Haihduttavat kostuttimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haihduttavat kostuttimet"

Transkriptio

1 Condair SH2 Haihduttavat kostuttimet Asennus- ja käyttöohjeet FI 1011

2

3 3 Sisältö 1 Johdanto Alkusanat Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet Laiteversiot Laitteen määritys Tyyppi flow Tyypin flow rakenne Tyypin flow toimintakaavio Malli flow C Tyypin flow C rakenne Tyypin flow C toimintakaavio Tyyppi flow SC Tyypin flow SC rakenne Tyypin flow SC toimintakaavio Tyyppi REflow Tyypin REflow rakenne Tyypin REflow toimintakaavio Tyyppi REflow C Tyypin REflow C rakenne Tyypin REflow C toimintakaavio Tyyppi REflow SC Tyypin REflow SC rakenne Tyypin REflow SC toimintakaavio Standarditoimitus Varastointi/Kuljetus/Pakkaus 22 4 Asennus Asennuksen tärkeitä ohjeita Laitteiston asennus Laitteen sijoituksessa huomioitava Asennus Vesiasennukset Vesiasennusten yleiskuva Vesiasennusten huomautukset Sähköasennukset Johtojen läpivienti kanavaan Ohjausyksikön SH2 asennus Kytkentäkuva Condair SH2 flow C Kytkentäkuva Condair SH2 flow SC Kytkentäkuva Condair SH2 REflow C Kytkentäkuva Condair SH2 REflow SC 47 5 Käyttö Käyttöönotto Virtauksen säätöventtiilien asetus Käytön yleiset ohjeet Laitteiston kytkeminen pois käytöstä 49 6 Huolto Huollon tärkeitä ohjeita Huoltojaksot Huollon suorittaminen Irrotus ja paikalleenasennukset Pisaranerottimen ja kostutuskennojen irrotus ja paikalleenasennus UV-lampun (lisävaruste) irrotus ja paikalleenasennus Huoltoilmoituksen kuittaus 54 7 Häiriöt Häiriölista Huomautus vikojen korjaamiseen 56 8 Käytöstä poistaminen/hävittäminen Laitteen poistaminen käytöstä Hävittäminen/Kierrätys 57 9 Tuote-erittelyt Tekniset tiedot Laitemitat 59

4 4 1 Johdanto 1.1 Alkusanat Onnittelemme päätöksestäsi valita haihduttava Condair SH2 kennokostutin. Condair SH2 edustaa tämän hetken kehittyneintä tekniikkaa ja täyttää kaikki sovellettavissa olevat turvallisuusnormit. Tästä huolimatta laitteiston virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sekä johtaa omaisuusvahinkoihin. Condair SH2 -kostuttimen turvallisen, oikean ja taloudellisen käytön varmistamiseksi kehotamme noudattamaan kaikkia tässä käsikirjassa annettuja käyttö- ja turvaohjeita sekä mahdollisesti laitteistoon liittyvien komponenttien erillisiä ohjeita. Jos sinulla on kysyttävää seikoista, joita tässä käsikirjassa ei ole riittävästi tai lainkaan käsitelty, pyydämme ottamaan yhteyttä Condair-ilmankostuttimien valtuutettuun edustajaan, joka vastaa mielellään kysymyksiisi. 1.2 Teknisen aineiston tiedot Käsikirjan kattavuus Tämän teknisen käsikirjan aiheena on adiabaattinen kennokostutin Condair SH2. Kostuttimen varusteita (kosteusanturi, vedensuodatin jne.) käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on laitteiston oikean käytön kannalta tarpeellista. Varusteet on käsitelty yksityiskohtaisesti omissa käsikirjoissaan. Teknisen käsikirjan kattavuus on rajattu seuraaviin alueisiin: kostutusjärjestelmän suunnittelu, asennus, käyttöönotto, käyttö ja huolto. Nämä ohjeet on tarkoitettu vastaaviin työtehtäviin pätevöityneiden henkilöiden käyttöön. Tähän käsikirjaan liittyviä muita teknisiä julkaisuja ovat mm. varaosaluettelo ja sähköasennusohje. Käsikirjassa viitataan tarvittaessa näihin julkaisuihin.

5 5 Tässä aineistossa käytetyt symbolit HUOMIO! HUOMIO -merkintä tässä aineistossa tarkoittaa, että kyseisen seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteen tai muun materiaalin vaurion ja/tai toimintahäiriön sekä aiheuttaa vaaraa henkilöille. VAROITUS! VAROITUS -merkintää käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen noudattamatta jättämisestä terveydelle aiheutuvaa vaaraa. VAARA! VAARA merkintää käytetään osoittamaan turvallisuus- ja varoitusohjeen noudattamatta jättämisestä terveydelle aiheutuvaa vaaraa tai jopa kuolemanvaaraa. Aineiston säilytys Säilyttäkää tämä tekninen aineisto paikassa, josta se on aina saatavissa käyttöön. Aineisto tulee luovuttaa laitteen mukana, mikäli laite siirtyy uudelle käyttäjälle. Mikäli tämä tekninen aineisto on hävinnyt, kääntykää Condair maahantuojan puoleen saadaksenne käyttöönne uuden. Eri kieliset versiot Tekninen aineisto on saatavissa usealla eri kielellä. Ottakaa yhteys Condair-maahantuojaan tarvitessanne muunkielisiä painettuja julkaisuja. Tekijänoikeus Tämän teknisen aineiston suhteen noudatetaan tekijänoikeussuojaa. Aineiston kopioiminen (myös osittainen), sen luovuttaminen eteenpäin, aineiston muuttaminen tai sen sisällön ilmaiseminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Tekijänoikeussuojan rikkominen on rangaistavaa ja voi johtaa korvausvaatimukseen. Valmistaja pidättää oikeuden kaupallisiin patenttioikeuksiin.

6 6 2 Turvallisuusohjeet Yleistä Kaikkien Condair SH2 -kostutinta käyttävien ja huoltavien henkilöiden tulee tutustua tähän tekniseen aineistoon huolellisesti. Teknisen aineiston ohjeiden noudattaminen on perusedellytys laitteen oikealle ja turvalliselle käytölle. Näin vältetään myös mahdolliset vaaratilanteet. Laitteen merkintöjen, tarrakylttien ja varoitusten tulee olla selkeästi luettavissa. Pätevyysvaatimus Kaikki tässä teknisessä aineistossa esitetyt toimenpiteet (asennus, huolto, käyttö, jne.) on annettava riittävän laitetuntemuksen ja asianmukaisen pätevyyden omaavien henkilöiden suoritettavaksi. Turvallisuus- ja takuuseikoista johtuen kaikki tässä aineistossa mainitsemattomat työt ja toimenpiteet tulee antaa koulutetun huoltoteknikon suoritettavaksi. Kaikkien Condair SH2 laitetta käyttävien henkilöiden tulee noudattaa paikallisia työturvallisuusmääräyksiä. Tarkoituksenmukainen käyttö Condair SH2 -kostuttimet on tarkoitettu yksinomaan kanavassa tai iv-kojeessa suoritettavaan kostutukseen. Käytössä tulee huomioida kappaleessa 9 Tekniset tiedot mainitut käyttöolosuhteet. Käyttö muuhun tarkoitukseen ilman valmistajan tai Condair-edustajan kirjallista hyväksymistä katsotaan laitteen käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa mahdollisista virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista, vaan vastuu niistä on käyttäjällä. Laitteiden käyttö tarkoitetulla tavalla edellyttää kaikkien tässä aineistossa annettujen ohjeiden (erityisesti turvaohjeiden) noudattamista.

7 7 Laitteen käytössä huomioitavat vaaratilanteet VAARA! Sähköiskun vaara! Condair SH2 -laitteeseen on kytketty jännite. Laitteen kannen ollessa avoinna on sähköiskun vaara. Jännitteisen sähkölaitteen koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Varotoimet: Ennen laitteen kannen avaamista on Condair SH2 -kostutin kytkettävä pois toiminnasta kappaleen 5.4 ohjeiden mukaisesti (käyttökytkin asentoon 0, päävirtasyöttö katkaistaan ja vesisyöttö suljetaan) ja on varmistettava, ettei jännitettä epähuomiossa kytketä uudestaan. VAROITUS! Veden käsittelyssä käytettävä UV-lamppu (lisävaruste) aiheuttaa haitallista UV-C säteilyä. UV-lampun aikaansaama UV-C -säteily on vaarallista silmille ja iholle mikäli UV-lamppua käytetään sen ollessa poissa suojaputkestaan. Varotoimet: Älkää kytkekö lamppua päälle sen ollessa poissa suojaputkestaan. VAROITUS! Huoltamattomat kostutuslaitteet voivat olla riski terveydelle. Riittämättömästi huolletun kostutuslaitteiston vesialtaaseen, kennostoon (tai pisaranerottimeen) saattaa syntyä terveydelle haitallista mikrobikasvustoa, joka leviää ilmavirtaan. Varotoimet: Condair SH2 -laitteisto tulee puhdistaa ja huoltaa kappaleessa 6 Huolto mainittujen ohjeiden mukaisesti. Kostutuskennot tulee vaihtaa mainitun käyttöajan jälkeen. Toimiminen vaaratilanteessa Mikäli on epäiltävissä, että Condair SH2 -kostuttimen käyttö ei jostakin syystä ole turvallista, on laitteen toiminta katkaistava kappaleen 5.4 mukaisesti ja varmistettava ettei jännitettä kytketä uudestaan. Tämä voi tulla kyseeseen seuraavissa tapauksissa: laite on vaurioitunut laitteen johdotus on vaurioitunut laite ei toimi normaalisti liitännät ja/tai putkitus eivät ole tiiviit Laitteen toimimattomuudesta, vauriosta tai muusta turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta on välittömästi ilmoitettava laitteen omistajalle. Muutokset laitteeseen Condair SH2 -kostuttimeen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan kirjallista lupaa. Käyttäkää vain alkuperäisiä Condair varaosia ja tarvikkeita suorittaessanne huoltoja ja korjauksia.

8 8 3 Laitekuvaus 3.1 Laiteversiot Condair SH2 -kostutinlaitteistoa valmistetaan kahta eri versiota: flow, suoralla veden läpivirtauksella ja REflow, veden kierrätyksellä. Seuraavat laiteversiot ovat tuotanto-ohjelmassa: Condair SH2 flow Condair SH2 flow C (ohjauskeskus RC ja On/Off säätö) Condair SH2 flow SC (ohjauskeskus SH2 ja porrassäätö) Condair SH2 REflow Condair SH2 REflow C (ohjauskeskus SH2 ja On/Off säätö ) Condair SH2 REflow SC (ohjauskeskus SH2 ja porrassäätö) Kaikkiin versioihin on saatavissa lisävarusteita. Lisäksi kaikille laitteille on toimitettavissa erillisiä tarvikkeita. 3.2 Laitteen määritys Laitetyypin määritys ja kaikki tärkeät merkinnät ovat laitteen tyyppikilvessä: Laitteen tyyppierittely Sarjanumero Kuukausi/Vuosi Käyttöjännite Kostutusteho Sallittu veden paine Hyväksynnät Tyyppimerkintä Walter Meier (Climate International) Ltd Pfäffikon, Switzerland SH2 REflow SC XXXXXXX V 1~ / 50Hz 393 VA Befeuchtungsleistung = kg/h REflow SC Fliessdruck bar max. 45 C Made in Switzerland Liitäntäteho

9 9 Tyyppimerkintä Esimerkki: Condair SH2 REflow SC Malli: flow flow C flow SC REflow REflow C REflow SC Kostutuskennon syvyys: 200 mm 300 mm Tilauskoodi leveys W Tilauskoodi korkeus H Pisaranerotin: Ei pisaranerotinta (voidaan jälkiasentaa): 0 Pisaranerotin 100 mm: 1 Pisaranerotin 200 mm: 2 Ei pisaranerotinta (ei jälkiasennettavissa): 3 Laitteiston nimelliskostutusteho

10 Tyyppi flow Tyypin flow rakenne Vesiliitäntä R 3/4" (ulkokierre) 2 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 3 Vesiallas 4 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 5 Vesiletkut 6 Veden pisarointilaatikko 7 Kostutuskennot 8 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s)

11 Tyypin flow toimintakaavio Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Kostutuskennot Vesiallas Syöttöventtiili (putkiurakka) Viemäröintiyhde Vesiliitäntäyksikkö (tarvike) Vesisuodatin Vesilukko (putkiurakka) Paineenalennusventtiili Viemäröinti (putkiurakka) Sulkuventtiili Säätö: syöttöventtiili avautuu hygrostaatin ohjaamana Vesisyöttö bar Toiminta Kostutus- /jäähdytyspyynnön seurauksena syöttöventtiili avautuu ja vesi virtaa paineenalentimen, suodattimen ja virtauksen säätöventtiilien kautta kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja sieltä viemäriin.

12 Malli flow C Tyypin flow C rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 3 Vesiallas 4 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 5 Vesiletkut 6 Veden pisarointilaatikko 7 Kostutuskennot 8 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 9 Ohjausyksikkö RC

13 Tyypin flow C toimintakaavio Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Kostutuskennot Syöttöventtiili Vesiallas Vesiliitäntäyksikkö (tarvike) Vesisuodatin Ohjauskeskus RC Ulostulo: Syöttöventtiili Viemäröintiyhde Vesilukko (putkiurakka) Paineenalennusventtiili L1 N S S Viemäröinti (putkiurakka) Sulkuventtiili Hygrostaatti 230V/2A %rh Vesisyöttö bar Sisään: Potentiaalivapaa kontakti 230 V PE L1 N Toiminta Tyypin flow C ohjaus tapahtuu On/Off -säädöllä RC-ohjauskeskuksen ja erillisen hygrostaatin ohjaamana. Kostutus- /jäähdytyspyynnön seurauksena syöttöventtiili avautuu ja vesi virtaa paineenalentimen, suodattimen ja virtauksen säätöventtiilien kautta kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja sieltä viemäriin.

14 Tyyppi flow SC Tyypin flow SC rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 3 Porrassäätöventtiilit (1 3) 4 Vesiallas 5 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 6 Vesiletkut 7 Veden pisarointilaatikko 8 Kostutuskennot 9 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 10 Veden UV-käsittely (lisävaruste) 11 Ohjausyksikkö SH2

15 Tyypin flow SC toimintakaavio Kostutuskennot Veden UV-käsittely (lisävaruste) Painekytkin minimi Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Porrassäätöventtiilit 1..3 Huuhteluventtiili Vesiallas Vesiliitäntäyksikkö (vakiona**) ** välttämätön asennus Viemäröintiyhde Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sisääntulot Ulostulot Paine minimi Vesilukko (putkiurakka) Ohjausyksikkö SH2 Viemäri (putkiurakka) Sulkuventtiili Näyttö Porrassäätöventtiilit Vesisyöttö bar Häiriö Kostutus Veden UV-käsittely Etäindikointi (Päällä, Häiriö, Huolto ja Kostutus) Säädin-/anturiviesti VDC, VDC, VDC VDC, VDC, VDC, ma, ma Toiminta Tyypin flow SC kostutuksen tuottoa on mahdollista ohjata moniportaisesti ohjausyksikön SH2 avulla. SH2- ohjausyksikkö (seinäasenteinen) ottaa vastaan analogista säädin- tai anturisignaalia, ja ohjaa porrassäätöventtilejä kostutuspyynnön mukaisesti. Näin aikaansaatu moniporrassäätö (1 3 porrasta) parantaa säädön tarkkuutta flow -versioon nähden. Kostutus-/jäähdytyspyynnön seurauksena yksi, kaksi, tai kaikki kolme venttiiliä (signaalin arvosta riippuen) avautuvat, ja vesi virtaa virtauksen säätöventtiilien kautta kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja sieltä viemäriin. Mikäli tyyppi flow SC on varustettu lisävarusteena saatavalla veden UV-säteilytyslampulla (asennettuna vedensyöttöön), tapahtuu käytettävän veden desinfiointi kostutusprosessin aikana.

16 Tyyppi REflow Tyypin REflow rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Pinnankorkeuden mukaan ohjautuva syöttöventtiili 3 Kiertovesipumppu 4 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 5 Ylivirtaus 6 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 7 Sulkuventtiili 8 Vesiallas 9 Huuhteluletku 10 Vesiletkut 11 Veden pisarointilaatikko 12 Kostutuskennot 13 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) VAROITUS! Kiertovesipumppu tulee varustaa kuivakäynnin estolla (urakoitsijan /tilaajan toteutus).

17 Tyypin REflow toimintakaavio Kostutuskennot Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Pintauimurisyöttöventtiili Kiertovesipumppu Veden pinta Ylivuoto Vesiallas Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Sulkuventtiili Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Säätö: Hygrostaatti kytkee kiertovesipumpun päälle/pois kostutustarpeen mukaan Huuhtelu: Huuhtelu suoritetaan jatkuvana virtauksen säätöventtiilin avulla (laitimmainen oikealla). Vesilukko (putkiurakka) Viemäri (putkiurakka) Vesisyöttö bar Toiminta Vesiallas täyttyy uimurilla varustetun syöttöventtiilin kautta tiettyyn ylärajaan. Veden pinnan laskiessa alle säädetyn tason syöttöventtiili avautuu, ja pinta nousee jälleen uimurin sallimaan tasoon. Kostutus-/jäähdytyspyynnön seurauksena kiertovesipumppu käynnistyy ja syöttää virtauksen säätöventtiilien kautta vettä kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja takaisin kiertovesipumpulle. Vesialtaan mineraalikertymän vähentämiseksi pieni määrä vettä kierrosta huuhdellaan jatkuvasti säätöventtiilin kautta viemäriin, ja uutta vettä lisätään syöttöventtiilin kautta.

18 Tyyppi REflow C Tyypin REflow C rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Pinnankorkeuden mukaan ohjautuva syöttöventtiili 3 Kiertovesipumppu 4 Ylivirtaus 5 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 6 Huuhteluventtiili 7 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 8 Vesiallas 9 Vesiletkut 10 Veden pisarointilaatikko 11 Kostutuskennot 12 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 13 Ohjausyksikkö SH2

19 Tyypin REflow C toimintakaavio Pintauimurisyöttöventtiili Kostutuskennot Pintakytkin Sähkönjohtavuuden valvonta (lisävaruste) Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Vesiallas Kiertovesipumppu Käyttötaso =pumppu heti käyntiin / viiveellä pois Ylivuoto Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sisääntulot Ulostulot Sähkönjoht.mittaus (optio) Käyttötaso Huuhteluventtiili Vesilukko (putkiurakka) Vesisyöttö bar Sulkuventtiili Ohjausyksikkö SH2 Näyttö Häiriö Kostutus Viemäri (putkiurakka) Syöttöventtiili Huuhteluventtiili Kiertovesipumppu Viesti On/Off hygrostaatti Etäindikointi (Päällä, Häiriö, Huolto ja Kostutus) Toiminta Vesiallas täyttyy uimurilla varustetun syöttöventtiilin kautta tiettyyn ylärajaan. Veden pinnan laskiessa alle säädetyn tason syöttöventtiili avautuu, ja pinta nousee jälleen uimurin sallimaan tasoon. Tyypin REflow C ohjaus tapahtuu SH2-ohjauskeskuksen ja hygrostaatin ohjaamana. Kostutus-/ jäähdytys-pyynnön seurauksena kiertovesipumppu käynnistyy ja syöttää virtauksen säätöventtiilien kautta vettä kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja takaisin kiertovesipumpulle. Vesialtaan mineraalikertymän vähentämiseksi ja mikrobikasvuston ehkäisemiseksi vesialtaan huuhtelu suoritetaan ennaltaohjatusti (jakso- tai aikaohjattuna). Myös muita toimintoja voidaan aktivoida hygienian lisäämiseksi: vesialtaan automaattinen tyhjennys (sähkönjohtavuusmittauksen tai toimintajakson määrityksellä) ja kennoston huuhtelu-/kuivatustoiminto.

20 Tyyppi REflow SC Tyypin REflow SC rakenne Vesiliitäntä R 3/4 (ulkokierre) 2 Pinnankorkeuden mukaan ohjautuva syöttöventtiili 3 Kiertovesipumppu 4 Ylivirtaus 5 Viemäröintiyhde (ø 40/34 mm) 6 Huuhteluventtiili 7 Porrassäätöventtiilit (1... 3) 8 Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) 9 Vesiallas 10 Vesiletkut 11 Veden pisarointilaatikko 12 Kostutuskennot 13 Pisaranerotin (ilman virtausnopeuden ylittäessä >3.8 m/s) 14 UV-desinfiointilamppu (lisävaruste) 15 Ohjausyksikkö SH2

21 Tyypin REflow SC toimintakaavio UV-lamppu (lisävaruste) Kostutuskennot Pintauimurisyöttöventtiili Pintakytkin Sähkönjohtavuuden valvonta (lisävaruste) Virtauksen säätöventtiilit (käsikäyttöiset) Porrassäätöventtiilit (1... 3) Kiertovesipumppu Ylivuoto Vesiallas Käyttötaso =pumppu heti käyntiin / viiveellä pois Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Huuhteluventtiili Vesisuodatin Sähkönjoht.mittaus (lisävaruste) Käyttötaso Paineenalennusventtiili Sisääntulot Ulostulot Vesilukko (putkiurakka) Vesisyöttö bar Sulkuventtiili Ohjausyksikkö SH2 Näyttö Häiriö Kostutus Viemäri (putkiurakka) Porrasventtiilit UV vedenkäsittely Syöttöventtiili Huuhteluventtiili Kiertovesipumppu Etäindikointi (Päällä, Häiriö, Huolto ja Kostutus) Säädin-/anturiviesti analoginen VDC, VDC, VDC, VDC, VDC, VDC, ma, ma Toiminta Vesiallas täytyy uimurilla varustetun syöttöventtiilin kautta tiettyyn ylärajaan. Veden pinnan laskiessa alle säädetyn tason syöttöventtiili avautuu, ja pinta nousee jälleen uimurin sallimaan tasoon. Tyyppi REflow SC tarjoaa moniportaisen kosteuden tuoton SH2-ohjauskeskuksen ja porrasventtiilien (1,2 tai 3 porrasta säädinviestistä riippuen) avulla. Seinäasenteinen SH2-ohjauskeskus ottaa vastaan analogisen säädinviestin ja ohjaa porrasventtiilejä kostutustarpeen mukaan. Moniportaisella kostutuksen tuotolla saavutetaan parempi kosteuden säädön tarkkuus. Kostutus-/jäähdytys-pyynnön seurauksena kiertovesipumppu käynnistyy ja vesi syötetään yhden tai useamman porrasventtiilin ja virtauksen säätöventtiilien kautta kostutuskennojen yllä sijaitseville kostutusputkille. Kostutusputket jakavat veden tasaisesti koko kennoston pinnalle. Vesi valuu kennostoa pitkin alaspäin kastellen kennot tehokkaan kostutuksen aikaansaamiseksi. Ylimääräinen, virtaavaan ilmaan sitoutumaton vesi valuu pohja-altaaseen ja takaisin kiertovesipumpulle.

22 22 Vesialtaan mineraalikertymän vähentämiseksi ja mikrobikasvuston ehkäisemiseksi vesialtaan huuhtelu suoritetaan ennaltaohjatusti (jakso- tai aikaohjattuna). Myös muita toimintoja voidaan aktivoida hygienian lisäämiseksi: vesialtaan automaattinen tyhjennys (sähkönjohtavuusmittauksen tai toimintajakson määrityksellä) ja kennoston huuhtelu-/kuivatustoiminto. Mikäli REflow SC -laitteisto on varustettu UV vedenkäsittelyllä, määrätty määrä vettä kierrätetään jatkuvasti vettä desinfioivan UV-käsittelyn läpi. 3.9 Standarditoimitus Standarditoimitukseen sisältyy: Adiabaattinen kostutin Condair SH2 erikseen projektin mukaisesti tyypitettynä ja varustettuna tilatuin lisävarustein. Tarvikkeet ja käyttöohjeet erikseen pakattuna. Asennus- ja käyttöohjeet (tämä dokumentaatio) SH2 -ohjausyksikkö ohjeineen (vain tyypit, jotka varustettu SH2 -yksiköllä) Varaosalistat 3.10 Varastointi/Kuljetus/Pakkaus Varastointi Huomioikaa laitteen ja sen komponenttien varastoinnissa ympäristöolosuhteet, varastointi sisällä: lämpötila: C suhteellinen kosteus: %rh Kuljetus Säilyttäkää laitteet ja niiden komponentit alkuperäispakkauksessa kuljetusten aikana suojataksenne niitä vahingoilta. Laitteiden eri komponenttien paino vaihtelee laiteversiosta riippuen. Huomioikaa komponentin paino ja työsuojelumääräykset siirtäessänne suurempia laitekomponentteja. Pakkaus Säilyttäkää laitteen pakkaus myöhempää tarvetta varten. Huomioikaa paikalliset ympäristömääräykset pakkausta hävitettäessä. Älkää jättäkö pakkausta luontoon.

23 23 4 Asennus 4.1 Asennuksen tärkeitä ohjeita Henkilöiden pätevyys Asennustyö on annettava koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden suoritettavaksi. Henkilöiden pätevyyden varmistaminen on asiakkaan vastuulla. Yleiset ohjeet Noudattakaa tässä dokumentaatiossa esitettyjä ohjeita, jotka koskevat laitteen asennusta sekä vesi-, että sähköasennuksia. Noudattakaa aina paikallisia vesi- ja sähköasennuksiin liittyviä määräyksiä. Turvallisuus Laitetyyppien flow C, flow SC, REflow C ja REflow SC sähköasennus edellyttää ohjausyksikön kannen avaamista. Huomioikaa seuraava: VAARA! Sähköiskun vaara! Jännitteisten komponenttien koskettaminen on vaarallista. Kytkekää ohjausyksikön jännite vasta kun asennus on saatettu loppuun ja ohjausyksikön kansi on suljettu. HUOMIO! Elektroniset komponentit kostuttimen sisällä ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Laitteen ollessa avattuna nämä komponentit on suojattava asianmukaisin toimenpitein (ESD-suojaus). 4.2 Laitteiston asennus Laitteen sijoituksessa huomioitava Condair SH2 -laitteiston valinta, sijoitus kanavassa/iv-kojeessa ja mitoitus on yleensä päätetty ennalta suunnitteluvaiheessa. Huomioikaa kuitenkin ennen asennuksen aloittamista seuraavat seikat: Käytettäessä täysin kalkkivapaata vettä: Kalkkivapaaksi käsitelty vesi on agressiivista! Tästä syystä tulee kaikkien kostuttimen läheisyydessä sijaitsevien komponenttien (kiinnitystarvikkeet, putkistot, kammio, jne.) olla korroosion kestävästä materiaalista (min. rst DIN tai muovi) valmistettuja. Kostutusyksikön asennusta ja huoltoa varten on kammio/laiteosa varustettava ikkunalla ja riittävän suurella huoltoluukulla (kts. min. leveys = asennussyvyys Condair SH2, kappale 9.2). Kostutuskammion/kanavan tulee olla vesitiivis kostutuslaitteen osalta. Kammion rungon/pohjan tulee olla riittävän vankka, jotta kostutusyksikkö voidaan asentaa kammioon tukevasti poikittais- ja pitkittäissuuntaisesti vaakaan. Kammiorakenteessa on huomioitava kostutusyksikön paino. Kostutusyksikön etupuolelle on suositeltavaa asentaa suodatinyksikkö (min. standardi F7 /EU7 tasoa). Käyttö ilman suodatinta tai alemman tasoisen suodattimen käyttö voi aiheuttaa kostutinlaitteiston kennoston likaantumista ja siten myös kostutustehon laskua ja kennojen käyttöiän alenemista.

24 24 Mikäli kammion ympäristön lämpötila on alhainen, tulee kammio eristää kosteuden kondensoitumisen ehkäisemiseksi. Kostutusyksikön etäisyyden lämmityspatterista tulee olla vähintään 0,5 m. Kostutusyksikön etäisyyden kanavaan sijoitettuun äänenvaimenninosaan tulee olla 3m. Ilmavirtauksen tulee olla laminaarinen kostutuskennoston lävitse, jottei kennostosta tapahdu pisarointia ilmavirran mukaan. Tarvittaessa on kanava varustettava ilmavirtaa tasaavalla reikäpellillä tms. Mikäli ilman virtausnopeus kostutuskennostossa ylittää 3, 5 m/s, on kostutusyksikkö varustettava erillisellä pisaranerottimella. Tyhjennys- /viemäröintiyhteen vesilukko tulee mitoittaa kanavapaineen mukaisesti. Mitoitus ja asennus on putkiurakoitsijan tehtävänä.

25 Asennus A A 1. Kiinnittäkää kaksi asennuskorvaketta A vesialtaaseen käyttäen M6 ruuveja ja aluslevyjä. Asettakaa vesial-las kanavan keskelle ja vesivaakaa käyttäen asentakaa vesiallas vaateriin pitkittäis- ja poikittaissuunnassa. Kiinnittäkää nyt vesialtaan korvakkeet kanavan seinämiin itseporaavilla ruuveilla 5.5x19. Huomautus: Allas voidaan kiinnittää myös suoraan kanavan pohjaan/rakenteeseen käyttäen neljää itseporautuvaa ruuvia 5.5x19 kummallakin sivulla. B 2. Kiinnittäkää poikittainen tuki B vesialtaaseen kuusiokoloruuveilla ja aluslevyillä 6x12.

26 26 D E Ohje: Ahtaissa asennuksissa on suositeltavaa asettaa EPDM tiivisteprofiili pystykannakkeisiin ennen kannakkeiden asentamista. Katsokaa kohta 7 lisätietojen osalta. 3. Asettakaa vasen D ja oikea E pystykannake varovasti vesialtaan vastaaviin kiinnitysruuveihin, ja kiinnittäkää kannakkeet neljällä mutterilla ja aluslevyllä M6 paikalleen (kiristämättä muttereita liikaa). Tärkeää! Ennen mutterien kiristämistä on varmistettava, että pystytukien ruuvinreiät istuvat vesialtaan metallipintaa vasten eivätkä ole pulttien kierteiden varassa jolloin kierteet voivat vaurioitua!

27 27 F 4. Asentakaa välituki (tuet) F (määrä on riippuvainen laitteiston koosta) vesialtaan kiinnitysruuveihin, kiinnittäkää mutterit ja aluslevyt M6. Kiinnitys välitukeen kuusiokoloruuvilla ja aluslevyllä M6x12. Tärkeää! Ennen mutterien kiristämistä on varmistettava, että välituen ruuvinreiät istuvat vesialtaan metallipintaa vasten eivätkä ole pulttien kierteiden varassa jolloin kierteet voivat vaurioitua!

28 28 G 5. Kiinnittäkää etutuki G kaikkiin pystytukiin kuusiokoloruuvein M6x12. Tärkeää! Ennen mutterien kiristämistä on varmistettava, että kaikki tuet ovat pystysuunnassa linjassa!

29 29 H H H 6. Kiinnittäkää asennuskorvake H jokaiseen pystykannakkeeseen kuusikoloruuvin ja aluslevyn M6x12 avulla (katso kuva yllä). Tärkeää: Mikäli välitukia on useampia, tulee korvake kiinnittää joka välitukeen samalle puolelle. Sivutukien korvake kiinnitetään siten, että korvake jää kanavaseinän ja pystytuen väliin ja osoittaa sisäänpäin. Linjatkaa pystytuet ja kiinnittäkää asennuskorvakkeet kammion kattoon kahdella itseporautuvalla ruuvilla 5x19.

30 30 7. Kammion seinän ja uloimman pystytuen väliin samoin kuin kammion katon ja etulevyn väliin jäävä ilmarako tiivistetään pellittämällä tai käyttäen EPDM tiivisteprofiilia (tarvike). Leikatkaa EPDM tiivisteet halutun pituisiksi (kammion korkeus ja leveys lisättynä 5 cm leikkausvaralla). Kiinnittäkää EPDM tiivisteprofiili pystykannakkeisiin ja etutukeen kiinnityslistan ja itseporautuvien ruuvien 5.5x19 avulla. Leikatkaa tiivisteet oikeaan mittaan ja kiinnittäkää ne kammion seiniin ja kattoon kiinnityslistan ja itseporautuvien ruuvien 5.5x19 avulla (ruuvien määrä tarpeen mukaan). Huomautus: EPDM tiivisteprofiilin sijasta voidaan tiivistykseen käyttää soveltuvaa rst-pellitystä (ei sisälly toimitukseen).

31 31 H 8. Kiinnittäkää pumppu- ja venttiiliyksikkö pohja-altaaseen neljän kuusikoloruuvin ja aluslevyn M6x12 avulla. Tärkeää: Poistakaa kiertovesipumpun tulppa H ennen yksikön REflow, REflow C tai REflow SC asennusta.

32 32 flow flow C flow SC REflow REflow C REflow SC jää avoimeksi Tärkeää: Asettakaa letku mm syvälle yhteeseen! 9. Asentakaa viemäröintikappaleet ylläolevan kuvan mukaisesti (osat voidaan asentaa vasen- tai oikeakätisesti) pohja-altaan yhteisiin. Kiinnittäkää kaikki kierreyhteet, putkiliitokset ja letkunkiristimet ja kiinnittäkää viemäröintiputki rungossa olevaan kannakkeeseen.

33 33 K 10. Asentakaa kostutuskennot alhaalta aloittaen riveittäin: Ripustakaa kennolaatikko pystykannakkeiden aukkoihin siten, että kennolaatikon koukku osuu kannakkeen vastaavaan aukkoon, ja painakaa laatikkoa alaspäin kunnes se on paikallaan (kostutuskennojen järjestys mukana toimitetun piirroksen mukaisesti). Huomautus: mikäli ilman nopeus on >4.7 m/s on suojapelti K asennettava kaikkiin ylimpiin kennolaatikkoihin ennen niiden asentamista.

34 Vain yksiköt, joissa on pisaranerotin: Kiinnittäkää asennuskannakkeet kuvan mukaisesti pystykannakkeisiin, painakaa asennuskannakkeita alaspäin kunnes ne lukittuvat paikalleen. Käyttäkää tarvittaessa kumivasaraa. Huomautus: kannakkeiden sijoituskuva on toimituksessa mukana.

35 12. Vain yksiköt, joissa on pisaranerotin: Asentakaa pisaranerotinelementit alhaalta aloittaen riveittäin: Ripustakaa elementit kiinnikkeistään vastaaviin pystykannakkeiden aukkoihin ja painakaa alaspäin kunnes elementti lukittuu paikalleen. Huomautus: pisaranerotinelementtien järjestys mukana toimitetun piirroksen mukaisesti. 35

36 Pisarointilaatikon asennus: Painakaa pisarointilaatikon kaksi etummaista (ilman virtaussuunnassa) kiinnikettä kennoston kehikkorungon alle (kts. kuva yllä), ja painakaa sen jälkeen pisarointilaatikon takareunaa alaspäin. Takareunan kaksi kiinnikettä asettuvat kennoston runkoon yllä olevan kuvan mukaisesti. Huomautus: pisarointilaatikoiden sijoitus mukana toimitetun asennuskuvan mukaisesti.

37 14. Poistakaa vesiputkiston yhteiden suojatulpat. Leikatkaa letkut oikean mittaisiksi. Liittäkää vesiletkut pisarointilaatikon yhteisiin, kiinnittäkää veden virtaussäätimet ja kiristäkää kaikki paikalleen letkunkiristimin. Huomautus: vesiletkujen liitäntä on kuvattu mukana toimitettavassa asennuspiirroksessa. 37

38 Vesiasennukset Vesiasennusten yleiskuva Tyyppi flow R 3/4 Syöttöventtiili (putkiurakka) ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka) Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Tyyppi flow C Vesisyöttö bar C R 3/4 Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka)

39 39 Tyyppi flow SC R 3/4 ** asennus välttämätön ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka) Vesiliitäntäyksikkö ** (vakiotoimitus) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C Tyyppi REflow R 3/4 Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C Asettakaa huuhteluletku vähintään mm syvälle yhteeseen ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka)

40 40 Tyypit REflow C ja REflow SC R 3/4 Vesiliitäntäyksikkö (lisävaruste) Vesisuodatin Paineenalennusventtiili Sulkuventtiili Vesisyöttö bar C ø 40/34 mm Viemäröinti laskulla alaspäin Vesilukko (putkiurakka, kanavapaineen mukaan) Lattiakaivo (putkiurakka)

41 Vesiasennusten huomautukset Vesisyöttö Vesisyöttö tehdään kappaleen ohjeiden mukaisesti ja paikallisia määräyksiä noudattaen. Asennuksessa tulee huomioida ohjeissa esitetyt seikat mitoituksen suhteen. Sulkuventtiilin, paineenalentimen ja suodattimen asennus tulisi tehdä mahdollisimman lähelle kostutinyksikköä. Veden laatu: Käyttäkää Condair SH2 kostutusyksikössä vain käsittelemätöntä juomavettä, täysin kalkkivapaata vettä, täysin pehmennettyä tai osittain pehmennettyä vettä (maks. bakteeripitoisuus 100 cfu/ml). Kaikenlaisten lisäaineiden, kuten korroosionestoaineiden, desinfiointiaineiden, jne. käyttö on kielletty, koska ne voivat olla vaaraksi terveydelle ja niiden käyttö voi aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä. Syöttöputkiston tulee olla paineenkestävää ja sen tulee soveltua juomavesikäyttöön. Tärkeää! Ennen laitteiston liittämistä vesisyöttöön on syöttöputkisto huuhdeltava. HUOMIO! Kostuttimen vesiliitin on valmistettu muovista. Kiristäkää liitinmutteri käsin riittävään kireyteen. Viemäröinti Viemäröinti suoritetaan kappaleen ohjeiden mukaisesti ja paikallisia määräyksiä noudattaen. Asennuksessa tulee huomioida ohjeissa esitetyt seikat mitoituksen suhteen. Varmistakaa, että vedenpoistolinja viettää koko matkaltaan viemärin vesilukkoa kohden. Varmistakaa, että viemäröinti on hyvin kiinnitetty ja kannakoitu, ja että se on helposti puhdistettavissa ja tarkastettavissa. Viemäröinnin tulee olla läpimitaltaan 34 mm koko matkalta! Käytettäessä Condair SH2 -laitteistoa täysin kalkkivapaalla vedellä: Kalkkivapaaksi käsitelty vesi on aggressiivista! Käyttäkää tästä syystä muovista tai ruostumattomasta teräksestä (DIN ) valmistettua vesisyöttöputkistoa.

42 Sähköasennukset Huomautus: Condair SH2 laitteiston sähköasennusten suorittamisesta on vastuussa laitteen tilaaja Johtojen läpivienti kanavaan Suorittakaa johtojen läpivienti kanavaan kiristettäviä läpivientiholkkeja käyttäen.

43 Ohjausyksikön SH2 asennus HUOMIO! Elektroniset komponentit kostuttimen sisällä ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille. Laitteen ollessa avattuna nämä komponentit on suojattava asianmukaisin toimenpitein (ESD-suojaus) mm 220 mm mm 280 mm 1. Yksityiskohta B Yksityiskohta A 1. Avatkaa ja kääntäkää läpinäkyvä kansi ylös. Avatkaa kannen saranat (kts. yksityiskohta A ) ja irrottakaa kansi. 2. Avatkaa kotelon 6 ruuvia, poistakaa kotelon kansi varovasti irrottamalla samalla elektroniikan johdot. 3. Puhkaiskaa kotelon takaseinän kiinnitysaukot ja kiinnittäkää yksikkö 4 ruuvilla seinään. 4. Liittäkää ohjausyksikön johdot, syöttöjännite, jne. vastaaviin liittimiin sähköasennuskuvien mukaisesti (kts. kappaleet 4.4.3, 4.4.4, ja 4.4.6). Tärkeää: kaikki ohjausyksikön johdot on vietävä kotelon johtoläpivientien kautta.

44 Kytkentäkuva Condair SH2 flow C Y1 Ohjauskeskus RC Liitäntäkotelo B1 B2 F8 Y1 Q Hygrostaatti tai termostaatti (230V/2A) Maksimihygrostaatti (lukituspiiri) Ulkoinen sulake 2 A, hidas (jännitesyöttö) Syöttöventtiili Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus) L1 N S S B1 %rh B2 %rh PE L1 N Q F8 johdon läpimitta 1.5 mm 2

45 Kytkentäkuva Condair SH2 flow SC - Y + B1 brown white brown white P GND 0-10V F5 200mAF N P1 GND Input+ 5V/24V F4 200mAF L1 N L1 N 24V 5V +24V F1 6.3AT Res1 Res2 Level max level min / PS Connector to CPU +24V L1 N SC SC PT1 PT2 F3 630mAT F2 1AT Reserve Output N UV Lamp N Drain Valve Inlet Valve N Stage 3 Stage 2 Stage 1 N Pump 10-wire cable green/yellow 230 V N PE PS brown V brown brown brown brown brown blue Y2 Y1 Y5 Y4 blue blue blue blue blue S2 1 4 Front panel J Liitäntäkotelo 2 5 H Error Service Humidification Unit On L1 L1 N N B2 johdon läpimitta 1.5 mm 2 Q F8 PE L1 N B1 Aktiivinen säädin tai kosteusanturi (jumppiasetus 5 V) B2 Puhallinlukitus (lukituspiiri) F1 Sulake 6.3 A, hidas (Ohjausyksikön jännitesyöttö) F2 Sulake 1 A, hidas (Rele 230 V) F3 Sulake 630 ma, hidas (Porrassäätöventtiilit) F4 Sulake 200 ma, nopea (Analogitulo) F8 Ulkoinen sulake 10 A, hidas (Jännitesyöttö) H Etähäiriö ja -toimintanäyttö (lisävaruste) J Johtosilta (poistetaan, jos B2 on kytketty) PS Painekytkin S2 Käyttökytkin Y2 Huuhteluventtiili Y3-Y5 Porrassäätöventtiilit Q Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus) V UV lamppu veden sterilointiin (lisävaruste)

46 Kytkentäkuva Condair SH2 REflow C B1 B4 brown brown black black white green white P GND 0-10V F5 200mAF N P1 S2 GND Input+ 5V/24V 1 2 F4 200mAF L1 N L1 N V 5V Front panel +24V F 1 6.3AT Res1 Res2 Level max Level min / PS +24V Connector to CPU L1 N SC SC PT1 PT2 J K F3 630mAT F2 1AT Reserve Output N UV Lamp N Drain Valve Inlet Valve N Stage 3 Stage 2 Stage 1 N Pump A1 A2 F6 10-wire cable 230 V green/yellow V N V PE 9 8 Liitäntäkotelo brown brown Y2 Y1 blue brown M blue blue S1 H Error Service Humidification Unit On B F7 green B3 Temp. signal blue black Cond. signal brown white white Electrode brown PE L1 L1 N N L1 N Q F8 johdon läpimitta 1.5 mm 2 B1 Hygrostaatti tai termostaatti (jumppiasetus 24 V) B2 Puhallinlukitus (lukituspiiri) B3 Sähkönjohtavuusmittaus (lisävaruste) B4 Potentiaalivapaa kosketinliitäntä huuhtelun ulkoiselle kytkennälle F1 Sulake 6.3 A, hidas (Ohjausyksikön jännitesyöttö) F2 Sulake 1 A, hidas (Rele 230 V) F3 Sulake 630 ma, hidas (Porrassäätöventtiilit) F4 Sulake 200 ma, nopea (Analogitulo) F5 Sulake 200 ma, nopea (ohjausjännite 24 V) F6 Sulake 6.3 A, hidas (Pumppu) F7 Moottorin lämpörele F8 Ulkoinen sulake 10 A, hidas (Jännitesyöttö) H Etähäiriö ja -toimintanäyttö (lisävaruste) J Johtosilta (poistetaan, jos B2 on kytketty) K Pääkontaktori ja resetoitava moottorinsuojakytkin F7 M Pumppu S1 Pintakytkin (toimintataso) S2 Käyttökytkin Y1 Syöttöventtiili Y2 Huuhteluventtiili Q Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus)

47 Kytkentäkuva Condair SH2 REflow SC Y + B1 B4 brown brown black black white green white P GND 0-10V F5 200mAF N P1 S2 GND Input+ 5V/24V 1 2 F4 200mAF L1 N L1 N V 5V Front panel +24V F 1 6.3AT Res1 Res2 Level max Level min / PS +24V Connector to CPU L1 N SC SC PT1 PT2 J K F3 630mAT F2 1AT Reserve Output N UV Lamp N Drain Valve Inlet Valve N Stage 3 Stage 2 Stage 1 N Pump A1 A2 F6 10-wire cable 230 V green/yellow 24 V V N PE 9 8 Liitäntäkotelo brown blue brown V M brown brown brown brown brown S1 blue Y2 Y1 Y5 Y4 Y3 blue blue blue blue blue H Error Service Humidification Unit On B F7 green B Temp. signal blue black Cond. signal brown white white brown Electrode L1 L1 N N Q F8 PE L1 N johdon läpimitta 1.5 mm 2 B1 Aktiivinen säädin tai kosteusanturi (jumppiasetus 5 V) B2 Puhallinlukitus (lukituspiiri) B3 Sähkönjohtavuusmittaus (lisävaruste) B4 Potentiaalivapaa kosketinliitäntä huuhtelun ulkoiselle kytkennälle F1 Sulake 6.3 A, hidas (Ohjausyksikön jännitesyöttö) F3 Sulake 630 ma, hidas (Porrassäätöventtiilit) F4 Sulake 200 ma, nopea (Analogitulo) F5 Sulake 200 ma, nopea (control voltage 24 V) F6 Sulake 6.3 A, hidas (Pumppu) F7 Moottorin lämpörele F8 Ulkoinen sulake 10 A, hidas (Jännitesyöttö) H Etähäiriö ja -toimintanäyttö (lisävaruste) J Johtosilta (poistetaan, jos B2 on kytketty) K Pääkontaktori ja resetoitava moottorinsuojakytkin F7 M Pumppu S1 Pintakytkin (toimintataso) S2 Käyttökytkin Y1 Syöttöventtiili Y2 Huuhteluventtiili Y3-Y5 Porrassäätöventtiilit Q Turvakytkin (min. avautumisväli 3 mm) tai pistokeliitäntä (välttämätön asennus) V UV lamppu veden sterilointiin (lisävaruste)

48 48 5 Käyttö 5.1 Käyttöönotto Suorittakaa Condair SH2 -laitteiston käyttöönotto seuraavasti: 1. Tarkistakaa laitteisto ja asennus vahinkojen varalta. VAARA! Vioittuneet laitteet tai viallinen asennus voivat aiheuttaa vaaraa henkilöille tai materiaaleille ja rakenteille. Viallista tai väärin asennettua laitetta ei saa ottaa käyttöön. 2. Tyypit flow C, flow SC, REflow, REflow C ja REflow SC: Varmistakaa, että kytkentäkoteloiden kannet on suljettu, ja että kaikki johdot on asennettu oikein johtoläpivientien kautta. 3. Avatkaa vesisyötön sulkuventtiili. 4. Kääntäkää sähkösyötön päävirtakytkin päälle. 5. Tyypit flow SC, REflow C and REflow SC: käynnistäkää ohjausyksikkö SH2 päälle (käyttökytkimen valo syttyy). Huomautus: ohjausyksikön SH2 käyttöohjeet ovat erillisessä yksikköä koskevassa dokumentaatiossa. 6. Tarkistakaa hygrostaatin/termostaatin ja säätimen asetukset ja muuttakaa asetuksia tarvittaessa. 5.2 Virtauksen säätöventtiilien asetus Otettaessa Condair SH2 -kostutuslaitteistoa ensimmäisen kerran käyttöön on veden virtauksen säätöventtiilit aseteltava vastaamaan käyttöolosuhteita. Asetteluohjeet laitetoimituksen mukana.

49 Käytön yleiset ohjeet Condair SH2 -kostutuslaitteisto tulee tarkastaa viikoittain. Huomioikaa tarkastuksessa: ettei vesivuotoja esiinny. että kostutinlaitteen ja muun järjestelmän komponentit ovat ehjät ja tukevasti kiinnitetyt. että kaapelointi ja sähköiset komponentit ovat ehjiä. Laitteet joissa ohjausyksikkö SH2: Tarkistakaa toimintatila ja toiminta- ja häiriöilmoitukset yksikön näytöllä. Mikäli tarkastuksessa havaitaan vikoja tai normaalista toiminnasta poikkeamisia, on Condair SH2 -laitteisto otettava pois käytöstä kappaleen 5.4 mukaisesti. Kutsukaa pätevyyden omaava huoltohenkilö tai laitteen maahantuojan huoltoteknikko korjaamaan vika. 5.4 Laitteiston kytkeminen pois käytöstä Noudattakaa Condair SH2 -laitteiston poiskytkemisessä (esim. huollon yhteydessä, vikaa korjattaessa) seuraavia ohjeita: 1. Sulkekaa vesisyötön sulkuventtiili. 2. Tyypit REflow, REflow C ja REflow SC: tyhjentäkää vesiallas. Tyyppi REflow: Avatkaa viemäriyhteen sulkuventtiili, ja sulkekaa venttiili altaan tyhjennyttyä. Tyypit REflow C ja REflow SC: Käynnistäkää tyhjennys (kts. ohjausyksikön SH2 käyttöohjeet) ja odottakaa altaan tyhjentymistä. 3. Tyypit flow SC, REflow C ja REflow SC: painakaa ohjauskeskuksen käyttökytkin off-asentoon. Tärkeää: Huomioikaa laitehäiriötilanteessa häiriöilmoituksen koodi ennen laitteen kytkemistä pois päältä. 4. Irrottakaa Condair SH2 -laitteisto jännitesyötöstä ja varmistakaa, ettei jännitettä voida epähuomiossa kytkeä uudelleen. 5. Mikäli Condair SH2 -laitteistoa täytyy huoltaa tai korjata, kytkekää ilmastointijärjestelmä pois päältä ja varmistakaa, ettei sitä voida kytkeä päälle huoltokorjauksen aikana. Huomautus: mikäli Condair SH2-kostutuslaitteistoa ei tulla käyttämään pitkään aikaan, on tyypit flow, flow C and REflow syytä poistaa käytöstä yllä esitetyn ohjeen mukaisesti. Tyypit flow SC, REflow C and REflow SC on syytä kuitenkin pitää toiminnassa, jotta laitteiston hygieniatoiminnot ovat aktiivisina (esim. tulovesiputkiston jaksottainen huuhtelu).

50 50 6 Huolto 6.1 Huollon tärkeitä ohjeita Huoltohenkilöiden pätevyys Kaikki huoltotoimenpiteet tulee antaa koulutettujen ja pätevien huoltohenkilöiden suoritettavaksi. Pätevyyden varmistaminen on laitteiston omistajan vastuulla. Yleiset ohjeet Huollossa on noudatettava tämän aineiston ohjeita. Laitteistolle saa suorittaa vain tässä aineistossa mainittuja huoltotöitä. Käyttäkää vain alkuperäisiä Condair varaosia korvatessanne viallisia osia. Turvallisuus Ennen huoltotyön aloittamista on Condair SH2- kostutin otettava pois käytöstä kohdassa 5.4 annettujen ohjeiden mukaisesti ja varmistettava asiatonta käynnistystä vastaan. Lisäksi ilmastointilaitteisto on kytkettävä pois päältä ja varmistettava, ettei sitä voida kytkeä päälle huoltotyön aikana. Condair SH2 laitteisto tulee huoltaa säännöllisin väliajoin. Puhdistukset on suoritettava ohjeiden mukaisesti ja kostutuskennot on vaihdettava niiden käyttöiän päätyttyä. VAROITUS! Puutteellisesti huollettuun Condair SH2 -laitteistoon saattaa syntyä haitallista mikrobikasvustoa (vesiallas, kennosto ja pisaranerotin), joka voi päästä sekoittumaan kammiossa virtaavaan ilmaan.

51 Huoltojaksot Jotta Condair SH2 -kostutuslaitteiston käyttö olisi turvallista ja taloudellista, on laitteistoa huollettava säännöllisesti. Huollon jaksotus tehdään laitteiston käyttöasteen ja olosuhteiden vaatimusten mukaan. Kostutuslaitteiston hygieenisyyden taso on ensisijaisesti riippuvainen käytettävän veden laadusta, mutta myös ilman puhtaus, suodatuksen toimivuus ja ilman mikrobiologinen sekä kemiallinen laatu vaikuttavat hygieenisyyteen. Kunkin laitteiston huoltoväli on näistä mainituista syistä määriteltävä tapauskohtaisesti. Ensimmäinen huolto on suoritettava 800 käyttötunnin jälkeen. Ensimmäisessä huollossa havaitun likaantumisen ja hygienia-asteen perusteella voidaan huoltoväliä lyhentää tai kasvattaa. Kaikissa tapauksissa on Condair SH2 huollettava kuitenkin kahdesti vuodessa. SH2 -ohjausyksiköllä varustetuissa laitteissa (flow SC, REflow C and REflow SC) on huoltoväli ohjelmoitavissa. Määritetyn käyttötuntimäärän tultua täyteen näyttöön saadaan huoltoilmoitus, ja huollon etänäyttörele aktivoituu. 6.3 Huollon suorittaminen Komponentti Kostutuskennot ja pisaranerotinkennot Vesiallas Kehysrakenne Kanavaosa kostuttimen jälkeen ilmavirtaussuunnassa Vesiliitännät Suoritettava toimenpide Irrottakaa ja tarkastakaa kostutuskennot (ja pisaranerotuskennot). Puhdistakaa kennot miedolla pesuaineen ja desinfiointiaineen seoksella. Kostutuskennot on vaihdettava uusiin, mikäli kennomateriaali on voimakkaasti likaantunut. Huomautus: Mikäli kennoissa on näkyvissä voimakasta likaantumista /pölyn kertymistä, on iv- kojeen suodattimet tarkastettava (suositeltava suodatuksen taso: F7/EU7 tai parempi). Tarkastakaa vesialtaan likaantuminen (pölyä, limoittumista, mineraalikertymiä, jne.) ja puhdistakaa tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Huomautus: altaan hygieenisestä tilasta on pääteltävissä huollon jaksotuksen muutostarve. Tarkastakaa kehysrakenteen ruuviliitokset ja kiristäkää tarvittaessa. Puhdistakaa tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkastakaa kostuttimen jälkeinen kanavaosa veden kertymän suhteen. Mikäli kanavassa on vettä: tarkistakaa ilman virtausnopeus kostutinkennoissa (maks. virtausnopeus ilman pisaraerotusta 3.8 m/s, pisaranerotuksella maks. 4.5 m/s tai 5.5 m/s). Asentakaa pisaranerotus tarvittaessa. Puhdistakaa kanava tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkistakaa liitosten pitävyys ja kireys. Tiivistäkää/uusikaa vuotavat liitokset. Puhdistakaa tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella.

52 52 Vesiputkistot Pisarointilaatikko Vesilukko ja viemäröinti Tarkastakaa kostuttimen vesiletkut vuotojen ja materiaalin vioittumisen varalta. Uusikaa letkut tarvittaessa. Puhdistakaa letkut tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkistakaa vesisyötön liitos. Avatkaa vesisyötön suodatin (mikäli asennettu), puhdistakaa ja asentakaa takaisin. Irrottakaa pisarointilaatikot ja tarkastakaa vedensyöttöputkien toimivuus. Puhdistakaa mahdollinen kalkkikertymä putkista. Puhdistakaa pisarointilaatikot ja putkitus tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Tarkastakaa ja puhdistakaa putkitus tarvittaessa miedolla pesunesteen ja desinfiointiaineen seoksella. Veden UV-sterilointiyksikkö (lisävaruste) Sähköasennus Avatkaa ja irrottakaa UV-lamppu. Puhdistakaa varovasti lasinen suojaputki ja UV-lamppu (kts. kappale 6.4.2). UV-lamppu on vaihdettava 8000 käyttötunnin jälkeen. Tarkastakaa kaikki johdotukset ja niiden kiinnitykset mahdollisten vaurioiden varalta. Korjauttakaa mahdolliset viat asiantuntevalla sähköasentajalla.

53 Irrotus ja paikalleenasennukset Pisaranerottimen ja kostutuskennojen irrotus ja paikalleenasennus 1. Irrottakaa pisarointilaatikoille menevät letkut. 2. Irrottakaa pisarointilaatikot nostamalla niitä vesisyötön puolelta ylöspäin ja vetämällä eteenpäin. 3. Irrottakaa pisaranerotuskennot ylhäältä alkaen nostamalla niitä ylöspäin ja vetämällä sitten itseenne päin. 4. Vapauttakaa asennuskehyksen kiinnitys painamalla pystytukea kevyesti keskeltä, ja painakaa asennuskehystä ylöspäin ja irrottakaa se. Toistakaa toimenpide kaikkien asennuskehysten osalta. 5. Irrottakaa kostutuskennot ylhäältä alkaen. Irrotus ylöspäin nostamalla. Puhdistettujen tai uusien kennojen asennus suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

54 UV-lampun (lisävaruste) irrotus ja paikalleenasennus 1. Avatkaa mutteri ja vetäkää liitintä varovasti ylöspäin. 2. Vetäkää UV-lamppu varovasti irti pistokkeesta. 3. Nostakaa lasinen suojaputki varovasti lampun kotelosta. Puhdistakaa lasiputki varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. UV-lampun paikalleenasennus suoritetaan käänteisessä järjestyksessä. HUOMIO! Älkää pudottako lamppua koteloonsa asettaessanne UV-lamppua takaisin. Pitäkää lampusta kiinni kunnes se on varmasti kotelon pohjalla. Lamppu voi pudotessaan vahingoittua. 6.5 Huoltoilmoituksen kuittaus Huoltotyön suorittamisen jälkeen on huoltoilmoitus kuitattava laitetyypeillä flow SC, REflow C and REflow SC (keltainen LED palaa). Noudattakaa SH2 -ohjausyksikön erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita kuitataksenne huoltoilmoituksen pois.

55 55 7 Häiriöt Tärkeää! Käyttöhäiriöt aiheutuvat useimmiten asennuksen virheistä tai suunnitteluohjeiden noudattamatta jättämisestä. Siksi on tärkeää, että häiriön syytä selvitettäessä huomioidaan koko järjestelmän toiminta ja yhteensovitus. 7.1 Häiriölista Häiriö Syy Toimenpide Kanavassa vesijäämiä Condair SH2 kostutusyksikön jälkeisellä osalla. Kostutus/jäähdytystarve on olemassa, mutta Condair SH2 ei kostuta. Kostutus/jäähdytystehoa ei saavuteta Porrasventtiilit eivät avaudu (vain flow SC ja REflow SC). Ilman virtausnopeus kostutuskennoissa on liian suuri. Nopeus saa olla yksiköillä ilman pisaraerotinkennoa maks 3.8 m/s, pisaranerotinkennoilla varustetuilla yksiköillä: 100 mm pisaranerotin maks. 4.5 m/s, 200 mm pisaranerotin maks. 5.5 m/s Veden tyhjennysputkisto vuotaa. Vesisyötön sulkuhana kiinni. Tyypit REflow: pumpun sulake F5 tai pumppu viallinen. Laitteiston mitoitusvirhe (teho riittämätön). Riittämätön veden syöttö. Veden virtauksen säätöventtiilit väärin säädetty. Tyypit SH2 -ohjaysyksiköllä: Tehonrajoitus aktivoitu. Ei kostutuspyyntöä. Veden syöttöpaine liian korkea (vain flow SC). Lukituspiiri auki (rajoitushygrostaatti, puhallinlukitus, jne. katkaissut toiminnan). Asentakaa pisaranerotin tai pudottakaa ilmavirtausnopeutta. Tarkastakaa/tiivistäkää tyhjennysputkisto. Avatkaa sulkuhana. Tarkista/vaihda sulake F5 tai kiertovesipumppu. Ottakaa yhteyttä Condair maahantuojaan. Tarkastakaa vesisyöttö, lisätkää syöttöpainetta. Säädä virtauksen säätöventtilien virtaus oikeaksi (kts. venttiilien erillinen säätöohje). Poistakaa tehonrajoitus käytöstä (kts. erillinen SH2-yksikön käyttöohje) Tarkista ohjausviesti. Säädä syöttöpaine 1.5 bariin. Tarkista lukituksen komponentit. Huomautus: SH2 -ohjausyksiköllä varustetuissa laitteistoissa (flow SC, REflow C ja REflow SC) toiminnanaikaiset häiriöilmoitukset esitetään ohjausyksikön näytössä. Tiedot ja toimenpiteet on esitetty SH2 -ohjausyksikön erillisessä käyttöohjeessa.

Sumuttava kostutin Asennus- ja käyttöohjeet

Sumuttava kostutin Asennus- ja käyttöohjeet BRAUTEK OY Ylistörmä 4H 02210 Espoo puh. 09-8678470 fax. 09-8041003 e-mail. brautek@brautek.fi www.brautek.fi Sumuttava kostutin Asennus- ja käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi

Lisätiedot

Condair CP3mini. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet ASENNUSOHJEET 2549954 FI 0909

Condair CP3mini. Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet ASENNUSOHJEET 2549954 FI 0909 Condair CP3mini Elektroditoimiset höyryilmankostuttimet ASENNUSOHJEET 2549954 FI 0909 Sisällysluettelo 1 Esittely 4 1.1 Aivan aluksi 4 1.2 Asennusohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuusohjeet 6 3 Laitekuvaus

Lisätiedot

Condair CP2 Tekninen aineisto

Condair CP2 Tekninen aineisto Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto 1115943 SF Brautek 0210 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus 6 3.1 Laiteversiot

Lisätiedot

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 Defensor PH15/PH15A Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Käyttöohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuus 6 3 Tuotekuvaus 8

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIKOSTUTIN SUORAAN HUONETILAN KOSTUTUKSEEN. Asennus- ja käyttöohjeet

ULTRAÄÄNIKOSTUTIN SUORAAN HUONETILAN KOSTUTUKSEEN. Asennus- ja käyttöohjeet ULTRAÄÄNIKOSTUTIN SUORAAN HUONETILAN KOSTUTUKSEEN RB/P-D Asennus- ja käyttöohjeet suomi Sisältö Sivu 1. Yleistä 1-2 1.1 Huomautus 1 1.2 Fysikaaliset perusteet 1 1.3 Ultraäänikostuttimen toiminta 1-2 2.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

CAPTURE AT SOURCE KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE SUOMI. Tämä käyttöohje koskee ainoastaan osanumeron Filter MaxDX suodatinta.

CAPTURE AT SOURCE KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE SUOMI. Tämä käyttöohje koskee ainoastaan osanumeron Filter MaxDX suodatinta. KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE SUOMI CAPTURE AT SOURCE Tämä käyttöohje koskee ainoastaan osanumeron Filter MaxDX suodatinta. NO. 4845 / -- Asentaminen Toimintakuvaus Käynnistys Käyttötarkoitus Asetukset

Lisätiedot

KORIKULJETINASTIANPESUKONE

KORIKULJETINASTIANPESUKONE KORIKULJETINASTIANPESUKONE WD-151E - WD-421E 4246211, 4246212, 4246213, 4246214, 4246215, 4246216, 4246217, 4246218, 4219100, 4219102 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 01.05.2010 Rev. 1.0 Käännös valmistajan

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje YHDISTELMÄASTIANPESUKONE WD-12 Asennus- ja käyttöohje Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta Rev 1.0 Alkaen 201304 2027116 SISÄLLYSLUETTELO 2. Yleistä...4 2.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...4

Lisätiedot

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä TFI-MLP-D1310 Munters Europe AB 2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmä... 1 1.2 Tietoja tästä käyttöohjeesta...

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS PW 121C PW 136C PW 145C IP 1210S IP 1360S IP 1450S

FI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS PW 121C PW 136C PW 145C IP 1210S IP 1360S IP 1450S FI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS PW 121C PW 136C PW 145C IP 1210S IP 1360S IP 1450S 3 4 5 10 4 5 2 6 7 8 9 12 1 13 14 11 27 17 28 11 18 22 19 L 23 20 24 21 1 A 2 D 2 1 F C E 2 G 3 4 M N 5 b 1 6 FI ALKUPERÄISTEN

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Paineenpitoasema Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Tila 06/11 Sisällysluettelo Yleistä Asennus Yleiskuva, ohjausyksikön tyyppimerkintä 3 Ohjauspaneeli 4 Yleiset turvallisuusohjeet 5 Toimituksen laajuus

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Käyttöohjekirja Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten

Käyttöohjekirja Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten Käyttöohjekirja Tuote no. 790 119 762 Automaattiohjauksella varustettu puskuhitsauskone muoviputkia varten GF 160 CNC GF 250 CNC GF 315 CNC GF 400 CNC GF 500 CNC GF 630 CNC Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Wilo-Control SC-Fire Electric

Wilo-Control SC-Fire Electric Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Electric fi Asennus- ja käyttöohje 2 539 954-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I ON

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie 20 01720 VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50. Edition 01.08 ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET

Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie 20 01720 VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50. Edition 01.08 ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie 20 01720 VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50 Edition 01.08 ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET Sisällysluettelo 1. Laitteen tyyppimerkintä... 9 2. Osat ja toimintaperiaate...

Lisätiedot

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Käsikirja - Finnish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Huomaa Tämä käsikirja soveltuu koko sarjaan. Tilausnumero

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio 2.0 - R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot