KEKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEKO www.gaiaeducation.net"

Transkriptio

1 KEKO kestävän elämäntavan koulutusohjelma Neljäviikkoinen kattava opastus kestävään yhteisöllisyyteen maaseudulla ja kaupungeissa Virallinen osa YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä Koulutusohjelman on laatinut Global Ecovillage Educators for Sustainable Earth (GEESE)

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Tarkoitus Maailmankuvallinen ulottuvuus Yleiskatsaus Moduuli 1: Holistinen maailmankuva Moduuli 2: Luonnon kuunteleminen ja luontoyhteyden palauttaminen Moduuli 3: Havahtuminen tietoisuuden muutokseen Moduuli 4: Luovuus ja taide elämän rikastuttajina Moduuli 5: Sosiaalisesti suuntautunut henkisyys Sosiaalinen ulottuvuus Yleiskatsaus Moduuli 1: Yhteisön rakentaminen ja erilaisuuden arvostaminen Moduuli 2: Vuorovaikutustaidot: ristiriidat, sujuvoittaminen ja päätöksenteko Moduuli 3: Voimautuminen, voimauttaminen ja johtajuus Moduuli 4: Terveys ja parantaminen Moduuli 5: Paikallinen, bioalueellinen ja maailmanlaajuinen ulottuvuus Taloudellinen ulottuvuus Yleiskatsaus Moduuli 1: Siirtyminen kestävään maailmantalouteen Moduuli 2: Kestävä toimeentulo Moduuli 3: Sosiaaliset yritykset Moduuli 4: Paikallisraha ja yhteisöpankki Moduuli 5: Oikeudelliset ja rahoituskysymykset

3 Ekologinen ulottuvuus Yleiskatsaus Moduuli 1: Luonnonmukainen rakentaminen ja korjausrakentaminen Moduuli 2: Lähiruoka Moduuli 3: Sopiva teknologia Moduuli 4: Luonnon palauttaminen ja jälleenrakennus tuhon jälkeen Moduuli 5: Yhdistävä ekokyläsuunnittelu Elämällä oppimisen pedagogiikka Loppusanat Täydennysosat: Eri tilanteisiin sovellettu EDE 2

4 Johdanto Mikä tekee yhteisön? Mikä sitoo meitä yhteen? Joillekin se on usko. Joillekin se on jonkin aatteen, kuten demokratian, puolustaminen tai taistelu köyhyyttä vastaan. Jotkin yhteisöt ovat yhdenmukaisia, toiset monikulttuurisia. Toiset ovat pieniä kuten koulut tai kylät, toiset suuria kuten maanosat. Mikä sitoo meitä kansainväliseen yhteisöön? Syvimmältään se on yhteinen näkemys paremmasta maailmasta kaikille. Yhdessä olemme vahvempia. Kofi Annan, YK:n pääsihteeri Elämme nopeasti kehittyvässä maailmassa, joka muuttaa muotoaan silmiemme edessä. Ihmiskunta on haastettu, vakavammin kuin koskaan aiemmin, kasvamaan viisaudessa, kypsyydessä ja ymmärryksessä. Syvien ja painostavien huolenaiheiden suunnaton määrä vaatii välitöntä huomiotamme. Näitä huolenaiheita ovat esimerkiksi: Ympäristön alennustila, mm. arvokkaan pintamaan ja metsänpeiton häviäminen, aavikoituminen, riistokalastus ja vesivarojen liikakäyttö, lajien sukupuutto ja elinympäristöjen häviäminen jne. Rikkaiden ja köyhien välinen räikeä ja lisääntyvä eriarvoisuus, joka johtaa riiston, köyhyyden, aliravitsemuksen ja liikakansoituksen kierteeseen. Perheiden, yhteisöjen ja kokonaisten kulttuurien hajoaminen. Hallitsematon kaupungistuminen, josta seuraa sosiaalista vieraantumista, juurettomuutta ja luontoyhteyden katkeamista. Henkisen tietoisuuden sekä merkityksellisyyden tunteen häviäminen. Ilmastonmuutos ja otsonikato jne. Lisäksi tulevaisuudessa siintävät uhkakuvat öljykriisistä, joka johtaa suuriin yhteiskuntarakenteiden muutoksiin ja todennäköisesti myös jatkuvaan taisteluun viimeisten energiavarojen hallinnasta.

5 Kaikki yllämainitut ongelmat ovat hyvin todellisia ja tätä nykyä perusteellisesti dokumentoituja, mutta tietoisuuden lisääminen näiden ongelmien laajuudesta on vain puolet tämän ajan koulutustavoitteista. Näistä haasteista huolimatta tai kenties juuri niiden ansiosta ihmiskunnalla on huima mahdollisuus kehittyä ja avartaa tietoisuuttaan. Ihmiset ja yhteisöt ympäri maailmaa ovat yhdistämässä voimansa ja vaatimassa itselleen uudelleen vastuuta oman elämänsä puitteiden luomisesta sekä paikallisella että alueellisella tasolla.. Tässä prosessissa he murtavat rajojaan ja kehittävät uusia tietoja, taitoja ja lähestymistapoja. Niin nurinkuriselta kuin se kuulostaakin, monet kaikkein tuoreimmat ja kekseliäimmät ratkaisut kumpuavat ajattomasta, iättömästä viisaudesta, joka viime aikoina on jäänyt pimentoon. Ihmiskunnan voimavarojen elpyminen ja uudistuminen kulkee rinta rinnan aikamme haasteisiin vastaamisen kanssa. Maailman ekokyläverkosto GEN (Global Ecovillage Network) on vakuuttunut, että lupaavin ja tehokkain väline näiden ongelmien kohtaamiseen on koulutus ei tavanomainen koulutus, vaan uudenlainen, maailmanlaajuinen koulutus, joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan vuosisatamme haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä koulutus perustuu läpikotaiseen ja puolueettomaan maapallon tilan arviointiin ja kullekin alueelle ja kuhunkin yhteisöön ja paikkaan sopivien ratkaisujen etsimiseen voimauttaa yksilöitä ja yhteisöjä tarjoamalla tietoa, jonka avulla he voivat muovata maailmaansa ja toimia omaehtoisemmin on puitteiltaan yleismaailmallista mutta sovelluksiltaan paikallista ja pyrkii säilyttämään arvokasta kulttuurista monimuotoisuutta tarjoaa tutkimustiedon lisäksi käytännön ratkaisuja sisältää hyödyllisiä elämäntaitoja on elintärkeää sekä kehittyneiden että kehittyvien maiden kansoille, niin maaseudulla kuin kaupungeissa keskittyy niihin monisyisiin, tiedekuntien rajat ylittäviin kysymyksiin, joilla pyritään rakentamaan kestävää elämäntapaa edistää ja tukee maapallon tervettä kehitystä tarkastelee ja avartaa ihmisen mahdollisuuksien rajoja nostaa esiin ja kokoaa yhteen asiat, jotka on otettava huomioon, kun halutaan rakentaa mielekästä, arvokasta, laadukasta elämää kaikille maailman ihmisille. 4

6 Tämä ekokyläsuunnittelun koulutusohjelma eli EDE (Ecovillage Design Education) näyttää tietä kestävään tulevaisuuteen. EDE:n on tarkoitus täydentää ja tukea YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen ohjelmaa ja osallistua sen koulutusmallien luomiseen. 5

7 Tarkoitus Ekokyläsuunnittelun koulutusohjelman (EDE) tarkoituksena on edistää siirtymistä laajamittaiseen kestävään elämäntapaan, joka on yleistavoitteiltaan maailmanlaajuista, mutta sovelluksiltaan määrätietoisen paikallista. Tämä koulutus eroaa lukuisista muista nykyisistä kestävän kehityksen koulutuksista siinä, että sen toteutuspaikkoina ovat ekokylät kestävän elämäntavan malliyhteisöt maailmalla. Kun olemassa olevissa ekokylissä jo toteutetaan erilaisia koulutusohjelmia yhteisöjen luonteen ja erityisosaamisen mukaan, EDE-koulutus on suunniteltu vakiomalliksi, joka soveltuu kaikille. EDE keskittyy niihin perusperiaatteisiin, aihealueisiin ja näkökohtiin, jotka tulee ottaa huomioon kaikissa kestävien yhteisöjen kehittämismalleissa. Juuri tähän EDE tähtää: se on neljän viikon johdantokurssi kaikkiin niihin suunnittelun edellytyksiin, joita aidosti kestävien yhteisöjen todellisten ekologisten kylien perustaminen vaatii. EDE on Gaia Educationin hankkeena osa Maailman ekokyläverkostoa GEN:iä (Global Ecovillage Network). Gaia Education -työryhmä perustettiin virallisesti heinäkuussa 2005, ja siinä kokeneet ekokyläkouluttajat eri puolilta maailmaa ovat yhdistäneet voimansa saattaakseen laajan yleisön ulottuville ne arvokkaat opit, joita menneinä vuosina on saatu ekokylien suunnittelemisesta ja kehittämisestä. EDE on hahmoteltu kehäksi (mandalaksi), johon sisältyy ihmisen kokemusmaailman neljä perimmäistä ulottuvuutta: ekologinen (luonnonmukainen), sosiaalinen (ihmisten keskinäinen), taloudellinen ja maailmankatsomuksellinen. Kukin näistä neljästä ulottuvuudesta puolestaan sisältää viisi moduulia, joten aihepiirejä on kaikkiaan kaksikymmentä. Neliosainen ulottuvuuksien kehä edustaa pysyvää perusrakennetta, mutta yksittäisten moduulien aiheet ja sisällöt voivat kehittyä ja muuttua ajan mukana. Koulutusohjelma on muotoiltu joustavaksi, jotta se soveltuisi erilaisiin hankkeisiin ja olosuhteisiin. Vastaavasti neljän viikon opetusjakso on vain suositus, ja tarvittaessa aineisto voidaan tiivistää lyhyempiin työpajoihin, se voidaan käydä läpi pidemmän ajan kuluessa, tai se voidaan jakaa eri aikoina ja eri paikoissa toteutettaviin osioihin. Joustavuutensa ansiosta EDE soveltuu käytettäväksi myös perinteisemmissä ympäristöissä, joita ei vielä voi kutsua ekoyhteisöiksi, samoin kuin oppilaitoksissa, työyhteisöissä, kaupunkiolosuhteissa jne. EDE-koulutusohjelma on luonteeltaan holistinen eli kokonaisvaltainen, sillä se pyrkii esittämään ekokylien suunnitteluun liittyvät moninaiset näkökohdat laajana, keskenään riippuvuussuhteessa olevana kokonaisuutena. EDE:tä voidaan myös luonnehtia 6

8 integroivaksi eli yhdistäväksi, sillä kaikki olennaiset ekokylän suunnittelussa huomioitavat näkökohdat saavat yhtäläisen painoarvon. Niiden merkitys perustuu siihen, että ne ovat suhteessa toisiinsa ja kokonaisuuteen. Lisäksi koulutusohjelmaa voidaan luonnehtia holografiseksi, koska koulutusohjelman ydin käy ilmi kaikista sen osista. Näin ollen opiskelija saa käsityksen kokonaisuudesta, vaikka osallistuisi vain joihinkin EDE:n osioihin. Kansainvälinen Gaia Education -työryhmä on sitoutunut luomaan pätevien, koulutettujen ja harjaantuneiden ekokyläsuunnittelijoiden varannon. Ekokyläsuunnittelijat oppivat kestävien yhteisöjen kehittämiseen ja oman ekokylän perustamiseen tarvittavat menetelmät, tiedot ja taidot. Koulutusohjelma tähtää sekä visioiden luomiseen että käytännön toimintaan sovellusten ja ratkaisumallien kehittämiseen ja se pyrkii vastaamaan tosielämän tarpeisiin ja tarjoamaan opastusta tässä muuttuvassa maailmassa. Koulutukseen osallistuneet ovat kuin ilmaan siroteltuja siemeniä. Jotkut heistä löytävät hedelmällisen maaperän ja käynnistävät vuorostaan sellaisen orgaanisen, kokonaisvaltaisen, yhdistävän, holografisen prosessin, jota ekokylän suunnittelu edellyttää. Koska EDE on johdantokurssi todella monimutkaiseen aiheeseen, koulutusohjelman muotoa testataan tulevina vuosina ja sen eri toteutustapoja kehitellään ja viimeistellään, jotta se olisi kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja kaikille ymmärrettävä ja käyttökelpoinen. EDE voidaan toteuttaa itsenäisenä koulutuksena, tai sitä voidaan käyttää täydentävänä tai korvaavana osana jotain muuta kestävän kehityksen koulutusohjelmaa. Itse asiassa EDE-koulutuksen järjestäjiä kannustetaan yhteistyöhön oppilaitosten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että EDE-hanke laajentuisi täydelliseksi, poikkitieteelliseksi, viralliseksi ekokyläsuunnittelijoiden koulutukseksi, johon kuuluisi nelivuotinen tutkinto ja tutkintotodistus. Tämäntyyppisen muodollisen koulutuksen merkitys kasvaa uuden vuosituhannen edetessä. Maailmanlaajuisena ohjelmana EDE:llä on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda malleja tällaiselle tutkinnolle. Lopuksi todettakoon, että EDE noudattaa ja edustaa ekoyhteisöjen keskeisimpiä arvoja. Niihin kuuluvat eläminen yhdessä erilaisina toisiamme kunnioittaen, erilaisten kulttuurien ja maailmankatsomusten arvostaminen, rotujen, kulttuurien ja sukupuolten tasa-arvo, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ympäristötietoisuuden edistäminen, pyrkimys rauhaan ja paikalliseen itsemääräämisoikeuteen, tietoisuuden ja ihmisten voimavarojen lisääminen ja yleisesti elävän Maan kunnioitus kotinamme maailmankaikkeudessa. Toivon mukaan tämä koulutus auttaa kunnostamaan rikkoutuneita yhteisöjä, luomaan uusia yhteisöjä kestävän elämäntavan toimintamalleiksi, elvyttämään tuhoutuneita ekosysteemejä, uudistamaan uskoa kaiken tarkoitukseen ja kaiken kaikkiaan elvyttämään Maapallon elämää meille ja tuleville sukupolville. 7

9 Maailmankuvallinen ulottuvuus YLEISKATSAUS Kestävään kehitykseen sisällytetään yleensä kolme teemaa; taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen (tai ympäristö). EDE-koulutus lisää tähän kokonaisuuteen uuden ulottuvuuden, jota on päätetty kutsua "maailmankuvaksi". Tarkoituksena on huomioida kulttuuri-ilmiöiden taustalla vaikuttavat piilevät asetelmat, jotka vahvasti vaikuttavat taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin tapahtumiin - ja voivat itse asiassa myös ennakoida niitä. Jokaista kulttuuria ja historiallista ajanjaksoa leimaavat tietyt vakiintuneet tulkinnat todellisuudesta. Tätä kaikenkattavaa uskomusten, filosofioiden ja myyttien kokoelmaa voidaan kutsua nimellä "paradigma". Paradigmaan kuuluvat syvät uskomukset muodostavat laajasti hyväksytyn "kulttuurilinssin", jonka läpi maailma nähdään. Paradigmat voivat tietenkin muuttua sitä mukaa kun uutta tietoa löydetään tai luodaan, tai kun ihmiset kasvavat ja avautuvat syvemmille oivalluksille. Monien kirjoitusten ja ajatusten perusteella merkit viittaavat siihen, että me länsimaalaiset olemme tänä päivänä paradigman muutoksen keskellä: Uusi maailmankuva on nousemassa esiin, maailmankuva joka yhtyy eri maista tuleviin perinteisiin vanhoihin viisauksiin. Nykyinen "tietoisuuden evoluutio" tulee kulttuuriglobalisaation yhdistävän vaikutuksen ansiosta osoittautumaan mittasuhteiltaan ennennäkemättömäksi ja ainutlaatuiseksi. Voimme nyt kokea ihmiskunnan yhtenä suurena perheenä, yhtenä kansana, Maan ykseytenä. Samalla voimme kokea astronauttien valokuvaaman kotiplaneettamme elävänä, hengittävänä suurorganismina - Gaiana. Tällä kehitykselle luonteenomaista on siirtyminen mekanistisesta holistiseen ja maallisesta henkiseen ajattelutapaan. EDE:n Maailmankuva-ulottuvuuden tarkoitus on luonnehtia kestävien yhteisömallien suunnittelua ja toteutusta tämän kehityksen puitteissa. Useimmat ihmiset uskovat Henkeen, Suureen mysteeriin, Kosmiseen tietoisuuteen tai johonkin sellaiseen voimaan, joka on ääretön, sanoinkuvaamaton ja kuitenkin läsnä kaikkialla. On olemassa mitä moninaisimpia henkisiä harjoituksia, joilla yhteyttä tähän voimaan pyritään syventämään. Tarkoituksemme ekoyhteisöjen suunnittelijoina ei ole määritellä sen enempää henkilökohtaista kuin yhteisöllistäkään henkisyyttä. Mutta meillä on etuoikeus olla tukemassa jatkuvaa henkisten maailmojen tutkimusta. Lähdemme nöyrinä henkiselle tutkimusmatkalle, pyrkien hyödyntämään oivalluksiamme kukoistavien yhteisöjen kehittämisessä. Pyrimme löytämään tarkoituksenmukaisen yhteyden

10 näkymättömän ja näkyvän maailman välille. Etsimme aikaan sidottuun elämänkokemukseemme inspiraatiota ja ohjausta "ajattomuudesta", asettuen luonnolliseen kehityksen virtaan. Henkisyys voidaan nähdä elämää ylläpitävänä voimana, joka tuo kulttuurin eri järjestelmille suunnan ja tarkoituksen. Yhdistäessään arvot ja etiikan kulttuurin henkisyys muodostaa perustan yhteisölliselle ja taloudelliselle lainsäädännölle. Lisäksi se luonnehtii ihmisen suhdetta suurempaan kokonaisuuteen; tätä voidaan kutsua kosmiseksi ekologiaksi. On olemassa kaikissa henkisissä perinteissä yleisesti hyväksyttyjä arvoja, kuten rakkaus, myötätuntuo, anteeksianto ja kunnioitus elämää kohtaan. Kuitenkin kukin ainutlaatuinen kulttuuri harjoittaa henkisyyttä omia paikallisia perinteitään seuraten. Ennen kuin taloudellisen globalisaation monokulttuuri löi itsensä läpi, erilaiset henkiset kulttuuriperinteet kukoistivat ja tarjosivat monipuolisia ratkaisumalleja erilaisissa olosuhteissa selviytymiseen. Ne eivät siis ainoastaan tarjonneet vastauksia syvällisiin metafyysisiin kysymyksiin, vaan kannattelivat kansoja aikakausien ylitse. Henkisyyteen sisältyvät sen moninaiset kulttuuri-ilmentymät taiteen, musiikin, rituaalien, seremonioiden ja keho-mieli-harjoitusten muodossa. Siihen kuuluvat kaikki toimet, jotka tähtäävät tietoisuuden laajentamiseen ja virittävät ihmistä ymmärtämään suurta kokonaisuutta. Tällaisena henkisyys on sulautunut kaikkialle EDE-koulutusohjelmaan. Ekokylä nähdään paikkana, jossa alusta asti sallitaan elämän henkisten ulottuvuuksien avautuminen kaikessa ihmeellisyydessään ja loistossaan. Kukin ekokylä voi omasta sijainnistaan ja ekologisesta ympäristöstään riippuen painottaa tiettyä henkistä käytäntöä enemmän kuin jotain muuta. Mutta yleisesti ottaen ekokylien visio vaalii, sietää ja rohkaisee monimuotoisia ekumeenisia henkisiä näkemyksiä. Jaetun kunnioituksen, luottamuksen, yhteistyön, harmonian, kauneuden, yhteenkuuluvuuden ja eheyden ihanteet ovat luontaisia elämälle ekokylässä. Näiden ihanteiden materialisoiminen jokapäiväisessä elämässä kurinalaisina, mutta kuitenkin juhlavina henkisinä harjoituksina tuottaa ekokyläläisille syvän arvostuksen elämää kohtaan. Näin he oppivat myös näkemään itsensä aktiivisina näyttelijöinä "suuressa mysteerissä". Koska kyseessä on maailmanlaajuinen koulutusohjelma, tarkoitus on luoda kattava mutta joustava opetussuunnitelma, jonka ihmiset kaikista kulttuuritaustoista voivat helposti omaksua. Tämä suunnitelma pyrkii siis määrittelemään ja kokoamaan yhteen teemoja ja arvoja, jotka ovat yhteisiä kaikille henkisille perinteille. Samaan aikaan huomioidaan erityisesti henkilökohtainen henkinen kasvu: Juuri tällä tasolla yritämme vaikuttaa ekokylien suunnittelijoihin ja valmistella heitä. Ihminen - tarkemmin sanottuna Homo sapiens -laji - on saanut aikaan melkoisen sotkun tällä planeetalla, mutta todellinen muutos lähtee jokaisen yksilön sydämestä ja sielusta. Siirtyminen kestävään tulevaisuuteen on hyvin monen yksilöllisen tietoisuuden laajentumista. Uskomme, että jokainen voi hyötyä valtavasti avosydämisestä, ennakkoluulottamasta elämän henkisten ulottuvuuksien arvioimisesta. Mutta korostamme tämän merkitystä erityisesti siltä osin kun se liittyy ekokylien ja kestävien yhteisömallien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Niinpä oleellisena osana tätä koulutusta jokaista opiskelijaa rohkaistaan aloittamaan jokin henkilökohtainen henkinen harjoitus, jos he eivät sitä vielä ole tehneet. EDE:n maailmankuva-ulottuvuus paneutuu näihin teemoihin seuraavissa viidessä osiossa: 1. Holistinen maailmankuva: Selventää parhaillaan käynnissä olevan siirtymävaiheen luonnetta, palauttaen yhteyden tieteen ja henkisyyden välillä. 9

11 2. Luontoyhteyden palauttaminen: Opastaa ihmisiä palauttamaan yhteytensä luonnolliseen maailmaan, henkisenä harjoituksena. 3. Tietoisuuden muutos: Selvitys henkiselle matkalle omistautumisen seurauksista. 4. Luovuus ja taide elämän rikastuttajina: Muistuttaa siitä, että juhliminen ja luova taiteellinen ilmaisu kuuluvat oleellisella tavalla yhteisöjen elämään. 5. Sosiaalisesti suuntautunut henkisyys: Selvittää näkemystä, jonka mukaan hyvin eletty henkinen elämä on varsinkin näinä aikoina myös aktiivisen sosiaalisen palvelun elämää. 10

12 Maailmankuvallinen ulottuvuus Moduuli 1: Holistinen maailmankuva Tavoitteet Hahmottaa maailmankuvaa, joka huomioi tieteellisen ja henkisen ulottuvuuden keskinäisen riippuvuuden - niin henkilökohtaisella kuin planetaarisella tasolla Ymmärtää, kuinka uudet tieteelliset löydöt osoittavat todellisuuden taustalla vaikuttavan henkisen perustan Holistista maailmankuvaa kuvaavaan uuteen sanastoon tutustuminen Helpottaa henkisen ja tieteellisen sekä samalla itäisen ja läntisen kulttuuriparadigman välisten haavojen parantumista Oppia tuntemaan, kuinka kaiken yhteenkuuluvuus on konkreettinen totuus,josta meidän kaikkien on otettava vastuu Sisältö Perinteisesti meitä on opetettu uskomaan, että maailmankaikkeus muodostuu selkeistä erillisistä fyysisistä kappaleista, jotka kaikki ovat irrallaan toisistaan ja toimivat rationaalisten, determinististen ja mekanististen lakien alaisuudessa. Huomattavat tieteelliset löydöt ovat nyt kuitenkin repimässä tätä maailmankuvaa juuriltaan. Thomas Berry kiteyttää tämän muutoksen: "Maailmankaikkeus ei ole objektien kokoelma, vaan pikemmin subjektien yhteenliittyminen". Esiin on nousemassa uusi paradigma: Maailmankaikkeus koetaan kuviona, jossa elävät järjestelmät ovat perusteellisesti kytkeytyneet toisiinsa keskinäisten suhteiden verkostossa. Tämä näyttää tietä uudelle 'holistiselle' tai kokonaisvaltaiselle maailmankuvalle. Todisteita tämän eheän maailmankuvan puolesta kertyy monilta tieteellisiltä tutkimusalueilta samanaikaisesti. Fysiikassa, biologiassa, psykologiassa, systeemiteoriassa,

13 fysiologiassa ja vaativuusteoriassa on noussut esiin yhteinen teema: Havaittavan fyysisen maailman taustalla on näkymättömiä kuvioita tai periaatteita, jotka jotenkin järjestelevät maailmaa, jonka havaitsemme ja koemme. Tiede oppii, että jotakin tapahtuu näkyvän maailman takana. Nämä löydöt ovat nopeasti muuttamassa käsitystämme todellisuudesta. Fyysisen todellisuuden ymmäretään nyt perustuvan dynaamisten vaikutussuhteiden verkostoon - ei atomeihin. Nykytiede havainnollistaa, että se mikä näyttää aisteillemme konkreettiselta, vakaalta ja liikkumattomalta, onkin todellisuudessa muodostunut vuorovaikutuksesta, jossa on mukana lukemattomia liikkuvia elementtejä - energiaa, hiukkasia ja sähköisiä varauksia. Opetus on ilmeinen: Menestyäkseen luonnollisessa ympäristössään, ihmisen on opittava toimimaan näiden elämän vuorovaikutussuhteiden ehdoilla. Jännittävät uudet löydöt ovat myös paljastamassa, että tietoisuus selkeästi vaikuttaa aineeseen. Fyysinen maailma ja ihmisten mentaalinen maailma ovat toisiinsa sidoksissa perustavanlaatuisilla tavoilla, joita emme vielä täysin ymmärrä. Uusi tieteellinen ymmärrys on yhdistymässä eri aikakausien henkisiin opetuksiin. Nonlineaarinen dynamiikka ja vaativuusteoria ovat osoittamassa, että maailmankaikkeus on rakentunut kuin valtava hologrammi. Tämä rakenne, jota joskus kutsutaan fraktaaliksi tai holarkiaksi, on kaiken läpäisevä materian ja tietoisuuden verkko, jonka jokainen perusosa (tai "holoni") sisältää kokonaisuuden ainekset: "Niin kuin ylhäällä, niin myös alhaalla." Huolimatta holistisen maailmankuvan hienostuneisuudesta ja vetovoimasta se voi helposti jäädä tyhjäksi älylliseksi ajatusleikiksi, jos siitä ei luoda kouriintuntuvia todellisen elämän sovellutuksia. Tässä ekokylät tulevat mukaan, innoittavina tulevaisuuden prototyyppeinä: Aivan kuten yksittäinen "holoni" toistaa valtaisan "holarkian" sisällön, ekokylä edustaa tiivistynyttä ihmisenkokoista ilmentymää niistä lupaavista mahdollisuuksista, joita kaikilta osiltaan yhdistynyt maailmanyhteisö tarjoaa. Ekokylät eivät ainoastaan hoida kestämättömän sivilisaation lukemattomia oireita, vaan myös tekevät järjestelmällistä parantamistyötä. Tämän päivän ekokylät tarjoavat parhaat elävät, kokeelliset laboratoriot uusien kestävien inhimillisten kulttuurimallien hautomoiksi. Ekokylämalli painottaa toiminnan, prosessien ja rakenteiden välisiä yhteyksiä ja kehittää kattavampaa ymmärrystä 'kestävästä yhteisöstä'. Ekokyläelämässä ja ekokylien suunnittelussa asioiden välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita korostetaan, jolloin ne tulevat kaikille näkyvämmiksi. Voidaan esimerkiksi havaita, kuinka luomuruuan tuotanto liittyy vaihtoehtoisiin valuuttajärjestelmiin, jotka taas liittyvät kestävän talouden toimintatapoihin, jotka taas liittyvät sisäisiin päätöksentekomenetelmiin, jotka taas liittyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen arvokkuuteen... joka liittyy rakkauteen, joka liittyy luontoon, joka liittyy ekologiseen rakentamiseen jne. Muistakaamme lopuksi Albert Einsteinin varsin yksiselitteiset sanat: "Ihmiset ovat osa kokonaisuutta... Koemme itsemme, ajatuksemme ja tunteemme, jonakin mikä on erotettu kaikesta muusta... jonkinlaisena tietoisuutemme optisena harhana. Tämä harha on meille eräänlainen vankila, joka rajoittaa meidät henkilökohtaisiin toivomuksiimme ja kiintymykseen vain muutamaa meitä lähimpänä olevaa henkilöä kohtaan. Meidän tehtävämme täytyy olla vapauttaa itsemme tästä 12

14 vankilasta, laajentamalla myötätuntomme kattamaan kaikki elävät olennot ja koko luomakunta kauneudessaan." Lähteet DVD-elokuvia What the Bleep Do We Know!? 2005, Fox Kirjoja A New Science of Life Rupert Sheldrake, 1995, Park Street Press Chaos: Making a New Science James Gleick, 1988, Penguin Complexity: Life at the Edge of Chaos Robert Lewin, 2000, U. of Chicago Global Healing: Essays and Interviews on Structural Violence, Social Development and Spiritual Healing Sulak Sivaraksa, 1999, Thai Inter-Religious Commission for Development Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change Don Edward Beck and Christopher Cowan, 1996, Blackwell Business The Web of Life: A New Understanding of Living Systems Fritjof Capra, 1996, Anchor Zoence The Science of Life: Discovering the Sacred Spaces of your Life Peter Dawkins, 1998, Weiser Books Evolution: The Grand Synthesis Erwin Lazslo, 1987, New Science Library Revelation: The Birth of a New Age David Spangler, 1976, The Rainbow Bridge Gaia: A New Look at Life on Earth J.E. Lovelock, 1979, Oxford University Press The Revenge of Gaia James Lovelock, 2006, Allen Lane Gaia: The Human Journey from Chaos to Cosmos Elisabet Sahtouris, 1989, Pocket The Universe Story Brian Swimme and Thomas Berry, 1992, HarperSanFrancisco The Great Work: Our Way into the Future Thomas Berry, 1999, Bell Tower A Brief History of Everything Ken Wilber, 1996, Shambhala A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality Ken Wilber, 2001, Shambhala 13 At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-organization and Complexity Stuart Kaufmann, 1995, Oxford University Press

15 Chaos, Gaia, Eros: The Three Great Streams of History Ralph Abraham, 1994, HarperSan Francisco Synchronicity: The Bridge between Matter and Mind F. David Peat, 1987, Bantam Harjoituksia Visualisoi ekokylä hologrammina. Mitkä ovat ne laajemman yhteiskunnan elementit, joiden haluat ruumiillistuvan ekokylässäsi? Keskustelua pienryhmissä. Visualisoi keho hologrammina. Korva, käsi, jalka, silmän iiris, kaikki sisältävät koko kehon oleelliset osat. Yritä jalkahierontaa vastaanottaessasi tuntea, miten sen eri osat yhdistyvät koko kehoon. Etsi vettä pajunoksilla tai paikallista energiapisteitä metallipuikoilla. Mielikuvaharjoitus: Viritä kehosi yhdistyneeksi maapallon keskukseen. Oman kehosi keskus tulee yhdeksi maapallon keskuksen kanssa intuitiivisen Gaiatietoisuuden välähdyksessä. Mielikuvaharjoitus: Viritä kehosi yhdistyneeksi galaktiseen keskukseen. Oman kehosi keskus tulee yhdeksi Galaksin keskuksen kanssa moniulotteisesti yhdistyneessä kosmisessa tietoisuudessa. Laajentuvien atomien visualisaatiot: Koe kehosi värähtelevien atomien joukkona. Nämä atomit energisoituvat ja alkavat laajeta, kunnes ne ympäröivät koko maailmankaikkeuden. Pohdiskelkaa pienryhmissä, millaista tieteellistä tutkimusta seuraa tästä maailmankuvasta. 14

16 Maailmankuvallinen ulottuvuus Moduuli 2: Luontoyhteyden palauttaminen Tavoitteet Kehittää luonnon kokemiseen liittyvää herkkyyttä ja vastaanottavaisuutta, mikä on välttämätöntä inspiroivassa ja asiantuntevassa ekokyläsuunnittelussa. Ymmärtää, että luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen on kaiken kestävästä kehityksestä käytävän keskustelun ydin. Oppia näkemään luonto opettajana ja ohjaajana. Sitoutua toimimaan aktiivisesti luonnon kunnioituksen ja sen eheyden palauttamiseksi, omasta kehosta alkaen. Kehon, mielen ja hengen luontoyhteyden palauttaminen. Sisältö Ihmiskunnan tämän hetken vakavimmat ongelmat juontavat juurensa siitä, että olemme unohtaneet yhteytemme luontoon. Sivilisaation eräs tavoite näyttää olleen luonnon korvaaminen yksinomaan ihmisen luomalla ympäristöllä. Nykyään kylmät ja kolkot neliönmuotoisista betonilaatikoista kyhätyt suurkaupungit peittävät alleen alueella aiemmin eläneen rikkaan ekosysteemin. Useiden kaupunkisukupolvien myötä uskonnot ja filosofiat ovat alkaneet uskotella, että ihminen on erityisasemassa, irrallaan muusta luomakunnasta. Ajatus on viety jopa niin pitkälle, että ihminen on nostettu kokonaan luonnon yläpuolelle. Miten tämä on mahdollista? Ihmisethän ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan osa luontoa, siitä huolimatta että olemme hyvin tuore ilmiö maapallon 3,5 miljardia vuotta kestäneessä biologisessa evoluutioprosessissa. Ihmisen ylimielisyys, jonka seurauksena luontoon on suhtauduttu vain hyötynäkökulmasta, on sysännyt liikkeelle voimia, jotka saattavat lopulta pyyhkäistä koko ihmiskunnan maan pinnalta.

17 Tämä uhka on vaikutuksiltaan niin laaja ja vakava, että luontoyhteyden palauttamista voisi pitää ihmisen tärkeimpänä tehtävänä. Mikä siis olisi tehokkain tapa opettaa luontoyhteyttä? Maasta elävillä alkuperäiskansoilla ajatellaan yleisesti olevan vahva luontoyhteys. Pitkien ajanjaksojen kuluessa he ovat kehittyneet yhdessä ympäristönsä kanssa tavalla, josta molemmat ovat hyötyneet ja jota molemmat ovat ohjanneet. Kestävän kehityksen avain onkin läheinen ja pitkäkestoinen sitoutuminen omaan elinympäristöön, ymmärtäen että siitä huolehtiminen on alueella asuvan väestön luonnollinen etu. Vaikka oma selviytyminen olisi vaakalaudalla, ihminen pysyy vireänä ja yhteys ympäristöön säilyy. Ekokylät ovat erityisasemassa luontoyhteyden opettamisessa. Ekokylän on asuinalue, jossa ihmisen toimet on integroitu luonnolliseen ympäristöön vahinkoa tuottamatta. Vaikka tämä saattaakin kuulostaa idealistiselta, siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Luontoyhteyden palauttaminen on juuri se mitä tarvitsemme. Tässä muutamia periaatteita ja käytäntöjä, joita ekokylät ovat soveltaneet: Vuodenaikojen, kuunkierron ja ilmansuuntien kunnioittaminen rituaaleilla ja seremonioilla Feng Shuin, vedalaisen Vastun ja Pyhän Geometrian käyttö rakennusten sijoittelussa ley-linjojen ja voimapaikkojen mukaisesti Merkittävän osan maasta jättäminen luonnonvaraiseksi Tärkeiden paikkojen, kuten lehtojen, kallioiden ja lähteiden tunnistaminen ja suojelu pyhinä paikkoina Hiljentymisalueiden luominen Maapyhättöjen, -temppelien ja -alttarien rakentaminen Paikalliseen luontoon mukautuva arkkitehtuuri Vahingoittuneiden alueiden elvyttäminen Luonnon esille tuominen konkreettisena osana ekokylän jokapäiväistä toimintaa Käyttäen mm. edellä mainittuja keinoja, ekokylät korjaavat luonnon ja ihmisen välille syntynyttä epätasapainoa ja luovat olosuhteita ihmisen ja luonnon väliselle toimivalle yhteiselolle. Näiden olosuhteiden kautta luonnon kuunteleminen ja luontoyhteyden kokeminen arjessa voi jälleen kerran olla mahdollista. Tässä osiossa yhdistyvät opetussuunnitelman henkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Henkisten harjoitusten synnyttämän tietoisuuden ja identiteetin laajentumisen myötä vastuun ottaminen planeettamme hyvinvoinnista muuttuu helpommaksi. Luontoyhteyden palautuessa elämä nähdään erottamattomana ykseytenä, jonka eheys riippuu sen jokaisen osan terveydentilasta. Koskematon luonto voi toimia henkisen uusiutumisen lähteenä ja hiljentymisen keitaana, josta voi löytyä vastauksia elämän syviin kysymyksiin. Rehevien puutarhojen istutus ja hoito, asuinalueen elämänvoiman kunnioittaminen ja elvyttäminen, 16

18 erillisyyden haavojen parantaminen itsessämme ja muissa kaikki nämä teot ovat luonteeltaan henkisiä. Ne vahvistavat planetaarista evoluutiota ja samalla kaikkien siinä mukana olevien ihmisten ja muiden olentojen elinvoimaa. Näin ihminen toimii tietoisena biosfääriä uudistavana voimana. Kolme ja puoli miljardia vuotta on erittäin pitkä aika; kestävän kehityksen periaatteen täytyy olla ohjelmoituna luonnon kiertokulkuun. Kun ihminen päästää irti ylimielisyydestään ja oppii suhtautumaan luontoon opettajana ja ohjaajana, hän oivaltaa monia asioita. Ihmisen keho on ihmeellinen soluista rakentuva kokonaisuus, koko evoluutioprosessin lopputuote. Niinpä kehomme ovat syvällisin osa luontoyhteyden palauttamista. Mene ja etsi suhteellisen rauhallinen ympäristö se voi olla puisto tai oma takapiha. Istu hetki hiljaa ja liikkumatta, avaa kaikki aistisi. Onko luonnolla sinulle jotain sanottavaa? Permakulttuurin erään perustajan David Holmgrenin ajatukset kuvaavat näkemystämme: "Osa tämän päivän länsimaisen psykologian ongelmakenttää on, että sen mukaan olemme erillisiä luonnosta, emmekä luonnon rajojen sisäpuolella. Mutta energiantuotannon huippu ja sitä seuraava lasku tulevat hajottamaan tämän vinoutuneen käsityksen. On myös oleellista oivaltaa, ettei ihminen ole jokin luonnon tuottama ristiriita tai sen tuhoaja, vaan että meillä on paikkamme luonnossa ja voimme lunastaa sen paikan itsellemme takaisin". Lähteet Kirjoja Coming Back to Life: Practices to Reconnect Our Lives, Our World Joanna Macy, 1998, New Society Publishers The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living Fritjof Capra, 2004, Anchor Deep Ecology for the 21st Century George Sessions, 1995, Shambhala Ecology, Community, and Lifestyle Arne Naess, 1989, Cambridge In the Absence of the Sacred Jerry Mander, 1991, Sierra Club Books Indigenous Traditions and Ecology John A. Grim, ed., 2001, Harvard Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism Irene Diamond and Gloria Feman Orenstein, 1990, Sierra Club Books 17 The Way: An Ecological Worldview Edward Goldsmith, 1998, U. of Georgia

19 The Sacred Balance: Rediscovering Our Place in Nature David Suzuki, 1998, Prometheus Books The Chalice and the Blade Riane Eisler, 1987, HarperSanFrancisco The Dream of the Earth Thomas Berry, 1988, Sierra Club Books The Fifth Sacred Thing Starhawk, 1994, Bantam The Practice of the Wild Gary Snyder, 2004, Shoemaker and Hoard Thinking Like a Mountain: Toward a Council of All Beings John Seed, et al., 1988, New Society Publishers Sacred Land, Sacred Sex: Rapture of the Deep Dolores LaChapelle, 1988, Kivaki The Taoist I Ching Thomas Cleary, trans., 1986, Shambhala Dharma Gaia Allan Hunt Badiner, 2005, Parallax Press Feng Shui: The Ancient Wisdom of Harmonious Living for Modern Times Eva Wong, 1996, Shambhala Sacred Geometry: Philosophy and Practice Robert Lawlor, 1982, Thames & Hudson Harjoituksia Tässä osiossa on paljon tilaa luovuudelle ja joustavuudelle. Oppiminen voi olla niinkin yksikertaista ja mukavaa kuin kävelyretki luonnossa. Se voi olla runon, tarinan tai omista kokemuksista kirjoittamista. Siihen voi liittyä läheinen kohtaaminen puun kanssa, niin että näet puun runkoa ja oksia pidemmälle, ymmärtäen sen tehtävän ja merkityksen lähiympäristölle. Voimme järjestää itseämme tai luontoa kunnioittavan seremonian tai rituaalin, yksin tai ryhmässä. Voimme terävöittää tarkkailu- ja havainnointikykyämme istumalla hiljaa metsänlaidalla. Voimme samaistua johonkin elolliseen olentoon, esimerkiksi sammakkoon tai jokeen, ja jakaa tämän olennon näkökulman/kokemuksen muiden kanssa. Voimme laatia Feng Shui tai Vastu analyysin tai rakentaa maa-alttarin neljälle (tai seitsämälle) ilmansuunnalle. Menetelmästä riippumatta on tärkeää sulatella kokemukset ilon ja juhlan kautta, ruuan ja tulen ääressä. 18

20 Maailmankuvallinen ulottuvuus Moduuli 3: Havahtuminen tietoisuuden muutokseen Tavoitteet Rohkaista osallistujia tutkimaan näkökulmaa, jossa planeettamme elämä nähdään suhteessa kosmokseen. Tutkiskella syvempää tehtäväämme ja tarkoitustamme elämässä. Aloittaa tai vahvistaa harjoituksia, jotka voivat johtaa tietoisuuden muutokseen. Pohtia henkisen matkan päämääriä. Sisältö Monet ihmiset kokevat jossakin elämänsä vaiheessa 'huippukokemuksen', joka tuo heille epätavalliselle kokemuksen todellisuudesta; sellaisen jonka intensiivisyys ravistelee heidän elämänsä perustuksia. Tähän kokemukseen usein liittyvät tunteita ovat ennenkokematon hurmostila, tunne ykseydestä koko universumin kanssa, lähtemättömän rauhan ja tyytyväisyyden tunne, todellisuuden intuitiivinen ymmärtäminen ja luonnollinen rakkaus kaikkia eläviä olentoja kohtaan. Näistä tunteista haluaisi pitää kiinni, pysyä tuossa tilassa ikuisesti. Mutta kuinka ollakaan, tuntemukset häipyvät nopeasti. Ja kun olotila taas palautuu ennalleen, ihmiselle jää vain kokemus visiosta, joka on valtavasti laajempi ja mahtavampi kuin mitä hän on aikaisemmin tuntenut. Joillekin tämä huippukokemus voi olla herätys, joka johtaa heidät pysyvästi henkiselle polulle. On olemassa tarina Lieh-Tzusta, joka halusi kokea valaistumisen. Hän halusi sitä niin paljon, että hän matkusti pitkälle ja laajalti, etsien suurimpien opettajien suurimpia opetuksia. Lieh-Tzu oli vilpitön ja omistautunut oppilas, joten hän harjoitteli tunnollisesti

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

VIHKIMYKSET KAPPALE II (s. 8-11)

VIHKIMYKSET KAPPALE II (s. 8-11) 1 Pohjolan Valon MysteeriKoulu Kommentaari nro 4 VIHKIMYKSET KAPPALE II (s. 8-11) VIHKIMYKSEN MÄÄRITELMÄ Vihkimys on aihe, joka tulee enemmän ja enemmän julkiseen valoon. Ennen kuin montakaan vuosisataa

Lisätiedot

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA 1.8.2011 SISÄLLYSLETTELO JOHDANTO... 4 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatimisen perusteet...5 1.2 Opetussuunnitelman lähtökohdat...5

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

AJATUKSIA NELJÄN TASON MENETELMÄSTÄ, JUNGIN PSYKOLOGIASTA JA ARKKITYYPEISTÄ

AJATUKSIA NELJÄN TASON MENETELMÄSTÄ, JUNGIN PSYKOLOGIASTA JA ARKKITYYPEISTÄ AJATUKSIA NELJÄN TASON MENETELMÄSTÄ, JUNGIN PSYKOLOGIASTA JA ARKKITYYPEISTÄ Juha Heikinheimo Tarinateatteriohjaajakoulutuksen lopputyö Syksy 2008 1 JOHDANTO Astun näyttämölle, lysähdän polvilleni ja alan

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Aalto, AvoinYliopisto TKK, Tuotantotalouden laitos Johtamisen opinnot Muutosjohtamisen seminaari Espoo, 2011 COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Mari Laukkanen laukkanen.mari@gmail.com

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi Tuukka Tomperi yksilöstä ja yhteisöistä YHTEISKUNNALLISEN OPETUKSEN AINEISTO TAMMI Ulkoasu: Riitta Piuva Taitto: Eira Rantanen Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2005 Kopiointikielto

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

JOURNAL. Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N TÄSSÄ NUMEROSSA.

JOURNAL. Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N TÄSSÄ NUMEROSSA. I N T E R N A T I O N A L U R A N T I A A S S O C I A T I O N JOURNAL Urantia-kirjan lukijoiden uutislehti ja lukemisto TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus Jeesus Nasaretilainen johtajana ja opettajana Peep Sõber,

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Mestari, kisälli, oppipoika Hiljainen tieto vallankäytön välineenä

Mestari, kisälli, oppipoika Hiljainen tieto vallankäytön välineenä Mestari, kisälli, oppipoika Hiljainen tieto vallankäytön välineenä Juha Hakulinen Sibelius-Akatemia Taidehallinnon maisteriohjelma Syksy 2010 PL 86 00251 HELSINKI p. 020 75390 TIIVISTELMÄ x Tutkielma 1

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä Soininvaara, Annemaria Utriainen, Outi 2010Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kummajuna ja muita juttua -Musiikki

Lisätiedot