UUDEN OPISKELIJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN OPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPAS

2 Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja ravitsemisala Kuopio Taitto Kristiina Ahlberg Painopaikka Kopijyvä Oy Kuopio 2010

3 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPAS LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA MATKAILU- JA RAVITSEMISALA KUOPIO Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma

4 4 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA OPPIMINEN JA OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Restonomiopintojen luonne Opiskelumuodot Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Kansainvälistyminen Aikuiskoulutus OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TUKIPALVELUT Tiedottaminen Opintojen ohjaus ja tuutoritoiminta Opiskelijapalvelut IT-palvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Opiskeluterveydenhuolto Opintopsykologi Oppilaitospastori Opiskelijakunta Savotta ja opiskelijayhdistys Kuopion restonomiopiskelijat KUREO ry TYÖJÄRJESTYS RESTONOMIOPINTOJEN KULKU Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittautuminen Opintojakson suorittaminen Tenttikäytänteet Tietokoneen ja A-ajokortit Arvointi Opintojen hyväksilukeminen Tutkintotodistus MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUSOHJELMAT Restonomin työelämävalmiudet Restonomin ammatillisen kasvun portaat Restonomin tutkinnon rakennekaavio Koulutusohjelmat Tutkinnon rakenne Matkailun koulutusohjelman opintojaksotaulukko Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman opintojaksotaulukko TUTKINTOSÄÄNTÖ HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT JA TYÖTILAT Sairaalakadun kampus Opetuskeittiötilat... 32

5 HYVÄ OPISKELIJA! Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueelle. Monialaisella osaamisalueellamme opiskelee noin 2000 opiskelijaa: liiketalouden, matkailu- ja ravitsemisalan, muotoilun ja viestinnän, tietojenkäsittelyn, musiikin ja tanssin ammattilaiseksi. Opiskeluasi edistävät ja tukevat noin 150 korkeakoulutuksen asiantuntijaa. Toimimme Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa. 5 Meiltä valmistuvat tradenomit, restonomit, muotoilijat, medianomit, tanssinopettajat, musiikkipedagogit ja IT-tradenomit työllistyvät hyvin alansa tehtäviin, myös kansainvälisesti. Toiminnassamme tärkeitä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun arvot: asiakaskeskeisyys, asiantuntijuus ja yhteisöllisyys. Toimimme siis asiakaskeskeisesti yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Asiantuntijaorganisaatiomme toiminnassa korostuu edelläkävijyys ja verkostomainen työskentely. Opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisöllisyys perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. Savonia-ammattikorkeakoulu on rohkea uudistaja ja kehittäjä. Sen monipuolisuutta ja vaikuttavuutta voidaan kuvata seuraavasti: Panostamme koulutuksessa työelämälähtöisyyteen, erityisesti alueen pk-yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön, kansainvälisyyteen ja opiskelijalähtöisiin opetusmenetelmiin. Opiskelijoillamme on mahdollisuus opintojen aikana kehittää osaamistaan alansa projekti-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Toivon Sinulle opiskelun ja oppimisen elämyksiä! Kaija Sääski osaamisaluejohtaja

6 1 OPPIMINEN JA OPISKELU AMMATTIKORKEAKOULUSSA Restonomiopintojen luonne Savonia-ammattikorkeakoulussa voi suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon kahdessa koulutusohjelmassa: matkailun koulutusohjelma ja hotellija ravintola-alan koulutusohjelma. Molemmista koulutusohjelmista valmistuneiden tutkintonimike on restonomi (amk). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta. Koulutusohjelmat valmentavat opiskelijaa matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntijatehtäviin sekä kotimaassa että ulkomailla. Valmistuneilla restonomeilla on ammattialansa vahva asiantuntemus, kriittinen ja kehittävä työote sekä valmiudet ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen. Opinnoissa painotetaan myös viestintä- ja kielitaitoa, kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä, yhteistyötaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Koulutusta suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. Näin varmistetaan, että koulutus vastaa työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita. Yhteistyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, osaamisen jakamiseen ja yhdessä oppimiseen. Opiskelu ammattikorkeakoulussa on aktiivista tiedonrakentamista, jossa opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan, työstään ja ympäristöstään. Opiskelijan yksilöllisyys otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Opetusta, opiskelua ja oppimista ohjaavat Savonia-ammattikorkeakoulun strategia, opetuksen ja opiskelun ohjelma sekä eurooppalaiselle korkeakoulutukselle asetetut tavoitteet. Itsenäiset ja ohjatut harjoitukset Ohjatut harjoitukset ovat osa opintojaksoille varattua lähiopetusaikaa, kun taas itsenäiset harjoitukset opiskelijan oletetaan tekevän muuna aikana. Yksilötyönä tehtävien harjoitusten lisäksi opintoihin liittyy myös ryhmätyönä tehtäviä harjoituksia. Opintojakson toteutussuunnitelmassa määritellään harjoitusten aikataulut sekä vaikutus opintojakson arviointiin. Työelämän käytäntöihin tutustuminen Käytäntöön tutustuminen auttaa opiskelijaa löytämään yhteyksiä asiantuntijatyölle tyypillisiin yhteisöihin ja tutustumaan työelämäyhteistyöhön. Työelämän käytäntöihin voidaan tutustua esimerkiksi vierailevien luennoitsijoiden, ekskursioiden sekä messu- ja yrityskäyntien avulla. Verkko-opiskelu Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain verkko-opiskeluna. Nämä opintojaksot ilmoitetaan vuosittain HOPS-valintojen yhteydessä. Verkko-opiskelussa lähiopetuksen määrä on vähäinen tai sitä ei ole ollenkaan. Savonia-ammattikorkeakoulun opetustarjonnan lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoja Virtuaaliammattikorkeakoulussa (www.amk.fi). Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen Opintoihin kuuluu myös opiskelijan itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä. Osa opintojaksoista voidaan suorittaa kirjatenttinä tai laatimalla kirjallisuuteen pohjautuva raportti, essee tai vastaava kirjallinen tuotos. 1.2 Opiskelumuodot Opiskelumuodot vaihtelevat tarkoituksenmukaisesti kulloisenkin opiskeltavan asian ja oppimistavoitteen mukaan. Lukujärjestykseen merkittyjen lähiopetustuntien lisäksi opinnot vaativat itsenäistä opiskelua, mutta opiskelijan itsenäisen työn määrä voi vaihdella suuresti eri opiskelumuotojen välillä. Opinnot on suunniteltu niin, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa vuodessa keskimäärin 60 opintopistettä, joka opiskelijan työmääränä tarkoittaa 1600 tunnin opiskelua. Opiskelijan lukuvuoden aikana suorittama opintojen määrä voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti poiketa tästä. Opintojaksojen toteutustavat, arviointiperusteet sekä suunnitelma opintojaksolle varatun ajan käytöstä esitetään kunkin opintojakson toteutussuunnitelmassa. Se käydään läpi opintojakson alussa ja löytyy myös opintojakson Moodlekurssilta. Luennot Luento-opetuksen määrä vaihtelee opintojaksoittain. Tyypillisesti lukujärjestyksiin merkittyä luento-opetusta on noin 12 oppituntia/opintopiste. 1.3 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) Ammattikorkeakoulun toimintaan kuuluu myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). Käytännössä tämä on ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä (Ammattikorkeakoululaki 2003, 4 ). Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä opetus liittyvät ammattikorkeakoulussa kiinteästi toisiinsa esim. opinnäytetöiden, harjoittelun ja projektien kautta. Ammattikorkeakoulun TKI-työssä opiskelija voi - tehdä opinnäytetyötä - suorittaa projektiopintoja - toimia tutkimus- ja kehittämistehtävissä harjoittelijana - syventää ja laajentaa ammatillisia opintoja ja oppia soveltamaan ammattialan tietoa käytäntöön - oppia tutkimustaitoja - oppia projektityötaitoja - saada hyödyllisiä yritys- ja sidosryhmäkontakteja - saada käytännön työkokemusta.

7 1.4 Kansainvälistyminen Matkailu- ja ravitsemisalalla panostetaan voimakkaasti kansainvälistymisen kehittämiseen, sillä alalla vaaditaan erityisen paljon kansainvälistä osaamista. Kansainvälisyys läpäisee koko toimintaamme. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa yksi keskeinen tehtävämme on alueen yritysten kansainvälisyyden edistäminen. Opiskelijaa ohjataan sisällyttämään kansainvälisyys osaksi omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Kansainvälisen toiminnan keskeisimpiä muotoja ovat opiskelija- ja harjoittelijavaihdot, opettaja- ja asiantuntijavaihdot, intensiivikurssit Suomessa ja ulkomailla sekä kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet. Savonian liiketoiminta- ja kulttuurialalla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto mm. Ruotsissa, Saksassa, Itävallassa, Englannissa, Irlannissa, Italiassa, Hollannissa, Ranskassa, Espanjassa, Maltalla, Norjassa, Tanskassa, Romaniassa, Bulgariassa, Unkarissa, Puolassa, Latviassa, Venäjällä, Liettuassa ja Kiinassa. Lisäksi teemme yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa ja toimimme aktiivisesti alojemme erilaisten kansainvälisten järjestöjen ja organisaatioiden jäsenenä. Opiskelijoita kannustetaan opintojen ja harjoittelun suorittamiseen ulkomailla vaihto-ohjelmien kautta. Opiskelua ja harjoittelua ulkomailla tuetaan EU:n rahoitusohjelmien ja opetusministeriön erillismäärärahojen avulla. Tukien määrät vahvistetaan vuosittain. Lisäksi opiskelijalla on oikeus samoihin opintososiaalisiin etuihin, jotka hän saa Suomessakin (opintoraha, asumistuki ja valtion takaama opintolaina), kun ulkomailla suoritettavat opinnot ovat osa ammattikorkeakoulututkintoa. Opiskelijan kansainvälistymisen mahdollisuutena tuetaan myös kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä. Opiskelu yhdessä ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden kanssa on mahdollista englanninkielisillä opintojaksoilla, ja monikulttuurisuus opinnoissa toteutuu myös lukuisien ulkomaalaisten vierailevien luennoitsijoiden ansiosta. Opiskelijan kansainvälistyminen on mahdollista myös kotimaassa. 1.5 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutustarjonta tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun työn ohessa. Opiskelu voi tähdätä restonomin tutkintoon, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai erikseen suunnitellun opintokokonaisuuden suorittamiseen (erikoistumisopinnot). Aikuiskoulutuksessa suoritettavat opinnot pyritään mahdollisuuksien mukaan kytkemään opiskelijan oman työn kehittämiseen Restonomiopinnot Savonia-ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä voi restonomitutkinnon suorittaa myös monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opinnot muodostuvat kerran kuukaudessa toteutettavista lähiopetusjaksoista ja itsenäisesti opiskeltavista etäopiskelujaksoista. Käytännön työ ja projektityöskentely liitetään osaksi opintoja. Ammatillisten opintojen painopistealueet vaihtelevat vuosittain aikuiskoulutuksena toteutettavissa koulutusohjelmissa. Opinnot suoritetaan kulloinkin voimassaolevan opetussuunnitelman mukaan Erikoistumisopinnot Erikoistumisopinnot on tarkoitettu suoritettavaksi ammattikorkeakoulututkinnon ja riittävän työkokemuksen jälkeen. Ne toteutetaan monimuotoisesti siten, että lähipäiviä on yleensä 2 3 kuukaudessa. Laajuudeltaan erikoistumisopinnot ovat opintopistettä. Matkailu- ja ravitsemisalalla erikoistumisopintoja on järjestetty mm. hyvinvointimatkailun ja Venäjä-osaamisen aihepiireistä. Erikoistumisopinnot ovat soveltuvin osin hyväksiluettavissa mahdollisissa myöhemmissä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot Savonian matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä voi suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa. Koulutusohjelmasta valmistuneen tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK). Koulutusohjelman laajuus on 90 op, ja sen voi suorittaa työn ohessa noin kolmessa vuodessa. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Opinnot vahvistavat työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa julkisiin tehtäviin ja virkoihin saman pätevyyden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuus on restonomitutkinnon suorittaneella, jolla lisäksi on vähintään kolmen vuoden työkokemus Avoin ammattikorkeakoulu Avoin ammattikorkeakouluopiskelu on Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaista opiskelua. Sen avulla voi tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun ja opiskella etukäteen opintojaksoja myöhemmin suoritettavaa tutkintoa varten. Tutkinnon suorittaneet ja työelämässä toimivat voivat päivittää tietoja ja taitoja sekä kehittää ja syventää ammatillista osaamista. Matkailu- ja ravitsemisala tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina opintojaksoja, jotka ovat restonomin tutkinnon osia. Opintojaksoja voidaan järjestää myös erillistoteutuksena, jolloin ryhmä koostuu kokonaan avoimen amk:n opiskelijoista. Tietoja avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta on Savonia-ammattikorkeakoulun internetsivuilla www. savonia.fi/amk. 7

8 2 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TUKIPALVELUT Tiedottaminen Matkailu- ja ravitsemisalan ajankohtaisista asioista tiedotetaan Moodlen tiedotuskurssilla Reston Reppu sekä sähköpostilla. Opiskelijan tulee seurata näitä tiedotuskanavia aktiivisesti. Savonian henkilöstö ei käytä tiedottamiseen opiskelijoiden henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita. Myös koko Savonia-ammattikorkeakoulua koskevat asiat tiedotetaan opiskelijoille ensisijaisesti Moodlen tiedotuskurssilla (Savonia-amk Opiskelijat Yhteiset asiat) sekä sähköpostilla. Tarvittaessa opiskelija saa tietoja ja ohjausta myös henkiökohtaisesti. Henkilökohtaisia tapaamisia varten opettajilla on viikoittaiset tapaamisajat, jotka ilmoitetaan Reston Reppu tiedotuskurssilla Moodlessa. Tapaamisajan voi sopia opettajan kanssa myös sähköpostitse. Opiskelijoille järjestetään tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista jokaisen lukuvuoden alussa sekä tarpeen mukaan. 2.2 Opintojen ohjaus ja tuutoritoiminta Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa yksilö- ja ryhmäohjauksen keinoin. Ohjauksella tuetaan opiskelu- ja urapolun löytymistä ja työllistymistä ammatillisten tehtäväalueiden tuntemuksen ja itsetuntemuksen kautta. Opintojen alussa ohjaus painottuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen, oman oppimistyylin tunnistamiseen ja sen soveltamiseen omaan ammatilliseen kehitykseen. Opintojen edetessä sekä niiden loppuvaiheissa painottuu uraohjaus, jolla tuetaan asiantuntijuuden suuntautumista ja työelämävalmiuksien kehittymistä sekä työllistymistä. Kaiken ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelijan oman ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan arviointia ja parantaa siten valmiuksia jatkuvaan oppimiseen. Jokainen opiskelija kuuluu pienryhmään, jolla on oma opettajatuutori sekä vertaistuutoreina 1-2 vanhempaa opiskelijaa. Ohjausta ja neuvontaa antavat myös opinto-ohjaajat, yliopettajat, opettajat, kansainvälisyystoiminnasta vastaavat henkilöt, harjoittelun ohjaaja ja opintojen loppuvaiheessa opinnäytetyön ohjaaja sekä opiskelijapalvelujen henkilökunta. Opinto-ohjaaja Anna-Maria Saarela 2.3 Opiskelijapalvelut Sairaalakadun kampuksen Opiskelijapalvelut sijaitsee rakennuksessa 1. Opiskelijapalvelujen henkilökunta antaa tietoja ja ohjeita mm. seuraavissa asioissa: yleinen neuvonta opiskelijatodistukset todistukset esim. VR:n, Matkahuollon ym. alennusten saamiseksi opintososiaaliset edut opintorekisteriotteet 2.4 IT-palvelut Opintojensa alussa opiskelijoiden kanssa käydään läpi ohjatusti Savonia-AMK:n it-ympäristö sekä Savonia-AMK:n opiskelijoillensa tarjoamat it-palvelut. Opiskelija täyttää opintojensa alussa tietoverkon käyttölupa-anomuksen ja sähköisen oppimateriaalin käyttösopimuksen, jonka jälkeen hänelle jaetaan tunnukset Savonia-AMK:n it-palveluihin. Käyttäjätunnukset ja salasanat Savonia-amk:n tietokoneiden käyttö vaatii jokaiselta käyttäjältä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ne annetaan opiskelijoille opintojen alussa orientaatio-opintojen yhteydessä. Salasana on vähintään 10 merkkiä pitkä ja henkilökohtainen. Samoilla tunnuksilla, joilla opiskelijat kirjautuvat tietokoneille, kirjaudutaan myös sähköpostiin (Outlook), verkko-oppimisympäristöön (Moodle), tilavarausjärjestelmään (Asio) ja vide-oneuvotteluohjelmaan (Adobe Connect) sekä kotoa käsin SSL-palveluun, joka mahdollistaa tiedostojen siirtämisen koulun verkon ja kotikoneen välillä. Opiskelijan tulee vaihtaa näiden järjestelmien yhteinen salasana kaksi kertaa vuoden aikana. Salasanan vaihtamisesta muistutetaan opiskelijoita erikseen automaattisesti. Opipal-palautejärjestelmä käyttää samaa käyttäjätunnusta kuin edelliset, mutta siihen pyydetään ensimmäisellä kirjautumiskerralla erillinen salasanansa. WIP-opintosuoritusrekisteriin on oma erillinen tunnus ja salasana. Savonian verkko ja levyasema Savonia-amk:n kaikissa koulutusyksiköissä on käytössä yhteinen Windows-toimialue, joka on nimeltään Savonia-amk. Kaikki käyttäjät voivat kirjautua Savonia-amk:n verkkoon omilla tunnuksillaan minkä tahansa kampuksen miltä tahansa työasemalta. Opiskelijan tärkeimpiin tietoverkon resursseihin kuuluvat levyasemat, jotka ovat näkyvillä Savonia-AMK toimialueelle kirjauduttaessa: Z-asema on jokaisen käyttäjän henkilökohtainen levyasema W-asema on jokaisen käyttäjän henkilökohtainen omien www-sivujen tallennuspaikka Matkailu- ja ravitsemisalan tietokoneet ja ohjelmat Matkailu- ja ravitsemisalan yksikön opiskelijoiden käytössä on Sairaalakadun kampuksen rakennuksessa 2 noin 100 työasemaa. Työasemissa on Microsoftin Windows 7 -käyttöjärjestelmä ja Office työkaluohjelmapaketti sekä Microsoftin Forefront-virustorjunta. Lisäksi työasemissa on yksikkökohtaisesti muita sovellusohjelmia - matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä mm. Aromi-ruokahuolto-, Hotellinx Suite -hotellivaraus- ja Photoshop Elements -kuvankäsittelyohjelmat. Lisäksi opiskelijoiden käytössä Sairaalakadun kampuksella ovat myös muiden kampuksen rakennusten opiskelijakäyttöön tarkoitetut tietokoneet. Langaton verkko Savonia-amk:n opiskelijat voivat kirjautua Savonia-amk:n tietoverkkoon langattomasti omalla kannettavalla tietoko-

9 neellaan. Kirjautumalla tähän Savonia-nimiseen langattomaan verkkoon opiskelijalla on myös omat levyasemansa käytössä omalla kannettavallaan. Toinen kampusten langaton verkko, nimeltään eduroamweb, on tarkoitettu lähinnä kampuksella vierailevia henkilöitä varten. Tulostaminen Opiskelijoilla on käytettävissään 150 sivun tulostuskiintiö/ lukukausi. Tulostuskiintiöt eivät siirry seuraavan lukukauden kiintiöön. Tulostuskiintiöt asetetaan 150 sivuun lukukausien alussa. Opinnäytetyön tekijät saavat käyttöönsä 250 sivun lisätulostuskiintiön. Outlook -sähköposti Sähköpostiohjelmana Savonia-amk:ssa on Microsoftin Exchange/Outlook, jonka selainpohjainen versio löytyy osoitteesta https://posti.savonia.fi. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa missä X on opiskelijan etunimen ensimmäinen kirjain. Outlookin osoitekirjasta löytyy koko ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden sähköpostiosoitteet. WIP-opiskelijahallinto-ohjelma Opiskelijahallinto-ohjelman internetpohjainen opiskelijaversio löytyy osoitteesta WIPin käyttö: - opintojaksoille ilmoittautuminen - opintorekisterin ja arvosanojen tarkasteleminen - opintorekisteriotteen tulostaminen Moodle-verkko-oppimisympäristö Savonia-amk:ssa on käytössä Moodle-verkko-oppimisym-päristö. Moodleen pääset osoitteesta https://moodle.sa-vonia.fi, ja siihen kirjaudutaan omalla kampuskäyttäjätun-nuksella ja salasanalla. Ennen ensimmäistä kirjautumista Moodleen tulee käyttäjän käydä vaihtamassa kerran salasanansa. Moodlen Reston Reppu tiedotuskurssi on koulun pääasiallinen tiedotuskanava matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoille. Myös koko Savoniaa koskevista asioista opiskelijoita tiedotetaan Moodlen Savonia-amk Opiskelijat Yhteiset asiat kurssin kautta. Matkailu- ja ravitsemisalan kaikilla opintojaksoilla on Moodlessa oma kurssinsa. Se sisältää vähintään opintojakson perustiedot ja toteutussuunnitelman. Opettajat antavat rekisteröitymisavaimen omien opintojaksojensa Moodle-kursseille. IT-tuki Ensisijaisesti it-asioissa apua kannattaa pyytää Savonian Service Deskistä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen täydentämällä vikakuvauslomakkeen osoitteessa sd.savonia.fi tai puhelimitse numeroon Matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä it-asioita hoitaa Mika Siiskonen, jonka työhuone on 2-rakennuksen 1. kerroksessa (huone 1012). 2.5 Kirjasto- ja tietopalvelut Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto. Se on osa oppimisprosessia ja tukee amk:n tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kirjasto toimii itsenäisen tiedonhankinnan ja opiskelun oppimisympäristönä ja edistää informaatiolukutaidon kehittymistä tarjoamalla ajantasaiset painetut ja elektroniset kokoelmat ja palvelut. Kokoelma painottuu koulutusohjelmien ja osaamisalueiden mukaisesti hyvinvointiosaamiseen, liiketoiminta- ja kulttuuriosaamiseen sekä teknologia- ja ympäristöosaamiseen. Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto muodostuu kolmella paikkakunnalla toimivasta seitsemästä kampuskirjastosta: Iisalmen kampuskirjasto Kuopion Muotoiluakatemian Taitemian kirjasto Opistotien kampuskirjasto Pelastusopiston kirjasto Sairaalakadun kampuskirjasto Sibelius-Akatemian Kuopion osaston kirjasto Varkauden kampuskirjasto Aineiston lainaamiseen tarvittavan kirjastokortin saa ensimmäisellä lainauskerralla todistettuaan henkilöllisyytensä. Asiakas saa samalla lainausoikeuden kaikkiin Savonian kampuskirjastoihin. Sisäisen postin välityksellä kampuskirjastojen kokoelmat ovat maksutta kaikkien amk:n opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä. Aineistojen laina-ajat vaihtelevat 3 vuorokaudesta 4 viikkoon. Kaikki aineisto ei ole lainattavissa. Verkkokirjastossa voi tehdä aineistohakuja Aapeli-tietokannasta ja amk:n Nelli-portaalista. Nelli on tiedonhakupalvelu, joka tarjoaa yhden käyttöliittymän kautta pääsyn monipuolisiin verkkoaineistohin, kuten kirjastojen kokoelmatietoihin, elektronisiin lehtiin ja kokotekstitietokantoihin. Nellin aineistoja opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää sekä amk:n tiloissa että kotikoneelta kirjautumalla henkilökohtaisilla verkkotunnuksilla. Kirjasto perehdyttää opiskelijoita etsimään ja hyödyntämään tietoa etenkin kirjaston tarjoamien sähköisten palvelujen kautta järjestämällä tiedonhankinnan ryhmäopetusta opintojen eri vaiheissa. Myös henkilökunnalle järjestetään koulutusta. Opiskelijoilla ja henkilökuntaan kuuluvilla on mahdollisuus saada oman alansa informaatikolta henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta. Kampuskirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot sekä käyttösäännöt ja hinnasto. löytyvät kirjaston kotisivulta portal.savonia.fi/amk/kirjasto. Lisätietoja saa aina myös kirjastojen asiakaspalveluista. 2.6 Opiskeluterveydenhuolto Savonian opiskelijoille tarkoitetut terveyspalvelut löydät Sairaalakadun kampukselta, rakennus 5, 2. krs - terveydenhoitaja Riitta Holopainen, puh. (017) ajanvaraus puhelimitse ma-pe vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe lääkärin vastaanotto terveydenhoitajan kautta ja hänen lähetteellään; aikoja rajoitetusti. 9

10 10 Nopeimmin saat ajan oman kuntasi terveyskeskuksen kautta; esim. Kuopiossa alueesi mukaiselle Kuopion kaupungin omalääkärille (kuopio.fi > Asukas > Terveys > Lääkäri) Lisätietoja terveyspalveluista löydät Moodlen Repusta sekä oman kuntasi kotisivuilta. 2.7 Opintopsykologi Opiskeluaikana voi tulla vastaan hetkiä, jolloin kaipaa lisätukea opiskelujen etenemisen tai oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Savonia-ammattikorkeakoulussa työskentelee opintopsykologi Riikka Simonaho, jonka tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujuvaa etenemistä sekä antaa ohjausta opiskeluihin liittyvissä haasteissa ja ongelmatilanteissa. Opintopsykologipalvelun tarkoituksena on tarjota lisätukea ja täydentää mm. opettajatuutoreiden ja opinto-ohjaajien tarjoamaa ohjausta. Opintopsykologin kanssa voi tulla keskustelemaan erilaisista opiskeluun ja jaksamiseen liittyvissä ongelmissa. Keskusteluista voi olla apua, jos haluat kehittää opiskelutaitojasi, pohtia tavoitteitasi tai koet vaikeuksia ajankäytön ja motivaation ylläpitämisen kanssa, tai mikäli oppimisvaikeuteen, mielialaan, jännittämiseen tai elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat hankaloittavat opiskeluasi. Opintopsykologi tarjoaa lyhytkestoista, luottamuksellista ja maksutonta keskustelutukea. Käyntien tavoitteena on yhdessä jäsentää opiskelun esteitä ja löytää uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Opintopsykologin työhön kuuluvat myös erilaiset ryhmät sekä mahdollisesti kursseja. Näistä ilmoitetaan erikseen. Opintopsykologille voi varata ajan sähköpostitse riikka. Kuopiossa opintopsykologin työskentelytilat ovat Sairaalakadun kampuksella. 2.8 Oppilaitospastori Oppilaitospastori Raimo Hakkaraisen kanssa voit keskustella luottamuksellisesti ihmissuhdeasioista, opiskeluvaikeuksista, elämänkriiseistä, omasta tulevaisuudestasi tai muista sinulle tärkeistä asioista. Oppilaitospastorin vastaanotto on tiistaisin kello Hiljaisessa huoneessa (2-0001). Voit myös varata ajan sähköpostitse 2.9 Opiskelijakunta Savotta ja opiskelijayhdistys Kuopion Restonomiopiskelijat KUREO ry SAVOTTA: Etuja ja edunvalvontaa opiskelijoille Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta tunnetaan myös lyhenteellä SAVOTTA. Opiskelijakunta on opiskelijoiden itsenäisesti hallitsema, sitoutumaton edunvalvontaja palvelujärjestö. SAVOTTA toimii kaikkien opiskelijoiden edunvalvojana Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta ei ole varsinainen yhdistys vaan ammattikorkeakoululailla säädetty lakisääteinen julkisyhteisö. Keväällä 2010 opiskelijakunnan jäsenenä oli n Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Kaikki opiskelijat saavat opiskelijakortin, joka toimii tunnistautumisessa mm. kirjastossa ja ruokailussa. Opiskelijakorttikuvaukset järjestetään heti opiskelun alettua. Kun liityt jäseneksi, saat opiskelijakorttiisi lukuvuositarran, joka tekee opiskelija- kortista virallisen opiskelijakortin myös Savonian ulkopuolella kaikissa opiskelija-alennuksissa. Lukuvuosittain vaihtuvalla tarralla osoitetaan myös kortin voimassa olo. Jäseneksi opiskelijakuntaan voivat liittyä kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Jäseneksi liittymällä saat alennusten lisäksi muita rahanarvoisia etuja, kuten mm. Savon Sanomien kuukauden ilmaisen tutustumisjakson sekä opiskelijakalenterin joka lukuvuosi. Jäsenasiat hoidat kuntoon Sairaalakadun kampuksella helpoiten opiskelijakunnan kahvilassa cafesavottassa. CafeSAVOT- TA tarjoaa jäsenille huomattavia etuja esim. kahvista ja teestä. Opiskelijakunnan jäsenyydestä hyödyt myös edullisten kopioiden ja oppikirjojen muodossa. Oppikirjat lupaamme toimittaa jäsenille Kuopion edullisimpaan hintaan. CafeSAVOTTAa kehitetään opiskelijoiden omana olohuoneena, jossa tulevan syksyn aikana järjestetään erilaisia peli- ja kerhoiltoja. Matkailu- ja ravitsemisalan tuutorit sekä koulutusalan oma opiskelijayhdistys KUREO ry auttavat Sinua uuden koulun rutiinien oppimisessa. Uuden opiskelijan mielessä pyörii varmasti useita kysymyksiä, joihin me opiskelijakunnan ja opiskelijayhdistyksen väki sekä tuutorit mielellämme vastaamme. Toivomme opiskeluajastasi antoisaa ja toivotamme Sinut kerran tervetulleeksi mukavaan porukkaan! Lisätietoja opiskelijakunnan toiminnasta ja jäseneduista Sähköposti: Internet-sivut: SAVOTTA on myös Facebookissa. Kuopion restonomiopiskelijat KUREO ry KUREO on restonomiopiskelijoiden koulutusalajärjestö, joka kuuluu osana Savonia- ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAan. KUREOn tehtävänä on hoitaa ensisijaisesti restonomiopiskelijoiden etua yhteistyössä SAVOTAn kanssa. Toimintaa johtaa kerran vuodessa yhdistyksen kokouksessa valittava yhdistyksen puheenjohtaja ja yhdistyksen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen toiminta on monipuolista. Hallituksen jäsenille on jaettu vastuualueiksi seuraavien tehtävien hoitaminen: koulutuspolitiikka sosiaalipolitiikka liikunta huvi- ja virkistystoiminta kansainvälisyyspolitiikka tuutoritoiminta. Huvi- ja virkistystoiminta on tärkeä ja näkyvä opiskelijatoiminnan osa-alue. Huvi- ja virkistystoimintaa opiskelijayhdistys järjestää mahdollisuuksien ja opiskelijoiden toivomusten mukaan. Toimimme yhteistyössä muiden kuopiolaisten oppilaitosten kanssa. Opiskelijatuutorit ovat aiempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka ohjaavat ja tukevat uusia opiskelijoita uuteen opiskelukaupunkiin, amk-opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Opiskelijatuutorit osallistuvat opintojen alkuorientaatioon mutta pitävät tuutoritupaa ja järjestävät ohjausta ja tapahtumia pitkin lukuvuotta. Tervetuloa mukaan toimintaan!

11 3 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA Ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa Opetus alkaa uusilla opiskelijoilla Lukuvuoden ajoitus: syyslukukausi alkaa intensiivijakso jatkavat opiskelijat aloittavat lukujärjestysjakso uudet opiskelijat aloittavat syysloma tenttijakso valmistumispäivä lukujärjestysjakso tenttijakso valmistumispäivä syyslukukausi päättyy joululoma kevätlukukausi alkaa lukujärjestysjakso tenttijakso talviloma lukujärjestysjakso valmistumispäivä kv-viikko tenttijakso valmistumispäivä kevätlukukausi päättyy

12 12 4 RESTONOMIOPINTOJEN KULKU 4.1Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen Uudet opiskelijat ilmoittavat opiskelunsa aloittamisesta heille lähetetyn hakukirjeen ohjeen mukaisesti. Jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat läsnä- tai poissaoleviksi lukuvuosittain määräpäivään mennessä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, menettää hän opinto-oikeutensa. Lisätietoja ilmoittautumiskäytännöistä ja määräpäivistä: > Opiskelijalle > Opiskelu Savoniassa. 4.2 Opintojaksoille ilmoittautuminen Valinnaisille opintojaksoille ilmoittaudutaan WIPissä, ja ilmoittautuminen on sitova. Opintoihin pakollisina kuuluville opintojaksoille opiskelijan ei tarvitse itse ilmoittautua WIPin kautta, vaan pakolliset opintojaksot merkitään opiskelijalle WIPiin suoritettaviksi opinnoiksi opiskelijapalveluissa. Kaikille opintojaksoille osallistuminen tulee vahvistaa olemalla paikalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla (poikkeustapauksessa otettava ennakolta yhteys opintojakson opettajaan). Ellet ole vahvistanut osallistumistasi opintojaksolle, nimesi poistetaan osallistujalistalta. Jos perustellusta syystä esimerkiksi kansainväliseen vaihtoon lähtemisen vuoksi - joudut muuttamaan HOPSvalintojasi etkä voi osallistua opintojaksolle, jolle olet ilmoittautunut WIPissä, ilmoita asiasta heti kampuksen opiskelijapalveluihin. Toisen ja kolmannen vuoden valinnaisille opintojaksoille ilmoittaudutaan WIPissä keväällä, kun opiskelija tekee HOP- Sinsa. Opintojaksoille, joille voidaan ottaa lisää osallistujia, voi jälki-ilmoittautua WIPissä kunkin lukujärjestysjakson ensimmäisen viikon aikana (ensimmäisen lukujärjestysjakson alussa kahden viikon aikana). Opintojaksoista, joille jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, ilmoitetaan Reston Reppu -tiedotuskurssilla Moodlessa. 4.3 Opintojakson suorittaminen Kunkin opintojakson suoritustavat käyvät selville toteutussuunnitelmasta, joka käydään läpi opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla. Toteutussuunnitelma löytyy myös jokaisen opintojakson Moodle-kurssilta. Suoritustapojen lisäksi toteutussuunnitelmasta käyvät selville opintojakson osaamistavoitteet, keskeinen sisältö, toteutustavat, arviointiperusteet sekä suunnitelma opiskeluun varatun ajan käytöstä. Opintojakson suoritustavat vaihtelevat opintojaksokohtaisesti, ja tavallisia suoritustapoja ovat Oppimistehtävät Oppimistehtävät voivat olla yksilö- tai ryhmätehtäviä. Ne tehdään lähiopetuksen rinnalla tai niiden loppuunsaattamiseen varataan aikaa vielä opintojakson lähiopetuksen päätyttyä. Oppimistehtävä on palautettava sovittuun päivään mennessä, ja se arvioidaan. Oppimistehtävän myöhästymisen seuraukset selvitetään kunkin opintojakson arviointiperusteissa. Tentit Opintojakso voidaan suorittaa osittain tai kokonaan tentin avulla. Tentit voivat olla tyypiltään esimerkiksi yksilö-, ryhmä-, aineisto- tai suullisia tenttejä. Jotkut opintojaksot voidaan suorittaa pelkästään kirjatenttinä tenttimällä määritelty kirjallisuus. Verkko-opiskelu Verkko-opiskelussa suoritustavat vaihtelevat opintojaksokohtaisesti, ja ne määritellään opintojakson toteutussuunnitelmassa. Oppimistehtävien ja tenttien lisäksi verkkoopiskelussa voidaan edellyttää mm. aktiivista osallistumista keskusteluihin ja erilaisten tuotosten tekemiseen. 4.4 Tenttikäytänteet Opintojakson ensimmäinen tentti järjestetään yleensä opetusjakson jälkeisellä tenttiviikolla. Opintojaksolle osallistuminen katsotaan tähän tenttiviikon tenttiin ilmoittautumiseksi, joten tähän tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tenttiviikon tentin lisäksi opiskelijalla on kaksi mahdollisuutta suorittaa tentti yleisinä tenttipäivinä. Huomaa, että kunkin opintojakson uusintatentit voi suorittaa vain ko. opintojaksoille määriteltyinä tenttipäivinä tai kesätenttipäivinä. Opintojaksokohtaiset tenttipäivät löytyvät Moodlen Repusta (Lukuvuosi ). Yleisten tenttipäivien tentteihin ilmoittaudutaan tenttikuorta käyttäen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kuori palautetaan opintotoimiston edustalla olevaan postilaatikkoon (Sairaalakadun kampus, rakennus 1). Jos opiskelija ei ole perunut tentti-ilmoittautumistaan viikkoa ennen tenttiä eikä saavu tenttitilaisuuteen, se lasketaan suorituskerraksi. Tämä koskee myös opintojakson lopussa järjestettävää ensimmäistä tenttitilaisuutta. Tästä säännöstä voidaan poiketa vain lääkärintodistuksella. Opiskelijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tenttitilaisuudessa. Näyttökokeiden ajankohdat sovitaan erikseen. Mikäli opiskelija ei saa opintojakson tenttiä hyväksytysti suoritettua kolmella yrityskerralla tai hän ei ole käyttänyt mahdollisuuksia ennen seuraavan syyslukukauden loppua, hän joutuu aloittamaan opintojakson opiskelun uutena opiskelijana. Silloin hänen on ilmoittauduttava uudelleen opintojaksolle ja otettava huomioon mahdolliset muutokset suoritusvaatimuksissa. Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran ko. opintojakson yleisinä tenttipäivinä tenttiajankohtana voimassa olevien suoritusvaatimusten mukaan. Korotusmahdollisuus on voimassa yhden vuoden ajan opintojakson suorituspäivästä. Yleiset tentit matkailu- ja ravitsemisalalla lukuvuonna Varmista ennen tenttiin ilmoittautumista, että suunnittelemasi uusintatenttipäivä on sovittu juuri kyseisen opintojakson yleiseksi tentiksi. Opintojaksokohtaiset tenttipäivät löytyvät Moodlen Repusta (Lukuvuosi ).

13 Yleiset tentit järjestetään klo seuraavina päivinä (viimeinen ilmoittautumispäivä on merkitty sulkuihin): Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (pe ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Ma (ma ) Kesätentit Ma (ma ) Ma (ma ) 4.5 Tietokoneen ja A-ajokortit Matkailu- ja ravitsemisalalla tarjotaan tietojenkäsittelyn opintoja pakollisina ja vapaasti valittavina opintoina. Opiskelija voi halutessaan liittää tietojenkäsittelyn opintoihinsa tietokoneen tai A-ajokortin. Koepäivät ja ilmoittautumiskäytännöt ilmoitetaan Moodle-verkkoympäristössä. Kun kaikki ajokorttitutkinnon osakokeet on suoritettu hyväksytysti, voi opiskelija lunastaa itselleen Tieken ajokorttitodistuksen. Todistuksen kirjoittamista varten opiskelijan on toimitettava opintorekisteriote, henkilötunnus, osoitetiedot ja 20 euron todistusmaksu koulutussuunnittelija Sirpa Hietalalle (Sairaalakadun kampus, rakennus 4, 1. krs). Todistus postitetaan opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen viikon kuluttua ja A-tutkintojen rakenteet ja tarkat suoritusvaatimukset ovat luettavissa osoitteessa 4.6 Arviointi Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaistentietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin, jotka ovat osa opintojakson toteutussuunnitelma Arvosanat ovat kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) ja välttävä (1) sekä hylätty (0). Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty (S)/hylätty(0). Ammattikorkeakouluyksikkö pitää opintosuorituksista rekisteriä. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua suorituksesta. Voit seurata opintosuorituksiasi ammattikorkeakoulun WIP-opiskelijahallinto-ohjelman kautta ja tulostaa epävirallisen opintorekisteriotteen. Tarvittaessa voit saada suorituksistasi virallisen rekisteriotteen esim. opiskelijapalveluista. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta hänen opintosuoritukseensa. Hänellä on mahdollisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Arvioidut opintosuoritukset säilytetään kuuden kuukauden ajan tulosten julkaisemisesta. Arviointiin tai hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua. Oikaisupyyntö tehdään suullisesti tai kirjallisesti arvioinnin suorittaneelle tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneelle opettajalle. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen. Vastaus oikaisupyyntöön on annettava opiskelijalle 14 päivän kuluessa. Päätökseen edelleen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Tutkintolautakunnalle osoitetut oikaisuvaatimukset tulee toimittaa Opiskelijapalveluihin. Lisää tietoja ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä, kts. sivu Opintojen hyväksilukeminen Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Hyväksiluettavuutta arvioitaessa lähtökohtana on, että tutkinnon ja opetussuunnitelman vaatimukset täyttyvät. Hyväksilukupäätöstä tehtäessä otetaan huomioon opintojen laajuus, sisältö ja suoritettujen opintojen ikä sekä suoritettavan tutkinnon vaatimukset. Jos haluat hyödyntää aikaisempia opintoja restonomitutkintoosi, niin ano kaikki hyväksiluvut yhdellä kertaa opintojen alkuvaiheessa. Toisen asteen opintoja ei lueta hyväksi. Hyväksilukemista anotaan erillisellä lomakkeella. Anomukseen tulee liittää jäljennös todistuksista. Päätöksen hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee koulutusja kehittämispäällikkö pyydettyään tarvittaessa lausunnon ko. opintojaksoa opettavalta opettajalta. Päätöksestä ilmenee, mitä tutkinnon osia tai opintojaksoja suorituksilla korvataan. Hyväksiluetuista opinnoista ei anneta arvosanaa vaan merkintä H (= hyväksiluettu) tai K (= korvattu). Mikäli hyväksiluettu opintojakso on suoritettu ennen nykyisiä opintoja, merkitään K. Mikäli hyväksiluettava opinto suoritetaan opintojen aikana, merkitään H. 4.8 Tutkintotodistus Matkailu- ja ravitsemisalalla on lukuvuodessa neljä valmistumispäivää, jolloin tutkinnon suorittaneen opiskelijan on mahdollista saada tutkintotodistus. Opiskelijan on haettava tutkintotodistusta määräpäivään mennessä, ja tällöin kaikkien opintojen tulee olla suoritettu. Tarkemmat toimintaohjeet ja aikataulut ovat Reston Repussa. Tutkintojen valmistumisen kunniaksi järjestetään valmistujaisjuhla syys- ja kevätlukukauden lopulla. 13

14 5. MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUSOHJELMAT 5.1 Restonomin työelämävalmiudet Työelämävalmiudet eli kompetenssit kuvaavat yksilön pätevyyttä ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Matkailu- ja ravitsemisalan koulutusohjelmien tavoitteena on kehittää sekä yleisiä että koulutusohjelmakohtaisia työelämävalmiuksia. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden perustan. 14 Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen yleiset kompetenssit Itsensä kehittäminen osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia saa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. Eettinen osaaminen osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita omassa toiminnassaan ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yh dessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. Kehittämistoiminnan osaaminen osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetalmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan ole massa olevaa tietoa tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkai suun ja päätöksentekoon työssään ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen. Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnallis-taloudellisia yhteyksiä tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia oman alan kehit- tämiseksi tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtamiseen tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä osaa suunnitella ja organisoida toimintaa. Kansainvälisyysosaaminen omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteiä ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan. Restonomitutkinnon suorittaneen kompetenssit Palvelukulttuuriosaaminen: ymmärtää vieraanvaraisuuden (hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä osaa tuottaa terveellisiä, turvallisia ja taloudellisesti kannattavia palveluja edistämään asiakkaiden hyvinvointia osaa huomioida esteettiset ja eettiset näkökulmat palvelutoiminnassa (tilat ja palvelutuotteet, viestintä) tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä Palvelujärjestelmäosaaminen: osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimintaympäristön vaatimusten mukaan osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja (tuotesuunnittelu, toi minnan kannattavuus, työn organisointi, ohjaus ja kehittäminen) osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteistamisen keinoin tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa so veltaa niitä työssään Palvelujohtamisosaaminen: tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyödyntää niitä palve lutoiminnan ohjauksen työvälineenä osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksikön päivittäistä lä hijohtamista osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista Liiketoimintaosaaminen: osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työntekijänä osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä Hotelli- ja ravintola-alan palveluympäristöosaaminen: ymmärtää hotelli- ja ravintola-alan palvelujen taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen ja vaikutukset ihmisten elämässä osaa hyödyntää erilaisia trendejä liiketoiminnassa tiedostaa vastuullisen, ympäristöystävällisen ja luotettavan toiminnan merkityksen työyhteisöön, asiakaspalveluun, yrityksen kustannusra kenteeseen ja imagoon ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle tiedostaa oman toimintansa merkityksen alueen kehityksen näkökulmasta Matkailun palveluympäristöosaaminen: osaa kehittää vapaa-ajan tai työsidonnaisen matkailun palveluympäristöä ja -verkostoja ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä osaa hyödyntää kansallisen kulttuurin ominaispiirteitä matkailun kehittämisessä osaa kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta matkailun toimialalla

15 5.2 Restonomin ammatillisen kasvun portaat Opintojen aikana restonomin osaaminen kehittyy perustiedoista ja -taidoista ammatillisen tiedon ja taidon hallinnan kautta kohti asiantuntijuutta. Yhteisten opintojen avulla hankitaan perusosaaminen, jonka jälkeen ammattiopinnoissa perehdytään tuote- ja palveluosaamiseen, tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöiseen tuottami-seen sekä yritysten operatiiviseen toimintaan, johtamiseen ja markkinointiin. Opintojaksot ovat näitä teemoja eri näkökulmista tarkastelevia integroituja kokonaisuuksia, joita täydentävät kieli- ja viestintäopinnot sekä tutkimusmenetelmäopinnot. 15

16 5.3 Restonomin tutkinnon rakennekaavio (210 op) YHTEISET OPINNOT 16 Matkailu- ja ravitsemisalan perusopinnot(29 op) Liiketoiminta-osaamisen opinnot (18 op) Viestintäopinnot (9 op) Menetelmäopinnot (13 op) Matkailun koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot(75 op) Lisäksi opiskelija valitsee täydentävistä ammatti-opinnoista vähintään 6 op. Täydentävät ammattiopinnot Majoituspalvelut Kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailu Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Ravitsemispalvelujen syventävät opinnot Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot (69 op) Lisäksi opiskelija valitsee täydentävistä ammatti-opinnoista tai kieliopinnoista vähintään 12 op. Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op)

17 5.4 Koulutusohjelmat Matkailu- ja ravitsemisalan koulutusohjelmat valmentavat alan asiantuntijatehtäviin. Restonomi (amk) tutkinnon voi Savoniassa suorittaa kahdessa koulutusohjelmassa: matkailun koulutusohjelma hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma. Opetussuunnitelmien sisältämien tavoitteiden, sisältöjen, toteutustapojen ja arvioinnin suunnittelussa on hyödynnetty ydinainesanalyysiä ja opiskelun kuormittavuusanalyysiä. Opintojaksot sisältävät ammatissa toimimisen ja elinikäisen oppimisen kannalta välttämättömän ydinaineksen lisäksi ydinainesta laajentavia ja syventäviä aineksia. Opintojaksot ovat moniammatillista osaamista tukevia laajoja kokonaisuuksia, jotka etenevät ajallisesti edeltäviin opintojaksoihin perustuen. Näin niistä muodostuu opiskelijalle eheä mutta samalla joustava opintopolku Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelman opinnoissa opiskelija paneutuu laaja-alaisesti suomalaiseen matkailuelinkeinoon ja erityisesti asiakaslähtöisten matkailupalvelukokonaisuuksien tuotantoon, matkailun yritystoimintaan, markkinointiin ja päivittäisjohtamiseen. Matkailun osa-alueista painottuvat hyvinvointimatkailu, tapahtumamatkailu, matkailun ohjelmapalvelut ja kokous- ja kongressipalvelut. Matkailun koulutusohjelman opinnot antavat valmiuksia toimia matkailun eri osa-alueiden kehittämis-, myynti-, markkinointi-, tuotanto- ja esimiestehtävissä. Uran alussa tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi tapahtuma-assistentti, ohjelma- tai elämyspalvelujen ohjaaja, myyntineuvottelija, kongressikoordinaattori ja uran edetessä tapahtumakoordinaattori, tapahtumatuottaja, palvelupäällikkö, myyntipäällikkö, toimipisteen esimies matkailukeskuksessa tai itsenäinen yrittäjä. Työpaikkoina voivat olla esim. matkailukeskukset, majoitusliikkeet, kylpylät, ohjelmapalvelu-, matkanjärjestäjä- tai tapahtumajärjestäjäyritykset, matkatoimistot ja matkailualan organisaatiot Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman opinnoissa opiskelija paneutuu laaja-alaisesti suomalaiseen ja kansainväliseen majoitus- ja ravitsemisalan elinkeinoon. Erityisesti paneudutaan asiakaslähtöisten majoitus- ja ravitsemispalvelujen ja tuotteiden suunnitteluun sekä tuotanto- ja palveluprosessin ohjaamiseen ja kehittämiseen. Opinnoissa painotetaan majoitus- ja ravitsemisalan liiketoimintaosaamista sekä esimiestyötä ja päivittäisjohtamista. Majoitus- ja ravitsemisalan osa-alueista painottuvat kansainvälinen ruoka- ja juomatuntemus, terveelliset ja turvalliset ravitsemispalvelut sekä hotellitoiminnot. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman opinnot antavat valmiuksia toimia majoitus- ja ravitsemisalan eri osa-alueiden tuottamis-, kehittämis-, markkinointi- ja esimiestehtävissä. Työuran alussa voit toimia esimerkiksi asiakaspalvelun, tuotannon ja myynnin eri tehtävissä, uran edetessä yksikön esimiehenä, vuorovastaavana tai -päällikkönä, myyntineuvottelijana, tuotekehittäjänä tai -asiantuntijana tai itsenäisenä yrittäjänä. Työpaikkoina voivat olla esim. hotellit ja muut majoitusliikkeet, ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, kahvilat, liikenneasemat, matkailukeskukset sekä matkailu- ja ravitsemisalan organisaatiot. 5.5 Tutkinnon rakenne Yhteiset opinnot Koulutusohjelmakohtaiset ja täydentävät ammattiopinnot Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö 69 op 81 op 15 op 30 op 15 op Matkailu- ja ravitsemisalan joustava opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden yksilöllisen opintopolun rakentamiseen. Perusopintojen ja koulutusohjelmakohtaisten opintojen lisäksi opiskelija täydentää ammattiopintojaan itse valitsemillaan opinnoilla. Näitä opintoja opiskelija voi valita toisen koulutusohjelman tarjonnasta tai erillisistä täydentävistä opinnoista. Vapaasti valittavina opintoina voi suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan koko opetussuunnitelmassa tarjolla olevia opintojaksoja. Niitä voi valita myös Savonia-ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, Virtuaaliammattikorkeakoulusta (www.amk.fi) tai muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. ytiimi Opiskelija voi pyrkiä myös ytiimiin, jossa opinnot painottuvat yrittäjyyteen. ytiimi on vaihtoehtoinen, yrittäjyyttä ja projektioppimista painottava tapa suorittaa osa ammattiopintoja. ytiimin opinnot suoritetaan osana erilaisia projekteja ytiimin kummiyritysten ja muun työelämän kanssa. ytiimissä restonomiopiskelijat opiskelevat yhdessä eri alojen amk-opiskelijoiden kanssa tiimimanagerin ohjauksessa. Opiskelussa painotetaan yhteistoiminnallista oppimista ja käytännönläheisyyttä. Opiskelijalta edellytetään vastuullista ja aktiivista otetta sekä valmiutta tutkivaan oppimiseen. ytiimiin haetaan HOPS-valintojen yhteydessä ensimmäisen opintovuoden aikana. ytiimiin valitaan enintään 25 opiskelijaa haastattelun ja opintomenestyksen perusteella. ytiimi- opinnot jakaantuvat kolmelle lukukaudelle alkaen pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden syksynä. Lisätietoa ytiimistä on Moodlen Repussa. Kauppiasyrittäjyyspolku Opiskelija voi valita opintoja myös Kauppiasyrittäjyyspolku (KYP) -ohjelmasta. Kauppiasyrittäjyysopinnot on Ruokakesko Oy:n ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä kehittämä opintokokonaisuus. Kauppiasyrittäjyyspolun tavoitteena ovat tiedot ja taidot, jotka luovat pohjaa yrittäjyydelle päivittäistavarakaupassa tai toimimiselle vastuullisissa tehtävissä kaupan alalla. 17

18 18 Opinnot muodostuvat neljästä viiden opintopisteen opintojaksosta. Opiskelija voi suorittaa kaikki opintojaksot tai vain osan niistä, kuitenkin siten, että edellisen opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavalle opintojaksolle osallistumiselle. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina, oman ammattikorkeakoulun vastuuopettajan ohjauksessa. Opinnot sisältävät käytännönläheisiä oppimistehtäviä sekä alan kirjallisuuteen tai muuhun materiaaliin tutustumista. Tiedollisen osuuden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan harjoittelu ja opinnäytetyö päivittäistavarakaupan alalla. Lisätietoja kauppiasyrittäjyysopinnoista antaa opinto-ohjaaja Anna-Maria Saarela. Kieliopinnot matkailu- ja ravitsemisalalla Kielten opetuksen tavoitteena on toimiva kielitaito työelämän erilaisissa viestintätilanteissa opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat siis työelämän tarpeet ja opiskelijan tulevat työtehtävät sekä niihin liittyvät asiakaspalvelutilanteet. Opiskelussa korostuukin suullisen kielitaidon merkitys. Monipuolinen ja hyvä kielitaito on opiskelijalle valttikortti työmarkkinoilla. Siksi matkailu- ja ravitsemisalan yksikössä opiskelijalle tarjotaan laaja kielivalikoima. Restonomiopiskelija voi opiskella suomen ja viestinnän lisäksi ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa, italiaa sekä kiinaa. Osa kieliopinnoista on pakollisia, osan opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan. Yhteisiin opintoihin kuuluvat englannin ja ruotsin kurssit ovat sisällöiltään yhteneväiset ammattikorkeakoulujen valtakunnallisten oppisisältösuositusten kanssa. Sen sijaan koulutusohjelmakohtaisiin ammattiopintoihin kuuluvien englannin ja ruotsin kurssien sisällöt vaihtelevat koulutusohjelmittain. Muiden vieraiden kielten opintojen rungon muodostavat yleiskielen sanasto ja rakenteet sekä niiden vahvistaminen. Tähän runkoon lisätään ammattikieltä ja -sanastoa. Kaikki kielten kurssit sisältävät myös kirjallisia osioita, jotka koostuvat esim. alan ammattitekstien tarkastelusta sekä liikekirjeiden, kirjoitelmien ja referaattien laatimisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus englannin ja ruotsin kielten kertaamiseen ensimmäisenä syksynä. Jos opiskelija saa lähtötasotestistä hylätyn, hänet ohjataan tukikurssille. Kieliopintojen valintaohje Opiskelijan tulee opiskella tietty vähimmäismäärä vieraiden kielten ja ruotsin opintoja. Näihin vähimmäisopintopistemääriin opiskelija voi sisällyttää yhteensä enintään 6 opintopistettä tukikursseja tai hänelle uuden kielen peruskursseja. Matkailun koulutusohjelmassa kieliopintojen vähimmäismäärä on 27 op. Tämän koulutusohjelman opiskelijat valitsevat pakollisena kolmantena kielenä 6 opintopistettä joko saksan, ranskan tai venäjän opintoja. Näiden kielten kurssit edellyttävät kielen perusteiden hallintaa. Jos opiskelija tarvitsee saksan, ranskan tai venäjän peruskurssin, hän käy sen jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Tästä peruskurssista opiskelija voi saada opintopisteitä, jos hän on opiskellut ko. kieltä enintään 3 lukion kurssia. Tämä opintopisterajoitus koskee myös espanjan ja italian peruskursseja. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmassa kieliopintojen vähimmäismäärä on 21 op. Tässä ko:ssa opiskelija voi kolmannen pakollisen kielen sijasta valita jonkin toisen 6 op:n laajuisen opintokokonaisuuden. On kuitenkin suositeltavaa, että jokainen restonomiopiskelija EU:n kielipoliittisten tavoitteiden mukaisesti opiskelee kotimaisten kielten suomen ja ruotsin lisäksi vähintään kahta vierasta kieltä. Lisäksi jokainen opiskelija valitsee pakollisena jonkin 3 op:n laajuisen syventävän ammatillisen kielen kurssin erillisestä valikosta kiinnostuksensa mukaan. Kielten kursseilla on paljon suullisia harjoituksia, joten niillä on osittainen läsnäolovelvollisuus (väh. 75 %). Suorittamalla hyväksytysti opintojaksot Svenska för turismoch kosthållsbranschen sekä Svenska för turismbranschen tai Svenska för hotell- och restaurangbranschen opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon. Nämä taitotasot merkitään tutkintotodistukseen. Opintojaksoarvosanat 4 ja 5 tarkoittavat hyvää ja arvosanat 1, 2 ja 3 tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Harjoittelu Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa opittuja tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee koulutusohjelman mukaista opiskelua ja urasuunnittelua. Aiempaa työkokemusta ei voida hyväksilukea harjoitteluksi. Harjoittelun laajuus restonomin tutkinnossa on 30 op/20 viikkoa/800 h opiskelijan työtä. Harjoittelu suoritetaan yhdessä tai kahdessa osassa koulutusyksikön hyväksymissä työtehtävissä kotimaassa tai ulkomailla yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa, kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä tai omassa yrityksessä yrittäjänä. Kielitaidon ja ammatillisen kehittymisen kannalta suositellaan, että opiskelija suorittaisi harjoittelun tai sen osan ulkomailla. Harjoittelujaksoja suunniteltaessa on huomioitava, että ne muodostavat ammatillista kasvua kehittävän polun. Harjoittelu koostuu omaa valittua opintopolkua tukevasta perusharjoittelusta ja ammatillista kasvua edistävästä ja laajentavasta syventävästä harjoittelusta. Syventävän harjoittelun tulee tukea opiskelijan valitsemaa ammatillista urapolkua. Matkailu- ja ravitsemisalan yksikön harjoitteluvastaavana toimii lehtori Markku Haapakoski. Tarkempia harjoitteluun liittyviä ohjeita annetaan erillisissä harjoitteluinfoissa ja Moodlen repussa. Opinnäytetyö Restonomin opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä kehittämis- ja tutkimustehtäviä, jotka tuottavat uutta tietoa ja osaamista. Opinnäytetyön avulla pyritään uudistamaan työelämän käytäntöjä sekä syventämään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. Opinnäytetyön aiheet löydetään usein ammattialan käytännön ongelmista, työ- ja harjoittelupaikois-

19 ta tai toimeksiantoina alueen yrityksiltä tai muilta toimijoilta. Opinnäytetyö voi olla myös osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishanketta Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöhön (Asetus A423/ 2005). Opinnäytetyön laatiminen kehittää opiskelijan ongelmanratkaisutaitoja ja tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden osoittaa oma osaamisensa. Opintoihin sisältyy opinnäytetyöprosessissa tarvittavien taitojen kehittämistä: tiedon hankintaa ja analysointia, tutkimusmenetelmien soveltamista sekä tutkimus- ja kehittämistyön raportointiin perehtymistä. Tarkempia opinnäytetyöhön liittyviä ohjeita annetaan erillisissä opinnäytetyöinfoissa ja Moodlen repussa. Matkailu- ja ravitsemisalan yksikön opinnäytetyökoordinaattori on yliopettaja Anja-Riitta Keinänen. 19

20 Matkailun koulutusohjelman opintojaksotaulukko Opintojaksojen tavoite- ja sisältökuvaukset löytyvät Moodlesta Reston Repusta. Matkailu 210 op Restonomi p=perusopinnot a=ammattiopinnot vv=vapaasti valittavat y=ytiimi-opinnoilla korvattava opinto YHTEISET OPINNOT 69op Matkailu- ja ravitsemisalan perusopinnot 29op MYA9102 Matkailu- ja ravitsemisala elinkeinona ja p 3 urasuunnittelu MYA9104 Asiakaspalvelu ja myyntityö p 3 MYA9106 Turvallisuus- ja hygieniaosaaminen p 5 Ensiavun peruskurssi p 1 Järjestyksenvalvojan peruskurssi p 2 Hygieniaosaamistodistus p 1 Tuoteturvallisuus p 1 MYA9108 Ruoka- ja ravitsemusosaamisen perusteet p 5 Ravitsemusosaaminen p 2 Ruokaosaaminen p 3 MYA9112 Ravintolatoimintojen palvelukonseptit p 5 Alkoholipassi p 1 Juomatietouden perusteet p 2 Palvelukonseptit p 2 MYA9114 Matkailu- ja majoituspalvelun perusteet p 5 Matkailupalvelun perusteet p 2 Majoituspalvelun perusteet p 3 MYA9116 Hyvinvointi- ja elämystuotanto p 3 Viestintäopinnot 9op MYOC011 Suullinen ja kirjallinen viestintä p 3 MYRC011 Svenska för turism- och kosthållsbranschen p 3 MYEC011 English for the Tourism and Hospitality Industry p 3 Liiketoimintaosaaminen 18op MYA5105 Yritystoiminnan perusteet p 3 MYA5205 Markkinoinnin perusteet p 3 MYA5305 Taloushallinnon perusteet p/y 3 MYA6105 Talousmatematiikka p 3 MYA7105 Kansantalouden perusteet p 3 MYA7205 Yritys yhteiskunnassa p 3 Menetelmäopinnot 13op MYA8105 Työvälineohjelmistot p 3 Tekstinkäsittely (A-ajokortti) Taulukkolaskenta (A-ajokortti) Esitysgrafiikka (A-ajokortti) p 1 p 1 p 1 MY46105 Tutkimusviestintä 3op a x x MY46110 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 7op a x x x MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET AMMATTIOPINNOT 75 op MYB1110 Asiakaslähtöinen palvelujen suunnittelu ja markkinointi 7op a x x MYB1115 Matkailun ohjelmapalvelujen tuottaminen 5op a x x Wellness Tourism 5op MIB1100 Wellness Tourism Production 3op a x x MIB1105 Sociology of Tourism 2op a x x Työsidonnainen matkailu 6op MIB1110 Business Tourism and Travel Management 3op a x x MYB1120 Kannustematkailu 3op a x x Matkailun toimintaympäristön kehittäminen 6op MIB1115 Destination Management 3op a/y x x MYB1125 Matkailun hankkeistaminen ja projektinhallinta 3op a/y x x Matkailun koulutusohjelmakohtaiset kieliopinnot 21op MYRC110 Svenska för turismbranschen 3op a x x x MYEC110 English for the Tourism Industry 3op a x x x Muut kieliopinnot 15op a x x x x jatkuu seuraavalla sivulla

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETOIMINTA- JA KULTTUURIALA 2009 2010 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma OPINTO - OPAS Julkaisija Savonia-ammattikorkeakoulu Matkailu- ja

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

RESTON IT- YMPÄRISTÖ 31.1.2014. Mika Siiskonen. Tietohallinto

RESTON IT- YMPÄRISTÖ 31.1.2014. Mika Siiskonen. Tietohallinto RESTON IT- YMPÄRISTÖ Mika Siiskonen Tietohallinto resto_it_opiskelijat.docx 1 / 4 Sisällys 1. Tietokoneet... 2 2. Palvelut... 2 2.1. Tietokoneiden ohjelmat... 2 2.2. Savonian tarjoamat palvelut... 2 2.3.

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Savonian avoin ammattikorkeakoulu...5 Oppiminen ja opiskelu Savoniassa...9 Opiskelijan tukipalvelut... 11 Usein

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja,

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa Esteettömyys Savonia Hyväksytty 1.3.2011 Esteettömyyys Savonia- 1 / 4 Sisällys Yleistä tietoa korkeakoulusta... 2 Opintojen ohjaus ja järjestäminen... 2 Valintakoe... 2 Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa...3

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta Matkailu on kasvava kansainvälinen toimiala. Tulevaisuudessa matkailualalla korostuvat monimediaiset palvelut, kuten virtuaaliset ympäristöt,

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN OPAS SISÄLLYSLUETTELO Savonian avoin ammattikorkeakoulu...5 Oppiminen ja opiskelu Savoniassa...9 Opiskelijan tukipalvelut... 11 Usein kysyttyä...

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke 20.9.2017 klo 17.00 Tervetuloa! Opiskelu avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne opiskelusta avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne WebOodin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Hakijan opas Tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot