taajuusmuuttajaan suoraan ja paina se kiinni. Kuva 3. OK31VUT Kuva 4. OK61VUT OK31-61VUT-v.2.2

7 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 7 Johdotussuojan irroitus ja paikalleenasennus Irroita johdotussuoja vetämällä sitä itseäsi kohti (kuva 5). Aseta ohjurit kohdalleen ja paina johdotussuoja takaisin paikalleen. Kuva 5. Kuva 6. VAROITUS! Älä koske ohjelmointiyksikön yläpuolella olevaa liitintä sähköiskuvaaran vuoksi (kuva 6). Ohjelmointiyksikön toiminta Ohjelmointiyksikkö on kiinteä, eikä sitä voida irroittaa taajuusmuuttajasta. Perustoiminta (tehdasasetus)

8 8 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 Parametrien muuttaminen Esimerkki: Pr. 7 muuttaminen 5 sekunnista 10 sekuntiin Toiminta Näyttö Vilkkuu... Asetus hyväksytty Kääntämällä potentiometria voit hakea uuden parametrin. Painamalla Painamalla SET SET -näppäintä asetus näkyy uudelleen. -näppäintä kahdesti siirrytään seuraavaan parametriin. Kun parametrit on aseteltu, painamalla kerran MODE-näppäintä taajuusmuuttaja siirtyy hälytyshistorian näyttöön ja kun MODE-näppäintä painetaan toisen kerran, taajuusmuuttaja siirtyy takaisin monitorinäyttöön. KÄYTTÖÖNOTTO Normaalien asennusten ja niiden tarkastusten jälkeen voidaan järjestelmälle suorittaa käyttöönotto. Ohjauskeskus on ohjelmoitu valmiiksi perustoiminnoille tehdasasetuksena. Normaalisti käyttöönotossa ei järjestelmää tarvitse ohjelmoida mahdollisia pyörimisnopeuksia ja käynnistys- ja hidastusaikoja lukuun ottamatta. Tarkista, ettei mitään nopeusohjeita ole päällä; esim. ovirajakytkin on sulkeutunut. HUOM! Taajuusmuuttajan oma jäähdytyspuhallin on ohjelmoitu käynnistymään vasta silloin, kun taajuusmuuttaja saa nopeusohjeen. Jäähdytyspuhallin pysähtyy kun nopeusohje poistuu. Kytke ohjauskeskukseen jännitteet, pääkytkin kiinniasentoon (I). Tarkista, että mahdollinen moottorin turvakytkin on kiinniasennossa (I). Kytkettäessä jännitteet taajuusmuuttajan näytölle tulee koodi 0.0 ja tilanäytölle syttyy teksti EXT. Ohjausjärjestelmä on nyt valmis koeajoon. Jos näytölle tulee esim ja punaiset EXT- ja RUN-valo palavat, saa taajuusmuuttaja kuitenkin nopeusohjeen ja puhaltimet pyörivät. Kyseessä on minimiohje tai myös maksimiohje ulkolämpötilan ollessa suurempi kuin +10ºC. Jos näytölle tulee lukema, joka on suurempi kuin 20.0, on kyse maksimiohjeesta, joka tulee ovirajakytkimeltä. Kytke mahdollinen nopeusohje irti. Käännä pääkytkin takaisin aukiasentoon (0). OK31-61VUT-v.2.2

9 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 9 Seuraavaksi on tarkistettava puhaltimien moottoreiden miniminopeus. Anna järjestelmälle miniminopeusohje esim. kytkemällä oikosulkulenkki liittimiin 5 ja 6 tai 7 ja 8. Käännä pääkytkin kiinniasentoon (I). Puhaltimet käynnistyvät automaattisesti miniminopeudelle ja näytölle tulee 20.0 punaisten EXT- ja RUN-valojen palaessa. Seuraavaksi tarkistetaan maksiminopeus. Anna järjestelmälle maksiminopeusohje esim. kytkemällä oikosulkulenkki liittimiin 3 ja 4 tai avaamalla ovi, jolloin sen oviraja antaa maksiminopeusohjeen. Tarkista, että liittimissä 19 ja 20 oleva kytkin on I-asennossa, muuten puhaltimet eivät käynnisty. Jos kytkintä ei ole, on se korvattava oikosulkulenkillä. Käännä pääkytkin kiinniasentoon (I). Puhaltimet käynnistyvät maksiminopeudelle ja samanaikaisesti syttyvät punaiset EXT ja RUN merkkivalot. Nopeus on verrannollinen ulkolämpötilaan aikaisemmin ohjekirjassa selvitetyn mukaisesti. Irrottamalla ulkoanturin johtimet esim. riviliittimiltä ohjautuvat puhaltimet maksiminopeudelle 50 Hz. Näet taajuuden oloarvon taajuusmuuttajan näytöltä. Tarkista ilmavirtaus. Jos virtaus on liian voimakas, moottorin nopeus voidaan ohjelmoida pienemmäksi jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. Muista, että ilmavirtaus on verrannollinen ulkolämpötilaan ja esim. lämpimällä ilmalla virtaus saattaa tuntua liian heikolta. Poista mahdollisesti asentamasi oikosulkulenkki ja kytke takaisin irrottamasi ulkoanturi. Tarkista kaikkien ohjaustoimintojen, myös hälytysten, toiminta. Toiminnan pitää vastata käyttöohjeen alussa kuvattua. Edellä suoritetun jälkeen on laite valmis toimintaan. Ilmavirtausta ei kannata pienentää käyttämällä hyväksi säätö- tai sulkupeltejä. Säätöpeltien kääntäminen ilmavirtauksen rajoittamiseksi aiheuttaa häiritseviä, lähinnä vihellyksenomaisia ääniä. Tällaisessa tapauksessa huomattavasti parempi ratkaisu on laskea puhaltimien moottoreiden nopeutta pienentämällä maksimitaajuutta. Taajuus ohjelmoidaan pienemmäksi jäljempänä olevan ohjeen mukaisesti. MINIMINOPEUDEN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO. 2 Tehdasasetuksena miniminopeudeksi on aseteltu 20 Hz. SITÄ PIENEMMÄKSI ARVOA EI SAA ASETTAA. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointiyksikön MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 2. Paina SET- painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo (vilkkuva). Kasvata vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET- painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon, se vilkuttaa sitä näytöllä. Muussa tapauksessa näytöllä vilkkuu Err jolloin uutta asetusta ei hyväksytä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0 jos ei nopeusohjetta). MAKSIMINOPEUDEN PIENENTÄMINEN - PARAMETRI NO. 1 Tehdasasetuksena maksiminopeudeksi on aseteltu 50 Hz. SITÄ SUUREMMAKSI ARVOA EI SAA ASET- TAA. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointiyksikön MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 1. Paina SET-painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo. Pienennä vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET-painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon se vilkuttaa sitä näytöllä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0 jos ei nopeusohjetta).

10 10 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 KIIHDYTYSAJAN KASVATTAMINEN - PARAMETRI NO. 7 Tehdasasetuksena kiihdytysajaksi on aseteltu 4 s. Tätä arvoa saa suurentaa, mutta EI SAA ASETTAA 3 s PIENEMMÄKSI. Erittäin nopeassa kiihdytyksessä moottorit ottavat liian suuren virran, jolloin virranvalvonta pysäyttää moottorin. Jos halutaan erittäin nopeita kiihdytyksiä, on taajuusmuuttaja valittava teholtaan suuremmaksi kuin moottorit. Tällaisessa erikoistapauksessa on syytä ottaa yhteys laitevalmistajaan. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointilaitteen MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 7 Paina SET-painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo. Kasvata vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET-painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon, se vilkuttaa sitä näytöllä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0, jos ei nopeusohjetta). HIDASTUSAJAN MUUTTAMINEN - PARAMETRI NO. 8 Tehdasasetuksena hidastusajaksi on aseteltu 25 s. Tätä arvoa saa suurentaa tai pienentää. Ei kuitenkaan ole suotavaa asetella sitä pienemmäksi kuin 5s, koska nopea jarrutus saattaa aiheuttaa puhallinrakenteissa häiritseviä ääniä. Hidastusaikana puhaltimien nopeus putoaa maksimiarvostaan miniminopeudelle tai nollaan ohjaustavasta riippuen. Asetus tapahtuu painamalla ensin normaalitilassa ohjelmointilaitteen MODE-painiketta. Näyttöön tulee vilkkuva PO tai viimeiseksi luettu parametri. Tämän jälkeen valitse potentiometrillä parametrin numero, joka tässä tapauksessa on 8. Paina SET-painiketta, jolloin näyttöön tulee aikaisemmin aseteltu arvo. Kasvata tai vähennä vanhaa arvoa potentiometrillä. Kun näytöllä on haluamasi arvo, paina SET- painiketta yhtäjaksoisesti n. 1 s. Jos ohjelma hyväksyy asettamasi arvon, se vilkuttaa sitä näytöllä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla MODE-painiketta niin monta kertaa, että näyttö tulee monitoritilaan (näytöllä 0.0, jos ei nopeusohjetta). VIANHAKUOHJE Tarkista, että tässä ohjeessa kuvatut asetukset on tehty kyseisen ohjauksen tyypin ja toimintatavan mukaisesti ja että ohjauslaitteet on kytketty piirustusten mukaisesti niille varattuihin liittimiin. Tarkista, ettei tässä ohjeessa annettuja ohjausparametrien minimi ja maksimi raja-arvoja ole ylitetty. Muita kuin tässä ohjekirjassa esitettyjä taajuusmuuttajan parametrejä EI SAA MUUTTAA ilman valmistajan lupaa. Väärä ohjelmointi saattaa vakavasti vaurioittaa taajuusmuuttajaa ja puhaltimen moottoreita. PUHALTIMET KÄYVÄT, MUTTA ILMAVIRTAUS ON HEIKKO Jos puhaltimet käyvät, mutta ilmavirtaus on heikko, tarkista, ettei sulku- ja säätöpeltejä ole käännetty kiinniasentoon. tarkista, ettei imupuolen mahdolliset suodattimet ole tukkeutuneet pölystä ja liasta. PUHALLIN EI KÄY Jos puhallin ei käy, tarkista, että keskuksessa on jännitteet. Kun keskuksessa on jännitesyöttö, palaa taajuusmuuttajan näytöllä punainen EXT-valodiodi. tarkista,ettei moottoreiden mahdollinen turvakytkin ole käännetty aukiasentoon (0). Moottorikaapelissa olevaaturvakytkintä EI SAA KÄÄNTÄÄ takaisin kiinniasentoon (I), jos taajuusmuuttaja on jännitteinen ja sille on annettu nopeusohje esim. ovirajakytkimeltä. Tällaisessa tapauksessa taajuusmuuttaja menee häiriötilaan eivätkä moottorit pyöri. tarkista, ettei keskuksen kannessa pala JÄÄTYMISVAARA-merkkivalo. Tällöin ohjaus tulee ulkopuolelta, eivätkä moottorit pyöri. OK31-61VUT-v.2.2

11 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 11 tarkista, ettei keskuksen kannessa pala HÄLYTYS-merkkivalo. Tämän hälytyksen aiheuttaa joko moottoreiden lämpösuojan, jäätymissuojan, palohälytyksen tai käynnistyksen eston koskettimien avautuminen, tai taajuusmuuttajan suojaustoiminto. Taajuusmuuttajan suojaustoiminnon aktivoituessa vikatilanteessa näytöllä on vikakoodi. Selvitys vikakoodeista taulukkomuodossa on jäljempänä tässä ohjekirjassa. Taajuusmuuttajan suojaustoiminnon aiheuttanut hälytys kuittaantuu kytkettäessä taajuusmuuttajan syöttöjännitteet hetkeksi pois. Tämä voidaan tehdä esim. kääntämällä keskuksen pääkytkin hetkeksi aukiasentoon (0). Ennen ohjausjärjestelmän uudelleen käyttöön ottamista on suojaustoiminnon aktivoitumisen syy selvitettävä ja eliminoitava. Taajuusmuuttajavalmistajan käsikirjasta löytyy yksityiskohtaisempi selvitys taajuusmuuttajan eri suojaustoimintojen vikakoodeista. PUHALTIMET KÄYVÄT AINA MAKSIMINOPEUDELLA Jos puhaltimet käynnistyvät ovirajan ohjaamana aina maksiminopeudelle ulkoilman lämpötilasta riippumatta, on ulkoilma-anturi vaurioitunut tai sen kaapeli on poikki tai oikosulussa. Tällaisessa tapauksessa on anturi ja sen kaapelointi tarkistettava. HUOLTO Jos et edellä olevia ohjeita seuraamalla saa järjestelmää toimimaan, niin ennen muita toimenpiteitä esim. komponenttien vaihtoa, suosittelemme ottamaan yhteyttä myyjän huolto-organisaatioon. Koska taajuusmuuttaja ilmaisee ohjelmointilaitteen välityksellä toimintatilojansa, huolto pystyy antamaan vianhaku- ja korjausohjeita myös puhelimitse (09) Tilatessasi huoltomiestä ilmoita aina tarkasti: ohjauskeskuksen tyyppimerkintä, valmistusnumero tai piirustusnumero erikoissovelluksissa ohjauskeskuksessa olevasta tarrasta tai piirustuksesta. oma nimesi sekä yritys tms. ja puhelinnumerosi. yhteyshenkilö työkohteessa, tarkka katuosoite ja yhteyshenkilön puhelinnumero. laskutusosoite Tilausnumeron tai merkin ilmoittaminen nopeuttaa huoltomiehelle annettavan työmääräimen kirjoittamista ja nopeuttaa huoltopalvelua. KÄYTÖNAIKAISET HUOLTOTOIMENPITEET JA TARKASTUKSET Puhallinjärjestelmän huoltotoimenpiteet ja tarkastukset suoritetaan puhallintoimittajan ohjeiden mukaisesti. Itse ohjauskeskus komponentteineen on sähkömekaaninen ja elektroninen laite ja se kaipaa huoltoa vain harvoin. Keskuksen sisätila ja itse taajuusmuuttaja on aika ajoin puhdistettava pölystä ja epäpuhtauksista. Taajuusmuuttajassa on jäähdytyspuhallin, jolloin pöly ja muut epäpuhtaudet saattavat keräytyä tehopuolijohteiden jäähdytyselementtiin aiheuttaen jäähdytyksen heikentymisen. Tämän seurauksena saattaa teho-osa lämmetä liikaa, jolloin taajuusmuuttajan suojaustoiminto pysäyttää käytön ja taajuusmuuttaja menee häiriötilaan. Taajuusmuuttajan jäähdytyspuhaltimen toiminta on aika ajoin tarkastettava. Jos jäähdytyspuhallin jostain syystä pysähtyy, taajuusmuuttajan suojaustoiminto pysäyttää käytön ja taajuusmuuttaja menee häiriötilaan. HUOM! Taajuusmuuttajan oma jäähdytyspuhallin on ohjelmoitu käynnistymään vasta silloin, kun taajuusmuuttaja saa nopeusohjeen. Jäähdytyspuhallin pysähtyy, kun nopeusohje poistuu. Katso taulukko Taajuusmuuttajan häiriöilmoitukset ja suojaustoiminnot. Kaapelien ja liittimien tiukkuus on tarkistettava säännöllisesti. Löysä liitos aiheuttaa helposti ohjausjohtimissa ohjaushäiriöitä ja tehojohtimissa liitosten voimakasta lämpenemistä.

12 12 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 OHJAUSKESKUKSIEN OK31VUT JA OK61VUT TEKNISET TIEDOT Valmiste/rakenne standardi SFS-EN :2005 Virtalaji AC 50Hz Napaluku 3 Nimellisjännite Un 230V +6%...-10% Nimelliseristysjännite U i 400V Ohjausjännite 24VDC Magneettiventtiilin ohjausjännite 230V AC max. 2A Nimellisvirta In Ks. johdotuskaaviot Etusulake Ks. johdotuskaaviot Muuntajan oikosulkusuojaus 6A johdonsuoja-automaatti Muuntajan ylikuormitussuoja/ 1A nopea lasiputkisulake 5x20mm, normaali sovellus ohjaussulake Oikosulun kestävyys Icw <10kA Kotelointiluokka IP54 normaalisovellus Suojaus sähköiskulta Suojausluokka I normaali sovellus EMC-käyttöympäristö 1 ja 2 Jakelujärjestelmä TN-S normaali sovellus Mitat (KxLxS) 600x400x210 mm, normaali sovellus, metallikotelo Paino OK31VUT 11 kg / OK61VUT 12 kg Käyttöympäristön lämpötila -10 o C +30 o C, normaali sovellus VALMISTAJAN VAKUUTUS KONEEN OSASTA Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainittu koneen osa, joka ei kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat direktiivin 98/37/EC tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Tuotteiden tyypit: Valmistaja: Ohjauskeskukset OK31VUT ja OK61VUT OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Koneen osa täyttää myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat direktiivin (89/336/EEC), sekä pienjännitedirektiivin (73/23/EEC) vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO , EN ISO , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , -3, -3 Am.1, -Am.2, EN 60529, EN SFS-Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS-EN ISO 9001:2000 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Laitetta ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 98/37/EC ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus. Helsingissä Markku Laine Tuotekehityspäällikkö OK31-61VUT-v.2.2

13 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 13 TAAJUUSMUUTTAJAN VIKAKOODIT JA SUOJAUSTOIMINNOT.

14 14 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 OK31-61VUT-v.2.2

15 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 15

16 16 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 0544 OK31-61VUT-v.2.2

17 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 17

18 18 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI x16A 2,5 2,5 OHJAUSKESKUS OK31VUT JOHDOTUSKAAVIO OK31-61VUT-v.2.2 PIIR.NO. 428C/1

19 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 19 OHJAUSKESKUS OK31VUT PIIRIKAAVIO PIIR.NO. 428C/2

20 20 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI x20A 2,5 OHJAUSKESKUS OK61VUT JOHDOTUSKAAVIO PIIR.NO. 429C/1 OK31-61VUT-v.2.2

21 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI 21 OHJAUSKESKUS OK61VUT PIIRIKAAVIO PIIR.NO. 429C/2

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_30_52_MT_A5_ver7_2 1. Yleistä Moottori on ns. monitoimimoottori, jolloin samassa moottorissa on useita toimintatapoja. Sopivat

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433.

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433. s. 1 (5) Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat Käsilähettimet Vastaanottimet Teollisuus-käsilähettimet Ajoneuvolähettimet SMD radiolähetin / -sändare

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

Poistunut tuotannosta

Poistunut tuotannosta Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 297 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Lämminilmakoje lisätarvikkeineen

Lämminilmakoje lisätarvikkeineen LVD lisätarvikkeineen LVDV soveltuu tuulikaappien, aulojen, porttien, varasto- ja konepajahallien, autotallien ja vastaavien tilojen lämmittämiseen. Koje asennetaan alakattoon ja lämmönsiirtoaineena on

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu Sigma CP Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus (K11040M2) Käyttöopas Man-1082 Julkaistu 6.6.2013 Palohälytystila Yleiset paloilmoitusmerkkivalot (Palo) ja jokin vyöhykekohtainen paloilmoitusmerkkivalo

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Uponor Control System (DEM) - langaton säätöjärjestelmä PIKAOPAS

Uponor Control System (DEM) - langaton säätöjärjestelmä PIKAOPAS Uponor Control System (DEM) - langaton säätöjärjestelmä PIKAOPAS 05 2013 Sisältö Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...3 Johdanto...4 Turvallisuusohjeet...4 Radiotaajuuksia koskevat rajoitukset...4

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

STYR-säätölaitteistot STEF-huippuimurille

STYR-säätölaitteistot STEF-huippuimurille STYR-säätölaitteistot STEF-huippuimurille 0.0.0 Taajuusmuuttaja ja -nopeus saneerauspaketti on asennettu huippuimurin sisälle. Taajuusmuuttaja on valmiiksi tehtaalla asennettu huippuimurin sisälle. Vanha

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet.

Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet. Oviverhopuhaltimet ja -lämmittimet www.flowair.com Ilmaverho + lämmitysw Oviverho kiertoilmalämmityksellä DUO Duo on saatavilla 2 eri versiona: Vesipatterillar Sähköpatterilla Tekniset tiedot DUO Verho

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö +

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Kontrollipaneeli ABS CP

Kontrollipaneeli ABS CP 15975197FI (12/2014) Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet Kontrollipaneeli ABS 151 153 253 254 Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Ohjausyksikkö... 3 2 Turvallisuus... 3 3 Kuljetus...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen 1281.. Laitekuvaus Kuulokkeella varustettu, standardi huonekoje kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 6

Lisätiedot

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS-kojeistoon asennetut ACS880-taajuusmuuttajat Taajuusmuuttajat on suunniteltu sijoitettavaksi sellaisenaan normaaliin tehdasympäristöön. Niiden yhteyteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot