Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 19/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 19/2012"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 19/2012

2 -2, KH :00 Kokousaika Perjantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä tiistaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Eero Raudaskoski Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen A.Kukkuraisen vh. kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä poissa Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 160, KH :00 HALL: 112/2012 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan luonnoksesta Oheismateriaali: Maakuntakaavan 1. vaihekaavaluonnos Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen on katsottu tarpeelliseksi mm. jo toteutuneiden ja vireillä olevien lainmuutosten, tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, uuden maakuntasuunnitelman ja liiton muiden strategioiden toteuttamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen ensimmäinen vaihe (1. vaihekaava) koskee soiden käyttöä ja luonnonympäristöä, tuulivoima-alueita, kaupan palveluverkkoa ja aluerakennetta, liikennejärjestelmää ja muiden kaavamerkintöjen päivityksiä. Pohjois- Pohjanmaan liitto on pyytänyt kunnilta lausuntoja maakuntakaavan luonnoksesta. Maakuntakaavan luonnoksessa kaikkien 1. vaiheen teemojen käsittely ei ole kattavaa. Kaavaluonnoksessa on esitetty vain ne merkinnät, jotka ovat uusia tai muuttuvat voimassa olevaan maakuntakaavaan nähden. Kaikki voimassa olevan maakuntakaavan merkinnät ja määräykset, joita ei ole luonnoksessa käsitelty, jäävät edelleen voimaan ja näkyvät luonnoksen yhteyteen liitettävässä maakuntakaavojen ei-vahvistettavassa yhdistelmäkartassa. Nivalan kaupungin osalta maakuntakaavan luonnos noudattelee aluerakennetta ja liikennejärjestelmää koskevilta merkinnöiltään vuonna 2005 vahvistetun Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan merkintöjä. Merkittävin muutos näitä teemoja koskien on valtatie 27:n varteen esitetty kevyen liikenteen yhteystarve Nivalasta Haapajärvelle ja Ylivieskaan. Maakuntakaavan luonnoksessa Nivalan taajamatoimintojen alue (A) on merkitty voimassa olevan maakuntakaavan mukaisesti. Nivalan taajamaan on osoitettu keskustatoimintojen aluemerkintä (C), jonka alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisen kaupan suuryksikön. Maakuntakaavan luonnoksessa Nivalan keskustatoimintojen alueen suuryksiköiden kokonaismitoitukseksi on esitetty m2 ja yhden yksikön maksimikooksi m2. Maakuntakaavassa on määritelty myös merkitykseltään seudullisen kaupan suuryksikön kokoraja. Maakuntakaavaluonnoksen mukaan seudullisesti merkittäviä ja maakuntakaavalla ohjattavia yksiköitä ovat vain yli m2 suuruiset kaupan yksiköt. Maakuntakaavan luonnoksessa Nivalan kaupungin alueelle ei ole osoitettu tuulivoimaloiden aluetta (en-tv). Nivalan kaupungin osalta voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu laajasti kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta. Maakuntakaavan toisessa vaiheessa tullaan osoittamaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet.

5 160, KH :00 HALL: 112/2012 MUIDEN MUUTTUNEIDEN MERKINTÖJEN KUVAUS (EN-kohdemerkintä, tu-1 ka tu-2 merkinnät, suojelualueet, voimalinjavaraukset). Nivalan kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavan luonnoksesta: 1) Nivalan kaupungin keskustaajaman yhdyskuntarakennetta ja sen laajentumista on tutkittu parhaillaan laadittavan yleiskaavan yhteydessä. Yleiskaava on parhaillaan etenemässä ehdotusvaiheeseen. Yleiskaavassa asemakaavoitettavia asuinalueita on esitetty valtatie 27:n varrelle Ylivieskan suuntaan sekä valtatie 28:n länsipuolelle Niskakankaan suuntaan. Lisäksi yleiskaavassa on esitetty alueita kaupallisia palveluita Tiilimaan alueelle, jolla on myös voimassa oleva asemakaava. Maakuntakaavassa nämä valtatie 28:n länsipuoliset alueet tulisi osoittaa taajamatoimintojen alueena niiden olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sekä yhdyskuntarakenteen laajentumistavoitteiden perusteella. 2) Nivalan merkittävimmät rakentamattomat kaupallisten palveluiden asemakaavavaraukset sijaitsevat valtateiden 27 ja 28 risteyksen koillispuolella sijaitsevalla Tiilimaan alueella. Alueella on voimassa oleva asemakaava, jonka mukaan alueelle voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja asemakaava mahdollistaa myös merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisen tilaa vaativassa kaupassa. Nivalan yleiskaavan suunnittelun yhteydessä on tutkittu yksityiskohtaisemmin Nivalan keskustatoimintojen alueiden ja kaupallisten palveluiden osoittamista sekä laadittu yleiskaavan kaupallinen selvitys. Maakuntakaavan jatkosuunnittelussa tulisi ottaa huomioon Nivalan kaupungin kaupallisten palveluiden kehittämistavoitteet keskustaaluetta ja Tiilimaan aluetta koskien. Maakuntakaavan merkintöjen ja määräyksien tulisi olla sellaisia, että ne mahdollistavat keskusta-alueen laajentumisen tarkoituksenmukaisesti myös valtatie 27 pohjoispuolelle sekä valtateiden 27 ja 28 risteysalueen ympäristöön. Lisäksi maakuntakaavassa tulisi ottaa huomioon seudullisesti merkittävien suuryksiköiden toteuttamismahdollisuus Tiilimaan alueella. Maakuntakaavan suuryksiköiden kokonaismitoituksella ( m²) maksimikoolla ( m²) ei tulisi rajoittaa epätarkoituksenmukaisesti keskustatoimintojen alueiden ja kaupallisten palveluiden kehittymistä. 3) Nivalan keskustan yleiskaavassa on osoitettu keskustan kaakkoisosaan valtatie 27:n pohjoispuolelle ja osin myös rautatien pohjoispuolelle laajat teollisuus- ja varastoaluevaraukset. Maakuntakaavan jatkosuunnittelussa tulisi nämä alueet osoittaa teollisuus- ja varastoalueeksi niiden alueiden osalta, joita ei maakuntakaavassa ole osoitettu taajamatoimintojen alueena. 4) Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvityksessä on Nivalan kaupungin alueella noin 13 km2 verran suositeltavaa tuulivoima-aluetta, josta noin 8 km2 on luokiteltu 1/B-

6 160, KH :00 HALL: 112/2012 luokkaan. Maakuntakaavaluonnoksessa tulisi nämä alueet osoittaa tuulivoimaloiden alueeksi. 5) Nivalan kaupungissa kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta on voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettu laajimmin verrattuna muihin Kalajokilaakson kuntiin. Ko. merkintää voidaan tulkita siten, että aluetta ei voi kehittää osoittamalla uutta rakentamista alueelle edes hallitusti. Asiasta on korkeimman oikeuden päätös, jossa evätään rakentaminen metsäsaarekkeen reunaan. Maakuntakaavan toisessa vaiheessa tulisi kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta osoittaa siten, ettei siitä olisi haittaa keskustaajaman ja asuinalueiden kehittämiselle.

7 161, KH :00 HALL: 92/2012 Vuokrasopimus - Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunta / Nivalan kaupunki Valmistelijan ehdotus Valmistelija vt. tekninen johtaja Oheismateriaali: vuokrasopimus Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunta on tekemässä Leader hanketta koulun leikki- ja liikuntavälineiden, leikkipuiston, lähiliikuntaalueen yms. rakentamiseksi. Hanketta varten kaupunki on luovuttanut koulun piha-alueen käyttöoikeuden määräajaksi osuuskunnan hallintaan. Rahoituksen saamiseksi kaupunki sitoutuu vuokraamaan rakennettavat rakenteet osuuskunnalta määräajaksi koulun ja kuntalaisten käyttöön. Vastaavanlaisissa hankkeissa muilla kouluilla on menetelty vastaavalla tavalla. Hyväksytään kaupungin ja osuuskunnan kesken laadittu vuokrasopimus. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

8 162, KH :00 HALL: 92/2012 Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunnan Leader-hanke Erkkilän koululla / hakemus lyhytaikaisesta lainasta Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: Käyttöoikeussopimus. Hankesuunnitelma. Valmistelija vt tekninen johtaja Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunta on tekemässä Erkkisjärven ulkoilukeskus Leader- hankehakemusta. Toteutettavalla hankkeella rakennetaan Erkkilän koulun pihapiiriin leikkipuisto, beachvolleykenttä, grillikatoksen, nuotiopaikan, pelkkaterassin, laiturin, venevalkaman ja lähiliikunta-alue, joka pitää sisällään jääkiekkokaukalon, pelikentän, latupohjan ja pulkkamäen. Hanketta varten kaupunki luovuttaa koulun piha-alueen käyttöoikeuden määräajaksi vanhempainyhdistyksen hallintaan. Hyväksytään kaupungin ja Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunnan kesken laadittu käyttöoikeussopimus. Esitys annetaan kokouksessa. Jarmo Vuolteenaho poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi asian käsittelyn ajan Eija-Riitta Niinikoski. Kaupunginjohtaja esitti, että hyväksytään valmistelijan ehdotus. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunnan yleisen kokouksen päätös , ja hakemus lyhytaikaisesta lainasta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös nro 28528, sekä velkakirjaluonnos. Vuoden 2012 talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuusto hyväksynyt kaupunginhallitukselle valtuudet myöntää rekisteröidylle yleishyödylliselle yhteisölle lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuo-

9 162, KH :00 HALL: 92/2012 Valmistelijan ehdotus deksi kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankkeen vuosikustannusarvion tulee olla yli Lainasta peritään nostohetken mukainen Euribor 6 kk (tod/360) korko. Vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hankkeen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin kokonaisuudessaan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mukaiset maksatukset on saatu. Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunnan yleinen kokous on kokoontunut ja päättänyt puskurirahoituksen hakemisesta kaupungilta. Sarjankylän-Erkkilän kehitysosuuskunnan hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Erkkilän koulun pihaa ja ympäristöä yhteiseksi ulkoilualueeksi. Hankkeessa rakennetaan mm. leikki- ja liikunta-alueet koulun pihalle, varmistetaan turvallinen kulku rantaalueelle ja lintutornille, rakennetaan grillikatos, luontopolku sekä opastauluja. Hankkeen kokonaiskustannusarvo on , josta julkisen rahan osuus on yhteensä ja yksityisen rahoituksen osuus on Talkootyön osuudeksi on arvioitu ja omarahoituksen rahalliseksi osuudeksi Hankkeen toteutusaika on Keskipiste Liederin hallitus on puoltanut hankkeen rahoitusta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen (päätösnumero 28528) ja myöntänyt rahoitusta Erkkisjärven ulkoilukeskus-hankkeelle (Eu + valtio). ELY-keskuksen kautta saatavan rahoituksen lisäksi Keskipiste Liederin kautta saatavaa kuntaosuutta on Kaupunginhallitus päättää myöntää Sarjankylän-Erkkisjärven kehitysosuuskunnalle lyhytaikaista tilapäisrahoitusta velkakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin. Kaupunginjohtaja esitys Päätetään hyväksyä valmistelijan ehdotus.

10 163, KH :00 HALL: 106/2012 Lautamiesten lukumäärä Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 13 :n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies. Lautamiesten lukumäärää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 :ssä mainitussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä on oleellisesti muuttunut. Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi muuttaa lautamiesten lukumäärää ilman edellä mainittua esitystä. Käräjäoikeusasetuksen 14 :ssä säädetään, että ennen lautamiesten lukumäärän vahvistamista tai muuttamista on käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön päätöksellä (OM17/31/2008). Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat alkaen Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Raahen ja Ylivieskan kaupungit sekä Alavieskan, Kärsämäen, Merijärven, Pyhäjoen, Pyhännän, Reisjärven, Sievin, Siikajoen, Siikalatvan ja Vihannin kunnat. Tällä hetkellä Nivalasta on nimetty kolme lautamiestä. Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 13 :n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies. Lautamiesten lukumäärää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 :ssä mainitussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä on oleellisesti muuttunut. Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi muuttaa lautamiesten lukumäärää ilman edellä mainittua esitystä. Käräjäoikeusasetuksen 14 :ssä säädetään, että ennen lautamiesten lukumäärän vahvistamista tai muuttamista on käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

11 163, KH :00 HALL: 106/2012 Kaupunginhallitus päättää esittää, että lautamiesten lukumäärä pidetään Nivalan osalta kolmena lautamiehenä.

12 164, KH :00 HALL: 108/2012 Puolangan kunnan hakemus liittymisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Puolangan kunnan kirje Puolangan kunta hakee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenyyttä lukien. Puolangan kunta pyytää asiasta Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausuntoa. Nivalan kaupunginhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa asiaan. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt Puolangan kunnan hakemuksen. Hallitus on päättänyt lähettää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja kaupunkien valtuustoille käsiteltäväksi Puolangan hakemuksen ja katsoi, että Puolangan kunnan liittymistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toteaa asian käsittelyssä seuraavaa (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus ). Puolangan kunta ei kuulu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien yhteistoiminta-alueeseen asukkaan Puolangan kunnan liittyminen vaatisi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä poikkeusjärjestelyjä mm. hoitokustannusten tasausjärjestelmän osalta, sillä Puolangan kunta järjestää vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisulkoistuksena yksityisen toimijan kanssa. Myös ensihoidon järjestämistä koskeva palvelutasopäätös alkaen ja siihen liittyvä ensihoidon kilpailutus ja neuvottelut pelastuslaitoksen kanssa vaatisivat uuden käsittelyn. Samoin uuden käsittelyn vaatisi valmiussuunnittelu. Sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt lähettää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja kaupunkien valtuustoille käsiteltäväksi Puolangan hakemuksen ja katsoo, että Puolangan kunnan liittymistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi. Kaupunginhallitus päättää yhtyä yllä mainittuun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen näkemykseen ( ).

13 164, KH :00 HALL: 108/2012

14 165, KH :00 HALL: 81/2012 Teknisen johtajan virkavaali Teknisen johtajan viran auki julistaminen Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Viran hakuilmoitus Tekninen johtaja Jukka-Pekka Flygare on jättänyt päivätyn irtisanoutumisilmoituksen teknisen johtajan tehtävistä. Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaisesti viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhakija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi hallitus. Teknisen johtajan sanouduttua irti, Nivalan kaupunginhallitus päättää julistaa haettavaksi teknisen johtajan viran. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista ryhtyä viran täyttöön mahdollisimman nopeasti. Säännösten mukaan viranhakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää. Virka julistetaan haettavaksi kaupungin ilmoitustaululla sekä hallituksen päättämällä tavalla. Kelpoisuusvaatimuksena teknisen johtajan virkaan on korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tai muu virkaan soveltuva opistotasoinen tutkinto ja kokemus organisaation johtamisesta. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Kaupunginhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi maanantaihin mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin ilmoitustaulun lisäksi Helsingin Sanomissa, Kalevassa, Rakennuslehdessä, jos lehtien ilmestymisajankohta sen sallii, sekä Nivalan kaupungin ja työvoimahallinnon www -sivuilla. Vesa Jaakola poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että ilmoitus julkaistaan Nivala lehdessä sekä Keskipohjanmaa lehdessä. Kaupunginhallitus

15 165, KH :00 HALL: 81/2012 Hakuaika päättyy maanantaihin mennessä siten kuin hakuilmoituksessa on ilmoitettu. Kokoukseen mennessä toimitetaan yhdistelmä hakijoista ja kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä teknisen johtajan haun suhteen. tä Tämä asia käsiteltiin :n 120 jälkeen. Kokouksessa läsnä olivat myös teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ville Vähäsöyrinki sekä vt. tekninen johtaja Juha Peltomaa. Vesa Jaakola poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginjohtaja esitteli asian. Kaupunginhallitus päätti jatkaa hakuaikaa saakka. Jo jätetyt hakemukset huomioidaan. Ville Vähäsöyrinki sekä vt. tekninen johtaja Juha Peltomaa poistuivat kokouksesta kello Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Viran hakuilmoitus. Kokoukseen mennessä toimitetaan yhdistelmä hakijoista. Kaupunginhallitus päättää jatkaa teknisen johtajan hakuaikaa tiistaihin kello saakka. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto ja kokemus organisaation johtamisesta. Hakuilmoitus kelpoisuusvaatimuksineen on esityslistan liitteenä. Hakuilmoitus julkaistaan Kalevassa, Keski-Pohjanmaa lehdessä sekä Nivala lehdessä. Jo aiemmin jätetyt hakemukset huomioidaan. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Viran hakuilmoitus ja yhdistelmä hakijoista.

16 165, KH :00 HALL: 81/2012 Kaupunginhallituksen esitys Kaupunginhallitus päättää nimetä haastattelutyöryhmän sekä valita haastatteluun valittavat henkilöt. Vesa Jaakola poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: -Hautala Jouni -Hautamäki Simo -Kylmämaa Ilkka -Kähtävä Tero -Tikkakoski Pasi Haastattelutyöryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: -kaupunginjohtaja Kari Valtanen -vt.tekninen johtaja Juha Peltomaa -teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ville Vähäsöyrinki -lupajaoksen puheenjohtaja Seppo Löytynoja -kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho sekä varapuheenjohtajat Eija-Riitta Niinikoski, Kalervo Mantila -kaupunginhallituksen jäsen Ari Kukkurainen -kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jarmo Pihlajaniemi. Kaupunginhallituksen kokous Oheismateriaali: Yhdistelmä teknisen johtajan virkaa hakeneista. Haastattelutyöryhmä on keskiviikkona haastatellut kolmea teknisen johtajan virkaan hakenutta. Kaikki haastatellut ovat hakeneet Nivalan kaupungin teknisen johtajan virkaa määräaikaan mennessä sekä täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset. ESITYS ANNETAAN KOKOUKSESSA.

17 166, KH :00 HALL: 110/2012 Eron myöntäminen vaalitoimikunnan jäsenyydestä ja varajäsenyydestä sekä vaaliuusien jäsenten nimeäminen Vaalitoimikunnan jäsen Keijo Toivoniemi pyytää kirjeellään eroa vaalitoimikunnan jäsenyydestä. Vaalitoimikunnan 1. varajäsen Hannu Malila pyytää kirjeellään eroa vaalitoimikunnan varajäsenyydestä. Molemmat asettuvat ehdokkaasi tulevissa kunnallisvaaleissa. Vaalilain 15 :n mukaan vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Kaupunginhallitus on valinnut ( 135) vaalitoimikunnan varsinaiset jäsenet vuoden 2012 syksyn kunnallisvaaleja varten. Vaalitoimikunnan nykyinen kokoonpano: Pj. Teuvo Raudaskoski Vpj. Salli Takalo jäsen Keijo Toivoniemi 1.varajäsen Hannu Malila 2.varajäsen Seppo Löytynoja 3.varajäsen Kaija Vähäsöyrinki Kaupunginhallitus päättää, että Keijo Toivoniemelle myönnetään ero vaalitoimikunnan jäsenyydestä ja Hannu Malilalle ero vaalitoimikunnan varajäsenyydestä Keijo Toivoniemen tilalle nimetään uusi jäsen ja Hannu Malilan tilalle uusi varajäsen. Tämä päätös pannaan täytäntöön välittömästi kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

18 167, KH :00 HALL: 114/2012 Martti Joensuun ym. valtuustoaloite - ns. Tuiskulan kiinteistön hankkiminen kaupungin omistukseen Oheismateriaali: Valtuustoaloite Martti Joensuu jätti valtuuston kokouksessa kahdentoista valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen. Aloitteessa esitetään, että Nivalan kaupunki selvittää mahdollisuuden hankkia ns. Tuiskulan kiinteistö kaupungin omistukseen. Aloitteen mukaan kiinteistön alueella oleva urheilutalo Tuiskula soveltuisi nuorison urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastuksiin. Lisäksi se sijaitsee urheilukentän välittömässä läheisyydessä, jolloin mm. koululaisten liikuntatuntien ja liikuntapäivien pito helpottuisi. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi..

19 168, KH :00 HALL: 115/2012 KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloite - Viikonloppupäivystys Nivalassa Oheismateriaali: Valtuustoaloite Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa Valtuustoryhmä esittää, että hallitus valmistelee valtuustolle esityksen, jossa Nivalan valtuusto, Ppky Kallion omistajaohjauksen mukaisesti pääsee ottamaan kannan Nivalassa pidettävästä lääkäritasoisesta viikonloppupäivystyksestä. Valtuuston ottama kanta tulee ottaa huomioon valmisteltaessa Ppky Kallion vuoden 2013 toiminta- ja talousarviota nivalalaisia Kallion hallituksen jäseniä ja yhtymäkokousedustajia sitovana. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän kanta on se, että lääkäritasoinen viikonloppupäivystys tulee vuoden 2013 alussa toimia Nivalassa vähintään nyt lakkautetun tasoisena. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja valmistelee asiaa vuoden 2013 talousarvion valmistelun yhteydessä.

20 169, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 13 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat ja pöytäkirjat -Lomituspalvelulautakunnan pöytäkirja Maaseutulautakunnan esityslista Sivistyslautakunnan pöytäkirja Teknisen lupajaoksen pöytäkirja Pöytäkirjanotteet -Sivistyslautakunta Laskujen ja tositteiden hyväksymisoikeus / Niva-Kaijan koulun väliaikaiskulut. Viranhaltijapäätökset -Kaupunginjohtaja nro 30: Koulutushakemukset - kaupunginkamreeri -Kaupunginkamreeri nro 20: Panttikirjojen uusiminen. -Kaupunginkamreeri nro 21: Tilapäislainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kestille -Kaupunginkamreeri nro 22: Tilapäislaina Nivalan kaupungille Allekirjoitettu esisopimus Kestin kartanon kiinteistön vuokraamisesta. Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Valtiovarainministeriö - kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriö -Etsivän nuorisotyön tukeminen vuonna Pohjois-Pohjanmaan liitto -Itä- ja Pohjois-Suomen EU-ohjelmakauden aluesuunnitelman valmisteluseminaari Suomen Kuntaliitto -Pilottihanke: Kyläkaupsta yksityisten ja julkisten palveluiden käyttöliittymä. Pohjois-Pohjanmaan liitto -Maakuntahallituken pöytäkirja Jokilaaksojen pelastuslaitos -Johtokunnan pöytäkirja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä -Yhtymähallituksen pöytäkirja

21 169, KH :00 NIHAK ry -Seutuhallituksen pöytäkirjanote , Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan. Kuntatyönantajat -Kirje 10/2012 Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy työttömyysvakuutusrahastolle -Kirje 11/2012 Rekrytointitarve kasvaa kunta-alalla -Kunnissa tarvitaan osaajia. Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt. Siika-Pyhäjokialueen liitto -Keskustelutilaisuus Ruukissa Jokilaaksojen Rahasto Ky:n tilanteesta. Oulaisten kaupunki -Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maaseutuhallinnon yhteistyösopimuksen hyväksyminen. Ylivieskan kaupunki -Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kärsämäen kunnan liittyminen maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimukseen. Kotiseutuliiton uutiskirje Suomen ympäristökeskuksen päätös jätteen siirrosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos -Valtionavustus tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseen Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki.

Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki. -3, KH 17.6.2013 14:00 Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 17.6.2013 Esityslista 12/2013 -2, KH 17.6.2013

Lisätiedot

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014 -3, KH 5.5.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.5.2014 Esityslista 10/2014 -2, KH 5.5.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 5.5.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012 -3, KH 21.5.2012 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.5.2012 Esityslista 11/2012 -2, KH 21.5.2012 16:00 Kokousaika Maanantai 21.5.2012 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 13.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 13.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli).

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). -3, KH 8.5.2012 17:00 Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 8.5.2012

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 20.4.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 20.4.2015

-3, KH 20.4.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 20.4.2015 -3, KH 20.4.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.4.2015 Esityslista 9/2015 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta kello 18.00 Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien luovuttaminen ja sen jälkeen kahvit.

Ennen valtuuston kokousta kello 18.00 Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien luovuttaminen ja sen jälkeen kahvit. -3, KV 28.2.2013 18:30 Ennen valtuuston kokousta kello 18.00 Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien luovuttaminen ja sen jälkeen kahvit. Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 28.2.2013 Esityslista

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014 -3, KH 1.9.2014 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 1.9.2014 Esityslista 15/2014 -2, KH 1.9.2014 16:00 Kokousaika Maanantai 1.9.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014 -3, KH 2.6.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 2.6.2014 Esityslista 12/2014 -2, KH 2.6.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 2.6.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 20/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 20/2012 -3, KH 15.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.10.2012 Esityslista 20/2012 -2, KH 15.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 15.10.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot