1 Soveltamisala Määritelmiä Nostopisteet Viitteet... 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Soveltamisala...2. 3 Määritelmiä... 2. 8 Nostopisteet... 7. Viitteet... 10"

Transkriptio

1

2

3 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala Yleiset turvallisuusmääräykset Määritelmiä Asennussuunnitelma Vaihde-elementin poistaminen Vaatimukset nostovälineille Vaihde-elementtien mitat Nostopisteet Vaatimukset nostamiselle Vaihde-elementin välivarastointi Vaatimukset ratajohdosta... 9 Viitteet Liite 1 Vaihde-elementtien asennussuunnitelma

4 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 2 1 Soveltamisala Tämä ohje on Valtioneuvoston päätöksen 629/ mom mukainen rakennuttajan antama menettelyohje. /2/ Tämä ohje asettaa vaatimukset vaihde-elementin nostamiselle ja nostossa käytettäville nostoapuvälineille. Tämä ohje ei sovi nosto- eikä asennussuunnitelmaksi eikä tämä ohje kuvaa minkään tietyn nostolaitteen tai -apuvälineen käyttöä. Tätä ohjetta ei sovelleta massaltaan alle 1000 kg olevien vaihteen komponenttien, kuten risteysten tai kielien nostamiselle. Soveltuvasti tätä ohjetta voidaan käyttää myös vaihteen komponenttien nostamisessa. 2 Yleiset turvallisuusmääräykset 3 Määritelmiä Elementtien käsittelyä, nostamista ja nostovälineitä koskevat keskeisimmät määräykset on esitetty seuraavissa asiakirjoissa: Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/1994 /2/ Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/1998 /3/ Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/2003 /4/ Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 1314/1994 /5/. Tässä ohjeessa käytetään seuraavia määritelmiä: Asennus Asennus on elementin nostamista, siirtämistä, paikoilleen ohjaamista, väliaikaista tuentaa ja kiinnittämistä koskeva ja niihin asennuskohteessa tehtävä työvaihe. /4/ Elementti Elementti on tietyssä työvaiheessa yhtenä kiinteänä kokonaisuutena käsiteltävä esivalmisteinen rakenne tai sen osa, joka massansa puolesta edellyttää nostoapuvälineiden käyttämistä. /4/

5 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 3 Nostoapuväline Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty koneeseen ja joka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai joka on kiinnitetty kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. /5/ Nostolaite Nostolaite on nosturi tai muu konekäyttöinen nostolaite, joka on soveltuva käytettäväksi vaihde-elementtien nostamisessa. Nosturi Nosturilla tarkoitetaan konekäyttöistä nostolaitetta, jota käytetään kuorman nostamiseen, laskemiseen ja siirtämiseen ja jossa kuorma liikkuu ainoastaan nostoköyden, -ketjun tai vastaavan rakenteen ohjaamana. Nosturina pidetään myös sellaista nostolaitetta, jossa kuorman heiluntaa rajoitetaan nosturin mukana siirtyvillä laitteilla. /3/ Päätoteuttaja Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja taikka sellaisen puuttuessa rakennuttaja itse. /2/ Rakennuttaja Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muu joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden puuttuessa tilaaja. /2/ Suunnittelija Suunnittelija on henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että rakenteiden, rakennusosien tai järjestelmien suunnitelmat täyttävät elementtirakentamisen toteutuksen edellyttämällä tavalla niille asetetut työturvallisuusvaatimukset. /4/ Vaihde-elementti Vaihde-elementit ovat elementtejä, joista koostuu vaihde tai raideristeys. Yleisimpiä vaihde-elementtejä ovat kielisovitus-, välikisko- ja risteyselementit. Tässä ohjeessa vaihde-elementtinä pidetään myös kiskonliikuntalaite-elementtiä.

6 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 4 4 Asennussuunnitelma Elementin asennustyöstä on laadittava asennussuunnitelma. Asennussuunnitelmalle on esitetty vähimmäisvaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/2003 (6 ja Liite). /4/ Vaihde-elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä sen lisäksi vähintään seuraavat rautatieympäristön huomioon ottavat asiat: ratajohdon huomioon ottaminen junaliikenteen turvallisuuden varmistaminen päällysrakenne-, turvalaite- ja vahvavirtatöistä vastaavat henkilöt junaturvallisuusvastaava jännitekatko- ja raidevarausmenettelyt varastopaikkojen etäisyys raiteesta liittyminen turvalaitteisiin purettavien vaihde-elementtien kuormaus kuljetusvälineeseen. RHK:n asennussuunnitelman malli on esitetty liitteessä 2. Asennussuunnitelman laatii ja hyväksyttää asennusurakoitsija. Päätoteuttajan on varmistettava, että asennustyötä varten laaditaan asennussuunnitelma ja että asennustyö toteutetaan suunnitellulla tavalla. Asennussuunnitelma on oltava kirjallisena työmaalla. /4/ Suunnitelma on hyväksytettävä asianomaisilla suunnittelijoilla, vastaavalla työnjohtajalla ja asennuksesta vastaavalla henkilöllä sekä sähkölaitteiston käytön johtajalla ennen työn aloittamista. Suunnittelijoita ovat mm. rata-, geo-, sähkörata- ja vaihde-elementin suunnittelija. Asennussuunnitelma on hyväksytettävä sähköratasuunnittelijalla ja sähkölaitteiston käytön johtajalla vain, jos rautatieliikennepaikalla on vähintään yksi sähköistetty raide. Rakennuttaja varmistaa, että asennussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Tavallisten vaihde-elementtien mittoja on asennussuunnitelmaa varten esitetty kohdassa 7. Poikkeaviksi tai ylisuuriksi elementeiksi, joiden käsittely vaatii erityisiä nostureita, laitteita tai työmenetelmiä, katsotaan kaikki muut vaihde-elementit paitsi tämän ohjeen kohdassa 7 esitetyt vaihde-elementit. /4/

7 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 5 5 Vaihde-elementin poistaminen Vaihde-elementtiä raiteesta poistettaessa on tehtävä asennussuunnitelma. Kun vaihdetta poistetaan raiteesta, alkuperäiset kiskojen pituudet on selvitettävä ja kiskot katkaistava siten, että kielisovitus- ja risteyselementin kiskot eivät lyhene. Elementtiä raiteesta poistettaessa on huomattava, että elementin irrottaminen tukikerroksesta vastaa taulukossa esitettyjä massoja suurempaa kuormitusta. Vaihde-elementtiä irrotettaessa on huolehdittava, että irrotusliike ei ole vaihde-elementtiä työntävää tai vetävää, vaan nostavaa. Irrotettaessa vaihde-elementtiä on huolehdittava, että yhdestä pisteestä nostettaessa nostokorkeus ei ole suurempi kuin 100 mm. 6 Vaatimukset nostovälineille Vaihde-elementin nostamisessa on käytettävä vähintään elementin massalle hyväksyttyjä nostolaitteita, jotka on hyväksytty ja tarkastettu asianomaisten määräysten /3/ mukaisesti. Nostolaitteen nostokyvyn ja ulottuvuuden on oltava riittävä. Suoritusarvoltaan riittäväksi katsotaan nosturi tai nostolaite, jonka kapasiteetti on vähintään 15 % suurempi kuin taakka epäedullisimmassa asennossaan. Urakoitsijan on varmistettava, että nostolaite on sallittu vaihde-elementin nostoon. Nostolaitteen tulee olla, nostotarve huomioon ottaen, käyttötarkoitukseen sopiva. Käyttöolosuhteiden tulee vastata nosturin suunnitteluperusteita. /3/ Vaihde-elementin nostamisessa on elementin käytettävyyden aiheuttamien laatuvaatimusten vuoksi käytettävä nostolaitetta, jolla vaihde-elementti voidaan nostaa maasta suoraan ylöspäin. Jos nostolaite liikkuu vaihde-elementin kanssa, on urakoitsijan varmistettava, että nostolaite on tähän sallittu ja että raiteen tai maaperän kantavuus ei ylity. Vaihde-elementin heiluminen liikkumisen aikana on otettava huomioon nostolaitteen kapasiteettia määritettäessä. Nostamisen on tapahduttava siten, että vaihde-elementtiä nostetaan kaikista nostopisteitä yhtäaikaisesti ja tasaisella voimalla.

8 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 6 7 Vaihde-elementtien mitat Vaihdetyyppien merkinnät on esitetty RAMOn osassa 4 Vaihteet. /1/ Tavallisten vaihde-elementtien mitat on esitetty alla olevassa taulukossa. Vaihde Elementti Pituus [m] YV :18 betonipölkkyinen YV :9 betonipölkkyinen YV :9 kovapuupölkkyinen YV54-200N-1:9 betonipölkkyinen YV54-200N-1:9 puupölkkyinen KV54-200N-1:9 betonipölkkyinen KV54-200N-1:9 puupölkkyinen Suurin leveys [m] Massa [t] Kielisovitus- 21,1 4,1 22,0 Välikisko- 26,0 3,8 27,0 Risteys- 12,6 4,5 19,9 Kielisovitus- 13,9 4,1 15,0 Välikisko- 12,6 4,0 15,0 Risteys- 8,0 4,8 11,5 Kielisovitus- 13,9 4,3 8,0 Välikisko- 12,6 4,0 7,0 Risteys- 8,0 4,8 5,5 Kielisovitus- 11,1 4,1 11,2 Välikisko- 10,6 3,8 11,4 Risteys- 6,6 4,5 9,8 Kielisovitus- 11,1 4,3 *) 4,9 Välikisko- 10,6 3,8 4,5 Risteys- 6,6 4,8 3,8 Kielisovitus- I 11,1 4,3 11,2 Kielisovitus- II 10,3 4,8 14,0 Välikisko- 11,7 4,8 11,0 Risteys- 6,6 4,8 9,8 Kielisovitus- I 11,1 4,1 5,1 Kielisovitus- II 10,3 4,5 4,6 Välikisko- 11,7 4,5 4,5 Risteys- 6,6 4,5 3,8 KRV :9 Kielisovitus- 10,5 5,0 32,1 betonipölkkyinen Risteys- 6,7 3,6 10,1 KRV :9 Kielisovitus- 10,5 5,0 16,0 puupölkkyinen Risteys- 6,7 3,6 3,8 TYV :4,44 Kielisovitus- 11,1 4,3 4,5 Risteys- 11,1 5,0 5,0 TYV :4,44 Kielisovitus- 11,2 4,3 4,5 malli Tampere Risteys- 11,2 5,0 5,0 TYV :6,46 Kielisovitus- 10,9 4,3 4,5 Risteys- 10,1 4,8 5,0 TYV :6,46 Kielisovitus- 10,5 4,3 4,5 malli Tampere Risteys- 10,7 4,5 5,0 YV :9 Kielisovitus- 8,9 3,0 **) 4,3 puupölkkyinen Välikisko- 12,0 3,5 4,0 Risteys- 10,0 4,5 4,5

9 8 Nostopisteet Vaihde-elementtien nosto ja siirto KV :9,514 Kielisovitus- 8,9 3,0 **) 4,3 puupölkkyinen Välikisko- 4,0 Risteys- 4,5 YV :9 Kielisovitus- 10,8 3,0 **) 4,3 puupölkkyinen Välikisko- 11,8 4,0 4,0 Risteys- 6,2 4,5 3,7 KRV :9,514 Kielisovitus- 8,9 4,0 **) 14,0 puupölkkyinen Risteys- 4,0 *) Asetinpölkyt sähkökääntölaitetta käytettäessä. Vanhoissa kiilalukollisissa vaihteissa asetinpölkyt voivat olla merkittävästi pidemmät. Ne on irrotettava tarvittaessa. **) Asetinpölkky kiilalukolla 6,0 m Kaikkien vaihde-elementtien korkeudeksi oletetaan 0,5 m. YV30-, KV30- ja KRV30-vaihteiden vaihde-elementtien mittoina voidaan käyttää YV43-, KV43- ja KRV43-vaihteen mittoja. Muun tyyppisten vaihde-elementtien käsittely on ohjeistettava tapauskohtaisesti. /4/ Nostopisteet ja elementin massa on merkittävä yksityiskohtaisesti jokaiseen vaihde-elementtiin ennen nostamista. Vaihde-elementtiä, johon nostopisteitä ei ole merkitty, ei saa nostaa, siirtää eikä asentaa ilman luotettavaa selvitystä. Nostopisteen merkkinä on käytettävä kiskon varteen merkittyä (maalattu tai säänkestävällä liidulla merkitty) keltaista tasasivuista kolmiota, jonka yksi kärki osoittaa ylöspäin. Nostopisteet on määriteltävä siten, että vaihde-elementin taipumat eivät ole liian suuria. Sallittu taipuma on L/50, jossa L = vaihde-elementin pituus. Vaihteen kielisovituselementissä kääntölaitteen tai asettimen paikoillaan olevat tangot eivät nostettaessa saa osua tukikiskoon. Raiteesta poistettavien elementtien nostopisteet toimittaa vaihde-elementin suunnittelija. 9 Vaatimukset nostamiselle Vaihde on nostettava ja/tai siirrettävä elementteinä, jotka ovat vaihteen kielisovituksen tukikiskojen, välikiskojen ja risteyksen kiskojen mittaisia. Nostotyöstä vastaavan on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma, jolla varmistetaan toimintojen yhteensovittaminen, jos vaihde-elementtiä on nostettava yhtä aikaa kahdella tai useammalla nosturilla. 7

10 Vaihde-elementtien nosto ja siirto Nostot on suunniteltava siten, ettei vaihde-elementin alla tai vaara-alueella liikuta tarpeettomasti noston aikana. Vaihde-elementin asennuksessa vaihde-elementin alle ei saa mennä. On varmistettava riittävän tilan varaaminen nostoon siten, että ei ole vaaraa vaihde-elementin takertumisesta noston aikana. Vaihteen pituussuunnassa nostolaitteen aiheuttaman nostovoiman suunta ei saa vaihde-elementtiin nähden poiketa pystysuorasta tasosta yli 35. Nostossa on varmistettava, että pölkyt eivät pääse liikkumaan kiskoihin nähden. Asennustarkkuusvaatimus nostettaessa on vaihde-elementin sivusuunnassa 20 mm. Vaihde-elementin pituussuunnassa asennustarkkuusvaatimus on 3 mm. Valmiin rakenteen toleranssiluokkina pidetään RAMOn osien 13 Radan tarkastus /6/ ja 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito /7/ mukaisia työn vastaanottotoleransseja. Vaunusta tai autosta vaihde-elementtiä pois nostettaessa tai vaihdeelementtiä vaunuun tai autoon nostettaessa on noudatettava vaunun omistajan tai kuljetusliikkeen antamia ohjeita. Nostoapuvälineiden alimman nivelen on sijaittava pölkyn yläpintaan nähden sen yläpuolella, jos nostovoima ei kohdistu pystysuoraan ylöspäin. Nostoapuvälineitä suunniteltaessa on otettava huomioon, että nostokohtien vieressä pölkkyjen päällä saattaa olla vaihteen varusteita. On huolehdittava, että nostettaessa nämä varusteet eivät vaurioidu. Mikään nostoapuväline ei saa ulottua vaihteen kielen ympäri. Vaihde-elementin kallistuminen on huomioitava jokaisessa nostossa, koska kääntölaitteella yms. laitteilla varustettu vaihde-elementti ei raiteiden poikittaissuunnassa välttämättä ole tasapainoinen käytettävissä oleviin nostopisteisiin nähden. Kiskon kulkupinnan ja -reunan kunto on varmistettava silmämääräisesti nostopisteiden alueelta noston jälkeen. 10 Vaihde-elementin välivarastointi Aina, kun vaihde-elementti lasketaan tilapäisesti maahan, sen katsotaan olevan välivarastoitu. Välivarastointia ja varastopaikkoja koskevat vaatimukset on esitetty julkaisussa Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset, osa 3 Vaihdetyöt /8/. 8

11 Vaihde-elementtien nosto ja siirto 9 11 Vaatimukset ratajohdosta Ratajohdon suojaetäisyydet ja nostolaitteiden maadoittaminen on otettava huomioon vaihde-elementtiä nostettaessa. Määräykset suojaetäisyyksistä ja maadoittamisesta on annettu Sähköratamääräyksissä /9/.

12 10 Vaihde-elementtien nosto ja siirto Viitteet /1/ Ratatekniset määräykset ja ohjeet, osa 4 Vaihteet. RHK 154/731/00, Ratahallintokeskus, Helsinki 2000 /2/ Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 629/1994 /3/ Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/1998 /4/ Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/2003 /5/ Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 1314/1994 /6/ Ratatekniset määräykset ja ohjeet, osa 13 Radan tarkastus. RHK 1953/731/2004. Ratahallintokeskus, Helsinki 2005 /7/ Ratatekniset määräykset ja ohjeet, osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito. RHK 904/731/2002. Ratahallintokeskus, Helsinki 2002 /8/ Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset (PYL), osa 3 Vaihdetyöt. RHK:n julkaisu D 5. Ratahallintokeskus, Helsinki 1999 /9/ Sähköratamääräykset, RHK:n julkaisu B 16. Ratahallintokeskus, Helsinki 2006

13 Liite 1 / 1 (6) VAIHDE-ELEMENTTIEN ASENNUSSUUNNITELMA (MALLI) 1. Kohdetiedot Työmaa Projekti Rautatieliikennepaikka Vaihteet Suunnitelman laatija Suunnitelma laatija Henkilöstö Pääurakoitsija / päätoteuttaja Vastuuhenkilö Junaturvallisuusvastaava Päällysrakennevastaava Turvalaitevastaava Vahvavirtatöistä vastaava Työmaan valvoja Ratasuunnittelija Geosuunnittelija Vahvavirtasuunnittelija Käytönjohtaja Vaihde-elementin suunnittelija Elementtitoimittaja Tuotannon vastuuhenkilö Fax Fax Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

14 Liite 1 / 2 (6) Kuljetuksen vastuuhenkilö (saapuva) Fax Kuljetuksen vastuuhenkilö (lähtevä) Fax Elementtiasentaja / asennusurakoitsija Fax Asennustyönjohtaja / asennuksesta vastaava Nostolaitteet Nostolaite I Nostoteho Max tukijalkakuorma t Ulottuma m Nostolaite II Nostoteho Max tukijalkakuorma t Ulottuma m Nostolaite III Nostoteho Max tukijalkakuorma t Ulottuma m Nostolaitteilla nostetaan yhtaikaisesti. Erillinen nostotyösuunnitelma liitteenä 2. Vaihde-elementit Vaihde-elementit tyyppi (ks / vk /rist)* max. paino [kn] määrä [kpl] nostoapuvälineet Elementtien varustelu (esim. asettimet, kääntölaitteet) * ks= kielisovituselementti, vk = välikiskoelementti, rist=risteyselementti Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

15 Liite 1 / 3 (6) 3. Asennusjärjestys Vaihteiden asennusjärjestys Yksittäisten vaihde-elementtien asennusjärjestys Sidekiskojen kiinnitysjärjestys / tilapäisjatkosten käyttö Hitsausjärjestys Yksityiskohtainen asennusjärjestys liitteenä Työvaihdesuunnitelma 4. Työmaatiet, vastaanotto ja välivarastointi Nostopaikat, varastointipaikat, työmaatiet Katso liite Elementtien vastaanottotarkastus Katso liite Laatupoikkeamien käsittely Katso liite Kuormaus- ja purkamisjärjestys elementtitoimittajan ja kuljetusliikkeen antamien ohjeiden mukaan Katso liite Varastointipaikat Katso liite Varastointikalusto Erikoiselementtien varastointitapa 5. Toleranssit ja seurantamittaukset Toleranssiluokka Vaihde-elementtien toleranssit Kohdekohtaiset erikoistoleranssit Lähtömittaus (ohje liitteenä) Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta Tarkastusmittaukset Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta Mitattavat kohteet Mittausperiaate Tekijä Vastuuhenkilö Suoritusajankohta Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

16 Liite 1 / 4 (6) 6. Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat Tarvittavat väliaikaistuennat - Välivarastointi - Vaihde-elementtien asennus Tukien purku Tarve eri elementtityypeissä ja tuentatapa Vähimmäistukipinnat Purkamisajankohta, olosuhteiden vaikutus jne. Kielisovituselementti mm mm mm Välikiskoelementti mm mm mm Risteyselementti mm mm mm Elementtitoimittajan asennusohjeet liitteenä Lisäohjeet, katso asennuspiirustukset 7. Elementtien lopulliset kiinnitykset Hitsausjatkokset Hitsausmenetelmät Hitsausluokat Menetelmä Perusaine Lisäaine Menetelmä Perusaine Lisäaine Menetelmä Perusaine Lisäaine Menetelmä Perusaine Lisäaine Hitsaussaumojen tarkastus Elementtityyppikohtaiset ohjeet hitsauksista liitteenä Sidekiskojatkokset Sidekiskojen tyyppi Sideruuvien määrä Elementtityyppikohtaiset ohjeet sidekiskojatkoksista liitteenä Työskentely ratajohdon alla tai läheisyydessä Jännitekatko / työmaadoitukset Nostolaitteen maadoitus Nostotyöt ratajohdon alapuolella Nostotyöt ratajohdon sivusta Katso liite Katso liite Katso liite Katso liite Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

17 Liite 1 / 5 (6) ETJ-ilmoitus Raidevaraus 8. Työturvallisuus Asennustyön turvallisuusriskit kartoitettu Junaturvallisuus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Sähköturvallisuus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Jännitekatko kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Raidevaraus kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Liittyminen turvalaitteisiin kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Maadoitukset kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Erityistoimenpiteet kenen vastuulla asennus- ja purkamisajankohdat Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

18 Liite 1 / 6 (6) 9. Poikkeamien ja muutosten käsittely Yleistä: Poikkeamat ja niistä aiheutuneet toimenpiteet kirjataan oheiseen taulukkoon Asia Toimenpide 11. Asennussuunnitelman liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Nimi Nimi Nimi Nimi Nimi Sivuja Sivuja Sivuja Sivuja Sivuja s. s. s. s. s. Hyväksyntä Asennustyönjohtaja / asennustyöstä vastaava Päiväys Vastuuhenkilö Päiväys Ratasuunnittelija Päiväys Geosuunnittelija Päiväys Vahvavirtasuunnittelija Päiväys Vaihde-elementtien suunnittelija Päiväys Käytönjohtaja Päiväys Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Elementtien asennussuunnitelma Koontilomake

Elementtien asennussuunnitelma Koontilomake Eleenttien asennussuunnitela Koontiloake Sivu 1 1. Kohdetiedot työaasta Työaa Rakennuskohde Osoite Työaa n:o Rakennuslupa n:o Henkilöstö Vastaava estari / Päätoteuttaja Betonityönjohtaja Työaan valvoja

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Raskas Ulokehylly. Asennus- ja käyttöohje. Pylväs Uloketappi D16x100. M16 mutteri + prikka. Uloke

Raskas Ulokehylly. Asennus- ja käyttöohje. Pylväs Uloketappi D16x100. M16 mutteri + prikka. Uloke Asennus- ja käyttöohje Raskas Ulokehylly Pylväs Uloketappi D16x100 M16 mutteri + prikka Uloke Pultti M16*110 Kiristetään sopivasti, ei liian tiukasti. U-profi ili 2-puoleinen jalka Päätykiinnitys 1-PUOEINEN

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

NOPEUSMUUTOS Tyyppi Raiteen suurimman nopeuden alentaminen Raiteen suurimman nopeuden nostaminen Pysyvä Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä Liikenneviraston

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Suuri telakka, asennusohjeet

Suuri telakka, asennusohjeet Suuri telakka, asennusohjeet Alutrack iso telakka 10 25+ m TELAKKAPAKETIN SISÄLTÖ 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m kiskoja 4 6 8 10 Kiinnitysputkia 6 9 12 15 Kiinnityslevyjä 4 8 12 16 Liitoskappaleita 2 4 6 8 10x70

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja TOT-RAPORTTI 25/01 Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Nosturinkuljettaja oli lastaamassa radio-ohjatulla siltanosturilla polystyreenillä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Tampereen Kansi ja areena - hanke

Tampereen Kansi ja areena - hanke Tampereen Kansi ja areena - hanke Junaliikenteeseen vaikuttavat ratatyöt Päällysrakenne Vaihteet V005, V006, V008 ja V011 siirrot ja vaihdot. Vaihteiden V191, V012, V015 ja V013 purkaminen. Raiteiden R053,R075,R096

Lisätiedot

Kaivannon toiminnallinen suunnittelu

Kaivannon toiminnallinen suunnittelu RIL263-2014 Kaivanto-ohjeen koulutustilaisuus, Helsinki Kaivannon toiminnallinen suunnittelu Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Kaivannon ympäristövaikutusten hallinta 2. Kaivannon tilantarve 3. Rakennustyön

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Aika koneita. PRO SARJA. Metsäperävaunut ja kuormaimet METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD

Aika koneita. PRO SARJA. Metsäperävaunut ja kuormaimet METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD FOREST LINE Metsäperävaunut ja kuormaimet HK 5070 HK 5076 MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD PRO SARJA METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET Aika koneita. 1 Aika koneita ja MV 1530 tai vetävä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus Vaativien teräsrakenteiden valmistus Teräsrakenteille asetettavia vaatimuksia Turvallisuus: Tapaturmariskit Ympäristöriskit luonnon voimat Kuormitukset: Väsyttävä kuorma Ylikuormitus Kuluminen, korroosio

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen.

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavaravarustuksia voidaan kuorman koon mukaan pitää joko vääntöherkkänä

Lisätiedot

Liukuovien tekninen ohje

Liukuovien tekninen ohje Liukuovien tekninen ohje 20.6.2016 SISÄLTÖ 1.0 Tuotetiedot...2 2.0 Seinän aukon mitat...5 3.0 Asennusvarat ja kannatus...6 4.0 Kiinnitys... 10 5.0 Kynnys... 11 5.1 Kynnyskorkeus...11 5.2 Kynnyksen säätö...11

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 1/08. tikkailta maahan

TOT-TUTKINTA TOT 1/08. tikkailta maahan TVL Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT-TUTKINTA TOT 1/08 Valomainos kaatui ja MAINOSVALOasentaja iskeytyi tikkailta maahan Suuri valomainos oli pystyssä kuorma-auton lavalla laidassa olevaan kiskoon

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Rakentaminen/kuljetus TOT 2/02. Kuljettaja putosi rakennustyömaalla kuorma-auton lavalta nostosaksien irrottua nostettavasta elementistä

Rakentaminen/kuljetus TOT 2/02. Kuljettaja putosi rakennustyömaalla kuorma-auton lavalta nostosaksien irrottua nostettavasta elementistä TOT-RAPORTTI 2/02 Kuljettaja putosi rakennustyömaalla kuorma-auton lavalta nostosaksien irrottua nostettavasta elementistä TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN putosi kuorma-auton

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1.

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1. LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS 1. Yleistä 1.1. Tässä luvussa selostetaan kuormaus- ja kiinnitysmenetelmät Suomen

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset

Lisätiedot