HUONEKALUN YMPÄRISTÖSELOSTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUONEKALUN YMPÄRISTÖSELOSTE"

Transkriptio

1 Teknillinen korkeakoulu Puunjalostustekniikan osasto Puutekniikan laboratorio Espoo 2004 Tiedonanto 91 HUONEKALUN YMPÄRISTÖSELOSTE Otto Kivi Kari Soljamo Appu Haapio Tero Paajanen Puusepänteollisuuden liitto ry

2 Teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan osasto Puutekniikan laboratorio Espoo 2004 Tiedonanto 91 HUONEKALUN YMPÄRISTÖSELOSTE Otto Kivi Kari Soljamo Appu Haapio Tero Paajanen Teknillinen korkeakoulu Puunjalostustekniikan osasto Puutekniikan laboratorio Puusepänteollisuuden liitto ry

3 Yhteystiedot: Teknillinen korkeakoulu Puutekniikan laboratorio PL TKK Puh. (09) Fax. (09) Tekijät ja Teknillisen korkeakoulun Puutekniikan laboratorio ISBN X ISBN (PDF) ISNN URL: Otamedia Oy Espoo

4 ESIPUHE Tutkimuksen tavoitteena on laatia ympäristöselosteen malli huonekaluteollisuudelle. Ympäristöselosteiden avulla huonekalujen valmistajat pyrkivät vastaamaan asiakkaiden lähettämiin kyselyihin tuotteiden ympäristövaikutuksista. Raportissa perehdytään elinkaarianalyysiin, ympäristöjärjestelmiin, ympäristömerkkeihin, erilaisiin ympäristöselosteisiin, voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä muutama tutkimuksen kannalta oleelliseen järjestelmään ja luokitukseen. Lisäksi luodaan katsaus muutamiin EU:n direktiiveihin. Tutkimustuloksena esitettävästä ympäristöselosteen mallista on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja yksiselitteinen, jotta sillä saavutettaisiin mahdollisimman suuri hyöty käyttäjilleen. Raportissa selvitetään taustoja huonekalun ympäristöselosteelle. Raportin avulla huonekalujen valmistajat ja ostajat voivat analysoida tutkimuksen yhteydessä kehitettyä ympäristöselostetta tarkemmin. Tutkimus on tehty yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun Puutekniikan laboratorion ja Puusepänteollisuuden liitto ry:n kanssa. Tutkimuksessa haastateltiin huonekalujen valmistajia, myyjiä ja ostajia sekä sisustusarkkitehtejä, yhteensä 15 henkilöä. Lisäksi tutkimuksen käytössä oli 10 yrityksille saapuneita kyselyjä. Esitämme kaikille tutkimukseen osallistuneille parhaat kiitoksemme hyvästä yhteistyöstä. Tero Paajanen Professori (emeritus) Tämä raportti perustuu Otto Kiven diplomityöhön, jossa ohjaajana on toiminut MML Pasi Martikainen ja valvojana professori Tero Paajanen. Tekijät 3

5 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli laatia ympäristöselosteen malli huonekaluteollisuudelle. Asiakkaat lähettävät huonekaluvalmistajille kyselyjä koskien huonekalujen ympäristövaikutuksia ja niissä käytettäviä materiaaleja ja kemikaaleja. Ympäristöselosteen avulla valmistajat pyrkivät vastaamaan näihin kyselyihin entistä systemaattisemmin. Tutkimuksen kirjallisessa osassa tutustutaan elinkaarianalyysiin, ympäristöjärjestelmiin, ympäristömerkkeihin, erilaisiin ympäristöselosteisiin, voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä muutamaan muuhun tutkimuksen kannalta oleelliseen järjestelmään ja luokitukseen. Elinkaarianalyysi on tapa saada tietoa tuotteen vaikutuksista ympäristöön koko sen elinkaaren ajalta. Ympäristöjärjestelmä on dokumentoitu laatujärjestelmä jossa huomio kiinnittyy yrityksen ympäristöasioihin. Ympäristömerkit ovat virallisia merkkejä, joilla ilmoitetaan, että tuote tai sen valmistus kuormittaa ympäristöä kilpailijoitaan vähemmän. Ympäristömerkkejä on useiden eri tahojen myöntämiä. Suomessa tunnetuimmat ovat pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU:n kukkamerkki. Näistä molemmista merkeistä löytyy kriteerit huonekaluille. Ympäristöselosteet ovat tuoteselosteen kaltaisia dokumentteja, jotka keskittyvät tuotteen ympäristön kannalta oleellisimpiin asioihin. Ympäristöselosteet laaditaan yleisesti jonkin kolmannen osapuolen laatiman mallin perusteella. Aineistona tutkimuksessa käytettiin haastatteluja ja yrityksille saapuneita kyselyjä. Tutkimusta varten haastateltiin 15 henkilöä. Haastateltavina ryhminä olivat huonekalujen valmistajat, myyjät ja ostajat sekä sisustusarkkitehdit. Yrityksille saapuneita kyselyjä saatiin tutkimuksen käyttöön 10 kappaletta. Kyselyt olivat tulleet Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Tutkimuksen lopputuloksena esitetään ympäristöselosteen malli huonekaluteollisuudelle. Malliin on koottu tärkeimmät asiat kirjallisuuden, haastattelujen ja kyselyiden pohjalta. Mallista on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja yksiselitteinen, jotta siitä olisi todellista hyötyä käyttäjilleen. Yksinkertaisuutta puoltaa myös se, että tällöin selosteeseen tulee tutustuttua, vaikka ympäristöasiat eivät juuri sillä kertaa ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä olisikaan. 4

6 ABSTRACT The objective of this study was to create an environmental declaration for the furniture industry. The environmental declaration will enable manufacturers to answer customer queries more systematically, concerning the environmental effects from the furniture industry, and materials and chemicals used to manufacture furniture. The study s literary review provides information about life cycle assessment, environmental management systems, environmental labels, different kinds of environmental declarations, legislation and some other important systems and classifications for this subject area. Life cycle assessment is a method to gain information about a product s environmental effects during its entire life cycle. Environmental management system is a documented quality system, which focuses on the environmental aspects of a company. Environmental labels are official labels, which communicate that a product, or the way it was manufactured, is more environmentally sound than other competitors. Amongst the many different environmental labels, the ones that are best known in Finland are Nordic Swan Label and EU Eco-Label. Both contain criteria for furniture. Environmental declarations are similar to product declarations, with the exception that they concentrate only on the environmental aspects of a product. Environmental declarations are usually based on a third party model. Sources for this research were interviews and inquiries sent by customers. Fifteen people were interviewed for this study. The interviewed groups were furniture manufactures, retailers, buyers and interior designers. The number of inquiries received was ten. They came from Finland, Sweden and Norway. The result of this study was an environmental declaration model for the furniture industry. The most important findings from the literary review, interviews, and inquiries were incorporated into the model. It is as simple and unambiguous as possible, to increase usability and make it easier for a non-specialist audience to read. 5

7 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ... 4 ABSTRACT... 5 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Puusepänteollisuuden liitto ry Tutkimuksen tausta ja tavoite Tutkimuksen rajaukset Raportin rakenne ja tutkimuksen viitekehys Huonekaluteollisuus Huonekaluteollisuus Suomessa Suomen huonekalumarkkinat Huonekaluteollisuus Euroopassa Elinkaarianalyysi (Life Cycle Assessment) Ympäristöjärjestelmät ISO EMAS Ympäristömerkit Pohjoismainen ympäristömerkki - Joutsenmerkki Euroopan Unionin ekotuotemerkki Kukkamerkki Sininen Enkeli (Der Blaue Engel) Environmental Choice Program Stichting Milieukeur Muut ympäristömerkit Ympäristömerkkien kaltaiset merkit Öko-Tex Alkuperämerkit Kierrätysmerkit Järjestöjen merkit Ympäristöselosteet RT ympäristöselosteet Trätek Miljödeklaration TEKO Miljövarudeklarationen Paperprofile Muut ympäristöselosteet

8 7 Lait ja direktiivit Ympäristölainsäädäntö Jätelainsäädäntö Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä sekä päätös rakennusjätteistä Kemikaalilainsäädäntö Julkiset hankinnat EU:n jätteenpolttodirektiivi Tuoteturvallisuusdirektiivi Konedirektiivi Muita luokituksia ja järjestelmiä Rakennusmateriaalien päästöluokitus Metsäsertifiointi Forest Stewardship Council (FSC) Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) Finnish Forest Certification System (FFCS) MIPS ja Ekologinen selkäreppu Kieltolistat R- ja S- lausekkeet Rakennustarvikkeiden paloturvallisuus Syttyvyysluokitus CEN tuotestandardit GRIP Tutkimusaineisto ja menetelmät Käsiteltävät tuoteryhmät Ympäristökyselyt Tutkimusta varten tehdyt haastattelut Ympäristökyselyiden analysointi Suomalaiset ympäristökyselyt Ruotsalaiset ympäristökyselyt Norjalaiset ympäristökyselyt Haastattelujen tulokset Asiakkaiden esittämät ympäristökysymykset Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Käytettyjen huonekalujen kierrätys Ympäristö- ja alkuperämerkit Ympäristömerkkien kriteerit Pakkausmateriaalien kierrätettävyys Ympäristöjärjestelmät Koulutus Ympäristöystävällinen huonekalu Materiaalien ympäristöystävällisyys Puuraaka-aineen alkuperä Kuljetukset Ympäristöasioiden tärkeysjärjestys Yhteenveto haastatteluista

9 10 Tulokset Huonekalun ympäristöselosteen osat Valmistaja Valmistajan ympäristöpolitiikka ja järjestelmät Tuote Tuotteen materiaalit Kemikaalit Tuotteen emissiot sisäilmaan Paloturvallisuus Tuotteen kestävyys Pakkaus Kierrätettävien materiaalien osuus Hävitysohje Lisätiedot Esimerkkiseloste: Iskun Tendo kaappi Johtopäätökset Yhteenveto Lähdeluettelo LIITTEET

10 1 JOHDANTO Tämä raportti perustuu Otto Kiven Teknillisen korkeakoulun Puutekniikan laboratorioon tekemään diplomityöhön. Diplomityön toimeksiantajana oli Puusepänteollisuuden liitto ry. 1.1 Puusepänteollisuuden liitto ry Puusepänteollisuuden liitto ry on vuonna 1907 perustettu työnantajajärjestö, jonka jäseniin kuuluu merkittävä osa Suomen huonekalu-, keittiökaluste-, tilauskaluste-, ikkuna- ja oviteollisuudesta sekä muusta puutuoteteollisuudesta. Jäsenyrityksiä liitolla on noin 80 ja ne työllistävät yhteensä reilut 7000 henkilöä. Liitto on Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton (TT) ja eurooppalaisen huonekaluvalmistajien kattojärjestön Union Européenne de l'ameublement (U.E.A) jäsen. (www.puusepanteollisuus.fi) Liiton tehtäviin kuuluu solmia valtakunnalliset puusepänteollisuutta koskevat työehtosopimukset, avustaa jäseniään työsopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä, ylläpitää alan palkkatilastoja ja edustaa suomalaisia puusepänteollisuuden työnantajia yhteistyössä TT:n kanssa Euroopan työnantajajärjestössä. Liiton sisällä toimii lisäksi erillinen huonekalujaosto, jonka tehtävänä on parantaa huonekaluja valmistavien yritysten toimintaedellytyksiä. (www.puusepanteollisuus.fi) Huonekalujaostossa on jäseninä merkittäviä suomalaisia huonekaluvalmistajia. Jäsenet muodostavat alan liikevaihdosta noin kolme neljännestä. Huonekalujaoston tehtäviin kuuluu: Edistää huonekalualan taloudellista ja teknistä kehitystä ja lainsäädäntöä antamalla lausuntoja näihin liittyvissä asioissa. Osallistua huonekalualan tuotteiden kotimaiseen, eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisoimistyöhön. Harjoittaa ja edistää huonekalualan tutkimus- ja kehitystoimintaa. Laatia huonekalualan tilastoja. Tiedottaa jäsenistölle huonekalualaan ja yleiseen toimintaympäristöön liittyvistä asioista. Pitää yhteyttä viranomaisiin ja tiedotusvälineisiin huonekalualaa koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä. Järjestää huonekalualalle seminaari- ja koulutustilaisuuksia. Seurata huonekalualan kansainvälistä kehitystä ja osallistua alan eurooppalaisen kattojärjestön U.E.A.:n toimintaan. (www.puusepänteollisuus.fi) Vuonna 2003 huonekalujaostoon kuuluvat Isku Oy, Martela Oyj, Incap Furniture Oy, Sievä-Sisuste Oy, Huonekalutehdas Korhonen Oy ja Insofa Oy. 1.2 Tutkimuksen tausta ja tavoite Huonekaluja valmistavat yritykset saavat yhä kasvavassa määrin ympäristökyselyitä asiakkailta. Vastaukset näihin kyselyihin ovat yleensä valmistajien tiedossa, mutta niitä ei silti ole koottu mihinkään keskitettyyn ohjeistoon. Näin vastaukset kyselyihin etsitään tapauskohtaisesti, mikä teettää lisää työtä. Tutkimuksen tavoitteena on luoda malli Puusepänteollisuuden liitto ry:n jäsenyritysten käyttöön tulevalle ympäristöselosteelle. Selosteesta on tarkoitus tehdä tuotelähtöinen ja sen tulee olla räätälöitävissä eri tuoteryhmille sekä myös yrityskohtaisesti. Mallin tulee olla tarpeeksi yksinkertainen, jotta kohderyhmänä olevat asiakkaat omaksuvat sen. Mallista on tehtävä myös yksiselitteinen, jotta siinä ilmoitettaville asioille ei jäisi tulkinnanvaraa. Mallissa esitettävien asioiden on perustuttava johonkin yleisesti tiedossa olevaan standardiin tai merkintään, jotta annetut tiedot on helposti todistettavissa oikeiksi tarpeen niin vaatiessa. Ympäristöselosteen avulla pyritään vastaamaan asiakkaan ympäristökysymyksiin jo etukäteen. Tavoitteena on muodostaa ympäristöselosteen malli tieteelliseltä pohjalta. 9

11 Vastaavaa ympäristöselostetta, joka tutkimuksen tavoitteena on rakentaa, ei tiettävästi ole käytössä muissa Euroopan maissa. Ruotsissa Trätek on laatinut yhteispohjoismaisen Nordic Wood projektin pohjalta ympäristöselosteita muutamalle puuhuonekalulle, mutta niiden käyttö on verrattain vähäistä. Nordic Wood projektissa mukana ollut VTT laati myös projektin tiimoilta ympäristöselosteen kahdelle huonekalulle, mutta niidenkään käyttö ei yleistynyt. Ideana onkin, että kotimainen huonekaluteollisuus saisi tämän tutkimuksen pohjalta kehitettävästä selosteesta informatiivisen markkinointitekijän vientimarkkinoille sekä tietysti kuluttajakauppaan kotimarkkinoille. On myös nähtävissä, että tulevaisuudessa ympäristökysymykset tulevat vaikuttamaan yhä enemmän yritysten ja yksittäisten kuluttajien ostopäätöksiin. Nyt kehittelyn alla olevalla ympäristöselosteella kotimainen huonekaluteollisuus pyrkii varautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja olemaan näin etulyöntiasemassa ulkomaisiin kilpailijoihinsa nähden. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksessa vuonna 1997 todettiin, että kuluttajat ovat kiinnostuneita ympäristöinformaatiosta, mutta tietoa on vaikea ymmärtää ja se on vaikeasti saatavilla. Ympäristömerkkien olemassaolo tunnistettiin jo tuolloin, mutta niiden myöntämisperusteet jäivät suurimmalle osalle epäselviksi. Toisaalta tutkimuksessa todettiin, että ostopäätökseen vaikuttaa silti eniten tuotteen hinta ja laatu. Myös tästä syystä yksinkertaisen tuoteselosteen luominen laadukkaina pidetyille kotimaisille huonekaluille on perusteltua. 1.3 Tutkimuksen rajaukset Ympäristöseloste laaditaan niin, että siitä on hyötyä julkis-, koti- ja keittiökalusteita valmistaville yrityksille. Selostetta on tarkoitus ainakin alkuvaiheessa käyttää pääasiassa Suomessa, joka on kotimaisen huonekaluteollisuuden päämarkkina-alue. Tämän takia ympäristöselosteessa käytetään Suomessa yleisesti tunnettuja standardeja ja merkintöjä aina kun se on mahdollista. 1.4 Raportin rakenne ja tutkimuksen viitekehys Luvussa yksi kerrotaan tutkimuksen tausta ja tavoitteet. Luvussa kaksi käsitellään huonekaluteollisuutta Suomessa, sen rakennetta ja markkinoita. Luvussa kolme perehdytään elinkaarianalyysiin. Luvussa neljä tutustutaan ympäristöjärjestelmiin. Luvussa viisi kerrotaan erilaisista käytössä olevista ympäristömerkeistä, alkuperämerkeistä, kierrätysmerkeistä ja eri järjestöjen omista merkeistä. Luvussa kuusi käsitellään käytössä olevia ympäristöselosteita. Luvussa seitsämän perehdytään voimassa olevaan, tutkimuksen aihepiiriin liittyvään Suomen ja EU:n lainsäädäntöön. Luvussa kahdeksan käsitellään tutkimuksen kannalta oleellisia muita luokituksia, standardeja ja järjestelmiä, mitkä eivät kuulu tutkimuksen muihin käsiteltäviin kokonaisuuksiin. Luvussa yhdeksän kuvataan tutkimusta varten kerätty tutkimusaineisto sekä menetelmät, jolla tämä aineisto on käsitelty. Luvussa 10 kerrotaan tutkimuksen tulokset. Tuloksissa on esitetty myös esimerkkiseloste, joka on laadittu tutkimuksen tulosten pohjalta. Esimerkkiseloste on tehty Isku Oy:n Tendo kaapille. Esimerkkiseloste on helposti muokattavissa muille tuotteilla sekä toisille yrityksille. Luvussa 11 kerrotaan tutkimuksen johtopäätökset ja luvussa 12 on yhteenveto. Raportin lopussa on esitetty lähdeluettelo ja liitteet. Tutkimuksen viitekehys on esitetty kuvassa 1. 10

12 3. Elinkaarianalyysi 4. Ympäristöjärjestelmät 5. Ympäristömerkit 1. ja 2. Työn tausta ja tavoitteet Huonekalun ympäristöseloste 11. Johtopäätökset 9. Yrityksille saapuneet ympäristökyselyt 9. Tehdyt haastattelut 6. Ympäristöselosteet 10. Huonekalun ympäristöselosteen osat 7. EU direktiivit Ympäristölainsäädäntö 8. Muita luokituksia ja järjestelmiä - Huonekalun ympäristöselosteen malli - Esimerkkiseloste Tendo - kaappi Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys Kuvassa 1 olevassa viitekehyksessä käytetyt numerot noudattavat tutkimuksen kappalejakoa. 11

13 2 HUONEKALUTEOLLISUUS Tässä osassa tarkastellaan lyhyesti huonekaluteollisuutta Suomessa, huonekalumarkkinoita Suomessa sekä huonekaluteollisuutta Euroopassa. 2.1 Huonekaluteollisuus Suomessa Huonekaluteollisuutta käsitellään tässä tutkimuksessa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL-95 mukaan. Huonekaluteollisuus kuuluu kokonaisuudessaan luokkaan TOL 361 huonekalujen valmistus. TOL 361 jakautuu edelleen viiteen alaluokkaan: 3611 tuolien ja istuimien valmistus, 3612 muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus, 3613 muiden keittiökalusteiden valmistus, 3614 muiden huonekalujen valmistus 3615 patjojen valmistus. (www.stat.fi) Huonekaluteollisuudesta puhuttaessa jaetaan ala koti-, julkis- ja keittiökalusteisiin. Tässä tutkimuksessa voidaan karkeasti katsoa, että alatoimialat 3611, 3613 ja 3615 kuuluvat kotikalusteisiin, 3612 julkiskalusteisiin ja 3614 keittiökalusteisiin. Huonekaluteollisuuden liikevaihto vuonna 2001 oli noin 1,16 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 22 %. Ala työllistää yli henkilöä, joista työntekijöitä on noin 8000 ja loput 3500 toimihenkilöitä. Huonekaluteollisuuden osuus Suomen tehdasteollisuuden arvosta vuonna 2001 oli noin 1,2 %, toimipaikoista 6 % ja viennistä 0,5 %. (Vallin 2002) Huonekaluteollisuus on pienyritysvaltainen toimiala. Alalla on Suomessa yli 1600 toimipaikkaa, mutta näistä 75 % työllistää alle 5 henkilöä. Alaa hallitsevat muutamat suuret yritykset ja 25 % yrityksistä muodostaakin 88 % alan liikevaihdosta. Toimialan lähes kaikki yritykset ovat suomalaisessa omistuksessa ja perheyrityksiä. (Vallin 2002) Huonekaluteollisuus on hyvin työvoimavaltainen ala ja palkkojen osuus liikevaihdosta on vielä nykyisen automaationkin aikana noin 30 %. Vaikka huonekaluteollisuudessa käytettävät materiaalit, kuten puu, metalli ja lasi, soveltuvat sinällään hyvin automatisoituihin prosesseihin, niin rajoituksia asettavat usein huonekalujen muodot ja pienet sarjakoot. (Vallin 2002) 12

14 3 % 23 % Tuolit ja istuimet 28 % Toimisto- ja myymäläkalusteet Keittiökalusteet 20 % Muut huonekalut Patjat 26 % Kuva 2. Huonekaluteollisuuden tuotannon jakautuminen vuonna 2000 (Vallin 2002) Huonekaluteollisuuden tuotannon jakautuminen alatoimialojen kesken on esitetty kuvassa 2. Huonekaluteollisuus on jakautunut melko tasaisesti neljän suurimman alatoimialan kesken. Jakoa vääristää se, että useat yritykset sijaitsevat TOL luokituksen mukaan väärässä luokassa. Väärään luokkaan sijoittuminen voi johtua esim. historiallisista syistä. Tällaisten yritysten valmistamat tuotteet ovat muuttuneet yrityksen historian aikana, mutta alkuperäistä luokitusta ei ole korjattu. 3 % 22 % Tuolit ja istuimet 30 % Toimisto- ja myymäläkalusteet Keittiökalusteet 22 % Muut huonekalut Patjat 23 % Kuva 3. Huonekaluteollisuuden henkilöstön jakautuminen vuonna 2000 (Vallin 2002) Kuvassa 3 on esitetty henkilöstön jakautuminen eri toimialojen kesken vuonna Henkilöstöä on eniten toimialalla muiden huonekalujen valmistus ja muut kolme suurinta toimialaa työllistävät kukin suurin piirtein saman verran henkilöitä. Huonekaluteollisuudessa toimihenkilöiden osuus henkilöstöstä on 26 %. 13

15 Toimipaikat (kpl) Liikevaihto ( EUR) Henkilöstö (kpl) 0 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Kuva 4. Toimipaikkojen jakauma työvoima- ja elinkeinokeskuksittain (Vallin 2002) Kuvassa 4 on tarkasteltu huonekaluteollisuuden alueellista jakautumista Suomessa. Huonekaluteollisuus on keskittynyt Pohjanmaalle ja Hämeeseen (lähinnä Päijät- Hämeeseen). Suurimmat huonekalualan yritykset sijaitsevat Lahden seudulla. Lukumääräisesti eniten yrityksiä on pienyritysvaltaisella Pohjanmaalla. Alatoimialoja tarkasteltaessa tuoleja ja istuimia tekeviä yrityksiä on eniten Etelä-Pohjanmaalla, toimistokalusteita kokoavia Uudellamaalla, keittiökalusteita valmistavia Varsinais-Suomessa ja muita huonekaluja tekeviä Uudellamaalla. (Vallin 2002) 2.2 Suomen huonekalumarkkinat Huonekalujen kysyntä on riippuvainen yleisestä taloudellisesta tilanteesta, kotitalouksien ostovoimasta sekä uudis- ja korjausrakentamisen määrästä. Kodin kalusteet, koneet ym. ovat Tilastokeskuksen Kotitalouksien kulutusmenojen muutokset 1990-luvulla julkaisun mukaan hieman alle 5 % kotitalouksien kulutusmenoista. (www.stat.fi) Huonekalujen ja sisustustarvikkeiden kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2001 oli noin 1,2 miljardia euroa, josta huonekalujen osuus oli 66 %. Suurin osa vähittäismyynnistä tapahtui huonekaluliikkeiden kautta. Jakelukanavien markkinaosuudet on esitetty kuvassa 5. (www.puusepanteollisuus.fi) 14

16 5 % 18 % Huonekaluliikkeet 16 % 61 % Kodintekstiili- ja sisustustarvikeliikkeet Tavaratalot ja supermarketit Suoramyynti Kuva 5. Huonekalujen ja sisustustarvikkeiden jakelukanavien osuudet 2001 Vuonna 2001 huonekaluliikkeiden arvonlisäverollinen myynti oli yhteensä 845 miljoonaa euroa, josta noin puolet oli tuontihuonekaluja. Suomen huonekalukaupassa on meneillään selkeä rakennemuutos: isojen ketjumyymälöiden markkinaosuus kasvaa ja yksityiset huonekaluliikkeet erikoistuvat palvelemaan rajattuja asiakaskohderyhmiä. (www.puusepanteollisuus.fi) Huonekalujen tuonti on kasvanut vuodesta 1993 saakka ja on asettunut korkealle tasolle. Vuoden 2001 tuonnin arvo oli 342 miljoonaa euroa sisältäen toimistokalusteet. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3 %. Suurin osa tuotavista huonekaluista on kotikalusteita. 27 % 30 % Ruotsi Viro Saksa Italia 4 % 5 % 8 % 11 % 15 % Tanska Norja Muut Kuva 6. Huonekalujen tuonnin jakautuminen maittain Huonekalujen tuonnin jakautumista maittain on tarkasteltu kuvassa 6. Eniten huonekaluja tuodaan Suomeen Ruotsista. Euroopan isojen huonekaluvalmistajamaiden osuus Suomeen tuotavista huonekaluista ei ole kovin merkittävä. Kuvassa 6 olevaan ryhmään muut kuuluvat lähinnä Aasian maat. (www.puusepänteollisuus.fi) 15

17 2.3 Huonekaluteollisuus Euroopassa Huonekaluteollisuuden tuotannon arvo Euroopassa vuonna 2001 oli yhteensä 82 miljardia euroa. Tästä puuhuonekalujen osuus oli noin 40 %. Ala työllisti yhteensä lähes ihmistä. Suurimmat huonekalujen tuottajamaat olivat Saksa ja Italia. Euroopan huonekalutuotannon jakautumista maittain on tarkasteltu kuvassa 7. Suomi ei ole Euroopan laajuisesti tarkasteltuna merkittävä huonekalujen valmistaja 1 % osuudellaan. (www.puusepanteollisuus.fi) Saksa 26 % 12 % 10 % 7 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % Italia Ranska Englanti Espanja Hollanti Tanska Itävalta Belgia Ruotsi 27 % Muut Suomi Portugali Kuva 7. Euroopan huonekaluteollisuuden tuotanto maittain 16

18 3 ELINKAARIANALYYSI (LIFE CYCLE ASSESSMENT) Elinkaarianalyysilla saadaan tietoa tuotteen tai sen osien koko elinkaaren - raaka-aineista tuotteen hävittämiseen - vaikutuksista ympäristöön. (Kairi 1999) Elinkaarianalyysi on toimintojen ja prosessien perusanalyysi pyrittäessä vähentämään tuotteen tai palvelun vaikutuksia ympäristöön. (Huhta et al. 2000) Kuva 8. Tuotteen elinkaari "kehdosta hautaan" (Kairi 1999 s. 4) Kuvassa 8 on yksinkertainen esitys tuotteen elinkaaresta. Kuvasta havaitaan tuotteella olevan monta vaihtoehtoista loppukäyttökohdetta varsinaisen käyttötarkoituksen päätyttyä. Tänä päivänä pyrkimys on yhä enemmän kohti kierrätystä ja hyötykäyttöä energiaksi. Ensimmäiset elinkaarianalyysit tehtiin 1960-luvun loppupuolella, jolloin niitä kutsuttiin laajennetuiksi energia-analyyseiksi ja ne kattoivat myös emissiot ja jätteet. Nykyisin käytössä olevat elinkaarianalyysit määriteltiin 1990-luvun puolessa välissä. (www.vtt.fi) Elinkaarianalyysillä voidaan tutkia tuotteen optimointia ympäristön kannalta (kuten mahdollisimman vähäinen energian käyttö tai ongelmaton loppukäyttö) tai sen avulla voidaan helposti vertailla kahta tai useampaa tuotetta tai tuotantotapaa tiettyjen näkökohtien kannalta. (www.oekobilanzen-holz.org) Jotta tuotteiden tai prosessien vertaileminen elinkaarianalyysien avulla olisi mahdollista, on kansainvälinen standardoimisorganisaatio ISO julkaissut neljä standardia elinkaarianalyysistä: ISO/EN (1997) Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet. ISO/EN (1998) Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely sekä inventaarioanalyysi. ISO/EN (2000) Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaikutusarviointi. ISO/EN (2000) Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Tulosten tulkinta. 17

19 Kuva 9 Elinkaariarvioinnin vaiheet (SFS-EN ISO 14040) Kuvassa 9 on esitetty ISO:n standardien muodostama kokonaisuus elinkaariarvioinnin vaiheista. Kaaviokuvasta käy ilmi myös elinkaariarvioinnin yleisimmät käyttökohteet. Standardit kuvaavat elinkaariarvioinnin toteuttamisen ja raportoinnin pääperiaatteet ja käytön sekä sisältävät tiettyjä vähittäisvaatimuksia. (SFS-EN ISO 14040) Elinkaarianalyysin ei välttämättä tarvitse keskittyä tuotteen koko elinkaareen, vaan se voi rajoittua vain yhteen tai useampaan osaan elinkaaresta. (Kairi 1999) Elinkaarianalyysia voidaan käyttää vertailtaessa samanlaisten tuotteiden vaikutuksia ympäristöön tai haluttaessa selvittää yksittäisten tuotantovaiheiden ympäristövaikutukset. Yleensä elinkaarianalyysissa on kolme vaihetta: 1. Inventaarioanalyysi 2. Vaikutusten arviointi 3. Raportointi ja parannusten arviointi. Ensimmäisen vaiheen inventaarioanalyysissä yksilöidään tuotteen elinkaaren ympäristötaakka. Toisessa vaiheessa arvioidaan tämä taakka sekä asetetaan vaikutukset ja arvot järjestykseen. Kolmannessa vaiheessa tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia tämän taakan vähentämiselle on. (www.europarl.eu.int) 18

20 4 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT 4.1 ISO Ympäristöjärjestelmä tarkoittaa systemaattista tapaa hallita yrityksen ympäristöasioita. Se on työkalu yrityksen ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. (www.vtt.fi) Ympäristöjärjestelmät tulivat voimaan 1990-luvun puolessa välissä ja niiden käyttöönotto on ollut erittäin nopeaa. Suomessa järjestelmät kattavat melkein kaikki ympäristönsuojelun kannalta keskeiset yritykset. (Honkasalo 2002) Ympäristöjärjestelmien tavoitteena on ohjata yritystä ottamaan ympäristöasiat kattavasti huomioon ja jatkuvasti parantamaan ympäristölle myönteisen toiminnan tasoa sen omassa toiminnassa. (Lumijärvi et al. 2000) Englantilainen standardi BS (British Standard) 7750 oli ensimmäinen käyttöön ehtinyt ympäristöjärjestelmä. Standardi julkaistiin 1992 ja uusi versio Suomessa ensimmäiset toimipaikat sertifioitiin standardin mukaisesti kesäkuussa 1994 (Kuisma et al. 2001). Standardi ISO korvasi BS 7750:n vuonna (www.inem.org) Seuraavissa kappaleissa on perehdytty tarkemmin kahteen vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään: kansainvälisen standardisointijärjestön ISO standardiin ja EU:n EMASjärjestelmään. ISO on kansainvälisen standardisointijärjestön (International Organization for Standardization) vuonna 1996 vahvistettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, joka on voimassa kaikkialla maailmassa. Järjestelmä on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää minkä tyyppisessä organisaatiossa tahansa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. (www.sfs.fi) ISO pohjautuu englantilaiseen BS 7750 standardiin. (www.inem.org) Ympäristöjärjestelmän vaatimuksia käsittelevän ISO standardin uusiminen käynnistettiin vuonna Uusimisen tavoitteina olivat parantaa ISO ja laadunhallintajärjestelmästandardin ISO 9001 yhteensopivuutta sekä parantaa ISO 14001:n selvyyttä käyttäjäkokemuksiin perustuen ilman täydentäviä tai vähentyneitä vaatimuksia ISO 14001:1996 -standardiin verrattuna (Vahtila 2002, Marraskuussa 2004 uusittu ja parannettu ilmestyi standardi ISO 14001:2004. Uusittu ISO ei sisällä suuria muutoksia vaatimuksissa verrattuna 1996 painokseen eikä sen pitäisi vaatia merkittäviä lisätöitä organisaatioilta. ISO on selkeytynyt, sitä on helpompi ymmärtää ja käyttää. (www.dnv.com) SFS julkaisi ISO 14001:2004 standardin joulukuussa 2004 tämän raportin ollessa menossa painoon. (www.sfs.fi) Tästä johtuen loppuosa kappaleesta käsittelee ISO 14001:1996 standardia. ISO 14001:1996 standardi ei aseta vaatimuksia yrityksen ympäristönsuojelun tasolle, vaan sen mukaan tason tulee täyttää viranomaisten vaatimukset sekä vastata voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sen sijaan standardi sisältää vaatimuksen yrityksen ympäristönsuojelun tason jatkuvaksi parantamiseksi. (Pesonen et al. 2001) ISO 14001:1996 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentaminen koostuu seitsemästä vaiheesta. Varsinaisen järjestelmän rakentamisen ohjeet ja vaatimukset koostuvat osista Alustava ympäristökatselmus, jossa selvitetään ympäristöasioiden hallinnan nykytila. 2. Yrityksen ympäristöpolitiikan laatiminen. 3. Ympäristöjärjestelmän suunnittelu: toiminnan ympäristönäkökohtien tunnistaminen, sidosryhmien ja yhteiskunnan ympäristöasioiden hallinnalle asettamien vaatimusten tunnistaminen, ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden asettaminen, 19

21 ympäristöohjelmien laatiminen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ympäristöasioiden hoitamista koskevien toimintojen ja toimintaohjeiden suunnittelu ja dokumentointi. 4. Järjestelmän toteuttaminen: toimintaedellytysten varmistaminen ja tukitoimintojen muodostaminen. 5. Mittaaminen ja arviointi: toimintatapojen luominen tarkkailua ja mittaamista varten, toimintatapojen luominen poikkeamien korjaamista ja ehkäisemistä varten sekä toimintatapojen luominen auditointeja varten. 6. Johdon katselmukset: ympäristöjärjestelmän katselmoiminen sekä toiminnan jatkuvan parantamisen varmistaminen. 7. Ympäristöjärjestelmän sertifiointi. (www.energia.fi) Kuva 10. ISO 14001:1996 ympäristöjärjestelmää koskevat vaatimukset (Mäki et al. 1998) Kuvassa 10 on esitetty ISO 14001:1996 järjestelmän vaiheet. Kuten kuvasta huomataan, ISO käyttää hyväkseen laatujärjestelmistä tuttua jatkuvan kehittämisen ympyrää: suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna. (www.ffcs-finland.org) Suomessa on neljä ISO järjestelmää tarkastavaa ja sertifioivaa yritystä: SFS- Sertifiointi Oy, DNV-Certification Oy/Ab, Lloyd's Register Quality Assurance ja Bureau Veritas Quality International. Kansallisena akkreditointielimenä Suomessa toimii Mittatekniikan keskus (FINAS). (www.ffcs-finland.org) Suomessa oli lokakuussa ISO standardin sertifikaatin omaavia yrityksiä 711 kappaletta. Maailmassa sertifioituja yrityksiä oli lokakuussa yhteensä kappaletta. Eniten sertifikaatteja oli käytössä eurooppalaisilla yhteisöillä. (www.ecology.or.jp) Organisaatio voi myös laatia ympäristöjärjestelmänsä ISO standardin mukaisesti ja käyttää sitä omassa toiminnassaan ilman, että kukaan ulkopuolinen on tarkastanut tai sertifioinut järjestelmän. (www.energia.fi) 20

22 4.2 EMAS EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on EU-alueen vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, joka on tarkoitettu sekä yksityisen sektorin että julkishallinnon yrityksille ja organisaatioille. EMAS järjestelmä perustuu EU:n asetukseen (The European Community Eco-Management and Audit Scheme 1836/93). Asetus kumottiin uudella asetuksella N:o 761/2001 organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS järjestelmä). (europa.eu.int) EMAS järjestelmän sisältö ja tavoitteet ovat melkein samanlaiset ISO standardin kanssa, suurin ero on EMAS järjestelmän vaatima vuosittainen julkinen ympäristöselonteko sekä ympäristötodentajan akkreditointi. Julkisessa selonteossa organisaatio kertoo toimintansa ympäristövaikutuksista, päästöistä ja ympäristöpoliittisista tavoitteista. (www.energia.fi). Kuva 11. Askeleet EMAS:een (www.ymparisto.fi) Kuvassa 11 on esitetty ISO 14001:n ja EMAS:n yhteensopivuus, jossa siis itse järjestelmä on sama, mutta EMAS menee pidemmälle järjestelmän julkisuuden osalta. EMAS järjestelmä koostuu yrityksen ympäristöpolitiikasta, ohjelmasta, järjestelmistä, katselmuksista ja auditoinneista. Näiden lisäksi järjestelmään liittyy neljä olennaista yrityksen ulkopuolista tahoa: ympäristötodentaja, akkreditointielin, toimivaltainen toimielin ja kansalaiset. Ympäristötodentaja arvioi yrityksen ympäristöasioita ulkopuolisena ja tuo järjestelmään näin uskottavuutta. Akkreditointielin arvioi ympäristötodentajien pätevyyttä ja valvoo näiden toimia. Akkreditointielimenä toimii Suomessa Mittatekniikan keskus. Toimivaltainen toimielin, eli rekisteröintielin, rekisteröi yritykset EMAS rekisteriin. Toimivaltaisena toimielimenä Suomessa toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE). EMAS järjestelmän rakennetta ja siinä mukana olevia tahoja on kuvattu kuvassa 12. (Ympäristöministeriö 1995) 21

23 Kuva 12. EMAS järjestelmän rakenne ja toiminta (www.ymparisto.fi) EMAS järjestelmän rakentaminen aloitetaan yrityksen/organisaation ympäristöpolitiikan, ympäristöohjelman ja näiden toiminnan varmistavan ympäristöjärjestelmän rakentamisesta. Yritys laatii näiden pohjalta ympäristöselonteon, jonka akkreditoitu todentaja vahvistaa. Todentaja auditoi myös organisaation ympäristöjärjestelmän. Todentajan tulee olla Mittatekniikan keskuksen akkreditoima. Kun edellä mainitut vaiheet on tehty, Suomen ympäristökeskus rekisteröi organisaation EMAS rekisteriin. Rekisteröidylle organisaatiolle annetaan rekisteröintinumero ja EMAS logon käyttöoikeus. (www.ymparisto.fi) EMAS rekisteriin hyväksytyllä yrityksellä on oikeus käyttää EMAS logoa, jonka kolme eri versiota on esitetty kuvassa 13. Kuva 13. EMAS logoja (www.ymparisto.fi) EMAS logojen käyttö perustuu Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston ohjeisiin. Logo tekstillä Todennettu ympäristöasioiden hallinta kertoo, että yrityksellä on toimiva EMAS järjestelmä. Logo tekstillä Vahvistettua tietoa kertoo, että tiedot, joiden yhteydessä logo esiintyy, ovat EMAS todentajan vahvistamia. Logoa ilman tekstiä voidaan käyttää järjestelmän tunnetuksi tekemiseen sekä mainosmateriaaleissa, lehtiartikkeleissa ja EMAS- järjestelmää koskevissa julkaisuissa edellyttäen, että logon käytöstä ei synny vaikutelmaa, että se liittyy jonkin yrityksen toimintoihin. (www.vyh.fi) Lokakuussa 2004 Suomessa oli 40 yritystä, joilla oli EMAS sertifikaatti. Maailmassa EMAS sertifioituja yrityksiä oli lokakuussa 2004 yhteensä 3073 kappaletta. (europa.eu.int) EMAS sertifikaatti voidaan myöntää myös muille kuin eurooppalaisille yrityksille. 22

24 5 YMPÄRISTÖMERKIT Ympäristömerkinnät jaetaan negatiivisiin, neutraaleihin ja positiivisiin merkintöihin niiden tuotteesta antaman informaation perusteella. Negatiivinen merkintä kertoo yleensä tuotteen vahingollisista vaikutuksista ympäristölle. Tällainen merkintä on esimerkiksi tuotteen syövyttävistä ominaisuuksista varoittava merkintä. Negatiiviset merkinnät ovat yleensä pakollisia ja niiden käyttö määritellään lainsäädännössä. Esimerkiksi kemikaalilainsäädännön perusteella vaarallisia kemikaaleja sisältävät tuotteet tulee merkitä varoitusmerkein. Neutraali merkintä pyrkii antamaan tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista tuoteselosteen tavoin. Positiivinen merkintä kertoo tuotteen vähemmän vahingollisista vaikutuksista ympäristöön verrattuna muihin saman tuoteryhmän tuotteisiin. Positiiviset merkinnät ovat yleensä vapaaehtoisia. (Mäkelä 1993) Tutkimuksen tässä osassa käsitellään pääasiassa positiivisia ympäristömerkintöjä. 5.1 Pohjoismainen ympäristömerkki - Joutsenmerkki Pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, kehittäminen aloitettiin Pohjoismaisen ministerineuvoston aloitteesta Tavoitteena oli kehittää harmonisoitu, vapaaehtoinen ja positiivinen tuotteita (tavaroita ja palveluita) koskeva ympäristömerkintäjärjestelmä. (Niva et al. 1997) Pohjoismainen ympäristömerkkijärjestelmä käynnistyi syksyllä Alkuvaiheessa merkin ottivat käyttöön Suomi, Ruotsi ja Norja. Islanti liittyi virallisesti mukaan vuonna 1991 ja Tanska (TemaNord 2001) Pohjoismainen ympäristömerkki oli syntyessään ensimmäinen valtioiden rajat ylittävä virallinen ympäristömerkki. (Niva et al. 1997) Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, on esitetty kuvassa 14. Kuva 14. Pohjoismainen ympäristömerkki (www.sfs.fi) Joutsenmerkin päätavoitteena on vuonna 1996 laadittujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaan edistää vähemmän ympäristöä kuormittavaa kulutusta. Tämä tapahtuu opastamalla kuluttajia ja sisäänostajia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja sekä edistämällä sellaisten tuotteiden kehittämistä, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin muut vastaavilla ominaisuuksilla varustetut markkinoilla olevat tuotteet. (www.sfs.fi/ymparist) Joutsenmerkin myöntämiskriteerit laaditaan tuoteryhmäkohtaisesti yhteistyössä pohjoismaisten ympäristömerkintää hoitavien organisaatioiden kesken. Suomessa Joutsenmerkistä vastaa Suomen Standardisointiliitto SFS. Ympäristömerkintälautakunnissa on jäseniä, jotka edustava teollisuutta, kauppaa, kuluttaja- ja ympäristöalojen viranomaisia sekä tutkimuslaitoksia ja järjestöjä. Joutsenmerkin kriteerit tarkistetaan kullekin tuoteryhmälle noin kolmen vuoden välein. Pyrkimyksenä on, että myöntämisperusteita vahvistettaessa kriteerit täyttävien tuotteiden arvioitu markkinaosuus Pohjoismaissa on korkeintaan kolmannes kokonaismarkkinoista. (Niva 1996) Joutsenmerkki rahoitetaan valtion varoilla sekä merkin käytöstä perittävällä maksulla. Suomessa vuoden 2005 maksuperusteissa tämä maksu on 0,4 % merkityn tuotteen liike- 23

25 vaihdosta tai 0,3 % merkityn palvelun liikevaihdosta. Minimimaksu on kuitenkin 675 euroa (+ALV) ja maksimimaksu euroa (+ALV). Maksu peritään tuotteen tai palvelun edellisen vuoden liikevaihdon perusteella. Valtion osuus merkin rahoittamisesta vuonna 2002 oli euroa, mikä oli noin kolmasosa kaikista kustannuksista. (www.sfs.fi/ymparist) Joulukuussa 2004 Joutsenmerkin myöntämisperusteet eli kriteerit oli laadittu 68 tuoteryhmälle. Näiden kriteerien lisäksi lausunto- ja käsittelyvaiheessa oli neljä uutta tuoteryhmää. Kaksi uutta tuoteryhmää oli kehitteillä asiantuntijaryhmissä ja kartoitusvaiheessa oli kaksi uutta tuoteryhmää. Joutsenmerkin käyttöoikeuden omaavia tuotteita oli samaan aikaan Suomen markkinoilla yli 200 ja Pohjoismaissa yhteensä yli Joutsenmerkki voidaan näin liittää pariin tuhanteen tuotteeseen, sillä yksi käyttöoikeus voi pitää sisällään useita eri tuotenimiä. (www.sfs.fi/ymparist) Joutsenmerkin voimassa olevat kriteerit huonekaluille on esitetty dokumentissa Huonekalut ja kalusteet, Versio 3.0. Kriteerit ovat astuneet voimaan ja ovat voimassa saakka. Merkin myöntämisperusteissa asetetaan vaatimuksia puulle, puupohjaisille levyille, metalleille, muoveille, pintakäsittelyaineille, liimoille, täytteille, pehmusteille, tekstiileille ja lasille. Vaatimukset on jaoteltu materiaalien suhteellisten osuuksien mukaan siten, että jos jotain materiaalia on tuotteessa vain vähän, ovat sille asetetut vaatimukset vastaavasti lievempiä. Materiaalia, jota ei ole mainittu myöntämisperusteissa, saa tuotteessa olla korkeintaan viisi painoprosenttia ja tällaisten dokumentoimattomien materiaalien yhteenlaskettu osuus ei saa ylittää kymmentä painoprosenttia. Kriteereissä esitetään myös tuotantojätteen vähentämistä, pakkauksia, kestävyyttä ja käyttöohjeita koskevia vaatimuksia. (Joutsenmerkin myöntämisperusteet 2003) 5.2 Euroopan Unionin ekotuotemerkki Kukkamerkki Päätös EU:n ympäristömerkin kehittämisestä tehtiin maaliskuussa Ympäristömerkinnän aloittaminen perustui vuoden 1957 Rooman sopimuksen (Euroopan yhteisön perustamissopimus) artiklaan 130. Ympäristömerkinnässä ovat osallisena EU- ja EFTA- maat (mm. Norja). Jokaisessa mukana olevassa maassa on toimivaltainen toimielin huolehtimassa merkinnästä. Suomessa tämä toimielin on Suomen Standardisointiliitto SFS. Kukkamerkki on käytössä kaikissa EU:n jäsenmaissa, mutta se ei sulje pois mahdollisuutta käyttää kansallisia ympäristömerkkejä. (www.sfs.fi/ymparist) Euroopan Unionin Komission päätöksellä perustettiin marraskuussa 2000 ympäristömerkkilautakunta, the European Union Eco-Labeling Board EUEB, osallistumaan ympäristömerkin myöntämisperusteiden sekä arviointi- ja todentamisvaatimusten vahvistamiseen ja tarkistamiseen. EU:n ympäristömerkin kriteerit hyväksyy jäsenvaltioiden määräenemmistö ja Euroopan komissio. EU:n ympäristömerkki on esitetty kuvassa

26 Kuva 15. Euroopan Unionin ympäristömerkki (www.sfs.fi) Euroopan ympäristömerkin tavoitteena on edistää ympäristöä vähemmän kuluttavien tuotteiden kehittämistä, valmistamista, markkinointia ja käyttöä. Merkinnän kriteerit on suunniteltu siten, että vain markkinoilla oleva ympäristön kannalta paras kolmannes voi täyttää kriteerien vaatimukset. Joulukuussa 2004 kriteerit oli laadittu 22 tuoteryhmään. Näistä seitsemän oli uudistettavana. Lisäksi laadintavaiheessa oli kuusi tuoteryhmää. Kukkamerkin käyttöön oikeuttavia lisenssejä on myönnetty 160 kappaletta, joten merkinnällä varustettuja tuotteita on useita satoja, koska yksi lisenssi voi pitää sisällään useampia tuotteita. (europa.eu.int) Merkinnän myöntämiskriteerit määritellään tuoteryhmittäin ja määrittelyn aloittaa komissio omasta aloitteestaan tai EUEB:n pyynnöstä. Komissio antaa toimeksiannon EUEB:lle kehittää ja tarkistaa myöntämiskriteerit. Toimeksiannossa asetetaan myös päivämäärä tehtävän loppuunsaattamiselle. EUEB laatii toimeksiannon pohjalta ehdotuksen komissiolle, joka päättää sen hyväksymisestä tai edelleen kehittämisestä. Hyväksytyt kriteerit komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisen lehden L-sarjassa. (EY 1980/2000) Euroopan ympäristömerkkiä rahoitetaan valtion varoilla sekä käyttömaksuilla. Merkin käyttöoikeudesta maksetaan etukäteen vuosimaksu perustuen tuotteen edellisen vuoden liikevaihtoon. Vuosimaksun suuruus on 0,15 % liikevaihdosta, minimimaksu on 500 euroa ja maksimimaksu euroa. Summat ovat arvonlisäverottomia. Pienet ja keskisuuret yritykset saavat maksuista alennusta 25 %. Myöntämisperusteissa vaadittujen testausten, tarkastuskäyntien ja vastaavien kustannuksista vastaa luvan hakija. (www.sfs.fi) Merkinnän tavoitteena on, että järjestelmä olisi ennen pitkää pääosin omarahoitteinen, eivätkä jäsenmaiden rahoitusosuudet saisi ainakaan kasvaa. (europa.eu.int) Euroopan ympäristömerkin myöntämiskriteerien laatiminen huonekaluille aloitettiin syksyllä 2000 (europa.eu.int). Huhtikuussa 2003 ne olivat vielä laadintavaiheessa. Tämänhetkisessä luonnoksessa vaatimuksia on esitetty puulle, puupohjaisille tuotteille, alumiinille, teräkselle, muoveille, tekstiileille, nahalle, lasille, polyuretaanille ja lateksille, höyhenille ja pintakäsittelyaineille. Vaatimuksia on myös tuotteen turvallisuudelle, huollolle, kierrätykselle ja loppukäytölle, tuotetiedolle ja pakkauksille. Työryhmässä keskustellaan myös materiaalien energiasisältöjen ottamisesta mukaan myöntämisperusteisiin. (CREM 2003) Kriteerin laadinta-aikataulu pyrkii siihen, että lopullisesta kriteeriversiosta huonekaluille päästäisiin äänestämään syyskuussa (AHWG 2003) Euroopan ympäristömerkin kriteerit on laadittu myös kankaille, maaleille ja lakoille. Nämäkin kriteerit vaikuttavat, kun haetaan huonekalulle ympäristömerkkiä. Huonekalujen kriteeriehdotuksesta löytyy myös vielä huhtikuussa 2003 viittauksia kenkien ympäristömerkin kriteereihin lähinnä kengissä käytettävien nahkojen osalta. Yleisestikin EU:n ympäristömerkinnässä pyritään siihen, että raja-arvot eri tuoteryhmien kriteereissä vastaisivat toisiaan. (CREM 2003) 25

27 5.3 Sininen Enkeli (Der Blaue Engel) Sininen Enkeli on Saksassa vuodesta 1978 saakka käytössä ollut ympäristömerkki. Se on vanhin käytössä olevista ympäristömerkeistä. Saksan ympäristömerkki on esitetty kuvassa 16 ja se koostuu YK:n ympäristönsuojeluorganisaatio UNEP:n symbolista. (Mäkelä et al. 1993) Kuva 16. Saksan ympäristömerkki (www.blauer-engel.de) Saksan ympäristömerkissä esiintyy teksti Umweltzeichen (ympäristömerkki) sekä tuotteen tai palvelun tärkein ominaisuus ympäristön kannalta (esim. 100 % kierrätyskuitua). Alkuaikoina merkkiä myönnettäessä kiinnitettiin huomiota vain yhteen tuotteen ympäristövaikutukseen, mutta nykyään saksalaiset huomioivat myöntämisperusteissa omasta mielestään tuotteen koko elinkaaren. (Mäkelä et al. 1993) Siniselle enkelille on laadittu myöntämiskriteerit 80 tuoteryhmään ja merkin käyttöoikeuden piiriin kuuluu noin 3700 tuotetta. Ympäristömerkin tuoteryhmät valitsee ja päättää Jury Umweltzeichen, johon kuuluvat kirkon, ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen, teollisuuden, lehdistön, ammattiliittojen ja ympäristöasiantuntijoiden edustajat. (www.blauerengel.de) Huonekalujen ympäristömerkintää koskevat vaatimukset löytyvät kriteeristä RAL-UZ 38 Matalaemissioiset puu- ja puupohjaiset tuotteet (Emissionsarme Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen). Kriteerin perusteella ympäristömerkinnän voi saada huonekalu, joka on valmistettu suurimmaksi osaksi puusta, eikä sisällä luonnolle vaarallisia aineita tai kierrätystä estäviä materiaaleja ja jonka valmistajan menetelmät ovat ympäristöystävällisiä (pääpaino pintakäsittelyssä). Järjestelmä tukee kestävän metsätalouden periaatteiden mukaan hankittua puuraaka-ainetta ja alhaisia emissioita. Huonekaluille myönnettävässä ympäristömerkissä on teksti weil emissionsarm, joka tarkoittaa alhaisia emissiopäästöjä. (RAL-UZ 38) 5.4 Environmental Choice Program Kanadan ympäristömerkki Environmental Choice Choix Environnemental perustettiin Joulukuussa 2003 ympäristömerkin kriteerit oli vahvistettu 126 tuoteryhmälle ja merkin käyttöön oikeuttavia lisenssejä oli myönnetty 209 yritykselle. (www.environmentalchoice.com) Kuvassa 17 oleva Kanadan ympäristömerkki koostuu kolmesta kyyhkysestä, jotka symboloivat kolmea ympäristönsuojeluun osallistuvaa tahoa: valtiota, teollisuutta ja kauppaa. (Mäkelä et al. 1993) 26

28 Kuva 17. Kanadan ympäristömerkki (www.environmentalchoice.com) Kanadan ympäristömerkin kriteerit huonekaluille on esitetty kriteerissä Toimistohuonekalut ja paneelijärjestelmät (Office Furniture and Panel Systems). Kriteerissä asetetaan vaatimuksia mm. tuotteiden loppukäytölle, VOC emissioille, formaldehydi päästöille, puumateriaalin alkuperälle ja kestävyydelle. Huonekalujen ympäristömerkin käyttöoikeus on myönnetty yhdelle yritykselle. (www.environmentalchoice.com) 5.5 Stichting Milieukeur Stichting Milieukeur on Alankomaiden vuonna 1992 perustettu kansallinen ympäristömerkintä. Järjestelmän merkki on esitetty kuvassa 18. (www.milieukeur.nl) Kuva 18. Hollannin ympäristömerkki (www.milieukeur.nl) Järjestelmässä on vahvistettu kriteerit 47 kulutustuoteryhmälle ja 70 ruokatuoteryhmälle. Hollannin ympäristömerkissä löytyy kriteerit erikseen myös huonekaluille. Vaatimuksia esitetään tuotteessa käytettäville materiaaleille (puulle, metalleille, muoveille, tekstiileille, nahalle ja mineraali-tyyppisille aineille), tuotteen käyttöiälle (vähintään viisi vuotta sisätiloissa ja kolme vuotta ulkona) sekä tuotteen käyttöohjeille. (www.milieukeur.nl) 5.6 Muut ympäristömerkit Edellisissä luvuissa esiteltyjen ympäristömerkkien lisäksi löytyy myös muita eri maiden virallisia ympäristömerkkejä. Näitä merkkejä on esitetty taulukossa 1. Kyseiset merkitt kuuluvat kansainväliseen Global Ecolabel Network:in (GEN). Kyseinen järjestö on perustettu 1994 parantamaan, markkinoimaan ja kehittämään tuotteiden ja palveluiden ympäristömerkintöjä. Järjestössä on mukana myös tässä tutkimuksessa aikaisemmin esitellyt Pohjoismainen Joutsenmerkki, Euroopan ympäristömerkki, Saksan Blaue Engel, Kanadan Environmental Choice Program ja Alankomaiden Stichting Milieukeur. (www.gen.gr.jp) 27

29 Taulukko 1. Eri maiden ympäristömerkkejä (www.gen.gr.jp) Australia Intia Kroatia Unkari Brasilia Itävalta Taiwan Uusi Seelanti Espanja Japani Thaimaa Yhdysvallat Hong Kong Korea Tsekki 5.7 Ympäristömerkkien kaltaiset merkit Öko-Tex Seuraavassa luvussa on tarkasteltu ympäristömerkkien kaltaisia merkkejä, jotka usein sekoitetaan varsinaisiin virallisiin ympäristömerkkeihin. Nämä merkit eivät välttämättä kerro tuotteen ympäristövaikutuksista, vaan voivat olla esim. tuotteen alkuperämerkkejä, kierrätysmerkkejä tai erilaisten järjestöjen merkkejä. Öko-Tex on keskieurooppalainen tuoteturvallisuusmerkki kankaille. Merkin myöntäjänä toimii hyväksytty, riippumaton tutkimuslaitos. Merkin tärkeimmät kriteerit kohdistuvat ihmisille ja luonnolle haitallisten aineiden pitoisuuksiin tuotteessa. Merkki myönnetään vuodeksi kerrallaan. Öko-Tex standard 100 merkki on esitetty kuvassa 19. (www.finatex.fi) 28

30 Kuva 19. Öko-Tex Standard 100 merkki (www.sfs.fi) Alkuperämerkit Ökö-Tex:n uusimmat kriteerit on laadittu Niissä tuotteet on jaettu neljään luokkaan, joille kullekin on omat vaatimuksensa. Niiden mukaan tuotteessa ei saa esiintyä torjunta-aine-, raskasmetalli-, formaldehydi- ym. jäämiä, eivätkä tuotteet saa sisältää myrkyllisiä tai allergiaa aiheuttavia väriaineita. (www.finatex.fi) Öko-Tex merkistä on olemassa myös laajempi versio, Öko-Tex Standard 1000, jossa vaatimuksia asetetaan tuotteen lisäksi tuotannolle. (www.finatex.fi) Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä alkuperämerkki suomalaisille tuotteille ja palveluille. Avainlippu on ollut käytössä vuodesta 1965 ja sen tunnistaa yli 90 % suomalaisista. Avainlippu on esitetty kuvassa 20. (www.avainlippu.fi) Kuva 20. Avainlippu (www.avainlippu.fi) Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle, jonka kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Avainlipun käyttöoikeuden saamiseksi yrityksen tai yhteisön tulee olla Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Joulukuussa 2004 avainlippua hyödyntää noin 800 yritystä yli 2000 tuotteessa tai palvelussa. Yli 950 yrityksellä tai yhteisöllä on avainlipun käyttöoikeus. (www.avainlippu.fi) Joutsenlippu on suomalaisten elintarvikkeiden vapaaehtoinen alkuperämerkki. Joutsenlipun myöntää Finfood Hyvää Suomesta organisaatio. (www.finfood.fi) Joutsenlippu on otettu esiin tässä sen takia, että se sekoitetaan varsin usein pohjoismaiseen ympäristömerkkiin, Joutsenmerkkiin. Näillä kahdella merkillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä keskenään. Joutsenlippu ei kerro mitään elintarvikkeen ympäristövaikutuksista. Joutsenlippu on esitetty kuvassa

EU-ympäristömerkki painotuotteille

EU-ympäristömerkki painotuotteille EU-ympäristömerkki painotuotteille + vertailua Joutsenmerkkiin Kirsi Auranmaa, Finngraf 18.4.2013 Viralliset ympäristömerkit Joutsenmerkki perustettu 1989 käytössä kaikissa pohjoismaissa 64 tuoteryhmää

Lisätiedot

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Esimerkkinä metsäsertifiointimerkit 18.1.2011 Vihreät hankinnat haltuun -seminaari Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit

Lisätiedot

Ympäristömerkit ja sertifiointi puutuotteissa. Tarmo Räty 24.01.2011

Ympäristömerkit ja sertifiointi puutuotteissa. Tarmo Räty 24.01.2011 Ympäristömerkit ja sertifiointi puutuotteissa Tarmo Räty 24.01.2011 Ympäristöarvojen käytön edistäminen puutuotteiden markkinoinnissa Tutkimusryhmä: Metla (Räty, Riala, Nuutinen, Perttula) HY (Toppinen,

Lisätiedot

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa 27.10.2011 Puupäivä 2011, Wanha Satama Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Merkinnät hankinnan apuna Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Kiilto Family -konserni Suomalainen perheyritys, perustettu 1919 Tampereella Henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Puurakentamisen ympäristösertifikaatit mm. PEFC-merkki. Puurakentamisen Road Show 2012

Puurakentamisen ympäristösertifikaatit mm. PEFC-merkki. Puurakentamisen Road Show 2012 Puurakentamisen ympäristösertifikaatit mm. PEFC-merkki 23.2.2012 Puurakentamisen Road Show 2012 - Juha Lakotieva - 1 / x YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA HYÖDYT YRITYKSELLE 2 / x Miten hallita kaikki

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Helsinki 29.11.2012 TOIMIALAN KUVAUS JA RAJAUS Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOL 1623, joka jakaantuu kahteen alatoimialaan: Puutalojen

Lisätiedot

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi painotalossa Anu Aurassalo Insinöörityöseminaari 14.5.2009 Metropolia AMK Edita lyhyesti Konsernin päätoimialat: markkinointiviestinnän tuotantopalvelut, graafisen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Mistä tietää, että luomu on luomua?

Mistä tietää, että luomu on luomua? Mistä tietää, että luomu on luomua? Luomuvalvonta ja sertifiointi Suomessa Jyri kähönen, toimitusjohtaja Raikastamo Oy Raikastamo Oy Perustettu 2008, yksityisessä omistuksessa Erikoistunut luomumehujen

Lisätiedot

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta?

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Laatusertifikaatit osaksi elintarvikevalvontaa? Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Laatusertifikaattien hyödyntäminen 1. Laatusertifikaattien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014. Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka

TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014. Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014 Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka Environmental EU product policies Ecodesign (Dir 2009/125/EC) Energy Labelling (Dir 2010/30/EC) Ecolabel (Regulation

Lisätiedot

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 JULKAISUVAPAA 27.3.2013 klo 11.00 LISÄTIEDOT: Maajohtaja Sanna Kotakorpi Sähköposti: sanna.kotakorpi@nielsen.com Puhelin: 09-4300 3239, 050

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi

Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating. Tekesin Vene ohjelma. Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Ympäristötietoisuuden kehittäminen venealalla Sustainable boating Tekesin Vene ohjelma Hannele Tonteri hannele.tonteri@vtt.fi Tavoitteet ja toteutus Projektin tavoitteena on tuoda esiin kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Kouvola-talo. 17.3.2011 Janne Hirvonen

Kouvola-talo. 17.3.2011 Janne Hirvonen Kouvola-talo 17.3.2011 Janne Hirvonen Sisältö Yritysesittely Tie kansainvälisyyteen Kansainvälistymisprojektit Case-esimerkki viennin kiemuroista Tulevaisuus Kaslink Foods Faktoja: (2010) Elintarvikealan

Lisätiedot

Ekologisesti kestävämpien tuotteiden edistäminen informaation ja yhteistyön avulla: Mittatikku ja tuotepaneeli

Ekologisesti kestävämpien tuotteiden edistäminen informaation ja yhteistyön avulla: Mittatikku ja tuotepaneeli Ekologisesti kestävämpien tuotteiden edistäminen informaation ja yhteistyön avulla: Mittatikku ja tuotepaneeli Ari Nissinen, SYKE Ekoteollisuuspuisto-seminaari 14.-15.3.2006 Rantasalmi, Järviluonnon keskus

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta Esimerkkinä kuljetuspalvelut Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa, Tampere 7.11.2012 Tutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Mitä akkreditointi on? Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Ekosuunnittelu-foorumi 9.2.2012. Carina Wiik

Ekosuunnittelu-foorumi 9.2.2012. Carina Wiik Ekosuunnittelu-foorumi 9.2.2012 Carina Wiik Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

maailmaa Renkaat pyörittävät

maailmaa Renkaat pyörittävät Sinun Juuri nyt maailmassa rullaa miljardeja renkaita Joka päivä valmistetaan satoja tuhansia uusia renkaita renkaanjälkesi Millaisen renkaanjäljen sinä jätät? Renkaat pyörittävät maailmaa Kaikki ympärilläsi

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa

Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Suomessa; Jämtland ja Västernorrland Ruotsissa sekä Sør- ja Nord-Trøndelag Norjassa

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Puutarhakalusteita tropiikista?

Puutarhakalusteita tropiikista? Puutarhakalusteita tropiikista? Tietoa kuluttajille Suomen luonnonsuojeluliitto ry Oletko aikeissa ostaa uudet puutarhakalusteet, ja viehättäkö sinua tummasta puusta tehdyt aurinkotuolit, joita mainoslehtiset

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet. Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu

Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet. Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu Miten akkreditointi on kehittynyt kummajaisesta aivan tavalliseksi työkaluksi

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Kauppa 2012 Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Autokaupassa vähittäis- ja lähes yhtä suuret Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta vähittäiskaupan

Lisätiedot