Käyttöturvallisuustiedote asetusten (EY) 1907/2006 ja 1272/2008 mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote asetusten (EY) 1907/2006 ja 1272/2008 mukaan"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote asetusten (EY) 1907/2006 ja 1272/2008 mukaan SACHTLEBEN RS 920 Painopäivämäärä: Tarkistettu: Päivitys: 0 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Tuotteen tunnistustiedot Kauppanimi: SACHTLEBEN RS 920 Tyypit: REACH rekisteröintinro: (FINNLAND) 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkitykselliset tunnistetut käytöt: Valkopigmentti lakoille ja maaleille, kumille, muoville ja paperille Käytöt, joita ei suositella: Eisuositeltavat käytöt: 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Osoite: Sachtleben Chemie GmbH Dr.RudolfSachtlebenStr. 4 D47198 Duisburg, Germany Tuotantopaikat: Sachtleben Pigments Oy Titaanitie, Pori, Finland Phone: Puhelin: Telefaksi: Sähköposti: Tuoteturvallisuus: 1.4 Hätäpuhelinnumero Giftnotruf Berlin (saksa/englanti) 2. MAHDOLLISET VAARAT 1/8

2 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) nro 1272/2008 sekä direktiivien 67/548/EY ja 1999/45/EY mukaan. Siksi ei ole velvollisuutta luoda käyttöturvallisuustiedote mukaan REACHasetuksen Merkinnät Ei vaadi erityismerkintöjä. 2.3 Muut vaarat 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Kemiallinen yksilöinti (aine) 3.2 Kemiallinen yksilöinti (seos) Kuvaus: Titaanidioksidin vetinen suspensio Vaaralliset ainesosat: Luokitus DSDDPD / CLP:n mukaan Aineosan nimi Tunnusnumerot % Luokitus Vaaraa osoittava Titaanidioksidi CAS. EINECS. INDEX: REACH Color Ind C.I Pigment white 6 Rlauseke ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ohjeet: Hengitys: Ihokosketus: Roiskeet silmiin: Nieleminen: Ei vaadita erityisiä ensiaputoimenpiteitä. Siirrä altistunut raikkaaseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin Pese saippualla ja vedellä. Huuhtele heti runsaalla vedellä, myös luomien alta. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 2/8

3 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Ei rajoituksia 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Itse tuote ei ole palava. Tuote on eiaktiivinen, syttymätön ja palamaton. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Erityisiä varotoimenpiteitä ei vaadita. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ryhdy tavanomaisiin, kemikaalien käytössä sovellettaviin turvatoimenpiteisiin: Ei saa päästää pintavesiin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Huuhtele vähäiset loput runsaalla vedellä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Ei erityisiä toimenpiteitä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Ohjeita palo ja räjähdyssuojasta: Tuote ei ole palava. Vaatimukset varastotiloista ja Säilytä alkuperäisastioissa säiliöistä: Yhteisvarastointiohjeita: Ei rajoituksia 7.3 Erityinen loppukäyttö 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET 3/8

4 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet: Ei erityisiä vaatimuksia. Henkilökohtaiset suojavarusteet Yleiset suojaus ja hygieniatoimenpiteet: Hengityssuojaus: Käsien suojaus: Silmien suojaus: Kehon suojaus: Pidä puhtaana Ei vaadita Vältä pitempiaikaista altistumista käyttämällä suojakäsineitä (nitriilikumi) Käytä suojalaseja Vältä pitempiaikaista altistumista käyttämällä suojakäsineitä (nitriilikumi) 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkonäkö Olomuoto: neste Väri: valkoinen Haju: haisematon Turvallisuutta koskevat tiedot Sulamispiste/sulamisalue: tietoja ei ole käytettävissä Kiehumispiste/kiehumisalue: ei mitattu Leimahduspiste: ei palava Syttymislämpötila: ei palava Itsesyttyvyys: ei palava Paloa nopeuttavat ominaisuudet: ei merkitystä Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen Räjähdysrajat: Höyrypaine: ei mitattu Tiheys: n g/ml Liukenevuus tietoja ei ole käytettävissä pharvo: n. 7 9 Jakaantumiskerroin: tietoja ei ole käytettävissä Viskositeetti: cps 9.2 Muut tiedot 4/8

5 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Erityistä reaktiivisuutta ei tunneta Kemiallinen stabiilisuus Ei erityisiä tietoja 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta 10.4 Vältettävät olosuhteet Tuote on määräysten mukaisesti käytettäessä stabiili 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Ei tunneta 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: LD 50 (rotta, suun kautta) > mg/kg Ensisijaiset ärsytysvaikutukset: Ei ärsytä silmiä eikä ihoa Herkistyminen: Herkistävä vaikutus ei tiedossa. Subakuutti krooninen myrkyllisyys Ei genotoksista vaikutusta Lisäohjeita: 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Akvaattinen myrkyllisyys: Kala LC 0 (Leuciscus idus, 48 h): > 1000 mg/l 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 5/8

6 Tiedot menetelmistä biologisen hajoavuuden määrittämisestä eivät ole käytettävissä epäorgaanisille aineille Biokertyvyys Tuote on käytännöllisesti katsoen veteen liukenematon ja biologisesti hajoamaton 12.4 Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei ole käytettävissä PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Asetuksen (EY) 1907/2006 liitteen XIII mukaan PBT ja vpvbarviointia ei tarvitse suorittaa epäorgaanisille aineille. Titaanidioksidi on epäorgaaninen aine. PBT ja vpvbarviointia ei siten vaadita Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote: Puhdistamaton pakkaus: Puhdistusaineet: Ei vaarallinen jäte direktiivin 91/689/ETY artiklan 1.4 mukaan. Tuote on jätehuollettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. Säiliöitä, joita ei voida puhdistaa, on käsiteltävä jätteenä ja ne on toimitettava viralliseen jätteenpolttolaitokseen. Tyhjiä ja puhtaita säiliöitä voidaan käyttää uudelleen, mikäli se on määräysten mukaista. Vesi 14. KULJETUSTIEDOT 6/8

7 14.1 YKnumero Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi ADR/RID, IMDG, IATA määräysten mukaan vaarallisten tavaroiden kuljetuksesta Kuljetuksessa käytettävä virallinen YKnimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäädösten mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö TiO2pölyjen hengittäminen: IARC:n päätelmä helmikuussa 2006 "Todisteet titaanidioksidista syövän aiheuttajana ihmiselle ovat riittämättömät." Rotilla tehdyn hengitystutkimuksen perusteella IARC:n mukaan "koeeläimillä saatiin riittävästi todisteita titaanidioksidista karsinogeeninä,". IARC:n kokonaisarviointi oli: "Titaanidioksidi aiheuttaa mahdollisesti syöpää ihmisille (ryhmä 2B)". Tämä luokitus perustui IARC:n arviointiohjeisiin, jotka vaativat tätä luokitusta, jos kahdella tai useammalla spesiekselle tehdyllä riippumattomalla tutkimuksella, joka tehdään eri aikaan, eri laboratorioissa tai erilaisissa olosuhteissa, saadaan todisteita kasvaimen muodostumisesta. Kansalliset määräykset Suspension luokitus VwVwS:n kohdan 2.2.2d perusteella: Lievästi vesistöä vaarantava valmiste (WGK 1) Titaanidioksidi on eivesistöä vaarantava aine (KBwSNr: 1345) 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Aineelle on tehty kemikaaliturvallisuusarviointi. 16. MUUT TIEDOT 7/8

8 Muutokset edelliseen versioon nähden Mukautettu direktiiviin 453/2010/EY Vaaraohjeet, joihin viitataan kappaleessa 2 ja 3 Asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukainen Direktiivin 67/548/ETY mukainen: (2011TI002Fi) Vaikka kaikki tässä julkaisussa esiintyvät tiedot ja suositukset on laadittu julkaisuajankohtanaan parhaan tietämyksemme mukaan, MITÄÄN TÄSSÄ TEKSTISSÄ MAINITTUA EI TULE TULKITA NIMENOMAISESTI TAI MUULLA TAVOIN ILMAISTUNA TAKUUNA. KÄYTTÄJÄ VASTAA ITSE KAIKISSA TAPAUKSISSA NÄIDEN TIETOJEN JA SUOSITUSTEN SOVELLETTAVUUDESTA JA TUOTTEIDEN SOPIVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSIINSA. TUOTE SAATTAA AIHEUTTAA VAARATILANTEITA, JA SITÄ TULEE KÄYTTÄÄ VAROVAISUUTTA NOUDATTAEN. VAIKKA TÄSSÄ JULKAISUSSA ON ESITELTY JOITAKIN VAARATILANTEITA, EMME TAKAA, ETTÄ NE OLISIVAT AINOAT MAHDOLLISET VAARATILANTEET. Tuotteen aiheuttamat vaaratilanteet, myrkyllisyys ja käyttäytyminen voivat vaihdella, kun sitä käytetään muiden materiaalien kanssa ja riippuvat valmistusolosuhteista tai muista prosesseista. Käyttäjän on itse arvioitava mainitut vaaratilanteet, myrkyllisyys ja käyttäytyminen. Käyttäjä on myös velvollinen tiedottamaan niistä käsittelijöille, ohjaajille ja loppukäyttäjille. LUKUUN OTTAMATTA ASIANMUKAISESTI VALTUUTETTUA HUNTSMANIN TYÖNTEKIJÄÄ, KELLÄÄN HENKILÖLLÄ TAI ORGANISAATIOLLA EI OLE VALTUUKSIA TOIMITTAA TAI ANTAA KÄYTETTÄVÄKSI HUNTSMANTUOTTEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEITA. VALTUUTTAMATTOMISTA LÄHTEISTÄ PERÄISIN OLEVAT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET VOIVAT SISÄLTÄÄ TIETOJA, JOTKA EIVÄT ENÄÄ OLE AJANKOHTAISIA TAI EIVÄT PIDÄ PAIKKAANSA. TÄMÄN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN OSIA EI SAA KOPIOIDA TAI SIIRTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN 8/8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112 Päivitetty: 02/07/2012 Korvaa: 19/07/2011 Versio: 6.1 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : LUFRATEX ULTRA Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7406.001,T7406.005,T7406 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/6 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 1.1 Tuotetunniste.. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Aineen / valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 165-3607C4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7803,T7816,T7803.001,T7803.930 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: 9704000 CAS-numero: 7732-18-5 EY-numero: 231-791-2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80755,80756,80760,3101645 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Artikkelinumero: B-I-TP650 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CLEANJET HUUHTELUAINE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CLEANJET HUUHTELUAINE 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot