FARMASIAN OPPIMISKESKUS Vuosikatsaus. Farmasian oppimiskeskus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FARMASIAN OPPIMISKESKUS 2012. Vuosikatsaus. Farmasian oppimiskeskus. www.fok.fi"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2012 Farmasian oppimiskeskus

2 Sisällys 1. Strategia 2. Ammatillisen kehittymisen tukeminen 2.1. Täydennyskoulutustoiminta 2.2. Farmasian Päivät 3. Kehittämishankkeet ja muu toiminta 4. Hallinto ja toimisto 5. Taloudellinen toimintakertomus

3 3 Puheenjohtajan katsaus Farmasian oppimiskeskukselle vuosi 2012 merkitsi strategista suunnittelua, varautumista tulevaisuuden muuttuvan toimintaympäristön koulutushaasteisiin ja laatutyön vakiinnuttamista niin toiminnan ohjauksessa kuin johtamisen työkalunakin toimiston sisällä. Keskuksen laatujärjestelmä sertifioitiin ISO-9001 järjestelmän mukaisesti. Strategisessa suunnittelussa FOK:n hallituksen painopiste oli niiden koulutus- ja osaamisvaatimuksien ennakointi, joita farmasian alan aiempaa syvempi integroituminen terveyden- ja sosiaalihuoltoon aiheuttaa. Tämä työ jatkuu nyt konkreettisena koulutussuunnitteluna ja kurssitarjontana. Toinen painopiste oli Farmasian Päivien kehittämistyö. Päivien ohjelmasuunnittelumalli uudistettiin ja ohjelmaan lisättiin selkeät kohderyhmät ja tavoitteet kullekin sessiolle tavoitteena kehittää kolmipäiväinen tapahtuma, joka pystyy myös tulevaisuudessa säilyttämään paikkansa alan suurimpana täydennyskoulutustapahtumana. Malli tuottikin hyvän tuloksen toimintavuonna sekä osanottajien lukumäärän että tyytyväisyyden suhteen. Kolmas strateginen kehittämisalue on ollut koulutusyhteistyön kehittäminen. Toimintavuonna solmittiin yhteistyösopimus Farenta Oy:n kanssa, jonka perusteella FOK tuottaa tarvittavan koulutuksen Farentan henkilöstölle. Keskuksen roolia omistajayhteisöjen tarvitseman koulutuksen tuottajina on jatkossa tarpeen lisätä eri organisaatioiden keskittyessä tulevaisuudessa yhä selkeämmin ydintehtäviinsä. Tällöin FOK voi tuottaa tilaajamallilla tarvittavan koulutuksen. Vuosi 2012 merkitsi e-reseptin laajamittaista käyttöönottoa terveydenhuollossa. FOK oli keskeisesti mukana tuottamassa tarvittavaa koulutusta apteekkien henkilökunnille. Taloudellisesti vuosi 2012 sujui suunnitellusti ja tulos oli lievästi ylijäämäinen. Hallitus on osana strategiatyötään keskustellut myös keskuksen talouden ja hallinnon pitkän tähtäimen kehittämisestä ja tehnyt asiaan liittyviä päätöksiä, joilla voidaan turvata keskuksen toimintaedellytykset myös taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa. Jättäessäni nyt Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtajan tehtävät haluan kiittää kaikkia hallituksen jäseniä, toimiston työntekijöitä ja kaikkia työhön osallistuneita innosta, sitoutumisesta ja rakkaudesta farmasian kehittämiseen. Farmasian oppimiskeskus on ainutlaatuinen yhteistyön voimannäyte ja haluan toivottaa kaikille hyvää työvirettä ja onnea tämän menestystarinan eteenpäin viemisessä! Eeva Teräsalmi Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtaja

4 4 FARMASIAN OPPIMISKESKUS STRATEGIA Toiminta-ajatus Farmasian oppimiskeskuksen tehtävänä on tuottaa laadukasta ja oppimista aktivoivaa koulutusta lääkealan ammattilaisille ja kannustaa osallistujia elinikäiseen oppimiseen ja opiskeluun. Arvot Riippumattomuus Yhteistyö Laatu Asiantuntijuus Laadukas koulutus perustuu laajan yhteistyöverkoston hyödyntämiseen koulutuksen suunnitteluvaiheessa, luennoitsijoiden ja kouluttajien asiantuntemukseen, koulutuksen riippumattomuuteen, ja koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Laadukkaan koulutuksen suunnittelun, järjestämisen ja kehittämisen tukena on toimiva johtamisjärjestelmä, joka perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden seurantaan. Oppimista aktivoiva koulutus on käytännönläheistä, luo mahdollisuuksia vertaisoppimiselle, tukee pitkäjänteistä oppimisprosessia ja oman oppimisen reflektointia (esim. oppimispolut ja portfoliot). Koulutuksessa käytetään oppimista aktivoivia menetelmiä kuten ongelmalähtöistä oppimista ja vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä. Visio vuoteen 2015 Farmasian oppimiskeskus on edelläkävijä, tunnetuin ja tunnustetuin toimija omalla alallaan. Strategiset tavoitteet Farmasian Päivien vetovoimaisuuden lisääminen ja kannattavuuden säilyttäminen. Farmasian oppimiskeskuksen toiminta on organisoitunut tarkoituksenmukaisella tavalla ja jäsenyhteisöt ovat sitoutuneet oppimiskeskuksen toimintaan. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kytketty organisaation tavoitteisiin. Koulutustoimintaa laajennetaan tilaustyyppiseen täydennyskoulutukseen strategian uudistamiseen liittyvän esiselvityksen pohjalta. Farmasian oppimiskeskus järjestää jäsenyhteisöjen koulutustarpeita vastaavaa koulutusta. Koulutustarjonnan laajentaminen harkitusti uusille kohderyhmille strategian uudistamiseen liittyvän esiselvityksen pohjalta. Farmasian oppimiskeskus tukee lääkealan ammattilaisia kehittäään osaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

5 2. AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN TÄYDENNYSKOULUTUSTOIMINTA Farmasian oppimiskeskus järjesti toimintavuonna 37 koulutustilaisuutta, joista kaksi oli pitkäkestoista. Lisäksi tarjolla oli 12 verkkokoulutusta. Koulutuspäivien/iltojen lukumääräksi tuli 54. Koulutustilaisuuksiin osallistui toimintavuonna yhteensä henkilöä, mikä on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Iltaluentojen ja verkkokoulutusten osallistujamäärät laskivat. Lyhytkestoisten koulutusten osallistujamäärä nousi 226 osallistujalla ja Farmasian Päivien osallistujamäärä kasvoi vajaalla 100 osallistujalla. Lyhytkestoisten koulutusten osallistujamäärän kasvuun vaikutti Farentan henkilöstön runsaslukuinen osallistuminen Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksiin. He osallistuivat myös verkkokoulutukseen, mutta se ei riittänyt kattamaan verkkokoulutuksen osallistujamäärän laskua Lyhytkestoinen koulutus Pitkäkestoinen koulutus Iltaluennot Koulutustoiminnan tunnuslukuja vuosina Koulutuksen toteutustavat Verkkokoulutus osallistujat Verkkokoulutus todistuksen saaneet Farmasian Päivät Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksissa käytettiin toimintavuonna erilaisia tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä kuten ryhmäopiskelua, itseopiskelua, verkko-opiskelua, etäopetusta, työpajoja ja ongelmalähtöistä oppimista. Toimintavuonna toteutettiin monimuoto-opiskeluna oppimispolut apteekin sydän-, astma- ja diabetesasiantuntijoille ja apteekin tuoteryhmävastaaville. Koulutuksen saatavuutta ja alueellisuutta tuettiin verkkokoulutuksella ja iltaluennoilla. FarmaForum FarmaForum on apteekkareille ja proviisoreille suunnattu verkostoitumispalvelu, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden kokemusten ja ajatusten vaihtoon. FarmaForumissa osallistujia ohjaa konsultti ja ryhmästä valittu puheenjohtaja vetää keskustelua. Toimintavuonna käynnistyi kaksi ryhmää, jotka kokoontuivat neljä kertaa. Lisäksi molemmat ryhmät kokoontuivat yhdessä kaksi kertaa. Astma erityispätevyysohjelma Astman erityispätevyysohjelma on astmaan perehtyneille farmaseuteille ja proviisoreille suunnattu koulutuskokonaisuus, jonka suorittaneella on valmius tuottaa astmapalvelua. Koulutuksen laajuus on 30 op ja opintoaika on 3 vuotta. Koulutuksen suorittaneet voivat hakea erityispätevyyttä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton kanssa. Pätevöitymiseen johtavan koulutuksen keskeiset periaatteet ovat elinikäinen oppiminen, työelämälähtöisyys ja aikaisemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen. Opiskelijan on siten mahdollista hyväksyttää aikaisempi, työssä hankittu osaaminen osaksi opintosuorituksiaan. Vuonna 2009 astma erityispätevyysohjelman aloitti 16 opiskelijaa, joista noin 60 % suoritti koulutuksen määräajan kuluessa. Toimintavuonna käynnistyi toinen ryhmä, jossa aloitti 16 opiskelijaa.

6 6 FARMASIAN OPPIMISKESKUS 2012 Verkkokoulutus Farmasian oppimiskeskus on järjestänyt verkkokoulutusta vuodesta Vuonna 2008 otettiin käyttöön kaupallinen oppimisalustasovellus (Optima). Verkkokoulutustarjontaa on lisätty ja monipuolistettu vuosi vuodelta. Toimintavuonna tarjolla oli 12 erilaista verkkokoulutusta, joista uusia olivat: Itsehoitoasiakas apteekissa - ravintolisät ja rohdoksia sisältävät valmisteet ja Uudet Antikoagulanttihoidot. Verkkokoulutuksiin osallistui toimintavuonna kouluttautujaa, joista (65,7 %) suoritti verkkokoulutuksen loppuun ja sai siitä todistuksen. Suoritusprosentti on jonkin verran noussut edelliseen vuoteen verrattuna (vuonna 2011: 63,5 %) Koko henkilöstölle suunnatuissa verkkokoulutuksissa (Forte Novum ja Remix) suoritusprosentti jäi alhaisemmaksi kuin MITE Tieto- ja MITE Toiminta -koulutuksissa. Iltaluennot videoneuvottelutekniikalla Iltaluentojen tavoitteena on tiedottaa ajankohtaisista lääkehoitoon liittyvistä teemoista, mahdollistaa alueellinen täydennyskoulutus ja tarjota mahdollisuus tavata kollegoita. Toimintavuonna järjestettiin kuusi iltaluentoa, jotka välitettiin Helsingistä videoneuvottelutekniikalla 19 paikkakunnalle. Osallistumiskertoja iltaluennoille kertyi yhteensä 3 164, mikä oli yli 300 osallistumiskertaa vähemmän kuin vuonna Videoneuvottelutekniikalla toteutettuihin iltaluentoihin osallistuneiden määrät vuosina

7 Oppimispolut ja Priimus-koulutus Oppimispolkujen tavoitteena on osallistujan asiantuntijuuden monipuolinen kehittyminen huomioiden yksilölliset kehitystarpeet ja apteekkien osaamistarpeet. Koulutuskokonaisuudessa kouluttautuja suorittaa vähintään yhden koulutuspäivän jokaiselta asiantuntija-alueelta, jotka ovat työyhteisön toiminnan kehittäminen (toiminta), ammattiosaamisen kehittäminen (tieto) ja viestintä- ja asiakaspalvelutaitojen kehittäminen (taito). Toimintavuonna käynnistettiin Priimus -koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu itsehoitopalveluiden kehittämisestä kiinnostuneille apteekeille. Koulutus kehittää osallistujan valmiuksia toimia apteekin tuoteryhmävastaavana. Priimus -koulutukseen osallistui 20 henkilöä. Halutuimmaksi tuoteryhmiksi osoittautuivat vitamiinit ja hivenaineet, ihonhoito, intiimivaivat ja haavanhoito. Oppimispoluilla opiskeli toimintavuonna yhteensä lähes 28 henkilöä, joista valtaosa Priimus -koulutuksessa. Koulutuskokonaisuuden suorittamiseen on varattu aikaa 2 vuotta. Vuosina koulutuskokonaisuuteen ilmoittautuneista henkilöistä vähän yli puolet (57 %) on suorittanut koulutuskokonaisuuden loppuun. Koulutuskokonaisuudet toteutettiin monimuoto-opetuksena, johon kuului kolme lähiopetuspäivää, verkko-opiskelua ja portfoliotyöskentelyä. Lähiopetuspäivien lomassa jokainen osallistuja koostaa oman portfolion, johon opiskelija laatii oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, reflektoi oppimistaan ja dokumentoi oman osaamisensa. Osallistujat kokivat oppimispolut tarkoituksenmukaisina ja koulutuspalautteissa korostuivat seuraavat kolme myönteistä asiaa: 1) Koulutuskokonaisuus on koettu hyödylliseksi oman ammatillisen toiminnan kannalta 2) Osallistujat kokevat selviytyvänsä tiedollisesti paremmin työssään koulutuksen ansiosta 3) Koulutus innosti osallistujia kehittämään itseään ja työtään tulevaisuudessakin. Arvioinnit ja palautteet Farmasian oppimiskeskuksen järjestämistä koulutuksista kerättiin järjestelmällisesti palautetta. Osallistujapalautekysely toteutettiin lähettämällä kaikille koulutuksiin osallistuneille henkilöille sähköpostikysely koulutusta seuraavana arkipäivänä. Vastausprosentti oli 63,7 %. Koulutuksiin osallistuneet henkilöt kokivat Farmasian oppimiskeskuksen koulutukset laadukkaina, kurssitarjonnan monipuolisena ja tiedottamisen riittävänä. Tiedotus ja tarjonnan monipuolisuus koettiin osallistujien keskuudessa edellistä vuotta parempana. FARMASIAN OPPIMISKESKUS Kurssilaisten antama palaute oli positiivista.

8 8 FARMASIAN OPPIMISKESKUS 2012 Lyhytkestoiset koulutukset Osallistujapalautteessa koulutukseen osallistujia pyydettiin arvioimaan oppimaansa ja opitun tiedon hyödynnettävyyttä omassa työssään. Asiakastyytyväisyys oli koulutuksiin osallistuneiden keskuudessa hyvä. Apteekkihenkilöstön asiakastyytyväisyys oli 4,8, teollisuuden 4,7 ja 5,0 asteikolla 1-6. Apteekkisektorilta saatu palaute oli linjassa edellisen vuoden palautteen kanssa. Teollisuuden koulutusten osalta koulutuksen vaikuttavuus parani. Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten henkilöstön palaute oli lähes kaikilla muuttujilla mitattuna parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Verkkokoulutus Asiakkaiden kokemuksia Farmasian oppimiskeskuksen verkkokoulutuksista. Kurssi suoritettu ja inspiraation saattelemana olen lukenut nyt myös koko Internetin läpi Monipuolinen anti. Hienoa, että verkossa voi opiskella, ettei tarvise lähteä reissuun!!! Koulutusmuotona, epäsäännöllisesti töitä tekevälle, verkkokoulutus on ehdottoman kätevä Edullinen tapa kouluttaa koko henkilökuntaa. Vanhakin innostui opiskelemaan Oppimiani asioita pystyi soveltamaan heti käytäntöön. Oppimiani asioita pystyi soveltamaan heti käytäntöön. Helppouden vuoksi : voi suorittaa kurssin itselle sopivimmalla ajankohdalla (kurssiajan puitteissa tietysti).

9 9 Verkkokoulutuksen asiakastyytyväisyys asteikolla 1-6 oli toimintavuonna 4,8, mikä on sama kuin edellisenä vuonna. Verkkokoulutuksen hyödynnettävyys omassa työssä koettiin merkittävänä. Vastanneista 97 % koki voivansa hyödyntää oppimaansa omaan työhönsä. Verkkokoulutuksen vaikuttavuutta kuvaavat mittarit (Koulutus antoi minulle lisävarmuutta työhöni, koulutuksen ansiosta selviän työssäni paremmin jne.) tukevat tätä tulosta. 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 Koulutus täydensi aikaisempaa osaamistani Koulutus antoi minulle lisää varmuutta työhöni Koulutuksen ansiosta selviän työssäni paremmin Koulutus sai minut ajattelemaan aihetta uudella tavalla Koulutus innosti minua perehtymään aiheeseen kurssin jälkeenkin Verkkokoulutuksiin osallistuneiden henkilöiden arvio koulutuksesta asteikolla 1-6 vuosina (1 = ei pidä ollenkaan paikkansa ja 6 = pitää täysin paikkansa).

10 FARMASIAN PÄIVÄT 35. Farmasian Päivät järjestettiin Messukeskuksessa teemalla Turvallista lääkehoitoa Trygg medicinering. Päiville osallistui henkilöä. Toimintavuonna Farmasian Päivien konseptia uudistettiin. Perjantain ohjelma muutettiin kestoltaan kokopäiväiseksi. Symposiumit alkoivat Farmasian Päivien avauksella, jossa ministeri esitti valtiovallan tervehdyksen. Iltapäivällä symposiumit jakaantuivat kahteen rinnakkaissessioon. Palkinnot ja tunnustukset jaettiin lauantai-illan palkintogaalassa. Käytössä olevat tilat olivat parhaat mahdolliset. Lounassalit, luentotilat ja näyttelyhalli olivat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, mikä vähensi paikasta toiseen siirtymistä. Tilaratkaisu tyydytti niin osallistujia kuin näytteilleasettajia. Farmasian Päivien osallistujamäärä on ollut laskussa useana perättäisenä vuotena, mutta toimintavuonna osallistujamäärä lähti pienoiseen nousuun OSALLISTUJAMÄÄRÄ Farmasian Päivien maksavien osallistujamäärän kehitys vuosina Osallistujamäärän lasku näkyy vuosina sekä lauantai- että sunnuntaipäivän osallistumisissa. Osallistujista enemmistö osallistuu edelleen Farmasian Päiville lauantaina. Toimintavuonna sunnuntaipäivän osallistujamäärän lasku taittui apteekin teknisille suunnatun session ansiosta. Näytteilleasettajia oli 82 ja näyttelyn laajuus oli 1358 m 2. Viikonlopun aikana näyttelyyn kävi tutustumassa kutsuvierasta. Kaikilla Farmasian Päivien osallistujilla oli ensimmäistä kertaa käytössään viivakoodilliset rintamerkit. Näyttelyvieraille tarjottiin ennakkorekisteröitymismahdollisuus, joka osoittautui helpoksi ja toimivaksi. Farmasian Päivien asiakastyytyväisyys asteikolla 1-4 oli 3. Tyytyväisyys Farmasian Päiviin nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaistyytyväisyyden ja ohjelmatyytyväisyyden välillä ei havaittu korrelaatiota.

11 pe la su Farmasian Päivien osallistujien jakautuminen vuosina Ohjelman mielenkiintoisuus ja hyvät, aiheeseen sopivat luennoitsijat asiantuntijoina ovat tärkeimmät yksittäiset tekijät päätettäessä osallistumisesta Farmasian Päiville lauantaina ja sunnuntaina. Osallistujat antoivat ohjelman mielenkiintoisuudelle asteikolla 1-5 arvosanan 3,3, mikä oli edellisvuotta parempi (vuonna 2011: 3,0). Luennoitsijoille annettu arvosana oli 3,2, mikä oli edellistä vuotta pienempi (vuonna 2011: 3,4). Farmasian Päivien symposiumit Farmasian Päivien perjantaina järjestettiin kaksi symposiumia: Ajankohtaista koko lääkealalla ja lääkepolitiikan implementointi (Symposium I) ja Lääkkeiden HTA terveydenhuollon tehostamisen tukena (Symposium II). Symposium I asiakastyytyväisyys oli 3,7 ja symposium II asiakastyytyväisyys 3,2 asteikolla 1-5. Symposiumin I ajankohtaisuus asteikolla 1-5 sai arvosanan 3,7 ja symposium II arvosanan 3,5. Farmasian Päivien 2012 ohjelmatyöryhmä Farmasian Päivien ohjelman ideoinnista, tavoitteiden asettelusta ja laadunarvioinnista vastasi jäsenyhteisöjen edustajista ja oppimiskeskuksen omista asiantuntijoista koostuva ohjelmatyöryhmä. Sessioiden yksityiskohtaisten ohjelmien suunnittelusta vastasi session suunnitteluryhmä, joka muodostui session puheenjohtajasta ja ohjelmatyöryhmän nimeämistä henkilöistä.

12 12 3. KEHITTÄMISHANKKEET JA MUU TOIMINTA Kehittämishankkeet Toimintavuonna Farmasian oppimiskeskuksen keskeiset prosessit (Farmasian Päivät ja koulutustoiminta) sertifioitiin Inspectan toimesta ISO 9001 standardin mukaan. Sertifioinnin keskeisenä periaatteena on asiakaspalautteen aktiivinen seuranta ja toiminnan jatkuva kehittäminen Toimintavuonna aloitettiin Farmasian oppimiskeskuksen strategian mukainen työ, jonka tarkoituksena on kartoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulutustarve sekä tilaustyyppisen lääkehoitokoulutuksen tarve. Tehtävään palkattiin koulutussuunnittelija. Liiketoimintajohtaja Tomi Kasurinen Inspecta Sertifiointi Oy:stä luovutti sertifikaatin toiminnanjohtaja Nina Sevon-Vilkmanille Farmasian oppimiskeskuksen henkilökunta oli ylpeä saamastaan sertifikaatista. Muu toiminta AATE (=Apteekkien Ammatillisen Toiminnan Edistäminen) Aate-toiminta on farmasian alan eri toimijoiden ammatillinen keskustelu- ja toimintafoorumi. Toiminnan tavoitteena on koota farmasian keskeiset toimijat yhteen apteekkien ammatillisen toiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi. Yhteisen toiminnan piiriin voi kuulua kehittämishankkeita ja projekteja kuten jo päättynyt Tippa-projekti ja meneillään oleva Apila-hanke. Toimintavuonna Farmasian oppimiskeskus osallistui aktiivisesti Aate-toimintaan. Vuoden opetusapteekki Koordinaatioryhmä valitsi Vuoden opetusapteekin, joka palkittiin Farmasian Päivillä. Apila Toimintavuonna käynnistyi Apteekkien Lääkitysturvallisuushanke (APILA) , joka on farmasian alan yhteinen hanke turvallisen lääkehoidon edistämiseksi. Hanke on osa kansallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on tukea potilasturvallisuuden ymmärtämistä ja edistämistä. Apila-hanke tukee myös Lääkepolitiikka asiakirjan ja tänä vuonna julkistetun lääkeinformaatiostrategian tavoitteita.

13 4. HALLINTO JA TOIMISTO FARMASIAN OPPIMISKESKUS Farmasian oppimiskeskuksen varsinainen kokous Varsinainen kokous kokoontui Kokousedustajat olivat: Antti Poso Itä-Suomen yliopisto Eeva Leinonen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Anna Alonen Lääketeollisuus ry Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitto Satu Rauhala Suomen Farmasialiitto Riitta Uhrman Yliopiston Apteekki Marja Airaksinen Helsingin Yliopisto Henrik Ehlers Åbo Akademi Apteekkitavaratukkukauppiaat ry:llä ei ollut edustajaa kokouksessa. Hallitus Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtajana jatkoi apteekkari Eeva Teräsalmi ja varapuheenjohtajana laatujohtaja Harri Ikäläinen. Hallituksen varsinaiset jäsenet: Antti Vatanen, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry Marika Pohjanoksa-Mäntylä, Helsingin yliopisto Kirsti Vainio, Itä-Suomen yliopisto ( asti) Markus Forsberg, Itä-Suomen yliopisto ( alkaen) Kari Jäsberg, Fimea ( asti) Antti Mäntylä, Fimea ( alkaen) Harri Ikäläinen, Lääketeollisuus ry Hanna-Maija Koponen-Piironen, Lääketeollisuus ry Eeva Teräsalmi, Suomen Apteekkariliitto Sanna Passi, Suomen Farmasialiitto Stiina Piirainen, Yliopiston Apteekki ( asti) Inka Puumalainen, Yliopiston Apteekki ( alkaen) Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen, Åbo Akademi Hallituksen varajäsenet: Sari Westermarck, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry Ei varajäsentä, Helsingin yliopisto Kirsti Laitinen, Itä-Suomen yliopisto Anne Paavola, Fimea ( asti) Ritva Haikala, Fimea ( alkaen) Monica Toikka, Lääketeollisuus ry Katri Outinen, Lääketeollisuus ry Sinikka Kesseli-Pulkkinen, Suomen Apteekkariliitto Eija Heinonen, Suomen Farmasialiitto ( asti) Heidi Jäntti, Suomen Farmasialiitto ( alkaen) Marianne Lehtovaara, Yliopiston Apteekki ( asti) Stiina Piirainen, Yliopiston Apteekki ( alkaen) Pia Vuorela, Åbo Akademi Farmasian oppimiskeskuksen hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen jäseniä vasemmalta oikealle: Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen, Antti Mäntylä, Eeva Teräsalmi, Markus Forsberg, Sanna Passi, Harri Ikäläinen ja Marika Pohjola.

14 14 Ohjausryhmä Ohjausryhmän ja asiantuntijatapaamisten tavoitteena on kartoittaa toimialan koulutustarvetta. Teollisuuden ohjausryhmään kuuluvat Anu Linna/Riitta Nevalainen (Orion Pharma), Kirsi Puhakka (Bayer Oy), Eija Vartiainen (Santen Oy) ja Farmasian oppimiskeskuksesta Soile Tähtinen. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Farmasian oppimiskeskuksen henkilökunta. Takarivi vasemmalta oikealle: Heli Haaponiemi, Soile Tähtinen, Piia Wilpola, Nina Sevón-Vilkman. Eturivi vasemmalta oikealle: Niina Laine, Satu Munkberg, Ria Ukkonen. Toimisto Farmasian oppimiskeskuksessa työskenteli Toiminnanjohtaja Nina Sevón-Vilkman Koulutusproviisori Heli Haaponiemi Koulutusproviisori Kristiina Kosola ( asti) Koulutussuunnittelija Niina Laine (osa-aikainen) Koulutussuunnittelija Soile Tähtinen Koulutussuunnittelija Piia Wilpola ( alkaen) Koulutuskoordinaattori Päivi Kunttu (äitiyslomalla alkaen) Koulutussihteeri Satu Munkberg Koulutussihteeri Ria Ukkonen Henkilökunnan osaamista kehitettiin Farmasian oppimiskeskuksen strategian mukaisesti henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmien pohjalta. Henkilötyövuosi (htv) ja koulutuspäivien lukumäärä Vuosi Henkilötyövuosi Koulutuspäivät Koulutuspäivät/HTV ,1 63 8, , , , , , ,9 48 8,1 Farmasian oppimiskeskus kannusti henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan tukemalla henkilöstönsä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia 400 eurolla/ henkilö/vuosi. Toimitilat Farmasian oppimiskeskus toimii vuonna 2002 hankituissa tiloissa osoitteessa Ratakatu 1b A8, 5. krs. Hallituksen kokoukset ja ohjausryhmien kokoukset järjestettiin pääasiassa omissa tiloissa.

15 5. TALOUDELLINEN TOIMINTAKERTOMUS FARMASIAN OPPIMISKESKUS Farmasian oppimiskeskus on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat , 29 euroa. Tulot saatiin kokonaisuudessaan osallistujamaksuista. Tuloista yli puolet tulee koulutustoiminnasta ja loput Farmasian Päivistä.

16 ORGANISA TION CERTIFIED BY ISO 9001 Farmasian oppimiskeskus Ratakatu 1b A HELSINKI Puh. (09)

Farmasian oppimiskeskus

Farmasian oppimiskeskus Farmasian oppimiskeskus FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 1 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 1. Strategia... 4 2. Ammatillisen kehityksen tukeminen... 5 2.2. Farmasian Päivät... 11 2.3. Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 Professori Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTO TUTKIMUSTYÖRYHMÄ JÄSENTEN ILMOITETUT SIDONNAISUUDET, KAUSI

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTO TUTKIMUSTYÖRYHMÄ JÄSENTEN ILMOITETUT SIDONNAISUUDET, KAUSI LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTO TUTKIMUSTYÖRYHMÄ JÄSENTEN ILMOITETUT SIDONNAISUUDET, KAUSI 2015 2017 Nimi (ilmoituspäivämäärä) Toiminnan tyyppi Ilmoitetut sidonnaisuudet Kirsti Laitinen (5.1.2015) Jaana Martikainen

Lisätiedot

Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 18.10.2012

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2014 PROJEKTISUUNNITELMA

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2014 PROJEKTISUUNNITELMA LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2014 PROJEKTISUUNNITELMA Projektin nimi: Lääkehoidon päivä Projektityyppi: Valtakunnallisen teemapäivän suunnitteleminen ja toteuttaminen Projektin aloitus: 9.4.2013 Projekti päättyy:

Lisätiedot

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset)

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24.7.2009 / 593 1 Toimiala on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje 1/2014 Tunne lääkkeesi itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö Katri Hämeen-Anttila, dosentti, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA www.farentaverkko.fi www.farenta.fi FARENTA - LÄÄKEALAN JÄRKEISTÄJÄ Farenta yhdistää lääketeollisuuden asiantuntijoiden osaamisen, apteekkien farmasistien ammattitaidon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Katri Hämeen-Anttila Kehittämispäällikkö Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Taustaa 08.2007 Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman apteekkityöryhmän muistio 03.2008 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA

HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA Farenta yhdistää lääketeollisuuden asiantuntijoiden osaamisen, apteekkien farmasistien ammattitaidon ja lääkealan toimijoita tukevan Farentaverkon yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lisätiedot

FARENTA - ISO TALO FARMASIALLA

FARENTA - ISO TALO FARMASIALLA FARENTA - ISO TALO FARMASIALLA FARENTA - LÄÄKEALAN JÄRKEISTÄJÄ NELJÄ FAKTAA, JOITA ET EHKÄ TIENNYT FARENTASTA: Farenta yhdistää lääketeollisuuden asiantuntijoiden osaamisen, apteekkien farmasistien ammattitaidon

Lisätiedot

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 1/2015 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014 Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuden kehittäminen Sosterissa S o s t e r i n a r v o t Säädöstausta Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Ohje 2/2010 1 (5) 9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika Ohje tulee voimaan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I

Osaaminen osana työkykyä. Moniosaaja -valmennus I Osaaminen osana työkykyä Moniosaaja -valmennus I varhaiskuntoutusta työntekijän työelämäosaamisen ja pientyöpaikan tueksi Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Elina Sipponen 1 Työelämäosaamista tukevan valmennuksen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Aluepäivät Joensuu 2015 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 VOK koulutuksen tilanne 23.6.2015 VOK Superviikonloput toteutuneet kaikilla

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

FINBIM: Koulutustarvekartoitus

FINBIM: Koulutustarvekartoitus Oppilaitokset vaikuttavat suoraan alan uusiin osaajiin. Laadukas opetus edellyttää myös sitä, että opettajat perehtyvät alan toimijoiden tarjontaan ja ratkaisuihin. (lainaus kartoituksen kommenteista)

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA Suunnittelijat Heli Kamppari ja Anni Itähaarla Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kotofoorumi 18.4.2013 2 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUSTA BRAHEASSA 22 VUOTTA Asioimistulkkikoulutus

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Visio ja toiminta-ajatus Arvot Muuttuvan ympäristön haasteet Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät

Esityksen sisältö. Visio ja toiminta-ajatus Arvot Muuttuvan ympäristön haasteet Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Esityksen sisältö Visio ja toiminta-ajatus Arvot Muuttuvan ympäristön haasteet Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät 2 Fimean strategian rakenne Visio 2020 Toimintaympäristön haasteet Lääkepolitiikka

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Kohti laadukasta palvelua omavalvonta käyttöön sosiaalialan yksiköissä

Kohti laadukasta palvelua omavalvonta käyttöön sosiaalialan yksiköissä Kohti laadukasta palvelua omavalvonta käyttöön sosiaalialan yksiköissä Mikkeli Kuopio Joensuu Kohderyhmä Tavoite 5.3., 26.3. ja 23.5.2012, Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli 6.3., 27.3. ja

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot