UUDEN OPISKELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN OPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPAS

2 Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja ravitsemisala Kuopio Taitto Kristiina Ahlberg Painopaikka Kopijyvä Oy Kuopio 2010

3 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPAS LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA MATKAILU- JA RAVITSEMISALA KUOPIO Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma

4 4 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA OPPIMINEN JA OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Restonomiopintojen luonne Opiskelumuodot Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Kansainvälistyminen Aikuiskoulutus OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TUKIPALVELUT Tiedottaminen Opintojen ohjaus ja tuutoritoiminta Opiskelijapalvelut IT-palvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Opiskeluterveydenhuolto Opintopsykologi Oppilaitospastori Opiskelijakunta Savotta ja opiskelijayhdistys Kuopion restonomiopiskelijat KUREO ry TYÖJÄRJESTYS RESTONOMIOPINTOJEN KULKU Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittautuminen Opintojakson suorittaminen Tenttikäytänteet Tietokoneen ja A-ajokortit Arvointi Opintojen hyväksilukeminen Tutkintotodistus MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUSOHJELMAT Restonomin työelämävalmiudet Restonomin ammatillisen kasvun portaat Restonomin tutkinnon rakennekaavio Koulutusohjelmat Tutkinnon rakenne Matkailun koulutusohjelman opintojaksotaulukko Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman opintojaksotaulukko TUTKINTOSÄÄNTÖ HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT JA TYÖTILAT Sairaalakadun kampus Opetuskeittiötilat... 32

5 HYVÄ OPISKELIJA! Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueelle. Monialaisella osaamisalueellamme opiskelee noin 2000 opiskelijaa: liiketalouden, matkailu- ja ravitsemisalan, muotoilun ja viestinnän, tietojenkäsittelyn, musiikin ja tanssin ammattilaiseksi. Opiskeluasi edistävät ja tukevat noin 150 korkeakoulutuksen asiantuntijaa. Toimimme Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa. 5 Meiltä valmistuvat tradenomit, restonomit, muotoilijat, medianomit, tanssinopettajat, musiikkipedagogit ja IT-tradenomit työllistyvät hyvin alansa tehtäviin, myös kansainvälisesti. Toiminnassamme tärkeitä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun arvot: asiakaskeskeisyys, asiantuntijuus ja yhteisöllisyys. Toimimme siis asiakaskeskeisesti yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Asiantuntijaorganisaatiomme toiminnassa korostuu edelläkävijyys ja verkostomainen työskentely. Opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisöllisyys perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Savonia-ammattikorkeakoulu on rohkea uudistaja ja kehittäjä. Sen monipuolisuutta ja vaikuttavuutta voidaan kuvata seuraavasti: Panostamme koulutuksessa työelämälähtöisyyteen, erityisesti alueen pk-yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön, kansainvälisyyteen ja opiskelijalähtöisiin opetusmenetelmiin. Opiskelijoillamme on mahdollisuus opintojen aikana kehittää osaamistaan alansa projekti-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Toivon Sinulle opiskelun ja oppimisen elämyksiä! Kaija Sääski osaamisaluejohtaja

6 1 OPPIMINEN JA OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Restonomiopintojen luonne Savonia-ammattikorkeakoulussa voi suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon kahdessa koulutusohjelmassa: matkailun koulutusohjelma ja hotellija ravintola-alan koulutusohjelma. Molemmista koulutusohjelmista valmistuneiden tutkintonimike on restonomi (amk). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta. Koulutusohjelmat valmentavat opiskelijaa matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntijatehtäviin sekä kotimaassa että ulkomailla. Valmistuneilla restonomeilla on ammattialansa vahva asiantuntemus, kriittinen ja kehittävä työote sekä valmiudet ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen. Opinnoissa painotetaan myös viestintä- ja kielitaitoa, kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä, yhteistyötaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Koulutusta suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. Näin varmistetaan, että koulutus vastaa työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita. Yhteistyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, osaamisen jakamiseen ja yhdessä oppimiseen. Opiskelu ammattikorkeakoulussa on aktiivista tiedonrakentamista, jossa opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan, työstään ja ympäristöstään. Opiskelijan yksilöllisyys otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Opetusta, opiskelua ja oppimista ohjaavat Savonia-ammattikorkeakoulun strategia, opetuksen ja opiskelun ohjelma sekä eurooppalaiselle korkeakoulutukselle asetetut tavoitteet. Itsenäiset ja ohjatut harjoitukset Ohjatut harjoitukset ovat osa opintojaksoille varattua lähiopetusaikaa, kun taas itsenäiset harjoitukset opiskelijan oletetaan tekevän muuna aikana. Yksilötyönä tehtävien harjoitusten lisäksi opintoihin liittyy myös ryhmätyönä tehtäviä harjoituksia. Opintojakson toteutussuunnitelmassa määritellään harjoitusten aikataulut sekä vaikutus opintojakson arviointiin. Työelämän käytäntöihin tutustuminen Käytäntöön tutustuminen auttaa opiskelijaa löytämään yhteyksiä asiantuntijatyölle tyypillisiin yhteisöihin ja tutustumaan työelämäyhteistyöhön. Työelämän käytäntöihin voidaan tutustua esimerkiksi vierailevien luennoitsijoiden, ekskursioiden sekä messu- ja yrityskäyntien avulla. Verkko-opiskelu Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain verkko-opiskeluna. Nämä opintojaksot ilmoitetaan vuosittain HOPS-valintojen yhteydessä. Verkko-opiskelussa lähiopetuksen määrä on vähäinen tai sitä ei ole ollenkaan. Savonia-ammattikorkeakoulun opetustarjonnan lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoja Virtuaaliammattikorkeakoulussa (www.amk.fi). Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen Opintoihin kuuluu myös opiskelijan itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä. Osa opintojaksoista voidaan suorittaa kirjatenttinä tai laatimalla kirjallisuuteen pohjautuva raportti, essee tai vastaava kirjallinen tuotos. 1.2 Opiskelumuodot Opiskelumuodot vaihtelevat tarkoituksenmukaisesti kulloisenkin opiskeltavan asian ja oppimistavoitteen mukaan. Lukujärjestykseen merkittyjen lähiopetustuntien lisäksi opinnot vaativat itsenäistä opiskelua, mutta opiskelijan itsenäisen työn määrä voi vaihdella suuresti eri opiskelumuotojen välillä. Opinnot on suunniteltu niin, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa vuodessa keskimäärin 60 opintopistettä, joka opiskelijan työmääränä tarkoittaa 1600 tunnin opiskelua. Opiskelijan lukuvuoden aikana suorittama opintojen määrä voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti poiketa tästä. Opintojaksojen toteutustavat, arviointiperusteet sekä suunnitelma opintojaksolle varatun ajan käytöstä esitetään kunkin opintojakson toteutussuunnitelmassa. Se käydään läpi opintojakson alussa ja löytyy myös opintojakson Moodlekurssilta. Luennot Luento-opetuksen määrä vaihtelee opintojaksoittain. Tyypillisesti lukujärjestyksiin merkittyä luento-opetusta on noin 12 oppituntia/opintopiste. 1.3 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) Ammattikorkeakoulun toimintaan kuuluu myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). Käytännössä tämä on ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä (Ammattikorkeakoululaki 2003, 4 ). Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä opetus liittyvät ammattikorkeakoulussa kiinteästi toisiinsa esim. opinnäytetöiden, harjoittelun ja projektien kautta. Ammattikorkeakoulun TKI-työssä opiskelija voi - tehdä opinnäytetyötä - suorittaa projektiopintoja - toimia tutkimus- ja kehittämistehtävissä harjoittelijana - syventää ja laajentaa ammatillisia opintoja ja oppia soveltamaan ammattialan tietoa käytäntöön - oppia tutkimustaitoja - oppia projektityötaitoja - saada hyödyllisiä yritys- ja sidosryhmäkontakteja - saada käytännön työkokemusta.

7 1.4 Kansainvälistyminen Matkailu- ja ravitsemisalalla panostetaan voimakkaasti kansainvälistymisen kehittämiseen, sillä alalla vaaditaan erityisen paljon kansainvälistä osaamista. Kansainvälisyys läpäisee koko toimintaamme. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa yksi keskeinen tehtävämme on alueen yritysten kansainvälisyyden edistäminen. Opiskelijaa ohjataan sisällyttämään kansainvälisyys osaksi omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Kansainvälisen toiminnan keskeisimpiä muotoja ovat opiskelija- ja harjoittelijavaihdot, opettaja- ja asiantuntijavaihdot, intensiivikurssit Suomessa ja ulkomailla sekä kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet. Savonian liiketoiminta- ja kulttuurialalla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto mm. Ruotsissa, Saksassa, Itävallassa, Englannissa, Irlannissa, Italiassa, Hollannissa, Ranskassa, Espanjassa, Maltalla, Norjassa, Tanskassa, Romaniassa, Bulgariassa, Unkarissa, Puolassa, Latviassa, Venäjällä, Liettuassa ja Kiinassa. Lisäksi teemme yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa ja toimimme aktiivisesti alojemme erilaisten kansainvälisten järjestöjen ja organisaatioiden jäsenenä. Opiskelijoita kannustetaan opintojen ja harjoittelun suorittamiseen ulkomailla vaihto-ohjelmien kautta. Opiskelua ja harjoittelua ulkomailla tuetaan EU:n rahoitusohjelmien ja opetusministeriön erillismäärärahojen avulla. Tukien määrät vahvistetaan vuosittain. Lisäksi opiskelijalla on oikeus samoihin opintososiaalisiin etuihin, jotka hän saa Suomessakin (opintoraha, asumistuki ja valtion takaama opintolaina), kun ulkomailla suoritettavat opinnot ovat osa ammattikorkeakoulututkintoa. Opiskelijan kansainvälistymisen mahdollisuutena tuetaan myös kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä. Opiskelu yhdessä ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden kanssa on mahdollista englanninkielisillä opintojaksoilla, ja monikulttuurisuus opinnoissa toteutuu myös lukuisien ulkomaalaisten vierailevien luennoitsijoiden ansiosta. Opiskelijan kansainvälistyminen on mahdollista myös kotimaassa. 1.5 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutustarjonta tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun työn ohessa. Opiskelu voi tähdätä restonomin tutkintoon, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai erikseen suunnitellun opintokokonaisuuden suorittamiseen (erikoistumisopinnot). Aikuiskoulutuksessa suoritettavat opinnot pyritään mahdollisuuksien mukaan kytkemään opiskelijan oman työn kehittämiseen Restonomiopinnot Savonia-ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä voi restonomitutkinnon suorittaa myös monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opinnot muodostuvat kerran kuukaudessa toteutettavista lähiopetusjaksoista ja itsenäisesti opiskeltavista etäopiskelujaksoista. Käytännön työ ja projektityöskentely liitetään osaksi opintoja. Ammatillisten opintojen painopistealueet vaihtelevat vuosittain aikuiskoulutuksena toteutettavissa koulutusohjelmissa. Opinnot suoritetaan kulloinkin voimassaolevan opetussuunnitelman mukaan Erikoistumisopinnot Erikoistumisopinnot on tarkoitettu suoritettavaksi ammattikorkeakoulututkinnon ja riittävän työkokemuksen jälkeen. Ne toteutetaan monimuotoisesti siten, että lähipäiviä on yleensä 2 3 kuukaudessa. Laajuudeltaan erikoistumisopinnot ovat opintopistettä. Matkailu- ja ravitsemisalalla erikoistumisopintoja on järjestetty mm. hyvinvointimatkailun ja Venäjä-osaamisen aihepiireistä. Erikoistumisopinnot ovat soveltuvin osin hyväksiluettavissa mahdollisissa myöhemmissä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot Savonian matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä voi suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa. Koulutusohjelmasta valmistuneen tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK). Koulutusohjelman laajuus on 90 op, ja sen voi suorittaa työn ohessa noin kolmessa vuodessa. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Opinnot vahvistavat työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa julkisiin tehtäviin ja virkoihin saman pätevyyden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuus on restonomitutkinnon suorittaneella, jolla lisäksi on vähintään kolmen vuoden työkokemus Avoin ammattikorkeakoulu Avoin ammattikorkeakouluopiskelu on Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaista opiskelua. Sen avulla voi tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun ja opiskella etukäteen opintojaksoja myöhemmin suoritettavaa tutkintoa varten. Tutkinnon suorittaneet ja työelämässä toimivat voivat päivittää tietoja ja taitoja sekä kehittää ja syventää ammatillista osaamista. Matkailu- ja ravitsemisala tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina opintojaksoja, jotka ovat restonomin tutkinnon osia. Opintojaksoja voidaan järjestää myös erillistoteutuksena, jolloin ryhmä koostuu kokonaan avoimen amk:n opiskelijoista. Tietoja avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta on Savonia-ammattikorkeakoulun internetsivuilla www. savonia.fi/amk. 7

8 2 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TUKIPALVELUT Tiedottaminen Matkailu- ja ravitsemisalan ajankohtaisista asioista tiedotetaan Moodlen tiedotuskurssilla Reston Reppu sekä sähköpostilla. Opiskelijan tulee seurata näitä tiedotuskanavia aktiivisesti. Savonian henkilöstö ei käytä tiedottamiseen opiskelijoiden henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita. Myös koko Savonia-ammattikorkeakoulua koskevat asiat tiedotetaan opiskelijoille ensisijaisesti Moodlen tiedotuskurssilla (Savonia-amk Opiskelijat Yhteiset asiat) sekä sähköpostilla. Tarvittaessa opiskelija saa tietoja ja ohjausta myös henkiökohtaisesti. Henkilökohtaisia tapaamisia varten opettajilla on viikoittaiset tapaamisajat, jotka ilmoitetaan Reston Reppu tiedotuskurssilla Moodlessa. Tapaamisajan voi sopia opettajan kanssa myös sähköpostitse. Opiskelijoille järjestetään tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista jokaisen lukuvuoden alussa sekä tarpeen mukaan. 2.2 Opintojen ohjaus ja tuutoritoiminta Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa yksilö- ja ryhmäohjauksen keinoin. Ohjauksella tuetaan opiskelu- ja urapolun löytymistä ja työllistymistä ammatillisten tehtäväalueiden tuntemuksen ja itsetuntemuksen kautta. Opintojen alussa ohjaus painottuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen, oman oppimistyylin tunnistamiseen ja sen soveltamiseen omaan ammatilliseen kehitykseen. Opintojen edetessä sekä niiden loppuvaiheissa painottuu uraohjaus, jolla tuetaan asiantuntijuuden suuntautumista ja työelämävalmiuksien kehittymistä sekä työllistymistä. Kaiken ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelijan oman ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan arviointia ja parantaa siten valmiuksia jatkuvaan oppimiseen. Jokainen opiskelija kuuluu pienryhmään, jolla on oma opettajatuutori sekä vertaistuutoreina 1-2 vanhempaa opiskelijaa. Ohjausta ja neuvontaa antavat myös opinto-ohjaajat, yliopettajat, opettajat, kansainvälisyystoiminnasta vastaavat henkilöt, harjoittelun ohjaaja ja opintojen loppuvaiheessa opinnäytetyön ohjaaja sekä opiskelijapalvelujen henkilökunta. Opinto-ohjaaja Anna-Maria Saarela 2.3 Opiskelijapalvelut Sairaalakadun kampuksen Opiskelijapalvelut sijaitsee rakennuksessa 1. Opiskelijapalvelujen henkilökunta antaa tietoja ja ohjeita mm. seuraavissa asioissa: yleinen neuvonta opiskelijatodistukset todistukset esim. VR:n, Matkahuollon ym. alennusten saamiseksi opintososiaaliset edut opintorekisteriotteet 2.4 IT-palvelut Opintojensa alussa opiskelijoiden kanssa käydään läpi ohjatusti Savonia-AMK:n it-ympäristö sekä Savonia-AMK:n opiskelijoillensa tarjoamat it-palvelut. Opiskelija täyttää opintojensa alussa tietoverkon käyttölupa-anomuksen ja sähköisen oppimateriaalin käyttösopimuksen, jonka jälkeen hänelle jaetaan tunnukset Savonia-AMK:n it-palveluihin. Käyttäjätunnukset ja salasanat Savonia-amk:n tietokoneiden käyttö vaatii jokaiselta käyttäjältä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ne annetaan opiskelijoille opintojen alussa orientaatio-opintojen yhteydessä. Salasana on vähintään 10 merkkiä pitkä ja henkilökohtainen. Samoilla tunnuksilla, joilla opiskelijat kirjautuvat tietokoneille, kirjaudutaan myös sähköpostiin (Outlook), verkko-oppimisympäristöön (Moodle), tilavarausjärjestelmään (Asio) ja vide-oneuvotteluohjelmaan (Adobe Connect) sekä kotoa käsin SSL-palveluun, joka mahdollistaa tiedostojen siirtämisen koulun verkon ja kotikoneen välillä. Opiskelijan tulee vaihtaa näiden järjestelmien yhteinen salasana kaksi kertaa vuoden aikana. Salasanan vaihtamisesta muistutetaan opiskelijoita erikseen automaattisesti. Opipal-palautejärjestelmä käyttää samaa käyttäjätunnusta kuin edelliset, mutta siihen pyydetään ensimmäisellä kirjautumiskerralla erillinen salasanansa. WIP-opintosuoritusrekisteriin on oma erillinen tunnus ja salasana. Savonian verkko ja levyasema Savonia-amk:n kaikissa koulutusyksiköissä on käytössä yhteinen Windows-toimialue, joka on nimeltään Savonia-amk. Kaikki käyttäjät voivat kirjautua Savonia-amk:n verkkoon omilla tunnuksillaan minkä tahansa kampuksen miltä tahansa työasemalta. Opiskelijan tärkeimpiin tietoverkon resursseihin kuuluvat levyasemat, jotka ovat näkyvillä Savonia-AMK toimialueelle kirjauduttaessa: Z-asema on jokaisen käyttäjän henkilökohtainen levyasema W-asema on jokaisen käyttäjän henkilökohtainen omien www-sivujen tallennuspaikka Matkailu- ja ravitsemisalan tietokoneet ja ohjelmat Matkailu- ja ravitsemisalan yksikön opiskelijoiden käytössä on Sairaalakadun kampuksen rakennuksessa 2 noin 100 työasemaa. Työasemissa on Microsoftin Windows 7 -käyttöjärjestelmä ja Office työkaluohjelmapaketti sekä Microsoftin Forefront-virustorjunta. Lisäksi työasemissa on yksikkökohtaisesti muita sovellusohjelmia - matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä mm. Aromi-ruokahuolto-, Hotellinx Suite -hotellivaraus- ja Photoshop Elements -kuvankäsittelyohjelmat. Lisäksi opiskelijoiden käytössä Sairaalakadun kampuksella ovat myös muiden kampuksen rakennusten opiskelijakäyttöön tarkoitetut tietokoneet. Langaton verkko Savonia-amk:n opiskelijat voivat kirjautua Savonia-amk:n tietoverkkoon langattomasti omalla kannettavalla tietoko-

9 neellaan. Kirjautumalla tähän Savonia-nimiseen langattomaan verkkoon opiskelijalla on myös omat levyasemansa käytössä omalla kannettavallaan. Toinen kampusten langaton verkko, nimeltään eduroamweb, on tarkoitettu lähinnä kampuksella vierailevia henkilöitä varten. Tulostaminen Opiskelijoilla on käytettävissään 150 sivun tulostuskiintiö/ lukukausi. Tulostuskiintiöt eivät siirry seuraavan lukukauden kiintiöön. Tulostuskiintiöt asetetaan 150 sivuun lukukausien alussa. Opinnäytetyön tekijät saavat käyttöönsä 250 sivun lisätulostuskiintiön. Outlook -sähköposti Sähköpostiohjelmana Savonia-amk:ssa on Microsoftin Exchange/Outlook, jonka selainpohjainen versio löytyy osoitteesta https://posti.savonia.fi. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa missä X on opiskelijan etunimen ensimmäinen kirjain. Outlookin osoitekirjasta löytyy koko ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden sähköpostiosoitteet. WIP-opiskelijahallinto-ohjelma Opiskelijahallinto-ohjelman internetpohjainen opiskelijaversio löytyy osoitteesta WIPin käyttö: - opintojaksoille ilmoittautuminen - opintorekisterin ja arvosanojen tarkasteleminen - opintorekisteriotteen tulostaminen Moodle-verkko-oppimisympäristö Savonia-amk:ssa on käytössä Moodle-verkko-oppimisym-päristö. Moodleen pääset osoitteesta https://moodle.sa-vonia.fi, ja siihen kirjaudutaan omalla kampuskäyttäjätun-nuksella ja salasanalla. Ennen ensimmäistä kirjautumista Moodleen tulee käyttäjän käydä vaihtamassa kerran salasanansa. Moodlen Reston Reppu tiedotuskurssi on koulun pääasiallinen tiedotuskanava matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoille. Myös koko Savoniaa koskevista asioista opiskelijoita tiedotetaan Moodlen Savonia-amk Opiskelijat Yhteiset asiat kurssin kautta. Matkailu- ja ravitsemisalan kaikilla opintojaksoilla on Moodlessa oma kurssinsa. Se sisältää vähintään opintojakson perustiedot ja toteutussuunnitelman. Opettajat antavat rekisteröitymisavaimen omien opintojaksojensa Moodle-kursseille. IT-tuki Ensisijaisesti it-asioissa apua kannattaa pyytää Savonian Service Deskistä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen täydentämällä vikakuvauslomakkeen osoitteessa sd.savonia.fi tai puhelimitse numeroon Matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä it-asioita hoitaa Mika Siiskonen, jonka työhuone on 2-rakennuksen 1. kerroksessa (huone 1012). 2.5 Kirjasto- ja tietopalvelut Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto. Se on osa oppimisprosessia ja tukee amk:n tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kirjasto toimii itsenäisen tiedonhankinnan ja opiskelun oppimisympäristönä ja edistää informaatiolukutaidon kehittymistä tarjoamalla ajantasaiset painetut ja elektroniset kokoelmat ja palvelut. Kokoelma painottuu koulutusohjelmien ja osaamisalueiden mukaisesti hyvinvointiosaamiseen, liiketoiminta- ja kulttuuriosaamiseen sekä teknologia- ja ympäristöosaamiseen. Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto muodostuu kolmella paikkakunnalla toimivasta seitsemästä kampuskirjastosta: Iisalmen kampuskirjasto Kuopion Muotoiluakatemian Taitemian kirjasto Opistotien kampuskirjasto Pelastusopiston kirjasto Sairaalakadun kampuskirjasto Sibelius-Akatemian Kuopion osaston kirjasto Varkauden kampuskirjasto Aineiston lainaamiseen tarvittavan kirjastokortin saa ensimmäisellä lainauskerralla todistettuaan henkilöllisyytensä. Asiakas saa samalla lainausoikeuden kaikkiin Savonian kampuskirjastoihin. Sisäisen postin välityksellä kampuskirjastojen kokoelmat ovat maksutta kaikkien amk:n opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä. Aineistojen laina-ajat vaihtelevat 3 vuorokaudesta 4 viikkoon. Kaikki aineisto ei ole lainattavissa. Verkkokirjastossa voi tehdä aineistohakuja Aapeli-tietokannasta ja amk:n Nelli-portaalista. Nelli on tiedonhakupalvelu, joka tarjoaa yhden käyttöliittymän kautta pääsyn monipuolisiin verkkoaineistohin, kuten kirjastojen kokoelmatietoihin, elektronisiin lehtiin ja kokotekstitietokantoihin. Nellin aineistoja opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää sekä amk:n tiloissa että kotikoneelta kirjautumalla henkilökohtaisilla verkkotunnuksilla. Kirjasto perehdyttää opiskelijoita etsimään ja hyödyntämään tietoa etenkin kirjaston tarjoamien sähköisten palvelujen kautta järjestämällä tiedonhankinnan ryhmäopetusta opintojen eri vaiheissa. Myös henkilökunnalle järjestetään koulutusta. Opiskelijoilla ja henkilökuntaan kuuluvilla on mahdollisuus saada oman alansa informaatikolta henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta. Kampuskirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot sekä käyttösäännöt ja hinnasto. löytyvät kirjaston kotisivulta portal.savonia.fi/amk/kirjasto. Lisätietoja saa aina myös kirjastojen asiakaspalveluista. 2.6 Opiskeluterveydenhuolto Savonian opiskelijoille tarkoitetut terveyspalvelut löydät Sairaalakadun kampukselta, rakennus 5, 2. krs - terveydenhoitaja Riitta Holopainen, puh. (017) ajanvaraus puhelimitse ma-pe vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe lääkärin vastaanotto terveydenhoitajan kautta ja hänen lähetteellään; aikoja rajoitetusti. 9

10 10 Nopeimmin saat ajan oman kuntasi terveyskeskuksen kautta; esim. Kuopiossa alueesi mukaiselle Kuopion kaupungin omalääkärille (kuopio.fi > Asukas > Terveys > Lääkäri) Lisätietoja terveyspalveluista löydät Moodlen Repusta sekä oman kuntasi kotisivuilta. 2.7 Opintopsykologi Opiskeluaikana voi tulla vastaan hetkiä, jolloin kaipaa lisätukea opiskelujen etenemisen tai oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Savonia-ammattikorkeakoulussa työskentelee opintopsykologi Riikka Simonaho, jonka tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujuvaa etenemistä sekä antaa ohjausta opiskeluihin liittyvissä haasteissa ja ongelmatilanteissa. Opintopsykologipalvelun tarkoituksena on tarjota lisätukea ja täydentää mm. opettajatuutoreiden ja opinto-ohjaajien tarjoamaa ohjausta. Opintopsykologin kanssa voi tulla keskustelemaan erilaisista opiskeluun ja jaksamiseen liittyvissä ongelmissa. Keskusteluista voi olla apua, jos haluat kehittää opiskelutaitojasi, pohtia tavoitteitasi tai koet vaikeuksia ajankäytön ja motivaation ylläpitämisen kanssa, tai mikäli oppimisvaikeuteen, mielialaan, jännittämiseen tai elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat hankaloittavat opiskeluasi. Opintopsykologi tarjoaa lyhytkestoista, luottamuksellista ja maksutonta keskustelutukea. Käyntien tavoitteena on yhdessä jäsentää opiskelun esteitä ja löytää uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Opintopsykologin työhön kuuluvat myös erilaiset ryhmät sekä mahdollisesti kursseja. Näistä ilmoitetaan erikseen. Opintopsykologille voi varata ajan sähköpostitse riikka. Kuopiossa opintopsykologin työskentelytilat ovat Sairaalakadun kampuksella. 2.8 Oppilaitospastori Oppilaitospastori Raimo Hakkaraisen kanssa voit keskustella luottamuksellisesti ihmissuhdeasioista, opiskeluvaikeuksista, elämänkriiseistä, omasta tulevaisuudestasi tai muista sinulle tärkeistä asioista. Oppilaitospastorin vastaanotto on tiistaisin kello Hiljaisessa huoneessa (2-0001). Voit myös varata ajan sähköpostitse 2.9 Opiskelijakunta Savotta ja opiskelijayhdistys Kuopion Restonomiopiskelijat KUREO ry SAVOTTA: Etuja ja edunvalvontaa opiskelijoille Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta tunnetaan myös lyhenteellä SAVOTTA. Opiskelijakunta on opiskelijoiden itsenäisesti hallitsema, sitoutumaton edunvalvontaja palvelujärjestö. SAVOTTA toimii kaikkien opiskelijoiden edunvalvojana Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta ei ole varsinainen yhdistys vaan ammattikorkeakoululailla säädetty lakisääteinen julkisyhteisö. Keväällä 2010 opiskelijakunnan jäsenenä oli n Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Kaikki opiskelijat saavat opiskelijakortin, joka toimii tunnistautumisessa mm. kirjastossa ja ruokailussa. Opiskelijakorttikuvaukset järjestetään heti opiskelun alettua. Kun liityt jäseneksi, saat opiskelijakorttiisi lukuvuositarran, joka tekee opiskelija- kortista virallisen opiskelijakortin myös Savonian ulkopuolella kaikissa opiskelija-alennuksissa. Lukuvuosittain vaihtuvalla tarralla osoitetaan myös kortin voimassa olo. Jäseneksi opiskelijakuntaan voivat liittyä kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Jäseneksi liittymällä saat alennusten lisäksi muita rahanarvoisia etuja, kuten mm. Savon Sanomien kuukauden ilmaisen tutustumisjakson sekä opiskelijakalenterin joka lukuvuosi. Jäsenasiat hoidat kuntoon Sairaalakadun kampuksella helpoiten opiskelijakunnan kahvilassa cafesavottassa. CafeSAVOT- TA tarjoaa jäsenille huomattavia etuja esim. kahvista ja teestä. Opiskelijakunnan jäsenyydestä hyödyt myös edullisten kopioiden ja oppikirjojen muodossa. Oppikirjat lupaamme toimittaa jäsenille Kuopion edullisimpaan hintaan. CafeSAVOTTAa kehitetään opiskelijoiden omana olohuoneena, jossa tulevan syksyn aikana järjestetään erilaisia peli- ja kerhoiltoja. Matkailu- ja ravitsemisalan tuutorit sekä koulutusalan oma opiskelijayhdistys KUREO ry auttavat Sinua uuden koulun rutiinien oppimisessa. Uuden opiskelijan mielessä pyörii varmasti useita kysymyksiä, joihin me opiskelijakunnan ja opiskelijayhdistyksen väki sekä tuutorit mielellämme vastaamme. Toivomme opiskeluajastasi antoisaa ja toivotamme Sinut kerran tervetulleeksi mukavaan porukkaan! Lisätietoja opiskelijakunnan toiminnasta ja jäseneduista Sähköposti: Internet-sivut: SAVOTTA on myös Facebookissa. Kuopion restonomiopiskelijat KUREO ry KUREO on restonomiopiskelijoiden koulutusalajärjestö, joka kuuluu osana Savonia- ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAan. KUREOn tehtävänä on hoitaa ensisijaisesti restonomiopiskelijoiden etua yhteistyössä SAVOTAn kanssa. Toimintaa johtaa kerran vuodessa yhdistyksen kokouksessa valittava yhdistyksen puheenjohtaja ja yhdistyksen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen toiminta on monipuolista. Hallituksen jäsenille on jaettu vastuualueiksi seuraavien tehtävien hoitaminen: koulutuspolitiikka sosiaalipolitiikka liikunta huvi- ja virkistystoiminta kansainvälisyyspolitiikka tuutoritoiminta. Huvi- ja virkistystoiminta on tärkeä ja näkyvä opiskelijatoiminnan osa-alue. Huvi- ja virkistystoimintaa opiskelijayhdistys järjestää mahdollisuuksien ja opiskelijoiden toivomusten mukaan. Toimimme yhteistyössä muiden kuopiolaisten oppilaitosten kanssa. Opiskelijatuutorit ovat aiempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka ohjaavat ja tukevat uusia opiskelijoita uuteen opiskelukaupunkiin, amk-opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Opiskelijatuutorit osallistuvat opintojen alkuorientaatioon mutta pitävät tuutoritupaa ja järjestävät ohjausta ja tapahtumia pitkin lukuvuotta. Tervetuloa mukaan toimintaan!

11 3 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA Ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa Opetus alkaa uusilla opiskelijoilla Lukuvuoden ajoitus: syyslukukausi alkaa intensiivijakso jatkavat opiskelijat aloittavat lukujärjestysjakso uudet opiskelijat aloittavat syysloma tenttijakso valmistumispäivä lukujärjestysjakso tenttijakso valmistumispäivä syyslukukausi päättyy joululoma kevätlukukausi alkaa lukujärjestysjakso tenttijakso talviloma lukujärjestysjakso valmistumispäivä kv-viikko tenttijakso valmistumispäivä kevätlukukausi päättyy

12 12 4 RESTONOMIOPINTOJEN KULKU 4.1Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen Uudet opiskelijat ilmoittavat opiskelunsa aloittamisesta heille lähetetyn hakukirjeen ohjeen mukaisesti. Jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat läsnä- tai poissaoleviksi lukuvuosittain määräpäivään mennessä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, menettää hän opinto-oikeutensa. Lisätietoja ilmoittautumiskäytännöistä ja määräpäivistä: > Opiskelijalle > Opiskelu Savoniassa. 4.2 Opintojaksoille ilmoittautuminen Valinnaisille opintojaksoille ilmoittaudutaan WIPissä, ja ilmoittautuminen on sitova. Opintoihin pakollisina kuuluville opintojaksoille opiskelijan ei tarvitse itse ilmoittautua WIPin kautta, vaan pakolliset opintojaksot merkitään opiskelijalle WIPiin suoritettaviksi opinnoiksi opiskelijapalveluissa. Kaikille opintojaksoille osallistuminen tulee vahvistaa olemalla paikalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla (poikkeustapauksessa otettava ennakolta yhteys opintojakson opettajaan). Ellet ole vahvistanut osallistumistasi opintojaksolle, nimesi poistetaan osallistujalistalta. Jos perustellusta syystä esimerkiksi kansainväliseen vaihtoon lähtemisen vuoksi - joudut muuttamaan HOPSvalintojasi etkä voi osallistua opintojaksolle, jolle olet ilmoittautunut WIPissä, ilmoita asiasta heti kampuksen opiskelijapalveluihin. Toisen ja kolmannen vuoden valinnaisille opintojaksoille ilmoittaudutaan WIPissä keväällä, kun opiskelija tekee HOP- Sinsa. Opintojaksoille, joille voidaan ottaa lisää osallistujia, voi jälki-ilmoittautua WIPissä kunkin lukujärjestysjakson ensimmäisen viikon aikana (ensimmäisen lukujärjestysjakson alussa kahden viikon aikana). Opintojaksoista, joille jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, ilmoitetaan Reston Reppu -tiedotuskurssilla Moodlessa. 4.3 Opintojakson suorittaminen Kunkin opintojakson suoritustavat käyvät selville toteutussuunnitelmasta, joka käydään läpi opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla. Toteutussuunnitelma löytyy myös jokaisen opintojakson Moodle-kurssilta. Suoritustapojen lisäksi toteutussuunnitelmasta käyvät selville opintojakson osaamistavoitteet, keskeinen sisältö, toteutustavat, arviointiperusteet sekä suunnitelma opiskeluun varatun ajan käytöstä. Opintojakson suoritustavat vaihtelevat opintojaksokohtaisesti, ja tavallisia suoritustapoja ovat Oppimistehtävät Oppimistehtävät voivat olla yksilö- tai ryhmätehtäviä. Ne tehdään lähiopetuksen rinnalla tai niiden loppuunsaattamiseen varataan aikaa vielä opintojakson lähiopetuksen päätyttyä. Oppimistehtävä on palautettava sovittuun päivään mennessä, ja se arvioidaan. Oppimistehtävän myöhästymisen seuraukset selvitetään kunkin opintojakson arviointiperusteissa. Tentit Opintojakso voidaan suorittaa osittain tai kokonaan tentin avulla. Tentit voivat olla tyypiltään esimerkiksi yksilö-, ryhmä-, aineisto- tai suullisia tenttejä. Jotkut opintojaksot voidaan suorittaa pelkästään kirjatenttinä tenttimällä määritelty kirjallisuus. Verkko-opiskelu Verkko-opiskelussa suoritustavat vaihtelevat opintojaksokohtaisesti, ja ne määritellään opintojakson toteutussuunnitelmassa. Oppimistehtävien ja tenttien lisäksi verkkoopiskelussa voidaan edellyttää mm. aktiivista osallistumista keskusteluihin ja erilaisten tuotosten tekemiseen. 4.4 Tenttikäytänteet Opintojakson ensimmäinen tentti järjestetään yleensä opetusjakson jälkeisellä tenttiviikolla. Opintojaksolle osallistuminen katsotaan tähän tenttiviikon tenttiin ilmoittautumiseksi, joten tähän tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tenttiviikon tentin lisäksi opiskelijalla on kaksi mahdollisuutta suorittaa tentti yleisinä tenttipäivinä. Huomaa, että kunkin opintojakson uusintatentit voi suorittaa vain ko. opintojaksoille määriteltyinä tenttipäivinä tai kesätenttipäivinä. Opintojaksokohtaiset tenttipäivät löytyvät Moodlen Repusta (Lukuvuosi ). Yleisten tenttipäivien tentteihin ilmoittaudutaan tenttikuorta käyttäen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kuori palautetaan opintotoimiston edustalla olevaan postilaatikkoon (Sairaalakadun kampus, rakennus 1). Jos opiskelija ei ole perunut tentti-ilmoittautumistaan viikkoa ennen tenttiä eikä saavu tenttitilaisuuteen, se lasketaan suorituskerraksi. Tämä koskee myös opintojakson lopussa järjestettävää ensimmäistä tenttitilaisuutta. Tästä säännöstä voidaan poiketa vain lääkärintodistuksella. Opiskelijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tenttitilaisuudessa. Näyttökokeiden ajankohdat sovitaan erikseen. Mikäli opiskelija ei saa opintojakson tenttiä hyväksytysti suoritettua kolmella yrityskerralla tai hän ei ole käyttänyt mahdollisuuksia ennen seuraavan syyslukukauden loppua, hän joutuu aloittamaan opintojakson opiskelun uutena opiskelijana. Silloin hänen on ilmoittauduttava uudelleen opintojaksolle ja otettava huomioon mahdolliset muutokset suoritusvaatimuksissa. Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran ko. opintojakson yleisinä tenttipäivinä tenttiajankohtana voimassa olevien suoritusvaatimusten mukaan. Korotusmahdollisuus on voimassa yhden vuoden ajan opintojakson suorituspäivästä. Yleiset tentit matkailu- ja ravitsemisalalla lukuvuonna Varmista ennen tenttiin ilmoittautumista, että suunnittelemasi uusintatenttipäivä on sovittu juuri kyseisen opintojakson yleiseksi tentiksi. Opintojaksokohtaiset tenttipäivät löytyvät Moodlen Repusta (Lukuvuosi ).

13 Yleiset tentit järjestetään klo seuraavina päivinä (viimeinen ilmoittautumispäivä on merkitty sulkuihin): Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (pe ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Kesätentit Ma (ma ) Ma (ma ) 4.5 Tietokoneen ja A-ajokortit Matkailu- ja ravitsemisalalla tarjotaan tietojenkäsittelyn opintoja pakollisina ja vapaasti valittavina opintoina. Opiskelija voi halutessaan liittää tietojenkäsittelyn opintoihinsa tietokoneen tai A-ajokortin. Koepäivät ja ilmoittautumiskäytännöt ilmoitetaan Moodle-verkkoympäristössä. Kun kaikki ajokorttitutkinnon osakokeet on suoritettu hyväksytysti, voi opiskelija lunastaa itselleen Tieken ajokorttitodistuksen. Todistuksen kirjoittamista varten opiskelijan on toimitettava opintorekisteriote, henkilötunnus, osoitetiedot ja 20 euron todistusmaksu koulutussuunnittelija Sirpa Hietalalle (Sairaalakadun kampus, rakennus 4, 1. krs). Todistus postitetaan opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen viikon kuluttua ja A-tutkintojen rakenteet ja tarkat suoritusvaatimukset ovat luettavissa osoitteessa 4.6 Arviointi Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaistentietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelma Arvosanat ovat kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) ja välttävä (1) sekä hylätty (0). Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty (S)/hylätty(0). Ammattikorkeakouluyksikkö pitää opintosuorituksista rekisteriä. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua suorituksesta. Voit seurata opintosuorituksiasi ammattikorkeakoulun WIP-opiskelijahallinto-ohjelman kautta ja tulostaa epävirallisen opintorekisteriotteen. Tarvittaessa voit saada suorituksistasi virallisen rekisteriotteen esim. opiskelijapalveluista. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta hänen opintosuoritukseensa. Hänellä on mahdollisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Arvioidut opintosuoritukset säilytetään kuuden kuukauden ajan tulosten julkaisemisesta. Arviointiin tai hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua. Oikaisupyyntö tehdään suullisesti tai kirjallisesti arvioinnin suorittaneelle tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneelle opettajalle. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen. Vastaus oikaisupyyntöön on annettava opiskelijalle 14 päivän kuluessa. Päätökseen edelleen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Tutkintolautakunnalle osoitetut oikaisuvaatimukset tulee toimittaa Opiskelijapalveluihin. Lisää tietoja ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä, kts. sivu Opintojen hyväksilukeminen Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Hyväksiluettavuutta arvioitaessa lähtökohtana on, että tutkinnon ja opetussuunnitelman vaatimukset täyttyvät. Hyväksilukupäätöstä tehtäessä otetaan huomioon opintojen laajuus, sisältö ja suoritettujen opintojen ikä sekä suoritettavan tutkinnon vaatimukset. Jos haluat hyödyntää aikaisempia opintoja restonomitutkintoosi, niin ano kaikki hyväksiluvut yhdellä kertaa opintojen alkuvaiheessa. Toisen asteen opintoja ei lueta hyväksi. Hyväksilukemista anotaan erillisellä lomakkeella. Anomukseen tulee liittää jäljennös todistuksista. Päätöksen hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee koulutusja kehittämispäällikkö pyydettyään tarvittaessa lausunnon ko. opintojaksoa opettavalta opettajalta. Päätöksestä ilmenee, mitä tutkinnon osia tai opintojaksoja suorituksilla korvataan. Hyväksiluetuista opinnoista ei anneta arvosanaa vaan merkintä H (= hyväksiluettu) tai K (= korvattu). Mikäli hyväksiluettu opintojakso on suoritettu ennen nykyisiä opintoja, merkitään K. Mikäli hyväksiluettava opinto suoritetaan opintojen aikana, merkitään H. 4.8 Tutkintotodistus Matkailu- ja ravitsemisalalla on lukuvuodessa neljä valmistumispäivää, jolloin tutkinnon suorittaneen opiskelijan on mahdollista saada tutkintotodistus. Opiskelijan on haettava tutkintotodistusta määräpäivään mennessä, ja tällöin kaikkien opintojen tulee olla suoritettu. Tarkemmat toimintaohjeet ja aikataulut ovat Reston Repussa. Tutkintojen valmistumisen kunniaksi järjestetään valmistujaisjuhla syys- ja kevätlukukauden lopulla. 13

14 5. MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUSOHJELMAT 5.1 Restonomin työelämävalmiudet Työelämävalmiudet eli kompetenssit kuvaavat yksilön pätevyyttä ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Matkailu- ja ravitsemisalan koulutusohjelmien tavoitteena on kehittää sekä yleisiä että koulutusohjelmakohtaisia työelämävalmiuksia. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden perustan. 14 Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen yleiset kompetenssit Itsensä kehittäminen osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia saa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Eettinen osaaminen osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yh dessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. Kehittämistoiminnan osaaminen osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetalmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan ole massa olevaa tietoa tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkai suun ja päätöksentekoon työssään ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehit- tämiseksi tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä osaa suunnitella ja organisoida toimintaa. Kansainvälisyysosaaminen omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteiä ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan. Restonomitutkinnon suorittaneen kompetenssit Palvelukulttuuriosaaminen: ymmärtää vieraanvaraisuuden (hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä osaa tuottaa terveellisiä, turvallisia ja taloudellisesti kannattavia palveluja edistämään asiakkaiden hyvinvointia osaa huomioida esteettiset ja eettiset näkökulmat palvelutoiminnassa (tilat ja palvelutuotteet, viestintä) tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä Palvelujärjestelmäosaaminen: osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimintaympäristön vaatimusten mukaan osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja (tuotesuunnittelu, toi minnan kannattavuus, työn organisointi, ohjaus ja kehittäminen) osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteistamisen keinoin tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa so veltaa niitä työssään Palvelujohtamisosaaminen: tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyödyntää niitä palve lutoiminnan ohjauksen työvälineenä osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksikön päivittäistä lä hijohtamista osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista Liiketoimintaosaaminen: osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työntekijänä osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä Hotelli- ja ravintola-alan palveluympäristöosaaminen: ymmärtää hotelli- ja ravintola-alan palvelujen taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen ja vaikutukset ihmisten elämässä osaa hyödyntää erilaisia trendejä liiketoiminnassa tiedostaa vastuullisen, ympäristöystävällisen ja luotettavan toiminnan merkityksen työyhteisöön, asiakaspalveluun, yrityksen kustannusra kenteeseen ja imagoon ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle tiedostaa oman toimintansa merkityksen alueen kehityksen näkökulmasta Matkailun palveluympäristöosaaminen: osaa kehittää vapaa-ajan tai työsidonnaisen matkailun palveluympäristöä ja -verkostoja ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä osaa hyödyntää kansallisen kulttuurin ominaispiirteitä matkailun kehittämisessä osaa kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta matkailun toimialalla

15 5.2 Restonomin ammatillisen kasvun portaat Opintojen aikana restonomin osaaminen kehittyy perustiedoista ja -taidoista ammatillisen tiedon ja taidon hallinnan kautta kohti asiantuntijuutta. Yhteisten opintojen avulla hankitaan perusosaaminen, jonka jälkeen ammattiopinnoissa perehdytään tuote- ja palveluosaamiseen, tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöiseen tuottami-seen sekä yritysten operatiiviseen toimintaan, johtamiseen ja markkinointiin. Opintojaksot ovat näitä teemoja eri näkökulmista tarkastelevia integroituja kokonaisuuksia, joita täydentävät kieli- ja viestintäopinnot sekä tutkimusmenetelmäopinnot. 15

16 5.3 Restonomin tutkinnon rakennekaavio (210 op) YHTEISET OPINNOT 16 Matkailu- ja ravitsemisalan perusopinnot(29 op) Liiketoiminta-osaamisen opinnot (18 op) Viestintäopinnot (9 op) Menetelmäopinnot (13 op) Matkailun koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot(75 op) Lisäksi opiskelija valitsee täydentävistä ammatti-opinnoista vähintään 6 op. Täydentävät ammattiopinnot Majoituspalvelut Kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailu Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Ravitsemispalvelujen syventävät opinnot Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot (69 op) Lisäksi opiskelija valitsee täydentävistä ammatti-opinnoista tai kieliopinnoista vähintään 12 op. Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op)

17 5.4 Koulutusohjelmat Matkailu- ja ravitsemisalan koulutusohjelmat valmentavat alan asiantuntijatehtäviin. Restonomi (amk) tutkinnon voi Savoniassa suorittaa kahdessa koulutusohjelmassa: matkailun koulutusohjelma hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma. Opetussuunnitelmien sisältämien tavoitteiden, sisältöjen, toteutustapojen ja arvioinnin suunnittelussa on hyödynnetty ydinainesanalyysiä ja opiskelun kuormittavuusanalyysiä. Opintojaksot sisältävät ammatissa toimimisen ja elinikäisen oppimisen kannalta välttämättömän ydinaineksen lisäksi ydinainesta laajentavia ja syventäviä aineksia. Opintojaksot ovat moniammatillista osaamista tukevia laajoja kokonaisuuksia, jotka etenevät ajallisesti edeltäviin opintojaksoihin perustuen. Näin niistä muodostuu opiskelijalle eheä mutta samalla joustava opintopolku Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelman opinnoissa opiskelija paneutuu laaja-alaisesti suomalaiseen matkailuelinkeinoon ja erityisesti asiakaslähtöisten matkailupalvelukokonaisuuksien tuotantoon, matkailun yritystoimintaan, markkinointiin ja päivittäisjohtamiseen. Matkailun osa-alueista painottuvat hyvinvointimatkailu, tapahtumamatkailu, matkailun ohjelmapalvelut ja kokous- ja kongressipalvelut. Matkailun koulutusohjelman opinnot antavat valmiuksia toimia matkailun eri osa-alueiden kehittämis-, myynti-, markkinointi-, tuotanto- ja esimiestehtävissä. Uran alussa tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi tapahtuma-assistentti, ohjelma- tai elämyspalvelujen ohjaaja, myyntineuvottelija, kongressikoordinaattori ja uran edetessä tapahtumakoordinaattori, tapahtumatuottaja, palvelupäällikkö, myyntipäällikkö, toimipisteen esimies matkailukeskuksessa tai itsenäinen yrittäjä. Työpaikkoina voivat olla esim. matkailukeskukset, majoitusliikkeet, kylpylät, ohjelmapalvelu-, matkanjärjestäjä- tai tapahtumajärjestäjäyritykset, matkatoimistot ja matkailualan organisaatiot Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman opinnoissa opiskelija paneutuu laaja-alaisesti suomalaiseen ja kansainväliseen majoitus- ja ravitsemisalan elinkeinoon. Erityisesti paneudutaan asiakaslähtöisten majoitus- ja ravitsemispalvelujen ja tuotteiden suunnitteluun sekä tuotanto- ja palveluprosessin ohjaamiseen ja kehittämiseen. Opinnoissa painotetaan majoitus- ja ravitsemisalan liiketoimintaosaamista sekä esimiestyötä ja päivittäisjohtamista. Majoitus- ja ravitsemisalan osa-alueista painottuvat kansainvälinen ruoka- ja juomatuntemus, terveelliset ja turvalliset ravitsemispalvelut sekä hotellitoiminnot. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman opinnot antavat valmiuksia toimia majoitus- ja ravitsemisalan eri osa-alueiden tuottamis-, kehittämis-, markkinointi- ja esimiestehtävissä. Työuran alussa voit toimia esimerkiksi asiakaspalvelun, tuotannon ja myynnin eri tehtävissä, uran edetessä yksikön esimiehenä, vuorovastaavana tai -päällikkönä, myyntineuvottelijana, tuotekehittäjänä tai -asiantuntijana tai itsenäisenä yrittäjänä. Työpaikkoina voivat olla esim. hotellit ja muut majoitusliikkeet, ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, kahvilat, liikenneasemat, matkailukeskukset sekä matkailu- ja ravitsemisalan organisaatiot. 5.5 Tutkinnon rakenne Yhteiset opinnot Koulutusohjelmakohtaiset ja täydentävät ammattiopinnot Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö 69 op 81 op 15 op 30 op 15 op Matkailu- ja ravitsemisalan joustava opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden yksilöllisen opintopolun rakentamiseen. Perusopintojen ja koulutusohjelmakohtaisten opintojen lisäksi opiskelija täydentää ammattiopintojaan itse valitsemillaan opinnoilla. Näitä opintoja opiskelija voi valita toisen koulutusohjelman tarjonnasta tai erillisistä täydentävistä opinnoista. Vapaasti valittavina opintoina voi suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan koko opetussuunnitelmassa tarjolla olevia opintojaksoja. Niitä voi valita myös Savonia-ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, Virtuaaliammattikorkeakoulusta (www.amk.fi) tai muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. ytiimi Opiskelija voi pyrkiä myös ytiimiin, jossa opinnot painottuvat yrittäjyyteen. ytiimi on vaihtoehtoinen, yrittäjyyttä ja projektioppimista painottava tapa suorittaa osa ammattiopintoja. ytiimin opinnot suoritetaan osana erilaisia projekteja ytiimin kummiyritysten ja muun työelämän kanssa. ytiimissä restonomiopiskelijat opiskelevat yhdessä eri alojen amk-opiskelijoiden kanssa tiimimanagerin ohjauksessa. Opiskelussa painotetaan yhteistoiminnallista oppimista ja käytännönläheisyyttä. Opiskelijalta edellytetään vastuullista ja aktiivista otetta sekä valmiutta tutkivaan oppimiseen. ytiimiin haetaan HOPS-valintojen yhteydessä ensimmäisen opintovuoden aikana. ytiimiin valitaan enintään 25 opiskelijaa haastattelun ja opintomenestyksen perusteella. ytiimi- opinnot jakaantuvat kolmelle lukukaudelle alkaen pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden syksynä. Lisätietoa ytiimistä on Moodlen Repussa. Kauppiasyrittäjyyspolku Opiskelija voi valita opintoja myös Kauppiasyrittäjyyspolku (KYP) -ohjelmasta. Kauppiasyrittäjyysopinnot on Ruokakesko Oy:n ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä kehittämä opintokokonaisuus. Kauppiasyrittäjyyspolun tavoitteena ovat tiedot ja taidot, jotka luovat pohjaa yrittäjyydelle päivittäistavarakaupassa tai toimimiselle vastuullisissa tehtävissä kaupan alalla. 17

18 18 Opinnot muodostuvat neljästä viiden opintopisteen opintojaksosta. Opiskelija voi suorittaa kaikki opintojaksot tai vain osan niistä, kuitenkin siten, että edellisen opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavalle opintojaksolle osallistumiselle. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina, oman ammattikorkeakoulun vastuuopettajan ohjauksessa. Opinnot sisältävät käytännönläheisiä oppimistehtäviä sekä alan kirjallisuuteen tai muuhun materiaaliin tutustumista. Tiedollisen osuuden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan harjoittelu ja opinnäytetyö päivittäistavarakaupan alalla. Lisätietoja kauppiasyrittäjyysopinnoista antaa opinto-ohjaaja Anna-Maria Saarela. Kieliopinnot matkailu- ja ravitsemisalalla Kielten opetuksen tavoitteena on toimiva kielitaito työelämän erilaisissa viestintätilanteissa opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat siis työelämän tarpeet ja opiskelijan tulevat työtehtävät sekä niihin liittyvät asiakaspalvelutilanteet. Opiskelussa korostuukin suullisen kielitaidon merkitys. Monipuolinen ja hyvä kielitaito on opiskelijalle valttikortti työmarkkinoilla. Siksi matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä opiskelijalle tarjotaan laaja kielivalikoima. Restonomiopiskelija voi opiskella suomen ja viestinnän lisäksi ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa, italiaa sekä kiinaa. Osa kieliopinnoista on pakollisia, osan opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan. Yhteisiin opintoihin kuuluvat englannin ja ruotsin kurssit ovat sisällöiltään yhteneväiset ammattikorkeakoulujen valtakunnallisten oppisisältösuositusten kanssa. Sen sijaan koulutusohjelmakohtaisiin ammattiopintoihin kuuluvien englannin ja ruotsin kurssien sisällöt vaihtelevat koulutusohjelmittain. Muiden vieraiden kielten opintojen rungon muodostavat yleiskielen sanasto ja rakenteet sekä niiden vahvistaminen. Tähän runkoon lisätään ammattikieltä ja -sanastoa. Kaikki kielten kurssit sisältävät myös kirjallisia osioita, jotka koostuvat esim. alan ammattitekstien tarkastelusta sekä liikekirjeiden, kirjoitelmien ja referaattien laatimisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus englannin ja ruotsin kielten kertaamiseen ensimmäisenä syksynä. Jos opiskelija saa lähtötasotestistä hylätyn, hänet ohjataan tukikurssille. Kieliopintojen valintaohje Opiskelijan tulee opiskella tietty vähimmäismäärä vieraiden kielten ja ruotsin opintoja. Näihin vähimmäisopintopistemääriin opiskelija voi sisällyttää yhteensä enintään 6 opintopistettä tukikursseja tai hänelle uuden kielen peruskursseja. Matkailun koulutusohjelmassa kieliopintojen vähimmäismäärä on 27 op. Tämän koulutusohjelman opiskelijat valitsevat pakollisena kolmantena kielenä 6 opintopistettä joko saksan, ranskan tai venäjän opintoja. Näiden kielten kurssit edellyttävät kielen perusteiden hallintaa. Jos opiskelija tarvitsee saksan, ranskan tai venäjän peruskurssin, hän käy sen jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Tästä peruskurssista opiskelija voi saada opintopisteitä, jos hän on opiskellut ko. kieltä enintään 3 lukion kurssia. Tämä opintopisterajoitus koskee myös espanjan ja italian peruskursseja. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa kieliopintojen vähimmäismäärä on 21 op. Tässä ko:ssa opiskelija voi kolmannen pakollisen kielen sijasta valita jonkin toisen 6 op:n laajuisen opintokokonaisuuden. On kuitenkin suositeltavaa, että jokainen restonomiopiskelija EU:n kielipoliittisten tavoitteiden mukaisesti opiskelee kotimaisten kielten suomen ja ruotsin lisäksi vähintään kahta vierasta kieltä. Lisäksi jokainen opiskelija valitsee pakollisena jonkin 3 op:n laajuisen syventävän ammatillisen kielen kurssin erillisestä valikosta kiinnostuksensa mukaan. Kielten kursseilla on paljon suullisia harjoituksia, joten niillä on osittainen läsnäolovelvollisuus (väh. 75 %). Suorittamalla hyväksytysti opintojaksot Svenska för turismoch kosthållsbranschen sekä Svenska för turismbranschen tai Svenska för hotell- och restaurangbranschen opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon. Nämä taitotasot merkitään tutkintotodistukseen. Opintojaksoarvosanat 4 ja 5 tarkoittavat hyvää ja arvosanat 1, 2 ja 3 tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Harjoittelu Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa opittuja tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee koulutusohjelman mukaista opiskelua ja urasuunnittelua. Aiempaa työkokemusta ei voida hyväksilukea harjoitteluksi. Harjoittelun laajuus restonomin tutkinnossa on 30 op/20 viikkoa/800 h opiskelijan työtä. Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa osassa koulutusyksikön hyväksymissä työtehtävissä kotimaassa tai ulkomailla yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa, kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä tai omassa yrityksessä yrittäjänä. Kielitaidon ja ammatillisen kehittymisen kannalta suositellaan, että opiskelija suorittaisi harjoittelun tai sen osan ulkomailla. Harjoittelujaksoja suunniteltaessa on huomioitava, että ne muodostavat ammatillista kasvua kehittävän polun. Harjoittelu koostuu omaa valittua opintopolkua tukevasta perusharjoittelusta ja ammatillista kasvua edistävästä ja laajentavasta syventävästä harjoittelusta. Syventävän harjoittelun tulee tukea opiskelijan valitsemaa ammatillista urapolkua. Matkailu- ja ravitsemisalan yksikön harjoitteluvastaavana toimii lehtori Markku Haapakoski. Tarkempia harjoitteluun liittyviä ohjeita annetaan erillisissä harjoitteluinfoissa ja Moodlen repussa. Opinnäytetyö Restonomin opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä kehittämis- ja tutkimustehtäviä, jotka tuottavat uutta tietoa ja osaamista. Opinnäytetyön avulla pyritään uudistamaan työelämän käytäntöjä sekä syventämään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. Opinnäytetyön aiheet löydetään usein ammattialan käytännön ongelmista, työ- ja harjoittelupaikois-

19 ta tai toimeksiantoina alueen yrityksiltä tai muilta toimijoilta. Opinnäytetyö voi olla myös osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishanketta Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöhön (Asetus A423/ 2005). Opinnäytetyön laatiminen kehittää opiskelijan ongelmanratkaisutaitoja ja tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden osoittaa oma osaamisensa. Opintoihin sisältyy opinnäytetyöprosessissa tarvittavien taitojen kehittämistä: tiedon hankintaa ja analysointia, tutkimusmenetelmien soveltamista sekä tutkimus- ja kehittämistyön raportointiin perehtymistä. Tarkempia opinnäytetyöhön liittyviä ohjeita annetaan erillisissä opinnäytetyöinfoissa ja Moodlen repussa. Matkailu- ja ravitsemisalan yksikön opinnäytetyökoordinaattori on yliopettaja Anja-Riitta Keinänen. 19

20 Matkailun koulutusohjelman opintojaksotaulukko Opintojaksojen tavoite- ja sisältökuvaukset löytyvät Moodlesta Reston Repusta. Matkailu 210 op Restonomi p=perusopinnot a=ammattiopinnot vv=vapaasti valittavat y=ytiimi-opinnoilla korvattava opinto YHTEISET OPINNOT 69op Matkailu- ja ravitsemisalan perusopinnot 29op MYA9102 Matkailu- ja ravitsemisala elinkeinona ja p 3 urasuunnittelu MYA9104 Asiakaspalvelu ja myyntityö p 3 MYA9106 Turvallisuus- ja hygieniaosaaminen p 5 Ensiavun peruskurssi p 1 Järjestyksenvalvojan peruskurssi p 2 Hygieniaosaamistodistus p 1 Tuoteturvallisuus p 1 MYA9108 Ruoka- ja ravitsemusosaamisen perusteet p 5 Ravitsemusosaaminen p 2 Ruokaosaaminen p 3 MYA9112 Ravintolatoimintojen palvelukonseptit p 5 Alkoholipassi p 1 Juomatietouden perusteet p 2 Palvelukonseptit p 2 MYA9114 Matkailu- ja majoituspalvelun perusteet p 5 Matkailupalvelun perusteet p 2 Majoituspalvelun perusteet p 3 MYA9116 Hyvinvointi- ja elämystuotanto p 3 Viestintäopinnot 9op MYOC011 Suullinen ja kirjallinen viestintä p 3 MYRC011 Svenska för turism- och kosthållsbranschen p 3 MYEC011 English for the Tourism and Hospitality Industry p 3 Liiketoimintaosaaminen 18op MYA5105 Yritystoiminnan perusteet p 3 MYA5205 Markkinoinnin perusteet p 3 MYA5305 Taloushallinnon perusteet p/y 3 MYA6105 Talousmatematiikka p 3 MYA7105 Kansantalouden perusteet p 3 MYA7205 Yritys yhteiskunnassa p 3 Menetelmäopinnot 13op MYA8105 Työvälineohjelmistot p 3 Tekstinkäsittely (A-ajokortti) Taulukkolaskenta (A-ajokortti) Esitysgrafiikka (A-ajokortti) p 1 p 1 p 1 MY46105 Tutkimusviestintä 3op a x x MY46110 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 7op a x x x MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET AMMATTIOPINNOT 75 op MYB1110 Asiakaslähtöinen palvelujen suunnittelu ja markkinointi 7op a x x MYB1115 Matkailun ohjelmapalvelujen tuottaminen 5op a x x Wellness Tourism 5op MIB1100 Wellness Tourism Production 3op a x x MIB1105 Sociology of Tourism 2op a x x Työsidonnainen matkailu 6op MIB1110 Business Tourism and Travel Management 3op a x x MYB1120 Kannustematkailu 3op a x x Matkailun toimintaympäristön kehittäminen 6op MIB1115 Destination Management 3op a/y x x MYB1125 Matkailun hankkeistaminen ja projektinhallinta 3op a/y x x Matkailun koulutusohjelmakohtaiset kieliopinnot 21op MYRC110 Svenska för turismbranschen 3op a x x x MYEC110 English for the Tourism Industry 3op a x x x Muut kieliopinnot 15op a x x x x jatkuu seuraavalla sivulla

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

RESTONOMIKOULUTUS. Yhteiset kompetenssit TUTKINNOT

RESTONOMIKOULUTUS. Yhteiset kompetenssit TUTKINNOT RESTONOMIKOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot on sijoitettu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP)

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) OPETUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) 2016-2017 2016 Hämeenlinna Turvallisuusoikeuden täydennyskoulutus 2016-2017 SISÄLLYS SISÄLLYS... 3 JOHDANTO... 4 ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk

Info väylä-opinnoista MA , Peltola-sali. Minna Turunen Karelia amk 2 Info väylä-opinnoista MA 10.10.16, Peltola-sali Minna Turunen Karelia amk Mitä jo tiedät väyläopinnoista? Odotukset ja toiveet? Mitä haluat kysyä? Väyläopinnoista - faktaa - Yksi mahdollisuus suorittaa

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun opintojen arviointia ja tenttikäytäntöjä koskeva ohje henkilöstölle ja opiskelijoille

Savonia-ammattikorkeakoulun opintojen arviointia ja tenttikäytäntöjä koskeva ohje henkilöstölle ja opiskelijoille Savonia-ammattikorkeakoulun opintojen arviointia ja tenttikäytäntöjä koskeva ohje henkilöstölle ja opiskelijoille Savonia-ammattikorkeakoulussa annettavan opetuksen osalta sovelletaan arvioinnin suunnittelussa

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot