Sisällysluettelo. 5. Lujuusoppi Pääkuormituslajit Orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 5. Lujuusoppi...269 1. Pääkuormituslajit... 270. 9. Orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia... 245 10."

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. Matematiikka Tasokuvioita Kappaleiden ominaisuuksia Kappaleiden painopisteet Algebra Trigonometriaa Analyyttinen tasogeometria Erikoiskäyriä Analyyttinen avaruusgeometria Vektorit Differentiaalilaskenta Integraalilaskenta Määrätty integraali Viiva-, pinta- ja avaruusintegraalit Differentiaaliyhtälöt Sarjat Matriisilaskenta Joukko-oppi ja kombinatoriikka Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede Laplace-muunnokset Boolen algebra Prosentti- ja korkolasku Taulukoita Fysiikka Mekaniikka Nesteiden ja kaasujen mekaniikka Lämpöoppi Aaltoliikeoppi Äänioppi Valo-oppi Atomi-, kvantti- ja ydinfysiikka Sähköoppi Kemia Kemian kaavoja Emäsvakioita Happovakioita Normaalipotentiaaleja Liukoisuustuloja (25 ºC) Kationeja ja anioneja ph-indikaattoreita Epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia Orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia Etanolin (C 2 H 6 O) -vesiliuoksen tiheys eri lämpötiloissa Ilmakehän koostumus Paineen vaikutus eri nesteiden jäätymispisteeseen (ºC) Veden ionitulo Rikkihapon (H 2 SO 4 ) vesiliuoksen tiheys eri lämpötiloissa Keskimääräisiä sidosenergioita Nesteiden tiheyksiä eri lämpötiloissa Ihmiskehon kemiallinen koostumus Happo- ja emäsliuosten pitoisuuksia ja tiheyksiä (20 ºC) Vesigramman tilavuus eri lämpötiloissa Alkeiskopin akselit, hilavakiot ja akseleiden väliset kulmat Millerin indeksillä merkittyjä tasoja Atseotrooppisia seoksia Veden tiheys lämpötiloissa ºC Veden ominaisuuksia (20 ºC) Veden tilavuuden muutos Elintarvikkeiden lisäaineiden koodeja Tähtitiede Tähtitieteen kaavoja Aurinkokunta Linnunrata Ajan yksiköitä Planeettojen kiertoradat Komeettoja Lähimmät tähdet Kirkkaimmat tähdet Tunnettuja kaksoistähtiä Tunnettuja pikkuplaneettoja eli asteroideja Putoamiskiihtyvyys g eri korkeuksilla h Lujuusoppi Pääkuormituslajit

2 2. Veto ja puristus Taivutus Leikkaus Vääntö Nurjahdus Yhdistetty jännitys Kiepahdus Käyryys Väsymislujuus Jännityskeskittymät Varmuuskertoimet Jäykkyys Lämpöjännitykset Kosketuspaine Betonirakenne Taulukoita Lujuusopin kaavoja Kiinteiden kappaleiden massa ja hitaus Poikkipintojen neliömomentit ja taivutusvastukset Kaksitukisen palkin taivutus Ympyräkaaren muotoiset ulokepalkit Eräiden materiaalien Poissonin vakiot Molemmista päistä tuettu puoliympyrän kaari Rengaskehät Ohuet suorakaide- ja kolmiolaatat Ohuet pyöreät laatat Poikkipintojen vääntöneliömomentit ja vääntövastukset Ohuiden poikkipintojen vääntö Kosketusjännitykset Sauvojen stabiliteetti Nurjahdus Kiepahdus Lommahdus Fysiikan taulukoita Kiinteiden aineiden tiheyksiä Hartsien ja suurpolymeerien tiheyksiä Rakennusaineiden ja kivien tiheyksiä Lasien tiheyksiä Erittäin tulenkestävien materiaalien tiheyksiä Metalliseosten tiheyksiä Ilmakuivan puun tiheyksiä Elintarvikkeiden tiheyksiä Kiinteiden polttoaineiden tiheyksiä Kaasumaisten aineiden tiheyksiä Nestemäisten aineiden tiheyksiä Aineiden lämmönjohtavuus Nesteiden tilavuuden lämpötilakertoimia Veden tilavuuden lämpötilakerroin eri lämpötiloissa Kaasujen tilavuuden lämpötilakertoimia Ainekohtaisia kaasuvakioita Pituuden lämpötilakertoimia Kimmokerroin, liukukerroin, puristuvuuskerroin ja Poissonin luku Nesteiden puristuvuuksia Vierimiskitkakertoimia Lepokitka- ja liukukitkakertoimia Kappaleiden ilmanvastuskertoimia Ilman tiheyden riippuvuus paineesta ja lämpötilasta Korkeudesta riippuva ilmanpaine Kaasujen kyllästyspaineita Lämpötila, suhteellinen ilmanpaine ja suhteellinen tiheys eri korkeuksilla Veden tiheyden riippuvuus lämpötilasta Kylläisen vesihöyryn paine ja tiheys Glyserolin viskositeetti eri lämpötiloissa Dynaaminen ja kinemaattinen viskositeetti, nestemäisiä aineita Dynaaminen viskositeetti, kaasumaisia aineita Kinemaattinen viskositeetti, kaasumaisia aineita Veden ja ilman dynaamisia viskositeetteja eri lämpötiloissa Pintajännityksiä yhteydessä ilmaan Äänen nopeuksia kiinteissä aineissa Äänen nopeus rakennusaineissa Äänen nopeus synteettisissä aineissa ja laseissa Äänen nopeuksia nestemäisissä aineissa Äänen nopeuksia kaasuissa Valon nopeuksia erilaisissa aineissa Valon kokonaisheijastuksen rajakulma

3 42. Valon taitekertoimia väliaineissa Valon polarisaatiokulma Kiinteiden polttoaineiden lämpöarvoja Nestemäisten polttoaineiden lämpöarvoja Kaasumaisten polttoaineiden lämpöarvoja Kiinteiden aineiden ominaislämpökapasiteetteja Nestemäisten aineiden ominaislämpökapasiteetteja Kaasujen ominaislämpökapasiteetteja Orgaanisten yhdisteiden sulamisja kiehumispisteitä Sulamislämpötiloja ja sulamislämpöjä Lämpötilojen kalibrointipisteet Kiehumispisteitä ja höyrystymislämpöjä Suprajohtavien aineiden kriittisiä lämpötiloja Spektriviivojen tärkeimmät aallonpituudet Valon värit ja vastaavat aallonpituudet Lamppujen käyttöikiä ja valovirtoja Ledeissä käytettävien puolijohdemateriaalien lähettämän valon aallonpituuksia ja värejä Valaistusvoimakkuuksia Metallien resistiivisyys Lankojen resistiivisyys Eristeaineiden resistiivisyys Seosaineiden resistiivisyys Resistiivisyyden lämpötilakerroin Aineiden suhteellinen permittiivisyys Kemiallisten aineiden suhteellinen permittiivisyys Väliaineen magneettinen suskeptibiliteetti Sähkökemiallisia ekvivalentteja Elektroninen irrotustyö Sähkökemiallisia jännitesarjoja Vastusten värikoodit Kondensaattoreiden värikoodit Joidenkin lämpösähköparien (termoelementtien) arvoja Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä Alkuaineiden ominaisuuksia Alkuaineiden suhteelliset atomimassat Kiinteiden alkuaineiden ominaisuuksia (koontitaulukko) Muiden kiinteiden aineiden ominaisuuksia (koontitaulukko) Nesteiden ominaisuuksia (koontitaulukko) Kaasujen ominaisuuksia (koontitaulukko) Leptonit Kvarkit Mesonit Baryonit Tekninen piirrustus Standardit koneenrakennuksessa Piirtäminen Piirustuspohjat Mittakaavat Viivanleveydet, tekstit ja viiteviivan käyttö Viivatyypit ja esimerkkejä niiden käytöstä Projektiot Projektioiden esittämisperiaatteita Leikkaukset Mitoitus Yleiset mitoitusperiaatteet Tiivisteet Jouset Vierintälaakerit Hammaspyörät Pyällykset Kokoonpanopiirustukset Piirustusten osanumerointi Otsikkoalue ja osaluettelo Merkit ja symbolit Piirustusesimerkkejä Esimerkkejä suhteellisista kustannuksista Pinnankarheus ja pintamerkit Pinnankarheuden suureita Vanhoja merkintöjä Pintamerkit

4 4. Lisätietojen sijoittaminen pintamerkkiin Esimerkkejä pintamerkkien käytöstä Työstönaarmujen suunta Valmistusmenetelmät ja pinnankarheus Yleistä pintamerkkien käytöstä Hitsausmerkit Perusmerkit Symmetristen perusmerkkien yhdistelmät Lisämerkit Lisämerkkien sovelluksia Merkintä piirustuksiin Lisämerkinnät Hitsausmenetelmien numerotunnuksia Esimerkkejä hitsausmerkinnöistä ISO-toleranssijärjestelmä Toleranssien käsitteitä Kantareikä ja -akseli Toleranssi- ja sovitepiirroksia Valikoima ISO-akseli- ja reikätoleranssiluokkia Toleranssiasemien sijainti Toleranssien merkitseminen piirustuksiin Sovitteiden nimityksiä Toleranssien suhteelliset valmistuskustannukset Esimerkkejä sovitteiden käytöstä Geometriset toleranssit Peruskäsitteet Tunnukset Toleranssikehys Toleroidut elementit Toleranssialueet Peruselementit Lisämerkinnät Teoreettisesti oikeat mitat (TED) Rajoittavat määrittelyt Siirretty toleranssialue Maksimi- ja vähimmäismateriaalin vaatimus Ei-jäykkä olomuoto Huomioita toleranssien käytöstä Geometristen toleranssien määritelmät Valukappaleiden tolerenssit Muotilla valmistettujen valukappaleiden mittatoleranssit Valukappaleiden geometriset toleranssit Työstövarat (RMA) Toleranssien ja työstövarojen merkitseminen piirustukseen Geometristen toleranssien soveltaminen Työtapakohtaiset toleranssit Lastuaminen Hitsatut rakenteet Geometriset yleistoleranssit ISO-toleranssit Reikien rajaeromittoja Akselin rajaeromittoja Perustoleranssit Kovuusarvojen vertailutaulukko Kone-elimet Ruuvituotteiden nimityksiä Ruuveissa usein käytettyjä lyhenteitä Ruuvipituuden määrääminen Teräsruuvien lujuusluokat Ruuvien toleranssit Kone-elimien mittataulukoita DIN:n mukaan Kone-elimien mittataulukoita SFS:n mukaan Kiinnityselimien lujuusominaisuudet Ruuvien esikiristysvoimat ja esikiristysmomentit, VDI Metallimateriaalien mitat Materiaalien poikkileikkaussuureita Kuumavalssatut lattatangot Teräslevyjen neliöpainot Teräslevyjen painotaulukko

5 5. Metallilankojen painoja Profiilien painotaulukot ja poikkileikkaussuureet Lattatankojen painotaulukko Teräsputkien poikkileikkaussuureet Kylmämuovatut hitsatut rakenneputket Toleranssit pyöreä- neliö- ja suorakaideputkille Koon ja muodon mittaus Pyöreät hitsatut rakenneputket Neliön tai suorakaiteen muotoiset rakenneputket Poikkileikkaussuureiden laskentakaavat Pyöreiden rakenneputkien kokovalikoima Neliön muotoisten rakenneputkien kokovalikoima Suorakaiteen muotoisten rakenneputkien kokovalikoima Rullamuovatut teräsprofiilit Profiilin määritelmät Teräslajit Esimerkkejä vakioprofiileista Esimerkkejä erikoisprofiileista Vakioprofiilien poikkileikkausmitat Vakioprofiilien mitta- ja muototoleranssit Paino Nimelliset poikkileikkaussuureet Sisäpuoliset taivutussäteet Kylmämuovatut L-profiilit, tasakylkiset Kylmämuovatut L-profiilit, erikylkiset Kylmämuovatut U-profiilit Kylmämuovatut Z-profiilit Kylmämuovatut C-profiilit Kylmämuovatut Omega-profiilit Kierteet Metrinen ISO kierre Metrinen ISO-karkeakierre Metrinen ISO-hienokierre ISO-vakiokierteisten ruuvien M3-M36 halkaisijoiden mitat ja laskennallisia arvoja Withworth-kierre UNC-kierre (vakio) UNF-kierre (taaja) Edison-kierteet Panssariputkikierre Sellers-kierre AMCE-kierre SAE-kierre Pyörökierre BA-kierre Tiivistymättömät putkikierteet Itsetiivistyvät putkikierteet Metrinen ISO-trapetsikierre Keskiöporaukset (kierteettömät) Keskiöporaukset (kierteelliset) Kierteitettävien reikien porien kokoja 814 Kierretoleranssit Tunnukset Toleranssiasemat ja peruseromitat Kierreprofiilin merkinnät Toleranssijärjestelmän rakenne Kierretoleranssien merkintä ja sovitteet Kierteen kosketuspituus Kierteen toleranssiryhmä Suositeltavat toleranssiluokat Peruseromitat mutteri- ja ruuvikierteille Kierteen kosketuspituudet Mutterikierteen sisähalkaisijan (D 1 ) toleranssi (T D1 ) ja pulttikierteen ulkohalkaisijan (d) toleranssi (T d ) Mutterikierteen kylkihalkaisijan (D 2 ) toleranssi (T D2 ) ja pulttikierteen kylkihalkaisijan (d 2 ) toleranssi (T d2 ) Hammaspyörät ja jouset Hammasvaihteiden voimien laskenta Hammaspyörälaskenta Kierrejousien suunnitteluohjeet Taivutusjouset Vääntöjouset Kierrejousia Kierukkajousen yksinkertaisia kaavoja Lautasjousi

6 13. Hitsaus Terästen hitsaus Hitsauskustannusten laskeminen Schaeffler -diagrammi WRC diagrammi Puikkohitsauksen luokittelumerkit Hitsausasentojen tunnukset Railotilavuudet ja hitsiainemäärät Kaasupullojen värit ja muunnostaulukoita Hydrauliikka ja pneumatiikka Hydrauliikka Letkujen ja liitinten merkinnät, yksiköt ja työpaineet Taulukko 1: SAE-merkinnät Taulukko 2: UNF-kierteen merkintä Taulukko 3: SAE 100 R Taulukko 4: Tuuma-, millimetri ja NWmitat Taulukko 5: Hydrauliletkujen paineen kestävyys Standardien vastaavuuksia Letkun sisähalkaisijan määrääminen Kierremitat Työpaineet Vakioliittimet ja letkukoot Kierteet Kierretaulukko Kierteiden tunnistaminen Kierrejärjestelmät ja tiivistysmuodot UNF-kierre Metriset kierteet M, ISO-profiili BSP-kierre BSPT-kierre (kartiom. putkikierre RK) 872 NPTF-kierre BSP (Whitworth G) kierteet NPT-kierre R k -kierre SMS R-kierre SFS ORS-kierre M-kierteen merkinnät UN-kierteen suureet Leikkuurengasliittimien vakiokierteet. 878 Nykyisin käytössä olevat liitinjärjestelmät Nomogrammeja Suositellut virtausnopeudet Paine-virtaus-teho-nomogrammi Sylinterivoimat eri männän ja männänvarrenhalkaisijoilla sekä paineilla Putken nimellishalkaisijan määrääminen Pneumatiikka Paineilmaverkoston putkiston mitoitus Diagrammi paineilmajohtojen laskemiseksi Paineilmajohtojen laskeminen Paineilmajohtojen laskeminen Putkivarusteiden virtausvastus Paineilmatyökalujen ilmantarve Männänvarsivoimat Ilman suhteellinen kosteus Veden erotus Ilman suhteellinen kosteus Muovit ja Kumit Muovit Muovitoimittajien yhteystiedot Profiilinimitykset Rakennemuovien saatavissa olevia kokoja Polyeteeni (PE) Polypropeeni (PP) Polyvinyylikloridi (PVC) Polystyreeni (PS) Polyamidi (PA) Polyasetaali (POM) Polymetyylimetakrylaatti, akryyli (PMMA) Polytetrafluorieteeni, teflon (PTFE) Polyvinyylideenifluoridi (PVDF) Polyeteenitereftalaatti, polyesteri (PET) Polykarbonaatti (PC) Polyfenyleenioksidi (PPO) Eteeniklooritrifluorieteeni (ECTFE) Polysulfoni (PSU) Polyeetterisulfoni (PES) Polyuretaani (PUR) Fenoli-muovi Lasikuituvahvisteinen polyesteri

7 Muovitaulukoiden sarakkeiden teknistä tietoa Muovien tunnukset ja merkinnät Muovitaulukot Muovien ominaisuuksia ja käyttöesimerkkejä Kumit, kumityypit ja -laadut SFS Termien määritelmät Standardoidut kumityypit Ei-standardoituja kumityyppejä Termoplastiset elastomeerit (TPE) Kumilaadut Kumityyppien ominaisuudet Kumityyppien valinta Kumituotteiden varastointi Sähkötekniikka Tasasähköpiirit ja -laitteet Yksivaiheiset vaihtosähköpiirit ja -laitteet Peruskaavoja Vastus vaihtojännitteessä Käämi vaihtojännitteessä Kondensaattori vaihtojännitteessä Vastus, käämi ja kondensaattori sarjakytkennässä Vastus, käämi ja kondensaattori rinnankytkettynä Tehot ja tehokertoimet RCL-piirin sarja-ja rinnakkaisresonanssi Vaihtosähkön työ eli sähköenergia Yhteenveto erilaisista R, L ja C kytkentäyhdistelmistä Kolmivaiheiset vaihtosähkölaitteet Sähkömoottoreiden laskenta Sähkömoottoreiden yleiskaavoja Oikosulkumoottoreiden lisäkaavoja Tasasähkökoneiden lisälaskentakaavoja Tahtikoneet Muuntaja Peruslaskentakaavoja Tyhjäkäyntimittaus Oikosulkumittaus Tasasuuntaus ja tehollisarvo Sähkömoottorikäyttöjen mitoitus Sähkönsyöttöjärjestelmä Käytettävä kuorma Moottorin asennusasento ja jäähdytystapa Sähkömoottorityypin valinta Käynnistys- ja käyttölaitteiden valinta Laitteiston käyttöympäristö Moottorin ja laitteiston kaapelointi ja kytkentälaitteet Sähkömoottorin mitoitus Kuormitustyypit Sähkömoottoreiden käyttötavat Sähkömoottoreiden asennusasento Prosessi valurautamoottoreiden nimellisarvoja Moottorilähtöjen koje- ja kaapelointivalintataulukko Taajuusmuuttajien nimellisarvotaulukko Valurautamoottoreiden mittapiirroksia Sähköalan säädökset ja valvonta Sähkölaitteiden direktiivit ja koestus Sähkölaitteiden suojausluokat Sähkölaitteiden kotelointiluokat Rakennusten yleisimmät sähköasennusjärjestelmät Johtojen mitoitus Johtimen poikkipinta-aloja Ylivirtasuojan nimellisvirrat Kojeen tai laitteen laadun tunnuskirjain Sähköteknisiä piirrosmerkkejä Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirrosmerkit Toimintojen kirjaintunnukset Maan ominaisvastuksia Suomessa Sähkön laatu ja sen mittaustaulukko

8 14. Sähkön laadun koostetaulukko Materiaalien valintataulukkoja Materiaalien hintatiedot Metallimateriaalien toimittajien yhteystiedot Metallimateriaalien saatavuus Materiaalien varastokokoja Materiaali ym. taulukoita Valuraudat Muokatut teräkset Kuparit Alumiinit Ovako bar imatran teräkset Outokumpu Sandvik Valurautojen ja -terästen vertailutaulukko Ruuvien yleisiä materiaaleja Terästen merkintä Vaihteen valintaohjeet Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen mittayksiköitä Matematiikan symboleja Todennäköisyyslaskenta Geometrian perusteet Operaatiot Logiikka Joukot Lukujoukot ja välit Sekalaiset merkit ja tunnukset Kombinatoriikka Funktiot Eksponentti- ja logaritmifunktiot Trigonometriset ja hyperboliset funktiot sekä niiden käänteisfunktiot Kompleksiluvut Matriisit Koordinaattijärjestelmät Skalaarit ja vektorit Tensorit Transformaatiot Erikoisfunktiot Matemaattisia kirjoitussääntöjä Fysiikan symboleja SI-järjestelmä Perusyksiköt SI-yksikköjen etuliitteet SI-yksiköiden kanssa käytettyjä yksiköitä Yksiköt, joita voi käyttää toistaiseksi Eri alojen erikoisyksiköitä Tietyillä erikoisaloilla käytettävät yksiköt Poistettuja yksiköitä Johdannaisyksiköt Fysiikan symboleja Avaruus ja aika Jaksolliset ilmiöt Mekaniikka Lämpö Kosteus Sähkö ja magnetismi Sähkömagneettinen säteily Akustiikka Fysikaalinen kemia Kiinteän olomuodon fysiikka Atomi- ja ydinfysiikka Dimensiottomat parametrit Kirjallisuuslähteet Matematiikan kirjallisuuslähteet Fysiikan kirjallisuuslähteet Kemian kirjallisuuslähteet Tähtitieteen kirjallisuuslähteet Fysiikan taulukoiden kirjallisuuslähteet Hakemistot Matematiikan hakemisto Fysiikan hakemisto Fysiikan taulukoiden hakemisto Kansien taulukot Etukansi: Kreikkalaiset aakkoset Takakansi: Luonnonvakioita 12

Toleranssit ja pinnankarheus Seppo Kivioja

Toleranssit ja pinnankarheus Seppo Kivioja Toleranssit ja pinnankarheus Seppo Kivioja 4. painos Espoo 2011 2 Sisältö 1 MITTATOLERANSSIT... 3 1.1 Yleisimmät toleranssikäsitteet... 3 1.2 ISOmittatoleranssijärjestelmä... 4 1.3 Sovitteen valinta...

Lisätiedot

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1.

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1. 1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv........................................ 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv.......................................................................

Lisätiedot

Fysiikan perusasioita 1 ov

Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikka on tiede, joka tutkii elottomassa luonnossa tapahtuvia ilmiöitä pienimmästä tasosta -alkeishiukkasista - suurimpaan, koko universumiin. Fysiikka jakautuu tutkimuskohteittensa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S2-1000 Perusopinnot 69 TY13S2-1018 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S2-1001 Matematiikka

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S1-1000 Perusopinnot 69 TY13S1-1020 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S1-1001 Matematiikka

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

mv 2 - MEKAANISEN ENERGIAN SÄILYMISLAKI: E p + E k = vakio - TYÖ W = Fs, W = Fcosα s - MEKAANINEN ENERGIAPERIAATE: a a

mv 2 - MEKAANISEN ENERGIAN SÄILYMISLAKI: E p + E k = vakio - TYÖ W = Fs, W = Fcosα s - MEKAANINEN ENERGIAPERIAATE: a a . KURSSI: Lämpö (FOTONI : PÄÄKOHDAT) ENERGIA: = kyky tehdä työtä YLEINEN ENERGIAN SÄILYMISLAKI: E kok = vakio MEKAANINEN ENERGIA: potentiaalienergia; E p =mgh, liikeenergia; E k = 1 mv MEKAANISEN ENERGIAN

Lisätiedot

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012 Maatilakuivurit Jukka Ahokas, Mikko Hautala 28. helmikuuta 2012 This material has been produced in ENPOS and Rural Energy Acadeny projects. ENPOS is acronym for Energy Positive Farm. The ENPOS project

Lisätiedot

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014)

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) KOULUTUSOHJELMA: Mekatroniikka SISÄLLYSLUETTELO: HYDRAULIIKKA 2 1. JOHDANTO 2 2. HYDRAULINESTEET 12 3. HYDRAULIPUMPUT 18 4. PAINEVARAAJAT 30 5. HYDRAULIIKKAVENTTIILIT 35 6.

Lisätiedot

Keskeiset aihepiirit

Keskeiset aihepiirit TkT Harri Eskelinen Keskeiset aihepiirit 1 Perusmääritelmät geometrisiä toleransseja varten 2 Toleroitavat ominaisuudet ja niiden määritelmät 3 Teknisiin dokumentteihin tehtävät merkinnät 4 Geometriset

Lisätiedot

Yritys. SH-Trade Oy Teollisuustie 17 04300 Tuusula Finland Puhelin: 09 274 7810 Fax: 09 274 78158 www.sh-trade.fi info@sh-trade.fi

Yritys. SH-Trade Oy Teollisuustie 17 04300 Tuusula Finland Puhelin: 09 274 7810 Fax: 09 274 78158 www.sh-trade.fi info@sh-trade.fi Tuoteluettelo Yritys SH-Trade Oy on vuonna 1984 perustettu yritys. Toimipaikkamme sijaitsee Tuusulassa ja kuulumme Nords Group kierreosaryhmään, jonka pääkonttori sijaitsee Ruotsin Molkomissa ja tuotantolaitos

Lisätiedot

BALEXTHERM-PU-F KYLMÄTILOJEN SANDWICHELEMENTIT POLYURETAANIYTIMELLÄ

BALEXTHERM-PU-F KYLMÄTILOJEN SANDWICHELEMENTIT POLYURETAANIYTIMELLÄ BALEXTHERM-PU-F KYLMÄTILOJEN SANDWICHELEMENTIT POLYURETAANIYTIMELLÄ TEKNINEN LUETTELO FIRE STOP www.balex.eu BALEXTHERM-PU-F Kylmätilojen sandwichelementit polyuretaaniytimellä Huhtikuu 2013 Tämän kansion

Lisätiedot

Värähtelyn ja melun vaimennuskeinot kulkuvälineissä ja liikkuvissa työkoneissa

Värähtelyn ja melun vaimennuskeinot kulkuvälineissä ja liikkuvissa työkoneissa ESPOO 00 VTT TIEDOTTEITA 160 Markku Hentinen, Pertti Hynnä, Tapio Lahti, Kalervo Nevala, Aki Vähänikkilä & Markku Järviluoma Värähtelyn ja melun vaimennuskeinot kulkuvälineissä ja liikkuvissa työkoneissa

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 SUORITETTAVA TUTKINTO Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri(AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksessa

Lisätiedot

1. Johdanto...2. 2. Ohjelman asentaminen ja asetukset...2. 3. Ohjelman yleisrakenne...2 3.1. Harjoitusten rakenne...3 3.2. Teorian yleisrakenne...

1. Johdanto...2. 2. Ohjelman asentaminen ja asetukset...2. 3. Ohjelman yleisrakenne...2 3.1. Harjoitusten rakenne...3 3.2. Teorian yleisrakenne... 1. Johdanto...2 2. Ohjelman asentaminen ja asetukset...2 3. Ohjelman yleisrakenne...2 3.1. Harjoitusten rakenne...3 3.2. Teorian yleisrakenne...4 4. Harjoitukset...4 4.1. SI-järjestelmä...4 4.2. Mekaniikka...5

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Teknisen piirtämisen perusteet

Teknisen piirtämisen perusteet Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit Esipuhe

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

1. Tekstiili- ja vaatetustekniikka... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP... 7 1.1.1 Työelämävalmiudet 10 op... 8 1.1.1.

1. Tekstiili- ja vaatetustekniikka... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP... 7 1.1.1 Työelämävalmiudet 10 op... 8 1.1.1. 1. Tekstiili- ja vaatetustekniikka................................................................................... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP.........................................

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO FINNISH STANDARDS ASSOCIATION Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ohessa käyttöönne sähköinen SFS- standardi copyright SFS Tätä julkaisua ei saa kopioida tai levittää missään muodossa

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

TEOLLISUUSTUOTTEET LUETTELO 2011 TEOLLISUUSTUOTTEET DUNLOP HIFLEX OY. www.dunlophiflex.fi. Toimipisteet Suomessa: DUNLOP HIFLEX Rovaniemi

TEOLLISUUSTUOTTEET LUETTELO 2011 TEOLLISUUSTUOTTEET DUNLOP HIFLEX OY. www.dunlophiflex.fi. Toimipisteet Suomessa: DUNLOP HIFLEX Rovaniemi TEOLLISUUSTUOTTEET DUNLOP HIFLEX OY Vapaalantie 8 01650 VANTAA TEOLLISUUSTUOTTEET puh. 0207 625 600 fax 0207 625 601 LUETTELO 2011 DUNLOP HIFLEX Hämeenlinna Luukkaankatu 2 B puh. 0207 625 740 13110 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

OPAS. Kansainvälinen suure- ja yksikköjärjestelmä International System of Quantities and Units

OPAS. Kansainvälinen suure- ja yksikköjärjestelmä International System of Quantities and Units OPAS Kansainvälinen suure- ja yksikköjärjestelmä International System of Quantities and Units Sisällys Esipuhe....3 1 Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä SI...4 2 Suure ja yksikkö....5 3 ISQ-suurejärjestelmä

Lisätiedot