GETINGE CLEAN Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GETINGE CLEAN Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 1: Aineen/seoksen ja vastuullisen yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Nimi: Getinge Clean (PF-094) Tilausnumero: Aineen tai seoksen merkitykselliset, tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Biofilmin poistava entsymaattinen pesuaine pesu- ja desinfektiolaitteille, ultraäänikammioille sekä lääkintälaitteiden manuaaliseen puhdistukseen. Suunniteltu erityisesti monimutkaisten, mini-invasiivisten kirurgisten instrumenttien puhdistukseen. Sopii käyttöön vedenkestävillä pinnoilla, joita ovat esimerkiksi ruostumaton teräs, keramiikka, lasi, muovi ja pehmeät metallit. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja: Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11, Box 1505, SE Växjö, Sweden Puhelin: +46 (0) Internet: Sähköposti: 1.4 Päivystyspuhelinnumero Jos tuotteita on läiskynyt tai sitä on hengitetty tai nielty, ota yhteys hätäpäivystykseen: EU: +44 (0) Australia: Japani: Kiina: Lähi-itä: +44 (0) : Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus haitalliseksi Direktiivin 67/548/ETY mukainen luokitus (katso riskilausekkeiden koko teksti LUVUSTA 16) haitalliseksi Lisätietoja: R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden sekä EU:n vaaralausekkeiden koko teksti: katso LUKU 15 ja LUKU Merkinnät Asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP] mukainen merkintä Varoitusmerkit: Huomiosana: Vaara: Vaaralausekkeet: 2.3 Muut riskit Sisältää entsyymejä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sivu 1 / 6

2 3: Koostumus ja tiedot aineosista Materiaali CAS-numero Taso Vaarat (katso kohta 16) Ei haitallisia valmistusaineita ilmoitusrajalla. 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Aineen joutuminen silmiin: Huuhtele runsaalla juoksevalla vedellä ainakin 10 minuutin ajan. Hakeuduttava välittömästi lääkäriin, jos oireita ilmenee. Aineen joutuminen iholle: Riisu aineen saastuttamat vaatteet, pese iho vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos oireita ilmenee. Aineen hengittäminen: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Hakeuduttava lääkäriin, jos oireita ilmenee. Aineen nieleminen: Ei saa oksennuttaa. Jos henkilö on tajuissaan, anna hänelle vettä suun huuhtelemiseen ja vesilasillinen tai kaksi juotavaksi. Ota yhteyttä lääkäriin tai myrkytyskeskukseen. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Ei tiedossa 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito oireiden mukaan 5: Palontorjuntatoimenpiteet 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytä henkilösuojaimia. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Imeytä roiskunut aine imukykyisellä materiaalilla. Roiskealue tulee huuhdella vedellä viemäriä kohti (vältä huuhtelua suurella paineella). Älä käytä puhdistusmenetelmiä, joissa syntyy aerosolia. Roiskunut tiiviste tulee poistaa mahdollisimman pian kuivumisen ja pölynmuodostuksen välttämiseksi. Huuhtele runsaalla vedellä. Sivu 2 / 6

3 7: Käsittely ja varastointi Säilyvyys: 36 kk valmistuspäivästä. 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Työprosessit tulee järjestää tavalla, joka estää aerosolien ja sumujen hengittämisen ja aineen joutumisen iholle tai silmiin. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytä viileässä ja kuivassa suojattuna pakkaselta, kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta ja erillään hapoista ja voimakkaasti hapettavista aineista. Säilytä pystyasennossa alkuperäisissä pakkauksissa. Pidä astia suljettuna, kun sitä ei käytetä. Säilytyslämpötila 5 25 C. 7.3 Erityiset käyttötarkoitukset 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Työpaikan altistusrajat Boraatti-ioni: 1 mg/m 3 WEL 8 tunnin TWA Subtilisiini 0,04 μg/m 3 WEL 8 tunnin TWA Sellulaasi 0,06 μg/m 3 WEL 8 tunnin TWA Lipaasi 0,06 μg/m 3 WEL 8 tunnin TWA Amylaasi 0,06 μg/m 3 WEL 8 tunnin TWA 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Näitä toimia suositellaan yleisten käyttömenetelmien pohjalta, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikkiin tuotteen mahdollisiin käyttötarkoituksiin. Käyttäjän tulee suorittaa kaikkia erityisiä prosesseja ja työjärjestelmiä koskeva täydellinen riskien arviointi. Silmien suojaaminen: Käsien suojaaminen: Kehon suojaaminen: Hengityksen suojaus: Muu suojaus: Henkilösuojaimet: Ympäristönsuojelu: Käytä standardin EN 166 1F mukaisia silmäsuojia, jos roiskuminen on todennäköistä. Käytä nitriili- tai neopreenikäsineitä. Tarkka käsinevalinta riippuu erityisistä riskiarvioinneista. Tarpeen mukaan kosketuksen estämiseksi. Käytä hyvin tuuletetulla alueella. Vältä höyryn tai suihkeen hengittämistä. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta. Ei tarpeen Tarkat henkilösuojainvaatimukset tulee määrittää suoritettaviin prosesseihin liittyvän erityisen riskiarvioinnin pohjalta. Ei tarpeen Sivu 3 / 6

4 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto: Sininen neste Haju: Heikko haju Hajukynnys: ph toimitushetkellä (tyypillinen): 7,6 9,0 Kiehumispiste: >100 ºC Sulamispiste: Leimahduspiste: Haihtumisnopeus: Syttyvyys: Ylempi/alempi syttymisraja tai räjähdysrajat: Automaattisyttymislämpötila: Räjähdysominaisuudet: Hapettumisominaisuudet: Hajoamislämpötila Höyrynpaine: Ei tietoja Höyryntiheys: Suhteellinen tiheys 20 C:n lämpötilassa: 1,05 1,12 Liukoisuus: Liukenee helposti veteen Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Viskositeetti: Alle 10 cst 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Ei reaktiivinen 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Seos on stabiili normaalissa ympäristön lämpötilassa (5 25 C) Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet Säilytys yli +25 C:n lämpötilassa Yhteensopimattomat materiaalit Ei sovi yhteen hapettavien aineiden ja happojen kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet Ei hajoa, jos käytetään asianmukaisesti. Sivu 4 / 6

5 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Aineen joutuminen silmiin: Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai kriittisiä riskejä. Aineen joutuminen iholle: Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai kriittisiä riskejä. Saattaa aiheuttaa ärsytystä aineelle herkistyneillä henkilöillä. Aineen hengittäminen: Ei riskiä normaalissa käytössä. Suihkutussumun hengittäminen voi aiheuttaa ärsytystä. Aineen nieleminen: Altistuminen voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja oksentelua. Pitkäaikaiset vaikutukset: Tämänhetkisen tiedon mukaan pitkäaikaisia vaikutuksia ei ole odotettavissa, jos käytetään suositusten mukaan 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys vaaralliseksi ympäristölle Pysyvyys ja hajoavuus Tämän valmisteen sisältämät täyteaineet täyttävät pesuaineista annetun määräyksen (EY) nro 648/2004 sisältämät biologista hajoavuutta koskevat vaatimukset Biokertyvyys Ei tiedossa 12.4 Liikkuvuus maaperässä Ei tiedossa 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tämä seos ei sisällä PBT:ksi tai vpvb:ksi luokiteltuja aineita Muut haitalliset vaikutukset Muita haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. 13: Hävittäminen Jätteiden käsittelymenetelmät Ei-toivottu tuote tulee hävittää paikallisen, osavaltion tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Älä käytä tuotepakkauksia uudelleen. Tyhjät pakkaukset ovat täysin kierrätettäviä. Ne voi toimittaa kaatopaikalle tai polttaa, jos se on sallittua. 14: Kuljetustiedot Kuljetusluokitus: YK-numero: Kuljetusluokka: Pakkausryhmä: Sivu 5 / 6

6 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Sisältö pesuaineista annetun määräyksen (EY) nro 648/2004 mukainen: Anioniset pinta-aktiiviset aineet: <10% Ei-ioniset, pinta-aktiiviset aineet: <10% Entsyymit Säilöntäaine 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Tuotteen turvallisuutta koskevat lausekkeet S24/25 Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. S26 Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja käänny lääkärin puoleen. S28 Jos ainetta joutuu iholle, pese välittömästi runsaalla vedellä. 16: Muut tiedot Valmistusaineisiin liittyvät R-lausekkeet (katso luku 3). Ei nimetty Tätä tuotetta tulee säilyttää, käsitellä ja käyttää alan hyvän käytännön mukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämyksen tasoon, ja ne on tarkoitettu tuotteiden kuvaamiseen turvallisuusvaatimusten kannalta, eikä pidä olettaa, että tiedot takaisivat tietyt ominaisuudet. Käyttäjien tulee itse varmistaa, että tämä tuote sopii heidän omiin käyttötarkoituksiinsa. Tarkista aina lääkintälaitteiden valmistajan uudelleenkäsittelysuositukset ja noudata niitä standardin EN ISO mukaisesti. Toukokuun 20. päivänä 2010 annetun NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) NRO 453/2010 mukaisesti, jolla muutettiin kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, rajoituksista ja lupamenettelystä (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) nro 1907/2006 liitettä II. Sivu 6 / 6

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO Sivu 1 (7) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytä

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex Malarfog, all colours Sivu 1 / 8 SDB-nro : 471052 V001.1 Viimeistelty, pvm.: 29.10.2013 Painatuspäivä: 16.06.2014 1.1 Tuotetunniste Pattex

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigrow Impact SRF 19019 Päiväys: 1.2.2013 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Julkaisupäivä: 29/05/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 29/05/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot