Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )"

Transkriptio

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: TUNNETUILLE VELKOJILLE Ref: MLP/7E/CH/NA/CC/LO3554 Chris Coley Direct line: Direct fax: Dear Sirs Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeus), Chancery Divisionin päätös, Companies Court asianumero 545 vuodelta 2009 Tämä toinen raportti ( Raportti ) annetaan velkojille Nortel Networks Oy:n yrityssaneerauksen edistymisestä, sekä kirjeitse tapahtuvan velkojainkokouksen koollekutsumiseksi selvittäjien palkkion määrittelemiseksi Englannin lain mukaista, vuoden 1986 maksukyvyttömyyssäntöä, Sääntö 2.47:ää soveltaen. Ilmoitus (Lomake 2.25B) kirjeitse tapahtuvan kokouksen pitämiseksi ja ehdotetuiksi päätöksiksi on Raportin liitteenä 3. Täyttäkää lomake 2.25B haluamanne äänestystuloksen mukaisesti, sekä saatavan ilmoitus äänestystarkoituksiin lomake, ja palauttakaa molemmat lomakkeet yllä olevaan osoitteeseen mennessä ennen kello 12 (GMT). Tämä Raportti kattaa toimenpiteet ajalta ja Raportti liittyy päivättyyn selvittäjien ensimmäiseen raporttiin sekä päivättyyn selvittäjien saneerausohjelmaehdotukseen ( Saneerausohjelmaehdotus ). Jäljennös Saneerausohjelmaehdotuksesta löytyy osoitteesta: Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill Ernst & Young LLP:stä, osoite: 1 More London Place, London SE1 2AF, nimitettiin yhtiön selvittäjiksi ( Selvittäjät ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeuden, Oikeus ) määräyksellä ( Määräys ) Yhtiön johdon hakemuksesta. Määräyksen mukaisesti kullakin Selvittäjillä on yksin oikeus toteuttaa Selvittäjien toimivaltaan kuuluvat toimet. Tarkemmat tiedot Yhtiöstä ja yksityiskohdat Selvittäjien nimittämisestä ovat tämän Raportin liitteenä 1. Samana päivänä jona Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen, Oikeus antoi Nortel-yhtiöiden johdon hakemuksista Määräyksen koskien muita kahdeksaatoista Nortelkonsernin yhtiötä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa ( EMEA-alue ). Lisätietoja kaikista yhdeksästätoista yhtiöstä on liitteenä 1. Euroopan Yhteisön vuoden 2000 The UK firm Ernst & Young LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC and is a member firm of Ernst & Young Global Limited. A list of members names is available for inspection at 1 More London Place, London SE1 2AF, the firm s principal place of business and registered office.

2 2 maksukyvyttömyysasetuksen ( EY:n maksukyvyttömyysasetus ) 3 artiklan mukaisesti tuomioistuin, joka sijaitsee EY-jäsenvaltiossa ja jossa yhtiön pääintressien keskus ( COMI ) sijaitsee, on toimivaltainen aloittamaan yhtiötä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn. Oikeus totesi, että yhdeksäätoista EMEA-alueen yhtiötä ( EMEA-yhtiöt ) koskeva COMI sijaitsee Englannissa, joten Oikeus on toimivaltainen aloittamaan maksukyvyttömyysmenettelyn, eli Englannin lain mukaisen yrityssaneerauksen näissä yhtiöissä. Nortel-konsernin ( Konserni ) raportointi tapahtuu käyttäen valuuttana Yhdysvaltain dollareita ("US$") ja kaikki tässä Raportissa olevat summat on esitetty Yhdysvaltain dollareissa, ellei erikseen ole toisin mainittu. Tämän Raportin virallinen versio on tehty englannin kielellä. Mikäli teille on toimitettu käännös, käännös on toimitettu helpottamaan Raportin lukua, ja englanninkielistä versiota sovelletaan ensisijaisena tulkintalähteenä.

3 3 1. Yhteenveto ja yrityssaneerauksen edistyminen Vuoden 2009 alussa Selvittäjät vakauttivat ja jatkoivat liiketoimintaa, ylläpitivät asiakas- ja toimittajasuhteita ja implementoivat uudelleenjärjestelytoimenpiteitä tarpeen mukaan tietyissä yhteisöissä. EMEA-yhtiöiden velkojat hyväksyivät Saneerausohjelmaehdotuksen ilman muutoksia maaliskuussa 2009 pidetyissä velkojainkokouksissa. Selvittäjät ovat jatkaneet Yhtiön liiketoimintaa mahdollistaakseen sen, että Yhtiön velkojien jako-osuus olisi parempi kuin jos Yhtiö purettaisiin. Ajan myötä on tullut selväksi, että Nortelyhtiöiden liiketoimintaan kohdistuva rahoitus- ja markkinapaine edellyttää eri liiketoiminnan osa-alueiden myyntiä. Konserni operoi pääasiassa kolmella liiketoiminta-alueella: Yleispalvelut ( Enterprise ), Metro Ethernet Networks ( MEN ) ja teleoperaattoriliiketoiminta, joka koostuu Global System for Mobile Communications osa-alueesta ( GSM ), Carrier VoIP Application Solutions osa-alueesta ( CVAS ) ja Code Division Multiple Access osa-alueesta ( CDMA ). Tämän Raportin päiväykseen mennessä Selvittäjät ovat solmineet myyntisopimukset koskien kaikkia Konsernin suurimpia globaaleja liiketoimintoja, pois lukien pienehkö Multiservice Switch osa-alue ( MSS ), joista kaupoista on ennen transaktiokuluja saatu yhteensä 2,9 miljardia US$:a. Kaikki kaupat on toteutettu ja toteutetaan Konserninlaajuisesti Yhdysvaltain konkurssisäännön (US Bankruptcy Code) Section 363 mukaisesti niin sanottua stalking horse prosessia hyödyntäen, ellei toisin erikseen ole mainittu. Konserni jatkaa ostajan etsimistä MSS-liiketoiminnalle, jäljellä oleville immateriaalioikeuksille, sekä muille vielä myymättä oleville omistuksille. Kaikki myyntiprosessit odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen kvartaalin päättyessä, tai hieman sen päättymisen jälkeen. Tänä aikana Selvittäjät jatkavat läheistä yhteistyötä Pohjois-Amerikan yhtiöiden osalta liiketoimintojen arvon säilyttämiseksi kunnes kaupat oat toteutuneet ja kyseiset liiketoimintaosat siirtyvät ostajille. Konsernin liiketoiminnan integroidusta luonteesta johtuen on tarpeellista, että Konsernin yhtiöt toimittavat siirtymäpalveluja liiketoimintaosa-alueiden ostajille yhden vuoden kuluessa kaupan toteuttamisesta. Tällaisia siirtymäpalveluja ovat muun muassa konttoritiloja, infrastruktuurin tukea ja yleistukea koskevat palvelut, jotka mahdollistavat ostajalle liiketoiminnan itsenäisen jatkamisen. Ostaja vastaa näistä palveluista aiheutuvista suorista kustannuksista. Globaaleista myynneistä saadut varat sijoitetaan sulkutilille kunnes varojen jaosta Konsernin yhtiöiden kesken on päätetty. Myyntivoittojenjakotapa on parhaillaan neuvottelujen alaisena. On todennäköistä, että myyntivoittojenjakotapa tullaan hyväksyttämään Yhdysvaltain ja Kanadan oikeusistuimissa, sekä Englannin korkeimmassa oikeudessa (English High Court). Yllä sanotun mukaisesti Selvittäjät jatkavat velkojille tulevan paremman jako-osuuden tavoittelua, kuin jos Yhtiö purettaisiin. Selvittäjät uskovat että loput liiketoimintojen osat tullaan myymään velkojien edun mukaisesti, ja tämä seikka on tärkein peruste päätökselle jatkaa liiketoimintaa Konsernissa. Lisätietoa on annettu Raportin seuraavissa jaksoissa.

4 4 2. Liiketoimintojen myyntistrategia Selvittäjät uskovat, että liiketoimintojen myynnistä seuraa Yhtiön velkojille paras mahdollinen jako-osuus myyntihintojen, työpaikkojen säilyttämisen ja työvoiman siirtojen, sekä tiettyjen asiakas- ja toimitussopimusten siirtojen kautta. Kaikki liiketoimintoja koskevat kaupat on tarkoitus toteuttaa globaalilla tasolla. Ellei toisin ole mainittu, kaupat toteutetaan Yhdysvaltain konkurssisäännön (US Bankruptcy Code) Section 363 mukaisesti niin sanotussa stalking horse huutokauppaprosessissa. Tässä prosessissa valitaan tarjoaja, joka sitoutetaan sopimusperusteisesti ostamaan liiketoimintaosa-alue, ellei huutokauppaprosessin seurauksena saada parempaa tarjousta. Tarjoajan valintaa seuraavana määräaikana tiettyjen ehtojen on täytyttävä (esimerkiksi kilpailuoikeudelliset lupa-asiat) ennen kuin kauppa toteutetaan. Mikäli ehdot eivät täyty, kauppa ei toteudu. Prosessi tarjoaa kohtuullisen varmuuden kaupan toteutumisesta, säilyttäen kuitenkin kilpailuaspektin mahdollisimman hyvän tuoton saavuttamiseksi. Huutokauppaprosessi toteutetaan Yhdysvaltain ja Kanadan tuomioistuimissa hyväksyttyjen huutokauppaparametrien mukaisesti ja kyseinen prosessi on yleinen Pohjois-Amerikassa. Selvittäjät ovat olleet ja tulevat myös jatkossa olemaan aktiivisesti mukana näissä huutokauppaprosesseissa, sekä Yhdysvaltain ja Kanadan oikeuksien mukaisissa huutokauppaparametrien laadinnassa. Julkistetut kaupat Seuraavat stalking horse kaupat on tehty tämän Raportin päiväykseen mennessä. Ilmoitetut kauppahinnat ovat suuntaa antavia ja niissä ei ole huomioitu mahdollisia kaupasta aiheutuneita kuluja ja vähennyksiä. Layer 4-7 liiketoiminnan myynti Eräät Konsernin yhtiöistä toteuttivat miljoonan US$:n divestoinnin Radware Ltd:lle koskien Konsernin Virtual Service Switches liiketoimintaa. Kaupan tuotto säilytetään jakoa varten sulkutilillä kunnes Konsernissa on sovittu myyntivoiton jakotavasta. Yhtiö ei ole osallisena tässä kauppaa koskevassa sopimuksessa. CDMA-liiketoiminnan myynti Konserni ilmoitti tekevänsä stalking horse liiketoimintakauppasopimuksen Nokia Siemens Networks B.V:n kanssa koskien lähinnä Pohjois-Amerikan CDMA-liiketoimintaa ja osia LTE Acces omaisuudesta. Myöhemmin, huutokauppaprosessin seurauksena Konserni ilmoitti, että Ericsson AB ostaa kyseiset liiketoiminta-alueet 1,13 miljardilla US$:lla, joka kauppa edellytti Yhdysvaltain ja Kanadan konkurssituomioistuinten hyväksyntää. Kauppa päätettiin Kyseinen transaktio kattaa vain Pohjois-Amerikan CDMA-liiketoiminnan ja pienikokoinen EMEA CDMA liiketoiminta ei kuulu transaktion piiriin. EMEA-yhtiöt, mukaan lukien Yhtiö, ovat kuitenkin kelpoisia saamaan osuuden kauppahinnan jaossa.

5 5 Yhtiöllä ja muilla EMEA-yhtiöillä on joitakin olemassaolevia CDMA-sopimuksia. EMEAyhtiöiden toiminnan suojaamiseksi Selvittäjät ovat neuvotelleet muutamia back to back toimitus- ja lisenssisopimuksia jotta EMEA-yhtiöt voivat jatkaa CDMA-sopimusten toteuttamista. Tämä mahdollistaa olemassa olevien sopimusten mukaisten toimintojen jatkamisen normaalisti sopimusten voimassaolon päättymiseen saakka. Enterprise-liiketoiminnan myynti Konserni ilmoitti tekevänsä stalking horse liiketoimintaa ja osakekantaa koskevaan sopimuksen Avaya Incin kanssa koskien Konsernin Pohjois-Amerikan, Karibian ja Latinalaisen Amerikan ( CALA-alue ), Aasian ja Tyynen meren alueen Enterprise Solutions liiketoimintaa, sekä EMEA-alueen Enterprise Solutions liiketoimintaa koskevaan sopimukseen Avaya Incin kanssa. Näiden kauppojen kauppahintojen yhteismäärä oli 475 miljoonaa US$:a. Sopimus kattaa maailmanlaajuisesti lähes kaikkien Enterprise Solutions liiketoiminta-alueiden myynnin. Liiketoimintojen huutokauppaprosessi alkoi New Yorkissa, johon osallistui toinenkin tarjoaja. Huutokauppa päättyi ja Avaya julistettiin voittavaksi tarjoajaksi suuntaa antavana transaktiohintana 900 miljoonaa US$:a. Tämän jälkeen Yhdysvaltain ja Kanadan oikeudet hyväksyivät transaktion Tämä transaktio johtaa useiden työpaikkojen ja sopimusten siirtymiseen EMEA-alueella. Kaupan tuotto säilytetään jakoa varten sulkutilillä kunnes myyntivoiton jaosta yksittäisille Konsernin yhtiöille on päästy sopimukseen. MEN-liiketoiminnan myynti MEN-liiketoimintaa, joka koostuu Optical Networking ja Carrier Ethernet liiketoiminnoista, on markkinoitu stalking horse kauppaa varten. MEN Carrier Data ja EFA liiketoimintoja tullaan todennäköisesti markkinoimaan erillisinä. Stalking horse prosessi aloitettiin huhtikuussa Pohjois-Amerikka-vetoisena, mutta Selvittäjien M&A-tiimi oli mukana prosessissa huomattavissa määrin. Ciena Corporationin ( Ciena ) tekemä stalking horse tarjous julkaistiin , suuntaa-antavan kauppahinnan ollessa 30 miljoonaa US$:a käteistä ja 10 miljoonaa Cienan osaketta. Stalking horse tarjouksen julkaisupäivänä Cienan osakkeiden arvo oli 13 US$/osake, joka indikoi 520 miljoonan US$:n kauppahintaa (390 miljoonaa US$ käteistä lisättynä osakkeiden arvolla, 130 miljoonalla US$:lla, per kaupanteon päättyessä). Liiketoiminnan huutokauppaprosessi aloitettiin New Yorkissa, johon osallistui toinenkin tarjoaja. Tarjousta seuranneissa kolmipäiväisissä neuvotteluissa huutokauppa päätettiin ja Ciena julistettiin voittavaksi tarjoajaksi kauppahinnalla, joka koostui 530 miljoonasta US$:sta käteisenä, sekä 239 miljoonan US$:n arvoisesta vaihtovelkakirjasta, kauppahinnan ollessa näin ollen 769 miljoonaa US$:a. Transaktio hyväksyttiin Kanadan ja Yhdysvaltain konkurssituomioistuinten yhteisistunnossa Tämän Raportin päiväykseen mennessä Ciena on saanut jo Yhdysvaltain ja

6 6 Kanadan kilpailuoikeusviranomaisten hyväksynnän, mikä on tärkeä seikka transaktion päättämisen kannalta. Noin Nortelin työntekijää on maailmanlaajuisesti tämän transaktion piirissä, ja heistä 325 työskentelee EMEA-alueella. Transaktion piirissä olevat työsuhteet siirtyvät ostajalle. GSM / GSM-R liiketoiminnan myynti GSM-liiketoiminta on luonteeltaan globaali ja noin 30 % sen liikevaihdosta syntyy EMEAalueella (pääosin Ranskassa ja muissa Keski-Euroopan maissa) mukaan lukien EMEA GSM-R (rautatiet) liiketoiminta (noin 15 % maailmanlaajuisesta liikevaihdosta). Konserni on pyrkinyt vähäisellä menestyksellä hankkimaan tarjouksia liiketoimintaosa-alueesta stalking horse prosessin kautta. Tämän seurauksena tehtiin päätös tarjousten hakemisesta niin kutsutun naked auction prosessin kautta (huutokauppa, joka toteutetaan ilman stalking horse tarjoajaa). Tarjousten jättöaikaa pidennettiin saakka useampien tarjousten saamiseksi. Huutokauppa aloitettiin New Yorkissa ja se päättyi Kapsch CarrierCom AG:n ( Kapsch ) ja Telefonaktiebolaget LM Ericssonin ( Ericsson ) yhteistarjouksen julistamiseen voittavaksi tarjoukseksi, 103 miljoonan US$:n suuntaa-antavalla kauppahinnalla. Tämä kauppa tulee turvaamaan Konsernissa, arviolta noin 680 työpaikan säilymisen, mukaan lukien EMEAalueen työsuhteita. Transaktio hyväksyttiin Kanadan ja Yhdysvaltain konkurssituomioistuinten yhteisistunnossa CVAS-liiketoiminnan myynti Nortel ilmoitti tekevänsä stalking horse liiketoimintakauppasopimuksen Genband Incin ( Genband ) kanssa 282 miljoonan US$:n suuntaa-antavalla kauppahinnalla. Rahoittaakseen transaktion Genband tekee yhteistyötä yhden suurimmista osakkeenomistajistaan, One Equity Partners II, L.P.:n ( OEP ) kanssa. OEP toimii JP Morgan Chase & Co:n sijoitusten ja sitoumusten hallinnoijana private equity transaktioissa. Tämä stalking horse transaktio kattaa lähes kaikkien CALA, Aasia ja EMEA alueiden omaisuuserienmyynnit. Kauppahinnasta tehdään tyypillisesti tiettyjä käyttöpääomavähennyksiä, joita sovelletaan kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti transaktion toteuttamispäivänä, ja joiden odotettu arvo on noin 100 miljoonaa US$:a. Näin ollen nettokauppahinnan odotetaan olevan noin 180 miljoonaa US$:a. Stalking horse transaktio on tärkeä virstanpylväs EMEA-yhtiöille, sillä transaktiolla siirtyvät kaikki 314 EMEA CVAS liiketoiminnan työntekijää, CVAS-sopimukset (muutamia sopimuksia pois lukien) ja sopimusvelvoitteet. Transaktiosta saatava tuotto, kuten muissakin toteutetuissa transaktioissa, tullaan jakamaan myöhemmin sovittavan globaalin myyntivoittojen jakotavan mukaisesti.

7 7 CVAS-liiketoimintan huutokauppamenettelyä koskeva määräys annettiin Yhdysvaltain ja Kanadan konkurssituomioistuimissa tammikuussa Huutokauppapäiväksi määrättiin Muut huomioon otettavat tarjoukset edellytettäneen toimitettavan tähän mennessä. Tulevat transaktiot Huomioon ottaen Konsernin liiketoimintojen integroidun luonteen, Selvittäjät jatkavat läheistä yhteistyötä Pohjois-Amerikan johtajiston kanssa sen selvittämiseksi, löytyykö ulkopuolisilta tahoilta kiinnostusta ostaa jäljellä olevat osat Konsernin liiketoiminnoista, joissa Yhtiöllä on intressi. Mahdollisuuksia muiden liiketoimintayksiköiden, lähinnä CVAS ja MSS liiketoimien myyntiin arvioidaan parhaillaan. Lisäksi Konsernilla jäljellä olevaa immateriaalioikeussalkkua tutkitaan parhaillaan.

8 8 3. Liiketoiminta ja operatiivinen katsaus Konsernin sisällä Teleoperaattoriliiketoiminta (GSM, CVAS ja CDMA), sekä MEN-liiketoiminta generoi liikevoittoa. Enterprise-liiketoiminta sen sijaan on tappiollista. Liiketoimintaa on jatkettu kaikilla liiketoiminta-alueilla jälkeen liiketoimintojen helpomman myynnin mahdollistamiseksi. Kuten aikaisemmin on raportoitu, Yhtiö on ns. cost-plus-yhtiö ( CPE ), jonka liikevoitto on 1,0 miljoonaa US$:a ja kulupohja 0,5 miljoonaa US$:a, nettotuloksen ollessa siten 0,5 miljoonaa US$:a per Selvittäjät jatkavat liiketoimintaa maksimoidakseen mahdollisten liiketoimintaosa-alueita ja muita omistuksia koskevien kauppojen arvon, sekä vähentääkseen mahdollisten vaatimusten ja muiden piilevien vastuiden määrää. Selvittäjät tarkastelevat liiketoiminnan jatkamista koskevaa päätöstä suhteessa sen vaikutukseen velkojien intresseihin. Selvittäjien mukaan mahdolliset realisointiarvot Yhtiön liiketoimintojen myynnistä toimivina yksiköinä johtanee parempaan jako-osuuteen velkojille kuin jos liiketoiminta lopetettaisiin ja Yhtiön omistukset myytäisin paloittain. Asiakkaat Konsernin asiakaskunta on suurilta osin säilynyt uskollisena ja tukenut globaalia uudelleenjärjestelyä. Konserni on säilyttänyt läsnäolonsa markkinoilla ja voittanut uusia asiakassopimuksia sekä uusinut tärkeitä olemassa olevia asiakassuhteita myös nykyisessä haastavassa markkinatilanteessa. Selvittäjät jatkavat yhteistyötä Yhtiön johdon kanssa sen varmistamiseksi, että saatavien kotiutus asiakkailta toteutetaan tehokkaasti myös jatkossa. Niissä tapauksissa joissa asiakkaat ovat tehneet suorituksia hitaalla aikataululla Selvittäjät ovat keskustelleet kyseisen asiakkaan kanssa avointen asioiden selvittämiseksi ja maksujen vauhdittamiseksi. Toimittajat Tärkeimmät toimittajat jatkavat uudelleenjärjestelyprosessin tukemista, mikä seikka on tukenut Selvittäjien toimintasuunnitelmaa. Selvittäjät ovat tehneet mittavia toimenpiteitä varmistaakseen jatkuvat toimitukset ja neuvoneet toimittajia liiketoimintaosa-alueiden myynnissä, mukaan lukien liiketoimintojen siirtymistä koskevissa ajoitus- ja toimintakysymyksissä. Uudelleenjärjestelytoimenpiteet Irtisanomisia ei Yhtiön osalta ole toteutettu globaalin työntekijöiden määrän vähennyksen osana, josta ilmoitettiin helmikuussa 2009.

9 9 4. Menot ja tulot Liitteenä 2 on erittely Selvittäjien kuluista ja menoista Yhtiön osalta ajalta , joista menojen kokonaismäärä on US$0.7 miljoonaa ja tulojen määrä US$0.7 miljoonaa. Liiketoimintakatsaus on esitelty yllä kohdassa 3. Yhtiöllä on käteisvaroja ja talletuksia eri valuutoissa yhteensä US$0.1 miljoonaa per Menojen ja tuloja koskeva yhteenveto koostuu saaduista ja maksetuista käteissuorituksista, eikä se ennakoi tulevaisuudessa realisoituvia tuottoja, mukaan lukien liiketoimintojen myynneistä saatuja voittoja jotka säilytetään sulkutilillä Konsernin laajuisesti. Lisätietoja löytyy Liitteen 2 yksityiskohtaisista muistiinpanoista.

10 10 5. Selvittäjien palkkio- ja kulukorvaus Lakisääteiset määräykset koskien Selvittäjien palkkiota löytyvät Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.106:sta. Lisätietoa Selvittäjien laskutusperusteista koskien palkkio- ja kulukorvausta on liitteessä 3. Koska velkojatoimikuntaa ei ole muodostettu, vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain Sääntö 2.106:n mukaan Selvittäjien palkkio voidaan määrittää velkojainkokouksen päätöksellä. Selvittäjien ensimmäisen raportin jälkeen velkojat hyväksyivät Selvittäjien palkkion Yrityssaneeraukseen käytetyn ajan perusteella olevan ajalta yhteensä GB :aa. Ajalla Selvittäjien palkkio on ollut GB :aa, josta GB :aa on nostettu päivätyn tuomioistuimen määräyksen mukaisesti. Selvittäjät hakevat täten kirjeitse tapahtuvalla kokouksella (ks. jakso 6) seuraavaa päätöstä velkojilta, koskien palkkiotaan liittyen Yhtiön yrityssaneeraukseen: (i) että Selvittäjien palkkio saakka, eli yhteensä GB :aa plus ALV hyväksyttäisiin; ja (ii) että Selvittäjillä olisi oikeus jatkossa nostaa ajoittain oman harkintansa mukaan ajankäytön mukainen korvaus kuluistaan ja palkkiostaan ilman velkojien erillistä suostumusta Liitteenä 3 on yksityiskohtainen selvitys käytetystä ajasta, käytetyistä laskutushinnoista kunkin henkilön tuntitaksan mukaisesti, sekä kertomus tehdyistä toimenpiteistä ajalta Association of Business Recovery Professionals :n Statement of Insolvency Practice No. 9:n mukaisesti. Yksityiskohdat Selvittäjien ajankäytöstä ja tuntitaksoista tullaa toimittamaan velkojille myös vastaisuudessa annettavissa raporteissa. Maksut muille asiantuntijoille Selvittäjät ovat lisäksi käyttäneet seuraavia asiantuntijoita apunaan Yrityssaneerauksessa. Nämä asiantuntijat työskentelevät aikakustannusperusteisesti ja heidän laskutustaan seurataan sisäisillä tarkistusprosesseilla. Muille asiantuntijoille on maksettu mennessä seuraavat palkkiot: Herbert Smith LLP GB 105,652 (juridinen neuvonanto) Local Counsel GB 42,855 (juridinen neuvonanto)

11 11 6. Muut asiat Yrityskiinnitys Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain jakso 176(A) ei sovellu tähän Yrityssaneeraukseen, koska yrityskiinnityksiä ei ole velkojen vakuutena ja siten Säädettyä osuutta ei oteta syrjään yrityskiinnitysvelkojia varten. Pohjois-Amerikan vaatimukset Pohjois-Amerikassa Nortelin kanadalaiset yhtiöt ovat hakeneet kanadalaisen yhtiöiden velkojen järjestelyä koskevan lain ( CCAA ) ja yhdysvaltalaiset yhtiöt Chapter 11:n mukaisten menettelyjen kautta määräyksiä koskien virallisia vaatimusprosesseja eri tuomiopiireissä. Molemmissa tuomiopiireissä on annettu kuulutus vaatimusten esittämiseksi, mukaan lukien toimittajien vaatimukset, jotka ajoittuvat aikaan ennen Määräaika tällaisten vaatimusten esittämiselle oli Niiden velkojien joilla on vaatimuksia jommassakummassa tuomiopiirissä tulee hakea juridista neuvoa vaatimusten käsittelyyn. Lisätietoa vaatimuksista ja prosessista löytyy osoitteesta: Kirjeitse toteutettava velkojainkokous Kuten edellä on todettu, kutsun täten koolle kirjeitse tapahtuvan velkojainkokouksen hakeakseni velkojien hyväksynnän Selvittäjien palkkiolle. Liitän oheen Lomake 2.25B:n, sekä jäljennöksen ehdotetuista päätöksistä. Merkitkää kunkin ehdotetun päätöksen yhteyteen, äänestättekö kyseisen päätöksen tekemisen puolesta vai sitä vastaan. Palauttakaa täytetty lomake 2.25B sekä päätösehdotukset klo 12 (GMT) mennessä.

12 12 7. Tulevaisuuden toimenpiteet saneerausmenettelyssä Myyntivoittojen jakotavasta päättäminen Liiketoimintaosa-alueiden myynnit Liiketoimintaosa-alueiden myynnistä saadut varat sijoitetaan globaalille sulkutilille transaktioita päätettäessä ja myyntivoitoista tullaan jakamaan osuudet myyjäyhteisöille. Kyseisten varojen jakaminen myyjäyhteisöjen välillä Yhtiö, sekä muut EMEA-yhtiöt mukaan lukien, on tärkeä asia sekä Selvittäjille että Nortel Networks Ltd:lle tuomioistuimen asettamalle valvojalle (kanadalainen yhtiö), sekä Nortel Networks Incin vakuudettomien velkojien velkojatoimikunnalle (yhdysvaltalainen yhtiö), jotka toimivat yhdysvaltain yhtiön osalta Chapter 11:n mukaisessa luottamusasemassa. Selvittäjät, Nortel Networks Ltd ja Nortel Networks Inc (yhdessä valvojan ja vakuudettomien velkojien velkojatoimikunnan juridisten neuvonantajien kanssa) ovat neuvotelleet myyntivoittojen jakotavasta sen selvittämiseksi, miten liiketoimintaosa-alueiden myynneistä saadut varat jaetaan Nortel-yhtiöiden välillä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kyseisten myyntivoittojen jaosta päätetään välimiesmenettelyssä, johon jokainen yhtiö jolla on vaatimus myyntivoittoon, osallistuu. Välimiesmenettely toteutettaisiin käyttäen kolmea kansainvälisesti tunnustettua välimiestä. On mahdollista, että myyjäyhteisöt pääsevät sopimukseen myyntivoittojen jaosta (ilman tarvetta välimiesmenettelyyn) tai toisaalta eivät kykene sopimaan välimiesmenettelyn toteutustavasta. Mikäli välimiesmenettelystä ei Kanadan ja Yhdysvaltain yhtiöiden osalta voida sopia, myyntivarojen jakamista koskevasta prosessista päättänevät tuomioistuimet. Selvittäjät huolehtivat neuvottelujen aikana siitä, että Yhtiön velkojien etu otetaan neuvotteluissa huomioon. Velkojien jako-osuudet Toistaiseksi on vielä liian aikaista esittää arvioita velkojien mahdollisten jako-osuuksien määrästä ja maksuaikataulusta johtuen käynnissä olevista, useita Yhtiön liiketoimintojen osia koskevista myyntiprosesseista. Selvittäjät odottavat omaavansa paremman käsityksen omistusten realisoinnista kertyvistä varoista ja vaatimusten, mukaan lukien piilevät vaatimukset, määrästä (jotka voivat oikeuttaa jako-osuuden määrään) kun liiketoimintoja koskevat kaupat on saatu päätökseen, työsuhteet on siirretty ostajille, eräät asiakas- ja toimitussopimukset on uusittu ostajien hyväksi ja myyntivoittojenjakotavasta on päätetty. Myyntivoittojenjakotapaan ja siitä saatuihin varoihin (jotka tulevat olemaan olennainen osa velkojien saamaa jako-osuutta) liittyen Selvittäjät seuraavat välimiesmenettelyn toteuttamista ja mahdollisuutta saada aikaan sopimus myyntivoittojen jaosta. Selvittäjien mukaan ei ole Yhtiön ja sen velkojien intressissä määritellä ja julkistaa näkemystä odotettavissa olevien jako-

13 13 osuuksien määrästä; tällainen arvio saattaisi vaikeuttaa Yhtiön asemaa mahdollisessa välimiesmenettelyssä tai neuvotteluissa myyjäyhteisöjen kanssa. Liiketoimintoja koskevat kaupat ovat monimutkaisia, ja sopimusten ja kaupan päättämisen välillä kuluu tavanomaisesti muutamia kuukausia. Selvittäjien toimintaa tulee todennäköisesti jatkaa (mahdollisesti 12 kuukauden ajan tai joidenkin yhtiöiden osalta pidempään) siirrettäessä liiketoimintaosia ostajille. Koska liiketoimintaosa-alueita koskevat kaupat on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2010 puoleen väliin mennessä, on todennäköistä, että Selvittäjät pyytävät ulkopuolisia velkojia ilmoittamaan vaateensa vuoden 2010 osalta. Tämän vuoksi Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain mukaisesti Selvittäjät tulevat lähettämään velkojille tiedotteen vaatimuksista. Yrityssaneerauksen jatkaminen Selvittäjät hakivat Oikeudelta pidennystä Selvittäjien toimikaudelle Yhtiön ja muiden EMEA-yhtiöiden osalta. Hakemus hyväksyttiin ja Selvittäjien toimikautta jatkettiin 24 kuukaudella. Tämän määräyksen mukaisesti Yrityssaneerausmenettelyt päättyvät Yrityssaneerauksen lopettamista koskevat seikat Muutamat Saneerausohjelmaehdotuksessa esitetyt, yrityssaneerauksen lopettamista koskevat vaihtoehdot (ks. Saneerausohjelmaehdotus) koskien velkojien saatavia ja varojenjakoja velkojille säilyvät mahdollisina ja Selvittäjät tutkivat niitä. Selvittäjät palaavat näihin seikkoihin, kun liiketoimintaosa-alueita koskevat kaupat on saatu päätökseen, omaisuus on realisoitu ja yrityssaneerausvastuut katettu.

14 14 Selvittäjät raportoivat teille jälleen joko yrityssaneerauksen päättyessä tai kuuden kuukauden kuluessa, siitä riippuen, kumpi ajankohta on aikaisempi. Nortel Networks Oy:n (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) puolesta SJ Harris Selvittäjä Liitteet: Tietoa Yhtiöstä Selvittäjien kuitit ja maksut Yhteenveto Selvittäjien ajankäytöstä Selvittäjien laskutus- ja kulumenettelytavat Lomakkeet kirjeitse toteutettavaa velkojainkokousta varten For the Companies listed below, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales in the UK authorises AR Bloom, SJ Harris and CJW Hill to act as Insolvency Practitioners under section 390(2)(a) of the Insolvency Act 1986 and the Association of Chartered Certified Accountants in the UK authorises A M Hudson to act as an Insolvency Practitioner under section 390(2)(a) of the Insolvency Act The affairs, business and property of the Companies are being managed by the Joint Administrators, AR Bloom, SJ Harris, AM Hudson and CJW Hill who act as agents of the Companies only and without personal liability. The Companies are Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks SA; Nortel GmbH; Nortel Networks France SAS; Nortel Networks NV; Nortel Networks SpA; Nortel Networks BV; Nortel Networks Polska SP Zoo; Nortel Networks Hispania SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks sro; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding BV The affairs, business and property of Nortel Networks (Ireland) Limited are being managed by the Joint Administrators, A R Bloom and DM Hughes, who act as agents of Nortel Networks (Ireland) Limited only and without personal liability. Nortel Networks SA was placed into French liquidation judiciaire on 28 May The business and assets of the company that are situated in France are now under the control of an administrateur judiciaire

15 Liite 1 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Yhtiön tiedot Y-tunnus: Yhtiön nimi: Osoite: Toiminimihistoria: Nortel Networks Oy Arabianranta 6, 00560, Helsinki, Suomi Bay Networks Finland Oy Tiedot Selvittäjistä ja heidän nimittämisestään Selvittäjät: AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris ja CJW Hill Ernst & Young LLP:stä, 1 More London Place, London, SE1 2AF Määräyksen pvm: Tuomioistuin: Asianumero: Selvittäjien vastuunjako: High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, Yhtiön johdon hakemuksesta High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - case 545 vuonna 2009 Kenellä tahansa Selvittäjistä on yksin oikeus toteuttaa/toimeenpanna tarpeelliset tai Selvittäjien valtuuttamat toimenpiteet Lausunto EY-sääntelystä EY:n maksukyvyttömyysasetus soveltuu tähän Yhtiön yrityssaneeraukseen ja yrityssaneeraustoimenpiteet kuuluvat pääprosessiin. Tästä seuraa että Yrityssaneeraus toteutetaan Iso-Britannian maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, eikä siihen sovelleta minkään muun Euroopan Unionin jäsenmaan lainsäädäntöä.

16 Osakepääoma Osaketyyppi Rekisteröity osakepääoma Liikkeellelaskettu & täysin maksettu Määrä Määrä Tavallinen 100 8, ,500 Osakkeenomistaja Nortel Networks International Finance & Holdings B.V. 100% Yhtiön johto (nykyiset ja viimeisen kolmen vuoden ajalta) ja Yhtiön (nykyinen) sihteeri Nimi Johtaja tai sihteeri Nimityspäivä Eroamispäivä Nykyinen osakeomistus Rob Haitsma Johtaja 05/02/ /01/ Sharon Rolston Johtaja 15/08/ Joe O Connor Johtaja 15/02/ /01/ Simon Freemantle Johtaja 14/01/ Gordon Davies Johtaja 14/01/ BDO - corporate secretary Sihteeri n/a - -

17 Yhteenveto konsernirakenteesta Nortel Networks Corporation (Canada) Nortel Networks Limited (Canada) USA Asia OCEANIC NNUK CALA Nortel Networks SA (France) Nortel Networks (Ireland) Dormant companies Nortel Networks International Finance & Holding BV (Netherlands) Northern Telecom France Nortel Networks s.r.o. (Czech) Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks AG Switzerland Nortel Networks (Scandinavia) AS (Norway) Nortel Networks S.p.A (Italy) Nortel Networks South Africa (Proprietary) Limited (RSA) Nortel Networks N.V. (Belgium) Nortel Networks France SAS Nortel Networks Engineering Service Kft. (Hungary) Nortel Networks Slovensko s.r.o. (Slovak) Nortel Networks Romania Srl (Romania) Nortel Networks O.O.O. (Russia) Nortel Networks (Portugal) S.A. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (Poland) Nortel GmbH (Germany) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Israel) Nortel Ukraine Limited Nortel Networks BV (The Netherlands) Nortel Networks AB (Sweden) Nortel Networks Hispania S.A. (Spain) Nortel Networks Netas Telekomunikasyion (Turkey) Dormant companies Nortel Networks Israel (Sales and Marketing) Limited Dormant company Nortel Networks Oy (Finland) Reference The EMEA Companies in UK administration procedures

18 EMEA yhtiöt Englannin yrityssaneerausprosessissa: Yhteisö Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal S.A. Nortel Networks Hispania S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Maa Englanti Ranska Ranska Irlanti Saksa Suomi Romania Ruotsi Belgia Italia Alankomaat Alankomaat Puola Itävalta Tsekki Unkari Portugali Espanja Slovakia

19 Liite 2 Nortel Networks Oy (Yrityssaneerauksessa/In Administration) Selvittäjien yhteenveto menoista ja tuloista ajalla Valuutta: USD Jakso Jakso Yhteensä asti Alkusaldo 51,636-51,636 Tulot Liiketoiminta: - Konserninsisäinen 855, ,224 1,505,791 - Muut verot 25,113 89, ,402 - Liikasuoritusten palautukset 3, ,296 - Saneerauksen alun jälkeiset myynnit - 1,383 1,383 - Muut tulot Muut: - Vieraan valuutan määräiset tapahtumat 3,867 2,623 6,489 - Pankkikorot , ,694 1,631,669 Menot Liiketoiminta: - Palkat, henkilökuntaedut ja työnantajamaksut (276,656) (237,781) (514,438) - Muut menot (55,160) (97,776) (152,935) - Kiinteistökulut (52,924) (62,295) (115,219) - Eläkemaksut (74,821) - (74,821) - Hyödykkeet (15,737) (35,164) (50,901) - Toimittajat (2,142) (91) (2,233) Muut: - Selvittäjien palkkiot ja kulut (249,753) (140,106) (389,860) - Juristien palkkiot (157,104) (83,186) (240,290) - Muut asiantuntijapalveluiden kulut (22,144) (49,508) (71,652) - Pankkikulut ja korot (444) (1,264) (1,708) (906,884) (707,173) (1,614,057) Loppusaldo 32,726 69,247 Tilin täsmäytykset: Nykyiset tilit 35,783 11,648 Paikalliset talletustilit - - Yrityssaneerauksen talletustilit - 57,600 35,783 69,247

20 Nortel Networks Oy (Yrityssaneerauksessa/In Administration) Selvittäjien yhteenveto menoista ja tuloista ajalla Valuutta: EUR Jakso Jakso Yhteensä asti Alkusaldo 40,093-40,093 Tulot Liiketoiminta: - Konserninsisäinen 640, ,589 1,080,902 - Muut verot 18,795 63,327 82,121 - Liikasuoritusten palautukset 2,366-2,366 - Saneerauksen alun jälkeiset myynnit Muut tulot Pankkikorot , ,929 1,166,602 Menot Liiketoiminta: - Palkat, henkilökuntaedut ja työnantajamaksut (207,052) (162,227) (369,279) - Muut menot (41,282) (68,500) (109,782) - Kiinteistökulut (39,609) (43,099) (82,708) - Eläkemaksut (53,709) - (53,709) - Hyödykkeet (11,778) (24,761) (36,538) - Toimittajat (1,603) - (1,603) Muut: - Selvittäjien palkkiot ja kulut (186,917) (92,936) (279,853) - Juristien palkkiot (117,578) (54,910) (172,487) - Muut asiantuntijapalveluiden kulut (16,572) (34,862) (51,434) - Pankkikulut ja korot (332) (894) (1,226) (676,431) (482,187) (1,158,618) Loppusaldo 25,335 48,077 Tilin täsmäytykset: Nykyiset tilit 25,335 8,087 Paikalliset talletustilit - - Yrityssaneerauksen talletustilit - 39,990 25,335 48,077

21 Kommentit menot ja tulot Huomiot Menoihin ja tuloihin Huomatutus 1 Tilisaldot on ilmoitettu paikallisessa valuutassa (EUR), sekä lisäksi kaikkien yhtiöiden osalta US$:ssa. Avaavan taseen luvut on muunnettu käyttämällä Yhtiöltä saatuja tammikuun 2009 lopun käteiskauppakursseja ja päättävän taseen luvut on muunnettu käyttämällä joulukuun 2009 lopun käteiskauppakursseja. Tämä menettely noudattaa Yhtiön sisäistä raportointipolitiikkaa. Liiketoimet jotka on toteutettu näiden ajankohtien välillä raportointijakson aikana on muutettu keskimääräisiä käteiskauppakursseja käyttäen, jotka kurssit on saatu Oanda-palvelusta. Huomautus 2 Kuittien ja maksujen yhteenvedossa käytetyt luvut ovat Yhtiöltä saatuja ja tilintarkastamattomia. Merkittävät erät on tarkistettu määrältään ja kohtuullisuudeltaan. Huomautus 3 Kaikki määrät koskien kuitteja ja maksuja on ilmoitettu bruttona sisältäen ALV:n tarpeen mukaan. Huomautus 4 Kaikki summat on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa, ellei toisin erikseen mainittu. Saadut maksut (Tulot) Yhtiön euromääräisillä tileillä oli US$:n edestä varoja saneerauksen alkaessa. Tulojen kokonaismäärä jälkeen on noin US$. Tähän sisältyy lähinnä konserninsisäisiä maksuja ja veroja. Konserninsisäiset tulot Konserninsisäisten tulojen summa jälkeiseltä ajalta on US$:a. Tämä summa liittyy Nortel Networks (Ireland) Limitedin tarjoamiin palkanlaskentapalveluihin. Yhtiö on maksanut kaikki kulut ja Nortel Networks (Ireland) Limited korvaa nämä kvartaaleittain Yhtiölle. Muut verot Muiden verokuittien määrä jälkeen on noin US$:a liittyen myynti- ja tuloveron palautuksiin Yhtiölle. MAKSUT

22 Maksujen kokonaismäärä jälkeen on noin US$. Tämä liittyy lähinnä palkanlaskentaan sekä yrityssaneeraukseen liittyviin kuluihin. Palkanlaskenta Palkanlaskennan kulut jälkeen ovat noin US$:a ja sisältävät nettopalkat, sekä työntekijöiden muut kustannukset, etuudet ja palkkaliitännäiset verot. Muut maksut Muut jälkeen suoritetut maksut, yhteensä US$:a liittyvät lähinnä tilapäisen henkilöstön palkkauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, sekä vakuutus- ja leasingkustannuksiin. Kiinteistöistä aiheutuvat kulut Kiinteistöistä aiheutuvat kulut jälkeen ovat määrältään yhteensä US$:a. Kulut liittyvät lähinnä vuokranmaksuun koskien toisen kerroksen toimistotilaa Kiinteistö Oy Arabian Portaalissa.

23 Liite 3 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Yhteenveto Selvittäjien ajankäytöstä GB Poislukien pääyritysjärjestelyihin käytetty aika Rank Yrityssaneer auksen Partner / Executive Assistant Tunnit Keskitun Ajankäyttöö n perustuva palkkio ajankäyttöön perustuva palkkio Toiminta Director Director Director Manager Executive Analyst yhteensä titaksa kaudelta tähän asti Velkoja , , Vero / ALV neuvonanto ja noudattaminen , , Työnjohto ja ohjaus , , Toimeksiannon hallinta , , Raportointi velkojille , , Toimittajat , , Juridiset asiat , , Talous, kirjanpito ja hallinto , , Työntekijät , Lakisääteiset asiat , Kaupankäynti: Kassavirta / Ennuste Yrityssaneeraushakemus ja suunnittelu , Strategia: pääasiat , Asiakkaat , Velkojat , Paikallinen M&A Muut varat Velkojainkokous Yhteensä , , Keskituntihinta Ajankäyttöön perustuva palkkio ajalta 2, , , , , , Yrityssaneerauksen ajankäyttöön perustuva palkkio tähän asti 21, , , , , ,151.57

24 Palkkioanalyysi (GBP) Yhteenveto pääyritysjärjestelyiden käytetystä ajasta kaikkien EMEA-yhtiöiden osalta ajalta Partner / Executive Rank Assistant Tunnit Keskitun Ajankäyttöön perustuva Toiminta Director Director Director Manager Executive Analyst yhteensä titaksa kaudelta asti M&A / Transitional Services , , , , ,505, ,243, M&A / Equinox , , ,904, ,640, M&A / Netas , , , , M&A Snow , , , M&A / GSM , , , Kauppahinnan allokointi (PPA) , , M&A / Carrier , , Muu omaisuus , , M&A / Velocity , , Myynti ja M&A , palkkio Yrityssaneerauk sen ajankäyttöön perustuva palkkio tähän Yhteensä 1, , , , , , , ,037, ,822, Keskituntihinta Ajankäyttöön perustuva palkkio ajalta 857, ,267, ,262, ,453, ,001, , Yrityssaneerauksen ajankäyttöön perustuva palkkio tähän asti 1,483, ,992, ,611, ,095, ,436, , Yrityssaneerauksen yhteenlaskettu ajankäyttö ajalla Yrityssaneerauksen ajankäyttöön perustuva kulu ajalla Yrityssaneerauksen ajankäyttöön perustuvat kulut ilman yrityssaneerausta 75, Alustava arvio pääyritysjärjestelyiden kuluista Yrityssaneerauksen ajankäyttöön perustuva palkkio yhteensä 76,029.45

25 Huomautus Yritysjärjestelyihin liittyvä käytetty aika ajalle on jaettu alustavasti ottaen huomioon tehty työ sekä saavutettu edistys joidenkin pääyritysjärjestelyiden osalta. Jako on alustava ja tulee muuttumaan kun yritysjärjestelyt edistyvät ja PPAn (kauppahintojen kohdentamisprosessi konserniyhtiöiden välillä) lopputulos on selvillä. Pyydän huomioimaan, että Selvittäjät ovat jakaneet pääyritysjärjestelyihin käytetyn ajan vain niiden transaktioiden osalta, jotka ovat edistyneet riittävästi. Täten päätransaktioiden lisäaika tullaan jakamaan myöhemmin Yhtiölle sekä jakamaan uudelleen kun PPA-prosessin lopputulos on selvillä.

26 Ernst & Young LLP Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa) Suomen tuntitaksat (EUR) Standard rates ( ) Grade Restructuring Taxation Partner/ Executive Director n/a n/a Director n/a 650 Assistant Director n/a n/a Manager n/a 400 Executive/ Assistant Executive n/a n/a Analyst n/a n/a Näitä tuntitaksoja sovelletaan Ernst &Young LLP:ssä alkaen tähän päiväänsaakka. Euron muuntikurssina on käytetty ajalla : 1. Ajalla : 1. Ajalla : 1. Ajalla : alkaen tähän päivään saakka muuntokurssi oli : 1. (Lähde: UK tuntitaksat (GBP) Standard rate (GBP) Grade Restructuring - London Restructuring - Regions Tax advisory Business Risk services Billing team Partner / Execitiive Director Director Assistant Director Manager Executive Assistant executive Analyst

27 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Selvittäjien palkkioselite Ajalta Velkojat Laaja yhteydenpito velkojiin, Selvittäjien antaman raportin perusteella esitettyihin tiedusteluihin reagointi sekä paikallisten käännösten toimittaminen pyydettäessä. Yhteydenpito velkojiin näkyvyyden ja yhteistyön turvaamiseksi. Päivittäinen Selvittäjien ja Yhtiön velkojien kanssa käyty kirjeenvaihto (kirjeenvaihtoon tutustuminen, tarkistus ja vastaus), paikallisten käännösten toimittaminen pyydettäessä. Saneerauksen alun jälkeisten laskujen tarkistaminen sekä velkojien tiedottaminen ja kommunikaatio velkojien kanssa laskuihin liittyen. Vero / ALV-neuvonta ja verosäännösten noudattaminen Välitöntä verotusta koskevan tilanneraportin sekä Yhtiön jatkuvien velvoitteiden seuranta ja arviointi Yrityssaneerauksen aloittamisen jälkeiseltä ajalta. Säännöllinen yhteydenpito Nortelin verotiimiin Selvittäjien tietoisuuden varmistamiseksi Yhtiön välittömiä veroja koskevista asioista Yrityssaneerauksen aloittamisen jälkeiseltä ajalta. Yhteydenpito Iso-Britannian selvitysryhmään koskien mahdollisten varallisuuserien luovutusten verovaikutuksia Suomessa. Kirjeenvaihto Nortelin verotiimin ja veroviranomaisten kanssa liittyen Yrityssaneerauksen alkamisajankohtaa edeltävien veroasioiden hoitoon. Yhteydenpito veroviranomaisiin Yhtiön arvonlisäverovelvoitteiden selvittämiseksi. Nortel Networks (Ireland) Ltd:n Suomen arvonlisäverorekisteröinnin selvittäminen. Kauppakirjan tarkistaminen sen varmistamiseksi, että paikallisia arvonlisäveromääräyksiä noudatetaan. EMEA-yhteydenpito Neuvottu Iso-Britannian selvitysryhmää on keskeisistä strategisista ja operationaalisista seikoista koskien Suomen Yhtiötä. Nortel Groupin integroidusta luonteesta johtuen läheinen EMEA-alueen yhteistyö on välttämätöntä Konsernin pitämiseksi elinvoimaisena. Viikoittaisten tuntien raportointi Iso-Britannian selvitysryhmälle sekä heidän ja Yhtiön velkojien neuvominen koskien työstä koituneita kustannuksia.

28 Toimeksiannon hallinta Valmisteltu tarvittavat ilmoitukset ja analyysi Statement of Insolvency Practice 9:n mukaisesti velkojille Selvittäjien ajankäytön läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Säännölliset selostukset ja päivitykset sen varmistamiseksi, että koko Yrityssaneeraustiimillä on käytettävissä ajantasaiset tiedot kaikista kyseiselle tehtävälinjalle olennaisista kysymyksistä ja ongelmista. Seuranta ja yksityiskohtainen raportointi sen varmistamiseksi, että ajankäyttöä ja resursseja johdetaan tehokkaasti. Yrityssaneerauksessa vaadittujen työpapereiden ja olennaisten tietojen ylläpidon ja tallettamisen varmistaminen. Sisäisen kuuden kuukauden tapaustarkistuksen suorittaminen sen selvittämiseksi, että kaikki työpaperit ovat ajan tasalla ja pankkitilit on täsmäytetty. Säännöllisesti avattu ja arvioitu tulevaa kirjeenvaihtoa sekä varmistettu Ernst & Young LLP;n edellyttämien saneeraukseen liittyvien kirjeenvaihto-ohjeistusten noudattaminen. Raportointi velkojille Insolvency Rules 1986-ohjeistuksen säännön 2.47 mukaisen Selvittäjien kuuden kuukauden seurantaraportin laatiminen. Selvittäjien kuuden kuukauden seurantaraportin kääntäminen ja sen toimittajien kaikille tunnetuille velkojille, Yhtiölle, Iso-Britannian kaupparekisteriin sekä Oikeudelle. Tavaroiden ja palveluiden toimittajat Kommunikointi toimittajien kanssa liittyen saneerausvelkoihin sekä tuotteiden toimitusten jatkamiseen Yhtiön liiketoiminnan vaikeutumisen välttämiseksi yrityssaneerausmenettelyn päättymisen jälkeen. Juridinen avustaminen koskien Yhtiön lakisääteisiä velvoitteita järjestää terveydenhuoltopalvelut henkilökunnalle. Tämä edellytti neuvottelemista julkisen ja yksityisten työterveyspalveluiden tarjoajien, Yhtiön sekä Iso-Britannian saneeraustiimin kanssa. Juridista apua tarjottiin myös liittyen uuden työterveyssopimuksen tekemiseen Mehiläinen Oy:n kanssa. Juridiset asiat Tarkistettu aika ajoin Selvittäjien juridisten neuvonantajien laskutusperusteita. Työ on sisältänyt myös laskuongelmien selvittelyä. Yhteydenpito Selvittäjien juridisten neuvonantajien kanssa liittyen Yhtiön aseman suojaamiseen Yrityssaneerauksen aikana.

29 Talous, kirjanpito ja hallinto Yhtiön taloushallinnan valvonta jokapäiväisen liiketoiminnan hallinnoimiseksi ja tarkkojen kirjausten ja arkistojen ylläpitämiseksi Yhtiöstä. Yhtiön myyntitiimien avustaminen muun muassa tilaus- ja pankkiasioissa. Kuittien ja maksuliikennetietojen toimittaminen säännöllisesti Iso-Britannian saneeraustiimille keskitettyjen käteistietojen päivittämiseksi ja käteisvarojen läpinäkyvyyden ylläpitoa varten. Yhtiön käteisvarojen hoidon jatkaminen Yhtiön varojen suojaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että sijoitukset generoivat velkojille maksimaalisen tuoton. Työntekijät Jatkettu keskustelua Yhtiön avainhenkilöiden kanssa koskien Yrityssaneerausta, erityisesti liittyen Yhtiön työterveyspalveluiden tuottajan vaihtoon liittyen. Lakisääteiset asiat Sisäisen kuuden kuukauden liitosraportin laatiminen erityisen sakkomaksun riittävyyden varmistamiseksi, tarvittaessa erityisen sakkomaksun kasvattaminen. Sisäisen kuuden kuukauden arvion tekeminen sen varmistamiseksi, että Selvittäjien asiakirja-aineisto on kunnossa. Kaupankäynti: kassavirta / ennuste Kassavirta- ja myyntidatan valmistelu lähetettäväksi Iso-Britannian saneeraustiimille.

30 Nortel Networks Oy (yrityssaneerauksessa/in Administration) Selvittäjien laskutusperusteet ja palkkiot Selvittäjille maksettava lakisääteinen palkkio on määritelty Sääntöjen kohdassa Lisätietoja on annettu The Association of Business Recovery Professionals :n julkaisussa A Creditors Guide to Administrators Fees (Velkojan opas Selvittäjien palkkioihin), joka on saatavilla Insolvency Practitioners Associationin internet-sivuilta osoitteesta (valitse Regulations and Guidance ja Creditors Guides to Fees ) sekä tulosteena Selvittäjiltä kirjallista pyyntöä vastaan. Selvittäjät ovat käyttäneet päälliköitä ja muuta henkilöstöä työskentelemään tässä toimeksiannossa. Tarvittava työ on jaettu parhaaksi katsotulla tavalla henkilöstölle huomioon ottaen työn luonne ja henkilöstön kokemus. Lisäpalveluja on hankittu tilintarkastus- ja kassaasiantuntijoilta, jotka työskentelevät Yhtiön pankkitilien ja lakisääteisten velvoitteiden parissa. Selvittäjät valvovat koko henkilöstön toimintaa. Kaikki toimeksiannon hoitamiseen käytetty aika laskutetaan erillisten aikakoodien mukaisesti. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on erillinen tuntitaksa, joka muuttuu ajoittain. Liitteessä esitetyt keskimääräiset tuntitaksat ovat tällä hetkellä käytössä olevat tuntitaksat. Käytössä olevat tuntitaksat voivat olla korkeampia kuin keskimääräiset toteutuneet tuntitaksat, mikäli tuntitaksa on noussut tämän Raportin katsantoaikana. Selvityspesän kulujen suoritusperiaatteet R3:n (The Association of Business Recovery Professionals) julkaisemassa Statement of Insolvency Practice No. 9 ( SIP 9 ):ssa on jaettu kulukorvaukset kahteen ryhmään. Ryhmän 1 mukaiset korvaukset on määritelty eriteltyinä kustannuksina liittyen maksukyvyttömän osapuolen yrityssaneeraukseen yhteydessä itsenäisille kolmansille osapuolille suoritettavia maksuja. Tällaiset kulut voidaan maksaa maksukyvyttömän varoista ilman Toimikunnan hyväksyntää. SIP 9:n mukaisesti tulemme ilmoittamaan kulut maksetuiksi, ja maksamaan kyseisenlaiset kulut ilman etukäteishyväksyntää niiden maksamiselle. Ryhmän 2 mukaiset kulut ovat Selvittäjän tehtävään liittyviä kuluja, jotka sisältävät jaettuja yleiskustannuksia. Tällaiset kulut on hyväksytettävä (velkojilla) kuten ne olisivat palkkiota. Emme aio laskuttaa Ryhmän 2 mukaisia kuluja tämän toimeksiannon hoidossa.

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2010 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3554 Hannah Russell Direct line: 020 7951 4804 Direct fax: 020 7951 1345 Email: hrussell@uk.ey.com Hyvä vastaanottaja, Oy (Englannin lain

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 13.8.2009 Viite: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Suora puh:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2011 Ref:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Viite: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Puhelinnumero:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk KAIKILLE TUNNETUILLE VELKOJILLE 9 helmikuuta 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3554/PCF16 Sam Taylor

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa)

Nortel Networks Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) Oy (In Administration/ Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) Insolvency Act 1986 kappaleen 49 liitteen B1 mukainen Administrators saneerausohjelmaehdotus Maaliskuu 2009 Määritelmät Tässä saneerausohjelmaehdotuksessa

Lisätiedot

NOKIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2013 YHTIÖKOKOUSMATERIAALI

NOKIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2013 YHTIÖKOKOUSMATERIAALI NOKIAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2013 YHTIÖKOKOUSMATERIAALI 18. syyskuuta 2013 Nokia Oyj:n osakkeenomistajat Aihe: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Hyvä osakkeenomistaja, Kutsumme teidät ystävällisesti

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 TASE... 19 TULOSLASKELMA... 20 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA... 20 RAHAVIRTALASKELMA...

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite

ALFRED BERG. Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto. Varsinainen rahastoesite ALFRED BERG Luxemburgissa rekisteröity avoin sijoitusrahasto Varsinainen rahastoesite HELMIKUU 2010 LISÄTIETOJA: ALFRED BERG 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG HUOMAUTUS Varsinaista rahastoesitettä

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Oy Danfoss Ab ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Liite 1 Kokouskutsu Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.6.2015,

Lisätiedot

1 Warranttien ehdot 28.5.2015. 1.1 Warranttien liikkeeseenlaskun tausta ja syyt

1 Warranttien ehdot 28.5.2015. 1.1 Warranttien liikkeeseenlaskun tausta ja syyt 1 Warranttien ehdot 28.5.2015 1.1 Warranttien liikkeeseenlaskun tausta ja syyt Biotie Therapies Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus valtuutettiin 26.5.2015 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päättämään osakeyhtiölain

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä

Lisätiedot

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Vuosi 2013 Year 2 UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Biotien velkavastuu Tekesille pienentyi 2,8 miljoonaa euroa. 2013 lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa

Lisätiedot

SSAB ja Rautaruukki yhdistyvät SSAB tekee Rautaruukin hallituksen suositteleman osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille

SSAB ja Rautaruukki yhdistyvät SSAB tekee Rautaruukin hallituksen suositteleman osakevaihtotarjouksen Rautaruukin osakkeenomistajille Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi ryhtyä, on suositeltavaa, että pyydät henkilökohtaista taloudellista neuvontaa omalta pörssimeklariltasi,

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 BENEFON OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 17 Konsernitase (IFRS) 18 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 KONE Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2013 SSH Oyj -konserni 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2013 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]]

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] klo 11.35 Sitoumuksetta / Puhdas versio SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] ja TELIASONERA

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

SUOSITELTU KÄTEISOSTOTARJOUS. Chromex Mining Plc:stä. Tarjouksen tekijänä

SUOSITELTU KÄTEISOSTOTARJOUS. Chromex Mining Plc:stä. Tarjouksen tekijänä 07:00 Lontoon ja 09:00 Helsingin aikaa, 30.9.2010 Ruukki Group Oyj, pörssitiedote SUOSITELTU KÄTEISOSTOTARJOUS CHROMEX MINING PLC:STÄ Chromexin osakkeenomistajien ja Chromexin warrantinhaltijoiden ei tule

Lisätiedot