KEKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEKO www.gaiaeducation.net"

Transkriptio

1 KEKO kestävän elämäntavan koulutusohjelma Neljäviikkoinen kattava opastus kestävään yhteisöllisyyteen maaseudulla ja kaupungeissa Virallinen osa YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä Koulutusohjelman on laatinut Global Ecovillage Educators for Sustainable Earth (GEESE)

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Tarkoitus Maailmankuvallinen ulottuvuus Yleiskatsaus Moduuli 1: Holistinen maailmankuva Moduuli 2: Luonnon kuunteleminen ja luontoyhteyden palauttaminen Moduuli 3: Havahtuminen tietoisuuden muutokseen Moduuli 4: Luovuus ja taide elämän rikastuttajina Moduuli 5: Sosiaalisesti suuntautunut henkisyys Sosiaalinen ulottuvuus Yleiskatsaus Moduuli 1: Yhteisön rakentaminen ja erilaisuuden arvostaminen Moduuli 2: Vuorovaikutustaidot: ristiriidat, sujuvoittaminen ja päätöksenteko Moduuli 3: Voimautuminen, voimauttaminen ja johtajuus Moduuli 4: Terveys ja parantaminen Moduuli 5: Paikallinen, bioalueellinen ja maailmanlaajuinen ulottuvuus Taloudellinen ulottuvuus Yleiskatsaus Moduuli 1: Siirtyminen kestävään maailmantalouteen Moduuli 2: Kestävä toimeentulo Moduuli 3: Sosiaaliset yritykset Moduuli 4: Paikallisraha ja yhteisöpankki Moduuli 5: Oikeudelliset ja rahoituskysymykset

3 Ekologinen ulottuvuus Yleiskatsaus Moduuli 1: Luonnonmukainen rakentaminen ja korjausrakentaminen Moduuli 2: Lähiruoka Moduuli 3: Sopiva teknologia Moduuli 4: Luonnon palauttaminen ja jälleenrakennus tuhon jälkeen Moduuli 5: Yhdistävä ekokyläsuunnittelu Elämällä oppimisen pedagogiikka Loppusanat Täydennysosat: Eri tilanteisiin sovellettu EDE 2

4 Johdanto Mikä tekee yhteisön? Mikä sitoo meitä yhteen? Joillekin se on usko. Joillekin se on jonkin aatteen, kuten demokratian, puolustaminen tai taistelu köyhyyttä vastaan. Jotkin yhteisöt ovat yhdenmukaisia, toiset monikulttuurisia. Toiset ovat pieniä kuten koulut tai kylät, toiset suuria kuten maanosat. Mikä sitoo meitä kansainväliseen yhteisöön? Syvimmältään se on yhteinen näkemys paremmasta maailmasta kaikille. Yhdessä olemme vahvempia. Kofi Annan, YK:n pääsihteeri Elämme nopeasti kehittyvässä maailmassa, joka muuttaa muotoaan silmiemme edessä. Ihmiskunta on haastettu, vakavammin kuin koskaan aiemmin, kasvamaan viisaudessa, kypsyydessä ja ymmärryksessä. Syvien ja painostavien huolenaiheiden suunnaton määrä vaatii välitöntä huomiotamme. Näitä huolenaiheita ovat esimerkiksi: Ympäristön alennustila, mm. arvokkaan pintamaan ja metsänpeiton häviäminen, aavikoituminen, riistokalastus ja vesivarojen liikakäyttö, lajien sukupuutto ja elinympäristöjen häviäminen jne. Rikkaiden ja köyhien välinen räikeä ja lisääntyvä eriarvoisuus, joka johtaa riiston, köyhyyden, aliravitsemuksen ja liikakansoituksen kierteeseen. Perheiden, yhteisöjen ja kokonaisten kulttuurien hajoaminen. Hallitsematon kaupungistuminen, josta seuraa sosiaalista vieraantumista, juurettomuutta ja luontoyhteyden katkeamista. Henkisen tietoisuuden sekä merkityksellisyyden tunteen häviäminen. Ilmastonmuutos ja otsonikato jne. Lisäksi tulevaisuudessa siintävät uhkakuvat öljykriisistä, joka johtaa suuriin yhteiskuntarakenteiden muutoksiin ja todennäköisesti myös jatkuvaan taisteluun viimeisten energiavarojen hallinnasta.

5 Kaikki yllämainitut ongelmat ovat hyvin todellisia ja tätä nykyä perusteellisesti dokumentoituja, mutta tietoisuuden lisääminen näiden ongelmien laajuudesta on vain puolet tämän ajan koulutustavoitteista. Näistä haasteista huolimatta tai kenties juuri niiden ansiosta ihmiskunnalla on huima mahdollisuus kehittyä ja avartaa tietoisuuttaan. Ihmiset ja yhteisöt ympäri maailmaa ovat yhdistämässä voimansa ja vaatimassa itselleen uudelleen vastuuta oman elämänsä puitteiden luomisesta sekä paikallisella että alueellisella tasolla.. Tässä prosessissa he murtavat rajojaan ja kehittävät uusia tietoja, taitoja ja lähestymistapoja. Niin nurinkuriselta kuin se kuulostaakin, monet kaikkein tuoreimmat ja kekseliäimmät ratkaisut kumpuavat ajattomasta, iättömästä viisaudesta, joka viime aikoina on jäänyt pimentoon. Ihmiskunnan voimavarojen elpyminen ja uudistuminen kulkee rinta rinnan aikamme haasteisiin vastaamisen kanssa. Maailman ekokyläverkosto GEN (Global Ecovillage Network) on vakuuttunut, että lupaavin ja tehokkain väline näiden ongelmien kohtaamiseen on koulutus ei tavanomainen koulutus, vaan uudenlainen, maailmanlaajuinen koulutus, joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan vuosisatamme haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä koulutus perustuu läpikotaiseen ja puolueettomaan maapallon tilan arviointiin ja kullekin alueelle ja kuhunkin yhteisöön ja paikkaan sopivien ratkaisujen etsimiseen voimauttaa yksilöitä ja yhteisöjä tarjoamalla tietoa, jonka avulla he voivat muovata maailmaansa ja toimia omaehtoisemmin on puitteiltaan yleismaailmallista mutta sovelluksiltaan paikallista ja pyrkii säilyttämään arvokasta kulttuurista monimuotoisuutta tarjoaa tutkimustiedon lisäksi käytännön ratkaisuja sisältää hyödyllisiä elämäntaitoja on elintärkeää sekä kehittyneiden että kehittyvien maiden kansoille, niin maaseudulla kuin kaupungeissa keskittyy niihin monisyisiin, tiedekuntien rajat ylittäviin kysymyksiin, joilla pyritään rakentamaan kestävää elämäntapaa edistää ja tukee maapallon tervettä kehitystä tarkastelee ja avartaa ihmisen mahdollisuuksien rajoja nostaa esiin ja kokoaa yhteen asiat, jotka on otettava huomioon, kun halutaan rakentaa mielekästä, arvokasta, laadukasta elämää kaikille maailman ihmisille. 4

6 Tämä ekokyläsuunnittelun koulutusohjelma eli EDE (Ecovillage Design Education) näyttää tietä kestävään tulevaisuuteen. EDE:n on tarkoitus täydentää ja tukea YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen ohjelmaa ja osallistua sen koulutusmallien luomiseen. 5

7 Tarkoitus Ekokyläsuunnittelun koulutusohjelman (EDE) tarkoituksena on edistää siirtymistä laajamittaiseen kestävään elämäntapaan, joka on yleistavoitteiltaan maailmanlaajuista, mutta sovelluksiltaan määrätietoisen paikallista. Tämä koulutus eroaa lukuisista muista nykyisistä kestävän kehityksen koulutuksista siinä, että sen toteutuspaikkoina ovat ekokylät kestävän elämäntavan malliyhteisöt maailmalla. Kun olemassa olevissa ekokylissä jo toteutetaan erilaisia koulutusohjelmia yhteisöjen luonteen ja erityisosaamisen mukaan, EDE-koulutus on suunniteltu vakiomalliksi, joka soveltuu kaikille. EDE keskittyy niihin perusperiaatteisiin, aihealueisiin ja näkökohtiin, jotka tulee ottaa huomioon kaikissa kestävien yhteisöjen kehittämismalleissa. Juuri tähän EDE tähtää: se on neljän viikon johdantokurssi kaikkiin niihin suunnittelun edellytyksiin, joita aidosti kestävien yhteisöjen todellisten ekologisten kylien perustaminen vaatii. EDE on Gaia Educationin hankkeena osa Maailman ekokyläverkostoa GEN:iä (Global Ecovillage Network). Gaia Education -työryhmä perustettiin virallisesti heinäkuussa 2005, ja siinä kokeneet ekokyläkouluttajat eri puolilta maailmaa ovat yhdistäneet voimansa saattaakseen laajan yleisön ulottuville ne arvokkaat opit, joita menneinä vuosina on saatu ekokylien suunnittelemisesta ja kehittämisestä. EDE on hahmoteltu kehäksi (mandalaksi), johon sisältyy ihmisen kokemusmaailman neljä perimmäistä ulottuvuutta: ekologinen (luonnonmukainen), sosiaalinen (ihmisten keskinäinen), taloudellinen ja maailmankatsomuksellinen. Kukin näistä neljästä ulottuvuudesta puolestaan sisältää viisi moduulia, joten aihepiirejä on kaikkiaan kaksikymmentä. Neliosainen ulottuvuuksien kehä edustaa pysyvää perusrakennetta, mutta yksittäisten moduulien aiheet ja sisällöt voivat kehittyä ja muuttua ajan mukana. Koulutusohjelma on muotoiltu joustavaksi, jotta se soveltuisi erilaisiin hankkeisiin ja olosuhteisiin. Vastaavasti neljän viikon opetusjakso on vain suositus, ja tarvittaessa aineisto voidaan tiivistää lyhyempiin työpajoihin, se voidaan käydä läpi pidemmän ajan kuluessa, tai se voidaan jakaa eri aikoina ja eri paikoissa toteutettaviin osioihin. Joustavuutensa ansiosta EDE soveltuu käytettäväksi myös perinteisemmissä ympäristöissä, joita ei vielä voi kutsua ekoyhteisöiksi, samoin kuin oppilaitoksissa, työyhteisöissä, kaupunkiolosuhteissa jne. EDE-koulutusohjelma on luonteeltaan holistinen eli kokonaisvaltainen, sillä se pyrkii esittämään ekokylien suunnitteluun liittyvät moninaiset näkökohdat laajana, keskenään riippuvuussuhteessa olevana kokonaisuutena. EDE:tä voidaan myös luonnehtia 6

8 integroivaksi eli yhdistäväksi, sillä kaikki olennaiset ekokylän suunnittelussa huomioitavat näkökohdat saavat yhtäläisen painoarvon. Niiden merkitys perustuu siihen, että ne ovat suhteessa toisiinsa ja kokonaisuuteen. Lisäksi koulutusohjelmaa voidaan luonnehtia holografiseksi, koska koulutusohjelman ydin käy ilmi kaikista sen osista. Näin ollen opiskelija saa käsityksen kokonaisuudesta, vaikka osallistuisi vain joihinkin EDE:n osioihin. Kansainvälinen Gaia Education -työryhmä on sitoutunut luomaan pätevien, koulutettujen ja harjaantuneiden ekokyläsuunnittelijoiden varannon. Ekokyläsuunnittelijat oppivat kestävien yhteisöjen kehittämiseen ja oman ekokylän perustamiseen tarvittavat menetelmät, tiedot ja taidot. Koulutusohjelma tähtää sekä visioiden luomiseen että käytännön toimintaan sovellusten ja ratkaisumallien kehittämiseen ja se pyrkii vastaamaan tosielämän tarpeisiin ja tarjoamaan opastusta tässä muuttuvassa maailmassa. Koulutukseen osallistuneet ovat kuin ilmaan siroteltuja siemeniä. Jotkut heistä löytävät hedelmällisen maaperän ja käynnistävät vuorostaan sellaisen orgaanisen, kokonaisvaltaisen, yhdistävän, holografisen prosessin, jota ekokylän suunnittelu edellyttää. Koska EDE on johdantokurssi todella monimutkaiseen aiheeseen, koulutusohjelman muotoa testataan tulevina vuosina ja sen eri toteutustapoja kehitellään ja viimeistellään, jotta se olisi kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja kaikille ymmärrettävä ja käyttökelpoinen. EDE voidaan toteuttaa itsenäisenä koulutuksena, tai sitä voidaan käyttää täydentävänä tai korvaavana osana jotain muuta kestävän kehityksen koulutusohjelmaa. Itse asiassa EDE-koulutuksen järjestäjiä kannustetaan yhteistyöhön oppilaitosten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että EDE-hanke laajentuisi täydelliseksi, poikkitieteelliseksi, viralliseksi ekokyläsuunnittelijoiden koulutukseksi, johon kuuluisi nelivuotinen tutkinto ja tutkintotodistus. Tämäntyyppisen muodollisen koulutuksen merkitys kasvaa uuden vuosituhannen edetessä. Maailmanlaajuisena ohjelmana EDE:llä on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda malleja tällaiselle tutkinnolle. Lopuksi todettakoon, että EDE noudattaa ja edustaa ekoyhteisöjen keskeisimpiä arvoja. Niihin kuuluvat eläminen yhdessä erilaisina toisiamme kunnioittaen, erilaisten kulttuurien ja maailmankatsomusten arvostaminen, rotujen, kulttuurien ja sukupuolten tasa-arvo, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ympäristötietoisuuden edistäminen, pyrkimys rauhaan ja paikalliseen itsemääräämisoikeuteen, tietoisuuden ja ihmisten voimavarojen lisääminen ja yleisesti elävän Maan kunnioitus kotinamme maailmankaikkeudessa. Toivon mukaan tämä koulutus auttaa kunnostamaan rikkoutuneita yhteisöjä, luomaan uusia yhteisöjä kestävän elämäntavan toimintamalleiksi, elvyttämään tuhoutuneita ekosysteemejä, uudistamaan uskoa kaiken tarkoitukseen ja kaiken kaikkiaan elvyttämään Maapallon elämää meille ja tuleville sukupolville. 7

9 Maailmankuvallinen ulottuvuus YLEISKATSAUS Kestävään kehitykseen sisällytetään yleensä kolme teemaa; taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen (tai ympäristö). EDE-koulutus lisää tähän kokonaisuuteen uuden ulottuvuuden, jota on päätetty kutsua "maailmankuvaksi". Tarkoituksena on huomioida kulttuuri-ilmiöiden taustalla vaikuttavat piilevät asetelmat, jotka vahvasti vaikuttavat taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin tapahtumiin - ja voivat itse asiassa myös ennakoida niitä. Jokaista kulttuuria ja historiallista ajanjaksoa leimaavat tietyt vakiintuneet tulkinnat todellisuudesta. Tätä kaikenkattavaa uskomusten, filosofioiden ja myyttien kokoelmaa voidaan kutsua nimellä "paradigma". Paradigmaan kuuluvat syvät uskomukset muodostavat laajasti hyväksytyn "kulttuurilinssin", jonka läpi maailma nähdään. Paradigmat voivat tietenkin muuttua sitä mukaa kun uutta tietoa löydetään tai luodaan, tai kun ihmiset kasvavat ja avautuvat syvemmille oivalluksille. Monien kirjoitusten ja ajatusten perusteella merkit viittaavat siihen, että me länsimaalaiset olemme tänä päivänä paradigman muutoksen keskellä: Uusi maailmankuva on nousemassa esiin, maailmankuva joka yhtyy eri maista tuleviin perinteisiin vanhoihin viisauksiin. Nykyinen "tietoisuuden evoluutio" tulee kulttuuriglobalisaation yhdistävän vaikutuksen ansiosta osoittautumaan mittasuhteiltaan ennennäkemättömäksi ja ainutlaatuiseksi. Voimme nyt kokea ihmiskunnan yhtenä suurena perheenä, yhtenä kansana, Maan ykseytenä. Samalla voimme kokea astronauttien valokuvaaman kotiplaneettamme elävänä, hengittävänä suurorganismina - Gaiana. Tällä kehitykselle luonteenomaista on siirtyminen mekanistisesta holistiseen ja maallisesta henkiseen ajattelutapaan. EDE:n Maailmankuva-ulottuvuuden tarkoitus on luonnehtia kestävien yhteisömallien suunnittelua ja toteutusta tämän kehityksen puitteissa. Useimmat ihmiset uskovat Henkeen, Suureen mysteeriin, Kosmiseen tietoisuuteen tai johonkin sellaiseen voimaan, joka on ääretön, sanoinkuvaamaton ja kuitenkin läsnä kaikkialla. On olemassa mitä moninaisimpia henkisiä harjoituksia, joilla yhteyttä tähän voimaan pyritään syventämään. Tarkoituksemme ekoyhteisöjen suunnittelijoina ei ole määritellä sen enempää henkilökohtaista kuin yhteisöllistäkään henkisyyttä. Mutta meillä on etuoikeus olla tukemassa jatkuvaa henkisten maailmojen tutkimusta. Lähdemme nöyrinä henkiselle tutkimusmatkalle, pyrkien hyödyntämään oivalluksiamme kukoistavien yhteisöjen kehittämisessä. Pyrimme löytämään tarkoituksenmukaisen yhteyden

10 näkymättömän ja näkyvän maailman välille. Etsimme aikaan sidottuun elämänkokemukseemme inspiraatiota ja ohjausta "ajattomuudesta", asettuen luonnolliseen kehityksen virtaan. Henkisyys voidaan nähdä elämää ylläpitävänä voimana, joka tuo kulttuurin eri järjestelmille suunnan ja tarkoituksen. Yhdistäessään arvot ja etiikan kulttuurin henkisyys muodostaa perustan yhteisölliselle ja taloudelliselle lainsäädännölle. Lisäksi se luonnehtii ihmisen suhdetta suurempaan kokonaisuuteen; tätä voidaan kutsua kosmiseksi ekologiaksi. On olemassa kaikissa henkisissä perinteissä yleisesti hyväksyttyjä arvoja, kuten rakkaus, myötätuntuo, anteeksianto ja kunnioitus elämää kohtaan. Kuitenkin kukin ainutlaatuinen kulttuuri harjoittaa henkisyyttä omia paikallisia perinteitään seuraten. Ennen kuin taloudellisen globalisaation monokulttuuri löi itsensä läpi, erilaiset henkiset kulttuuriperinteet kukoistivat ja tarjosivat monipuolisia ratkaisumalleja erilaisissa olosuhteissa selviytymiseen. Ne eivät siis ainoastaan tarjonneet vastauksia syvällisiin metafyysisiin kysymyksiin, vaan kannattelivat kansoja aikakausien ylitse. Henkisyyteen sisältyvät sen moninaiset kulttuuri-ilmentymät taiteen, musiikin, rituaalien, seremonioiden ja keho-mieli-harjoitusten muodossa. Siihen kuuluvat kaikki toimet, jotka tähtäävät tietoisuuden laajentamiseen ja virittävät ihmistä ymmärtämään suurta kokonaisuutta. Tällaisena henkisyys on sulautunut kaikkialle EDE-koulutusohjelmaan. Ekokylä nähdään paikkana, jossa alusta asti sallitaan elämän henkisten ulottuvuuksien avautuminen kaikessa ihmeellisyydessään ja loistossaan. Kukin ekokylä voi omasta sijainnistaan ja ekologisesta ympäristöstään riippuen painottaa tiettyä henkistä käytäntöä enemmän kuin jotain muuta. Mutta yleisesti ottaen ekokylien visio vaalii, sietää ja rohkaisee monimuotoisia ekumeenisia henkisiä näkemyksiä. Jaetun kunnioituksen, luottamuksen, yhteistyön, harmonian, kauneuden, yhteenkuuluvuuden ja eheyden ihanteet ovat luontaisia elämälle ekokylässä. Näiden ihanteiden materialisoiminen jokapäiväisessä elämässä kurinalaisina, mutta kuitenkin juhlavina henkisinä harjoituksina tuottaa ekokyläläisille syvän arvostuksen elämää kohtaan. Näin he oppivat myös näkemään itsensä aktiivisina näyttelijöinä "suuressa mysteerissä". Koska kyseessä on maailmanlaajuinen koulutusohjelma, tarkoitus on luoda kattava mutta joustava opetussuunnitelma, jonka ihmiset kaikista kulttuuritaustoista voivat helposti omaksua. Tämä suunnitelma pyrkii siis määrittelemään ja kokoamaan yhteen teemoja ja arvoja, jotka ovat yhteisiä kaikille henkisille perinteille. Samaan aikaan huomioidaan erityisesti henkilökohtainen henkinen kasvu: Juuri tällä tasolla yritämme vaikuttaa ekokylien suunnittelijoihin ja valmistella heitä. Ihminen - tarkemmin sanottuna Homo sapiens -laji - on saanut aikaan melkoisen sotkun tällä planeetalla, mutta todellinen muutos lähtee jokaisen yksilön sydämestä ja sielusta. Siirtyminen kestävään tulevaisuuteen on hyvin monen yksilöllisen tietoisuuden laajentumista. Uskomme, että jokainen voi hyötyä valtavasti avosydämisestä, ennakkoluulottamasta elämän henkisten ulottuvuuksien arvioimisesta. Mutta korostamme tämän merkitystä erityisesti siltä osin kun se liittyy ekokylien ja kestävien yhteisömallien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Niinpä oleellisena osana tätä koulutusta jokaista opiskelijaa rohkaistaan aloittamaan jokin henkilökohtainen henkinen harjoitus, jos he eivät sitä vielä ole tehneet. EDE:n maailmankuva-ulottuvuus paneutuu näihin teemoihin seuraavissa viidessä osiossa: 1. Holistinen maailmankuva: Selventää parhaillaan käynnissä olevan siirtymävaiheen luonnetta, palauttaen yhteyden tieteen ja henkisyyden välillä. 9

11 2. Luontoyhteyden palauttaminen: Opastaa ihmisiä palauttamaan yhteytensä luonnolliseen maailmaan, henkisenä harjoituksena. 3. Tietoisuuden muutos: Selvitys henkiselle matkalle omistautumisen seurauksista. 4. Luovuus ja taide elämän rikastuttajina: Muistuttaa siitä, että juhliminen ja luova taiteellinen ilmaisu kuuluvat oleellisella tavalla yhteisöjen elämään. 5. Sosiaalisesti suuntautunut henkisyys: Selvittää näkemystä, jonka mukaan hyvin eletty henkinen elämä on varsinkin näinä aikoina myös aktiivisen sosiaalisen palvelun elämää. 10

12 Maailmankuvallinen ulottuvuus Moduuli 1: Holistinen maailmankuva Tavoitteet Hahmottaa maailmankuvaa, joka huomioi tieteellisen ja henkisen ulottuvuuden keskinäisen riippuvuuden - niin henkilökohtaisella kuin planetaarisella tasolla Ymmärtää, kuinka uudet tieteelliset löydöt osoittavat todellisuuden taustalla vaikuttavan henkisen perustan Holistista maailmankuvaa kuvaavaan uuteen sanastoon tutustuminen Helpottaa henkisen ja tieteellisen sekä samalla itäisen ja läntisen kulttuuriparadigman välisten haavojen parantumista Oppia tuntemaan, kuinka kaiken yhteenkuuluvuus on konkreettinen totuus,josta meidän kaikkien on otettava vastuu Sisältö Perinteisesti meitä on opetettu uskomaan, että maailmankaikkeus muodostuu selkeistä erillisistä fyysisistä kappaleista, jotka kaikki ovat irrallaan toisistaan ja toimivat rationaalisten, determinististen ja mekanististen lakien alaisuudessa. Huomattavat tieteelliset löydöt ovat nyt kuitenkin repimässä tätä maailmankuvaa juuriltaan. Thomas Berry kiteyttää tämän muutoksen: "Maailmankaikkeus ei ole objektien kokoelma, vaan pikemmin subjektien yhteenliittyminen". Esiin on nousemassa uusi paradigma: Maailmankaikkeus koetaan kuviona, jossa elävät järjestelmät ovat perusteellisesti kytkeytyneet toisiinsa keskinäisten suhteiden verkostossa. Tämä näyttää tietä uudelle 'holistiselle' tai kokonaisvaltaiselle maailmankuvalle. Todisteita tämän eheän maailmankuvan puolesta kertyy monilta tieteellisiltä tutkimusalueilta samanaikaisesti. Fysiikassa, biologiassa, psykologiassa, systeemiteoriassa,

13 fysiologiassa ja vaativuusteoriassa on noussut esiin yhteinen teema: Havaittavan fyysisen maailman taustalla on näkymättömiä kuvioita tai periaatteita, jotka jotenkin järjestelevät maailmaa, jonka havaitsemme ja koemme. Tiede oppii, että jotakin tapahtuu näkyvän maailman takana. Nämä löydöt ovat nopeasti muuttamassa käsitystämme todellisuudesta. Fyysisen todellisuuden ymmäretään nyt perustuvan dynaamisten vaikutussuhteiden verkostoon - ei atomeihin. Nykytiede havainnollistaa, että se mikä näyttää aisteillemme konkreettiselta, vakaalta ja liikkumattomalta, onkin todellisuudessa muodostunut vuorovaikutuksesta, jossa on mukana lukemattomia liikkuvia elementtejä - energiaa, hiukkasia ja sähköisiä varauksia. Opetus on ilmeinen: Menestyäkseen luonnollisessa ympäristössään, ihmisen on opittava toimimaan näiden elämän vuorovaikutussuhteiden ehdoilla. Jännittävät uudet löydöt ovat myös paljastamassa, että tietoisuus selkeästi vaikuttaa aineeseen. Fyysinen maailma ja ihmisten mentaalinen maailma ovat toisiinsa sidoksissa perustavanlaatuisilla tavoilla, joita emme vielä täysin ymmärrä. Uusi tieteellinen ymmärrys on yhdistymässä eri aikakausien henkisiin opetuksiin. Nonlineaarinen dynamiikka ja vaativuusteoria ovat osoittamassa, että maailmankaikkeus on rakentunut kuin valtava hologrammi. Tämä rakenne, jota joskus kutsutaan fraktaaliksi tai holarkiaksi, on kaiken läpäisevä materian ja tietoisuuden verkko, jonka jokainen perusosa (tai "holoni") sisältää kokonaisuuden ainekset: "Niin kuin ylhäällä, niin myös alhaalla." Huolimatta holistisen maailmankuvan hienostuneisuudesta ja vetovoimasta se voi helposti jäädä tyhjäksi älylliseksi ajatusleikiksi, jos siitä ei luoda kouriintuntuvia todellisen elämän sovellutuksia. Tässä ekokylät tulevat mukaan, innoittavina tulevaisuuden prototyyppeinä: Aivan kuten yksittäinen "holoni" toistaa valtaisan "holarkian" sisällön, ekokylä edustaa tiivistynyttä ihmisenkokoista ilmentymää niistä lupaavista mahdollisuuksista, joita kaikilta osiltaan yhdistynyt maailmanyhteisö tarjoaa. Ekokylät eivät ainoastaan hoida kestämättömän sivilisaation lukemattomia oireita, vaan myös tekevät järjestelmällistä parantamistyötä. Tämän päivän ekokylät tarjoavat parhaat elävät, kokeelliset laboratoriot uusien kestävien inhimillisten kulttuurimallien hautomoiksi. Ekokylämalli painottaa toiminnan, prosessien ja rakenteiden välisiä yhteyksiä ja kehittää kattavampaa ymmärrystä 'kestävästä yhteisöstä'. Ekokyläelämässä ja ekokylien suunnittelussa asioiden välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita korostetaan, jolloin ne tulevat kaikille näkyvämmiksi. Voidaan esimerkiksi havaita, kuinka luomuruuan tuotanto liittyy vaihtoehtoisiin valuuttajärjestelmiin, jotka taas liittyvät kestävän talouden toimintatapoihin, jotka taas liittyvät sisäisiin päätöksentekomenetelmiin, jotka taas liittyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen arvokkuuteen... joka liittyy rakkauteen, joka liittyy luontoon, joka liittyy ekologiseen rakentamiseen jne. Muistakaamme lopuksi Albert Einsteinin varsin yksiselitteiset sanat: "Ihmiset ovat osa kokonaisuutta... Koemme itsemme, ajatuksemme ja tunteemme, jonakin mikä on erotettu kaikesta muusta... jonkinlaisena tietoisuutemme optisena harhana. Tämä harha on meille eräänlainen vankila, joka rajoittaa meidät henkilökohtaisiin toivomuksiimme ja kiintymykseen vain muutamaa meitä lähimpänä olevaa henkilöä kohtaan. Meidän tehtävämme täytyy olla vapauttaa itsemme tästä 12

14 vankilasta, laajentamalla myötätuntomme kattamaan kaikki elävät olennot ja koko luomakunta kauneudessaan." Lähteet DVD-elokuvia What the Bleep Do We Know!? 2005, Fox Kirjoja A New Science of Life Rupert Sheldrake, 1995, Park Street Press Chaos: Making a New Science James Gleick, 1988, Penguin Complexity: Life at the Edge of Chaos Robert Lewin, 2000, U. of Chicago Global Healing: Essays and Interviews on Structural Violence, Social Development and Spiritual Healing Sulak Sivaraksa, 1999, Thai Inter-Religious Commission for Development Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change Don Edward Beck and Christopher Cowan, 1996, Blackwell Business The Web of Life: A New Understanding of Living Systems Fritjof Capra, 1996, Anchor Zoence The Science of Life: Discovering the Sacred Spaces of your Life Peter Dawkins, 1998, Weiser Books Evolution: The Grand Synthesis Erwin Lazslo, 1987, New Science Library Revelation: The Birth of a New Age David Spangler, 1976, The Rainbow Bridge Gaia: A New Look at Life on Earth J.E. Lovelock, 1979, Oxford University Press The Revenge of Gaia James Lovelock, 2006, Allen Lane Gaia: The Human Journey from Chaos to Cosmos Elisabet Sahtouris, 1989, Pocket The Universe Story Brian Swimme and Thomas Berry, 1992, HarperSanFrancisco The Great Work: Our Way into the Future Thomas Berry, 1999, Bell Tower A Brief History of Everything Ken Wilber, 1996, Shambhala A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality Ken Wilber, 2001, Shambhala 13 At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-organization and Complexity Stuart Kaufmann, 1995, Oxford University Press

15 Chaos, Gaia, Eros: The Three Great Streams of History Ralph Abraham, 1994, HarperSan Francisco Synchronicity: The Bridge between Matter and Mind F. David Peat, 1987, Bantam Harjoituksia Visualisoi ekokylä hologrammina. Mitkä ovat ne laajemman yhteiskunnan elementit, joiden haluat ruumiillistuvan ekokylässäsi? Keskustelua pienryhmissä. Visualisoi keho hologrammina. Korva, käsi, jalka, silmän iiris, kaikki sisältävät koko kehon oleelliset osat. Yritä jalkahierontaa vastaanottaessasi tuntea, miten sen eri osat yhdistyvät koko kehoon. Etsi vettä pajunoksilla tai paikallista energiapisteitä metallipuikoilla. Mielikuvaharjoitus: Viritä kehosi yhdistyneeksi maapallon keskukseen. Oman kehosi keskus tulee yhdeksi maapallon keskuksen kanssa intuitiivisen Gaiatietoisuuden välähdyksessä. Mielikuvaharjoitus: Viritä kehosi yhdistyneeksi galaktiseen keskukseen. Oman kehosi keskus tulee yhdeksi Galaksin keskuksen kanssa moniulotteisesti yhdistyneessä kosmisessa tietoisuudessa. Laajentuvien atomien visualisaatiot: Koe kehosi värähtelevien atomien joukkona. Nämä atomit energisoituvat ja alkavat laajeta, kunnes ne ympäröivät koko maailmankaikkeuden. Pohdiskelkaa pienryhmissä, millaista tieteellistä tutkimusta seuraa tästä maailmankuvasta. 14

16 Maailmankuvallinen ulottuvuus Moduuli 2: Luontoyhteyden palauttaminen Tavoitteet Kehittää luonnon kokemiseen liittyvää herkkyyttä ja vastaanottavaisuutta, mikä on välttämätöntä inspiroivassa ja asiantuntevassa ekokyläsuunnittelussa. Ymmärtää, että luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen on kaiken kestävästä kehityksestä käytävän keskustelun ydin. Oppia näkemään luonto opettajana ja ohjaajana. Sitoutua toimimaan aktiivisesti luonnon kunnioituksen ja sen eheyden palauttamiseksi, omasta kehosta alkaen. Kehon, mielen ja hengen luontoyhteyden palauttaminen. Sisältö Ihmiskunnan tämän hetken vakavimmat ongelmat juontavat juurensa siitä, että olemme unohtaneet yhteytemme luontoon. Sivilisaation eräs tavoite näyttää olleen luonnon korvaaminen yksinomaan ihmisen luomalla ympäristöllä. Nykyään kylmät ja kolkot neliönmuotoisista betonilaatikoista kyhätyt suurkaupungit peittävät alleen alueella aiemmin eläneen rikkaan ekosysteemin. Useiden kaupunkisukupolvien myötä uskonnot ja filosofiat ovat alkaneet uskotella, että ihminen on erityisasemassa, irrallaan muusta luomakunnasta. Ajatus on viety jopa niin pitkälle, että ihminen on nostettu kokonaan luonnon yläpuolelle. Miten tämä on mahdollista? Ihmisethän ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan osa luontoa, siitä huolimatta että olemme hyvin tuore ilmiö maapallon 3,5 miljardia vuotta kestäneessä biologisessa evoluutioprosessissa. Ihmisen ylimielisyys, jonka seurauksena luontoon on suhtauduttu vain hyötynäkökulmasta, on sysännyt liikkeelle voimia, jotka saattavat lopulta pyyhkäistä koko ihmiskunnan maan pinnalta.

17 Tämä uhka on vaikutuksiltaan niin laaja ja vakava, että luontoyhteyden palauttamista voisi pitää ihmisen tärkeimpänä tehtävänä. Mikä siis olisi tehokkain tapa opettaa luontoyhteyttä? Maasta elävillä alkuperäiskansoilla ajatellaan yleisesti olevan vahva luontoyhteys. Pitkien ajanjaksojen kuluessa he ovat kehittyneet yhdessä ympäristönsä kanssa tavalla, josta molemmat ovat hyötyneet ja jota molemmat ovat ohjanneet. Kestävän kehityksen avain onkin läheinen ja pitkäkestoinen sitoutuminen omaan elinympäristöön, ymmärtäen että siitä huolehtiminen on alueella asuvan väestön luonnollinen etu. Vaikka oma selviytyminen olisi vaakalaudalla, ihminen pysyy vireänä ja yhteys ympäristöön säilyy. Ekokylät ovat erityisasemassa luontoyhteyden opettamisessa. Ekokylän on asuinalue, jossa ihmisen toimet on integroitu luonnolliseen ympäristöön vahinkoa tuottamatta. Vaikka tämä saattaakin kuulostaa idealistiselta, siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Luontoyhteyden palauttaminen on juuri se mitä tarvitsemme. Tässä muutamia periaatteita ja käytäntöjä, joita ekokylät ovat soveltaneet: Vuodenaikojen, kuunkierron ja ilmansuuntien kunnioittaminen rituaaleilla ja seremonioilla Feng Shuin, vedalaisen Vastun ja Pyhän Geometrian käyttö rakennusten sijoittelussa ley-linjojen ja voimapaikkojen mukaisesti Merkittävän osan maasta jättäminen luonnonvaraiseksi Tärkeiden paikkojen, kuten lehtojen, kallioiden ja lähteiden tunnistaminen ja suojelu pyhinä paikkoina Hiljentymisalueiden luominen Maapyhättöjen, -temppelien ja -alttarien rakentaminen Paikalliseen luontoon mukautuva arkkitehtuuri Vahingoittuneiden alueiden elvyttäminen Luonnon esille tuominen konkreettisena osana ekokylän jokapäiväistä toimintaa Käyttäen mm. edellä mainittuja keinoja, ekokylät korjaavat luonnon ja ihmisen välille syntynyttä epätasapainoa ja luovat olosuhteita ihmisen ja luonnon väliselle toimivalle yhteiselolle. Näiden olosuhteiden kautta luonnon kuunteleminen ja luontoyhteyden kokeminen arjessa voi jälleen kerran olla mahdollista. Tässä osiossa yhdistyvät opetussuunnitelman henkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Henkisten harjoitusten synnyttämän tietoisuuden ja identiteetin laajentumisen myötä vastuun ottaminen planeettamme hyvinvoinnista muuttuu helpommaksi. Luontoyhteyden palautuessa elämä nähdään erottamattomana ykseytenä, jonka eheys riippuu sen jokaisen osan terveydentilasta. Koskematon luonto voi toimia henkisen uusiutumisen lähteenä ja hiljentymisen keitaana, josta voi löytyä vastauksia elämän syviin kysymyksiin. Rehevien puutarhojen istutus ja hoito, asuinalueen elämänvoiman kunnioittaminen ja elvyttäminen, 16

18 erillisyyden haavojen parantaminen itsessämme ja muissa kaikki nämä teot ovat luonteeltaan henkisiä. Ne vahvistavat planetaarista evoluutiota ja samalla kaikkien siinä mukana olevien ihmisten ja muiden olentojen elinvoimaa. Näin ihminen toimii tietoisena biosfääriä uudistavana voimana. Kolme ja puoli miljardia vuotta on erittäin pitkä aika; kestävän kehityksen periaatteen täytyy olla ohjelmoituna luonnon kiertokulkuun. Kun ihminen päästää irti ylimielisyydestään ja oppii suhtautumaan luontoon opettajana ja ohjaajana, hän oivaltaa monia asioita. Ihmisen keho on ihmeellinen soluista rakentuva kokonaisuus, koko evoluutioprosessin lopputuote. Niinpä kehomme ovat syvällisin osa luontoyhteyden palauttamista. Mene ja etsi suhteellisen rauhallinen ympäristö se voi olla puisto tai oma takapiha. Istu hetki hiljaa ja liikkumatta, avaa kaikki aistisi. Onko luonnolla sinulle jotain sanottavaa? Permakulttuurin erään perustajan David Holmgrenin ajatukset kuvaavat näkemystämme: "Osa tämän päivän länsimaisen psykologian ongelmakenttää on, että sen mukaan olemme erillisiä luonnosta, emmekä luonnon rajojen sisäpuolella. Mutta energiantuotannon huippu ja sitä seuraava lasku tulevat hajottamaan tämän vinoutuneen käsityksen. On myös oleellista oivaltaa, ettei ihminen ole jokin luonnon tuottama ristiriita tai sen tuhoaja, vaan että meillä on paikkamme luonnossa ja voimme lunastaa sen paikan itsellemme takaisin". Lähteet Kirjoja Coming Back to Life: Practices to Reconnect Our Lives, Our World Joanna Macy, 1998, New Society Publishers The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living Fritjof Capra, 2004, Anchor Deep Ecology for the 21st Century George Sessions, 1995, Shambhala Ecology, Community, and Lifestyle Arne Naess, 1989, Cambridge In the Absence of the Sacred Jerry Mander, 1991, Sierra Club Books Indigenous Traditions and Ecology John A. Grim, ed., 2001, Harvard Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism Irene Diamond and Gloria Feman Orenstein, 1990, Sierra Club Books 17 The Way: An Ecological Worldview Edward Goldsmith, 1998, U. of Georgia

19 The Sacred Balance: Rediscovering Our Place in Nature David Suzuki, 1998, Prometheus Books The Chalice and the Blade Riane Eisler, 1987, HarperSanFrancisco The Dream of the Earth Thomas Berry, 1988, Sierra Club Books The Fifth Sacred Thing Starhawk, 1994, Bantam The Practice of the Wild Gary Snyder, 2004, Shoemaker and Hoard Thinking Like a Mountain: Toward a Council of All Beings John Seed, et al., 1988, New Society Publishers Sacred Land, Sacred Sex: Rapture of the Deep Dolores LaChapelle, 1988, Kivaki The Taoist I Ching Thomas Cleary, trans., 1986, Shambhala Dharma Gaia Allan Hunt Badiner, 2005, Parallax Press Feng Shui: The Ancient Wisdom of Harmonious Living for Modern Times Eva Wong, 1996, Shambhala Sacred Geometry: Philosophy and Practice Robert Lawlor, 1982, Thames & Hudson Harjoituksia Tässä osiossa on paljon tilaa luovuudelle ja joustavuudelle. Oppiminen voi olla niinkin yksikertaista ja mukavaa kuin kävelyretki luonnossa. Se voi olla runon, tarinan tai omista kokemuksista kirjoittamista. Siihen voi liittyä läheinen kohtaaminen puun kanssa, niin että näet puun runkoa ja oksia pidemmälle, ymmärtäen sen tehtävän ja merkityksen lähiympäristölle. Voimme järjestää itseämme tai luontoa kunnioittavan seremonian tai rituaalin, yksin tai ryhmässä. Voimme terävöittää tarkkailu- ja havainnointikykyämme istumalla hiljaa metsänlaidalla. Voimme samaistua johonkin elolliseen olentoon, esimerkiksi sammakkoon tai jokeen, ja jakaa tämän olennon näkökulman/kokemuksen muiden kanssa. Voimme laatia Feng Shui tai Vastu analyysin tai rakentaa maa-alttarin neljälle (tai seitsämälle) ilmansuunnalle. Menetelmästä riippumatta on tärkeää sulatella kokemukset ilon ja juhlan kautta, ruuan ja tulen ääressä. 18

20 Maailmankuvallinen ulottuvuus Moduuli 3: Havahtuminen tietoisuuden muutokseen Tavoitteet Rohkaista osallistujia tutkimaan näkökulmaa, jossa planeettamme elämä nähdään suhteessa kosmokseen. Tutkiskella syvempää tehtäväämme ja tarkoitustamme elämässä. Aloittaa tai vahvistaa harjoituksia, jotka voivat johtaa tietoisuuden muutokseen. Pohtia henkisen matkan päämääriä. Sisältö Monet ihmiset kokevat jossakin elämänsä vaiheessa 'huippukokemuksen', joka tuo heille epätavalliselle kokemuksen todellisuudesta; sellaisen jonka intensiivisyys ravistelee heidän elämänsä perustuksia. Tähän kokemukseen usein liittyvät tunteita ovat ennenkokematon hurmostila, tunne ykseydestä koko universumin kanssa, lähtemättömän rauhan ja tyytyväisyyden tunne, todellisuuden intuitiivinen ymmärtäminen ja luonnollinen rakkaus kaikkia eläviä olentoja kohtaan. Näistä tunteista haluaisi pitää kiinni, pysyä tuossa tilassa ikuisesti. Mutta kuinka ollakaan, tuntemukset häipyvät nopeasti. Ja kun olotila taas palautuu ennalleen, ihmiselle jää vain kokemus visiosta, joka on valtavasti laajempi ja mahtavampi kuin mitä hän on aikaisemmin tuntenut. Joillekin tämä huippukokemus voi olla herätys, joka johtaa heidät pysyvästi henkiselle polulle. On olemassa tarina Lieh-Tzusta, joka halusi kokea valaistumisen. Hän halusi sitä niin paljon, että hän matkusti pitkälle ja laajalti, etsien suurimpien opettajien suurimpia opetuksia. Lieh-Tzu oli vilpitön ja omistautunut oppilas, joten hän harjoitteli tunnollisesti

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Kun kulttuurit kohtaavat - opettajana monikulttuurisessa oppimisympäristössä - seminaari, SOOL, Helsinki 11.3.2011 Jari

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu

Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu Käytännön tarpeiden, työkalujen, materiaalien ja suositusten kerääminen Gefördert durch This ProfESus project has been funded with support from the European

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation

Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Fellmannian kulma 5.10.2013 Virpi Koskela LUT/Lahti School of Innovation Jokaisessa uudessa kohtaamisessa kannamme mukanamme kehoissamme kaikkien edellisten kohtaamisten historiaa. Jako kahteen! - Ruumis

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

TYÖKIRJANEN. Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta

TYÖKIRJANEN.  Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta TYÖKIRJANEN www.ilonsade.com Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta Tervetuloa luottamaan itseesi! Olen onnellinen, että olet mukana Anna Sielusi Valon ohjata - illassa luomassa luottamusta itseesi.

Lisätiedot

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset.

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset. Workshop 30.3.2017 Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA Workshopin tavoitteena on oppia, miten palveluita ideoidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmien avulla. Workshop

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta muuttunut Aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi suomalainen

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Ihmisen chakrajärjestelmä

Ihmisen chakrajärjestelmä Ihmisen chakrajärjestelmä Aivan ulommaisena meitä ympäröi aura. Se toimii suojaavana kerroksena ihmisen ja maailman välissä. Aurassa on neljä kerrosta, neljä energiakehoamme fyysisen kehomme ympärillä;

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Tulevaisuuden arvoperusta

Tulevaisuuden arvoperusta Tulevaisuuden arvoperusta Lea Pulkkinen Arvoseminaari, Seinäjoki 24.10.2012 Kulttuuriset arvo-orientaatiot (Schwartz, 2011) HARMONIA Islamilainen lähi-itä Länsi- Eurooppa Englantia puhuva alue TASA-ARVO

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter)

Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter) Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter) on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Elämme maapallon

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Näkökulman kääntöpiiri ammattilaisen asennemuutos. Mitä voin muuttaa itse?

Näkökulman kääntöpiiri ammattilaisen asennemuutos. Mitä voin muuttaa itse? Näkökulman kääntöpiiri ammattilaisen asennemuutos. Mitä voin muuttaa itse? LUT LAHTI VIRPI KOSKELA KASTE/.sotessa ja rauhassa II, 8.12.15 Tampere Taustaa: kohtaamisen kokemukset työstä ja tutkimuksesta

Lisätiedot

ESSENTIAL MOTION OHJAAJAKOULUTUS

ESSENTIAL MOTION OHJAAJAKOULUTUS 1/6 ESSENTIAL MOTION OHJAAJAKOULUTUS Perusopetusjakson sisältö, 1. ja 2. vuosi Essential Motion kokemuksena Essential Motionin tarkoitus on luoda ilmapiiri, jossa ihmisillä on mahdollisuus saada syvä kokemuksellinen

Lisätiedot

Henkinen johtaminen Pomon päivä

Henkinen johtaminen Pomon päivä 13.10.16 Henkinen johtaminen Pomon päivä 12.10.2016 Elina Juntunen, TT, YTK elina.juntunen@helsinki.fi Spirtus (lat.), henki, hengitys. elämää ylläpitävä voima, elinvoima. 1 13.10.16 Työelämän spirit Merkityksellisyys

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa

Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa Saimaannorppa, ilmastonmuutos ja kalastus seminaari ja kokous Rantasalmi 28.5.2010 Outi Ratamäki Suomen ympäristökeskus Väitöskirja: Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Globaaliin ja lokaaliin (glokaaliin) vastuuseen kasvaminen Voimaa verkostoista -seminaari Helsinki, Hotelli Arthur 27.1.2011 Jari Kivistö/globaalikasvatuksen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 Esim. kokous-, tyky-, tyhy- ja virkistyspäivien ohjelmaan liitettäviä palveluita. Virkisty joogakävelyllä 60min 100 kävelyä hiljaisuudessa hiekkadyyneillä pitkospuita pitkin.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma Lähtökohdat Megatrendit Talouskriisi Globalisaation 2.vaihe Väestön ikääntyminen Ilmastomuutos Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna Perinteinen teollinen

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Ihmisenä verkostoissa

Ihmisenä verkostoissa Ihmisenä verkostoissa Merja Niemi-Pynttäri TE-ERKKERI Työvoimaopisto Taustaa.. ihmisen suuri vahvuus on taipumus saada toiset mukaan omiin projekteihinsa ja kyky sijoittaa itsensä tavoitteita tukeviin

Lisätiedot

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA 2017-2022 Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859 ja se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien lähetysjärjestö. Lähetysseuran

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa - reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa Reggio Emiliapedagogiikan juurilla Projektityöskentely Vekkulissa Reggio Emilia, Italia, 1940-luku Loris Malaguzzi Yhteisöllisyys

Lisätiedot

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS?

UUSI OPETTAJUUS UUSI OPETTAJUUS MIKÄ ON KOULUTUKSEN TARKOITUS? UUSI OPETTAJUUS OLLI LUUKKAINEN JOHTAJA HÄMEENLINNAN AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU olli.luukkainen@hamk.fi 1 UUSI OPETTAJUUS MEIDÄN ON OPITTAVA SUUNTAAMAAN KULKUMME TÄHTIEN, EIKÄ JOKAISEN OHI KULKEVAN

Lisätiedot

HENKILÖKUNNAN HENKISEN TURVALLISUUDEN Lapin ammattiopisto, Rovaniemi. Hyvinvointipäivä

HENKILÖKUNNAN HENKISEN TURVALLISUUDEN Lapin ammattiopisto, Rovaniemi. Hyvinvointipäivä HENKILÖKUNNAN HENKISEN TURVALLISUUDEN Lapin ammattiopisto, Rovaniemi KEHITTÄMINEN Hyvinvointipäivä 8.6.2016 Muumit merellä - video Pienryhmätyöskentely: Hattivatit, nuuskamuikkuset, pikkumyyt, muumimammat,

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Globaaliin ja lokaaliin (glokaaliin) vastuuseen kasvaminen Globaalikasvatuksellinen iltapäivä Turussa 12.10.2011 Jari Kivistö, Innoline Group Maailmankansalainen?

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Tunnetta ja älyä työpaikalle

Tunnetta ja älyä työpaikalle Tunnetta ja älyä työpaikalle Ota mukava asento, hengitä rauhallisesti keuhkot täyteen, tunne kuinka ilma virtaa sisään ja ulos. Sulje silmäsi ja mietiskele näitä tieteellisesti todistettuja faktoja: Mindfulness

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa Anna Kanerva / CUPORE Cuporen toimeksianto Verrokkiselvitys Kyselyt toimijoille Loppuraportti ja luetteloinnin kriteeristöluonnos maaliskuussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015 ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS Lahti 2015 Et-opetuksen erityispiirteitä ET jakautuu reaaliaineena tiedon oppimiseen ja katsomusaineena oman ET:n kehittämiseen. Ei vuosiluokkia, vaan 1-6 ja 7-9 + ryhmät Opettajat

Lisätiedot

Ihminen pelastuu rakkauden avulla ja rakkaudessa. Viktor E. Frankl

Ihminen pelastuu rakkauden avulla ja rakkaudessa. Viktor E. Frankl Ihminen pelastuu rakkauden avulla ja rakkaudessa. Viktor E. Frankl rakkaus JA PARISUHDE ONNELLISEN ELÄMÄN RAKENNUSPALIKOINA Elina Tanskanen, YTM, logoterapeutti,toimintaterapeutti erityistason seksuaaliterapeutti

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Hyvinvoiva kansalainen työelämässä

Hyvinvoiva kansalainen työelämässä Hyvinvoiva kansalainen työelämässä Tampereen yliopiston terveystieteen laitos Hyvinvoinnin tulkintoja 1. Ulkoisesti arvioitu vs. koettu Ulkoisesti (yhteisesti) arvioitu Tunnuslukuja: suhteellinen köyhyys

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Miltä maailma näyttää?

Miltä maailma näyttää? Miltä maailma näyttää? Globaali näkökulma lasten ja nuorten tulevaisuuteen (Jari Kivistö) Kasvava ihminen ja tulevaisuuden koulu -seminaari Kokkolassa 7.8.2013 Globaalikasvatuksen tehtävä on

Lisätiedot

Lataa Korkeammaksi minäksi muuntuminen & sisäisen lapsen kanssa tehty eheyttäväaikamatka elämäsi halki - Anna Kauppila

Lataa Korkeammaksi minäksi muuntuminen & sisäisen lapsen kanssa tehty eheyttäväaikamatka elämäsi halki - Anna Kauppila Lataa Korkeammaksi minäksi muuntuminen & sisäisen lapsen kanssa tehty eheyttäväaikamatka elämäsi halki - Anna Kauppila Lataa Kirjailija: Anna Kauppila ISBN: 9789526767406 Formaatti: PDF Tiedoston koko:

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15)

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus. Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot