Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2011"

Transkriptio

1 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi /2011 Voinko rekisteröityä ilman lisäkoulutusta sairaanhoitajaksi, kun olen valmistunut 1992 terveydenhoitajaksi? Opintoihin kuului myös sairaanhoitajan koulutus, mutta valmistumisen yhteydessä rekisteröidyin vain terveydenhoitajaksi. Terveydenhoitajakoulutuksen suorittanut laillistetaan nykyisin sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Ennen vuotta 2002 laillistukset myönnettiin ammattiryhmille erikseen. Ennen vuotta 2002 terveydenhoitajajaksi valmistuneiden pitää kääntyä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran puoleen. Valvira arvioi, voiko ennen vuotta 2002 pelkästään terveydenhoitajana laillistettu saada laillistuksen myös sairaanhoitajaksi vai tarvitseeko hän sairaanhoitajaksi laillistamiseen esimerkiksi lisäopintoja. Ota yhteyttä Valvoraan ja selvitä asia. Ennen puhelua kannattaa etsiä tutkintotodistus esille. Valviran yhteystiedot ovat vaihde (09) ja käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, Helsinki työvoimapoliittinen asiamies Mervi Flinkman 2/2011 Miten hoitajan tulee toimia, jos ensiavussa potilaana ollut päihtynyt lähtee ajamaan autoa? Hoitaja on puhalluttanut potilaan ja saanut tietää, että tämä on humalassa. Työpaikalla olisi hyvä olla sovitut käytännöt siitä, miten hoitohenkilöstön tulee toimia, jos syntyy epäily, että potilas lähtee päihtyneenä ajamaan autoa. Lähtökohtaisesti potilastietojen luovuttaminen ulkopuoliselle on mahdollista vain potilaan suostumuksen tai laissa erikseen olevan säännöksen perusteella. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu olevan tilanteita, joissa salassapitovelollinen on oman tai muiden turvallisuuden vuoksi pakotettu ilmaisemaan muutoin salassa pidessäviä tietoja. Rikoslain mukaan oikeudellisesta suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava. Tällainen tilanne voisi olla kysymyksessä silloin, kun hoitaja ilmoittaa poliisille päihtyneestä henkilöstä estääkseen hänen lähtönsä. Pakkotilaan turvautuminen edellyttää aina intressivertailua aiheutettavan vahingon ja suojattavan oikeushyvän välillä. vt. lakimies Katariina Tirri 1(9)

2 3/2011 Saako työntekijä itse valita käyttämänsä yksityiset lääkäripalvelut tai muut kunnalliset lääkäripalvelut vai voiko esimies määrätä käyttämään työterveyshuoltoa? Suomessa on kaikilla kansalaisilla oikeus päättää itse, mihin hakeutuu hoitoon, kun sairauden takia tarvitsee lääkärin palveluja eli meneekö omalla kustannuksella yksityissektorille vai pyrkiikö hakeutumaan terveyskeskuslääkärille. Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä käyttämään työterveyshuollon palveluja muuten kuin siinä tapauksessa, että terveyskeskuksessa tai yksityissektorilla toimiva lääkäri on kirjoittanut sairauslomatodistuksen ja työnantajalla on epäily sen tarpeellisuudesta. Epäilyn syynä voivat olla esimerkiksi usein toistuvat sairauslomat. Lääkärintodistus on vain todistus työkyvyttömyysajasta, mutta palkanmaksusta sairausloman ajalta päättää työnantaja. Virka- ja työehtosopimuksissa on määräykset palkanmaksusta. Jos työnantaja vaatii käyttämään yksinomaan työäterveyshuollon palveluja, työnantajan tulee varmistaa, että työterveyslääkärille pääsee samana päivänä. Tehyn työterveyshuollon toiminnasta koskevassa selvityksessä 2010 vain kaksi prosenttia jäsenistä vastasi, että pääsee samana päivänä vastaanotolle. Jopa 24% vastaajista ilmoitti, että työterveyslääkärille pääsee vasta 1-2 viikon sisällä. henkilöstöpoliittinen asiamies Irmeli Vuoriluoto 4/2011 Kenellä on vastuu, kun työtoverina on 17-vuotias lähihoitajaopiskelija? Työnantaja vastaa siitä, että lähihoitajaopiskelijalla on riittävä osaaminen. Myös opiskelijat ovat vastuussa siitä, että heidän toimintansa on huolellista. Opiskelija ottaa vastaan vain tehtäviä, joita hän osaa ja jotka kuuluvat sijaisuuden piiriin. Laki nuorista työntekijöistä koskee alle 18-vuotiaita. Laissa on säädetty esimerkiksi nuoden työajasta. Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista. Nuorella ei saa teettää liian rasittavaa työtä tai töitä, joissa esiintyy ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään. Nuori ei saa työskennellä yksin, jos työhön liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan uhka. Nuori saa työskennellä psykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoidossa tai käsitellä ja kuljettaa kuolleita vain, jos hänellä on ammatillinen perustutkinto tai hän on ammatillisessa koulutuksessa opettajan johdolla ja valvonnassa. työvoimapoliittinen asiamies Mervi Flinkman 2(9)

3 5/2011 Siirryimme 5/2009 säännölliseen kolmivuorotyöhön. Olimme siihen asti varallaolojärjestelmässä, päivystimme kotoa käsin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Korvaus oli tällöin 50% palkasta. Käytännössä työmme oli lähes koko ajan aktiivityötä. Saimme ensimmäisen kerran vuosilomalisää tänä lomakautena 5/2010 alkaen. Muissa sairaanhoitopiireissä on kuulemma varallaolojärjestelmän aikana maksettu vuosilomalisää. Vaikuttaako varallaolosta saatu korvaus vuosilomapalkkaani lisäyksenä? Varallaolokorvaus ei vaikuta vuosilomapalkkaan tehtävään lisäykseen. Kuntasopimuksen määräys koskee työntekijöitä, joiden työaikaan sisältyy säännöllisenä työaikana tehtyä sunnuntai-, ilta- tai yötyötöä tai vuorotyössä säännöllisenä työaikana tehtyjä ilta- tai yövuoroja. Säännöllinen työaika tarkoittaa kuntasopimuksen mukaisten työaikamuotojen työaikaa, joka esimerkiksi jaksotyössä on 3 viikon työaikajaksona enintään 114h 45 min. Näiden työntekijöiden vuosiloman päiväpalkkaan lasketaan vain näistä edellä mainituista työajoista maksettujen rahakorvausten mukainen lisäys. On kuitenkin mahdollista, että asiasta sovitaan paikallisesti toisin. Paikallisella sopimuksella kuntasopimuksesta voi poiketa, ellei sitä ole erikseen rajoitettu. vt. lakimies Heli Hartman 6/2011 Työpaikallani kunnallisessa sairaalassa toimitaan niin, että kun sairastuu kesken työviikon, menettää työajan lyhennykset. Jos on jo ehtinyt pitää lyhennykset, täytyy tehdä 2h ja 15 min takaisin. Onko tämä oikein? Muodollisessa jaksotyössä ei ole eroa ennalta tiedossa olevan tai yllättävän keskeytyksen välillä. Muodollisessa jaksotyössä säännöllinen työaika ja ylityöraja lasketaan aina saman säännön mukaan. Tästä saattaa johtua, että jakson keskeytyessä esimerkiksi sairauden vuoksi, jakson työtunnit jäävät vajaaksi verrattaessa uuteen keskeytyneen jakson säännölliseen työaikaan ja ylityörajaan. Jos jaksolla olisi ollut syntymässä olevaa ylityötä, ylityöstä valuisi ensin täyttöön työtuntien vajaus ja vasta sen jälkeen syntyisi ylityötä. Tämä on sopimuksen mukaista. Työtuntien jääminen vajaaksi yllättävän keskeytyksen vuoksi ei kuitenkaan oikeuta työnantajaa teettämään vajausta takaisin. Työnantajalla tulee olla perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa teettäessään tunteja takaisin, eikä työtuntien vajaus ole perusteltu syy. Vajauksen teettäminen takaisin ei ole sopimuksen mukaista toimintaa. asiamies Pekka Mykkänen 3(9)

4 7/2011 Vanhustyössä esimiehillä on erilaisia nimikkeitä ja myös palkkauksessa on eroja. Osastonhoitajan palkka on suurempi kuin vastaavan sairaanhoitajan, vaikka työnkuva on lähes sama. Toisaalta myös apulaisosastonhoitajan palkka on suurempi kuin vastaavan sairaanhoitajan. Mikä on Tehyn kanta asiaan? Osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan nimikkeet kertovat tehtävistä ja asemasta. Nimikkeitä ei tule muuttaa kevyesti. Niiden tulisi olla loogisia, ja niiden tulisi samoissa tehtävissä eri työpaikoissa vastata toisiaan. Joillakin työpaikoilla osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan nimikkeitä on muutettu esimerkiksi vastaavaksi sairaanhoitajaksi. Tehy ei näe syytä siirtyä vastaavan sairaanhoitajan nimikkeen käyttöön, jos tehtävät vastaavat osastonhoitajan/apulaisosastonhoitajan tehtäviä. Muutoksista päättää kuitenkin työnantaja. Nimikemuutos ei saisi vaikuttaa palkkaan, jos tehtävät eivät muutu: jos vastaavan sairaanhoitajan tehtävät vastaavat aikaisempia osastonhoitajat tai apulaisosastonhoitajan tehtäviä, palkkaa ei pelkän nimikkeen perusteella saa laskea. Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on tehtävien vaativuus. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan lisiä, jotaka perustuvat ammatin hallintaan, työtulokseen ja palvelusaikaan ja lisäksi korvataan esimerkiksi epämukavia työaikoja. Koska palkka määräytyy työntekijänkohtaisesti, eri työpaikoissa palkkaus on harvoin sama, vaikka tehtävät olisivat samankaltaisia. työvoimapoliittinen asiamies Mervi Flinkman 8/2011 Voiko työnantaja yksipuolisesti määrätä loma-ajankohdan? Johtaja määräsi, että varhaiskasvatuksessa lomat pidetään ainoastaan koulujen loma-aikoina. Jos lomaa haluaa muuna ajankohtana, on ainoa vaihtoehto palkattoman ottaminen. Kuntasopimuksen (KVTES) mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivät työnantaja ja viranhaltija/työntekijä sovi loma pitämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sopimukseen loman antamisesta ei päästä, saa työnantaja päättää, milloin loma pidetään. Vuosilomasta 20 vuosilomapäivää, kuitenkin vähintään 65% lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä, on sijoitettava lomavuoden lomakauteen eli (kesäloma). Muu kuin lomakaudelle sijoitettava loma (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Aina kannattaa kuitenkin yrittää sopia! Lisäksi työntekijöitä pitää kohdella tasapuolisesti. vt. lakimies Heli Hartman 4(9)

5 9/2011 Voiko sairaanhoitajaopiskelija työskennellä lähihoitajana, jos opinnot eivät etene? Sairaanhoitajan opintoja suorittanut voi olla lähihoitajan sijainen, jos työnantaja arvioi hänen osaavan riittävästi. Hän ei saa käyttää lähihoitajan nimikettä. Työnantaja päättää, mitä henkilö voi lähihoitajan sijaisena tehdä. Työnantajan tehtävä on myös pyytää opiskelijalta voimassa oleva opintorekisteriote. Jos opiskelijan opinto-oikeus on päättynyt, hän ei voi esiintyä "opiskelijana", vaan hän on "muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö". Työnantajan on pitänyt arvioida hänen koulutuksensa, osaamisensa ja niiden soveltuvuus lähihoitajan työtehtäviin. Jos arvio on tehty, työnantajalla on vastuu. Potilasvahingossa hoitoketjuun osallistuneet ovat itsenäisesti vastuussa siitä, että heidän toimintansa on ollut huolellista. Vastuuta ei voida siirtää. Myös lähihoitajan sijaisena toimiva vastaa toiminnastaan. Vastuun määrä on sidoksissa siihen, mikä on hänen sijaisuusnimikkeensä ja millaisista työtehtävistä työsopimuksessa on sovittu. Sijaisena toimivan on syytä kiinnittää huomiota siihen, että hän ottaa vastaan vain sellaisia tehtäviä, jotka hän osaa ja jotka kuuluvat sijaisuuden piiriin. työvoimapoliittinen asiamies Mervi Flinkman kehittämisyksikkö 10/2011 Teen säännöllisesti kolmen viikon jaksotypöaikaa. Kuinka monta työpäivää voi joutua yhtämittaisesti tekemään? Olen kuullut, että jopa 11 päivää voi teetättää. Jaksotyössä 11 työpäivän putkeen teettäminen on toki mahdollista. Tällaisen työrupeaman suunnittelu on kuitenkin poikkeuksellista, ja silloin siihen tulee olla jokin perusteltu syy. Viisipäiväinen työviikko on tavoite, mutta työssä, jossa on käytössä kasotyöaika, se ei aina työn luonteen vuoksi ole mahdollista. Jatkuvasti pitkät, yli viiden päivän työrupeamat, ovat myös työsuojelullisesti arveluttavia. Työntekijöiden yksikölliset erot tulee kuitenkin huomioida työvuorosuunnittelussa: esimerkiksi osa kokee tarvitsevansa vapaan useammin, vaikka yhden päivän vapaan vähintään kolmen työpäivän jälkeen, osa kokee itselleen parhaaksi aina vähintään kahden päivän vapaat. asiamies Pekka Mykkänen 5(9)

6 11/2011 Voiko työnantaja linjata, että vuorotteluvapaata myönnetään päivähoidossa työskentelevälle työntekijälle ainoastaan koulun lukukausien mukaan? Kesäkuukausille vuorottelua ei myönnetä, eikä lyhyemmäksi jaksoksi kuin koko lukukausi. Vuorotteluvapaa on vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus, joten työntekijä ei voi vaatia itselleen vuorotteluvapaata, vaan siitä sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työnantajan kanssa on sovittava sen ajankohdasta. Työnantajan tulee toki toimia asiassa tasapuolisesti tyhöntekijöiden kesken. KVTES:n V luvun 11 :n 3 momentin mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä olisi syytä omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisen osalta. Paikallisesti olisi hyvä tehdä periaatepäätös harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämisen perusteista ja tiedottaa nämä perusteet viranhatijoille/työntekijöille. Sama koskee tietenkin linjauksia siitä, mille ajalle harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita myönnetään. vt. lakimies Heli Hartman 12/2011 Vuodeosastoilla on vierailuajat, joita omaisten toivotaan noudattavan. voiko omaisia käännyttää osastolta vetoamalla siihen, että nyt ei ole vierailuaika? Vierailuajat sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ovat osa toimivaa palvelujärjestelmää. Niiden muotoutumiseen vaikuttavat sekä yhteiskunta että yksikön perustehtävä. Vierailukäytännöt ovat viime vuosina väljentyneet, sillä monissa sairaaloissa voi vierailla aina silloin, kun vierailut eivät häiritse toimintaa. Vierailuajoista päättää laitoksen toimivaltainen johto tai viranomainen, joka kantaa kokonaisvastuun sekä tehtävän sujumisesta että siihen liittymistä toiminnoista. Sairaalassa toimivaa johtoa edustaa yleensä johtava viranhaltija, toimitusjohtaja tai johtaja- tai ylilääkäri. Hänen rinnallaan on johtavista viranhaltijoistas muodostuva johtoryhmä. Yksittäisen osaston vierailuajat päätetään yleensä sairaalakokonaisuuden osana ja yhtenäisten linjausten mukaan. Kysymys sisältää vastauksen: vierailuajat ovat perusteltuja ja noudatettavaksi tarkoitettuja. Omaiset voivat aina neuvotella poikkeavista käynneistä ja ajoista henkilökunnan kanssa. Mahdolliset vierailukiellot ja muut rajoituksen perustuvat potilaan hoitoon ja potilaan tilaan. asiantuntija, ylihoitaja Tuulariitta Ruontimo 6(9)

7 13/2011 Voiko hoitaja toimia lastenhoitotyössä, jos häntä syytetään väkivaltaisuudesta omaa lastaan kohtaan? Onko poliisi velvollinen ilmoittamaan asiasta työnantajalle? Tilanteessa sovelletaan useita lakeja. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan ennen työ- tai virkasuhteen solmimista. Lain soveltamispiiriin kuuluvat kasvatus-, hoito- ja opetusalan ammatit. Työntekijä hankkii oikeusrekisterikeskukselta rekisteriotteen ja esittää sen työnantajalle. Otetta käsittelevät eivät saa paljastaa tietoja. Työnantajalla ei ole oikeutta tallentaa tai kopioida asiakirjaa. Henkilötietolaki säätää arkaluonteisten tietojen käsittelykiellosta. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrää, että Valvira voi velvoittaa ammattihenkilön lääkärintarkastukseen tai tutkimuksiin. Julkisuuslaki säätää, että tiedot rikoksesta epäillyistä ovat julkisia, kun syyttäjä on tehnyt päätöksen toiminnastaan. Rikosilmoitus asiakirjoineen sekä haastehakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat salaisia, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa tai syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai asia on jätetty sikseen. Tuomioistuin voi määrätä asiakirjat ja oikeudenkäynnin salaisiksi. henkilöstöpoliittinen asiamies Irmeli Vuoriluoto 7(9)

8 14/2011 Pitääkö minun kertoa sairaudestani, kun haen uutta työtä? Sairauteni paranee, mutta työhistoriassani on katko. Työtä hakiessa ei ole pakko kertoa terveydentilaan liittyvistä asioista. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla vaaditaan kuitenkin lääkärintodistus, jossa todetaan henkilön sopivuus kyseiseen tehtävään. Työntekijän tulee osallistua työterveyshuollossa työhöntulotarkastukseen. Työnantajann on selvitettävä työntekijän terveydentila, jos työstä aiheutuu erityistä sairastumisen vaaraa tai kyseessä on esimerkiksi yötyö tai työ, johon liittyy erityinen väkivallan uhka tai biologisia, kemiallisia tai fysikaalisia tekijöitä. Työ- tai toimintakyky on selvitettävä työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten mukaisesti. Työntekijä saa tarkastuksesta kirjallisen lausunnon, joka koskee terveydellisiä edellytyksiä selviytyä työtehtävästä. Työnantajalle työterveyslääkäri saa antaa erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä lausunnon terveystarkastuksen johtopäätöksistä (sopiva / rajoitetusti sopiva / sopimaton kyseiseen työhön) sekä niiden perusteella aiheellisista työsuojelutoimista. Jos terveystarkastus osoittaa, että työntekijällä on terveytensä takia ilmeinen alttius sairastua työstä, häntä ei saa käyttää tällaiseen työhön. henkilöstöpoliittinen asiamies Irmeli Vuoriluoto 15/2011 Pitääkö yksityisen työnantajan maksaa iltavuorolisäää kello 18 jälkeen? Työaikalaissa määrätään sunnuntaityökorvauksesta, mutta muut niin wsanotut haittalisät määräytyvät työehtosopimuksen mukaan. Myös yksityisen sektorin työehtosopimuksissa on omat määräyksensä esimerkiksi iltatyökorvauksesta. Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan työstä, jota tehdään kello 18:00 22:00, maksetaan kultakin tehdyltä tunnilta erillistä 15 prosentin suuruista iltatyölisää. Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksesswa 15 prosentin suuruista iltalisää maksetaan kello 18:00 21:00. Lähtökohtaisesti iltatyökoraus maksetaan aina rahana. Työnantajan ja työntekijän niin sopiessa korvaus voidaan vaihtaa vastaavilla prosenteilla korotettuun vapaa-aikaan. Maksamatta jääneitä korvauksia voi hakea takautuvasti. Saatavat vanhentuvat tapauksen mukaan joko viidessä tai kahdessa vuodessa. neuvottelupäällikkö Juha Niittylä 8(9)

9 16/2011 Onko työpaikan ilmoitustaululle laitettu vahvistettu työvuorolista julkinen? Saako siitä ottaa kopion? Työvuorolistassa näkyvät työvuorot kirjainkoodeilla, eikä siinä näy nimiä, vain työpaikalla käytettävä lyhenne, josta ihmistä ei voi tunnistaa. Työvuoroluettelot eivät ole salassa pidettäviä asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Asiakirja on pidettävä salassa, jos se on lailla säädetty salassa pidettäväksi, jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi tai jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Työvuoroluetteloa laadittaessa on otettava huomioon, ettei siitä käy ilmi arkaluonteisia henkilötietoja. Työntekijän sairauspoissaolojen lukumäärää tai ajanjaksoja kuvaava tieto ei ole sinänsä arkaluonteinen tieto, koska merkintä ei kuvaa työntekijän sairautta, eikä siitä voida päätellä työntekijän sairautta tai terveydentilaa. Työnantajan on myös huolehdittava, ettei henkilötunnusta merkitä tarpeettomasti asiakirjoihin. lakimies Hanna Huotari 9(9)

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015 KVTES:n jaksotyöaikauudistus Edunvalvonta 2015 Jaksotyöaikauudistus pähkinänkuoressa Voimaan 1.6.2015 Pohjana jaksotyöaikakokeilu Pyrkimys selkeämpiin määräyksiin, muutoksia mm. Ylityön laskentasäännöt

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA KVTES UUDET JAKSOTYÖ- MÄÄRÄYKSET Valtuusto 22.-23.5.2014 Arto Vallivaara JAKSOTYÖMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Muutoksen kohteena KVTES luku III 9, 16 ja 17 Muodollista jaksotyötä koskevat

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk KVTES työaikamuotojen vertailua Työaikamuoto työaika vuorokaudessa työaika viikossa Enintään 9 tuntia 36 tuntia ja 15 Vuorokautista säännöllistä työaikaa rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus

Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen. Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Jaksotyöuudistus 1.6.2015 alkaen Jenni Tähkäoja Pääluottamusmies/Tehy HYKS Akuutti HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Vatsakeskus Siirtymäaika 1.6.2015 saakka Tuplajaksoja ei suunnitella Taustalla

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99)

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) Työneuvoston lausunto vuosilomalain ja työaikalain tulkinnasta. Lomakorvaus. Annettu Akava ry:n pyynnöstä 15 päivänä kesäkuuta 2000. Lausuntopyyntö Akava

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset sisältö kunnallinen henkilöstö työaikamuodoittain 2013... 3 Muuttuvat asiat... 4 Mikä esimerkiksi pysyy ennallaan... 4 Työhyvinvointi... 5 Ergonominen työvuorosuunnittelu...

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Suomen hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia hoitoalan palkkoihin ja vetovoimaisuuteen

Suomen hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia hoitoalan palkkoihin ja vetovoimaisuuteen Suomen hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia hoitoalan palkkoihin ja vetovoimaisuuteen Jäseniltojen materiaalia Liite Tehy-toimijat uutiskirjeeseen 11.9.2015 Tehyläiset ja palkkaus Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät Työaikapankki Liittyminen Työaikapankkiin liittyminen on vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Liittymissopimus tehdään kirjallisesti (lomake). Liittymissopimuksessa

Lisätiedot

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT I PALKKAUS 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Lääkäriltä edellytetään

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne kirvestes 160 (160.1 ja 211 ) Yleinen säännöllinen työaika -1 mom. Viranhaltijan/ työntekijän yleinen säännöllinen työaika

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 Omaisen oikeus toimia avustajana / työntekijänä Perusasetelma on, että vammaisen henkilön (työnantajan)

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS. 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS. 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT I PALKKAUS 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien Virkanimike/tehtävä 1 Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. 1 of 6 21/03/2011 13:14 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1993» 19.11.1993/998 19.11.1993/998 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki nuorista

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

Soveltamisohje - Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta

Soveltamisohje - Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Soveltamisohje 1 (5) Soveltamisohje - Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta Hälytysrahan maksaminen poikkeustilanteissa, joissa työntekijä hälytetään

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Isännöitsijän työaika onnea vai ongelmia

Isännöitsijän työaika onnea vai ongelmia Isännöitsijän työaika onnea vai ongelmia Senior Legal Advisor, varatuomari Keijo Kaivanto Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy 1 15.4.2015 Onnea vai ongelmia? Työneuvoston ratkaisu nosti esiin

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Tekstimuutokset farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen 1.11.2010 alkaen

Tekstimuutokset farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen 1.11.2010 alkaen Tekstimuutokset farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen 1.11.2010 alkaen Seuraavassa selostetaan tärkeimmät muuttuvat tekstikohdat. Tekstin jälkeen on lyhyt selostus asiasta. 5 Työaika 2. Säännöllisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2013

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2013 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2013 1/2013 Miten puhelimeen pitäisi vastata? Entisessä työpaikassani vastattiin kertomalla koko nimi ja ammatti, mutta nykyisessä sanotaan vain hoitaja. Puhelinkäytännöistä

Lisätiedot

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2012

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2012 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2012 1/2012 Työaikani terveyskeskuksessa on klo 8 16. Miten työaika määritellään, jos olen kokouksessa toisessa kunnassa 36 kilomerin päässä ja kokous päättyy klo

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus)

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) LIITE 5.1 OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) 1 OSA-AIKATYÖNTEKIJÄ Osa-aikatyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, johon sovelletaan merityöaikalakia (296/76) ja jonka säännöllinen

Lisätiedot

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 16.8.2013 Työyhteisön puutteellinen tuki Korvaavasta työn pelisäännöistä ei ole

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

1. VARALLAOLON PERUSTEET

1. VARALLAOLON PERUSTEET HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 Sivu 1 / 7 METSÄLÄN VASTAANOTTOKESKUKSEN, HELSINGIN SÄILÖÖNOTTO- YKSIKÖN JA HELSINGIN VASTAANOTTOKESKUKSEN (PUNAVUORI JA KAARLENKATU) JOHTAJAN, APULAISJOHTAJAN JA VASTAAVIEN

Lisätiedot

Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi

Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi Kirsi Ahola Ihmisen toimintakyky vaihtelee, mutta työkyky säilyy, kun työ joustaa Toimintakyky kertoo, kuinka henkilö selviytyy päivittäisen elämänsä vaatimuksista.

Lisätiedot

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä

Sairauspoissaolo-ohje. Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sairauspoissaolo-ohje Ohje esimiehille ja henkilöstölle sairauslomien hyväksymisestä Sisältö 1 Lyhyet sairauspoissaolot... 2 2 Sairauspoissaolot seitsemän kalenteripäivän jälkeen... 6 3 Työterveyspalvelujen

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016 sisältö Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Kunnallisessa kotihoitopalvelussa noudatettavan varallaolojärjestelyn arviointi työaikalain 5 :n kannalta

Kunnallisessa kotihoitopalvelussa noudatettavan varallaolojärjestelyn arviointi työaikalain 5 :n kannalta TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1459-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 13.10.2014 2/2014 Kotihoitopalvelun työntekijä oli sitoutunut olemaan lauantaina, sunnuntaina ja/tai arkipyhänä tavoitettavissa

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN

NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 KVTES - Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN MÄÄRÄAIKAISOHJE 8 /2008 1 (4) SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto 5.11.2008

HELSINGIN JA UUDENMAAN MÄÄRÄAIKAISOHJE 8 /2008 1 (4) SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto 5.11.2008 HELSINGIN JA UUDENMAAN MÄÄRÄAIKAISOHJE 8 /2008 1 (4) ILTA- JA LAUANTAITYÖNÄ TAPAHTUVAN JONOJEN PURKUTYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Johdanto Tämä ohje kumoaa yleiskirjeet 12/2004 ja 2/2005. Hoidon saatavuutta,

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 0 Etätyö 2014-2016 Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 1. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa 2.9.2014 Etätyö on normaalien työhön kuuluvien tehtävien tekemistä

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Luonnos 29.10.2013 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2014 ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 15.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille SAIRAUS- JA TYÖTAPATURMALOMAT Tämä ohje korvaa kaupunginkanslian henkilöstöosaston 23.6.2014 antaman ohjeen sairaus ja työtapaturmalomista. Ohjeen kohta

Lisätiedot