FARMASIAN OPPIMISKESKUS Vuosikatsaus. Farmasian oppimiskeskus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FARMASIAN OPPIMISKESKUS 2012. Vuosikatsaus. Farmasian oppimiskeskus. www.fok.fi"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2012 Farmasian oppimiskeskus

2 Sisällys 1. Strategia 2. Ammatillisen kehittymisen tukeminen 2.1. Täydennyskoulutustoiminta 2.2. Farmasian Päivät 3. Kehittämishankkeet ja muu toiminta 4. Hallinto ja toimisto 5. Taloudellinen toimintakertomus

3 3 Puheenjohtajan katsaus Farmasian oppimiskeskukselle vuosi 2012 merkitsi strategista suunnittelua, varautumista tulevaisuuden muuttuvan toimintaympäristön koulutushaasteisiin ja laatutyön vakiinnuttamista niin toiminnan ohjauksessa kuin johtamisen työkalunakin toimiston sisällä. Keskuksen laatujärjestelmä sertifioitiin ISO-9001 järjestelmän mukaisesti. Strategisessa suunnittelussa FOK:n hallituksen painopiste oli niiden koulutus- ja osaamisvaatimuksien ennakointi, joita farmasian alan aiempaa syvempi integroituminen terveyden- ja sosiaalihuoltoon aiheuttaa. Tämä työ jatkuu nyt konkreettisena koulutussuunnitteluna ja kurssitarjontana. Toinen painopiste oli Farmasian Päivien kehittämistyö. Päivien ohjelmasuunnittelumalli uudistettiin ja ohjelmaan lisättiin selkeät kohderyhmät ja tavoitteet kullekin sessiolle tavoitteena kehittää kolmipäiväinen tapahtuma, joka pystyy myös tulevaisuudessa säilyttämään paikkansa alan suurimpana täydennyskoulutustapahtumana. Malli tuottikin hyvän tuloksen toimintavuonna sekä osanottajien lukumäärän että tyytyväisyyden suhteen. Kolmas strateginen kehittämisalue on ollut koulutusyhteistyön kehittäminen. Toimintavuonna solmittiin yhteistyösopimus Farenta Oy:n kanssa, jonka perusteella FOK tuottaa tarvittavan koulutuksen Farentan henkilöstölle. Keskuksen roolia omistajayhteisöjen tarvitseman koulutuksen tuottajina on jatkossa tarpeen lisätä eri organisaatioiden keskittyessä tulevaisuudessa yhä selkeämmin ydintehtäviinsä. Tällöin FOK voi tuottaa tilaajamallilla tarvittavan koulutuksen. Vuosi 2012 merkitsi e-reseptin laajamittaista käyttöönottoa terveydenhuollossa. FOK oli keskeisesti mukana tuottamassa tarvittavaa koulutusta apteekkien henkilökunnille. Taloudellisesti vuosi 2012 sujui suunnitellusti ja tulos oli lievästi ylijäämäinen. Hallitus on osana strategiatyötään keskustellut myös keskuksen talouden ja hallinnon pitkän tähtäimen kehittämisestä ja tehnyt asiaan liittyviä päätöksiä, joilla voidaan turvata keskuksen toimintaedellytykset myös taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa. Jättäessäni nyt Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtajan tehtävät haluan kiittää kaikkia hallituksen jäseniä, toimiston työntekijöitä ja kaikkia työhön osallistuneita innosta, sitoutumisesta ja rakkaudesta farmasian kehittämiseen. Farmasian oppimiskeskus on ainutlaatuinen yhteistyön voimannäyte ja haluan toivottaa kaikille hyvää työvirettä ja onnea tämän menestystarinan eteenpäin viemisessä! Eeva Teräsalmi Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtaja

4 4 FARMASIAN OPPIMISKESKUS STRATEGIA Toiminta-ajatus Farmasian oppimiskeskuksen tehtävänä on tuottaa laadukasta ja oppimista aktivoivaa koulutusta lääkealan ammattilaisille ja kannustaa osallistujia elinikäiseen oppimiseen ja opiskeluun. Arvot Riippumattomuus Yhteistyö Laatu Asiantuntijuus Laadukas koulutus perustuu laajan yhteistyöverkoston hyödyntämiseen koulutuksen suunnitteluvaiheessa, luennoitsijoiden ja kouluttajien asiantuntemukseen, koulutuksen riippumattomuuteen, ja koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Laadukkaan koulutuksen suunnittelun, järjestämisen ja kehittämisen tukena on toimiva johtamisjärjestelmä, joka perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden seurantaan. Oppimista aktivoiva koulutus on käytännönläheistä, luo mahdollisuuksia vertaisoppimiselle, tukee pitkäjänteistä oppimisprosessia ja oman oppimisen reflektointia (esim. oppimispolut ja portfoliot). Koulutuksessa käytetään oppimista aktivoivia menetelmiä kuten ongelmalähtöistä oppimista ja vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä. Visio vuoteen 2015 Farmasian oppimiskeskus on edelläkävijä, tunnetuin ja tunnustetuin toimija omalla alallaan. Strategiset tavoitteet Farmasian Päivien vetovoimaisuuden lisääminen ja kannattavuuden säilyttäminen. Farmasian oppimiskeskuksen toiminta on organisoitunut tarkoituksenmukaisella tavalla ja jäsenyhteisöt ovat sitoutuneet oppimiskeskuksen toimintaan. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kytketty organisaation tavoitteisiin. Koulutustoimintaa laajennetaan tilaustyyppiseen täydennyskoulutukseen strategian uudistamiseen liittyvän esiselvityksen pohjalta. Farmasian oppimiskeskus järjestää jäsenyhteisöjen koulutustarpeita vastaavaa koulutusta. Koulutustarjonnan laajentaminen harkitusti uusille kohderyhmille strategian uudistamiseen liittyvän esiselvityksen pohjalta. Farmasian oppimiskeskus tukee lääkealan ammattilaisia kehittäään osaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

5 2. AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN TÄYDENNYSKOULUTUSTOIMINTA Farmasian oppimiskeskus järjesti toimintavuonna 37 koulutustilaisuutta, joista kaksi oli pitkäkestoista. Lisäksi tarjolla oli 12 verkkokoulutusta. Koulutuspäivien/iltojen lukumääräksi tuli 54. Koulutustilaisuuksiin osallistui toimintavuonna yhteensä henkilöä, mikä on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Iltaluentojen ja verkkokoulutusten osallistujamäärät laskivat. Lyhytkestoisten koulutusten osallistujamäärä nousi 226 osallistujalla ja Farmasian Päivien osallistujamäärä kasvoi vajaalla 100 osallistujalla. Lyhytkestoisten koulutusten osallistujamäärän kasvuun vaikutti Farentan henkilöstön runsaslukuinen osallistuminen Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksiin. He osallistuivat myös verkkokoulutukseen, mutta se ei riittänyt kattamaan verkkokoulutuksen osallistujamäärän laskua Lyhytkestoinen koulutus Pitkäkestoinen koulutus Iltaluennot Koulutustoiminnan tunnuslukuja vuosina Koulutuksen toteutustavat Verkkokoulutus osallistujat Verkkokoulutus todistuksen saaneet Farmasian Päivät Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksissa käytettiin toimintavuonna erilaisia tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä kuten ryhmäopiskelua, itseopiskelua, verkko-opiskelua, etäopetusta, työpajoja ja ongelmalähtöistä oppimista. Toimintavuonna toteutettiin monimuoto-opiskeluna oppimispolut apteekin sydän-, astma- ja diabetesasiantuntijoille ja apteekin tuoteryhmävastaaville. Koulutuksen saatavuutta ja alueellisuutta tuettiin verkkokoulutuksella ja iltaluennoilla. FarmaForum FarmaForum on apteekkareille ja proviisoreille suunnattu verkostoitumispalvelu, joka tarjoaa osallistujille mahdollisuuden kokemusten ja ajatusten vaihtoon. FarmaForumissa osallistujia ohjaa konsultti ja ryhmästä valittu puheenjohtaja vetää keskustelua. Toimintavuonna käynnistyi kaksi ryhmää, jotka kokoontuivat neljä kertaa. Lisäksi molemmat ryhmät kokoontuivat yhdessä kaksi kertaa. Astma erityispätevyysohjelma Astman erityispätevyysohjelma on astmaan perehtyneille farmaseuteille ja proviisoreille suunnattu koulutuskokonaisuus, jonka suorittaneella on valmius tuottaa astmapalvelua. Koulutuksen laajuus on 30 op ja opintoaika on 3 vuotta. Koulutuksen suorittaneet voivat hakea erityispätevyyttä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton kanssa. Pätevöitymiseen johtavan koulutuksen keskeiset periaatteet ovat elinikäinen oppiminen, työelämälähtöisyys ja aikaisemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen. Opiskelijan on siten mahdollista hyväksyttää aikaisempi, työssä hankittu osaaminen osaksi opintosuorituksiaan. Vuonna 2009 astma erityispätevyysohjelman aloitti 16 opiskelijaa, joista noin 60 % suoritti koulutuksen määräajan kuluessa. Toimintavuonna käynnistyi toinen ryhmä, jossa aloitti 16 opiskelijaa.

6 6 FARMASIAN OPPIMISKESKUS 2012 Verkkokoulutus Farmasian oppimiskeskus on järjestänyt verkkokoulutusta vuodesta Vuonna 2008 otettiin käyttöön kaupallinen oppimisalustasovellus (Optima). Verkkokoulutustarjontaa on lisätty ja monipuolistettu vuosi vuodelta. Toimintavuonna tarjolla oli 12 erilaista verkkokoulutusta, joista uusia olivat: Itsehoitoasiakas apteekissa - ravintolisät ja rohdoksia sisältävät valmisteet ja Uudet Antikoagulanttihoidot. Verkkokoulutuksiin osallistui toimintavuonna kouluttautujaa, joista (65,7 %) suoritti verkkokoulutuksen loppuun ja sai siitä todistuksen. Suoritusprosentti on jonkin verran noussut edelliseen vuoteen verrattuna (vuonna 2011: 63,5 %) Koko henkilöstölle suunnatuissa verkkokoulutuksissa (Forte Novum ja Remix) suoritusprosentti jäi alhaisemmaksi kuin MITE Tieto- ja MITE Toiminta -koulutuksissa. Iltaluennot videoneuvottelutekniikalla Iltaluentojen tavoitteena on tiedottaa ajankohtaisista lääkehoitoon liittyvistä teemoista, mahdollistaa alueellinen täydennyskoulutus ja tarjota mahdollisuus tavata kollegoita. Toimintavuonna järjestettiin kuusi iltaluentoa, jotka välitettiin Helsingistä videoneuvottelutekniikalla 19 paikkakunnalle. Osallistumiskertoja iltaluennoille kertyi yhteensä 3 164, mikä oli yli 300 osallistumiskertaa vähemmän kuin vuonna Videoneuvottelutekniikalla toteutettuihin iltaluentoihin osallistuneiden määrät vuosina

7 Oppimispolut ja Priimus-koulutus Oppimispolkujen tavoitteena on osallistujan asiantuntijuuden monipuolinen kehittyminen huomioiden yksilölliset kehitystarpeet ja apteekkien osaamistarpeet. Koulutuskokonaisuudessa kouluttautuja suorittaa vähintään yhden koulutuspäivän jokaiselta asiantuntija-alueelta, jotka ovat työyhteisön toiminnan kehittäminen (toiminta), ammattiosaamisen kehittäminen (tieto) ja viestintä- ja asiakaspalvelutaitojen kehittäminen (taito). Toimintavuonna käynnistettiin Priimus -koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu itsehoitopalveluiden kehittämisestä kiinnostuneille apteekeille. Koulutus kehittää osallistujan valmiuksia toimia apteekin tuoteryhmävastaavana. Priimus -koulutukseen osallistui 20 henkilöä. Halutuimmaksi tuoteryhmiksi osoittautuivat vitamiinit ja hivenaineet, ihonhoito, intiimivaivat ja haavanhoito. Oppimispoluilla opiskeli toimintavuonna yhteensä lähes 28 henkilöä, joista valtaosa Priimus -koulutuksessa. Koulutuskokonaisuuden suorittamiseen on varattu aikaa 2 vuotta. Vuosina koulutuskokonaisuuteen ilmoittautuneista henkilöistä vähän yli puolet (57 %) on suorittanut koulutuskokonaisuuden loppuun. Koulutuskokonaisuudet toteutettiin monimuoto-opetuksena, johon kuului kolme lähiopetuspäivää, verkko-opiskelua ja portfoliotyöskentelyä. Lähiopetuspäivien lomassa jokainen osallistuja koostaa oman portfolion, johon opiskelija laatii oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, reflektoi oppimistaan ja dokumentoi oman osaamisensa. Osallistujat kokivat oppimispolut tarkoituksenmukaisina ja koulutuspalautteissa korostuivat seuraavat kolme myönteistä asiaa: 1) Koulutuskokonaisuus on koettu hyödylliseksi oman ammatillisen toiminnan kannalta 2) Osallistujat kokevat selviytyvänsä tiedollisesti paremmin työssään koulutuksen ansiosta 3) Koulutus innosti osallistujia kehittämään itseään ja työtään tulevaisuudessakin. Arvioinnit ja palautteet Farmasian oppimiskeskuksen järjestämistä koulutuksista kerättiin järjestelmällisesti palautetta. Osallistujapalautekysely toteutettiin lähettämällä kaikille koulutuksiin osallistuneille henkilöille sähköpostikysely koulutusta seuraavana arkipäivänä. Vastausprosentti oli 63,7 %. Koulutuksiin osallistuneet henkilöt kokivat Farmasian oppimiskeskuksen koulutukset laadukkaina, kurssitarjonnan monipuolisena ja tiedottamisen riittävänä. Tiedotus ja tarjonnan monipuolisuus koettiin osallistujien keskuudessa edellistä vuotta parempana. FARMASIAN OPPIMISKESKUS Kurssilaisten antama palaute oli positiivista.

8 8 FARMASIAN OPPIMISKESKUS 2012 Lyhytkestoiset koulutukset Osallistujapalautteessa koulutukseen osallistujia pyydettiin arvioimaan oppimaansa ja opitun tiedon hyödynnettävyyttä omassa työssään. Asiakastyytyväisyys oli koulutuksiin osallistuneiden keskuudessa hyvä. Apteekkihenkilöstön asiakastyytyväisyys oli 4,8, teollisuuden 4,7 ja 5,0 asteikolla 1-6. Apteekkisektorilta saatu palaute oli linjassa edellisen vuoden palautteen kanssa. Teollisuuden koulutusten osalta koulutuksen vaikuttavuus parani. Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten henkilöstön palaute oli lähes kaikilla muuttujilla mitattuna parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Verkkokoulutus Asiakkaiden kokemuksia Farmasian oppimiskeskuksen verkkokoulutuksista. Kurssi suoritettu ja inspiraation saattelemana olen lukenut nyt myös koko Internetin läpi Monipuolinen anti. Hienoa, että verkossa voi opiskella, ettei tarvise lähteä reissuun!!! Koulutusmuotona, epäsäännöllisesti töitä tekevälle, verkkokoulutus on ehdottoman kätevä Edullinen tapa kouluttaa koko henkilökuntaa. Vanhakin innostui opiskelemaan Oppimiani asioita pystyi soveltamaan heti käytäntöön. Oppimiani asioita pystyi soveltamaan heti käytäntöön. Helppouden vuoksi : voi suorittaa kurssin itselle sopivimmalla ajankohdalla (kurssiajan puitteissa tietysti).

9 9 Verkkokoulutuksen asiakastyytyväisyys asteikolla 1-6 oli toimintavuonna 4,8, mikä on sama kuin edellisenä vuonna. Verkkokoulutuksen hyödynnettävyys omassa työssä koettiin merkittävänä. Vastanneista 97 % koki voivansa hyödyntää oppimaansa omaan työhönsä. Verkkokoulutuksen vaikuttavuutta kuvaavat mittarit (Koulutus antoi minulle lisävarmuutta työhöni, koulutuksen ansiosta selviän työssäni paremmin jne.) tukevat tätä tulosta. 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 Koulutus täydensi aikaisempaa osaamistani Koulutus antoi minulle lisää varmuutta työhöni Koulutuksen ansiosta selviän työssäni paremmin Koulutus sai minut ajattelemaan aihetta uudella tavalla Koulutus innosti minua perehtymään aiheeseen kurssin jälkeenkin Verkkokoulutuksiin osallistuneiden henkilöiden arvio koulutuksesta asteikolla 1-6 vuosina (1 = ei pidä ollenkaan paikkansa ja 6 = pitää täysin paikkansa).

10 FARMASIAN PÄIVÄT 35. Farmasian Päivät järjestettiin Messukeskuksessa teemalla Turvallista lääkehoitoa Trygg medicinering. Päiville osallistui henkilöä. Toimintavuonna Farmasian Päivien konseptia uudistettiin. Perjantain ohjelma muutettiin kestoltaan kokopäiväiseksi. Symposiumit alkoivat Farmasian Päivien avauksella, jossa ministeri esitti valtiovallan tervehdyksen. Iltapäivällä symposiumit jakaantuivat kahteen rinnakkaissessioon. Palkinnot ja tunnustukset jaettiin lauantai-illan palkintogaalassa. Käytössä olevat tilat olivat parhaat mahdolliset. Lounassalit, luentotilat ja näyttelyhalli olivat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, mikä vähensi paikasta toiseen siirtymistä. Tilaratkaisu tyydytti niin osallistujia kuin näytteilleasettajia. Farmasian Päivien osallistujamäärä on ollut laskussa useana perättäisenä vuotena, mutta toimintavuonna osallistujamäärä lähti pienoiseen nousuun OSALLISTUJAMÄÄRÄ Farmasian Päivien maksavien osallistujamäärän kehitys vuosina Osallistujamäärän lasku näkyy vuosina sekä lauantai- että sunnuntaipäivän osallistumisissa. Osallistujista enemmistö osallistuu edelleen Farmasian Päiville lauantaina. Toimintavuonna sunnuntaipäivän osallistujamäärän lasku taittui apteekin teknisille suunnatun session ansiosta. Näytteilleasettajia oli 82 ja näyttelyn laajuus oli 1358 m 2. Viikonlopun aikana näyttelyyn kävi tutustumassa kutsuvierasta. Kaikilla Farmasian Päivien osallistujilla oli ensimmäistä kertaa käytössään viivakoodilliset rintamerkit. Näyttelyvieraille tarjottiin ennakkorekisteröitymismahdollisuus, joka osoittautui helpoksi ja toimivaksi. Farmasian Päivien asiakastyytyväisyys asteikolla 1-4 oli 3. Tyytyväisyys Farmasian Päiviin nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaistyytyväisyyden ja ohjelmatyytyväisyyden välillä ei havaittu korrelaatiota.

11 pe la su Farmasian Päivien osallistujien jakautuminen vuosina Ohjelman mielenkiintoisuus ja hyvät, aiheeseen sopivat luennoitsijat asiantuntijoina ovat tärkeimmät yksittäiset tekijät päätettäessä osallistumisesta Farmasian Päiville lauantaina ja sunnuntaina. Osallistujat antoivat ohjelman mielenkiintoisuudelle asteikolla 1-5 arvosanan 3,3, mikä oli edellisvuotta parempi (vuonna 2011: 3,0). Luennoitsijoille annettu arvosana oli 3,2, mikä oli edellistä vuotta pienempi (vuonna 2011: 3,4). Farmasian Päivien symposiumit Farmasian Päivien perjantaina järjestettiin kaksi symposiumia: Ajankohtaista koko lääkealalla ja lääkepolitiikan implementointi (Symposium I) ja Lääkkeiden HTA terveydenhuollon tehostamisen tukena (Symposium II). Symposium I asiakastyytyväisyys oli 3,7 ja symposium II asiakastyytyväisyys 3,2 asteikolla 1-5. Symposiumin I ajankohtaisuus asteikolla 1-5 sai arvosanan 3,7 ja symposium II arvosanan 3,5. Farmasian Päivien 2012 ohjelmatyöryhmä Farmasian Päivien ohjelman ideoinnista, tavoitteiden asettelusta ja laadunarvioinnista vastasi jäsenyhteisöjen edustajista ja oppimiskeskuksen omista asiantuntijoista koostuva ohjelmatyöryhmä. Sessioiden yksityiskohtaisten ohjelmien suunnittelusta vastasi session suunnitteluryhmä, joka muodostui session puheenjohtajasta ja ohjelmatyöryhmän nimeämistä henkilöistä.

12 12 3. KEHITTÄMISHANKKEET JA MUU TOIMINTA Kehittämishankkeet Toimintavuonna Farmasian oppimiskeskuksen keskeiset prosessit (Farmasian Päivät ja koulutustoiminta) sertifioitiin Inspectan toimesta ISO 9001 standardin mukaan. Sertifioinnin keskeisenä periaatteena on asiakaspalautteen aktiivinen seuranta ja toiminnan jatkuva kehittäminen Toimintavuonna aloitettiin Farmasian oppimiskeskuksen strategian mukainen työ, jonka tarkoituksena on kartoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön täydennyskoulutustarve sekä tilaustyyppisen lääkehoitokoulutuksen tarve. Tehtävään palkattiin koulutussuunnittelija. Liiketoimintajohtaja Tomi Kasurinen Inspecta Sertifiointi Oy:stä luovutti sertifikaatin toiminnanjohtaja Nina Sevon-Vilkmanille Farmasian oppimiskeskuksen henkilökunta oli ylpeä saamastaan sertifikaatista. Muu toiminta AATE (=Apteekkien Ammatillisen Toiminnan Edistäminen) Aate-toiminta on farmasian alan eri toimijoiden ammatillinen keskustelu- ja toimintafoorumi. Toiminnan tavoitteena on koota farmasian keskeiset toimijat yhteen apteekkien ammatillisen toiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi. Yhteisen toiminnan piiriin voi kuulua kehittämishankkeita ja projekteja kuten jo päättynyt Tippa-projekti ja meneillään oleva Apila-hanke. Toimintavuonna Farmasian oppimiskeskus osallistui aktiivisesti Aate-toimintaan. Vuoden opetusapteekki Koordinaatioryhmä valitsi Vuoden opetusapteekin, joka palkittiin Farmasian Päivillä. Apila Toimintavuonna käynnistyi Apteekkien Lääkitysturvallisuushanke (APILA) , joka on farmasian alan yhteinen hanke turvallisen lääkehoidon edistämiseksi. Hanke on osa kansallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on tukea potilasturvallisuuden ymmärtämistä ja edistämistä. Apila-hanke tukee myös Lääkepolitiikka asiakirjan ja tänä vuonna julkistetun lääkeinformaatiostrategian tavoitteita.

13 4. HALLINTO JA TOIMISTO FARMASIAN OPPIMISKESKUS Farmasian oppimiskeskuksen varsinainen kokous Varsinainen kokous kokoontui Kokousedustajat olivat: Antti Poso Itä-Suomen yliopisto Eeva Leinonen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Anna Alonen Lääketeollisuus ry Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitto Satu Rauhala Suomen Farmasialiitto Riitta Uhrman Yliopiston Apteekki Marja Airaksinen Helsingin Yliopisto Henrik Ehlers Åbo Akademi Apteekkitavaratukkukauppiaat ry:llä ei ollut edustajaa kokouksessa. Hallitus Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtajana jatkoi apteekkari Eeva Teräsalmi ja varapuheenjohtajana laatujohtaja Harri Ikäläinen. Hallituksen varsinaiset jäsenet: Antti Vatanen, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry Marika Pohjanoksa-Mäntylä, Helsingin yliopisto Kirsti Vainio, Itä-Suomen yliopisto ( asti) Markus Forsberg, Itä-Suomen yliopisto ( alkaen) Kari Jäsberg, Fimea ( asti) Antti Mäntylä, Fimea ( alkaen) Harri Ikäläinen, Lääketeollisuus ry Hanna-Maija Koponen-Piironen, Lääketeollisuus ry Eeva Teräsalmi, Suomen Apteekkariliitto Sanna Passi, Suomen Farmasialiitto Stiina Piirainen, Yliopiston Apteekki ( asti) Inka Puumalainen, Yliopiston Apteekki ( alkaen) Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen, Åbo Akademi Hallituksen varajäsenet: Sari Westermarck, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry Ei varajäsentä, Helsingin yliopisto Kirsti Laitinen, Itä-Suomen yliopisto Anne Paavola, Fimea ( asti) Ritva Haikala, Fimea ( alkaen) Monica Toikka, Lääketeollisuus ry Katri Outinen, Lääketeollisuus ry Sinikka Kesseli-Pulkkinen, Suomen Apteekkariliitto Eija Heinonen, Suomen Farmasialiitto ( asti) Heidi Jäntti, Suomen Farmasialiitto ( alkaen) Marianne Lehtovaara, Yliopiston Apteekki ( asti) Stiina Piirainen, Yliopiston Apteekki ( alkaen) Pia Vuorela, Åbo Akademi Farmasian oppimiskeskuksen hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen jäseniä vasemmalta oikealle: Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen, Antti Mäntylä, Eeva Teräsalmi, Markus Forsberg, Sanna Passi, Harri Ikäläinen ja Marika Pohjola.

14 14 Ohjausryhmä Ohjausryhmän ja asiantuntijatapaamisten tavoitteena on kartoittaa toimialan koulutustarvetta. Teollisuuden ohjausryhmään kuuluvat Anu Linna/Riitta Nevalainen (Orion Pharma), Kirsi Puhakka (Bayer Oy), Eija Vartiainen (Santen Oy) ja Farmasian oppimiskeskuksesta Soile Tähtinen. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Farmasian oppimiskeskuksen henkilökunta. Takarivi vasemmalta oikealle: Heli Haaponiemi, Soile Tähtinen, Piia Wilpola, Nina Sevón-Vilkman. Eturivi vasemmalta oikealle: Niina Laine, Satu Munkberg, Ria Ukkonen. Toimisto Farmasian oppimiskeskuksessa työskenteli Toiminnanjohtaja Nina Sevón-Vilkman Koulutusproviisori Heli Haaponiemi Koulutusproviisori Kristiina Kosola ( asti) Koulutussuunnittelija Niina Laine (osa-aikainen) Koulutussuunnittelija Soile Tähtinen Koulutussuunnittelija Piia Wilpola ( alkaen) Koulutuskoordinaattori Päivi Kunttu (äitiyslomalla alkaen) Koulutussihteeri Satu Munkberg Koulutussihteeri Ria Ukkonen Henkilökunnan osaamista kehitettiin Farmasian oppimiskeskuksen strategian mukaisesti henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmien pohjalta. Henkilötyövuosi (htv) ja koulutuspäivien lukumäärä Vuosi Henkilötyövuosi Koulutuspäivät Koulutuspäivät/HTV ,1 63 8, , , , , , ,9 48 8,1 Farmasian oppimiskeskus kannusti henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan tukemalla henkilöstönsä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia 400 eurolla/ henkilö/vuosi. Toimitilat Farmasian oppimiskeskus toimii vuonna 2002 hankituissa tiloissa osoitteessa Ratakatu 1b A8, 5. krs. Hallituksen kokoukset ja ohjausryhmien kokoukset järjestettiin pääasiassa omissa tiloissa.

15 5. TALOUDELLINEN TOIMINTAKERTOMUS FARMASIAN OPPIMISKESKUS Farmasian oppimiskeskus on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat , 29 euroa. Tulot saatiin kokonaisuudessaan osallistujamaksuista. Tuloista yli puolet tulee koulutustoiminnasta ja loput Farmasian Päivistä.

16 ORGANISA TION CERTIFIED BY ISO 9001 Farmasian oppimiskeskus Ratakatu 1b A HELSINKI Puh. (09)

Farmasian oppimiskeskus

Farmasian oppimiskeskus Farmasian oppimiskeskus FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 1 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 1. Strategia... 4 2. Ammatillisen kehityksen tukeminen... 5 2.2. Farmasian Päivät... 11 2.3. Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli Farmasialiitossa suuren organisaatiomuutoksen vuosi. Liittovaltuuston hyväksymän sääntömuutoksen aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN LAATUPALKINTOKILPAILU JA KILPAILUSSA MENESTYNEIDEN TYÖNANTAJA- ORGANISAATIOIDEN HYVÄT KOULUTUSKÄYTÄNNÖT

OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN LAATUPALKINTOKILPAILU JA KILPAILUSSA MENESTYNEIDEN TYÖNANTAJA- ORGANISAATIOIDEN HYVÄT KOULUTUSKÄYTÄNNÖT Aila Korpi ja Kirsti Stenvall (toim.) OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN LAATUPALKINTOKILPAILU JA KILPAILUSSA MENESTYNEIDEN TYÖNANTAJA- ORGANISAATIOIDEN HYVÄT KOULUTUSKÄYTÄNNÖT OPETUSHALLITUS Opetushallitus Kannen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 20.12.2011 Diaarinumero EPOELY/331/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-5519844 Projektikoodi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013-2 -

Vuosikertomus 2013-2 - Vuosikertomus 2013-2 - Sisältö Toiminnanjohtajan ajatuksia 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU 4 Kuntayhteistyö 5 Uusia Resursseja Paikallistason Onnistumiseksi eli URPO-hanke 5 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

1) ehdotus vankeinhoidon ja kriminaalihuollon täydennyskoulutuksen yleisistä suuntaviivoista

1) ehdotus vankeinhoidon ja kriminaalihuollon täydennyskoulutuksen yleisistä suuntaviivoista Oikeusministeriölle Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto asetti 8 päivänä huhtikuuta 2002 työryhmän selvittämään rikosseuraamusalan täydennyskoulutuksen kehittämistä. Työryhmän tuli tehdä 1)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus

Sisällys. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus Sisällys OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. 1 Katsaus vuoteen 2014 OK-opintokeskuksen toimintaa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kuvassa keskustelemassa GE-kirurgian erikoislääkäri Matti Tolonen sekä päivystysalueen osastonlääkäri Ilana Lyytinen. 2 HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot