1 Soveltamisala Määritelmiä Nostopisteet Viitteet... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Soveltamisala...2. 3 Määritelmiä... 2. 8 Nostopisteet... 7. Viitteet... 10"

Transkriptio

1

2

3 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala Yleiset turvallisuusmääräykset Määritelmiä Asennussuunnitelma Vaihde-elementin poistaminen Vaatimukset nostovälineille Vaihde-elementtien mitat Nostopisteet Vaatimukset nostamiselle Vaihde-elementin välivarastointi Vaatimukset ratajohdosta... 9 Viitteet Liite 1 Vaihde-elementtien asennussuunnitelma

4 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 2 1 Soveltamisala Tämä ohje on Valtioneuvoston päätöksen 629/ mom mukainen rakennuttajan antama menettelyohje. /2/ Tämä ohje asettaa vaatimukset vaihde-elementin nostamiselle ja nostossa käytettäville nostoapuvälineille. Tämä ohje ei sovi nosto- eikä asennussuunnitelmaksi eikä tämä ohje kuvaa minkään tietyn nostolaitteen tai -apuvälineen käyttöä. Tätä ohjetta ei sovelleta massaltaan alle 1000 kg olevien vaihteen komponenttien, kuten risteysten tai kielien nostamiselle. Soveltuvasti tätä ohjetta voidaan käyttää myös vaihteen komponenttien nostamisessa. 2 Yleiset turvallisuusmääräykset 3 Määritelmiä Elementtien käsittelyä, nostamista ja nostovälineitä koskevat keskeisimmät määräykset on esitetty seuraavissa asiakirjoissa: Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/1994 /2/ Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/1998 /3/ Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/2003 /4/ Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 1314/1994 /5/. Tässä ohjeessa käytetään seuraavia määritelmiä: Asennus Asennus on elementin nostamista, siirtämistä, paikoilleen ohjaamista, väliaikaista tuentaa ja kiinnittämistä koskeva ja niihin asennuskohteessa tehtävä työvaihe. /4/ Elementti Elementti on tietyssä työvaiheessa yhtenä kiinteänä kokonaisuutena käsiteltävä esivalmisteinen rakenne tai sen osa, joka massansa puolesta edellyttää nostoapuvälineiden käyttämistä. /4/

5 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 3 Nostoapuväline Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty koneeseen ja joka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai joka on kiinnitetty kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. /5/ Nostolaite Nostolaite on nosturi tai muu konekäyttöinen nostolaite, joka on soveltuva käytettäväksi vaihde-elementtien nostamisessa. Nosturi Nosturilla tarkoitetaan konekäyttöistä nostolaitetta, jota käytetään kuorman nostamiseen, laskemiseen ja siirtämiseen ja jossa kuorma liikkuu ainoastaan nostoköyden, -ketjun tai vastaavan rakenteen ohjaamana. Nosturina pidetään myös sellaista nostolaitetta, jossa kuorman heiluntaa rajoitetaan nosturin mukana siirtyvillä laitteilla. /3/ Päätoteuttaja Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja taikka sellaisen puuttuessa rakennuttaja itse. /2/ Rakennuttaja Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muu joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden puuttuessa tilaaja. /2/ Suunnittelija Suunnittelija on henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että rakenteiden, rakennusosien tai järjestelmien suunnitelmat täyttävät elementtirakentamisen toteutuksen edellyttämällä tavalla niille asetetut työturvallisuusvaatimukset. /4/ Vaihde-elementti Vaihde-elementit ovat elementtejä, joista koostuu vaihde tai raideristeys. Yleisimpiä vaihde-elementtejä ovat kielisovitus-, välikisko- ja risteyselementit. Tässä ohjeessa vaihde-elementtinä pidetään myös kiskonliikuntalaite-elementtiä.

6 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 4 4 Asennussuunnitelma Elementin asennustyöstä on laadittava asennussuunnitelma. Asennussuunnitelmalle on esitetty vähimmäisvaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/2003 (6 ja Liite). /4/ Vaihde-elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä sen lisäksi vähintään seuraavat rautatieympäristön huomioon ottavat asiat: ratajohdon huomioon ottaminen junaliikenteen turvallisuuden varmistaminen päällysrakenne-, turvalaite- ja vahvavirtatöistä vastaavat henkilöt junaturvallisuusvastaava jännitekatko- ja raidevarausmenettelyt varastopaikkojen etäisyys raiteesta liittyminen turvalaitteisiin purettavien vaihde-elementtien kuormaus kuljetusvälineeseen. RHK:n asennussuunnitelman malli on esitetty liitteessä 2. Asennussuunnitelman laatii ja hyväksyttää asennusurakoitsija. Päätoteuttajan on varmistettava, että asennustyötä varten laaditaan asennussuunnitelma ja että asennustyö toteutetaan suunnitellulla tavalla. Asennussuunnitelma on oltava kirjallisena työmaalla. /4/ Suunnitelma on hyväksytettävä asianomaisilla suunnittelijoilla, vastaavalla työnjohtajalla ja asennuksesta vastaavalla henkilöllä sekä sähkölaitteiston käytön johtajalla ennen työn aloittamista. Suunnittelijoita ovat mm. rata-, geo-, sähkörata- ja vaihde-elementin suunnittelija. Asennussuunnitelma on hyväksytettävä sähköratasuunnittelijalla ja sähkölaitteiston käytön johtajalla vain, jos rautatieliikennepaikalla on vähintään yksi sähköistetty raide. Rakennuttaja varmistaa, että asennussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Tavallisten vaihde-elementtien mittoja on asennussuunnitelmaa varten esitetty kohdassa 7. Poikkeaviksi tai ylisuuriksi elementeiksi, joiden käsittely vaatii erityisiä nostureita, laitteita tai työmenetelmiä, katsotaan kaikki muut vaihde-elementit paitsi tämän ohjeen kohdassa 7 esitetyt vaihde-elementit. /4/

7 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 5 5 Vaihde-elementin poistaminen Vaihde-elementtiä raiteesta poistettaessa on tehtävä asennussuunnitelma. Kun vaihdetta poistetaan raiteesta, alkuperäiset kiskojen pituudet on selvitettävä ja kiskot katkaistava siten, että kielisovitus- ja risteyselementin kiskot eivät lyhene. Elementtiä raiteesta poistettaessa on huomattava, että elementin irrottaminen tukikerroksesta vastaa taulukossa esitettyjä massoja suurempaa kuormitusta. Vaihde-elementtiä irrotettaessa on huolehdittava, että irrotusliike ei ole vaihde-elementtiä työntävää tai vetävää, vaan nostavaa. Irrotettaessa vaihde-elementtiä on huolehdittava, että yhdestä pisteestä nostettaessa nostokorkeus ei ole suurempi kuin 100 mm. 6 Vaatimukset nostovälineille Vaihde-elementin nostamisessa on käytettävä vähintään elementin massalle hyväksyttyjä nostolaitteita, jotka on hyväksytty ja tarkastettu asianomaisten määräysten /3/ mukaisesti. Nostolaitteen nostokyvyn ja ulottuvuuden on oltava riittävä. Suoritusarvoltaan riittäväksi katsotaan nosturi tai nostolaite, jonka kapasiteetti on vähintään 15 % suurempi kuin taakka epäedullisimmassa asennossaan. Urakoitsijan on varmistettava, että nostolaite on sallittu vaihde-elementin nostoon. Nostolaitteen tulee olla, nostotarve huomioon ottaen, käyttötarkoitukseen sopiva. Käyttöolosuhteiden tulee vastata nosturin suunnitteluperusteita. /3/ Vaihde-elementin nostamisessa on elementin käytettävyyden aiheuttamien laatuvaatimusten vuoksi käytettävä nostolaitetta, jolla vaihde-elementti voidaan nostaa maasta suoraan ylöspäin. Jos nostolaite liikkuu vaihde-elementin kanssa, on urakoitsijan varmistettava, että nostolaite on tähän sallittu ja että raiteen tai maaperän kantavuus ei ylity. Vaihde-elementin heiluminen liikkumisen aikana on otettava huomioon nostolaitteen kapasiteettia määritettäessä. Nostamisen on tapahduttava siten, että vaihde-elementtiä nostetaan kaikista nostopisteitä yhtäaikaisesti ja tasaisella voimalla.

8 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 6 7 Vaihde-elementtien mitat Vaihdetyyppien merkinnät on esitetty RAMOn osassa 4 Vaihteet. /1/ Tavallisten vaihde-elementtien mitat on esitetty alla olevassa taulukossa. Vaihde Elementti Pituus [m] YV :18 betonipölkkyinen YV :9 betonipölkkyinen YV :9 kovapuupölkkyinen YV54-200N-1:9 betonipölkkyinen YV54-200N-1:9 puupölkkyinen KV54-200N-1:9 betonipölkkyinen KV54-200N-1:9 puupölkkyinen Suurin leveys [m] Massa [t] Kielisovitus- 21,1 4,1 22,0 Välikisko- 26,0 3,8 27,0 Risteys- 12,6 4,5 19,9 Kielisovitus- 13,9 4,1 15,0 Välikisko- 12,6 4,0 15,0 Risteys- 8,0 4,8 11,5 Kielisovitus- 13,9 4,3 8,0 Välikisko- 12,6 4,0 7,0 Risteys- 8,0 4,8 5,5 Kielisovitus- 11,1 4,1 11,2 Välikisko- 10,6 3,8 11,4 Risteys- 6,6 4,5 9,8 Kielisovitus- 11,1 4,3 *) 4,9 Välikisko- 10,6 3,8 4,5 Risteys- 6,6 4,8 3,8 Kielisovitus- I 11,1 4,3 11,2 Kielisovitus- II 10,3 4,8 14,0 Välikisko- 11,7 4,8 11,0 Risteys- 6,6 4,8 9,8 Kielisovitus- I 11,1 4,1 5,1 Kielisovitus- II 10,3 4,5 4,6 Välikisko- 11,7 4,5 4,5 Risteys- 6,6 4,5 3,8 KRV :9 Kielisovitus- 10,5 5,0 32,1 betonipölkkyinen Risteys- 6,7 3,6 10,1 KRV :9 Kielisovitus- 10,5 5,0 16,0 puupölkkyinen Risteys- 6,7 3,6 3,8 TYV :4,44 Kielisovitus- 11,1 4,3 4,5 Risteys- 11,1 5,0 5,0 TYV :4,44 Kielisovitus- 11,2 4,3 4,5 malli Tampere Risteys- 11,2 5,0 5,0 TYV :6,46 Kielisovitus- 10,9 4,3 4,5 Risteys- 10,1 4,8 5,0 TYV :6,46 Kielisovitus- 10,5 4,3 4,5 malli Tampere Risteys- 10,7 4,5 5,0 YV :9 Kielisovitus- 8,9 3,0 **) 4,3 puupölkkyinen Välikisko- 12,0 3,5 4,0 Risteys- 10,0 4,5 4,5

9 8 Nostopisteet Vaihde-elementtien nosto ja siirto KV :9,514 Kielisovitus- 8,9 3,0 **) 4,3 puupölkkyinen Välikisko- 4,0 Risteys- 4,5 YV :9 Kielisovitus- 10,8 3,0 **) 4,3 puupölkkyinen Välikisko- 11,8 4,0 4,0 Risteys- 6,2 4,5 3,7 KRV :9,514 Kielisovitus- 8,9 4,0 **) 14,0 puupölkkyinen Risteys- 4,0 *) Asetinpölkyt sähkökääntölaitetta käytettäessä. Vanhoissa kiilalukollisissa vaihteissa asetinpölkyt voivat olla merkittävästi pidemmät. Ne on irrotettava tarvittaessa. **) Asetinpölkky kiilalukolla 6,0 m Kaikkien vaihde-elementtien korkeudeksi oletetaan 0,5 m. YV30-, KV30- ja KRV30-vaihteiden vaihde-elementtien mittoina voidaan käyttää YV43-, KV43- ja KRV43-vaihteen mittoja. Muun tyyppisten vaihde-elementtien käsittely on ohjeistettava tapauskohtaisesti. /4/ Nostopisteet ja elementin massa on merkittävä yksityiskohtaisesti jokaiseen vaihde-elementtiin ennen nostamista. Vaihde-elementtiä, johon nostopisteitä ei ole merkitty, ei saa nostaa, siirtää eikä asentaa ilman luotettavaa selvitystä. Nostopisteen merkkinä on käytettävä kiskon varteen merkittyä (maalattu tai säänkestävällä liidulla merkitty) keltaista tasasivuista kolmiota, jonka yksi kärki osoittaa ylöspäin. Nostopisteet on määriteltävä siten, että vaihde-elementin taipumat eivät ole liian suuria. Sallittu taipuma on L/50, jossa L = vaihde-elementin pituus. Vaihteen kielisovituselementissä kääntölaitteen tai asettimen paikoillaan olevat tangot eivät nostettaessa saa osua tukikiskoon. Raiteesta poistettavien elementtien nostopisteet toimittaa vaihde-elementin suunnittelija. 9 Vaatimukset nostamiselle Vaihde on nostettava ja/tai siirrettävä elementteinä, jotka ovat vaihteen kielisovituksen tukikiskojen, välikiskojen ja risteyksen kiskojen mittaisia. Nostotyöstä vastaavan on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma, jolla varmistetaan toimintojen yhteensovittaminen, jos vaihde-elementtiä on nostettava yhtä aikaa kahdella tai useammalla nosturilla. 7

10 Vaihde-elementtien nosto ja siirto Nostot on suunniteltava siten, ettei vaihde-elementin alla tai vaara-alueella liikuta tarpeettomasti noston aikana. Vaihde-elementin asennuksessa vaihde-elementin alle ei saa mennä. On varmistettava riittävän tilan varaaminen nostoon siten, että ei ole vaaraa vaihde-elementin takertumisesta noston aikana. Vaihteen pituussuunnassa nostolaitteen aiheuttaman nostovoiman suunta ei saa vaihde-elementtiin nähden poiketa pystysuorasta tasosta yli 35. Nostossa on varmistettava, että pölkyt eivät pääse liikkumaan kiskoihin nähden. Asennustarkkuusvaatimus nostettaessa on vaihde-elementin sivusuunnassa 20 mm. Vaihde-elementin pituussuunnassa asennustarkkuusvaatimus on 3 mm. Valmiin rakenteen toleranssiluokkina pidetään RAMOn osien 13 Radan tarkastus /6/ ja 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito /7/ mukaisia työn vastaanottotoleransseja. Vaunusta tai autosta vaihde-elementtiä pois nostettaessa tai vaihdeelementtiä vaunuun tai autoon nostettaessa on noudatettava vaunun omistajan tai kuljetusliikkeen antamia ohjeita. Nostoapuvälineiden alimman nivelen on sijaittava pölkyn yläpintaan nähden sen yläpuolella, jos nostovoima ei kohdistu pystysuoraan ylöspäin. Nostoapuvälineitä suunniteltaessa on otettava huomioon, että nostokohtien vieressä pölkkyjen päällä saattaa olla vaihteen varusteita. On huolehdittava, että nostettaessa nämä varusteet eivät vaurioidu. Mikään nostoapuväline ei saa ulottua vaihteen kielen ympäri. Vaihde-elementin kallistuminen on huomioitava jokaisessa nostossa, koska kääntölaitteella yms. laitteilla varustettu vaihde-elementti ei raiteiden poikittaissuunnassa välttämättä ole tasapainoinen käytettävissä oleviin nostopisteisiin nähden. Kiskon kulkupinnan ja -reunan kunto on varmistettava silmämääräisesti nostopisteiden alueelta noston jälkeen. 10 Vaihde-elementin välivarastointi Aina, kun vaihde-elementti lasketaan tilapäisesti maahan, sen katsotaan olevan välivarastoitu. Välivarastointia ja varastopaikkoja koskevat vaatimukset on esitetty julkaisussa Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset, osa 3 Vaihdetyöt /8/. 8

11 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 9 11 Vaatimukset ratajohdosta Ratajohdon suojaetäisyydet ja nostolaitteiden maadoittaminen on otettava huomioon vaihde-elementtiä nostettaessa. Määräykset suojaetäisyyksistä ja maadoittamisesta on annettu Sähköratamääräyksissä /9/.

12 10 Vaihde-elementtien nosto ja siirto Viitteet /1/ Ratatekniset määräykset ja ohjeet, osa 4 Vaihteet. RHK 154/731/00, Ratahallintokeskus, Helsinki 2000 /2/ Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/1994 /3/ Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/1998 /4/ Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/2003 /5/ Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 1314/1994 /6/ Ratatekniset määräykset ja ohjeet, osa 13 Radan tarkastus. RHK 1953/731/2004. Ratahallintokeskus, Helsinki 2005 /7/ Ratatekniset määräykset ja ohjeet, osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito. RHK 904/731/2002. Ratahallintokeskus, Helsinki 2002 /8/ Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset (PYL), osa 3 Vaihdetyöt. RHK:n julkaisu D 5. Ratahallintokeskus, Helsinki 1999 /9/ Sähköratamääräykset, RHK:n julkaisu B 16. Ratahallintokeskus, Helsinki 2006

13 Liite 1 / 1 (6) VAIHDE-ELEMENTTIEN ASENNUSSUUNNITELMA (MALLI) 1. Kohdetiedot Työmaa Projekti Rautatieliikennepaikka Vaihteet Suunnitelman laatija Suunnitelma laatija Henkilöstö Pääurakoitsija / päätoteuttaja Vastuuhenkilö Junaturvallisuusvastaava Päällysrakennevastaava Turvalaitevastaava Vahvavirtatöistä vastaava Työmaan valvoja Ratasuunnittelija Geosuunnittelija Vahvavirtasuunnittelija Käytönjohtaja Vaihde-elementin suunnittelija Elementtitoimittaja Tuotannon vastuuhenkilö Fax Fax Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

14 Liite 1 / 2 (6) Kuljetuksen vastuuhenkilö (saapuva) Fax Kuljetuksen vastuuhenkilö (lähtevä) Fax Elementtiasentaja / asennusurakoitsija Fax Asennustyönjohtaja / asennuksesta vastaava Nostolaitteet Nostolaite I Nostoteho Max tukijalkakuorma t Ulottuma m Nostolaite II Nostoteho Max tukijalkakuorma t Ulottuma m Nostolaite III Nostoteho Max tukijalkakuorma t Ulottuma m Nostolaitteilla nostetaan yhtaikaisesti. Erillinen nostotyösuunnitelma liitteenä 2. Vaihde-elementit Vaihde-elementit tyyppi (ks / vk /rist)* max. paino [kn] määrä [kpl] nostoapuvälineet Elementtien varustelu (esim. asettimet, kääntölaitteet) * ks= kielisovituselementti, vk = välikiskoelementti, rist=risteyselementti Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

15 Liite 1 / 3 (6) 3. Asennusjärjestys Vaihteiden asennusjärjestys Yksittäisten vaihde-elementtien asennusjärjestys Sidekiskojen kiinnitysjärjestys / tilapäisjatkosten käyttö Hitsausjärjestys Yksityiskohtainen asennusjärjestys liitteenä Työvaihdesuunnitelma 4. Työmaatiet, vastaanotto ja välivarastointi Nostopaikat, varastointipaikat, työmaatiet Katso liite Elementtien vastaanottotarkastus Katso liite Laatupoikkeamien käsittely Katso liite Kuormaus- ja purkamisjärjestys elementtitoimittajan ja kuljetusliikkeen antamien ohjeiden mukaan Katso liite Varastointipaikat Katso liite Varastointikalusto Erikoiselementtien varastointitapa 5. Toleranssit ja seurantamittaukset Toleranssiluokka Vaihde-elementtien toleranssit Kohdekohtaiset erikoistoleranssit Lähtömittaus (ohje liitteenä) Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta Tarkastusmittaukset Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

16 Liite 1 / 4 (6) 6. Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat Tarvittavat väliaikaistuennat - Välivarastointi - Vaihde-elementtien asennus Tukien purku Tarve eri elementtityypeissä ja tuentatapa Vähimmäistukipinnat Purkamisajankohta, olosuhteiden vaikutus jne. Kielisovituselementti mm mm mm Välikiskoelementti mm mm mm Risteyselementti mm mm mm Elementtitoimittajan asennusohjeet liitteenä Lisäohjeet, katso asennuspiirustukset 7. Elementtien lopulliset kiinnitykset Hitsausjatkokset Hitsausmenetelmät Hitsausluokat Menetelmä Perusaine Lisäaine Menetelmä Perusaine Lisäaine Menetelmä Perusaine Lisäaine Menetelmä Perusaine Lisäaine Hitsaussaumojen tarkastus Elementtityyppikohtaiset ohjeet hitsauksista liitteenä Sidekiskojatkokset Sidekiskojen tyyppi Sideruuvien määrä Elementtityyppikohtaiset ohjeet sidekiskojatkoksista liitteenä Työskentely ratajohdon alla tai läheisyydessä Jännitekatko / työmaadoitukset Nostolaitteen maadoitus Nostotyöt ratajohdon alapuolella Nostotyöt ratajohdon sivusta Katso liite Katso liite Katso liite Katso liite Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

17 Liite 1 / 5 (6) ETJ-ilmoitus Raidevaraus 8. Työturvallisuus Asennustyön turvallisuusriskit kartoitettu Junaturvallisuus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Sähköturvallisuus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Jännitekatko kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Raidevaraus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Liittyminen turvalaitteisiin kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Maadoitukset kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Erityistoimenpiteet kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

18 Liite 1 / 6 (6) 9. Poikkeamien ja muutosten käsittely Yleistä: Poikkeamat ja niistä aiheutuneet toimenpiteet kirjataan oheiseen taulukkoon Asia Toimenpide 11. Asennussuunnitelman liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Nimi Nimi Nimi Nimi Nimi Sivuja Sivuja Sivuja Sivuja Sivuja s. s. s. s. s. Hyväksyntä Asennustyönjohtaja / asennustyöstä vastaava Päiväys Vastuuhenkilö Päiväys Ratasuunnittelija Päiväys Geosuunnittelija Päiväys Vahvavirtasuunnittelija Päiväys Vaihde-elementtien suunnittelija Päiväys Käytönjohtaja Päiväys Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA Ohjeellinen malli, jonka sisältöä voidaan muokata projektikohtaisesti. Suunnitelma suositellaan laadittavaksi siten, että osan A lähtötiedot tulevat päätoteuttajalta,

Lisätiedot

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014 Tonttijohtojen kaivutyöt Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 Verkostopituudet Espoo Helsinki Vantaan Kauniainen Yhteensä Vesijohdot 925 1191 748 39 2903 Jäte-/sekavesiviemärit

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 17.11.2015 Tonttijohtojen kaivutyöt

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 17.11.2015 Tonttijohtojen kaivutyöt ISÄNNÖITSIJÄ INFO 17.11.2015 Tonttijohtojen kaivutyöt Jani Ojala, Vesihuolto/Verkko-osasto 18.11.2015 Verkostopituudet Espoo Helsinki Vantaan Kauniainen Yhteensä Vesijohdot 925 1191 748 39 2903 Jäte-/sekavesiviemärit

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 951-803-725-X

Lisätiedot

Elementtien asennussuunnitelma Koontilomake

Elementtien asennussuunnitelma Koontilomake Eleenttien asennussuunnitela Koontiloake Sivu 1 1. Kohdetiedot työaasta Työaa Rakennuskohde Osoite Työaa n:o Rakennuslupa n:o Henkilöstö Vastaava estari / Päätoteuttaja Betonityönjohtaja Työaan valvoja

Lisätiedot

KISKONHIONNAN TEKNISET TOIMITUSEHDOT

KISKONHIONNAN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Kunnossapitoyksikkö/KO 2.11. 2001 1 (11) KISKONHIONNAN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Nämä kiskonhionnan tekniset toimitusehdot 1539/731/2001 ovat voimassa Suomen valtion rataverkolla 1.1.2002 lukien. Nämä toimitusehdot

Lisätiedot

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje

Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Rudus Step-betonikaiteen asennusohje Yleistä Ohje teräsbetonisen kaide-elementin käsittelemiseen ja asentamiseen. Rudus Step-betonikaiteet ovat törmäystestattu harmonisoidun standardin EN 1317-5:2010+A2:2012

Lisätiedot

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset

Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset Kuormien purku ja turvalliset elementtien asennukset AJANKOHTAISTA 2017 ESITYS 1. Turvallisuuskehitys Parmassa 2. Parman projektinhallinta numeroina 3. Parman ajankohtaiset turvallisuutta parantavat tuoteratkaisut

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen

Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen Toimitusjohtaja 6.6.2012 Rakenne- ja elementtisuunnittelun vaikutus työturvallisuuteen 1. Onko työturvallisuus kunnossa 2. Suunnittelijan kannalta asiaan vaikuttavat lait ja asetukset 3. Työkaluja ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Rautatiesiltojen kuormat

Rautatiesiltojen kuormat Siltaeurokoodien koulutus Betonirakenteet ja geosuunnittelu Rautatiesiltojen kuormat Ilkka Sinisalo, Oy VR-Rata Ab 2.12.2009, Ilkka Sinisalo, Siltaeurokoodien koulutus, sivu 1 Raideliikennekuormat Pystysuorat

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O ! YL-RAPPU NOUDATA KASAUS- OHJEITA HUOMIO KIRJAN YL-RAPPU KASAUSKIRJA R Fox1-Teline On Suomalainen tuote joka on rakennettu ja suunniteltu EU-Normin EN1004:2004 mukaiseksi. R Johdanto 1.Yleistä YL-RAPPU

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä Kunnossapitoyksikkö 23.8.2001 1 (7) MATHÉE-KISKOANKKURIT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mathée-kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeet nro 1172/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Elementtien asennustyö

Elementtien asennustyö Elementtien asennustyö Aikataulu Betonirakentaminen Perinteinen rakentaminen 11 14 kuukautta Suunnittelu Osien valmistus Perustukset 1. krs 2. krs 3. krs 4. krs 5.krs 6. krs Katto LVIS Sisustus, kalustus

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t. Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015

KÄYTTÖOHJEET. Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t. Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015 KÄYTTÖOHJEET Kiinteä nosto-orsi TTS-E /1-10 t Säädettävä nosto-orsi TTS / 1-25t Alkuperäisestä käyttöohjeesta suomennettu 09/2015 Valmistaja: COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH Yale-Allee 30 D-42301

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Palo-osastointi ja palokatkot

Palo-osastointi ja palokatkot UUSIKAUPUNKI Rakennusvalvonta Palokatko-ohje Palo-osastoinneissa noudatetaan SRMKn E1 määräyksiä ja ohjeita. Rakennuksen korjaus ja muutostyössä näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU LAINSÄÄDÄNTÖ - Putoamissuojausta koskeva lainsäädäntö edellyttää työnantajalta toimenpiteitä putoamistapaturmien estämiseksi, jos työntekijä työskentelee yli 2 metrin korkeudella

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 2,8-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 2,8-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 2,8-1 2 Asennus- ja käyttöohje: Vetoaisa ja vetopää Vetoaisan kiinnitys alapuolelta: Kiinnitys suoritetaan käyttäen M12 (M14) pultteja, aluslevyjä sekä itselukitsevia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST VÄLI99KA BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 Suomi 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet 15.11.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. Paalivaunu

YLEISKUVAUS. Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 1 (6) YLEISKUVAUS Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 2 (6) Sisällysluettelo: 1. LAITTEEN YLEISKUVAUS...3 1.1. Koneen yleiskuva ja pääkomponentit...3 1.2. Koneen yksilöinti-,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

Kokkola KOKKOLAN SATAMA. Rakentamissuunnittelu. rakentamissuunnitelma v. 2009 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 30.1.2009

Kokkola KOKKOLAN SATAMA. Rakentamissuunnittelu. rakentamissuunnitelma v. 2009 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 30.1.2009 Kokkola KOKKOLAN SATAMA Raiteiden ja vaihteiden sekä tasoristeyksen kansien uusiminen Rakentamissuunnittelu Työkohtainen työselostus OULU KOKKOLA ORIVESI rakentamissuunnitelma v. 2009 SEINÄJOKI rakentaminen

Lisätiedot