TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta Dnro 465/24/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2013. Dnro 465/24/2014"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2013 Dnro 465/24/2014

2 1 (60) Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Mavin kautta maksetut tuet Mavin IT-toiminta Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitus... 60

3 2 (60) 1. Toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Vuoden 2013 aikana Maaseutuvirasto panosti johdonmukaisesti toiminnassaan strategiansa mukaisiin painopistealueisiin: maatalouspolitiikan uudistusten toimeenpanon valmisteluun sekä maataloushallinnon sähköistämiseen. Vuonna 2013 jatkettiin EU:n maatalouspolitiikan, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä niihin kytkeytyvien kansallisten tukien uudistusten toimeenpanon valmistelua mm. laajamittaisilla tietojärjestelmäuudistuksilla. Tammikuussa 2013 varmistui, että uudistetun maatalouspolitiikan toimeenpano alkaa vuoden 2015 alussa, jolloin vuonna 2014 toimeenpantaisiin siirtymäkauden järjestelmiä. Vuoden aikana alkoi suunnitelmallinen työ nykyisen ohjelmakauden sulkemiseksi. Tietojärjestelmien uudistamisen yhteydessä on jatkettu prosessien ja palveluiden sähköistämistä. Pinta-alatukien haku toteutettiin keväällä 2013 viidettä kertaa; tuloksena 56 prosenttia sähköisiä hakemuksia. Enemmistö viljelijöistä käyttää siis sähköisiä palveluja. Sähköisen arkiston kehittämiseen panostettiin edelleen ja se otettiin käyttöön kevään viljelijätukihaussa. Mavin internetsivuston (mavi.fi) uudistamistyö saatiin päätökseen ja uusi sivusto avattiin käyttöön marraskuussa. Lisäksi Mavi on osallistunut maaseutuverkoston ja maaseudun kehittäjien yhteisen tiedonvälityskanavan (maaseutu.fi) uudistamiseen; uusi sivusto otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Viraston uudistettu strategia hyväksyttiin helmikuussa Uudistetun strategian mukaisesti suunnittelukaudella kirkastetaan viraston ydintehtäviä ja tärkeimpiä päämääriä: tarkoituksena on keskittyä asiakaslähtöisen ydintoiminnan hiomiseen sekä asiantuntijuuden syventämiseen. Viraston uuden strategian hyväksymisen jälkeen käynnistettiin henkilöstöstrategian päivitys. Päivitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa, ja päivitetty strategia hyväksyttiin joulukuussa Henkilöstöstrategian uudistamisen lisäksi vuoden aikana päivitettiin myös viestintästrategia. Vuoden 2013 aikana Mavi osallistui aktiivisesti erityisesti maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toisen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman seurantahankkeen Elman valmistelutyöhön. Hankkeen tavoiteasetanta muuttui kesän 2013 aikana. Hankkeessa kootaan yhteen MMM:n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotekniikan kehittämistehtäviä sekä niitä lähellä olevia tuki- ja tutkimustehtäviä. Lisäksi virastossa aloitettiin valtionhallinnon yhteisen henkilöstö- ja taloushallinnon toimintamallin ja tietojärjestelmän Kiekun käyttöönottoon valmistautuminen ja toimialariippumattomien ICT-palveluiden yhteenkokoamiseen varautuminen. Syksyllä 2012 ilmenneet poikkeukselliset luonnonolosuhteet pitkittyneine sateineen ja niistä aiheutuvine tulvineen saivat jatkoa nopeammin kuin aavistettiinkaan: keväällä 2013 laaja-alaiset tulvat aiheuttivat jälleen vahinkoja ympäri Suomea. Vahinkoihin liittyvien korvaushakemusten käsittely jatkui Mavissa ja kiireelliseen työhön irrotettiin resursseja. Vuoden 2013 loppupuoliskolla ryhdyttiin valmistelemaan ministeriössä toimivan maaseutuverkostoyksikön siirtoa vuoden 2014 alusta lähtien Maaseutuvirastoon. Verkoston toiminnan katsottiin hyötyvän synergiasta, jota Maviin liittäminen tuo mukanaan. Valmisteleva työ onnistui hyvin ja toiminta viraston sisällä yhtenä maaseutuelinkeino-osaston yksikkönä on alkanut onnistuneesti. Toimintamenomäärärahan käytössä pysyttiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa mittavista investoinneista tietojärjestelmien kehittämisprojektit huolimatta. Vuodelle 2014 siirtyvä määräraha jäi jonkin verran arvioitua suuremmaksi, mikä on helpottanut kuluvan vuoden toiminnan suunnittelua ja kehittämisprojektien eteenpäin viemistä. Siirtomäärärahan tason taustalla onkin ollut mm. CAPvalmistelun (CAP = Common Agricultural Policy) hidastuminen, mistä syystä tietojärjestelmäprojek-

4 3 (60) tit eivät ole edenneet alkuperäisissä aikatauluissaan ja arvioissaan. Projektien määrärahatarve onkin siirtymäkauden johdosta siirtynyt osin arviolta noin vuodella eteenpäin. Henkilöstön työtyytyväisyys pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ollen 3,59 (2012: 3,63). Edelleen vastausprosentti kasvoi vuoden 2012 jo korkeasta 85 prosentin tasosta 88 prosenttiin. Mavissa otettiin käyttöön syksyllä 2013 esimiesbarometri, johon vastasi hienosti 80 prosenttia henkilöstöstä. Tuloksena oli arvosana 3,75 viraston esimiestyölle. Sekä työtyytyväisyysindeksin että esimiestyöbarometrin tuloksia voidaan pitää hyvin onnistuneina tilanteessa, jossa viraston henkilöstöä on työllistänyt merkittävästi CAP-uudistus, uuden maaseutuohjelman valmistelu ja vanhan ohjelmakauden sulkeminen. Lähivuosien tekemistä virastossa leimaavat uudistetun politiikan ja maaseutuohjelman onnistunut toimeenpano, mittavien tietojärjestelmien uudistustyön loppuunsaattaminen sekä asiointipalveluiden ja hallinnon prosessien sähköistämisen edistäminen. Samalla on sitouduttu valtionhallinnon ja hallinnonalan yhteisiin kehittämishankkeisiin, jotta ne voidaan viedä läpi onnistuneesti. Kehittämistyössä joudutaan ottamaan huomioon valtiontalouden kehitysnäkymät ja viraston käytettävissä olevat resurssit. Toiminnassa ja henkilöstösuunnittelussa on huomioitava lisäksi mm. tuottavuusohjelman mukaiset vähennysvelvoitteet. Henkilöstö ja sen työtyytyväisyys, -viihtyvyys ja -hyvinvointi ovatkin keskeisessä roolissa tulevien vuosien toiminnan onnistumisessa. Valtiontalouden tarkastusvirasto on maataloushallintoa koskeneessa tarkastuskertomuksessaan todennut, että Suomessa on mutkikas, mutta toimiva maataloustukien hallinto. Merkittäviin rahoitusoikaisuihin johtaneita virheitä ei ole ollut, ja tältä osin järjestelmä toimii hyvin. Maaseutuvirasto on vuoden 2013 aikana suoriutunut hyvin tehtävistään ja täyttänyt sille asetetut tulostavoitteet osaavan henkilöstönsä ansiosta Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Mavi tukee osaltaan maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti. Maaseutuviraston ja maa- ja metsätalousministeriön välisessä vuoden 2013 tulossopimuksessa sovittiin viraston vaikuttavuuden, toiminnallisen tehokkuuden, tuotosten ja laadunhallinnan sekä henkisten voimavarojen hallinnan tulostavoitteista. Oheisessa taulukossa on esitetty koko virastoa koskevat, lähinnä toiminnan vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet, niitä kuvaavat mittarit, toimenpiteet tai tehtävät sekä tavoitteiden toteumat. TAVOITE 1. EU:n maatalouspolitiikan siirtymäkauden mukaiset tukijärjestelmät ovat toimeenpantavissa vuoden 2014 alusta. Uuden yhteisen EU:n maatalouspolitiikan ja uuden maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanon valmistelu siten, että politiikan toimeenpano voi alkaa onnistuneesti vuoden 2015 alusta. MITTARI / TOIMENPIDE / TEH- TÄVÄ Valmistellaan 2014 siirtymäkauden toimeenpano. Valmistaudutaan siirtymäkaudesta johtuviin mahdollisiin erityisjärjestelyihin mm. tietojärjestelmien ja raportoinnin osalta. Valmistellaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuvat tukijärjestelmämuutokset sekä valmistaudutaan uuden ohjelmakauden toimeenpanon vaatimiin KOKO VUODEN 2013 TILANNE = TOTEUMA Ministeriön CAP-työryhmissä ja uuden kauden hallintomallia suunnittelevassa työryhmässä pyrittiin aktiivisesti vaikuttamaan asioiden valmisteluun ja tuomaan toimeenpanon näkökulmaa esiin sekä vaikuttamaan hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja tukijärjestelmien yksinkertaistamiseksi. Maatalouspolitiikan uudistukseen osallistuttiin tiiviisti sekä kansallisella että EU-tasolla. Säädösesityksistä laadittiin lausuntoja annetuissa

5 4 (60) muutoksiin ja uudistuksiin. Toteutetaan tietojärjestelmien uudistamisprojekteja (Tukisovellus ja Hyrrä). Aikataulutetaan uudestaan tietojärjestelmien uudistamisprojektit. Tehdään yhteistyötä ministeriön kanssa maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvän koulutuksen ja viestinnän suunnittelussa. Tietojärjestelmien kehittämisessä varaudutaan siihen, että uudella ohjelmakaudella kerätään hanke-, yritys- ja rakennetukien seurantatiedot sähköisesti. Virasto osallistuu ja vaikuttaa uuden politiikan mukaisten toimeenpanoasetusten sisällön käsittelyyn EU-tasolla. Lisäksi osallistutaan kansallisiin tukijärjestelmiin liittyvään valmisteluun ja valmistaudutaan toteuttamaan sen mukanaan tuomat muutokset toimeenpanoon. Mavi vaikuttaa omalta osaltaan ohjelman toteutukseen vaikuttavien säädösten uudistuksen sisältöön EU- ja kansallisella tasolla. aikatauluissa. Lakiluonnoksia, EU-asetuksia ja ohjelmaluonnosta kommentoitiin. Uuden maaseutuohjelman valmisteluun osallistuttiin asiantuntijoina. Tietojärjestelmäuudistukset etenivät suunnitelmien mukaisesti. CAPin toimeenpanon siirtyminen vuodella eteenpäin on kuitenkin vaikuttanut jonkin verran tietojärjestelmäprojektien aikatauluihin ja kustannusarvioihin. Ensimmäinen uuden Tukisovelluksen versio otettiin viranomaiskäyttöön keväällä Maatilarekisterin päivitys toteutettiin syksyllä 2013; kunnat aloittivat päivitettyjen tietojen tallennuksen uuteen Tukisovellukseen. Maaseudun kehittämisohjelman lausunto laadittiin maaseutuelinkeino- ja valvontaosaston yhteistyönä. Ohjelmaan sisällytettävä toimenpiteiden todennettavuutta ja valvottavuutta koskeva arvio valmistuu helmikuun 2014 aikana. Todentamisviranomaisen uusintavalvontojen organisointia suunniteltiin ja esitetyt resurssit saatiin työn suorittamiseen. Mavi toimittaa säännöllisesti ja oikeaaikaisesti tietoa kansallisten säädösten muutostarpeisiin ja uusien säädösten valmisteluun, jotta turhilta säädöskorjauksilta vältyttäisiin. Mavi ja MMM tekevät yhteistyössä vuoden 2013 aikana horisontaaliasetuksen artiklan 69 mukaisen ennakkoarvion maaseutuohjelman valvottavuudesta ja todennettavuudesta. Politiikkauudistukseen liittyvän koulutuksen ja viestinnän valmistelu aloitettiin yhteistyössä ministeriön kanssa. Viraston sisäisesti CAP-uudistuksen valmistelua edistettiin mm. ydinprosessiryhmissä, tietojärjestelmäprojekteihin liittyvissä projekti- ja ohjausryhmissä sekä prosessien eri osista koostuvissa muissa asiantuntijaryhmissä. Uuden rahastokauden tehtävien organisointi ja resursointi suunnitellaan vuoden 2013 aikana uuden ohjelmakauden vaatimusten edellyttämällä tavalla. Mahdollisesti tarvittavat budjettimuutokset valmistellaan talousarvioon. 2. Vanhan ohjelmakauden sulkeminen etenee aikataulussa ja onnistuneesti. Valmistaudutaan meneillään olevan ohjelmakauden sulkemiseen aikataulusuunnitelman mukaisesti. Varmistetaan tulosohjauksen keinoin ELYkeskusten vastuulla olevien ohjelman toimeenpanoon/sulkemiseen liittyvien toimien toteuttaminen menestyksellisesti. Mavin sulkemistyöryhmä sekä yhteistyöryhmä MMM-Tike-Mavi (aloittaneet työnsä 2012) valmistelevat ohjeen hallinnon sisäiseksi työohjeeksi sekä aikataululiitteen tulevista ohjelmakauden sulkemiseen liittyvistä toimista: ohje valmis tammikuussa Mavin sulkemistyöryhmä valmistelee ohjeen ELY-keskuksille, toimintaryhmille ja asiakkaille (asiantuntija-apuna MMM-Mavi-Tike työryh-mä): ohje valmis helmi maaliskuussa Tuen saajille valmisteltiin yhteistyössä maaseutuverkostoyksikön kanssa tiedote kauden päättymisestä ja sulkemisesta. ELYkeskukset toimittivat tiedotteen tuen saajille tuki- ja maksupäätösten yhteydessä. Ohjelmakauden sulkemiseen valmistauduttiin aikataulusuunnitelman mukaisesti. Sulkemista käsiteltiin työryhmissä ja sulkemisen osalta on järjestetty koulutuksia. Sulkeminen ja siihen liittyvät toimenpiteet on otettu esille säännöllisesti ELY-keskusten kanssa järjestetyissä kokouksissa. Hallinnon sisäinen ohje valmistui syksyllä Komission sulkemisohjeistukseen on tutustuttu. Alaisen hallinnon koulutus ja neuvonta, kaksipäiväiset koulutustilaisuudet keväällä ja syksyllä 2013, lisäksi tietoiskut ja koulutus muiden yhteistyötapaamisten yhteydessä, painopistealueina sulkemistoimenpiteet ja

6 5 (60) 3. Sähköisten palveluiden ja prosessien kehittämisessä vuonna 2013 toteutetaan sähköinen päätukihaku, viljelijöiden Vipu-palvelun uudistaminen, sähköisen arkiston käyttöönotto viljelijätukihakemusten osalta, mavi.fi-sivuston uudistaminen sekä käyttövaltuuksien haku sähköisesti. varautuminen onnistuneeseen ohjelmakauden sulkemiseen. Mavi kehittää sähköisiä palveluitaan painopisteen siirtyessä yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen. Sähköinen päätukihaku avautuu Tavoitteena on sähköisten hakemusten osuus 70 %. Palvelua kehitetään saadun palautteen perusteella. Uusitaan viljelijöiden Vipu-selailupalvelu. Palvelu otetaan käyttöön lähtien. Samana ajankohtana avautuu eräiden eläinpalkkioiden sähköinen haku, karttakorjausten teko sekä perus- ja kasvulohkotietojen täyttömahdollisuus. Kunnissa otetaan käyttöön sähköinen arkisto koko maassa sähköisesti palautettujen viljelijätukihakemusten osalta. Arkiston käyttöönottoa markkina- sekä yritys-, hanke- ja rakennetukien osalta selvitetään. Uudet tietojärjestelmät kehitetään toimimaan sähköisen prosessin mukaisesti. Mavi.fi palvelua uudistetaan tukemaan sähköistä asiointiprosessia. Tukiin liittyvien tietojärjestelmien käyttövaltuudet haetaan uuden pääsynhallintajärjestelmän kautta sähköisesti. Tuki- ja maksatusjärjestelmien tuottamat raportointitiedot yhdistetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi sähköisen prosessin avulla. Uudistunut Vipu-palvelu otettiin käyttöön Sähköinen pinta-alatukien haku avattiin ja se suljettiin ; tuloksena 56 % sähköisesti tukea hakeneita tiloja. Uuhipalkkion hakemuksista sähköisiä oli 39 % ja kotieläintuen ennakoista 40 %. Sähköisten tilojen osalta asiankäsittelyssä muodostuvat asiakirjalliset tiedot on kaikissa kunnissa Ahvenanmaata lukuunottamatta otettu talteen sähköiseen arkistoon (yksinomaan sähköisessä muodossa) kevään 2013 viljelijätukihausta alkaen. Arkiston sähköistäminen on otettu kuntien yhteistoimintaalueilla myönteisesti vastaan. Muiden tukijärjestelmien osalta valmistellaan sähköiseen arkistointiin siirtymistä. Täyttöopas päätettiin lopettaa. Valtaosa tiedoista lisättiin lomakkeiden liitteiksi Suomi.fipalveluun ja loput yhdistettiin hakuoppaaseen. Tukihaun siirtyminen verkkoon vähensi selvästi paperilomakkeiden ja painettujen oppaiden tarvetta. Hakuoppaiden painosmäärä väheni kpl, kun painettu tukihakumateriaali postitettiin vain niille, jotka olivat sen tilanneet vuoden 2012 haun yhteydessä. Tietojärjestelmien (Hyrrä, Tukisovellus, Nekka) uudistamisprojekteissa on huomioitu sähköiset asiointimahdollisuudet sekä hallinnon prosessien sähköistäminen. Uudistettu mavi.fi-sivusto otettiin käyttöön marraskuussa Pääsynhallintajärjestelmä otettiin käyttöön keväällä Järjestelmän kautta haetaan ydintoiminnan tietojärjestelmien käyttövaltuudet sähköisesti. Tietojärjestelmät siirtyvät pääsynhallinnan alaisuuteen asteittain. Vuonna 2013 Mavin verkkosivuilla julkaistiin tiedot Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuonna rahoitetuista maaseudun kehittämishankkeista (hankerekisteri). Raportointijärjestelmien kehittämisessä vuoden aikana edettiin Tukisovellus- ja Hyrrä- DW-projekteissa sekä käynnistettiin Nekka- DW:n kehittämisprojekti. 4. Euroopan unionin puutavara-asetuksen (EUTR) toimeenpanossa EUlainsäädännön soveltaminen aloitetaan vuonna 2013 onnistuneesti siten, että laaditaan alustava tarkastussuunnitelma ja aloitetaan suunnitelman mukaiset tarkastukset. Mavi toimii Suomessa asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. Mavi hoitaa vuonna 2013 asetuksen mukaisia toimivaltaiselle viranomaiselle kuuluvia tehtäviä. EU-lainsäädäntöä aletaan soveltaa lähtien; kansallista lainsäädäntöä tullaan soveltamaan myöhemmin. Laaditaan alustava toimintasuunnitelma mennessä. Aloitetaan EU:n puutavara-asetuksen mukaiset tarkastukset vuonna Selvitetään mahdollisuudet järjestää sähköi- Toimintasuunnitelma laadittiin tavoitteen mukaisesti. Tarkastuksia ei aloitettu vuonna 2013, koska kansallinen lainsäädäntö valmistui vasta Tarkastuksiin on valmistauduttu ja laadittu mm. tarkistuslistat. Sähköisen käyttöyhteyden selvitys tehty, ei rahoitustarvetta. Käyttö-oikeushakemus tehtiin ja oikeudet saatiin Suomen Metsäkeskukselta

7 6 (60) nen yhteys Suomen metsäkeskuksen metsälain valvontajärjestelmään. Selvitetään yhteyden rakentamisen mahdollinen rahoitustarve. 5. Peltolohkorekisterin ajantasaistusprosessin nopeuttaminen suunnitelmien mukaisesti siten, että ajantasaistetaan vuoden aikana tavallista suurempi peruslohkomäärä. 6. Satovahinkokorvausten maksaminen voidaan aloittaa huhtikuun alkuun mennessä, joten ne on pääosin maksettu korvausten saajille huhtikuun puoliväliin mennessä ( ). Tulvavahinkokorvaushakemukset on käsitelty kesäkuun loppuun mennessä ( ). Nopeutetaan prosessi komission suosittamalle tasolle, vuoden mittaiseksi. Nopeuttaminen tarkoittaa ajantasaistettavien lohkojen määrän nostamista vuosina Korvaushakemusten käsittelyssä ja korvausten maksatuksessa edetään siten, että satovahinkokorvausten maksaminen voidaan aloittaa huhtikuun alkuun mennessä ja tulvavahinkokorvaushakemukset saadaan käsiteltyä kesäkuun loppuun mennessä. Tulvavahinkokorvaushakemuksia käsitellään siten, että ministeriölle voidaan toimittaa riittävät tiedot maataloustuotannolle aiheutuneista tulvavahingoista notifikaatiotarpeen arvioimiseksi mennessä. Peltolohkorekisterin ajantasaistusprosessi on nopeutettu suunnitelmien mukaisesti. Esivalinta on päättynyt ja digitoinnit valmistuvat helmikuun 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2012 myönnetyistä satovahinkokorvauksista oli maksettu yli 98 % mennessä (osuus laskettu euroista). Maksaminen aloitettiin Vuoden 2012 tulvavahinkokorvaushakemukset käsiteltiin kesäkuun loppuun mennessä ja arvioitu korvausmäärä ilmoitettiin MMM:lle kesäkuussa. Korvausten maksu aloitettiin yksityistalouksien vahingoista ja yritys- ja maatalousvahingoista Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Mavin kautta maksettavien kansallisten ja EU-tukien tarkoituksena on mm. turvata maatalous- ja puutarhatuotannon kannattavuus ja jatkuvuus sekä tuotannon harjoittaminen kestävästi ja ympäristöystävällisesti, maataloustuotteiden hintatason vakauttaminen ja EU:n markkinoiden tasapainon sääteleminen, eläinten hyvinvoinnin edistäminen, tuotteiden ja elintarvikkeiden laadun parantaminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen. Mavin toimintakertomuksessa on arvioitu siirtomenojen vaikuttavuutta virastolle tilijaottelussa osoitettujen siirtomenomomenttien osalta. Siirtomenomomentti: Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Bioenergiantuotannon avustukset -momentilta maksetaan Maatilojen energiaohjelmaan kuuluvaa maatilan energiasuunnitelmatukea. Tukijärjestelmän tavoitteena on toteuttaa kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa edistämällä energiansäästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä maataloudessa. Toiminnan tuloksellisuus: Maatilan energiasuunnitelmatukea maksettiin vuonna 2013 noin euroa enemmän kuin vuonna Maatilojen energiaohjelmaan liittyi vuonna 2013 yhteensä 95 tilaa, kun vuonna 2012 liittyneitä tiloja oli 82. Nyt voidaan todeta, ettei maatilojen energiaohjelma ole saavuttanut viljelijöiden keskuudessa sellaista suosioita, jota alun perin toivottiin. Tukimäärät ovat hieman vaihdelleet vuosittain, mutta varsinaisia piikkejä niissä ei ole havaittavissa. Siirtomenomomentit: EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) käyttö euroa ja Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) käyttö euroa Tieto/arvio vaikuttavuudesta: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varoja on käytetty sangen tehokkaasti vuoden 2013 aikana. Tuhansia yrityksen investointi-, kehittämis- ja aloittamishankkeita, koulutushankkeita ja Leader-toimenpiteitä toteuttavia hankkeita on käynnistynyt lisää. Erityisesti laajakaistavaltuuksien käyttö on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan tuloksellisuus: Tuloksena on maaseudun elinkeinojen monipuolistuminen, uusien yritysten käynnistyminen, yritysten liikevaihdon ja menestyksen pa-

8 7 (60) rantuminen, matkailutulojen kasvu sekä maaseudulla asumisen edellytysten paraneminen monin tavoin. Laajakaistahankkeiden määrän kasvu on tästä yksi esimerkki. Tuloksia mitataan hankekohtaisilla tulos- ja tuotosindikaattoreilla. Vuotta 2013 koskevat indikaattoritiedot ovat saatavilla vuoden 2014 maaliskuussa. Siirtomenomomentti: Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki täydentää EU:n tukijärjestelmiä. Se turvaa osaltaan maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä, tuotannon kannattavuutta ja maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä. Kansallisten tukien osuus vuoden 2012 maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskennan mukaisesta kokonaistuotosta oli noin 12 %. Maatalouden tuotto kasvoi vuodesta 2011, mutta yrittäjätulon määrä aleni edelleen. Maataloustuotannon määrä pysyi samalla tasolla. Toiminnan tuloksellisuus: Kansallista tukea maksettiin lähes kaikille tiloille (n tilaa). Vuonna 2013 maa- ja puutarhatalouden kansallista tukea maksettiin lähes 509 milj. euroa, joka on aiempia vuosia vähemmän. Vähennys johtuu määrärahan pienenemisestä ja tuensaajien lukumäärän vähenemisestä. Siirtomenomomentti: EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi maataloutta tuetaan EU-tulotuella. Siihen kuuluvien suorien tukien ehtona on myös ns. täydentävien ehtojen noudattaminen. EU-tulotuen osuus vuoden 2012 maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelman mukaisesta kokonaistuotosta oli hieman yli 10 %. EU-markkinatukea (vienti- ja sisämarkkinatuet) käytetään EU-komission avaamiin maataloustuotteiden vientijärjestelyihin, yksityisen varastoinnin tukeen ja muihin maataloustuotteiden markkinoita ohjaaviin toimenpiteisiin kuten koulumaitotukeen. Toiminnan tuloksellisuus: EU-tulotukea maksettiin runsaalle tilalle yhteensä n. 519 milj. euroa. Tämä on n. 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Merkittävin tekijä alenemiseen on rahoituskurin soveltaminen. Rahoituskuria sovellettiin tukivuoden 2013 suoriin tukiin. Pidätys tehtiin ennen tuen maksamista tilalle myönnettyjen suorien tukien yhteenlasketun määrän 2000 euroa ylittävältä osalta. Leikkausprosentti oli 2, Rahoituskurin vaikutus vähenemiseen oli n. 10,8 miljoonaa euroa. Tilatukioikeudet ja tukikelpoinen pinta-ala kohtasivat edelleen edellisvuotta huonommin tilatasolla, jonka vuoksi tilatukea jää vuosittain maksamatta. Tämä raha hyödynnetään osittain käyttämättömien EU-varojen kautta tuotantosidonnaisiin suoriin tukiin. Muita syitä vähenemiseen oli mm. se, että EU:n siementuotannon tuki timoteille siirtyi osaksi tilatukea vuonna Vuonna 2012 maksettiin tukivuoden 2011 siementuotannon tuki timoteille sekä vastaava määrä tukivuoden 2012 tukea uudessa muodossa osana tilatukea. Vuonna 2013 maksettiin pelkästään tilatukea. Lypsylehmäpalkkion kansallinen osuus korvattiin tilatuesta leikatulla rahalla tukivuonna Osa tukivuoden 2013 lypsylehmäpalkkiosta maksetaan vasta vuonna Aiemmin vastaava rahasumma on maksettu tilatuen kautta tukivuoden joulukuussa, joten myös tästä syystä EU-tulotuen kokonaiskäyttö väheni. Tärkkelysperunapalkkiota maksettiin n euroa edellisvuotta enemmän, mikä johtui tukiehtojen muutoksesta. EU-markkinatukea maksettiin yhteensä noin neljä miljoonaa euroa vuonna Markkinatukien osalta momentin ainoa käyttökohde oli EU:n koulumaito-ohjelma, jossa tuen määrä on hieman noussut vuodesta Siirtomenomomentti: Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Satovahinkokorvauksia maksetaan satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) perusteella. Vuonna 2013 maksettiin korvaukset vuonna 2012 tapahtuneille vahingoille. Vuonna 2012 oli vaikeat sääolosuhteet ja satovahinkoja aiheuttivat erityisesti runsaat sateet ja niiden aiheuttamat tulvat. Korvausten määrää nostivat myös perunanviljelyalueelle sattuneet vahingot. Toiminnan tuloksellisuus: Satovahinkokorvausta haettiin noin hehtaarille vuonna 2012 tapahtuneista vahingoista. Korvauksia maksettiin noin 9,2 miljoonaa euroa, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä satovahinkoja maksetaan keskimäärin/vuosi. Siirtomenomomentti: Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) käyttö euroa Tieto/arvio vaikuttavuudesta:

9 8 (60) Ympäristötukien tavoitteena on maatalous- ja puutarhatuotannon harjoittaminen kestävästi niin, että tuotanto kuormittaa ympäristöä nykyistä vähemmän, maatalouden luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaisemien säilyminen turvataan sekä tuotannon harjoittamisen edellytykset säilyvät hyvinä myös pitkällä aikavälillä. Maatalouden ympäristötuen osuus vuoden 2012 maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelman mukaisesta kokonaistuotosta oli runsaat 7 %. Eläinten hyvinvointia edistävien tukien tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kohentuminen sekä tuotantoeläinten lajinmukaisemman hoidon edistäminen ja viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Ei-tuotannollisia investointeja ovat monivaikutteisen kosteikon perustaminen sekä arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen. Monivaikutteisilla kosteikoilla edistetään vesiensuojelua maatalouden voimakkaasti kuormittamilla vesistö- ja rannikkoalueilla, parannetaan linnuston elinolosuhteita ja palautetaan peltoalueilta kuivatustoimenpiteiden myötä hävinneitä elinympäristöjä ja lisätään purovesistöjen merkitystä eliöstön kulkureitteinä. Samalla edistetään riista-, kala- ja raputaloutta ja maaseutumaiseman hoitoa. Arvokkaiden perinnebiotooppien tavoitteena on maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen kunnostamalla perinnebiotoopeilla esiintyvää monipuolista kasvillisuutta ja eläimistöä sekä pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä ja maisemallisten arvojen parantaminen. Toiminnan tuloksellisuus: Maatalouden ympäristötukea maksettiin vuonna 2013 n tilalle. EU-osuus momentin menoista oli n. 91 miljoonaa euroa, eli hieman yli 28 %. Eläinten hyvinvoinnin tukea maksettiin vuonna 2013 n tilalle. Momentin käytön väheneminen vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012 johtuu pääosin siitä, että osa maatalouden ympäristötukien maksusta siirtyi vuoden 2014 keväälle. Perustoimenpiteiden, lisätoimenpiteiden ja lietelannan sijoittaminen peltoon -erityistuen osalta 25 % maksusta suoritetaan vuoden 2014 keväällä. Vuonna 2013 haettuja ympäristötuen erityistukisopimuksia jäi keskeneräisiksi 65 kpl ja noin euron edestä. Kyseisiin sopimuksiin tehdään päätökset vuonna Siirtomenomomentti: Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on varmistaa maan maatalouskäyttö epäsuotuisilla alueilla vaikuttaen siten elinkelpoisten maaseutuyhteisöjen säilymiseen, ylläpitää maaseutua sekä ylläpitää ja edistää kestäviä viljelyjärjestelmiä, joissa otetaan huomioon erityisesti ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset. Luonnonhaittakorvauksen osuus vuoden 2012 maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelman mukaisesta kokonaistuotosta oli vajaat 8 %. Toiminnan tuloksellisuus: Luonnonhaittakorvausta maksettiin n tilalle. EU:n osuus momentin menoista oli n. 118 milj. euroa. Siirtomenomomentti: Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Luopumistuella edistetään pellon siirtymistä tilanpidon jatkajalle tai toisten maatilojen lisämaaksi. Maatalouden harjoittajien keski-ikä on noussut 1990-luvun puolivälistä lähtien noin neljällä vuodella nykyiseen 51 vuoteen. Pääasiallisena syynä tähän kehitykseen on ollut alkavien viljelijöiden vähäinen määrä. Toisaalta tämä on mahdollistanut olemassa olevien tilojen rakennekehityksen. Toiminnan tuloksellisuus: Vuonna 2013 annettiin luopumistuesta 605 etukäteispäätöstä. Luopumistuen alkamispäätöksiä annettiin yhteensä 460 kpl, yhteensä 689 luopujalle. Alkamispäätöksistä 4 koski porotaloudesta luopumista, 372 sukupolvenvaihdoksia, 64 lisämaakauppoja ja 20 lisämaavuokrauksia. Lisämaaluovutuksissa pellot luovutetaan usein osissa useammalle luovutuksensaajalle. Maatalouden varhaiseläkejärjestelmien piirissä oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan henkilöä, joista oli luopumistuen saajia ja luopumiseläkkeen saajia. Siirtomenomomentti: Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa EU:n mehiläishoito-ohjelma ( ) on joka kolmas vuosi kansallisesti laadittava EU-osarahoitteinen ohjelma, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään mehiläistuotteiden tuotantoa ja kauppaa. Mehiläishoito-ohjelma laaditaan läheisessä yhteistyössä mehiläishoitoalan edustavien järjestöjen ja osuuskuntien kanssa ja ohjelmalla on yksi tukea saava toteuttaja. Vuonna 2013 edellinen kolmevuotiskausi päättyi ja uusi alkoi syyskuussa Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen ( ) avustuksella tuetaan kokonaan kansallisista varoista yhdis-

10 9 (60) tysten ja yritysten 1 3-vuotisia hankkeita, joilla mm. edistetään maataloustuotteiden menekkiä, tietämystä laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuurista tai terveellisistä ruokailutottumuksista. Hanke voidaan toteuttaa esim. mainontana, tiedottamisena, selvityksinä tai koulutuksena. Tiedotushankkeissa kansallinen avustus on korkeintaan 90 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja mainontahankkeissa 50 %. Vuonna 2013 käynnissä oli 15 hanketta. EU:n osarahoitteisella maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistuella ( ) tuetaan alaa edustavien järjestöjen 1 3- vuotisia tiedotus- ja menekinedistämisohjelmia, joiden avulla pyritään lisäämään kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden kulutusta. EU osallistuu rahoitukseen 50 %:n, Suomen valtio 20 %:n ja järjestö itse 30 %:n rahoitusosuudella ohjelman hyväksyttävistä kustannuksista. Vuonna 2013 käynnissä oli yksi (huhtikuussa 2013 päättyvä) maitotuotteisiin liittyvä ohjelma. Toiminnan tuloksellisuus: Vuonna 2013 mehiläishoitotukea maksettiin ,90 euroa, josta ,47 euroa oli kansallista tukea ja ,43 euroa EU:n tukea. Vuonna 2013 maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen tukea maksettiin yhteensä ,63 euroa. Vuonna 2013 EU-osarahoitteista menekinedistämistukea maksettiin ,45 euroa, josta kansallisen tuen osuus ,82 euroa ja EU-osuus ,04 euroa. ALV:n palautuksen osuus oli ,59 euroa. Siirtomenomomentti: Puutarhatalouden ja sokerin tuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) käyttö euroa Tieto/arvio vaikuttavuudesta: Tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien muodostamia markkinointiyhteenliittymiä, jotka auttavat jäseniään muun muassa tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa ja viljelymenetelmien kehittämisessä. Toimintaohjelmille, joilla kehitetään tuottajaorganisaatioiden toimintaa, maksetaan EU:n tukea (50 % toteutuneista, hyväksytyistä kuluista). Suomessa tukea maksetaan vain hedelmä- ja vihannesalan tuottajille. Toiminnan tuloksellisuus: Vuonna 2013 hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotukea maksettiin ,05 euroa kolmelle tuottajaorganisaatiolle, joilla on hyväksytty toimintaohjelma. Siirtomenomomentti: Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Lainojen korkotason alentamisella tuetaan viljelijöiden investointimahdollisuuksia. Lainamuotoinen tuki investointeihin ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitustukeen myönnetään korkotukilainaan liittyvänä korkotukena. Korkotukilainoja myönnetään pääasiassa maatilojen tuotantorakennusten rahoittamiseen sekä nuorten viljelijöiden aloitustukeen liittyviin kiinteistö- ja irtaimistohankintoihin. Maatalouden rakennetukilain nojalla myönnettävissä korkotukilainoissa korkotuki on vuonna 2013 tehdyn lain muutoksen jälkeen enintään kolme prosenttiyksikköä ja aiemmin myönnetyissä enintään neljä prosenttiyksikköä. Toiminnan tuloksellisuus: Korkotukilainojen pääoma oli vuoden 2012 lopussa euroa, vuonna 2013 uusia korkotukilainoja myönnettiin euroa, nuoren viljelijän tilanpidon aloittamista varten 526 kpl (68,9 milj. euroa) ja maatalouden investointihankkeisiin 999 kpl (140,3 milj. euroa). Momentin menot laskivat noin 7,3 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Pääsyy tähän on ollut yleinen korkotason lasku, jolloin korkotukimenot (korkotuen osuus kokonaiskorosta) ovat laskeneet. Siirtomenomomentti: Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Vuonna 2012 tapahtuneiden hirvieläinten maataloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaukset maksettiin vuonna Toiminnan tuloksellisuus: Hirvieläinten maataloudelle aiheuttamien vahinkojen maksua varten Maville myönnettiin vuoden 2013 talousarvion momentilta euroa. Siirtomenomomentti: Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Vuonna 2012 tapahtuneiden petoeläinten aiheuttamien porovahinkojen, poikkeuksellisen suurten porovahinkojen sekä viljelys-, eläin-

11 10 (60) ja irtaimistovahinkojen korvaukset maksettiin vuonna Korvaukset maksettiin kahdessa erässä, koska vuoden 2013 talousarvion momentilla ei ollut riittävästi määrärahoja vuonna 2012 tapahtuneiden petovahinkojen korvaamiseksi täysimääräisesti. Niin sanotussa ensimmäisessä erässä korvaustaso oli 55 %. Kaikkia korvauksia leikattiin samassa suhteessa. Vuoden 2013 toiseen lisätalousarvioesitykseen sisällytettiin vuoden 2012 vahinkoihin 2,0 miljoonan euron lisämääräraha. Mavin käyttöön määrärahat osoitettiin tämän päätöksen mukaisesti loppujen petovahinkojen maksamista varten vuoden 2013 talousarvion momentilta Toiminnan tuloksellisuus: Petoeläinten aiheuttamien poro-, viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen maksua varten Maaseutuvirastolle myönnettiin vuosien 2012 ja 2013 talousarvion momenteilta noin 4,4 milj. euroa. Summa sisältää myös muutamia maksulupapoikkeuksia aikaisemmilta vahinkovuosilta. Siirtomenomomentti: Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) käyttö euroa Tieto/arvio vaikuttavuudesta: Tulvavahinkokorvausta maksetaan poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983, kumottu alkaen) perusteella. Poikkeuksellisina on tulvavahinkolain toimeenpanossa pidetty harvemmin kuin kerran kahdessakymmenessä vuodessa toistuvia tulvia. Tulvavahinkojen korvausprosentti on yleensä ollut 60 maatalousvahinkojen osalta ja 80 muiden vahinkojen osalta. Toiminnan tuloksellisuus: Vuonna 2013 maksetut tulvavahinkokorvaukset koskevat vuoden 2012 poikkeuksellisia tulvia. Vuonna 2012 poikkeukselliset vesistötulvat koettelivat laajasti koko läntistä Suomea, ja tulvavahingoista jätettiin yhteensä noin 550 korvaushakemusta. Näin ollen myös lopulliset korvausmäärät olivat aikaisempiin vuosiin nähden erittäin suuria. Vuoden 2013 alkupuolella tulvatilanne oli jälleen vaikea, joten myös vuoden 2013 vahingoista tullaan maksamaan korvausta lähes 2 miljoonan euron edestä. Siirtomenomomentti: Eräät korvaukset (arviomääräraha) Tieto/arvio vaikuttavuudesta: käyttö euroa Kyseessä ovat Suomen metsäkeskukselle maksetut valtion ennakkovarat metsänuudistamisen teettämiskustannuksiin; varat peritään takaisin metsälain (1093/1996) 8 :n mukaisen uudistamisvelvollisuutensa laiminlyöneiltä metsänomistajilta. Kiinteistö on panttina teettämiskustannusten suorittamiseksi takaisin valtiolle (etuoikeutetut julkisoikeudelliset saatavat). Toiminnan tuloksellisuus: Vuonna 2013 momentilta maksettiin ennakoita 5000 euroa. Momentilta vuosina maksettuja varoja perittiin vuoden 2013 aikana takaisin ,62 euroa, perinnässä (ulosotossa) oli avoimena ,51 euroa. Lisäksi metsäkeskus ei ollut vielä tilittänyt vuonna 2013 maksetun 5000 euron ennakon käyttöä Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Virastolle asetettu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (entinen tuottavuusohjelma) mukainen henkilöstövähennysvaatimus oli vuonna htv. Käytettävissä oleva henkilötyövuosikehys (=htvkehys) oli 193 htv. Väliaikaisia lisäresursseja oli käytössä 9 htv ja teknisen avun käytettävissä oleva htv-kehys oli 8 htv. Yhteensä käytössä oleva henkilötyövuosikehys vuonna 2013 oli 210 htv. Kaikki edellä mainitut resurssit sekä harjoittelijoiden htv-kertymä huomioiden Mavi saavutti sille asetetut henkilöstövähennystavoitteet henkilötyövuosien yhteiskertymän ollessa yhteensä 206 htv.

12 11 (60) Taulukko 1. Työpanoksen kehittyminen vuodesta 2011 vuoteen 2013 (sis. teknisen avun ja harjoittelijat; Tahti-toteuma). Työpanos Toteuma 2011 Toteuma 2012 Toteuma 2013 Muutos-% Henkilötyövuodet 212,4 204,7 206,0 +1 % Työpanosindeksi ,37 Työpanosindeksi ,64 Taulukko 2. Työpanoksen jakautuminen toiminnoille (htv:t ja prosentuaalinen osuus). Henkilötyö (sis. myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat) Toteuma 2011 Toteuma 2012 Tavoite / arvio 2013 Toteuma 2013 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 56,7 27 % 54,4 27 % 57,4 27 % 55,1 27 % Hakemusten käsittely 10,1 5 % 8,7 4 % 9,0 4 % 8,0 4 % Tukimaksujen käsittely 15,5 7 % 13,9 7 % 14,3 7 % 14,0 7 % Tukien valvonta ja tarkastukset 17,9 9 % 20,9 10 % 22,1 11 % 21,4 10 % Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 7,7 4 % 6,9 3 % 7,3 3 % 6,9 3 % Yhteistyö ja kehittäminen 12,4 6 % 13,1 7 % 13,6 6 % 14,4 7 % Sisäinen tarkastus ja valvonta 3,7 2 % 4,2 2 % 3,5 2 % 4,2 2 % IT-toiminta 36,2 17 % 36,0 18 % 37,4 18 % 38,8 19 % Ydintoiminnot yhteensä 160,2 76 % 158,1 78 % 164,6 78 % 162,8 80 % Taloushallinto 5,4 3 % 4,6 2 % 4,8 2 % 3,9 2 % Henkilöstöhallinto 11,3 5 % 10,2 5 % 10,7 5 % 8,8 4 % Henkilöstön kehittäminen 11,7 6 % 10,3 5 % 10,7 5 % 10,0 5 % Muut yhteiset toiminnot* 21,9 10 % 19,0 9 % 19,2 9 % 19,2 9 % Hallinnon toiminnot yhteensä 50,3 24 % 44,1 22 % 45,4 22 % 41,8 20 % Yhteensä ** 210,5 100 % 202,2 100 % 210,0 100 % 204,6 100 % * Muut yhteiset toiminnot: talouden ja toiminnan suunnittelu, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, henkilöstön edustajana toimiminen ja yhteistoiminta, tietopalvelu ja asiakirjahallinto, tietoturva ja turvallisuusasiat, toimitila-asiat ja muut yleishallinnolliset tehtävät. ** Yhteensä-rivi eroaa Tahti-toteumasta mm. siitä syystä, että Mavin toimintolaskentajärjestelmässä htv:n pituudeksi on määritelty 252 htp. Tuottavuuden tunnuslukuina esitetään työajanseurannan mukainen henkilötyöpanoksen jakauma eri toiminnoille. Kaiken kaikkiaan viraston työaikapanos nousi vuonna 2013 n. 1,3 htv:lla edellisvuoteen verrattuna. Ydintoimintoihin käytetty työaika kasvoi edellisvuoteen verrattuna yhteensä n. 4,7 htv. Laajamittaiset tietojärjestelmäprojektit nostivat IT-toimintaan käytettyä työaikaa n. 2,8 htv:lla, lisäksi yhteistyön ja kehittämisen työaika kasvoi n. 1,3 htv mm. Seinäjoella järjestettyjen Farmari-messujen myötä. Hakemusten käsittelyn työaika laski edelleen. Henkilötyö laski edelleen vuonna 2013 hallinnon toiminnoissa, joissa laskua oli yhteensä 2,3 htv. Erityisesti henkilöstöhallinnon tehtävissä rekrytointiin käytetty työaika laski mm. alueellistamisen päättymisen takia. Lisäksi taloushallinnon tehtäviin käytetty työaika laski 0,7 htv:lla. Taulukko 3. Tuottavuusohjelman toimeenpano. HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos kiintiö toteuma kiintiö toteuma kiintiö toteuma Yhteensä

13 12 (60) Mavin tuottavuushankkeita on jatkettu edelleen vuoden 2013 aikana. Näitä ovat olleet mm. viljelijöiden sähköisen pinta-alatuen haun kehittäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen sekä hallinnon prosessien sähköistämisen huomioiminen uusien tietojärjestelmien kehittämisessä. Investoinnit kyseisiin tietojärjestelmiin tuottavat kustannussäästöjä käyttöönottonsa jälkeen lähinnä kumppanien keskuudessa esim. toiminnan tehostumisena työajankäytön säästymisen kautta. Tuottavuustoimenpiteinä Mavin henkilötyövuosikehykseen kohdistui yhden htv:n vähennys. Lisäksi julkisen hallinnon atkmenosäästöinä viraston toimintamenoista vähennettiin euroa. Virastolle osoitettiin vuoden 2013 talousarviossa 1,3 milj. euroa valtiovarainministeriön tuottavuusrahaa Tukisovelluksen uudistamiseen sekä viljelijätukiin liittyvien tukipalveluiden ja niitä koskevien sisäisen hallinnon prosessien sähköistämiseen. Hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman seurantahankkeen Elman valmistelu- ja selvitystyö on vuoden 2013 aikana sitonut myös Mavin resursseja. Elma-hankkeessa kootaan yhteen maaja metsätalousministeriön hallinnonalan toimialariippuvaisia tietotekniikkatehtäviä sekä paikkatietotekniikkaan liittyviä tutkimus- ja tukitehtäviä. Hankkeessa on pyritty tuomaan esiin Mavin tarpeita etenkin tietohallintotoiminnan ja tietojärjestelmien osalta sekä viraston erityispiirteenä maksajavirastovaatimuksia. Lisäksi virasto on jatkanut valmistautumista valtionhallinnon toimialariippumattomien IT-palveluiden yhteenkokoamiseen (TORI-hanke) Toiminnan taloudellisuus Toiminnan menot kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna yhteensä 0,476 milj. euroa. Ydintoiminnoissa selvää supistumista tapahtui hakemusten käsittelyssä (+26 %) mm. siihen käytetyn työajan vähentyessä edelleen. Yhteistyön ja kehittämisen sekä IT-toiminnan toiminnot puolestaan kasvoivat johtuen niihin käytetyn työajan kasvusta. Yhteistyön ja kehittämisen toiminnon kasvuun (+14 %) vaikuttivat mm. Farmari-messuihin osallistuminen ja IT-toiminnan kasvuun (+6 %) mittavat tietojärjestelmäprojektit. Hallinnon toimintojen menot laskivat muita yhteisiä toimintoja lukuun ottamatta. Pääasiallisena syynä laskuun oli hallinnon toimintoihin käytetyn työajan supistuminen. Taulukko 4. Toiminnan menot toiminnoittain. Toiminnot (1 000 euroa) Toteuma 2011 Toteuma 2012 Tavoite / arvio 2013 Toteuma 2013 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Ydintoiminnot yhteensä Taloushallinto Henkilöstöhallinto Henkilöstön kehittäminen Muut yhteiset toiminnot Hallinnon toiminnot yhteensä Toiminnan kustannukset yhteensä

14 13 (60) Poistot ja korot huomioiden vuoden 2013 toiminnan kustannukset nousivat 29,5 milj. euroon. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 0,734 milj. euroa. Merkittävimpänä syynä kustannusten nousuun olivat mittavat tietojärjestelmäprojektit ja niihin liittyvät poistot ja korot. Poistojen ja korkojen osuus kokonaiskustannuksista vuonna 2013 oli yhteensä n. 2,735 milj. euroa (2012: 2,577 milj. euroa). Kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan nousseet aivan sille tasolle, mitä tulossopimuksen arvioissa alkuvuodesta 2013 oletettiin, johtuen mm. edelleen verrattain verkkaisesti edenneestä CAP-valmistelusta. Taulukko 5. Toiminnan kokonaiskustannukset ydintoiminnoittain sisältäen poistot ja korot. Toiminnot Toteuma 2011 Toteuma 2012 Kust. (1 000 ) Htv Kust. (1 000 ) Htv Tavoite / arvio 2013 Kust. Htv (1 000 ) Toteuma 2013 Kust. (1 000 ) Htv Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Yhteensä Toimintamenojen käytössä kululajeittain palvelujen ostot oli edelleen viraston suurin kuluerä ylittäen henkilöstökulut. Palvelujen ostot sisältää Tikeltä ostettuja IT-asiantuntijapalveluita 4,313 milj. euron edestä. Talousarvion 3,9 milj. euron lisäksi Mavi ja Tike sopivat erikseen veloitettavista palveluista. Taulukko 6. Toiminnan kulut kululajeittain, sisältäen Mavin toimintamenomomentin Kulut, 1000 euroa Toteuma 2011 Toteuma 2012 Toteuma 2013 Muutos vuoteen 2012 verrattuna Käyttöomaisuuden ostot Ostot tilikauden aikana Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset valtion virastoille Rahoituskulut Satunnaiset kulut Käyttötalouden kulut kunnille Kulut yhteensä Maksullisen toiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Nettomenot yhteensä

15 14 (60) Taulukko 7. Tulossopimuksen 2013 liitteen 2 taulukko (menojen ja tulojen erittely). Taloudelliset voimavarat Tilinpäätös Tilinpäätös TA Tulossop. Tilinpäätös TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY, Toiminnan kulut - Henkilöstökulut Tilavuokrakulut Palvelujen ostokulut Muut kulut Investointikulut * 0 0 Bruttomenot yhteensä Toiminnan tuotot - Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot yhteensä Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/tulossopimus Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) * Talousarvioehdotuksessa 2013 investointikulujen arvioitiin olevan 3,7 milj. euroa (= tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät ulkopuoliset ostot ja oman työn arvo). Ohjeistuksen mukaan kuitenkin investointointikuluiksi tässä huomioidaan vain 1-alkuisille lkp-tileille tehdyt kirjaukset. Tästä syystä arviota investointikuluista on nyt laskettu alaspäin. Henkilöstökulut nousivat jonkin verran edellisvuoteen verrattuna, syynä sekä henkilötyövuosikertymän hienoinen kasvu että palkkojen yleiskorotus. Tilavuokrakulut laskivat edelleen mm. tilojen käytön tehostamisen johdosta. Palveluiden ostokuluissa oli kasvua vuoteen 2012 verrattuna, kuitenkin tulossopimuksen arviosta jäätiin jonkin verran. Palveluiden ostokuluista n. 87 prosenttia oli viraston tietohallintoon ja -järjestelmiin liittyviä, mikä kertoo viraston tietojärjestelmäriippuvaisuudesta. Muut kulut (sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut vuokrat kuin tilavuokrat, matkakulut ja muut kulut, sisäiset sekä rahoituskulut ja satunnaiset kulut) pysyivät lähes vuoden 2012 tasolla. Tuotoissa kasvua oli n. 0,45 milj. euroa johtuen teknisen avun osuuden kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna sekä Makeran rahoituksen hyödyntämisestä rakenteilla olevaan hanke-, rakenne- ja yritystukien käsittelyjärjestelmä Hyrrään. Valtion pysyvien toimintamenosäästöjen ja muiden vuoden 2010 erillisten toimintamenosäästöjen aikaansaaminen Valtioneuvoston periaatepäätöksen linjausten mukaisesti virasto on ottanut toiminnassaan huomioon tavoitteet ja toimenpiteet toimintamenosäästöjen aikaansaamiseksi. Virasto on jo tällä hetkellä Palkeiden täysimääräinen asiakas. Valtionhallinnon yhteisen henkilöstö- ja taloushallinnon toimintamallin ja tietojärjestelmän Kiekun käyttöönottoon valmistautumista on jatkettu. Varsinainen käyttöönottoprojekti käynnistyy keväällä Matkanhallintajärjestelmän (M2),

16 15 (60) Hallinnon tilahallinta tietojärjestelmän sekä sähköisen tilaustenhallintajärjestelmän (Tilha) käyttöä on jatkettu vuonna Tilaustenhallintajärjestelmän laajamittainen hyödyntäminen ei ole ollut virastossa mahdollista sen hankintojen painottuessa IT-asiantuntijapalveluiden hankintaan. Viraston toimitilatehokkuutta ja tarvetta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Syksyllä 2013 Mavin Tampereen toimitilojen osalta toteutettiin muutto Senaatilta vuokrattaviin tiloihin. Viraston matkustusmenot laskivat edelleen vuonna Vuoden 2013 matkustusmenot olivat 0,55 milj. euroa, kun vuotta aiemmin menot olivat 0,57 milj. euroa. Periaatepäätöksen mukaisen 8 prosentin säästövelvoitteen vertailuvuosi virastolla oli vuosi 2010, jolloin matkustusmenot olivat 1,01 milj. euroa. Vuoteen 2010 verrattuna matkustusmenot ovat siten laskeneet yli 45 prosenttia. Matkustusmenojen tasoon on jonkin verran vaikuttanut pyrkimys siirtyä hyödyntämään vuokra-autoja kilometrikorvausten maksamisen sijaan. Kuljetusvälineiden vuokrat ja poltto- ja voiteluaineisiin kirjatut menot ovat jonkin verran nousseet muutoksen myötä; ko. menot ovat kuitenkin kasvaneet vähemmän kuin matkustusmenot ovat laskeneet. Matkustusmenoja on kyetty lisäksi laskemaan erityisesti siitä syystä, että virasto hyödyntää monipuolisesti videoneuvottelu- ja muuta etäyhteystekniikka. Vuoden 2013 puolella aloitettiin valmistelut puhepalveluiden toimittajan vaihtamiseksi Sonerasta Elisaan Hanselin kilpailutuksen perusteella. Siirto toteutettiin tammikuun alussa Tietojärjestelmien kehittämisessä on panostettu asiointipalveluiden ja hallinnon prosessien sähköistämiseen. Lisäksi Mavi on edelleen osallistunut hallinnonalan sisäiseen yhteistyöhön sovellusten ja yhteentoimivuuspalveluiden kehittämisessä Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Mavin maksullinen toiminta on verrattain vähäistä. Mavin tuottamat julkisoikeudelliset suoritteet ovat perintökaaren 25 luvun 8 :n mukaiset lausunnot sekä teurasruhojen luokituksen ja punnituksen vuotuiset valvontamaksut. Pääosa maksullisesta toiminnasta koostuu teurasruhokokonaisuudesta. Tulossopimuksessa tavoitteena on vuosittain ollut 100 prosentin kustannusvastaavuus. Maksullisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2013 toteumaltaan hieman pienemmät kuin tulossopimuksessa arvioitiin. Maksullisen toiminnan kustannukset olivat korkeammat kuin vastaavat tuotot, joten tilikauden alijäämäksi muodostui euroa (86,3 %). Pääosa alijäämästä aiheutui markkinatukiosastolla tehdyistä ylimääräisistä työtunneista verrattuna aikaisempaan vuoteen. Vuonna 2013 teurasruhojen luokituksen vastuuhenkilö osastolla vaihtui ja perehdyttämiseen kului työaikaa. Lisäksi uusi markkinajärjestelylaki aiheutti työmäärän kasvua, kuten myös Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen toiminnan alasajo. Taulukossa 8 on lisäksi esitetty vuoden 2012 aikana huomattu ja oikaistu toteuma vuoden 2011 kustannusvastaavuudesta. Vuoden 2012 aikana A-Tuottajat Oy:lle palautettiin virheellisesti laskutettu suoritus, jolloin kustannusvastaavuuden toteuma korjaantui 116 prosentista 98 prosenttiin eli hyvin lähelle vuoden 2011 tulossopimuksen tavoitetta.

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 SOPIMUS 4.3.2013 Mavi 521/024/2012 MMM 428/031/2013 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 0 1. Vuosien 2013 2017 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 68184 9.3.2012 320/023/2012 0 MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 (44) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus... 2 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus

Lisätiedot

M94778 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

M94778 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 M94778 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

Katsaus toimintaan 3. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 4 Hallinnon koulutukset 4 Asiakastyytyväisyys 4

Katsaus toimintaan 3. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 4 Hallinnon koulutukset 4 Asiakastyytyväisyys 4 VUOSIKERTOMUS Maaseutuviraston julkaisusarjat: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Katsaus toimintaan 3 Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 4 Hallinnon koulutukset 4 Asiakastyytyväisyys 4 Maksetut

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTAMISRAHASTON TILI N PAATOS

MAATILATALOUDEN KEHITTAMISRAHASTON TILI N PAATOS MAATILATALOUDEN KEHITTAMISRAHASTON TILI N PAATOS 2009 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2. Vaikuttavuus... 4.. 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3. Toiminnallinen tehokkuus... 5 1.4. Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIR- JANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIR- JANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIR- JANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus 3 1.1. Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 4 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007 2013 VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007 2013 VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007 2013 VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 15.6.2015 Hyväksytty seurantakomitean kirjallisessa käsittelyssä 15.6.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 Tilivirasto 401 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike Sisällysluettelo: 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM.2015-1271 1063/20.05.00/ 1 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 2 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2

Lisätiedot

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

11.3.2011 1(50) TK-21-881-09

11.3.2011 1(50) TK-21-881-09 11.3.2011 1(50) TK-21-881-09 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(50) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan

1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan 1. KATSAUS Johdon katsaus toimintaan Vuoden 2006 kohokohta ministeriölle ja ministerille oli EU-puheenjohtajuus. Oulun epävirallinen maatalousneuvosto toimi lähtölaukauksena unionin tuleville maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 TULOSSOPIMUS 3166 1 (10) 13.2.2008 133/024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

TRAFI/339/02.00.00/2014

TRAFI/339/02.00.00/2014 TRAFI/339/02.00.00/2014 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta TRAFI/339/02.00.00/2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot