1 Soveltamisala Määritelmiä Nostopisteet Viitteet... 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Soveltamisala...2. 3 Määritelmiä... 2. 8 Nostopisteet... 7. Viitteet... 10"

Transkriptio

1

2

3 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala Yleiset turvallisuusmääräykset Määritelmiä Asennussuunnitelma Vaihde-elementin poistaminen Vaatimukset nostovälineille Vaihde-elementtien mitat Nostopisteet Vaatimukset nostamiselle Vaihde-elementin välivarastointi Vaatimukset ratajohdosta... 9 Viitteet Liite 1 Vaihde-elementtien asennussuunnitelma

4 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 2 1 Soveltamisala Tämä ohje on Valtioneuvoston päätöksen 629/ mom mukainen rakennuttajan antama menettelyohje. /2/ Tämä ohje asettaa vaatimukset vaihde-elementin nostamiselle ja nostossa käytettäville nostoapuvälineille. Tämä ohje ei sovi nosto- eikä asennussuunnitelmaksi eikä tämä ohje kuvaa minkään tietyn nostolaitteen tai -apuvälineen käyttöä. Tätä ohjetta ei sovelleta massaltaan alle 1000 kg olevien vaihteen komponenttien, kuten risteysten tai kielien nostamiselle. Soveltuvasti tätä ohjetta voidaan käyttää myös vaihteen komponenttien nostamisessa. 2 Yleiset turvallisuusmääräykset 3 Määritelmiä Elementtien käsittelyä, nostamista ja nostovälineitä koskevat keskeisimmät määräykset on esitetty seuraavissa asiakirjoissa: Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/1994 /2/ Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/1998 /3/ Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/2003 /4/ Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 1314/1994 /5/. Tässä ohjeessa käytetään seuraavia määritelmiä: Asennus Asennus on elementin nostamista, siirtämistä, paikoilleen ohjaamista, väliaikaista tuentaa ja kiinnittämistä koskeva ja niihin asennuskohteessa tehtävä työvaihe. /4/ Elementti Elementti on tietyssä työvaiheessa yhtenä kiinteänä kokonaisuutena käsiteltävä esivalmisteinen rakenne tai sen osa, joka massansa puolesta edellyttää nostoapuvälineiden käyttämistä. /4/

5 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 3 Nostoapuväline Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty koneeseen ja joka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai joka on kiinnitetty kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. /5/ Nostolaite Nostolaite on nosturi tai muu konekäyttöinen nostolaite, joka on soveltuva käytettäväksi vaihde-elementtien nostamisessa. Nosturi Nosturilla tarkoitetaan konekäyttöistä nostolaitetta, jota käytetään kuorman nostamiseen, laskemiseen ja siirtämiseen ja jossa kuorma liikkuu ainoastaan nostoköyden, -ketjun tai vastaavan rakenteen ohjaamana. Nosturina pidetään myös sellaista nostolaitetta, jossa kuorman heiluntaa rajoitetaan nosturin mukana siirtyvillä laitteilla. /3/ Päätoteuttaja Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja taikka sellaisen puuttuessa rakennuttaja itse. /2/ Rakennuttaja Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muu joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden puuttuessa tilaaja. /2/ Suunnittelija Suunnittelija on henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että rakenteiden, rakennusosien tai järjestelmien suunnitelmat täyttävät elementtirakentamisen toteutuksen edellyttämällä tavalla niille asetetut työturvallisuusvaatimukset. /4/ Vaihde-elementti Vaihde-elementit ovat elementtejä, joista koostuu vaihde tai raideristeys. Yleisimpiä vaihde-elementtejä ovat kielisovitus-, välikisko- ja risteyselementit. Tässä ohjeessa vaihde-elementtinä pidetään myös kiskonliikuntalaite-elementtiä.

6 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 4 4 Asennussuunnitelma Elementin asennustyöstä on laadittava asennussuunnitelma. Asennussuunnitelmalle on esitetty vähimmäisvaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/2003 (6 ja Liite). /4/ Vaihde-elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä sen lisäksi vähintään seuraavat rautatieympäristön huomioon ottavat asiat: ratajohdon huomioon ottaminen junaliikenteen turvallisuuden varmistaminen päällysrakenne-, turvalaite- ja vahvavirtatöistä vastaavat henkilöt junaturvallisuusvastaava jännitekatko- ja raidevarausmenettelyt varastopaikkojen etäisyys raiteesta liittyminen turvalaitteisiin purettavien vaihde-elementtien kuormaus kuljetusvälineeseen. RHK:n asennussuunnitelman malli on esitetty liitteessä 2. Asennussuunnitelman laatii ja hyväksyttää asennusurakoitsija. Päätoteuttajan on varmistettava, että asennustyötä varten laaditaan asennussuunnitelma ja että asennustyö toteutetaan suunnitellulla tavalla. Asennussuunnitelma on oltava kirjallisena työmaalla. /4/ Suunnitelma on hyväksytettävä asianomaisilla suunnittelijoilla, vastaavalla työnjohtajalla ja asennuksesta vastaavalla henkilöllä sekä sähkölaitteiston käytön johtajalla ennen työn aloittamista. Suunnittelijoita ovat mm. rata-, geo-, sähkörata- ja vaihde-elementin suunnittelija. Asennussuunnitelma on hyväksytettävä sähköratasuunnittelijalla ja sähkölaitteiston käytön johtajalla vain, jos rautatieliikennepaikalla on vähintään yksi sähköistetty raide. Rakennuttaja varmistaa, että asennussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Tavallisten vaihde-elementtien mittoja on asennussuunnitelmaa varten esitetty kohdassa 7. Poikkeaviksi tai ylisuuriksi elementeiksi, joiden käsittely vaatii erityisiä nostureita, laitteita tai työmenetelmiä, katsotaan kaikki muut vaihde-elementit paitsi tämän ohjeen kohdassa 7 esitetyt vaihde-elementit. /4/

7 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 5 5 Vaihde-elementin poistaminen Vaihde-elementtiä raiteesta poistettaessa on tehtävä asennussuunnitelma. Kun vaihdetta poistetaan raiteesta, alkuperäiset kiskojen pituudet on selvitettävä ja kiskot katkaistava siten, että kielisovitus- ja risteyselementin kiskot eivät lyhene. Elementtiä raiteesta poistettaessa on huomattava, että elementin irrottaminen tukikerroksesta vastaa taulukossa esitettyjä massoja suurempaa kuormitusta. Vaihde-elementtiä irrotettaessa on huolehdittava, että irrotusliike ei ole vaihde-elementtiä työntävää tai vetävää, vaan nostavaa. Irrotettaessa vaihde-elementtiä on huolehdittava, että yhdestä pisteestä nostettaessa nostokorkeus ei ole suurempi kuin 100 mm. 6 Vaatimukset nostovälineille Vaihde-elementin nostamisessa on käytettävä vähintään elementin massalle hyväksyttyjä nostolaitteita, jotka on hyväksytty ja tarkastettu asianomaisten määräysten /3/ mukaisesti. Nostolaitteen nostokyvyn ja ulottuvuuden on oltava riittävä. Suoritusarvoltaan riittäväksi katsotaan nosturi tai nostolaite, jonka kapasiteetti on vähintään 15 % suurempi kuin taakka epäedullisimmassa asennossaan. Urakoitsijan on varmistettava, että nostolaite on sallittu vaihde-elementin nostoon. Nostolaitteen tulee olla, nostotarve huomioon ottaen, käyttötarkoitukseen sopiva. Käyttöolosuhteiden tulee vastata nosturin suunnitteluperusteita. /3/ Vaihde-elementin nostamisessa on elementin käytettävyyden aiheuttamien laatuvaatimusten vuoksi käytettävä nostolaitetta, jolla vaihde-elementti voidaan nostaa maasta suoraan ylöspäin. Jos nostolaite liikkuu vaihde-elementin kanssa, on urakoitsijan varmistettava, että nostolaite on tähän sallittu ja että raiteen tai maaperän kantavuus ei ylity. Vaihde-elementin heiluminen liikkumisen aikana on otettava huomioon nostolaitteen kapasiteettia määritettäessä. Nostamisen on tapahduttava siten, että vaihde-elementtiä nostetaan kaikista nostopisteitä yhtäaikaisesti ja tasaisella voimalla.

8 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 6 7 Vaihde-elementtien mitat Vaihdetyyppien merkinnät on esitetty RAMOn osassa 4 Vaihteet. /1/ Tavallisten vaihde-elementtien mitat on esitetty alla olevassa taulukossa. Vaihde Elementti Pituus [m] YV :18 betonipölkkyinen YV :9 betonipölkkyinen YV :9 kovapuupölkkyinen YV54-200N-1:9 betonipölkkyinen YV54-200N-1:9 puupölkkyinen KV54-200N-1:9 betonipölkkyinen KV54-200N-1:9 puupölkkyinen Suurin leveys [m] Massa [t] Kielisovitus- 21,1 4,1 22,0 Välikisko- 26,0 3,8 27,0 Risteys- 12,6 4,5 19,9 Kielisovitus- 13,9 4,1 15,0 Välikisko- 12,6 4,0 15,0 Risteys- 8,0 4,8 11,5 Kielisovitus- 13,9 4,3 8,0 Välikisko- 12,6 4,0 7,0 Risteys- 8,0 4,8 5,5 Kielisovitus- 11,1 4,1 11,2 Välikisko- 10,6 3,8 11,4 Risteys- 6,6 4,5 9,8 Kielisovitus- 11,1 4,3 *) 4,9 Välikisko- 10,6 3,8 4,5 Risteys- 6,6 4,8 3,8 Kielisovitus- I 11,1 4,3 11,2 Kielisovitus- II 10,3 4,8 14,0 Välikisko- 11,7 4,8 11,0 Risteys- 6,6 4,8 9,8 Kielisovitus- I 11,1 4,1 5,1 Kielisovitus- II 10,3 4,5 4,6 Välikisko- 11,7 4,5 4,5 Risteys- 6,6 4,5 3,8 KRV :9 Kielisovitus- 10,5 5,0 32,1 betonipölkkyinen Risteys- 6,7 3,6 10,1 KRV :9 Kielisovitus- 10,5 5,0 16,0 puupölkkyinen Risteys- 6,7 3,6 3,8 TYV :4,44 Kielisovitus- 11,1 4,3 4,5 Risteys- 11,1 5,0 5,0 TYV :4,44 Kielisovitus- 11,2 4,3 4,5 malli Tampere Risteys- 11,2 5,0 5,0 TYV :6,46 Kielisovitus- 10,9 4,3 4,5 Risteys- 10,1 4,8 5,0 TYV :6,46 Kielisovitus- 10,5 4,3 4,5 malli Tampere Risteys- 10,7 4,5 5,0 YV :9 Kielisovitus- 8,9 3,0 **) 4,3 puupölkkyinen Välikisko- 12,0 3,5 4,0 Risteys- 10,0 4,5 4,5

9 8 Nostopisteet Vaihde-elementtien nosto ja siirto KV :9,514 Kielisovitus- 8,9 3,0 **) 4,3 puupölkkyinen Välikisko- 4,0 Risteys- 4,5 YV :9 Kielisovitus- 10,8 3,0 **) 4,3 puupölkkyinen Välikisko- 11,8 4,0 4,0 Risteys- 6,2 4,5 3,7 KRV :9,514 Kielisovitus- 8,9 4,0 **) 14,0 puupölkkyinen Risteys- 4,0 *) Asetinpölkyt sähkökääntölaitetta käytettäessä. Vanhoissa kiilalukollisissa vaihteissa asetinpölkyt voivat olla merkittävästi pidemmät. Ne on irrotettava tarvittaessa. **) Asetinpölkky kiilalukolla 6,0 m Kaikkien vaihde-elementtien korkeudeksi oletetaan 0,5 m. YV30-, KV30- ja KRV30-vaihteiden vaihde-elementtien mittoina voidaan käyttää YV43-, KV43- ja KRV43-vaihteen mittoja. Muun tyyppisten vaihde-elementtien käsittely on ohjeistettava tapauskohtaisesti. /4/ Nostopisteet ja elementin massa on merkittävä yksityiskohtaisesti jokaiseen vaihde-elementtiin ennen nostamista. Vaihde-elementtiä, johon nostopisteitä ei ole merkitty, ei saa nostaa, siirtää eikä asentaa ilman luotettavaa selvitystä. Nostopisteen merkkinä on käytettävä kiskon varteen merkittyä (maalattu tai säänkestävällä liidulla merkitty) keltaista tasasivuista kolmiota, jonka yksi kärki osoittaa ylöspäin. Nostopisteet on määriteltävä siten, että vaihde-elementin taipumat eivät ole liian suuria. Sallittu taipuma on L/50, jossa L = vaihde-elementin pituus. Vaihteen kielisovituselementissä kääntölaitteen tai asettimen paikoillaan olevat tangot eivät nostettaessa saa osua tukikiskoon. Raiteesta poistettavien elementtien nostopisteet toimittaa vaihde-elementin suunnittelija. 9 Vaatimukset nostamiselle Vaihde on nostettava ja/tai siirrettävä elementteinä, jotka ovat vaihteen kielisovituksen tukikiskojen, välikiskojen ja risteyksen kiskojen mittaisia. Nostotyöstä vastaavan on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma, jolla varmistetaan toimintojen yhteensovittaminen, jos vaihde-elementtiä on nostettava yhtä aikaa kahdella tai useammalla nosturilla. 7

10 Vaihde-elementtien nosto ja siirto Nostot on suunniteltava siten, ettei vaihde-elementin alla tai vaara-alueella liikuta tarpeettomasti noston aikana. Vaihde-elementin asennuksessa vaihde-elementin alle ei saa mennä. On varmistettava riittävän tilan varaaminen nostoon siten, että ei ole vaaraa vaihde-elementin takertumisesta noston aikana. Vaihteen pituussuunnassa nostolaitteen aiheuttaman nostovoiman suunta ei saa vaihde-elementtiin nähden poiketa pystysuorasta tasosta yli 35. Nostossa on varmistettava, että pölkyt eivät pääse liikkumaan kiskoihin nähden. Asennustarkkuusvaatimus nostettaessa on vaihde-elementin sivusuunnassa 20 mm. Vaihde-elementin pituussuunnassa asennustarkkuusvaatimus on 3 mm. Valmiin rakenteen toleranssiluokkina pidetään RAMOn osien 13 Radan tarkastus /6/ ja 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito /7/ mukaisia työn vastaanottotoleransseja. Vaunusta tai autosta vaihde-elementtiä pois nostettaessa tai vaihdeelementtiä vaunuun tai autoon nostettaessa on noudatettava vaunun omistajan tai kuljetusliikkeen antamia ohjeita. Nostoapuvälineiden alimman nivelen on sijaittava pölkyn yläpintaan nähden sen yläpuolella, jos nostovoima ei kohdistu pystysuoraan ylöspäin. Nostoapuvälineitä suunniteltaessa on otettava huomioon, että nostokohtien vieressä pölkkyjen päällä saattaa olla vaihteen varusteita. On huolehdittava, että nostettaessa nämä varusteet eivät vaurioidu. Mikään nostoapuväline ei saa ulottua vaihteen kielen ympäri. Vaihde-elementin kallistuminen on huomioitava jokaisessa nostossa, koska kääntölaitteella yms. laitteilla varustettu vaihde-elementti ei raiteiden poikittaissuunnassa välttämättä ole tasapainoinen käytettävissä oleviin nostopisteisiin nähden. Kiskon kulkupinnan ja -reunan kunto on varmistettava silmämääräisesti nostopisteiden alueelta noston jälkeen. 10 Vaihde-elementin välivarastointi Aina, kun vaihde-elementti lasketaan tilapäisesti maahan, sen katsotaan olevan välivarastoitu. Välivarastointia ja varastopaikkoja koskevat vaatimukset on esitetty julkaisussa Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset, osa 3 Vaihdetyöt /8/. 8

11 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 9 11 Vaatimukset ratajohdosta Ratajohdon suojaetäisyydet ja nostolaitteiden maadoittaminen on otettava huomioon vaihde-elementtiä nostettaessa. Määräykset suojaetäisyyksistä ja maadoittamisesta on annettu Sähköratamääräyksissä /9/.

12 10 Vaihde-elementtien nosto ja siirto Viitteet /1/ Ratatekniset määräykset ja ohjeet, osa 4 Vaihteet. RHK 154/731/00, Ratahallintokeskus, Helsinki 2000 /2/ Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/1994 /3/ Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/1998 /4/ Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/2003 /5/ Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 1314/1994 /6/ Ratatekniset määräykset ja ohjeet, osa 13 Radan tarkastus. RHK 1953/731/2004. Ratahallintokeskus, Helsinki 2005 /7/ Ratatekniset määräykset ja ohjeet, osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito. RHK 904/731/2002. Ratahallintokeskus, Helsinki 2002 /8/ Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset (PYL), osa 3 Vaihdetyöt. RHK:n julkaisu D 5. Ratahallintokeskus, Helsinki 1999 /9/ Sähköratamääräykset, RHK:n julkaisu B 16. Ratahallintokeskus, Helsinki 2006

13 Liite 1 / 1 (6) VAIHDE-ELEMENTTIEN ASENNUSSUUNNITELMA (MALLI) 1. Kohdetiedot Työmaa Projekti Rautatieliikennepaikka Vaihteet Suunnitelman laatija Suunnitelma laatija Henkilöstö Pääurakoitsija / päätoteuttaja Vastuuhenkilö Junaturvallisuusvastaava Päällysrakennevastaava Turvalaitevastaava Vahvavirtatöistä vastaava Työmaan valvoja Ratasuunnittelija Geosuunnittelija Vahvavirtasuunnittelija Käytönjohtaja Vaihde-elementin suunnittelija Elementtitoimittaja Tuotannon vastuuhenkilö Fax Fax Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

14 Liite 1 / 2 (6) Kuljetuksen vastuuhenkilö (saapuva) Fax Kuljetuksen vastuuhenkilö (lähtevä) Fax Elementtiasentaja / asennusurakoitsija Fax Asennustyönjohtaja / asennuksesta vastaava Nostolaitteet Nostolaite I Nostoteho Max tukijalkakuorma t Ulottuma m Nostolaite II Nostoteho Max tukijalkakuorma t Ulottuma m Nostolaite III Nostoteho Max tukijalkakuorma t Ulottuma m Nostolaitteilla nostetaan yhtaikaisesti. Erillinen nostotyösuunnitelma liitteenä 2. Vaihde-elementit Vaihde-elementit tyyppi (ks / vk /rist)* max. paino [kn] määrä [kpl] nostoapuvälineet Elementtien varustelu (esim. asettimet, kääntölaitteet) * ks= kielisovituselementti, vk = välikiskoelementti, rist=risteyselementti Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

15 Liite 1 / 3 (6) 3. Asennusjärjestys Vaihteiden asennusjärjestys Yksittäisten vaihde-elementtien asennusjärjestys Sidekiskojen kiinnitysjärjestys / tilapäisjatkosten käyttö Hitsausjärjestys Yksityiskohtainen asennusjärjestys liitteenä Työvaihdesuunnitelma 4. Työmaatiet, vastaanotto ja välivarastointi Nostopaikat, varastointipaikat, työmaatiet Katso liite Elementtien vastaanottotarkastus Katso liite Laatupoikkeamien käsittely Katso liite Kuormaus- ja purkamisjärjestys elementtitoimittajan ja kuljetusliikkeen antamien ohjeiden mukaan Katso liite Varastointipaikat Katso liite Varastointikalusto Erikoiselementtien varastointitapa 5. Toleranssit ja seurantamittaukset Toleranssiluokka Vaihde-elementtien toleranssit Kohdekohtaiset erikoistoleranssit Lähtömittaus (ohje liitteenä) Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta Tarkastusmittaukset Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

16 Liite 1 / 4 (6) 6. Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat Tarvittavat väliaikaistuennat - Välivarastointi - Vaihde-elementtien asennus Tukien purku Tarve eri elementtityypeissä ja tuentatapa Vähimmäistukipinnat Purkamisajankohta, olosuhteiden vaikutus jne. Kielisovituselementti mm mm mm Välikiskoelementti mm mm mm Risteyselementti mm mm mm Elementtitoimittajan asennusohjeet liitteenä Lisäohjeet, katso asennuspiirustukset 7. Elementtien lopulliset kiinnitykset Hitsausjatkokset Hitsausmenetelmät Hitsausluokat Menetelmä Perusaine Lisäaine Menetelmä Perusaine Lisäaine Menetelmä Perusaine Lisäaine Menetelmä Perusaine Lisäaine Hitsaussaumojen tarkastus Elementtityyppikohtaiset ohjeet hitsauksista liitteenä Sidekiskojatkokset Sidekiskojen tyyppi Sideruuvien määrä Elementtityyppikohtaiset ohjeet sidekiskojatkoksista liitteenä Työskentely ratajohdon alla tai läheisyydessä Jännitekatko / työmaadoitukset Nostolaitteen maadoitus Nostotyöt ratajohdon alapuolella Nostotyöt ratajohdon sivusta Katso liite Katso liite Katso liite Katso liite Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

17 Liite 1 / 5 (6) ETJ-ilmoitus Raidevaraus 8. Työturvallisuus Asennustyön turvallisuusriskit kartoitettu Junaturvallisuus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Sähköturvallisuus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Jännitekatko kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Raidevaraus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Liittyminen turvalaitteisiin kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Maadoitukset kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Erityistoimenpiteet kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

18 Liite 1 / 6 (6) 9. Poikkeamien ja muutosten käsittely Yleistä: Poikkeamat ja niistä aiheutuneet toimenpiteet kirjataan oheiseen taulukkoon Asia Toimenpide 11. Asennussuunnitelman liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Nimi Nimi Nimi Nimi Nimi Sivuja Sivuja Sivuja Sivuja Sivuja s. s. s. s. s. Hyväksyntä Asennustyönjohtaja / asennustyöstä vastaava Päiväys Vastuuhenkilö Päiväys Ratasuunnittelija Päiväys Geosuunnittelija Päiväys Vahvavirtasuunnittelija Päiväys Vaihde-elementtien suunnittelija Päiväys Käytönjohtaja Päiväys Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1 of 32 04/08/2011 13:56 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 26.3.2009/205 26.3.2009/205 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Betonielementtien nostot

Betonielementtien nostot Betonielementtien nostot Tuomas Palolahti, DI Tutkija, Mittaviiva Oy tuomas.palolahti@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 7 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Liikenneviraston ohjeita 7/2013

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Ratu TT 15.10 RT 10-11011 RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 OHJEEN TARKOITUS JA SOVELLUSALA

Ratu TT 15.10 RT 10-11011 RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 OHJEEN TARKOITUS JA SOVELLUSALA RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT Tässä ohjeessa esitetään rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät ja rakennesuunnitteluun liittyen rakentamisen muiden osapuolten työturvallisuustehtävät.

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012 1(22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 Helsinki 2006 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 ISBN 952-445-135-2 (nid.) ISBN 952-445-136-0 (pdf) ISSN 1455-1204 Kannen ulkoasu: Proinno Design

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA 2 1.1 Vastuu turvallisuudesta kuuluu jokaiselle...2 1.2 Henkilölupa, kulkulupa, työturvallisuus- ja tulityökortti...2 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

Mastotyön työturvallisuusohje 2013

Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, sähköalojen työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Paino: Nykypaino Oy 1. painos 2013 ISBN 978-951-810-495-0

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2005 7. painos ISBN 952-479-018-1

Lisätiedot

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema MIKKELIN VESILIIKELAITOS Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema Urakkaohjelma 4.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA

YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen B 13 julkaisuja YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA Helsinki 2004 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE

NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE NAULALEVYRAKENTEIDEN TUENTAOHJE Naulalevyrakenteiden käsittely, asennus, kiinnitys ja tuenta tulee toteuttaa rakennuskohteen vastaavarakennesuunnittelijan vahvistamien suunnitelmien tai vähintään tämän

Lisätiedot