Haihduttavat kostuttimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haihduttavat kostuttimet"

Transkriptio

1 Condair SH2 Haihduttavat kostuttimet Asennus- ja käyttöohjeet FI 1011

2

3 3 Sisältö 1 Johdanto Alkusanat Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet Laiteversiot Laitteen määritys Tyyppi flow Tyypin flow rakenne Tyypin flow toimintakaavio Malli flow C Tyypin flow C rakenne Tyypin flow C toimintakaavio Tyyppi flow SC Tyypin flow SC rakenne Tyypin flow SC toimintakaavio Tyyppi REflow Tyypin REflow rakenne Tyypin REflow toimintakaavio Tyyppi REflow C Tyypin REflow C rakenne Tyypin REflow C toimintakaavio Tyyppi REflow SC Tyypin REflow SC rakenne Tyypin REflow SC toimintakaavio Standarditoimitus Varastointi/Kuljetus/Pakkaus 22 4 Asennus Asennuksen tärkeitä ohjeita Laitteiston asennus Laitteen sijoituksessa huomioitava Asennus Vesiasennukset Vesiasennusten yleiskuva Vesiasennusten huomautukset Sähköasennukset Johtojen läpivienti kanavaan Ohjausyksikön SH2 asennus Kytkentäkuva Condair SH2 flow C Kytkentäkuva Condair SH2 flow SC Kytkentäkuva Condair SH2 REflow C Kytkentäkuva Condair SH2 REflow SC 47 5 Käyttö Käyttöönotto Virtauksen säätöventtiilien asetus Käytön yleiset ohjeet Laitteiston kytkeminen pois käytöstä 49 6 Huolto Huollon tärkeitä ohjeita Huoltojaksot Huollon suorittaminen Irrotus ja paikalleenasennukset Pisaranerottimen ja kostutuskennojen irrotus ja paikalleenasennus UV-lampun (lisävaruste) irrotus ja paikalleenasennus Huoltoilmoituksen kuittaus 54 7 Häiriöt Häiriölista Huomautus vikojen korjaamiseen 56 8 Käytöstä poistaminen/hävittäminen Laitteen poistaminen käytöstä Hävittäminen/Kierrätys 57 9 Tuote-erittelyt Tekniset tiedot Laitemitat 59

4 4 1 Johdanto 1.1 Alkusanat Onnittelemme päätöksestäsi valita haihduttava Condair SH2 kennokostutin. Condair SH2 edustaa tämän hetken kehittyneintä tekniikkaa ja täyttää kaikki sovellettavissa olevat turvallisuusnormit. Tästä huolimatta laitteiston virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sekä johtaa omaisuusvahinkoihin. Condair SH2 -kostuttimen turvallisen, oikean ja taloudellisen käytön varmistamiseksi kehotamme noudattamaan kaikkia tässä käsikirjassa annettuja käyttö- ja turvaohjeita sekä mahdollisesti laitteistoon liittyvien komponenttien erillisiä ohjeita. Jos sinulla on kysyttävää seikoista, joita tässä käsikirjassa ei ole riittävästi tai lainkaan käsitelty, pyydämme ottamaan yhteyttä Condair-ilmankostuttimien valtuutettuun edustajaan, joka vastaa mielellään kysymyksiisi. 1.2 Teknisen aineiston tiedot Käsikirjan kattavuus Tämän teknisen käsikirjan aiheena on adiabaattinen kennokostutin Condair SH2. Kostuttimen varusteita (kosteusanturi, vedensuodatin jne.) käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on laitteiston oikean käytön kannalta tarpeellista. Varusteet on käsitelty yksityiskohtaisesti omissa käsikirjoissaan. Teknisen käsikirjan kattavuus on rajattu seuraaviin alueisiin: kostutusjärjestelmän suunnittelu, asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto. Nämä ohjeet on tarkoitettu vastaaviin työtehtäviin pätevöityneiden henkilöiden käyttöön. Tähän käsikirjaan liittyviä muita teknisiä julkaisuja ovat mm. varaosaluettelo ja sähköasennusohje. Käsikirjassa viitataan tarvittaessa näihin julkaisuihin.

5 5 Tässä aineistossa käytetyt symbolit HUOMIO! HUOMIO -merkintä tässä aineistossa tarkoittaa, että kyseisen seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteen tai muun materiaalin vaurion ja/tai toimintahäiriön sekä aiheuttaa vaaraa henkilöille. VAROITUS! VAROITUS -merkintää käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen noudattamatta jättämisestä terveydelle aiheutuvaa vaaraa. VAARA! VAARA merkintää käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen noudattamatta jättämisestä terveydelle aiheutuvaa vaaraa tai jopa kuolemanvaaraa. Aineiston säilytys Säilyttäkää tämä tekninen aineisto paikassa, josta se on aina saatavissa käyttöön. Aineisto tulee luovuttaa laitteen mukana, mikäli laite siirtyy uudelle käyttäjälle. Mikäli tämä tekninen aineisto on hävinnyt, kääntykää Condair maahantuojan puoleen saadaksenne käyttöönne uuden. Eri kieliset versiot Tekninen aineisto on saatavissa usealla eri kielellä. Ottakaa yhteys Condair-maahantuojaan tarvitessanne muunkielisiä painettuja julkaisuja. Tekijänoikeus Tämän teknisen aineiston suhteen noudatetaan tekijänoikeussuojaa. Aineiston kopioiminen (myös osittainen), sen luovuttaminen eteenpäin, aineiston muuttaminen tai sen sisällön ilmaiseminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Tekijänoikeussuojan rikkominen on rangaistavaa ja voi johtaa korvausvaatimukseen. Valmistaja pidättää oikeuden kaupallisiin patenttioikeuksiin.

6 6 2 Turvallisuusohjeet Yleistä Kaikkien Condair SH2 -kostutinta käyttävien ja huoltavien henkilöiden tulee tutustua tähän tekniseen aineistoon huolellisesti. Teknisen aineiston ohjeiden noudattaminen on perusedellytys laitteen oikealle ja turvalliselle käytölle. Näin vältetään myös mahdolliset vaaratilanteet. Laitteen merkintöjen, tarrakylttien ja varoitusten tulee olla selkeästi luettavissa. Pätevyysvaatimus Kaikki tässä teknisessä aineistossa esitetyt toimenpiteet (asennus, huolto, käyttö, jne.) on annettava riittävän laitetuntemuksen ja asianmukaisen pätevyyden omaavien henkilöiden suoritettavaksi. Turvallisuus- ja takuuseikoista johtuen kaikki tässä aineistossa mainitsemattomat työt ja toimenpiteet tulee antaa koulutetun huoltoteknikon suoritettavaksi. Kaikkien Condair SH2 laitetta käyttävien henkilöiden tulee noudattaa paikallisia työturvallisuusmääräyksiä. Tarkoituksenmukainen käyttö Condair SH2 -kostuttimet on tarkoitettu yksinomaan kanavassa tai iv-kojeessa suoritettavaan kostutukseen. Käytössä tulee huomioida kappaleessa 9 Tekniset tiedot mainitut käyttöolosuhteet. Käyttö muuhun tarkoitukseen ilman valmistajan tai Condair-edustajan kirjallista hyväksymistä katsotaan laitteen käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa mahdollisista virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista, vaan vastuu niistä on käyttäjällä. Laitteiden käyttö tarkoitetulla tavalla edellyttää kaikkien tässä aineistossa annettujen ohjeiden (erityisesti turvaohjeiden) noudattamista.

7 7 Laitteen käytössä huomioitavat vaaratilanteet VAARA! Sähköiskun vaara! Condair SH2 -laitteeseen on kytketty jännite. Laitteen kannen ollessa avoinna on sähköiskun vaara. Jännitteisen sähkölaitteen koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Varotoimet: Ennen laitteen kannen avaamista on Condair SH2 -kostutin kytkettävä pois toiminnasta kappaleen 5.4 ohjeiden mukaisesti (käyttökytkin asentoon 0, päävirtasyöttö katkaistaan ja vesisyöttö suljetaan) ja on varmistettava, ettei jännitettä epähuomiossa kytketä uudestaan. VAROITUS! Veden käsittelyssä käytettävä UV-lamppu (lisävaruste) aiheuttaa haitallista UV-C säteilyä. UV-lampun aikaansaama UV-C -säteily on vaarallista silmille ja iholle mikäli UV-lamppua käytetään sen ollessa poissa suojaputkestaan. Varotoimet: Älkää kytkekö lamppua päälle sen ollessa poissa suojaputkestaan. VAROITUS! Huoltamattomat kostutuslaitteet voivat olla riski terveydelle. Riittämättömästi huolletun kostutuslaitteiston vesialtaaseen, kennostoon (tai pisaranerottimeen) saattaa syntyä terveydelle haitallista mikrobikasvustoa, joka leviää ilmavirtaan. Varotoimet: Condair SH2 -laitteisto tulee puhdistaa ja huoltaa kappaleessa 6 Huolto mainittujen ohjeiden mukaisesti. Kostutuskennot tulee vaihtaa mainitun käyttöajan jälkeen. Toimiminen vaaratilanteessa Mikäli on epäiltävissä, että Condair SH2 -kostuttimen käyttö ei jostakin syystä ole turvallista, on laitteen toiminta katkaistava kappaleen 5.4 mukaisesti ja varmistettava ettei jännitettä kytketä uudestaan. Tämä voi tulla kyseeseen seuraavissa tapauksissa: laite on vaurioitunut laitteen johdotus on vaurioitunut laite ei toimi normaalisti liitännät ja/tai putkitus eivät ole tiiviit Laitteen toimimattomuudesta, vauriosta tai muusta turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta on välittömästi ilmoitettava laitteen omistajalle. Muutokset laitteeseen Condair SH2 -kostuttimeen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa. Käyttäkää vain alkuperäisiä Condair varaosia ja tarvikkeita suorittaessanne huoltoja ja korjauksia.

8 8 3 Laitekuvaus 3.1 Laiteversiot Condair SH2 -kostutinlaitteistoa valmistetaan kahta eri versiota: flow, suoralla veden läpivirtauksella ja REflow, veden kierrätyksellä. Seuraavat laiteversiot ovat tuotanto-ohjelmassa: Condair SH2 flow Condair SH2 flow C (ohjauskeskus RC ja On/Off säätö) Condair SH2 flow SC (ohjauskeskus SH2 ja porrassäätö) Condair SH2 REflow Condair SH2 REflow C (ohjauskeskus SH2 ja On/Off säätö ) Condair SH2 REflow SC (ohjauskeskus SH2 ja porrassäätö) Kaikkiin versioihin on saatavissa lisävarusteita. Lisäksi kaikille laitteille on toimitettavissa erillisiä tarvikkeita. 3.2 Laitteen määritys Laitetyypin määritys ja kaikki tärkeät merkinnät ovat laitteen tyyppikilvessä: Laitteen tyyppierittely Sarjanumero Kuukausi/Vuosi Käyttöjännite Kostutusteho Sallittu veden paine Hyväksynnät Tyyppimerkintä Walter Meier (Climate International) Ltd Pfäffikon, Switzerland SH2 REflow SC XXXXXXX V 1~ / 50Hz 393 VA Befeuchtungsleistung = kg/h REflow SC Fliessdruck bar max. 45 C Made in Switzerland Liitäntäteho

9 9 Tyyppimerkintä Esimerkki: Condair SH2 REflow SC Malli: flow flow C flow SC REflow REflow C REflow SC Kostutuskennon syvyys: 200 mm 300 mm Tilauskoodi leveys W Tilauskoodi korkeus H Pisaranerotin: Ei pisaranerotinta (voidaan jälkiasentaa): 0 Pisaranerotin 100 mm: 1 Pisaranerotin 200 mm: 2 Ei pisaranerotinta (ei jälkiasennettavissa): 3 Laitteiston nimelliskostutusteho

10 Tyyppi flow Tyypin flow rakenne Vesiliitäntä R 3/4" (ulkokierre) 2 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 3 Vesiallas 4 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 5 Vesiletkut 6 Veden pisarointilaatikko 7 Kostutuskennot 8 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s)

11 Tyypin flow toimintakaavio Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Kostutuskennot Vesiallas Syöttöventtiili (putkiurakka) Viemäröintiyhde Vesiliitäntäyksikkö (tarvike) Vesisuodatin Vesilukko (putkiurakka) Paineenalennusventtiili Viemäröinti (putkiurakka) Sulkuventtiili Säätö: syöttöventtiili avautuu hygrostaatin ohjaamana Vesisyöttö bar Toiminta Kostutus- /jäähdytyspyynnön seurauksena syöttöventtiili avautuu ja vesi virtaa paineenalentimen, suodattimen ja virtauksen säätöventtiilien kautta kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja sieltä viemäriin.

12 Malli flow C Tyypin flow C rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 3 Vesiallas 4 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 5 Vesiletkut 6 Veden pisarointilaatikko 7 Kostutuskennot 8 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 9 Ohjausyksikkö RC

13 Tyypin flow C toimintakaavio Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Kostutuskennot Syöttöventtiili Vesiallas Vesiliitäntäyksikkö (tarvike) Vesisuodatin Ohjauskeskus RC Ulostulo: Syöttöventtiili Viemäröintiyhde Vesilukko (putkiurakka) Paineenalennusventtiili L1 N S S Viemäröinti (putkiurakka) Sulkuventtiili Hygrostaatti 230V/2A %rh Vesisyöttö bar Sisään: Potentiaalivapaa kontakti 230 V PE L1 N Toiminta Tyypin flow C ohjaus tapahtuu On/Off -säädöllä RC-ohjauskeskuksen ja erillisen hygrostaatin ohjaamana. Kostutus- /jäähdytyspyynnön seurauksena syöttöventtiili avautuu ja vesi virtaa paineenalentimen, suodattimen ja virtauksen säätöventtiilien kautta kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja sieltä viemäriin.

14 Tyyppi flow SC Tyypin flow SC rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 3 Porrassäätöventtiilit (1 3) 4 Vesiallas 5 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 6 Vesiletkut 7 Veden pisarointilaatikko 8 Kostutuskennot 9 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 10 Veden UV-käsittely (lisävaruste) 11 Ohjausyksikkö SH2

15 Tyypin flow SC toimintakaavio Kostutuskennot Veden UV-käsittely (lisävaruste) Painekytkin minimi Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Porrassäätöventtiilit 1..3 Huuhteluventtiili Vesiallas Vesiliitäntäyksikkö (vakiona**) ** välttämätön asennus Viemäröintiyhde Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sisääntulot Ulostulot Paine minimi Vesilukko (putkiurakka) Ohjausyksikkö SH2 Viemäri (putkiurakka) Sulkuventtiili Näyttö Porrassäätöventtiilit Vesisyöttö bar Häiriö Kostutus Veden UV-käsittely Etäindikointi (Päällä, Häiriö, Huolto ja Kostutus) Säädin-/anturiviesti VDC, VDC, VDC VDC, VDC, VDC, ma, ma Toiminta Tyypin flow SC kostutuksen tuottoa on mahdollista ohjata moniportaisesti ohjausyksikön SH2 avulla. SH2- ohjausyksikkö (seinäasenteinen) ottaa vastaan analogista säädin- tai anturisignaalia, ja ohjaa porrassäätöventtilejä kostutuspyynnön mukaisesti. Näin aikaansaatu moniporrassäätö (1 3 porrasta) parantaa säädön tarkkuutta flow -versioon nähden. Kostutus-/jäähdytyspyynnön seurauksena yksi, kaksi, tai kaikki kolme venttiiliä (signaalin arvosta riippuen) avautuvat, ja vesi virtaa virtauksen säätöventtiilien kautta kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja sieltä viemäriin. Mikäli tyyppi flow SC on varustettu lisävarusteena saatavalla veden UV-säteilytyslampulla (asennettuna vedensyöttöön), tapahtuu käytettävän veden desinfiointi kostutusprosessin aikana.

16 Tyyppi REflow Tyypin REflow rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Pinnankorkeuden mukaan ohjautuva syöttöventtiili 3 Kiertovesipumppu 4 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 5 Ylivirtaus 6 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 7 Sulkuventtiili 8 Vesiallas 9 Huuhteluletku 10 Vesiletkut 11 Veden pisarointilaatikko 12 Kostutuskennot 13 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) VAROITUS! Kiertovesipumppu tulee varustaa kuivakäynnin estolla (urakoitsijan /tilaajan toteutus).

17 Tyypin REflow toimintakaavio Kostutuskennot Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Pintauimurisyöttöventtiili Kiertovesipumppu Veden pinta Ylivuoto Vesiallas Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Sulkuventtiili Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Säätö: Hygrostaatti kytkee kiertovesipumpun päälle/pois kostutustarpeen mukaan Huuhtelu: Huuhtelu suoritetaan jatkuvana virtauksen säätöventtiilin avulla (laitimmainen oikealla). Vesilukko (putkiurakka) Viemäri (putkiurakka) Vesisyöttö bar Toiminta Vesiallas täyttyy uimurilla varustetun syöttöventtiilin kautta tiettyyn ylärajaan. Veden pinnan laskiessa alle säädetyn tason syöttöventtiili avautuu, ja pinta nousee jälleen uimurin sallimaan tasoon. Kostutus-/jäähdytyspyynnön seurauksena kiertovesipumppu käynnistyy ja syöttää virtauksen säätöventtiilien kautta vettä kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja takaisin kiertovesipumpulle. Vesialtaan mineraalikertymän vähentämiseksi pieni määrä vettä kierrosta huuhdellaan jatkuvasti säätöventtiilin kautta viemäriin, ja uutta vettä lisätään syöttöventtiilin kautta.

18 Tyyppi REflow C Tyypin REflow C rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Pinnankorkeuden mukaan ohjautuva syöttöventtiili 3 Kiertovesipumppu 4 Ylivirtaus 5 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 6 Huuhteluventtiili 7 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 8 Vesiallas 9 Vesiletkut 10 Veden pisarointilaatikko 11 Kostutuskennot 12 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 13 Ohjausyksikkö SH2

19 Tyypin REflow C toimintakaavio Pintauimurisyöttöventtiili Kostutuskennot Pintakytkin Sähkönjohtavuuden valvonta (lisävaruste) Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Vesiallas Kiertovesipumppu Käyttötaso =pumppu heti käyntiin / viiveellä pois Ylivuoto Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sisääntulot Ulostulot Sähkönjoht.mittaus (optio) Käyttötaso Huuhteluventtiili Vesilukko (putkiurakka) Vesisyöttö bar Sulkuventtiili Ohjausyksikkö SH2 Näyttö Häiriö Kostutus Viemäri (putkiurakka) Syöttöventtiili Huuhteluventtiili Kiertovesipumppu Viesti On/Off hygrostaatti Etäindikointi (Päällä, Häiriö, Huolto ja Kostutus) Toiminta Vesiallas täyttyy uimurilla varustetun syöttöventtiilin kautta tiettyyn ylärajaan. Veden pinnan laskiessa alle säädetyn tason syöttöventtiili avautuu, ja pinta nousee jälleen uimurin sallimaan tasoon. Tyypin REflow C ohjaus tapahtuu SH2-ohjauskeskuksen ja hygrostaatin ohjaamana. Kostutus-/ jäähdytys-pyynnön seurauksena kiertovesipumppu käynnistyy ja syöttää virtauksen säätöventtiilien kautta vettä kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja takaisin kiertovesipumpulle. Vesialtaan mineraalikertymän vähentämiseksi ja mikrobikasvuston ehkäisemiseksi vesialtaan huuhtelu suoritetaan ennaltaohjatusti (jakso- tai aikaohjattuna). Myös muita toimintoja voidaan aktivoida hygienian lisäämiseksi: vesialtaan automaattinen tyhjennys (sähkönjohtavuusmittauksen tai toimintajakson määrityksellä) ja kennoston huuhtelu-/kuivatustoiminto.

20 Tyyppi REflow SC Tyypin REflow SC rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Pinnankorkeuden mukaan ohjautuva syöttöventtiili 3 Kiertovesipumppu 4 Ylivirtaus 5 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 6 Huuhteluventtiili 7 Porrassäätöventtiilit (1... 3) 8 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 9 Vesiallas 10 Vesiletkut 11 Veden pisarointilaatikko 12 Kostutuskennot 13 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 14 UV-desinfiointilamppu (lisävaruste) 15 Ohjausyksikkö SH2

21 Tyypin REflow SC toimintakaavio UV-lamppu (lisävaruste) Kostutuskennot Pintauimurisyöttöventtiili Pintakytkin Sähkönjohtavuuden valvonta (lisävaruste) Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Porrassäätöventtiilit (1... 3) Kiertovesipumppu Ylivuoto Vesiallas Käyttötaso =pumppu heti käyntiin / viiveellä pois Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Huuhteluventtiili Vesisuodatin Sähkönjoht.mittaus (lisävaruste) Käyttötaso Paineenalennusventtiili Sisääntulot Ulostulot Vesilukko (putkiurakka) Vesisyöttö bar Sulkuventtiili Ohjausyksikkö SH2 Näyttö Häiriö Kostutus Viemäri (putkiurakka) Porrasventtiilit UV vedenkäsittely Syöttöventtiili Huuhteluventtiili Kiertovesipumppu Etäindikointi (Päällä, Häiriö, Huolto ja Kostutus) Säädin-/anturiviesti analoginen VDC, VDC, VDC, VDC, VDC, VDC, ma, ma Toiminta Vesiallas täytyy uimurilla varustetun syöttöventtiilin kautta tiettyyn ylärajaan. Veden pinnan laskiessa alle säädetyn tason syöttöventtiili avautuu, ja pinta nousee jälleen uimurin sallimaan tasoon. Tyyppi REflow SC tarjoaa moniportaisen kosteuden tuoton SH2-ohjauskeskuksen ja porrasventtiilien (1,2 tai 3 porrasta säädinviestistä riippuen) avulla. Seinäasenteinen SH2-ohjauskeskus ottaa vastaan analogisen säädinviestin ja ohjaa porrasventtiilejä kostutustarpeen mukaan. Moniportaisella kostutuksen tuotolla saavutetaan parempi kosteuden säädön tarkkuus. Kostutus-/jäähdytys-pyynnön seurauksena kiertovesipumppu käynnistyy ja vesi syötetään yhden tai useamman porrasventtiilin ja virtauksen säätöventtiilien kautta kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja takaisin kiertovesipumpulle.

22 22 Vesialtaan mineraalikertymän vähentämiseksi ja mikrobikasvuston ehkäisemiseksi vesialtaan huuhtelu suoritetaan ennaltaohjatusti (jakso- tai aikaohjattuna). Myös muita toimintoja voidaan aktivoida hygienian lisäämiseksi: vesialtaan automaattinen tyhjennys (sähkönjohtavuusmittauksen tai toimintajakson määrityksellä) ja kennoston huuhtelu-/kuivatustoiminto. Mikäli REflow SC -laitteisto on varustettu UV vedenkäsittelyllä, määrätty määrä vettä kierrätetään jatkuvasti vettä desinfioivan UV-käsittelyn läpi. 3.9 Standarditoimitus Standarditoimitukseen sisältyy: Adiabaattinen kostutin Condair SH2 erikseen projektin mukaisesti tyypitettynä ja varustettuna tilatuin lisävarustein. Tarvikkeet ja käyttöohjeet erikseen pakattuna. Asennus- ja käyttöohjeet (tämä dokumentaatio) SH2 -ohjausyksikkö ohjeineen (vain tyypit, jotka varustettu SH2 -yksiköllä) Varaosalistat 3.10 Varastointi/Kuljetus/Pakkaus Varastointi Huomioikaa laitteen ja sen komponenttien varastoinnissa ympäristöolosuhteet, varastointi sisällä: lämpötila: C suhteellinen kosteus: %rh Kuljetus Säilyttäkää laitteet ja niiden komponentit alkuperäispakkauksessa kuljetusten aikana suojataksenne niitä vahingoilta. Laitteiden eri komponenttien paino vaihtelee laiteversiosta riippuen. Huomioikaa komponentin paino ja työsuojelumääräykset siirtäessänne suurempia laitekomponentteja. Pakkaus Säilyttäkää laitteen pakkaus myöhempää tarvetta varten. Huomioikaa paikalliset ympäristömääräykset pakkausta hävitettäessä. Älkää jättäkö pakkausta luontoon.

23 23 4 Asennus 4.1 Asennuksen tärkeitä ohjeita Henkilöiden pätevyys Asennustyö on annettava koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden suoritettavaksi. Henkilöiden pätevyyden varmistaminen on asiakkaan vastuulla. Yleiset ohjeet Noudattakaa tässä dokumentaatiossa esitettyjä ohjeita, jotka koskevat laitteen asennusta sekä vesi-, että sähköasennuksia. Noudattakaa aina paikallisia vesi- ja sähköasennuksiin liittyviä määräyksiä. Turvallisuus Laitetyyppien flow C, flow SC, REflow C ja REflow SC sähköasennus edellyttää ohjausyksikön kannen avaamista. Huomioikaa seuraava: VAARA! Sähköiskun vaara! Jännitteisten komponenttien koskettaminen on vaarallista. Kytkekää ohjausyksikön jännite vasta kun asennus on saatettu loppuun ja ohjausyksikön kansi on suljettu. HUOMIO! Elektroniset komponentit kostuttimen sisällä ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Laitteen ollessa avattuna nämä komponentit on suojattava asianmukaisin toimenpitein (ESD-suojaus). 4.2 Laitteiston asennus Laitteen sijoituksessa huomioitava Condair SH2 -laitteiston valinta, sijoitus kanavassa/iv-kojeessa ja mitoitus on yleensä päätetty ennalta suunnitteluvaiheessa. Huomioikaa kuitenkin ennen asennuksen aloittamista seuraavat seikat: Käytettäessä täysin kalkkivapaata vettä: Kalkkivapaaksi käsitelty vesi on agressiivista! Tästä syystä tulee kaikkien kostuttimen läheisyydessä sijaitsevien komponenttien (kiinnitystarvikkeet, putkistot, kammio, jne.) olla korroosion kestävästä materiaalista (min. rst DIN tai muovi) valmistettuja. Kostutusyksikön asennusta ja huoltoa varten on kammio/laiteosa varustettava ikkunalla ja riittävän suurella huoltoluukulla (kts. min. leveys = asennussyvyys Condair SH2, kappale 9.2). Kostutuskammion/kanavan tulee olla vesitiivis kostutuslaitteen osalta. Kammion rungon/pohjan tulee olla riittävän vankka, jotta kostutusyksikkö voidaan asentaa kammioon tukevasti poikittais- ja pitkittäissuuntaisesti vaakaan. Kammiorakenteessa on huomioitava kostutusyksikön paino. Kostutusyksikön etupuolelle on suositeltavaa asentaa suodatinyksikkö (min. standardi F7 /EU7 tasoa). Käyttö ilman suodatinta tai alemman tasoisen suodattimen käyttö voi aiheuttaa kostutinlaitteiston kennoston likaantumista ja siten myös kostutustehon laskua ja kennojen käyttöiän alenemista.

24 24 Mikäli kammion ympäristön lämpötila on alhainen, tulee kammio eristää kosteuden kondensoitumisen ehkäisemiseksi. Kostutusyksikön etäisyyden lämmityspatterista tulee olla vähintään 0,5 m. Kostutusyksikön etäisyyden kanavaan sijoitettuun äänenvaimenninosaan tulee olla 3m. Ilmavirtauksen tulee olla laminaarinen kostutuskennoston lävitse, jottei kennostosta tapahdu pisarointia ilmavirran mukaan. Tarvittaessa on kanava varustettava ilmavirtaa tasaavalla reikäpellillä tms. Mikäli ilman virtausnopeus kostutuskennostossa ylittää 3, 5 m/s, on kostutusyksikkö varustettava erillisellä pisaranerottimella. Tyhjennys- /viemäröintiyhteen vesilukko tulee mitoittaa kanavapaineen mukaisesti. Mitoitus ja asennus on putkiurakoitsijan tehtävänä.

25 Asennus A A 1. Kiinnittäkää kaksi asennuskorvaketta A vesialtaaseen käyttäen M6 ruuveja ja aluslevyjä. Asettakaa vesial-las kanavan keskelle ja vesivaakaa käyttäen asentakaa vesiallas vaateriin pitkittäis- ja poikittaissuunnassa. Kiinnittäkää nyt vesialtaan korvakkeet kanavan seinämiin itseporaavilla ruuveilla 5.5x19. Huomautus: Allas voidaan kiinnittää myös suoraan kanavan pohjaan/rakenteeseen käyttäen neljää itseporautuvaa ruuvia 5.5x19 kummallakin sivulla. B 2. Kiinnittäkää poikittainen tuki B vesialtaaseen kuusiokoloruuveilla ja aluslevyillä 6x12.

26 26 D E Ohje: Ahtaissa asennuksissa on suositeltavaa asettaa EPDM tiivisteprofiili pystykannakkeisiin ennen kannakkeiden asentamista. Katsokaa kohta 7 lisätietojen osalta. 3. Asettakaa vasen D ja oikea E pystykannake varovasti vesialtaan vastaaviin kiinnitysruuveihin, ja kiinnittäkää kannakkeet neljällä mutterilla ja aluslevyllä M6 paikalleen (kiristämättä muttereita liikaa). Tärkeää! Ennen mutterien kiristämistä on varmistettava, että pystytukien ruuvinreiät istuvat vesialtaan metallipintaa vasten eivätkä ole pulttien kierteiden varassa jolloin kierteet voivat vaurioitua!

27 27 F 4. Asentakaa välituki (tuet) F (määrä on riippuvainen laitteiston koosta) vesialtaan kiinnitysruuveihin, kiinnittäkää mutterit ja aluslevyt M6. Kiinnitys välitukeen kuusiokoloruuvilla ja aluslevyllä M6x12. Tärkeää! Ennen mutterien kiristämistä on varmistettava, että välituen ruuvinreiät istuvat vesialtaan metallipintaa vasten eivätkä ole pulttien kierteiden varassa jolloin kierteet voivat vaurioitua!

28 28 G 5. Kiinnittäkää etutuki G kaikkiin pystytukiin kuusiokoloruuvein M6x12. Tärkeää! Ennen mutterien kiristämistä on varmistettava, että kaikki tuet ovat pystysuunnassa linjassa!

29 29 H H H 6. Kiinnittäkää asennuskorvake H jokaiseen pystykannakkeeseen kuusikoloruuvin ja aluslevyn M6x12 avulla (katso kuva yllä). Tärkeää: Mikäli välitukia on useampia, tulee korvake kiinnittää joka välitukeen samalle puolelle. Sivutukien korvake kiinnitetään siten, että korvake jää kanavaseinän ja pystytuen väliin ja osoittaa sisäänpäin. Linjatkaa pystytuet ja kiinnittäkää asennuskorvakkeet kammion kattoon kahdella itseporautuvalla ruuvilla 5x19.

30 30 7. Kammion seinän ja uloimman pystytuen väliin samoin kuin kammion katon ja etulevyn väliin jäävä ilmarako tiivistetään pellittämällä tai käyttäen EPDM tiivisteprofiilia (tarvike). Leikatkaa EPDM tiivisteet halutun pituisiksi (kammion korkeus ja leveys lisättynä 5 cm leikkausvaralla). Kiinnittäkää EPDM tiivisteprofiili pystykannakkeisiin ja etutukeen kiinnityslistan ja itseporautuvien ruuvien 5.5x19 avulla. Leikatkaa tiivisteet oikeaan mittaan ja kiinnittäkää ne kammion seiniin ja kattoon kiinnityslistan ja itseporautuvien ruuvien 5.5x19 avulla (ruuvien määrä tarpeen mukaan). Huomautus: EPDM tiivisteprofiilin sijasta voidaan tiivistykseen käyttää soveltuvaa rst-pellitystä (ei sisälly toimitukseen).

31 31 H 8. Kiinnittäkää pumppu- ja venttiiliyksikkö pohja-altaaseen neljän kuusikoloruuvin ja aluslevyn M6x12 avulla. Tärkeää: Poistakaa kiertovesipumpun tulppa H ennen yksikön REflow, REflow C tai REflow SC asennusta.

32 32 flow flow C flow SC REflow REflow C REflow SC jää avoimeksi Tärkeää: Asettakaa letku mm syvälle yhteeseen! 9. Asentakaa viemäröintikappaleet ylläolevan kuvan mukaisesti (osat voidaan asentaa vasen- tai oikeakätisesti) pohja-altaan yhteisiin. Kiinnittäkää kaikki kierreyhteet, putkiliitokset ja letkunkiristimet ja kiinnittäkää viemäröintiputki rungossa olevaan kannakkeeseen.

33 33 K 10. Asentakaa kostutuskennot alhaalta aloittaen riveittäin: Ripustakaa kennolaatikko pystykannakkeiden aukkoihin siten, että kennolaatikon koukku osuu kannakkeen vastaavaan aukkoon, ja painakaa laatikkoa alaspäin kunnes se on paikallaan (kostutuskennojen järjestys mukana toimitetun piirroksen mukaisesti). Huomautus: mikäli ilman nopeus on >4.7 m/s on suojapelti K asennettava kaikkiin ylimpiin kennolaatikkoihin ennen niiden asentamista.

34 Vain yksiköt, joissa on pisaranerotin: Kiinnittäkää asennuskannakkeet kuvan mukaisesti pystykannakkeisiin, painakaa asennuskannakkeita alaspäin kunnes ne lukittuvat paikalleen. Käyttäkää tarvittaessa kumivasaraa. Huomautus: kannakkeiden sijoituskuva on toimituksessa mukana.

35 12. Vain yksiköt, joissa on pisaranerotin: Asentakaa pisaranerotinelementit alhaalta aloittaen riveittäin: Ripustakaa elementit kiinnikkeistään vastaaviin pystykannakkeiden aukkoihin ja painakaa alaspäin kunnes elementti lukittuu paikalleen. Huomautus: pisaranerotinelementtien järjestys mukana toimitetun piirroksen mukaisesti. 35

36 Pisarointilaatikon asennus: Painakaa pisarointilaatikon kaksi etummaista (ilman virtaussuunnassa) kiinnikettä kennoston kehikkorungon alle (kts. kuva yllä), ja painakaa sen jälkeen pisarointilaatikon takareunaa alaspäin. Takareunan kaksi kiinnikettä asettuvat kennoston runkoon yllä olevan kuvan mukaisesti. Huomautus: pisarointilaatikoiden sijoitus mukana toimitetun asennuskuvan mukaisesti.

37 14. Poistakaa vesiputkiston yhteiden suojatulpat. Leikatkaa letkut oikean mittaisiksi. Liittäkää vesiletkut pisarointilaatikon yhteisiin, kiinnittäkää veden virtaussäätimet ja kiristäkää kaikki paikalleen letkunkiristimin. Huomautus: vesiletkujen liitäntä on kuvattu mukana toimitettavassa asennuspiirroksessa. 37

38 Vesiasennukset Vesiasennusten yleiskuva Tyyppi flow R 3/4 Syöttöventtiili (putkiurakka) ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka) Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Tyyppi flow C Vesisyöttö bar C R 3/4 Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka)

39 39 Tyyppi flow SC R 3/4 ** asennus välttämätön ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka) Vesiliitäntäyksikkö ** (vakiotoimitus) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C Tyyppi REflow R 3/4 Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C Asettakaa huuhteluletku vähintään mm syvälle yhteeseen ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka)

40 40 Tyypit REflow C ja REflow SC R 3/4 Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka)

41 Vesiasennusten huomautukset Vesisyöttö Vesisyöttö tehdään kappaleen ohjeiden mukaisesti ja paikallisia määräyksiä noudattaen. Asennuksessa tulee huomioida ohjeissa esitetyt seikat mitoituksen suhteen. Sulkuventtiilin, paineenalentimen ja suodattimen asennus tulisi tehdä mahdollisimman lähelle kostutinyksikköä. Veden laatu: Käyttäkää Condair SH2 kostutusyksikössä vain käsittelemätöntä juomavettä, täysin kalkkivapaata vettä, täysin pehmennettyä tai osittain pehmennettyä vettä (maks. bakteeripitoisuus 100 cfu/ml). Kaikenlaisten lisäaineiden, kuten korroosionestoaineiden, desinfiointiaineiden, jne. käyttö on kielletty, koska ne voivat olla vaaraksi terveydelle ja niiden käyttö voi aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä. Syöttöputkiston tulee olla paineenkestävää ja sen tulee soveltua juomavesikäyttöön. Tärkeää! Ennen laitteiston liittämistä vesisyöttöön on syöttöputkisto huuhdeltava. HUOMIO! Kostuttimen vesiliitin on valmistettu muovista. Kiristäkää liitinmutteri käsin riittävään kireyteen. Viemäröinti Viemäröinti suoritetaan kappaleen ohjeiden mukaisesti ja paikallisia määräyksiä noudattaen. Asennuksessa tulee huomioida ohjeissa esitetyt seikat mitoituksen suhteen. Varmistakaa, että vedenpoistolinja viettää koko matkaltaan viemärin vesilukkoa kohden. Varmistakaa, että viemäröinti on hyvin kiinnitetty ja kannakoitu, ja että se on helposti puhdistettavissa ja tarkastettavissa. Viemäröinnin tulee olla läpimitaltaan 34 mm koko matkalta! Käytettäessä Condair SH2 -laitteistoa täysin kalkkivapaalla vedellä: Kalkkivapaaksi käsitelty vesi on aggressiivista! Käyttäkää tästä syystä muovista tai ruostumattomasta teräksestä (DIN ) valmistettua vesisyöttöputkistoa.

42 Sähköasennukset Huomautus: Condair SH2 laitteiston sähköasennusten suorittamisesta on vastuussa laitteen tilaaja Johtojen läpivienti kanavaan Suorittakaa johtojen läpivienti kanavaan kiristettäviä läpivientiholkkeja käyttäen.

43 Ohjausyksikön SH2 asennus HUOMIO! Elektroniset komponentit kostuttimen sisällä ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Laitteen ollessa avattuna nämä komponentit on suojattava asianmukaisin toimenpitein (ESD-suojaus) mm 220 mm mm 280 mm 1. Yksityiskohta B Yksityiskohta A 1. Avatkaa ja kääntäkää läpinäkyvä kansi ylös. Avatkaa kannen saranat (kts. yksityiskohta A ) ja irrottakaa kansi. 2. Avatkaa kotelon 6 ruuvia, poistakaa kotelon kansi varovasti irrottamalla samalla elektroniikan johdot. 3. Puhkaiskaa kotelon takaseinän kiinnitysaukot ja kiinnittäkää yksikkö 4 ruuvilla seinään. 4. Liittäkää ohjausyksikön johdot, syöttöjännite, jne. vastaaviin liittimiin sähköasennuskuvien mukaisesti (kts. kappaleet 4.4.3, 4.4.4, ja 4.4.6). Tärkeää: kaikki ohjausyksikön johdot on vietävä kotelon johtoläpivientien kautta.

44 Kytkentäkuva Condair SH2 flow C Y1 Ohjauskeskus RC Liitäntäkotelo B1 B2 F8 Y1 Q Hygrostaatti tai termostaatti (230V/2A) Maksimihygrostaatti (lukituspiiri) Ulkoinen sulake 2 A, hidas (jännitesyöttö) Syöttöventtiili Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus) L1 N S S B1 %rh B2 %rh PE L1 N Q F8 johdon läpimitta 1.5 mm 2

45 Kytkentäkuva Condair SH2 flow SC - Y + B1 brown white brown white P GND 0-10V F5 200mAF N P1 GND Input+ 5V/24V F4 200mAF L1 N L1 N 24V 5V +24V F1 6.3AT Res1 Res2 Level max level min / PS Connector to CPU +24V L1 N SC SC PT1 PT2 F3 630mAT F2 1AT Reserve Output N UV Lamp N Drain Valve Inlet Valve N Stage 3 Stage 2 Stage 1 N Pump 10-wire cable green/yellow 230 V N PE PS brown V brown brown brown brown brown blue Y2 Y1 Y5 Y4 blue blue blue blue blue S2 1 4 Front panel J Liitäntäkotelo 2 5 H Error Service Humidification Unit On L1 L1 N N B2 johdon läpimitta 1.5 mm 2 Q F8 PE L1 N B1 Aktiivinen säädin tai kosteusanturi (jumppiasetus 5 V) B2 Puhallinlukitus (lukituspiiri) F1 Sulake 6.3 A, hidas (Ohjausyksikön jännitesyöttö) F2 Sulake 1 A, hidas (Rele 230 V) F3 Sulake 630 ma, hidas (Porrassäätöventtiilit) F4 Sulake 200 ma, nopea (Analogitulo) F8 Ulkoinen sulake 10 A, hidas (Jännitesyöttö) H Etähäiriö ja -toimintanäyttö (lisävaruste) J Johtosilta (poistetaan, jos B2 on kytketty) PS Painekytkin S2 Käyttökytkin Y2 Huuhteluventtiili Y3-Y5 Porrassäätöventtiilit Q Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus) V UV lamppu veden sterilointiin (lisävaruste)

46 Kytkentäkuva Condair SH2 REflow C B1 B4 brown brown black black white green white P GND 0-10V F5 200mAF N P1 S2 GND Input+ 5V/24V 1 2 F4 200mAF L1 N L1 N V 5V Front panel +24V F 1 6.3AT Res1 Res2 Level max Level min / PS +24V Connector to CPU L1 N SC SC PT1 PT2 J K F3 630mAT F2 1AT Reserve Output N UV Lamp N Drain Valve Inlet Valve N Stage 3 Stage 2 Stage 1 N Pump A1 A2 F6 10-wire cable 230 V green/yellow V N V PE 9 8 Liitäntäkotelo brown brown Y2 Y1 blue brown M blue blue S1 H Error Service Humidification Unit On B F7 green B3 Temp. signal blue black Cond. signal brown white white Electrode brown PE L1 L1 N N L1 N Q F8 johdon läpimitta 1.5 mm 2 B1 Hygrostaatti tai termostaatti (jumppiasetus 24 V) B2 Puhallinlukitus (lukituspiiri) B3 Sähkönjohtavuusmittaus (lisävaruste) B4 Potentiaalivapaa kosketinliitäntä huuhtelun ulkoiselle kytkennälle F1 Sulake 6.3 A, hidas (Ohjausyksikön jännitesyöttö) F2 Sulake 1 A, hidas (Rele 230 V) F3 Sulake 630 ma, hidas (Porrassäätöventtiilit) F4 Sulake 200 ma, nopea (Analogitulo) F5 Sulake 200 ma, nopea (ohjausjännite 24 V) F6 Sulake 6.3 A, hidas (Pumppu) F7 Moottorin lämpörele F8 Ulkoinen sulake 10 A, hidas (Jännitesyöttö) H Etähäiriö ja -toimintanäyttö (lisävaruste) J Johtosilta (poistetaan, jos B2 on kytketty) K Pääkontaktori ja resetoitava moottorinsuojakytkin F7 M Pumppu S1 Pintakytkin (toimintataso) S2 Käyttökytkin Y1 Syöttöventtiili Y2 Huuhteluventtiili Q Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus)

47 Kytkentäkuva Condair SH2 REflow SC Y + B1 B4 brown brown black black white green white P GND 0-10V F5 200mAF N P1 S2 GND Input+ 5V/24V 1 2 F4 200mAF L1 N L1 N V 5V Front panel +24V F 1 6.3AT Res1 Res2 Level max Level min / PS +24V Connector to CPU L1 N SC SC PT1 PT2 J K F3 630mAT F2 1AT Reserve Output N UV Lamp N Drain Valve Inlet Valve N Stage 3 Stage 2 Stage 1 N Pump A1 A2 F6 10-wire cable 230 V green/yellow 24 V V N PE 9 8 Liitäntäkotelo brown blue brown V M brown brown brown brown brown S1 blue Y2 Y1 Y5 Y4 Y3 blue blue blue blue blue H Error Service Humidification Unit On B F7 green B Temp. signal blue black Cond. signal brown white white brown Electrode L1 L1 N N Q F8 PE L1 N johdon läpimitta 1.5 mm 2 B1 Aktiivinen säädin tai kosteusanturi (jumppiasetus 5 V) B2 Puhallinlukitus (lukituspiiri) B3 Sähkönjohtavuusmittaus (lisävaruste) B4 Potentiaalivapaa kosketinliitäntä huuhtelun ulkoiselle kytkennälle F1 Sulake 6.3 A, hidas (Ohjausyksikön jännitesyöttö) F3 Sulake 630 ma, hidas (Porrassäätöventtiilit) F4 Sulake 200 ma, nopea (Analogitulo) F5 Sulake 200 ma, nopea (control voltage 24 V) F6 Sulake 6.3 A, hidas (Pumppu) F7 Moottorin lämpörele F8 Ulkoinen sulake 10 A, hidas (Jännitesyöttö) H Etähäiriö ja -toimintanäyttö (lisävaruste) J Johtosilta (poistetaan, jos B2 on kytketty) K Pääkontaktori ja resetoitava moottorinsuojakytkin F7 M Pumppu S1 Pintakytkin (toimintataso) S2 Käyttökytkin Y1 Syöttöventtiili Y2 Huuhteluventtiili Y3-Y5 Porrassäätöventtiilit Q Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus) V UV lamppu veden sterilointiin (lisävaruste)

48 48 5 Käyttö 5.1 Käyttöönotto Suorittakaa Condair SH2 -laitteiston käyttöönotto seuraavasti: 1. Tarkistakaa laitteisto ja asennus vahinkojen varalta. VAARA! Vioittuneet laitteet tai viallinen asennus voivat aiheuttaa vaaraa henkilöille tai materiaaleille ja rakenteille. Viallista tai väärin asennettua laitetta ei saa ottaa käyttöön. 2. Tyypit flow C, flow SC, REflow, REflow C ja REflow SC: Varmistakaa, että kytkentäkoteloiden kannet on suljettu, ja että kaikki johdot on asennettu oikein johtoläpivientien kautta. 3. Avatkaa vesisyötön sulkuventtiili. 4. Kääntäkää sähkösyötön päävirtakytkin päälle. 5. Tyypit flow SC, REflow C and REflow SC: käynnistäkää ohjausyksikkö SH2 päälle (käyttökytkimen valo syttyy). Huomautus: ohjausyksikön SH2 käyttöohjeet ovat erillisessä yksikköä koskevassa dokumentaatiossa. 6. Tarkistakaa hygrostaatin/termostaatin ja säätimen asetukset ja muuttakaa asetuksia tarvittaessa. 5.2 Virtauksen säätöventtiilien asetus Otettaessa Condair SH2 -kostutuslaitteistoa ensimmäisen kerran käyttöön on veden virtauksen säätöventtiilit aseteltava vastaamaan käyttöolosuhteita. Asetteluohjeet laitetoimituksen mukana.

49 Käytön yleiset ohjeet Condair SH2 -kostutuslaitteisto tulee tarkastaa viikoittain. Huomioikaa tarkastuksessa: ettei vesivuotoja esiinny. että kostutinlaitteen ja muun järjestelmän komponentit ovat ehjät ja tukevasti kiinnitetyt. että kaapelointi ja sähköiset komponentit ovat ehjiä. Laitteet joissa ohjausyksikkö SH2: Tarkistakaa toimintatila ja toiminta- ja häiriöilmoitukset yksikön näytöllä. Mikäli tarkastuksessa havaitaan vikoja tai normaalista toiminnasta poikkeamisia, on Condair SH2 -laitteisto otettava pois käytöstä kappaleen 5.4 mukaisesti. Kutsukaa pätevyyden omaava huoltohenkilö tai laitteen maahantuojan huoltoteknikko korjaamaan vika. 5.4 Laitteiston kytkeminen pois käytöstä Noudattakaa Condair SH2 -laitteiston poiskytkemisessä (esim. huollon yhteydessä, vikaa korjattaessa) seuraavia ohjeita: 1. Sulkekaa vesisyötön sulkuventtiili. 2. Tyypit REflow, REflow C ja REflow SC: tyhjentäkää vesiallas. Tyyppi REflow: Avatkaa viemäriyhteen sulkuventtiili, ja sulkekaa venttiili altaan tyhjennyttyä. Tyypit REflow C ja REflow SC: Käynnistäkää tyhjennys (kts. ohjausyksikön SH2 käyttöohjeet) ja odottakaa altaan tyhjentymistä. 3. Tyypit flow SC, REflow C ja REflow SC: painakaa ohjauskeskuksen käyttökytkin off-asentoon. Tärkeää: Huomioikaa laitehäiriötilanteessa häiriöilmoituksen koodi ennen laitteen kytkemistä pois päältä. 4. Irrottakaa Condair SH2 -laitteisto jännitesyötöstä ja varmistakaa, ettei jännitettä voida epähuomiossa kytkeä uudelleen. 5. Mikäli Condair SH2 -laitteistoa täytyy huoltaa tai korjata, kytkekää ilmastointijärjestelmä pois päältä ja varmistakaa, ettei sitä voida kytkeä päälle huoltokorjauksen aikana. Huomautus: mikäli Condair SH2-kostutuslaitteistoa ei tulla käyttämään pitkään aikaan, on tyypit flow, flow C and REflow syytä poistaa käytöstä yllä esitetyn ohjeen mukaisesti. Tyypit flow SC, REflow C and REflow SC on syytä kuitenkin pitää toiminnassa, jotta laitteiston hygieniatoiminnot ovat aktiivisina (esim. tulovesiputkiston jaksottainen huuhtelu).

50 50 6 Huolto 6.1 Huollon tärkeitä ohjeita Huoltohenkilöiden pätevyys Kaikki huoltotoimenpiteet tulee antaa koulutettujen ja pätevien huoltohenkilöiden suoritettavaksi. Pätevyyden varmistaminen on laitteiston omistajan vastuulla. Yleiset ohjeet Huollossa on noudatettava tämän aineiston ohjeita. Laitteistolle saa suorittaa vain tässä aineistossa mainittuja huoltotöitä. Käyttäkää vain alkuperäisiä Condair varaosia korvatessanne viallisia osia. Turvallisuus Ennen huoltotyön aloittamista on Condair SH2- kostutin otettava pois käytöstä kohdassa 5.4 annettujen ohjeiden mukaisesti ja varmistettava asiatonta käynnistystä vastaan. Lisäksi ilmastointilaitteisto on kytkettävä pois päältä ja varmistettava, ettei sitä voida kytkeä päälle huoltotyön aikana. Condair SH2 laitteisto tulee huoltaa säännöllisin väliajoin. Puhdistukset on suoritettava ohjeiden mukaisesti ja kostutuskennot on vaihdettava niiden käyttöiän päätyttyä. VAROITUS! Puutteellisesti huollettuun Condair SH2 -laitteistoon saattaa syntyä haitallista mikrobikasvustoa (vesiallas, kennosto ja pisaranerotin), joka voi päästä sekoittumaan kammiossa virtaavaan ilmaan.

51 Huoltojaksot Jotta Condair SH2 -kostutuslaitteiston käyttö olisi turvallista ja taloudellista, on laitteistoa huollettava säännöllisesti. Huollon jaksotus tehdään laitteiston käyttöasteen ja olosuhteiden vaatimusten mukaan. Kostutuslaitteiston hygieenisyyden taso on ensisijaisesti riippuvainen käytettävän veden laadusta, mutta myös ilman puhtaus, suodatuksen toimivuus ja ilman mikrobiologinen sekä kemiallinen laatu vaikuttavat hygieenisyyteen. Kunkin laitteiston huoltoväli on näistä mainituista syistä määriteltävä tapauskohtaisesti. Ensimmäinen huolto on suoritettava 800 käyttötunnin jälkeen. Ensimmäisessä huollossa havaitun likaantumisen ja hygienia-asteen perusteella voidaan huoltoväliä lyhentää tai kasvattaa. Kaikissa tapauksissa on Condair SH2 huollettava kuitenkin kahdesti vuodessa. SH2 -ohjausyksiköllä varustetuissa laitteissa (flow SC, REflow C and REflow SC) on huoltoväli ohjelmoitavissa. Määritetyn käyttötuntimäärän tultua täyteen näyttöön saadaan huoltoilmoitus, ja huollon etänäyttörele aktivoituu. 6.3 Huollon suorittaminen Komponentti Kostutuskennot ja pisaranerotinkennot Vesiallas Kehysrakenne Kanavaosa kostuttimen jälkeen ilmavirtaussuunnassa Vesiliitännät Suoritettava toimenpide Irrottakaa ja tarkastakaa kostutuskennot (ja pisaranerotuskennot). Puhdistakaa kennot miedolla pesuaineen ja desinfiointiaineen seoksella. Kostutuskennot on vaihdettava uusiin, mikäli kennomateriaali on voimakkaasti likaantunut. Huomautus: Mikäli kennoissa on näkyvissä voimakasta likaantumista /pölyn kertymistä, on iv- kojeen suodattimet tarkastettava (suositeltava suodatuksen taso: F7/EU7 tai parempi). Tarkastakaa vesialtaan likaantuminen (pölyä, limoittumista, mineraalikertymiä, jne.) ja puhdistakaa tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Huomautus: altaan hygieenisestä tilasta on pääteltävissä huollon jaksotuksen muutostarve. Tarkastakaa kehysrakenteen ruuviliitokset ja kiristäkää tarvittaessa. Puhdistakaa tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkastakaa kostuttimen jälkeinen kanavaosa veden kertymän suhteen. Mikäli kanavassa on vettä: tarkistakaa ilman virtausnopeus kostutinkennoissa (maks. virtausnopeus ilman pisaraerotusta 3.8 m/s, pisaranerotuksella maks. 4.5 m/s tai 5.5 m/s). Asentakaa pisaranerotus tarvittaessa. Puhdistakaa kanava tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkistakaa liitosten pitävyys ja kireys. Tiivistäkää/uusikaa vuotavat liitokset. Puhdistakaa tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella.

52 52 Vesiputkistot Pisarointilaatikko Vesilukko ja viemäröinti Tarkastakaa kostuttimen vesiletkut vuotojen ja materiaalin vioittumisen varalta. Uusikaa letkut tarvittaessa. Puhdistakaa letkut tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkistakaa vesisyötön liitos. Avatkaa vesisyötön suodatin (mikäli asennettu), puhdistakaa ja asentakaa takaisin. Irrottakaa pisarointilaatikot ja tarkastakaa vedensyöttöputkien toimivuus. Puhdistakaa mahdollinen kalkkikertymä putkista. Puhdistakaa pisarointilaatikot ja putkitus tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkastakaa ja puhdistakaa putkitus tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Veden UV-sterilointiyksikkö (lisävaruste) Sähköasennus Avatkaa ja irrottakaa UV-lamppu. Puhdistakaa varovasti lasinen suojaputki ja UV-lamppu (kts. kappale 6.4.2). UV-lamppu on vaihdettava 8000 käyttötunnin jälkeen. Tarkastakaa kaikki johdotukset ja niiden kiinnitykset mahdollisten vaurioiden varalta. Korjauttakaa mahdolliset viat asiantuntevalla sähköasentajalla.

53 Irrotus ja paikalleenasennukset Pisaranerottimen ja kostutuskennojen irrotus ja paikalleenasennus 1. Irrottakaa pisarointilaatikoille menevät letkut. 2. Irrottakaa pisarointilaatikot nostamalla niitä vesisyötön puolelta ylöspäin ja vetämällä eteenpäin. 3. Irrottakaa pisaranerotuskennot ylhäältä alkaen nostamalla niitä ylöspäin ja vetämällä sitten itseenne päin. 4. Vapauttakaa asennuskehyksen kiinnitys painamalla pystytukea kevyesti keskeltä, ja painakaa asennuskehystä ylöspäin ja irrottakaa se. Toistakaa toimenpide kaikkien asennuskehysten osalta. 5. Irrottakaa kostutuskennot ylhäältä alkaen. Irrotus ylöspäin nostamalla. Puhdistettujen tai uusien kennojen asennus suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

54 UV-lampun (lisävaruste) irrotus ja paikalleenasennus 1. Avatkaa mutteri ja vetäkää liitintä varovasti ylöspäin. 2. Vetäkää UV-lamppu varovasti irti pistokkeesta. 3. Nostakaa lasinen suojaputki varovasti lampun kotelosta. Puhdistakaa lasiputki varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. UV-lampun paikalleenasennus suoritetaan käänteisessä järjestyksessä. HUOMIO! Älkää pudottako lamppua koteloonsa asettaessanne UV-lamppua takaisin. Pitäkää lampusta kiinni kunnes se on varmasti kotelon pohjalla. Lamppu voi pudotessaan vahingoittua. 6.5 Huoltoilmoituksen kuittaus Huoltotyön suorittamisen jälkeen on huoltoilmoitus kuitattava laitetyypeillä flow SC, REflow C and REflow SC (keltainen LED palaa). Noudattakaa SH2 -ohjausyksikön erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita kuitataksenne huoltoilmoituksen pois.

55 55 7 Häiriöt Tärkeää! Käyttöhäiriöt aiheutuvat useimmiten asennuksen virheistä tai suunnitteluohjeiden noudattamatta jättämisestä. Siksi on tärkeää, että häiriön syytä selvitettäessä huomioidaan koko järjestelmän toiminta ja yhteensovitus. 7.1 Häiriölista Häiriö Syy Toimenpide Kanavassa vesijäämiä Condair SH2 kostutusyksikön jälkeisellä osalla. Kostutus/jäähdytystarve on olemassa, mutta Condair SH2 ei kostuta. Kostutus/jäähdytystehoa ei saavuteta Porrasventtiilit eivät avaudu (vain flow SC ja REflow SC). Ilman virtausnopeus kostutuskennoissa on liian suuri. Nopeus saa olla yksiköillä ilman pisaraerotinkennoa maks 3.8 m/s, pisaranerotinkennoilla varustetuilla yksiköillä: 100 mm pisaranerotin maks. 4.5 m/s, 200 mm pisaranerotin maks. 5.5 m/s Veden tyhjennysputkisto vuotaa. Vesisyötön sulkuhana kiinni. Tyypit REflow: pumpun sulake F5 tai pumppu viallinen. Laitteiston mitoitusvirhe (teho riittämätön). Riittämätön veden syöttö. Veden virtauksen säätöventtiilit väärin säädetty. Tyypit SH2 -ohjaysyksiköllä: Tehonrajoitus aktivoitu. Ei kostutuspyyntöä. Veden syöttöpaine liian korkea (vain flow SC). Lukituspiiri auki (rajoitushygrostaatti, puhallinlukitus, jne. katkaissut toiminnan). Asentakaa pisaranerotin tai pudottakaa ilmavirtausnopeutta. Tarkastakaa/tiivistäkää tyhjennysputkisto. Avatkaa sulkuhana. Tarkista/vaihda sulake F5 tai kiertovesipumppu. Ottakaa yhteyttä Condair maahantuojaan. Tarkastakaa vesisyöttö, lisätkää syöttöpainetta. Säädä virtauksen säätöventtilien virtaus oikeaksi (kts. venttiilien erillinen säätöohje). Poistakaa tehonrajoitus käytöstä (kts. erillinen SH2-yksikön käyttöohje) Tarkista ohjausviesti. Säädä syöttöpaine 1.5 bariin. Tarkista lukituksen komponentit. Huomautus: SH2 -ohjausyksiköllä varustetuissa laitteistoissa (flow SC, REflow C ja REflow SC) toiminnanaikaiset häiriöilmoitukset esitetään ohjausyksikön näytössä. Tiedot ja toimenpiteet on esitetty SH2 -ohjausyksikön erillisessä käyttöohjeessa.

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

RITA CLEANING KUIVA-/MÄRKÄIMURIT

RITA CLEANING KUIVA-/MÄRKÄIMURIT RITA CLEANING KUIVA-/MÄRKÄIMURIT Versio 15.8.2016 J.P Yleistä imurista Vastaanotettuanne laitteen haltuunne, tarkastakaa ettei sille ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja olette saaneet kaikki tilauksenne

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

SERVO-DRIVE Asennusohjeet

SERVO-DRIVE Asennusohjeet SERVO-DRIVE Asennusohjeet Muuntajakotelo, pohjakiinnitys Muuntajakotelo, seinäkiinnitys Julius Blum GmbH A 697 Höchst, Austria Puh. +4 5578 705-0 Fax +4 5578 705-44 E-Mail: info@blum.com www.blum.com Oikeudet

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet)

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI Liitäntälaatikko (hajottimet) Liitäntälaatikko kattoon asennettavan hajottimen tai poistoilmalaitteen liittämiseksi kanavistoon. Varmistaa tuloilmahajottimen moitteettoman toiminnan. Ilmatiivis,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo 1 Mittalaitepöydät Tuoteluettelo 2 SÄHKÖTYÖPÖYDÄT... 3 MITTALAITEPÖYDÄT... 4 KORKEA MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/K1,8... 4 MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/M1,8... 5 MOOTTOROITU MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/MO... 6 KALLISTUVA

Lisätiedot