MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston / 18 hyväksymä Sisältää valtuuston sääntöön erillisillä päätöksillä tekemät muutokset. Valtuuston päätökset on luetteloitu sivulle 6

2 SISÄLLYSLUETTELO OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 I LUKU YLEISTÄ Säännön soveltamisala... 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA NIIDEN RATKAISUVALTA Vastuujako Päätösvallan siirto Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Lautakunnat Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Kunnanjohtajan ja päävastuualueen johtajan ratkaisuvalta Esimiesten ratkaisuvalta III LUKU KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden ratkaiseminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen IV LUKU HENKILÖSTÖ Virat ja niiden kelpoisuusehdot Viran täyttäminen sitä haettavaksi julistamatta Viranhaltijan valitseminen ja ero Lääkärintodistus Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan tai osa-aikaistaminen (työnantajan toimesta) Työntekijät Virkavapauden myöntäminen Hakemusten toimittaminen sekä palkka- ja muun vaatimuksen käsittely Työtodistus Tehtävänkuvaus... 20

3 36 Sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus YTY-ryhmä Rekrytointiohje V LUKU KUNNAN TALOUS Taloudellisuus ja sen valvonta Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Pysyvien vastaavien myynti Poistosuunnitelma Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta Tilivelvolliset VI LUKU PROJEKTIOHJEET Luvun määräysten soveltamisala Projektin aloitus Projektipäällikkö Muut projektit Talouden hoito VII LUKU HANKINTAVALTUUDET Kunnanhallituksen ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa Kunnanjohtajan ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa Päävastuualueen johtajan ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa Vastuualueen esimiehen ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa Tulosyksikön esimiehen ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa Muille: VIII LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS Ulkoinen ja sisäinen valvonta Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan tehtävät Tilintarkastajan valinta Tilintarkastajien vastuun jakaminen Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle OSA II HALLINTOPALVELUT I LUKU Tehtäväalueet Hallinto- ja talousjohtaja päättää... 27

4 72 Hallintosihteeri Kehittämispäällikkö A : Lomituspalvelujohtaja päättää: B : Lomituspalvelupäällikkö: (75 Maaseutuasiamies OSA III SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalueet Kokoonpano ja esittely Lautakunnan ratkaisuvalta II LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Toimistosihteeri (sosiaali- ja terveysjohtajan nimeämä) Vanhustyönjohtaja Terveyskeskuksen osastonhoitaja Sairaalan osastonhoitaja B Ryhmäkodin johtaja (voimaantulo ) OSA IV OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT I LUKU YLEISTÄ Päävastuualueen toiminta-ajatus Päävastuualueen tehtäväalueet II LUKU OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoonpano Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan erityinen ratkaisuvalta III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA Opetuspalvelujohtajan erityinen ratkaisuvalta Rehtori ja koulun toiminnasta vastaava rehtori ja hänen erityinen päätösvalta Opettajan tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta Johtava koulunkäyntiavustaja Varhaiskasvatusjohtaja Päiväkotien johtajat B Päivärinteen päiväkodin johtaja (voimaantulo ) Perhepäivähoidon ohjaaja Toimistosihteeri OSA V VAPAA-AIKAPALVELUT I LUKU YLEISTÄ Päävastuualueen toiminta-ajatus... 37

5 102 Päävastuualueen tehtäväalueet II LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Lautakunnan kokoonpano ja esittely Lautakunnan ratkaisuvalta III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA Kirjastotoimenjohtaja päättää Kansalaisopiston rehtori päättää Vapaa-aikatoimenjohtaja päättää IV LUKU OULUJOKI-OPISTO Kansalaisopisto Neuvottelukunta OSA VI TEKNISET PALVELUT I LUKU TOIMINTA-AJATUS Päävastuualueen johtaja: II LUKU TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalueet b Ympäristönsuojelulain 27d :n mukainen kunnan viranomainen Kokoonpano ja esittely Tekninen lautakunta päättää: Tekninen johtaja: Talonrakennusmestari: Asuntosihteeri: Maanmittausteknikko: Rakennustarkastaja: Ruoka- ja siivouspalvelujohtaja Kunnanpuutarhuri-siivoustyönjohtaja: Maanrakennusmestari OSA VII MUUT MÄÄRÄYKSET JA VOIMAANTULO I LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut II LUKU NIMENKIRJOITUS Nimenkirjoitus III LUKU SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO Tarkemmat ohjeet Säännön voimaantulo ja kumottavat säännöt LIITE Voimassa oleva Muhoksen kunnan luottamushenkilöorganisaatio ja palvelutuotantoorganisaatio 46-47

6 MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ VALTUUSTON / 18 HYVÄKSYMÄ Sisältää valtuuston siihen päättämät muutokset/lisäykset: * / 66 hyväksymä lisäys * / 77 hyväksymät muutokset * / 101 hyväksymät muutokset * / 64 hyväksymä muutos * /91 hyväksymät muutokset * / 108 hyväksymä muutos * / 109 hyväksymä muutos * / 36 hyväksymä muutos * / 45 hyväksymät lisäykset * / 47 hyväksymä muutos * / 116 hyväksymä muutos * / 117 hyväksymät muutokset OSA I I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET YLEISTÄ 1 Säännön soveltamisala Muhoksen kunnan toiminta määräytyy tämän säännön mukaisesti. Hallintosäännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla säännöillä: -valtuuston työjärjestys -palkkiosääntö -konserniohje Valtuuston työjärjestykseen nähden hallintosääntö on toissijainen. Kunnan hallinnosta vastaavat valtuusto, kunnanhallitus (toimii myös hallintopalvelujen lautakuntana), lautakunnat, jaostot sekä kunnan palkattu henkilöstö. Taloudenhoidon ja hallinnon tarkastavat tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta. Valtuuston toiminnasta määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen. Kunnan tavoitteet asetetaan talous- ja toimintasuunnitelmassa ja strategian pohjalta vuosittain hyväksyttävissä tuloskorteissa. Henkilöstöpolitiikan periaatteet ovat erillisessä henkilöstöohjelmassa. Toiminnan tuloksellisuutta valvotaan säännöllisesti koko organisaatiossa. Talousarvion seuranta järjestetään kuukausittain kunkin luottamustoimielimen tarpeiden mukaisesti. 6

7 Kunnanjohtajan on raportoitava valtuustolle ja kunnanhallitukselle. Päävastuualueen johtajan on raportoitava toimialueensa luottamustoimielimelle/-elimille ja tarvittaessa kunnanhallitukselle. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista valvoo tarkastuslautakunta. Toimintakertomuksessa esitetään edellisen vuoden tavoitteiden saavuttaminen. II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA NIIDEN RATKAISUVALTA 2 Vastuujako 3 Päätösvallan siirto Valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat kunnan ja kuntakonsernin yleisjohtamisesta. Kunnan toiminnot jaetaan päävastuualueisiin, vastuualueisiin ja tulosyksikköihin. Päävastuualueet ovat hallintopalvelut, opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, vapaaaikapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tekniset palvelut. Päävastuualueet ovat kunnanhallituksen alaisia. Kunnanhallitus valitsee kullekin päävastuualueelle johtajan ja hänen sijaisensa. Kullakin päävastuualueella on toiminnallisia vastuualueita, joiden ylintä päätösvaltaa käyttää ao. toimielin. Vastuualueiden sisälle voidaan muodostaa tulosyksiköitä. Vastuualueet ja tulosyksiköt sekä näiden esimiehet määrää ao. toimielin. Mikäli säännön yleisen osan (osa I) ja päävastuualueiden ratkaisuvaltaa koskevien määräysten (osat II-VI) kesken on ristiriitaisuutta, sovelletaan ensisijaisena päävastuualueen yksityiskohtaisempaa määräystä. Epäselvissä tapauksissa vastuualueiden välisen toimintarajan ratkaisee kunnanhallitus. Usealle hallintokunnalle kuuluvan asian ratkaisee kunnanhallitus. Samoin kunnanhallituksen tehtävänä on määrätä se viranomainen, joka hoitaa kunnalle valtion toimesta annettua uutta tehtävää. Toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaavat toiminnan sisäisestä valvonnasta. Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa on johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Kunnan toimielimet ovat oikeutettuja päätöksellään siirtämään ratkaisuvaltaansa kuuluvia asioita edelleen alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. Ratkaisuvaltaa siirretään toimielinten erillisillä päätöksillä, jotka toimitetaan hallintosäännön arkistokappaleen liitteeksi. Viranomaisen toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on säädetty taikka määrätty. Viranhaltijalle toimielimen päätöksellä siirrettyä ratkaisuvaltaa ei voida siirtää edelleen. 7

8 4 Kunnanhallitus Siirrettyä päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava toimielimen vahvistamia perusteita ja yleisiä ohjeita sekä pidettävä pöytäkirjaa päätöksistä. Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, ellei valtuusto vaalin yhteydessä muuta päätä. Kunnanhallituksen jäsenistä nimetään puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja, jotka kaikki ovat myös valtuutettuja. Kunnanhallituksessa voi olla sen perustamia jaostoja. Jaostoihin voidaan valita muitakin kuin kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä, kuitenkin vähemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Jaostojen jäsenet ja varajäsenet nimeää kunnanhallitus. Puheenjohtajaksi nimetään kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Jaoston perustamisvaiheessa määritetään jaoston tehtäväalue ja mahdollinen päätösvalta sekä nimetään jaoston esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä. (voimaantulo ). 5 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä on säädetty taikka määrätty, kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1.Kiinteän omaisuuden ostamista kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto mahdollisesti määrärahan myöntäessään on antanut, 2. Kiinteän omaisuuden myymistä, jos valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet 3.Rakennustonttien vuokrausta, 4.Lykkäyksen myöntämistä tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä, 5.Kunnan rakennustöiden pääpiirustusten ja kustannusarvioiden hyväksymistä, ellei toisaalla tässä säännössä ole muuta määrätty, Kunnanhallitus antaa investoinnin käynnistämisluvan ennen tarjouskilpailun käynnistämistä kohteissa, joiden arvo ylittää euroa. 6. Asemakaavan muuttamista, milloin kysymyksessä on viemärin tai muun johdon sijoitus, asemakaavatien, torin, puiston tai muun alueen nimi tai numero taikka sellainen yhtä korttelia koskeva kaavanmuutos, joka ei olennaisesti muuta alueen käyttötarkoitusta, 7. Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antamista maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueella sijaitseva rakennustontti tai -paikka, 8. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista poikkeamisluvasta sekä 8

9 - lausunnon antamisesta ympäristökeskuksen päätettävistä poikkeamisluvista 9. Erillisenä päätöksenä tehtävästä suunnittelutarveratkaisusta, 10. Päättää maankäyttö- ja kehittämiskorvaussopimuksista (MRL), 11. Hyväksyy kaavoitusohjelman ja tekee kaavan laatimispäätökset (MRL 20, 36, 51), 12. Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen yleis- tai asemakaavan laatimisen ja muuttamisen ollessa vireillä (MRL 38, 53), 13. Toimenpiderajoitusten määrääminen ja pidentäminen yleis- tai asemakaavan laatimisen ja muuttamisen ollessa vireillä (MRL 38, 128), 14. Päättää asema- ja yleiskaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä ja niistä laadittavista sopimuksista (MRL 59, 76), 15. Päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä (MRL 79), 16. Päättää maanomistajalle maksettavaksi määrättävästä katualueen korvauksesta (MRL 105), 17. Päättää kehittämisalueeksi nimeämisestä muulloin kuin kaavoituksen yhteydessä (MRL 110), 18. Päättää valitusten tekemisestä kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallintooikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä, ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksestä ja erillisestä tonttijaosta (MRL 191, 193, 194), 19. Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron, kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, 20. Vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, siltä osin kun ratkaisuvalta ei kuulu viranhaltijalle, 21. Virka- ja työehtosopimuksen tekemistä ja kunnanjohtajan palkan tarkastusta. 22.Virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanoa, virka- tai työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamista, paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen tekemistä, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisten paikallisneuvottelujen tulosten vahvistamisesta sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja, 23. Kunnan riskien vakuuttamista sekä kunnalle annettavien vakuuksien hyväksymistä. Tätä päätösvaltaa kunnanhallitus on oikeutettu siirtämään edelleen muille toimielimille tai viranhaltijoille, 24. Valtuuston puolesta annettavaa selvitystä valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätöstä ei ole kumottava, 9

10 6 Lautakunnat 25. Sovinnon tai akordin tekemistä, 26. Ohjeiden antaminen kunnan edustajille eri yhteisöissä, 27. Valitsee kunnan edustajat säätiöihin, 28. Pysyväismääräysten antaminen toimivaltansa puitteissa (hankintaohje, sisäisen valvonnan ohje, henkilöstön valintaan liittyvät yleiset ohjeet ym.), 29. Päättää valitsemansa henkilöstön palkkauksesta valinnan yhteydessä, 30. Sivutoimiluvan myöntämistä kunnanjohtajalle ja valitsemalleen henkilöstölle sekä päättää sivutoimi-ilmoitusten johdosta mahdollisista jatkotoimenpiteistä ao. henkilöiden osalta, 31. Kunnanjohtajan sijaisen valinnasta, 32. Seutuyhteistyön käytännön järjestelyjä, 33. Joukkoliikennepalveluihin liittyvät yleiset periaatteet ja ohjeet, 34. Maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja edunvalvontatehtävät, 35. Yhteispalvelupisteen toiminnan järjestelyihin liittyvät sopimukset. Kunnanhallituksen välittömässä alaisuudessa ovat seuraavat toiminnot: hallintopalvelut, keskitetyt toimistopalvelut, maaseututoimi, työllistäminen, kehittäminen ja logistiikan koordinointi, maankäyttö ja kaavoitus sekä lomituspalvelut. Kunnassa on kunnanhallituksen alaisia lautakuntia hoitamassa niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita valtuusto kunnan hallinto-organisaatiosta sekä toimivallan jaosta ja tehtävistä päättäessään on sille antanut. Nämä lautakunnat ovat: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan, vapaaaikalautakunnan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valitaan valtuuston jäsenistä. Lautakuntien kokoonpanosta, tehtäväalueista ja ratkaisuvallasta annetaan tarkemmat määräykset tässä säännössä. Lisäksi kunnassa ovat keskusvaalilautakunta, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta ovat määräykset vaalilaissa sekä tarkastuslautakunta, jonka toimintaa koskevat ohjeet ovat tämän säännön osan I luvussa VIII (Hallinnon ja talouden tarkastus). 10

11 Kunnanhallitus valitsee lautakuntaan edustajansa lukuunottamatta tarkastuslautakuntaa ja lautakuntia, joista on erikseen säädetty. Tätä pykälää ei sovelleta erityislain tuntemaan toimielimeen, jolle valtuusto voi siirtää toimivaltaansa erillispäätöksellä (ylikunnallinen toimielin). 7 Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta Lautakunta tehtäväalueellaan: 1. Päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, yleisistä ohjeista ja toimintojen tuotantotavoista. 2. Päättää toimialueellaan toimintojen kilpailuttamisesta. Mikäli kilpailutuksella on vaikutusta olemassa olevan henkilöstön asemaan, tulee asiasta päättää valtuustossa. 3. Päättää hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen tilapäiskäyttöön sekä vuokralle antamisesta tilahallinnon määräämien perusteiden mukaisesti 4. Päättää hankinnoista määrärahojen puitteissa sekä irtaimiston myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu viranhaltijalle. 5. Päättää tehtäväalueensa maksuista (vuositarkistus) 6. Päättää lautakunnan valittavaksi kuuluvan henkilöstön palkkauksesta valinnan yhteydessä. 7. Päättää päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. 8. Päättää asioista, jotka ovat tarpeen toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. 9. Päättää toimialallaan sellaisen sopimuksen hyväksymisestä, josta on aiemmin tehty kunnanhallituksessa tai valtuustossa kuntaa sitova päätös (jatkosopimus). Edellytyksenä on lisäksi, että tarkoitusta varten on olemassa määräraha talousarviossa. 10. Päättää sivutoimiluvasta alaiselleen henkilöstölle sekä päättää sivutoimiilmoitusten johdosta mahdollisista jatkotoimenpiteistä alaistensa viranhaltijoiden osalta 11. Päättää alaistensa virkojen - kelpoisuusehtojen muutoksista ja - virkanimikkeiden muuttamisesta sekä - toistaiseksi voimassaolevien työsopimussuhteiden kelpoisuusehdoista ja nimikkeistä 12. Lautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän ja tämän sijaisen kuultuaan hallintopalveluja. Lautakuntien erityistehtävistä määrätään erikseen toisaalla tässä säännössä. 11

12 8 Kunnanjohtajan ja päävastuualueen johtajan ratkaisuvalta 1. Kunnanjohtaja Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, kunnanjohtaja ratkaisee, ellei kunnanhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, asiat, jotka koskevat: a) Kunnan puhevallan käyttöä sekä edustajan määräämistä tai kutsumista tilaisuuksiin sekä huomionosoituksista, b) Päättää päävastuualueiden johtajien osalta jäljempänä tämän pykälän kohdassa 2 mainituista asioista soveltuvin osin. c) Tilanteessa, jossa päävastuualueen johtaja on esteellinen, päätöksen asiassa tekee kunnanjohtaja. d) Päättää kunnanhallituksen valitseman henkilöstön palkkojen tarkistamisesta. Päävastuualueiden johtajat ovat virka-asemastaan riippumatta aina kunnanjohtajan alaisia. 2. Päävastuualueen johtajan erityisratkaisuvalta Päävastuualueen johtajan tehtävänä on vastata niistä asioista, jotka ovat tarpeen päävastuualueen toiminnan turvaamiseksi ja tulosten saavuttamiseksi Päävastuualueen johtaja: 1. Myöntää alaisuudessaan toimivalle henkilöstölle henkilökohtaiset lisät niillä ehdoilla, jotka virkaehto- ja työehtosopimuksissa on määritelty. Kunnanhallitus antaa yleisohjeet em. lisien myöntämisestä. 2. Päättää päävastuualueella olevan henkilöstön peruspalkkojen tai tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta. Ennen päätöksentekoa on kuultava palkka-asiamiestä. 3. Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi kunnanhallituksen päättämissä rajoissa, enintään kuitenkin euroon saakka. 4. Vahvistaa päävastuualueella toimivan lautakunnan suorittaman virkavaalin tai valinnan työsuhteeseen, mikäli lääkärintodistus on varaukseton ja muut vaaditut todistukset ovat asianmukaiset. 5. Antaa luvan julistaa haettavaksi vapautuva virka tai työsuhde tapauksissa, joissa valinnan suorittaa viranhaltija. 6. Päättää huolto- ja leasing-sopimuksista päävastuualueella. 12

13 7. Nimeää vastuualueellaan toimivan johtoryhmän. 8. Määrää alaiselleen henkilöstölle sijaiset, mikäli sijaista ei ole määritetty ja tehtävien hoitaminen edellyttää sijaista. 9. Päättää perittävien palvelumaksujen ja erilaisten kulukorvausten määrästä (mm. kopiointimaksut, työveloitus). 10. Päättää henkilöstönsä osalta jäljempänä pykälässä 10 mainituista asioista soveltuvin osin. 11. Pyytää mahdollisen lähiesimiehen esityksestä kunnallisen viranhaltijalain 19 :n mukaisia terveystietoja alaisensa henkilöstön osalta. 12. Päättää vapautuksen myöntämisestä vastuualueensa enintään euron suuruiselle kunnalliselle maksulle. 9 Esimiesten ratkaisuvalta Vastuualueelle tai tulosyksikölle nimetty esimies 1.Valitsee alaisensa viranhaltijat ja työntekijät niiltä osin kuin valinnasta ei ole johtosäännössä tai hallintosäännössä määrätty. Lisäksi hän, neuvoteltuaan päävastuualueen johtajan kanssa, vahvistaa heidän palkkauksensa liukuman rajoissa. 2.Vahvistaa virkavaalin tai valinnan työsuhteeseen, mikäli lääkärintodistus on varaukseton ja muut vaaditut todistukset ovat asianmukaiset. 3.Vahvistaa alaisensa henkilöstön tehtävänkuvaukset sekä määrää sijaisuuksista. 4.Myöntää sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viran haltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus. 5.Päättää muun virkavapauden tai työloman (palkaton) myöntämisestä kunnanhallituksen vahvistamien perusteiden mukaan enintään vuodeksi. 6.Myöntää vuosilomat ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosilomien aikana. 7.Määrää alaisensa henkilökunnan osallistumaan viran hoidon edellyttämään ylläpitoja täydennyskoulutukseen. 8.Päättää hankinnoista toimielimen ja hallintosäännön vahvistamissa rajoissa. 9.Määrää palveluista perittävät maksut ja korvaukset, jotka perustuvat ylemmän viranomaisen tekemiin päätöksiin. 13

14 10.Huolehtii tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä sekä valtionosuuksien ja - avustusten hakemisesta ja tekee tarvittaessa esityksen oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi 11.Päättää niistä asioista, jotka toimielin toimivaltansa nojalla on siirtänyt viranhaltijan päätettäväksi. 12.Määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 13.Määrää tarvittaessa henkilöstön suojelutyöhön. Viranhaltijoiden muusta ratkaisuvallasta päätetään toisaalla tässä säännössä taikka tehtävänkuvauksissa. III LUKU KOKOUSMENETTELY 10 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Valtuuston toiminnasta säädetään kuntalaissa ja työskentelystä valtuuston työjärjestyksessä. 11 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 12 Kokouksen koollekutsuminen 13 Jatkokokous Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 14

15 14 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 15 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 16 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 17 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja iältään vanhimman paikalla olevan jäsenen johdolla. 18 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - lautakunnan kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla (ei koske tarkastuslautakuntaa keskusvaalilautakuntaa ja vaalilautakuntia) -tilapäisen valiokunnan kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla -jaoston kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Tämän lisäksi valtuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on kunnan johtoryhmän jäsenillä poislukien ammattijärjestöjen edustaja. 15

16 19 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 20 Esittely Kunnanhallitus voi valita edustajansa muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan ja vaalilautakuntiin. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijöinä toimivat, mikäli toisin ei ole säädetty: 1. Kunnanhallituksessa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen asian esittelystä vastaa kunnanjohtajan sijainen (vs. kunnanjohtaja) tai puheenjohtaja (kunnanjohtajan palvelussuhteeseen liittyvät asiat). 2. Jaostoissa ao. jaoston asettajan valitsema viranhaltija. 3. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa, teknisessä lautakunnassa, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa ja vapaa-aikalautakunnassa ao. päävastuualueen johtaja. Muissa lautakunnissa esittelijänä toimii säännön määräämä tai lautakunnan valitsema viranhaltija. 4. Jaoston asettajan esittelijällä on oikeus halutessaan ottaa jaostossa esiteltäväkseen sellainen asia, jonka hän katsoo tarpeelliseksi. Vastaavasti esittelijänä toimiva päävastuualueen johtaja voi siirtää päävastuualueeseensa kuuluvan asian alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotusta ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Molempien ollessa estyneitä tai esteellisiä toimii esittelijänä ao. toimielimen määräämä muu viranhaltija. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 21 Esteellisyyden ratkaiseminen 22 Äänestys ja vaalit Henkilö ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Tarvittaessa monijäseninen toimielin päättää esteellisyyden jäsenen, esittelijän ja muun läsnäoloon oikeutetun osalta. Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 16

17 23 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: Järjestäytymistietoina: - toimielimen nimi, - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka, - läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä sekä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Asian käsittelytietoina: - asiaotsikko, - selostus asiasta, - päätöksen perustelut, - päätösehdotus, - esteellisyys, - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu, - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos, - vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos, - päätöksen toteaminen sekä - eriävä mielipide. Laillisuustietoina: - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, - puheenjohtajan allekirjoitus, - pöytäkirjanpitäjän varmennus, - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä - merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja se mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 17

18 24 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan tai sen puheenjohtajan lisäksi päävastuualueen johtaja. Otto-oikeus päävastuualueen johtajana tehtyihin päätöksiin on kunnanhallituksella, kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai kunnanjohtajalla. 25 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle kunnanhallituksen määräämällä tavalla tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle lautakunnan määräämällä tavalla tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään seitsemän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, kuitenkin viimeistään sen ajan kuluessa, jossa KuntaL 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. IV LUKU HENKILÖSTÖ 26 Virat ja niiden kelpoisuusehdot Kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallituksella on myös oikeus virkojen sijoittamiseen tehtäväalueille tai kunnanhallitus antaa sijoituspäätöksen lautakunnalle tehtäväksi. Virat / työsopimussuhteet ovat lautakunnan (hallintokunnan) alaisia, henkilöstön sijoittumisesta toimipisteisiin päättää toimialueesta vastaava lautakunta tai säännön määräämä viranhaltija, hallintopalvelujen osalta kuitenkin kunnanhallitus. Virkoihin vaadittavasta kelpoisuudesta on voimassa, mitä siitä on säädetty tahi viran perustamispäätöksessä tai muuten määrätty. Virkojen kelpoisuusehdoista pidetään erillistä luetteloa. 18

19 Virkaan otettavalla on oltava erikseen säädetty tahi viran perustamispäätöksessä tai muuten määrätty kelpoisuus. Kuitenkin enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan henkilö ottaa erityisistä kelpoisuusvaatimuksista poiketen valinnan tekevän viranomaisen päätöksellä. 27 Viran täyttäminen sitä haettavaksi julistamatta Virkasuhteeseen ottaminen ilman hakumenettelyä 1. kun kyseessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi tai muut viranhaltijalakiin kirjatut poikkeukset. 2. tilanteessa jossa henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa virkaan hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi. 28 Viranhaltijan valitseminen ja ero 29 Lääkärintodistus Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanhallitus valitsee sosiaali- ja terveysjohtajan, opetuspalvelujohtajan ja teknisen johtajan kuultuaan ao. lautakuntaa sekä hallinto- ja talousjohtajan, lomituspalvelujohtajan, kehittämispäällikön ja hallintosihteerin. Lisäksi kunnanhallitus määrää sosiaalija terveysjohtajan, opetuspalvelujohtajan, teknisen johtajan ja hallinto- ja talousjohtajan sijaiset. Muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnan suorittaa tässä säännössä määrätty tai ao. toimielimen nimeämä viranhaltija. Muun kuin vakinaisen henkilöstön valitsee 9 :ssä mainittu esimies. Irtisanomisesta, virkasuhteen purkamisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen, kuitenkin niin, että eron kunnanhallituksen valitsemalle myöntää kunnanjohtaja ja lautakunnan valitsemalle lähin esimies. Eron kunnanjohtajalle myöntää kunnanhallitus. Henkilöstön lomauttamisesta päättää kunnanhallitus ja lomauttamisen käytännön toimista ao. esimies. Mitä yllä on määrätty, on soveltuvin osin noudatettava myös määräaikaista viranhaltijaa otettaessa. Viranhaltijan tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa kuntaan selvitys terveydentilastaan. Lääkärintodistusta ei kuitenkaan vaadita, ellei valinnan suorittava viranomainen pidä sitä tarpeellisena, seuraavissa tilanteissa: 19

20 1) milloin virkaan valitaan henkilö, joka jo on kunnan virka- tai työsuhteessa ja on jo aikaisemmin esittänyt lääkärintodistuksen terveydentilastaan, sekä 2) milloin virka täytetään enintään kuuden kuukauden ajaksi. Tämän pykälän määräyksiä on soveltuvin osin noudatettava myös otettaessa määräaikaista viranhaltijaa, jonka virkasuhde kestää yli kuusi kuukautta. 30 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan tai osa-aikaistaminen (työnantajan toimesta) 31 Työntekijät Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan tai osa-aikaistamisesta päättää kunnanhallitus. Mitä tässä säännössä on määrätty viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteeseen otettavaa työntekijää. Pysyväisluontoisen työsopimussuhteen perustamisesta (toimi) päättää kuitenkin kunnanhallitus. 32 Virkavapauden myöntäminen Viranhaltijan virkavapauden myöntää lähin esimiesasemassa oleva viranhaltija tämän säännön 8 :n ja 9 :n mukaisesti. 33 Hakemusten toimittaminen sekä palkka- ja muun vaatimuksen käsittely 34 Työtodistus 35 Tehtävänkuvaus Viranhaltijan on toimitettava tässä säännössä mainittuja asioita koskevat hakemuksensa sille viranomaiselle tai muulle esimiehelle, jonka alainen hän välittömästi on. Hakemus on toimitettava viivytyksettä sille viranomaiselle, jolle kuuluu asian esittely tai ratkaiseminen. Viranhaltijan palkka- tai muun virkasuhteeseen perustuvan vaatimuksen ratkaisee kunnanhallitus. Palvelussuhteen päättyessä viranhaltijalle annettavan työtodistuksen antaa lähin esimiesasemassa oleva viranhaltija tai tämän sijainen tai päävastuualueen johtaja. Työtodistuksen kunnanjohtajalle antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja. Tarkemmat määräykset henkilöstön tehtävistä ja vastuualueista annetaan tehtävänkuvauksissa. 20

21 36 Sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus 37 YTY-ryhmä 38 Rekrytointiohje Viranhaltijan on tehtävä ilmoitus sivutoimestaan sekä anottava sivutoimilupaa ao. päävastuualueen johtajalta. Kunnanhallituksen valitsemat viranhaltijat osoittavat sivutoimi-ilmoituksensa ja lupahakemuksensa kunnanjohtajalle. Sivutoimiluvan osalta menettely on sama myös työntekijöiden kohdalla. Sivutoimiilmoitusta ei työntekijöiden tarvitse toimittaa, jollei siitä ole erikseen sovittu. YTY-ryhmä toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä. Ryhmä toimii myös työsuojelulain mukaisena työsuojelutoimikuntana. Tarkempia ohjeita henkilöstön rekrytoinnin osalta annetaan kunnanhallituksen pysyväismääräyksellä. V LUKU KUNNAN TALOUS 39 Taloudellisuus ja sen valvonta Kunnan toiminnot on hoidettava taloudellisesti ja niin, että vastuu tavoitteiden toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta on selkeä. Organisaation kaikissa toiminnossa ja kaikilla tasoilla on oltava riittävä sisäinen valvonta. Kunnan taloudenhoidon on perustettava taloussuunnitelmaan, jossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma on joko osana talousarviota tai se laaditaan erillisenä asiakirjana. 40 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä määrää talousarvion sitovuustason. Talousarvio voidaan laatia sillä tarkkuudella, että erillistä käyttösuunnitelmaa ei laadita. 41 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 21

22 42 Pysyvien vastaavien myynti 43 Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus tai muu tämän säännön määrittelemä toimielin/viranhaltija. Kunnanjohtaja tai päävastuualueen johtaja päättävät vastuuhenkilön esityksestä käytöstä poistettavan irtaimen omaisuuden myynnistä. Myynnissä tulee noudattaa avointa menettelyä (esim. huutokauppa, tarjouskilpailu). Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten hyödykkeiden, rakennusten ja rakennelmien osalta. Mikäli hallitus hyväksyy em. ryhmien osalta poistosuunnitelmaksi muun kuin valtuuston hyväksymän alarajan, on pidemmälle poistoajalle esitettävä taloudellis- ja/tai teknilliset perusteet. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 44 Rahatoimen hoitaminen Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus tässä säännössä esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kunnanhallitus antaa toimintaohjeet raha- ja laskentatoimen hoitamisesta. 45 Maksujen määrääminen 46 Riskienhallinta 47 Tilivelvolliset Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus tai ao. toimialueen toimielin tässä säännössä määrätyllä tavalla. Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Tilivelvollisia ovat valtuutettuja lukuun ottamatta kunnan muiden toimielinten jäsenet, kunnanjohtaja, päävastuualueenjohtajat ja heidän sijaiset. Valtuusto voi tarkastuslautakunnan esityksestä määritellä tarkemman luettelon tilivelvollisista (vrt. kuntalaki 75 ). 22

23 VI LUKU PROJEKTIOHJEET 48 Luvun määräysten soveltamisala 49 Projektin aloitus 50 Projektipäällikkö 51 Muut projektit Tämän luvun määräyksiä sovelletaan Muhoksen kunnan hallinnoimiin projekteihin sekä soveltuvin osin projekteihin, joihin kunnan toimivaltainen toimielin on tehnyt erillisen osallistumis- ja rahoituspäätöksen. Valmisteltavia ja toteutettavia hankkeita varten voidaan asettaa projekteja. Projektien tulee edistää yksikön perustehtävien kehittämistä, tukea asetettujen tavoitteiden saavuttamista tai niiden muutoin on oltava perusteltuja kyseisen toimialan toimintaajatusta ja strategiaa tukevia. Toimielin tekee päätöksen projektin perustamisesta tai projektiin osallistumisesta toimivaltansa puitteissa. Projektille on nimitettävä projektipäällikkö, ohjausryhmä sekä tarvittaessa seurantaryhmä ja projektisihteeri. Asettamispäätöksen tulee pohjautua projektisuunnitelmaan. Projektisuunnitelmasta on ilmettävä projektin tavoitteet, toteutus, organisointi ja resursointi sekä aikataulu. Projektisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan asettamispäätöksen tai ohjausryhmän velvoittamana. Yli budjettivuoden kestävissä tai määrärahaa tarvitsevissa kunnan hallinnoimissa projekteissa kustannusten tulee olla valtuuston hyväksymiä. Määrärahoja tarvitsevan projektin saa käynnistää, kun sillä on ao. hallintokunnan toimivaltaisessa toimielimessä hyväksytty projektisuunnitelma. Projektille on nimettävä vastuullinen projektipäällikkö joka - vastaanottaa ja tarkistaa laskut - huolehtii mahdollisten valtionosuuksien tai muun rahoituksen hakemisesta - laatii selvityksen siitä hyväksyttiinkö kaikki menot tukirahoituksen piiriin - laatii aikataulun mihin mennessä ja kuinka usein projektiaikana maksatushakemukset ja tilitykset on tehtävä - selvittää muut ehdot ja ohjeet mm. arvonlisäveron käsittelyn osalta - ilmoittaa taloustoimistoon ketkä vastaanottavat ja hyväksyvät laskut - huolehtii projektista kertyvän arkistoitavan aineiston kunnan päätearkistoon Kunnan rahoittamiin, mutta ei kunnan toteuttamiin tai vetämiin projekteihin nimitetään tarvittaessa ohjausryhmään ja seurantaryhmään jäsen. Yli budjettivuoden kestävissä tai määrärahaa tarvitsevissa projekteissa kustannusten tulee olla valtuuston hyväksymiä. Määrärahoja tarvitsevan projektin saa käynnistää, kun sillä on ao. hallintokunnan toimivaltaisessa toimielimessä hyväksytty projektisuunnitelma. 23

24 52 Talouden hoito Projektien mahdolliset jatkot käsitellään vastaavalla tavalla. Mikäli projektin jatko ei vaadi määrärahaa, riittää ao. toimielimen päätös. Projektipäällikön on toimitettava tilinpäätösaikataulun mukaisesti kirjanpitoon tiedot edelliselle vuodelle kuuluvista tuloista ja menoista, joita ei ole kirjattu. Projektipäällikkö laatii jokaisesta projektista toiminnallisen ja taloudellisen raportin toimintakertomukseen liitettäväksi. Mikäli projektiin varattu määräraha uhkaa ylittyä tai tulot alittua, projektipäällikön on välittömästi raportoitava asiasta seurantaryhmää ja kunnanhallitusta. VII LUKU HANKINTAVALTUUDET 53 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa - hallintopalveluiden osalta hankinnat jotka ylittävät euroa. - yhtä useampaa hallinnonalaa koskevasta hankinnasta joka ylittää euroa 54 Lautakunnan yleinen ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa - hankinnasta, jonka arvo ylittää euroa 55 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa - yhtä useampaa hallinnonalaa koskevasta hankinnasta, jonka arvo ei ylitä euroa poislukien talousarviossa mainitut atk-hankinnat 56 Päävastuualueen johtajan ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa - vastuualueen hankinnasta, jonka arvo ei ylitä euroa 57 Vastuualueen esimiehen ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa - vastuualueen hankinnasta, jonka arvo ei ylitä euroa 58 Tulosyksikön esimiehen ratkaisuvalta toimivaltansa rajoissa 59 Muille: - tulosyksikön hankinnasta, jonka arvo ei ylitä euroa - ao. toimielimen päätöksen mukainen ratkaisuvalta 24

25 VIII LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 60 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. 61 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (KuntaL 71 ). Tarkastuslautakuntaan ei ole vaalikelpoinen minkään muun lautakunnan jäsen tai varajäsen poislukien keskusvaalilautakunta. 62 Tarkastuslautakunnan kokoukset Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla sekä työntekijöillä on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Lautakunnan esittelijästä päättää lautakunta. 63 Tarkastuslautakunnan tehtävät Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, lautakunnan on: 1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2) huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 25

26 64 Tilintarkastajan valinta Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-yhteisön ellei toisin päätetä. 65 Tilintarkastajien vastuun jakaminen Jos tilintarkastajia valitaan useampia kuin yksi, tilintarkastajat vastaavat kunnalle tilintarkastuksesta yhteisvastuullisesti. 66 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa. 67 Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 :n 3 momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Kunnanhallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalle. 68 Tilintarkastuskertomus Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 :ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 73 :n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi katsomat asiat. 69 Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle Lautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. 26

27 OSA II HALLINTOPALVELUT I LUKU 70 Tehtäväalueet 1. yleishallinto, kunnanhallituksen valmistelutoiminnot, neuvonta 2. yhteispalvelupiste (kuntakonserni tai muu osapuoli) 3. keskitetyt toimistopalvelut (hallintopalvelujen, opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen, teknisten palvelujen ja vapaa-aikapalvelujen toimistopalvelut ja toimistohenkilöstö; muutos ei koske yläkoulu/lukion toimistosihteerin tehtäviä) 4. taloushallinto (kirjanpito ja palkanlaskenta) 5. lomituspalvelut 6. keskitetty ATK 7. logistiikan koordinointi 8. työllistäminen (voimaantulo ) 71 Hallinto- ja talousjohtaja päättää 1) Käteiskassan perustamisesta ja sen suuruudesta. 2) Kunnan rahavarojen pitkäaikaisesta ja lyhytaikaisesta tallettamisesta ja sijoittamisesta kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti. 3) Lainanotosta niissä rajoissa, jotka valtuusto on talousarviossa tai erillisellä päätöksellä vahvistanut. 4) Haltijavelkakirjojen käyttö lainojen vakuutena. 5) Lyhytaikaisten kassalainojen ottamisesta. 6) Maksuliikenteen hoitosopimusten tekemisestä. 7) Tilien avaamisesta ja lopettamisesta pankeissa ja muissa rahalaitoksissa. 8) Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnalliselle maksulle ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamiselle sekä velallisten kanssa tehtävistä maksu- ja järjestelysopimuksista. 9) Perintään pantujen, mutta saamatta jääneiden tai erittäin epävarmoiksi saataviksi arvioitujen saatavien tileistä poistamisesta euroon saakka. 10) Palkkiosäännön mukaisten korvauspäätösten tekeminen. 11) Lausuntojen antaminen velkajärjestelyihin liittyvistä maksuohjelmista. 12) Atk-keskuksen yhteishankinnoista. 13) Myöntää kunnan henkilöstölle henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan sekä ammattialalisän palkanlaskennan valmistelusta. 14) Valitsee lomituspalvelupäällikön, pääkirjanpitäjän, kirjanpitäjän ja palkkasihteerit sekä ATK-henkilöstön. 15) Virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisneuvottelujen käynnistä. Palkkaasiamiehen tehtävät 16) Kuntaan osoitettavien velvoitetyöllistettyjen työllistämisestä sekä määrää velvoitetyöllistetyn esimiehen. (voimaantulo ) 27

28 72 Hallintosihteeri 73 Kehittämispäällikkö Toimii kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjänä. Toimii keskitettyjen toimistopalvelujen ja yhteispalvelupisteen esimiehenä. Nimeää toimistosihteerin, joka käyttää opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden hallintosäännön 100 mukaista päätösvaltaa. Valitsee tietopalvelusihteerin, toimistonhoitajat ja yhteispalvelupisteeseen sijoitetut toimistosihteerit sekä vahvistaa heidän palkkauksensa neuvoteltuaan päävastuualueen johtajan kanssa. Tämän lisäksi hallintosihteeri on oikeutettu antamaan pöytäkirjanotteen kunnanjohtajan ja hallinto- ja talousjohtajan päätöspöytäkirjasta. 1) Joukkoliikennepalveluihin liittyvät viranomaistoimet, kuten liikennelupalausuntojen antaminen kunnanhallituksen vahvistamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti 2) Ostoliikenteen hankinnasta hankintavaltuuksien mukaisesti 3) Kuntien yhteishankintoihin liittyvät tehtävät ja päätökset yhteishankintasopimuksen ja kunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti 74 A : Lomituspalvelujohtaja päättää: 1) Lomituspalvelulain (LPL) 11 mukaiset tehtävät: a) päättää lomituspalvelujen antamisesta b) palvelujen saajalta LPL:n nojalla perittävistä maksuista c) palvelun saajan velvollisuudesta korvata perusteettomasti annetuista lomituspalveluista aiheutuneet kustannukset d) itse järjestetystä lomituksesta perusteettomasti maksetun korvauksen takaisin perinnästä. 2) Valitsee alaisensa työntekijät sekä vahvistaa heidän palkkauksensa neuvoteltuaan päävastuualueenjohtajan kanssa. 3) Kutsuu koolle Muhoksen kunnan ja Melan sopimuksen mukaisen yhteistoimintaryhmän, jonka tehtävänä on toiminnan seuraaminen paikallisyksikön toiminta-alueella Lomituspalvelujohtaja toimii lisäksi lomituspalvelupäällikön sijaisena. 74 B : Lomituspalvelupäällikkö: (75 Maaseutuasiamies 1) käyttää hallintosäännön 10 mukaista ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa (määräaikainen henkilöstö) 2) toimii lomituspalvelujohtajan sijaisena. Poistettu: valtuusto / 91 ) 28

29 OSA III SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävänä on taata kuntalaisille edellytykset saada tasavertaisesti laadukkaita taloudellisesti tuotettuja hyvinvointipalveluja. I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 76 Tehtäväalueet - sosiaalipalvelut - perusterveydenhuolto - erikoissairaanhoito 77 Kokoonpano ja esittely Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 78 Lautakunnan ratkaisuvalta Lautakunta päättää toimialueellaan - vastuualue- ja tulosyksikköjaosta ja nimeää esimiehet - toimialansa avustusten jaosta - virkavalinnoista seuraavien kohdalta: lääkärit, osastonhoitajat ja vanhustyön johtaja - nimeää johtavan lääkärin ja vastaavan hammaslääkärin - nimeää toimistotyöntekijät, joille siirretään ratkaisuvalta välitystilien hoidossa sekä maksukaton mukaisissa vapaakorttipäätöksissä - työterveyshuollossa perittävistä maksuista - päättää toimialueensa ohjeistuksesta (esim. omaishoidontuki ja toimeentulotuki) II LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 79 Sosiaali- ja terveysjohtaja Valitsee - sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajan, sosiaaliohjaajan/vammaispalveluohjaajan, sosiaalitoimiston toimistotyöntekijät ja ryhmäkodin johtajan (voimaantulo ) Nimeää - johtavan sosiaalityöntekijän - johtavan lääkärin sijaisen - toimistosihteerin, joka päättää lakisääteisen toimeentulotuen myöntämisestä - sosiaalityöntekijän, jolle kuuluu vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukainen erityinen ratkaisuvalta sekä tämän sijaisen 29

30 80 Johtava lääkäri Päättää - sosiaalisen luototuksen myöntämisestä - pitkäaikaissairaiden hoitomaksupäätöksistä - kuntouttavaan työtoimintaan sijoitettavan henkilön ja määrää kuntouttavaan työtoimintaan sijoitettavan henkilön työyksikön ja lähiesimiehen koko kunnan alueella (voimaantulo ) Käyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta puhevaltaa Antaa sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta lausunnot. Toimii sosiaalihuoltolain määräämänä johtavana sosiaalihuollon viranhaltijana. - toimii kansanterveyslain mukaisena lääkärinä - päättää kutsuntalääkäristä - päättää yksilöä koskevista terveydenhuollon ostopalvelusopimuksista - valitsee seuraavat viranhaltijat/työsuhteiset: psykologi, mielenterveyshoitaja, erikoissairaanhoitaja, puheterapeutti, laboratorionhoitaja, röntgenhoitaja, fysioterapeutti, kuntohoitaja, farmaseutti - valitsee perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa olevan lääkärin - päättää epidemiatilanteista, jolloin omalla ilmoituksella olevan 3 päivän sairaslomaa jatketaan 5 päivään (kunnan henkilöstö) - nimeää kuntoutuksesta vastaavan lääkärin ja antaa tälle ratkaisuvallan kuntoutuspäätösten ja apuvälinepäätösten osalta - tartuntatautilain 16 :n mukainen päätös henkilön pidättämisestä olemaan poissa työstä 81 Vastaava hammaslääkäri -seuraavat henkilövalinnat: suuhygienistit ja hammashoitajat 82 Johtava sosiaalityöntekijä - - päättää lastensuojelulain 13 :n mukaisista toimenpiteistä - päättää henkilön tai perheen sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa sosiaalihuollon antamisesta - vahvistaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen - vahvistaa elatussopimuksen - käyttää lastenvalvojalle laissa säädettyä ratkaisuvaltaa - antaa sosiaalihuoltoa koskevat lausunnot lukuun ottamatta lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia lausuntoja - päättää henkilökohtaisten tulojen siirtämisestä välitystilin kautta maksettavaksi asiakkaan omasta pyynnöstä - päättää ennalta ehkäisevästä toimeentulotuesta - nimeää lastensuojelulain mukaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 30

31 83 Sosiaalityöntekijä - päättää henkilön tai perheen sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa sosiaalihuollon antamisesta - vahvistaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen - vahvistaa elatussopimuksen - käyttää lastenvalvojalle laissa säädettyä ratkaisuvaltaa - antaa sosiaalihuoltoa koskevat lausunnot lukuun ottamatta lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia lausuntoja - käyttää lastenvalvojalle laissa säädettyä ratkaisuvaltaa - päättää henkilökohtaisten tulojen siirtämisestä välitystilin kautta maksettavaksi asiakkaan omasta pyynnöstä - päättää harkinnanvaraisesta täydentävästä toimeentulotuesta 500 euroon saakka Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukainen erityinen ratkaisuvalta (sosiaali- ja terveysjohtajan nimeämä): - päättää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palvelujen myöntämisestä sekä työnohjausrahan suuruudesta - päättää omaishoidon tuen myöntämisestä lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti - tekee psykiatrian palveluasumis- ja hoitomaksupäätökset - tekee kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumis- ja hoitomaksupäätökset (voimaantulo ) - päättää henkilön tai perheen sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa sosiaalihuollon antamisesta - toimii vammaispalvelujen vastuualueen vastuuhenkilönä ja ryhmäkodin johtajan esimiehenä (voimaatulo ) 84 Sosiaaliohjaaja - päättää henkilön tai perheen sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa sosiaalihuollon antamisesta 85 Toimistosihteeri (sosiaali- ja terveysjohtajan nimeämä) 86 Vanhustyönjohtaja - päättää lakisääteisen toimeentulotuen myöntämisestä - päättää kotihoidosta ja perhetyöstä ja niihin liittyvistä tukipalveluista - päättää asukkaiden valinnasta palveluasuntoihin - päättää kotihoidosta ja palveluasunnoista perittävistä maksuista vahvistettujen ohjeiden mukaisesti - valitsee kotihoidon, perhetyön, päiväkeskuksen ja palveluasuntojen henkilökunnan - päättää sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista - päättää omaishoidon tuesta 31

32 87 Terveyskeskuksen osastonhoitaja - valitsee terveyskeskuksen hoitajat ja terveyskeskuksen toimistotyöntekijät 88 Sairaalan osastonhoitaja - valitsee sairaalan henkilökunnan 88 B Ryhmäkodin johtaja (voimaantulo ) - valitsee vammaispalvelujen ohjaajat ja ryhmäkodin palveluvastaavan 32

33 OSA IV OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT I LUKU YLEISTÄ 89 Päävastuualueen toiminta-ajatus Järjestää, ylläpitää ja kehittää päivähoidon, perusopetuksen ja lukion osalta tarpeellisia palveluja ja toimintamahdollisuuksia Muhoksella. 90 Päävastuualueen tehtäväalueet 1.koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä 2.päivähoito II LUKU OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA 91 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoonpano Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan esittelystä on määrätty säännön yleisessä osassa. 92 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan erityinen ratkaisuvalta 1.Oppilaan opetuksen järjestämispaikan osoittaminen tai vaihtaminen. 2.Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen opetussuunnitelman linjausten hyväksyminen. 3.Erityisen tuen päätöksen tekeminen tai em. päätöksen purkaminen silloin, kun huoltajat vastustavat päätöstä. Päätös voi sisältää oppilaan siirtämisen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. 4.Perus- ja lukiolain tarkoittamiin koulutuksen tai opetuksen kehittämiseksi järjestettäviin kokeiluihin osallistuminen. 5.Koulutyön alkamispäivä ja lomapäivät. 6.Koulumatkaedun yleiset perusteet. 7.Majoitusedun yleiset perusteet. 8.Koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antaminen opettajalle tai tehtävän poisottaminen sekä apulais-/vararehtorin määrääminen tai tehtävän poisottaminen opettajalta. 33

34 9.Koulutus- sekä aamu- ja iltapäivätoimintapalvelujen hankkiminen ulkopuolelta 10.Lukiolain tarkoittamat opiskelijaksi ottamisen perusteet; pääsy- ja soveltuvuuskokeet. 11.Määrittää lukion oppilasmäärärajat ja oppilaaksiottamisen keskiarvorajan 12.Oppilaan pidättäminen opiskelusta rikostutkinnan ajaksi. 13.Lautakunnan alaisten rehtoreiden ja varhaiskasvatusjohtajan sekä johtavan koulunkäyntiavustajan valitseminen. 14.Koulujen opetuksen vuotuisen kokonaistuntimäärän osoittaminen 15.Oppilaan erottaminen määräajaksi 16.Päättää maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestämistavasta. 17.Nimeää viranhaltijan, jolle siirretään ratkaisuvalta päivähoidon maksupäätöksissä. 18.Päättää kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 19.Stipendien ja muiden apurahojen jakaminen mikäli rahastojen säännöissä, lahjakirjoissa tai muilla päätöksillä ei toisin määrätä. 20.Koulukohtaisen opetussuunnitelman sekä kurssikohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen hyväksyminen. 21.Opetussuunnitelmaan perustuvan koulun (työ)suunnitelman hyväksyminen. 22.Päivähoidon asiakasmaksujen määrittäminen III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 93 Opetuspalvelujohtajan erityinen ratkaisuvalta (1.Lukion rehtorin tehtävät) poistettu lukien 1. Lupa koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen. 2.Opetuksen järjestämispaikan osoittaminen muuhun kuin ns. lähikouluun. 3.Koulumatkaedusta päättäminen, harkinnanvaraiset tapaukset lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaisesti. 4.Majoitusedusta päättäminen, harkinnanvaraiset tapaukset lautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaisesti. 5.Koulutapaturman korvaamisesta päättäminen. 6.Koulutuspalvelujen kuntakohtaisten viranhaltijoiden/toimihenkilöiden toimipaikan määrääminen. 34

35 7.Päättää kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaisista kunta- ja koulukohtaisista lisistä 8.Päättää opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimistohenkilökunnan valinnoista 9.Erityisen tuen päätöksen tekeminen tai em. päätöksen purkaminen silloin, kun huoltajat suostuvat. Päätös voi sisältää oppilaan siirtämisen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. 94 Rehtori ja koulun toiminnasta vastaava rehtori ja hänen erityinen päätösvalta Perusopetusta antavilla kouluilla perusopetuslain mukaisina toiminnasta vastaavina rehtoreina toimivat siihen tehtävään määrätyt opettajan viranhaltijat. Kirkonkylän koululla, yläkoululla ja lukiossa rehtorit ovat virkasuhteisia. 1. Erityiset opetusjärjestelyt oppilaalle 2.Opetuksen julkisuuden rajoittaminen 3. Oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta 4. Valitun oppiaineen tai -määrän vaihtaminen toiseksi 5.Poissaololuvan myöntäminen, yli viisi päivää 6.Päätöksen tekeminen oppilaalle tai opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta 7.Päättötodistuksen antaminen, erotodistuksen antaminen, oppimäärän suorittamisesta annettava todistus, luokalle jättäminen 8.Opetusharjoittelijan ottaminen 9. Todistuksen antaminen oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa 10.Koulumatkaedusta päättäminen selvissä tapauksissa lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan 11.Lukion OPS:n mukaisten muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen 12.Lupa lukion suoritusajan pidennykseen ja lukion oppilaan toteaminen eronneeksi 13.Lukioasetuksen tarkoittama lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. 14.Oppilaan ottaminen esi- ja perusopetukseen tai lukioon. 15.Määrää luokanvalvojat peruskoulussa ja ryhmänohjaajat lukiossa 16.Kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymistä tutkivan opettajan määrääminen 17.Hyväksyy koulunsa järjestyssäännöt opettajakuntaa kuultuaan. 18.Valitsee alaisensa viranhaltijat 95 Opettajan tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta Tehtävä Erityinen ratkaisuvalta Opettajien tulee yhteistyössä oppilaiden, näiden huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa saavuttaa opetukselle säädetyt ja määrätyt tavoitteet ja osallistua koulun kehittämiseen sekä suorittaa perusopetuksen/lukion opetussuunnitelman ja siihen perustuvan suunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät sekä muut perus-/lukiolaissa ja - asetuksessa säädetyt ja erikseen määrätyt tehtävät. 1. Poissaolonluvan myöntäminen oppilaalle1-5 päivää 35

36 2. Opetusta häiritsevän oppilaan poistaminen luokasta, oppilaan määrääminen jälkiistuntoon ja kotitehtävien suorittamiseen valvonnanalaisena 3. Oppilaan luvattomista poissaoloista ilmoittaminen huoltajille 4. Esityksen tekeminen vuosiluokalle jättämisestä rehtorille 96 Johtava koulunkäyntiavustaja 1. Valitsee koulunkäyntiavustajat ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat 2. Päättää lapsen ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan. 97 Varhaiskasvatusjohtaja 98 Päiväkotien johtajat 1. Toimii sosiaalihuoltolain määräämänä johtavana päivähoidon viranhaltijana 2. Päättää lapsen ottamisesta päivähoitoon 3. Valitsee päiväkotien johtajat, perhepäivähoidon ohjaajan ja ryhmäperhepäivähoitajat 4. Hyväksyy yksityiset perhepäivähoitajat ja yksityiset perhepäivähoitokodit 5. Toimii perhepäivähoidon ohjaajan sijaisena 1.Valitsee päiväkodin henkilökunnan 2. Päättää lapsen hoitoon ja/tai esiopetukseen ottamisesta oman päiväkotinsa osalta 98 B Päivärinteen päiväkodin johtaja (voimaantulo ) 1. Valitsee alueensa perhepäivähoitajat 2. Päättää alueensa lasten ottamisesta perhepäivähoitoon 3. Toimii perhepäivähoidon ohjaajan sijaisena 99 Perhepäivähoidon ohjaaja 100 Toimistosihteeri 1. Valitsee perhepäivähoitajat 2. Päättää lapsen ottamisesta perhepäivähoitoon 3. Toimii varhaiskasvatusjohtajan sijaisena 4. Hyväksyy yksityiset perhepäivähoitajat ja yksityiset perhepäivähoitokodit 1. Päättää päivähoidon asiakasmaksuista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti 2.Hyväksyy yksityiset perhepäivähoitajat ja yksityiset perhepäivähoitokodit Tähän pykälään on otto-oikeus opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla. 36

37 OSA V VAPAA-AIKAPALVELUT I LUKU YLEISTÄ 101 Päävastuualueen toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut tuottavat kuntalaisille elämää rikastuttavaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Ne välittävät ja rakentavat kulttuuriperintöä ja edistävät kunnan vetovoimaisuutta. 102 Päävastuualueen tehtäväalueet 1. Kirjastopalvelut 2. Kulttuuripalvelut 3. Liikuntapalvelut 4. Nuorisotoiminta 5. Kansalaisopisto (Oulujoki-Opisto) II LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 103 Lautakunnan kokoonpano ja esittely Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan esittelystä on määrätty säännön yleisessä osassa. 104 Lautakunnan ratkaisuvalta 1. Määrittelee toimialueensa tulostavoitteet 2. Valitsee kirjastotoimenjohtajan, Oulujoki-Opiston rehtorin ja vapaaaikatoimenjohtajan 3. Määrää kirjastotoimenjohtajan, Oulujoki-Opiston rehtorin ja vapaaaikatoimenjohtajan sijaiset. 4. Päättää muista toimialaansa kuuluvista tehtävistä, joita ei ole siirretty viranhaltijoiden päätettäviksi 5. Päättää tehtäväalueidensa avustusten ja stipendien myöntämisestä, yleiset perusteet. 6. Vahvistaa vuosittain Oulujoki-Opiston suunnitelman, 7. Päättää Oulujoki-Opiston opiskelijoilta perittävien opinto- ja kurssimaksujen ja muiden opiston palvelujen hinnoitteluperusteista, 8. Arvioi Oulujoki-Opiston antamaa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistuu ulkopuoliseen toiminnan arviointiin 37

38 III LUKU VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 105 Kirjastotoimenjohtaja päättää 1. Kirjaston käyttösäännöistä 2. Laajennettujen kirjastopalveluiden järjestämisestä 3. Kirjastotilojen käytöstä muuhun kuin kirjaston toimintaan 4. Alaistensa viranhaltijoiden ja vakinaisten työntekijöiden valinnasta 5. Kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä ja aikatauluista 106 Kansalaisopiston rehtori päättää 1. Valitsee opiston muut viranhaltijat, tuntiopettajat ja muun henkilökunnan 2. Päättää opiston hallinnassa olevien tilojen tilapäisestä käytöstä muuhun kuin opiston tehtävän mukaiseen tarkoitukseen, 3. Antaa opiskelijoille heidän pyytämänsä todistukset suoritetuista opinnoista, 4. Lautakunnan hyväksymissä rajoissa koordinoi kulttuuritoimintoja 107 Vapaa-aikatoimenjohtaja päättää 1. Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten käytön valvonta, jäähallin mainossopimuksista 2. Liikunta- ja nuorisotoimen sekä uimahallin ja jäähallin hankinnoista ja ostosopimuksista 3. Liikuntapaikkojen ja nuoriso- ja voimailutalon käyttövuoroista 4. Ulkoilureittien käyttö- ja kunnossapitosopimuksista 5. Nuoriso- ja liikuntatoimelle kuuluvien palvelujen ja tapahtumien järjestämisestä 6. Alaistensa viranhaltijoiden ja vakinaisten työntekijöiden valinnasta IV LUKU OULUJOKI-OPISTO 108 Kansalaisopisto 109 Neuvottelukunta Kansalaisopiston nimi on O u l u j o k i O p i s t o. Opiston omistaa Muhoksen kunta ja sen toimialueena on Muhoksen ja Utajärven kunnat. Opiston kielenä on suomi. Muhoksen ja Utajärven kunnat ovat sopineet opiston toiminnan järjestämisestä sekä sen ylläpidosta ja hallinnosta erillisellä sopimuksella. Opiston neuvottelukunnassa on seitsemän (7) jäsentä, joista Muhoksen kunnanhallitus nimeää neljä (4) jäsentä kuultuaan vapaa-aikalautakuntaa ja Utajärven kunnanhallitus kolme (3) jäsentä. Neuvottelukunta antaa lausuntoja ja tekee esityksiä vapaaaikalautakunnalle opiston rehtorin esityksestä opiston toimintasuunnitelmasta, talous- 38

39 arviosta ja muista opiston toiminnan kannalta merkittävistä asioista. Neuvottelukunnan jäsenistä Muhos valitsee puheenjohtajan ja Utajärvi varapuheenjohtajan. OSA VI TEKNISET PALVELUT I LUKU TOIMINTA-AJATUS Tekniset palvelut järjestää, ylläpitää ja hoitaa kunnan palvelutuotannon sekä kuntalaisten toimintaympäristöä yhdessä palvelutuottajien ja asukkaiden kanssa. 110 Päävastuualueen johtaja: 1. Päättää päävastuualueen hankinnoista siltä osin kuin hankintoja ei ole rajattu ao. monijäseniselle kunnan toimielimelle tai toimielimen päättämänä muille viranhaltijoille. II LUKU TEKNINEN LAUTAKUNTA 111 Tehtäväalueet Teknisen lautakunnan tehtäväalueet ovat seuraavat: 1. Viranomaistehtävinä Aravalain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. 2. Asumispalvelut 3. Tilahallintopalvelut 4. Ruoka- ja siivouspalvelut 5. Kunnallistekniset palvelut sisältäen mittauspalvelut, kadut ja tiet, puistot ja muut yleiset alueet sekä varikon- ja varastot 6. Jätehuoltopalvelut (ostopalveluna) 7. Vesihuoltopalvelut (ostopalveluna) 8. Maa- ja metsäomaisuuden hoitopalvelut ja käyttötehtävät 9. Kunnan investointien rakennuttamispalvelut 10 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 11. Kunnan yksityistieasiat 111 b Ympäristönsuojelulain 27d :n mukainen kunnan viranomainen Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on ympäristönsuojelulain 27d :n mukainen kunnan toimivaltainen viranomainen. Johtokunnalla on tehtävän edelleendelegointioikeus. 112 Kokoonpano ja esittely Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Lautakunnan esittelystä on määrätty säännön yleisessä osassa 39

40 113 Tekninen lautakunta päättää: 114 Tekninen johtaja: 1. Käyttää aravalain mukaista kunnan päätösvaltaa niiltä osin kuin tehtäviä ei ole määrätty viranhaltijain tai muun toimielimen ratkaistavaksi. 2. Suunnittelijoiden valitsemisesta hankintavaltuuksien mukaisesti. 3. Urakoitsijoiden valitsemisesta hankintavaltuuksien mukaisesti. 4. Toimialaansa kuuluvista sopimuksista ja sitoumuksista. 5. Sellaisten kunnan rakennushankkeiden luonnospiirustusten, pääpiirustusten ja alustavan ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä, jonka kustannusarvio on alle miljoona euroa. 6. Katupiirustuksien ja niiden olennaisten muutosten vahvistamisesta. 7. Katujen luovuttamisesta yleiseen käyttöön. 8. Kadunpidon antamisesta ulkopuoliselle. 9. Kadunpidonpäätöksestä ja kadunpidon lopettamispäätöksestä 10. Muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja hyväksymisestä. 11. Jätehuollon yleisestä, teknisestä järjestämisestä ja niihin liittyvistä sopimuksista sekä kaikista muista jätelain mukaisista tehtävistä, joita ei ole annettu ympäristölautakunnan tehtäväksi tai lailla säädetty vain valtuuston, kunnanhallituksen tai ympäristölautakunnan tehtäväksi. 12. Maksusta, joka peritään siitä, että kunta on ottanut tontin omistajalle kuuluvat kunnossa ja puhtaanapito tehtävät suorittaakseen. 13. Kunnan vuokratalojen vuokrista, vuokrien tarkistuksesta ja käyttömaksuista. 14. Vaatimuksen tekemisestä tietoimituksen pitämiseksi. 15. Siitä, mitkä tietoimitukset maksetaan kunnan varoista. 16. Yksityisteiden kunnossapidon kunnan avustuksista. 17. Valitsee talonrakennusmestarin, maanmittausteknikon, maanrakennusmestarin, rakennustarkastajan, ruoka- ja siivouspalvelujohtajan ja suunnittelupäällikön. 18. Päättää tehtäväalueensa maksuista ja taksoista lukuun ottamatta taksojen yleisiä perusteita (mm. MRL 145 :n lupa- ja valvontamaksutaksa). 19. Päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusluvista hankkeissa, joiden kokonaiskerrosala on yli krs-m2 20. Päättää yksityistielain mukaisista tielautakunnalle kuuluvista asioista. 1. Hyväksyy suunnittelu- ja urakkasopimukset. 2. Päättää urakkasopimuksiin sekä muihin toimialaan liittyvistä vakuuksista ja niistä vapauttamisista. 3. Päättää hyväksymiensä urakkasopimusten vakuuksista ja niistä vapauttamisista. 4. Päättää häätö- ja irtisanomisasiat yritysten osalta. 5. Päättää rakennuttamistehtävien hoidosta sekä urakkakohteiden valvonnasta. 6. Valitsee asuntosihteerin, asennusmestarin ja kunnanpuutarhuri-siivoustyönjohtajan. 7. Toimii maanmittausteknikon sijaisena etuosto-oikeuslain mukaisissa etuostooikeuden käyttämättä jättämispäätöksissä. 40

41 115 Talonrakennusmestari: 116 Asuntosihteeri: 1. Päättää tilahallinnon kuntaa koskevista sisäisistä vuokran määristä ja vuokrasopimuksista. 2. Päättää kunnan toimi- ja yritystilojen vuokraamisesta, vuokrista, vuokrien tarkistuksista ja käyttömaksuista teknistä johtajaa kuultuaan. 3. Päättää kunnan eri hallintokuntien käyttöön vuokrattavista kunnan ulkopuolisista tiloista. 4. Valitsee alaisensa henkilöstön 5. Päättää kiinteistönhoitoon ja rakennusten ylläpitoon liittyvistä ostopalvelusopimuksista hankintavaltuuksien mukaisesti. 1. Päättää kunnan omistamien asuntojen asukasvalinnoista. 2. Hyväksyy palvelu-, PAV- ja tukiasuntojen asukasvalinnat sosiaali- ja terveystoimen esitysten mukaisesti. 3. Hyväksyy aravalainoitettujen kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden asukasvalinnat. 4. Myöntää aravalain mukaiset korkotukilainat. 5. Tekee aravalain mukaiset asuntolainojen siirtopäätökset. 6. Päättää aravalain mukaisista lainaehtojen helpotuksista. 7. Päättää asemakaava-alueella olevien omakotitalotonttien varauksista. 8. Päättää valtuuston vahvistamien taksojen ja ohjeistuksen pohjalta tonttien myynnistä ja vuokrauksesta sekä vuokraoikeuden siirrosta 8. Päättää vuokra-asuntojen takuuvuokrien palauttamisesta. 9. Päättää häätö- ja irtisanomisista asuntojen osalta. 117 Maanmittausteknikko: 1. Päättää kunnan suostumuksesta KML:n 32, 34, 35 ja 36 mukaisissa rakennuspaikaksi lohkomisissa. 2. Päättää MRL:n mukaisista kadun haltuunotoista ja MRL:n 104 mukaisista korvauksista. 3. Päättää vähäisistä muutoksista sekä pienehköistä tilusvaihdoista maanjako- ja maanmittaustoimituksissa. 4. Päättää etuosto-oikeuslain mukaisesta etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä kunnanhallituksen päättämien perusteiden mukaisilla kunnan alueilla. 5. Hakee maanjako- ja maanmittaustoimitukset 6. Hakee kunnan omistukseen tulevien kiinteistöjen lainhuudatukset. 7. Päättää rakennus- tai kunnossapitohankkeen toteuttamisen edellyttämän puuston, maa-aineksen tms. myynnistä teknisen lautakunnan päättämien ohjeiden mukaisesti. 8. Valitsee alaisensa henkilöstön 118 Rakennustarkastaja: 1. hyväksyy kunnan myöntämien korkotukilainojen sekä korjausavustusten suunnitelmat 2. myöntää korjausavustukset 3. päättää osoitemerkinnästä 41

42 4. päättää rakennusluvista hankkeissa, joiden kokonaiskerrosala on alle krs-m2 ja muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista luvista ja ilmoituksista poislukien suunnittelutarve- ja poikkeamislupa-asiat 5. lautakunnan erillisen päätöksen mukaan erityislainsäädännössä määrätyt rakennusvalvontaan liittyvät asiat lukuun ottamatta hallinnollista pakkoa koskevia asioita 119 Ruoka- ja siivouspalvelujohtaja 1. Valitsee ruoka- ja siivouspalvelujen vakinaiset työntekijät poislukien ulkoalueiden henkilöstö 120 Kunnanpuutarhuri-siivoustyönjohtaja: 1) käyttää hallintosäännön 10 mukaista ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa (määräaikainen henkilöstö) ulkoalueiden henkilöstön osalta 2) toimii ruoka- ja siivouspalvelujohtajan sijaisena. 121 Maanrakennusmestari 1. Päättää ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain mukaisista asioista. 2. Kunnan ja tiekunnan välisistä sopimuksista lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti. 3. Valitsee alaisensa henkilöstön. 4. Päättää kadunosan tai kadun tilapäisestä sulkemisesta tai muusta käytöstä 5. Päättää yhdyskuntateknisen laitteen sijoittamisesta katualueelle 6. Päättää yksityisteiden hoitosopimuksista teknisen lautakunnan linjausten perusteella 7. Päättää kadunpitoon liittyvistä ostopalvelusopimuksista hankintavaltuuksien mukaisesti. 42

43 OSA VII MUUT MÄÄRÄYKSET JA VOIMAANTULO I LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 122 Tiedottaminen Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. 123 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueelle tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 124 Asiakirjojen antamisesta päättäminen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 :ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 125 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu. Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kus- 43

44 tannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna. Kunnanhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä. II LUKU NIMENKIRJOITUS 126 Nimenkirjoitus Valtuuston ja kunnanhallituksen päättämät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja taikka kunnanjohtaja ja varmentaa hallinto- ja talousjohtaja tai ao. päävastuualueen johtaja tai joku seuraavista: hallintosihteeri tai tietopalvelusihteeri. Kiinteistökaupoissa allekirjoittajana on joko kunnanjohtaja ja tekninen johtaja ja varmentajana aiemmin mainittujen lisäksi asuntosihteeri tai rakennustarkastaja. Kunnanhallituksen toimituskirjat, kirjelmät ja valtakirjat allekirjoittaa kunnanjohtaja ja varmentaa hallinto- ja talousjohtaja, hallintosihteeri, tietopalvelusihteeri tai kunnanhallituksen määräämä muu viranhaltija. Kunnan puolesta ovat oikeutettuja ottamaan vastaan haasteita ja muita tiedonantoja kunnanjohtaja ja tämän sijaiset. Muun toimielimen päättämät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa päävastuualueen johtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä tai asian valmistelija. Päävastuualueen johtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen lainvoimaiseen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä viranhaltija yksinkin todistaa oikeaksi. Kunnanhallitus tai lautakunta voi oikeuttaa muunkin viranhaltijan allekirjoittamaan toimialansa sopimuksen, jonka perusteet on hyväksytty kunnan toimielimessä. Mitä edellä on sanottu sopimuksista ja annettavista sitoumuksista, koskee myös toimielinten toimituskirjoja ja muita asiakirjoja. Kukin viranhaltija allekirjoittaa oman päätösvaltansa nojalla tehdyt päätökset ja niihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset. Sopimusten ja sitoumusten allekirjoituksen yhteydessä on varmennuksesta huolehdittava. Asian valmistelija allekirjoittaa valmistelua koskevat asiakirjat ja tekee ehdotuksen asiaa koskevaksi päätökseksi. 44

45 III LUKU SOVELTAMINEN JA VOIMASSAOLO 127 Tarkemmat ohjeet Tarkemmat ohjeet tämän säännön soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus. 128 Säännön voimaantulo ja kumottavat säännöt Tämä sääntö tulee voimaan Tällä säännöllä korvataan kokonaisuudessaan valtuuston / 54 hyväksymä hallintosääntö. Valtuuston hyväksymien muutosten voimaantulo: / 66 ( valtuuston päätöksen lainvoimaisuus), / 77 ( ) / 101 ( ) / 64 ( ) / 91 ( ) / 108 ( ) ja / 109 ( ) / 36 ( ) / 45 ( ) / 47 ( ) / 116 ( ) / 117 ( ) 45

46 MUHOKSEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.12. 2012 67 Muutokset kunnanvaltuusto hyväksynyt 23.5.2013 65, 27.3.2014 26 ja 15.6.2015 42 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012

MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 1 MERIJÄRVEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 4.12.2012 Kunnanvaltuusto 18.12.2012 2 Kunnanvaltuuston 18.12.2012 39 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 26.6.2007 hyväksymän

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot