Yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoisvaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoisvaikutukset"

Transkriptio

1 Yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoisvaikutukset Petri Rouvinen Teknologiakatsaus 209/2007

2 Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoisvaikutukset Petri Rouvinen Etlatieto Oy Teknologiakatsaus 209/2007 Helsinki 2007

3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen. Teknologiaohjelmat Tekesin valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Teknologiaohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta teknologiaohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN X ISBN Kansi: Oddball Graphics Taitto: DTPage Oy

4 Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Etlatieto Oy:n ja Tekesin Ulkoisvaikutukset teknologian leviämisen moottorina -hankkeen loppuraportiksi. ETLA-yhteisössä hanketta ovat johtaneet Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila sekä Tekesissä Jari Hyvärinen ja Markus Koskenlinna. Hankkeeseen ovat lisäksi osallistuneet Justin Byma (Cornell University), Annu Kotiranta (ETLA ja Helsingin yliopisto), Aija Leiponen (Cornell University), Mika Maliranta (ETLA) ja Pierre Mohnen (University of Maastricht ja UNU-MERIT). Hankkeessa on järjestetty kolme workshopia ja seminaaria Tekesissä ja ETLAssa vuosina Lisäksi tuloksia on esitetty neljässä tieteellisessä konferenssissa: Kansantaloustieteen päivillä 2006, Jyväskylän kesäpäivillä 2006, The 33 rd conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), Amsterdamissa 2006 sekä the Academy of Management 2007 Annual Meeting:ssä, Philadelphiassa Tämän raportin lisäksi hankkeessa on laadittu kaksi muuta julkaisua. Lisäksi hankkeeseen liittyen tullaan julkaisemaan kaksi artikkelia kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa. Tekes kiittää Etlatieto Oy:ta ja hankkeen muita toteuttajia hyvästä lopputuloksesta ja mahdollisuudesta syventyä tähän tärkeään ja mielenkiintoiseen aiheeseen. Helsingissä toukokuussa 2007, Jari Hyvärinen Tekes

5 Tiivistelmä Tässä raportissa kuvataan yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan (t&k:n) ulkoisvaikutuksia lähinnä siten kun aihetta on käsitelty empiirisessä taloustieteellisessä kirjallisuudessa. Raportissa käsitellään laajasti ilmiön eri puolia ja siihen liittyviä innovaatiopoliittisia näkökohtia. Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan tässä ensisijaisesti tilannetta, jossa yrityksen t&k-toiminnan hedelmät (uudet tuote-, prosessi- ja liiketoiminta-ajatukset ja -ideat) hyödyttävät muita tavoilla, joista kyseinen t&k:ta harjoittanut yritys ei saa täyttä korvausta tai joita se ei huomioi t&k-toiminnan laajuudesta ja muodosta päättäessään. Tällä rajauksella korostuvat erityisesti tiedolliset ulkoisvaikutukset, jotka ovat pääsääntöisesti positiivisia. Yrityksen näkökulmasta vastaanotetut tiedolliset ulkoisvaikutukset ovat tervetullut lisäpanos oman tarjonnan ja tuotannon kehittämisessä. Toisaalta nykyisille tai mahdollisille tuleville kilpailijoille lähetetyt ulkoisvaikutukset vähentävät omasta t&k:sta itselle koituvia hyötyjä. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tiedon mahdollisimman laaja hyödyntäminen niin vaihdannan kuin ulkoisvaikutustenkin kautta on tärkeää laajasti ymmärrettynä se voidaan nyky-yhteiskunnassa nähdä hyvinvointimme perustaksi. Toisaalta myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta on oltava riittävät kannustimet tiedon yksityiselle tuottamiselle, mikä ainakin joiltain osin edellyttää ulkoisvaikutusten rajoittamista. Laajan taloustieteellisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että t&k:lla ja innovaatiotoiminnalla laajemminkin on merkittäviä ja pääsääntöisesti positiivisia ulkoisvaikutuksia. Keskimäärin t&k:n sosiaalinen tuotto (= yksityinen + ei-yksityinen tuotto) on noin kaksinkertainen sen alkuperäiselle harjoittajalle koituvaan yksityiseen tuottoon verrattuna (ei-yksityisellä tarkoitetaan tässä kaikille muille tahoille koituvia tuottoja). Keskimäärin ulkoisvaikutukset lisäävät investointeja niin aineettomaan kuin aineelliseen pääomaan, mutta vähentävät muiden tuotantopanosten kysyntää. Eri organisaatiot poikkeavat merkittävästi toisistaan ulkoisvaikutusten lähteinä ja niiden hyödyntäjinä. Koska ulkoisvaikutuksista hyötyminen vaatii riittävän oman omaksumiskyvyn ja mahdollisuuden soveltaa vastaanotettua tietoa liiketoiminnassa, korkeamman osaamistason yritykset hyötyvät niistä enemmän. Suomalaisessa innovaatiopolitiikassa ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita kotimaan kansalaisten hyvinvoinnista: Suomeen jäävä yksityinen tuotto on yhteydessä innovaatiotoimintaa harjoittavan yrityksen kotimaiseen omistukseen; Suomeen jäävä ulkoisvaikutuksiin liittyvä ei-yksityinen tuotto riippuu positiivisten ja negatiivisten rahamääräisten, tiedollisten ja muiden ulkoisvaikutusten lähettäjien ja vastaanottajien maantieteestä sekä vaikutusten alueellisesta kohdentumisesta. Tässä kontekstissa yksittäisen yrityksen innovaatiotoiminnan tukemisen pääasiallisena motiivina lienee muiden alojen Suomessa toimiville ja/tai suomalaisomisteisille yrityksille koituvat tiedolliset ulkoisvaikutukset sekä kansalaisille muun muassa t&k-työssäoppimisen kautta koituvat hyödyt. Ulkoisvaikutusten näkökulmasta politiikantekijän tulisi periaatteessa maksimoida interventioilla aikaansaatavan Suomeen jäävän sosiaalisen nettotuoton lisäystä. Lähes ylitsepääsemätön käytännön ongelma on, miten toteuttaa tätä periaatetta sillä puutteellisella tiedolla, joka viranomaisella on käytettävissä hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen sen varsinaista toteutusta. Ulkoisvaikutuskirjallisuuden nykytila on sen hyödyntäjän kannalta heikko. Osin tästä voi syyttää globaalia tutkijayhteisöä, mutta syytä on itse ilmiössäkin: arvaamattomana ja satunnaisena sekä lähes määritelmän mukaan aineettomana ja ylös kirjaamattomana ulkoisvaikutukset ovat tutkimuskohteina vähintäänkin haastavia.

6 Sisällysluettelo Esipuhe Tiivistelmä 1 Johdanto Keskeiset käsitteet Ulkoisvaikutukset taloustieteessä ja innovaatiopolitiikassa Ulkoisvaikutusten kuvaus Aiempi kansainvälinen kirjallisuus Uusin kansainvälinen kirjallisuus Perinteisiä tuotantofunktiotutkimuksia Ulkoisvaikutusten aikaansaamista ja välittymistä sivuavia tutkimuksia Kansallisia alueellisia ulkoisvaikutuksia sivuavia tutkimuksia Ylikansallisten ulkoisvaikutusten tutkimuksia Muita ulkoisvaikutustutkimuksia Havaintoja uusimmasta kansainvälisestä kirjallisuudesta Kotimainen kirjallisuus Huomioita kirjallisuudesta Yleishavaintoja elinkeinopolitiikasta ja ulkoisvaikutuksista Elinkeinopolitiikan lähtökohdat Elinkeinopolitiikka ja ulkoisvaikutukset Politiikkainstrumentit Syventäviä näkökohtia innovaatiopolitiikasta ja ulkoisvaikutuksista Hanketason yksityiset ja yhteiskunnalliset tuotot Yleiset yksityiset ja yhteiskunnalliset tuotot Ulkoisvaikutus ja innovaatiopolitiikka pienessä avotaloudessa Yleisiä näkökohtia innovaatiopolitiikkaan ja ulkoisvaikutuksiin Yhteenveto ja johtopäätökset Pitkän aikavälin talouskasvu liittyy keskeisesti tiedollisiin ulkoisvaikutuksiin Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoisvaikutusten määritelmä Ulkoisvaikutukset kumpuavat tiedon ominaisuuksista ja puutteellisista instituutioista Ulkovaikutusten tyypittelyä Havaintoja ulkoisvaikutuskirjallisuudesta Yleishavaintoja elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta sekä ulkoisvaikutuksista Tarkentavia näkökohtia innovaatiopolitiikasta ja ulkoisvaikutuksista Lopuksi Lähteet Tekesin teknologiakatsauksia

7 1 Johdanto Vaikka yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan julkiselle tukemiselle on useitakin mahdollisia perusteluja, puutteet tietoon liittyvien markkinoiden toiminnassa ja siten syntyvät ulkoisvaikutukset nähdään yleisesti tärkeimpänä motiivina tälle innovaatiopolitiikan osa-alueelle. Tiedon keskeinen rooli nykytaloudessa on kiistaton; lähes yhtä kiistattomana pidetään tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvien ulkoisvaikutusten olemassaoloa. Silti tietoon liittyvät ulkoisvaikutukset tunnetaan ilmiönä varsin huonosti, vaikka aiheen tiimoilta on nähtävissä ainakin kolme kutakuinkin tasavahvaa pääsuuntaa: leimallisesti liiketaloustieteellinen, kansantaloustieteellinen ja sosiologinen. Näistä suunnista kukin muodostuu sadoista yksittäisistä kontribuutioista. Silti aiheeseen liittyvän tiedon tasoa kuvaa vanha vertaus elefanttiin, jota tutkijat pimeässä hapuilevat: eri lähtökohdista syntyy tarkkoja ja oikeitakin kuvauksia kohteen eri puolista, mutta silti kokonaisuus pysyy osin arvoituksena. Tässä raportissa tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä ulkoisvaikutuksia koetetaan kuvata laajasti, vaikka alkuperäisen toimeksiannon hengessä pääpaino onkin empiirisessä t&k:n ulkoisvaikutuksia yritystasolla käsittelevässä kirjallisuudessa. Kirjoittaja huomioiden näkökulma on väistämättä taloustieteellinen, vaikka esimerkiksi aivan uusinta kirjallisuutta käsittelevässä osiossa on tietoisesti pyritty ottamaan mukaan kaikki tutkimukset tieteenalasta riippumatta. Tavoitteena on nimenomaan valottaa itse ilmiön eri puolia, vaikka siihen liittyvää politiikkaakin käsitellään melko laajasti. Vaikkei esitys olekaan aukoton, toivottavasti se palvelee lukijaa yleistajuisena esityksenä t&k:n ulkoisvaikutuksia, siten kun aihetta on nykykirjallisuudessa käsitelty. Seuraavassa osiossa 2 käydään lyhyesti läpi avainkäsitteet tämän raportin kannalta. Osio 3 on yleisluontoinen johdanto ulkoisvaikutuksiin sekä niiden politiikkayhteyksiin, jota nimenomaan t&k:n ulkoisvaikutusten osalta täydennetään osiossa 4. Osiossa 5 käsitellään t&k:n ulkoisvaikutuksiin liittyviä havaintoja aiempien kirjallisuuskatsausten avulla. Osio 6 on katsaus aivan uusimpaan tieteellisissä aikakauskirjoissa julkaistuun ulkoisvaikutuskirjallisuuteen. Osio 7 täydentää kahta edellistä osiota käymällä läpi aiheeseen liittyvää kotimaista kirjallisuutta. Osiossa 8 tehdään eräitä yleishuomioita kolmessa edellisessä osiossa käsitellystä kirjallisuudesta. Osio 9 on elinkeino- ja erityisesti innovaatiopolitiikan perusperiaatteiden esittely sekä yleiskeskustelu niiden yhteyksistä ulkoisvaikutuksiin. Osiossa 10 syvennetään innovaatiopolitiikkaan liittyvää keskustelua erityisesti ulkoisvaikutusten näkökulmasta. Yhteenveto ja johtopäätökset esitetään osiossa 11. 1

8 2 Keskeiset käsitteet Tutkimus ja kehitys (t&k) käsitetään tässä toiminnaksi, jonka nimenomaisena tarkoituksena on uusien tuote-, prosessi- ja liiketoiminta-ajatusten ja -ideoiden synnyttäminen. 1 T&k on osa innovaatiotoimintaa, joka on kuitenkin käsitteenä laajempi, sisältäen myös ideoiden kaupallistamiseen tähtäävän toiminnan. T&k on ehkä tärkein yksittäinen teknologista kehitystä ajava voima. Teknologia on pohjimmiltaan tuotteiden ja palveluiden tarjontaan sovellettua tietoa se on tiedon taloudellisesti merkittävin alalaji. On syytä huomata, että taloustieteessä teknologian tulkinta on laaja, pitäen sisällään periaatteessa muun muassa kaikki ne työ- ja organisointitavat, joita tarvitaan muutettaessa tuotantopanoksia tuotteiksi ja palveluiksi. Niinpä teknologialla ei tässä yhteydessä tarkoiteta vain teknisiä keksintöjä ja niiden soveltamista. Ulkoisvaikutuksilla viitataan tässä tilanteeseen, jossa nimenomaan t&k-toiminnan hedelmät hyödyttävät muita niin, ettei tämä ollut sen harjoittajan tarkoituksena ja ettei hän saanut niistä täyttä korvausta. Vuori (1997c) käyttää t&k:n ulkoisvaikutuksista ilmiötä varsin hyvin kuvaava nimeä tahattomat teknologiavirrat. Voidaan myös puhua t&k-tiedon läikkymisestä. EU-terminologiassa puhutaan myös (myönteisistä) heijastusvaikutuksista. Annetussa määritelmässä korostuvat positiiviset ulkoisvaikutukset, vaikka ne voivat yleisesti ottaen olla joko positiivisia tai negatiivisia. Tätä valintaa voi perustella muun muassa sillä, että innovaatiotoiminnan käsitteeseen verrattuna t&k ei sisällä kaupallistamista tai sen jälkeisiä vaiheita, jolloin on perusteltua korostaa lähes poikkeuksetta positiivisia tiedollisia ulkoisvaikutuksia. Yleisellä tasolla ulkoisvaikutus (externality, spillover) syntyy tilanteessa, jossa markkinahinta ei täysin heijasta eri osapuolille vaihdannasta syntyviä hyötyjä ja haittoja tai vaihdantaa (markkinaa) ei edes synny, vaikka molemmat osapuolet siitä hyötyisivät. 2 Ulkoisvaikutukset liittyvätkin lähes kaikkeen taloudelliseen toimintaan. Niihin liittyvä kirjallisuus onkin monitahoinen: laajoja alalohkoja ovat muun muassa maantieteelliseen sijaintiin, koulutukseen, kuljetuksiin ja ympäristövaikutuksiin liittyvät. Ulkoisvaikutusten määrittely kutakuinkin samaksi kuin koko markkinatalous ei kuitenkaan välttämättä ole mielekästä; toimeksiannon hengessä tässä raportissa pääpaino on t&k:n ulkoisvaikutuksissa lähinnä uusimpaan empiiriseen yritystasolla tehdyn taloustieteellisen tutkimukseen valossa. 1 Joissain määritelmissä edellytetään lisäksi, että kyseisen toiminnan täytyy olla säännöllistä, muodollista ja/tai organisatorisesti muusta liiketoiminnasta erotettua. 2 Epätäydellisen ja epäsymmetrisen informaation maailmassa, jossa täydellinen hintadiskriminointi (siis se, että jokaiselta ostajalta voisiin veloittaa täsmälleen hänen kyseisestä kaupasta saamaansa hyötyä vastaava hinta) on käytännössä mahdotonta, näin määriteltyjä ulkoisvaikutuksia syntyy aina. 2

9 LAATIKKO 1 Klusterit, osaamiskeskittymät ja ulkoisvaikutukset Klusterit ovat jo yli kymmenen vuoden ajan olleet keskeinen käsite suomalaisessa innovaatiopolitiikassa. Taustalla on oivallus, etteivät kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut ole irrallisia menestystarinoita, vaan että ne ovat laajemmin kytköksissä niitä tarjoavien yritysten toimintaympäristöön. Eri yhteyksissä todetaan yritysten toimivan kehitysblokeissa, verkostoissa, klusterissa tai osaamiskeskittymissä, joiden kilpailukyky on enemmän kuin osiensa summa. Klusteroitumisen hyödyt kumpuavat erityisesti osapuolten välisestä tahallisesta ja tahattomasta ajatusten ja ideoiden vaihdosta. Taloustieteen termein ilmiö liittyy tiedon markkinoihin ja ulkoisvaikutuksiin, jotka on osin onnistuneesti sisäistetty eri toimijoiden ymmärtäessä keskinäinen riippuvuutensa sekä realisoidessa eksplisiittisestä ja implisiittisestä tiedon vaihdannasta koituvat hyödyt. Maantieteellisestä läheisyydestä, ilman merkittäviä tiedollisia ulkoisvaikutuksiakin, voi myös koitua merkittäviä hyötyjä esimerkiksi fyysiseen infrastruktuuriin liittyvien kiinteiden kustannusten jakamisen kautta. Eräs Suomen innovaatiopolitiikan uudempia instrumentteja on strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK), jotka Tiede- ja teknologianeuvosto määritteli Suomen vahvuusalueiksi: metsä, energia- ja ympäristö, metallituotteet ja koneet, tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut sekä terveys- ja hyvinvointi. Kansallinen keskittyminen erityisesti näihin alueisiin kumpuaa klusteriajattelusta: tavoitteena on synnyttää positiivisia kehiä, joissa luodaan ja toteutetaan toisiaan vahvistavia tutkimushankkeita, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä, uutta maailmanluokan osaamista ja siihen perustuvaa liiketoimintaa. Käytännön keinot hakevat vielä muotoaan, mutta epäilemättä ainakin jotkut niistä tulevat liittymään keskinäisten tahallisten ja tahottomien tietovirtojen edistämiseen. Lähde: Pekka Ylä-Anttilan Vivamus-forumin blogi (soveltaen). 3

10 3 Ulkoisvaikutukset taloustieteessä ja innovaatiopolitiikassa Nobelisti Kenneth Arrow (1962) kiinnitti taloustieteilijöiden huomion tiedon tuottamiseen liittyviin kannustin- ja omistusoikeusongelmiin. Hän luonnehti tietoa julkishyödykkeeksi, jonka perusominaisuuksia ovat leviäminen, kulumattomuus ja jakamattomuus niin tuotannossa kuin käytössä. Vaikka Arrow ehdottaakin lainsäädännöllisiä keinoja tiedon tahattoman leviämisen estämiseksi, hän myös toteaa, ettei puhtaan aineettoman tiedon leviämistä pystytä täysin estämään millään keinoin. Niinpä tiedon markkina on väistämättä puutteellinen ja epätäydellinen. Olettaen, ettei tietoa jo tuoteta liikaa (mikä on epätodennäköistä, ks. esim. Jones & Williams, 1999), 3 yksityinen markkina ei saavuta koko yhteiskunnan kannalta toivottavinta tulemaa, mikä aiheuttaa hyvinvointitappioita saavutettavissa olevaan ihannetilaan verrattuna. Paul Romerin (1986) innoittama uusi kasvuteoria nostaa inhimillisen pääoman pitkän aikavälin talouskasvun ja siten materiaalisen hyvinvointimme keskeisimmäksi lähteeksi. Uuden kasvuteorian malleissa kestävä pitkän aikavälin talouskasvu kumpuaa nimenomaan tietoon liittyvistä ulkoisvaikutuksista (ks. Hyytinen & Rouvinen, 2005). Tietoon ja sen hyödyntämiseen liittyy lähes väistämättä ulkoisvaikutuksia. Näitä käsittelevä teoreettinen ja empiirinen kirjallisuus on varsin laajaa ja monitahoinen. Lukuisten eri näkökulmista laadittujen kirjallisuuskatsausten perusteella voidaan todeta, 4 että yleisesti ottaen ulkoisvaikutukset näyttäisivät olevan varsin merkittäviä, mutta niiden määrittelyssä ja mittaamisessa on vakavia ongelmia jopa siinä määrin, että tähänastisen tutkimuksen havainnot ovat jopa kyseenalaisia. Osin ongelmat liittyvät siihen, että tutkimuskenttä on erityisen haastava: Ulkoisvaikutuksia ei aineettomina ja tahattomina havaita eikä kirjata ylös. Lisäksi niillä on kahdet kasvot. Lähettäjänsä näkökulmasta ne ovat (ainakin potentiaalisesti) haitallisia, koska t&k:n tekijä ei niiden johdosta saa itselleen kaikkia toimintansa hyötyjä ja koska omien ponnistusten tarjoama kilpailuetu saattaa kaventua, 5 kun taas vastaanottajalleen ne ovat tervetullut tietovirta liiketoiminnan ja mahdollisten omien t&k-ponnistelujen tueksi. Usein omia t&k ponnisteluja ja/tai muutoinkin varsin korkeaa tietämyksen ja osaamisen tasoa (absorptive capacity) pidetään välttämättömänä edellytyksenä sille, että saatavissa olevia ulkoisvaikutuksia pystyy hyödyntämään. Yhteiskunnallisesti ulkoisvaikutukset ovat toivottavia annetulla innovaatiotoiminnan tasolla. Jos ja kun ulkoisvaikutukset samalla alentavat yksityisiä kannustimia t&k:n harjoittamiseen, niiden toivottu taso yhteiskunnallisesta näkökulmasta jää epäselväksi. Yleisellä tasolla ulkoisvaikutukset voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Monille naapurin juuri leikkaaman ruohon tuoksu on positiivinen ulkoisvaikutus, kun taas esimerkiksi Venäjän metsäpaloista Suomeen kantautuva katku on negatiivinen ulkoisvaikutus. Puhtaasti tietoon liittyvät ulkoisvaikutukset ovat vastaanottajan näkökulmasta pääsääntöisesti positiivisia, onhan tavallaan kyse oman toiminnan ilmaisesta lisäpanoksesta, joskin tämän panoksen saamiseksi ja hyödyntämiseksi joutuu tekemään töitä. Omalta kannalta tarpeettoman tiedon voi periaatteessa aina jättää käyttämättä kustannuksitta, joskin käytännössä esimerkiksi kilpailijan onnistunut hämäys saattaa johtaa oman t&k:n väärille urille pitkäksikin aikaa. 3 Tietoa saatetaan kuitenkin tuottaa liikaa esimerkiksi tapauksissa, jossa useampi osapuoli tekee itsenäisesti työtä samaan päämäärään tähdäten ja tavallaan samaa kehitysprojektia monistaen (kirjallisuudessa tilannetta käsitellään otsikon patent races alla). Tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä sen hedelmiä (esim. patentteja) saatetaan myös käyttää vain estämään ja haittamaan muiden toimintaa; tämäntyyppinen t&k-toiminta ei ole yhteiskunnallisesti toivottavaa. 4 Melko yleisiä ja kattavia kirjallisuuskatsauksiakin löytyy helposti yli kolmekymmentä (lähinnä empiirisen kirjallisuuden osalta ks. esim. Baptista, 1999; Blomström & Kokko, 1998; Branstetter, 1998, 2000; Breschi & Lissoni, 2001a, 2001b; Cincera & Van Pottelsberghe de la Potterie, 2001; David, Hall, & Toole, 2000; Döring & Schnellenbach, 2006; Fan, 2003; Feldman, 1999; Geroski, 1995; Giuliani, 2005; Griliches, 1979, 1988, 1992, 1994; Guillain & Huriot, 2001; Görg & Strobl, 2001; Hall, 1996; Keller, 2004; Klenow & Rodríguez-Clare, 2005; Klette, Møen, & Griliches, 2000; Koo, 2005; Mohnen, 1990, 1996, 2001; Nadiri, 1993; Sena, 2004; Wieser, 2005a, 2005b; Vuori, 1997c, 1997d; Vuori & Ylä-Anttila, 1992). 5 Vaikka varsinaista haittaa ei syntyisikään, markkinat voivat toimia epätäydellisesti, koska t&k-investointien tasosta päätettäessä ei huomioida muille koituvaa hyötyä. 4

11 Politiikantekijän rooli ulkoisvaikutusten kentässä on hankala: tavoitteena on tila, jossa on samanaikaisesti yksityiset kannustimet uuden tiedon luontiin mikä edellyttää muun muassa lainsäädännöllistä aineettomien oikeuksien suojaa ja mahdollisimman laajat ulkoisvaikutukset siten, että jo tuotettu tieto olisi (mieluiten ilman eri korvausta) vapaasti kaikkien käytössä. Ongelma on vielä paljon monimutkaisempi pienen avotalouden kuten Suomen tapauksessa, jossa olemme etupäässä kiinnostuneita kotimaisesta hyvinvoinnista. Ulkoisvaikutukset ovat innovaatiopolitiikan näkökulmasta entistäkin tärkeämpiä muun muassa seuraavista syistä: Tiedon rooli yleensä taloudessa on merkittävästi lisääntynyt, minkä vuoksi myös siihen liittyvät ulkoisvaikutukset politiikan perusteena ovat tulleet entistä tärkeämmiksi. Innovaatio- ja teknologiapolitiikan toinen pääasiallinen perustelu rahoitusmarkkinoiden puutteet ovat rahoitusmarkkinoiden nopean kehityksen seurauksena menettäneet suhteellista merkitystään (ks. Hyytinen & Pajarinen, 2003). Finanssi- ja rahapolitiikan sekä monien muidenkin politiikkalohkojen siirtyessä enenevässä määrin pois kansallisesta hallinnasta, vielä merkittävässä määrin kannalliset politiikkalohkot korostuvat. Ulkoisvaikutukset ovat innovaatiopolitiikan harjoittamisen ehkä tärkein yksittäinen perustelu. Niinpä onkin erityisen harmillista, että niihin liittyvän teoreettisen ja empiirisen tietämyksen taso on edelleen epätyydyttävällä tasolla. 5

12 4 Ulkoisvaikutusten kuvaus Zvi Griliches, kiistatta empiirisen t&k:n ulkoisvaikutuksia käsittelevän kirjallisuuden suurin nimi, on systemaattisesti korostanut ylijäämä- (rent) tai rahamääräisten (pecuniary) sekä toisaalta puhtaiden (pure) tai aitojen (true, real) tietoon (knowledge) liittyvien ulkoisvaikutusten erottamisen tärkeyttä (ks. esim. Griliches, 1992). 6 Hänen mukaansa vain jälkimmäisistä pitäisi puhua t&k:n ulkoisvaikutuksina, koska vain niissä on tosiasiallisesti kysymys ajatusten tai ideoiden leviämisestä tai läikkymisestä. Ensimmäiset liittyvät lähinnä hinnoittelu- ja mittausongelmiin, eivätkä ne edes esiintyisi, mikäli käytössä olisi hedoniset hinnoittelut tai hintaindeksit. 7 Myöhempi kirjallisuus on lähes poikkeuksetta Grilichesin ajatuksen kannalla, vaikka samaan hengenvetoon todetaan useimmiten, että käytännössä näiden kahden ulkoisvaikutustyypin erottaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Taloudessa on monenlaisia teknologiaan ja sen kehittämiseen liittyviä tietovirtoja (knowledge flows), joista vain osaa voidaan pitää ulkoisvaikutuksina; itse asiassa Coasen (1937) teoreeman mukaan tiettyjen olosuhteiden vallitessa talouden toimijat sisäistävät ulkoisvaikutukset, jolloin niihin liittyvät ongelmat samalla häviävät. 8 Ulkoisvaikutukset menevätkin erityisesti empiirisessä tutkimuksessa toisinaan sekaisin teknologian siirron (technology transfer) kanssa. Siirrosta on kyse silloin, kun eri osapuolet joko implisiittisellä tai eksplisiittisellä järjestelyllä käyvät tiedosta kauppaa; on hyvä huomata, että maksuvälineenä ei välttämättä tarvitse olla raha, vaan esimerkiksi vastavuoroisuus ja vaihdanta ovat mahdollisia. Siirron ehdot täyttyvät myös silloin, kun t&k-tiedon lähteenä olevan tahon nimenomaisena tarkoituksena oli siirtää tietoa (vaikkapa julkisen tutkimusyksikön tapauksessa). 9 Myös teknologian leviäminen (technology adoption, diffusion tai penetration) sekoittuu toisinaan ulkoisvaikutuksiin. T&k:n ulkoisvaikutuksessa on siis yllä olevan perusteella kysymys luotujen uusien tuote-, prosessi- ja liiketoiminta-ajatusten ja -ideoiden siirtymisestä muille vastoin t&k:n alkuperäisen harjoittajan tahtoa ja ilman täyttä korvausta. Ne eivät välttämättä ole vastaanottajalleen ilmaisia, sillä hänen täytyy todennäköisesti investoida läikkyvän tiedon vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen. Myös suora, vaikkakin osittainen, maksu tiedon tuottajalle on mahdollinen. Tieto voi myös olla ei-koodattua, hiljaista (tacit) tai muutoin muodossa, jolloin se liikkui vain tietyssä ja mahdollisesti kalliissa muodossa. 10 Pohdittaessa ulkoisvaikutusten yhteiskunnallista implikaatiota ja niihin liittyviä mahdollisia toimenpiteitä on olennaista tiedostaa, mikä on toivottu tietotuotannon taso, miten ja mistä tiedosta kukin hyötyy vastaanottajana sekä miten ulkoisvaikutukset kuhunkin tiedon tuottajaan vaikuttavat. Yleisesti oletetaan, että t&k:n vallitseva taso on yhteiskunnallisesta näkökulmasta liian alhainen, joten sitä tuetaan monin tavoin, muun muassa tarjoamalla aineettomien oikeuksien suojaa (toisin sanoen eri muotoisia laillisia monopoleja tuotettuun tietoon), tarjoamalla julkista tukea esimerkiksi verokannustimien tai suorien tukien muodossa, tuottamalla tietoa julkisesti esimerkiksi yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä sallimalla ulkoisvaikutusten sisäistäminen esimerkiksi kilpailijoiden välisellä yhteistyöllä, joka muutoin olisi kiellettyä kilpailunrajoituslakien (antitrust) nojalla. Yrityksillä on lisäksi kannaltaan haitallisten ulkoisvaikutusten lähettämisen estämisen keinoina ajatusten ja ideoiden salaaminen sekä täydentävät investoinnit ja innovaatiot esimerkiksi markkinoinnissa, jakelussa ja oheispalveluissa. 6 Kirjallisuudessa ylijäämä- tai rahamääräiset ulkoisvaikutukset esiintyvät myös nimillä input output-related, vertical, market(-mediated) ja welfare spillovers; nämä vaikutukset liittyvät tavalla tai toisella ostaja myyjä-suhteisiin. Puhtaasti tietoon liittyvät ulkoisvaikutukset esiintyvät myös nimillä horizontal, non-market(-mediated), non-pecuniary ja technogical spillovers. 7 Tämä ei millään muotoa tarkoita sitä, etteivätkö ylijäämä- tai rahamääräiset ulkoisvaikutukset olisi taloudellisesti merkittävä pikemminkin päinvastoin. Esimerkiksi digitaaliseen tiedonkäsittely- ja -siirtokapasiteettiin liittyen kirjallisuudessa on keskustelu aiheesta laajasti, ja muun muassa Yhdysvalloissa käytetäänkin yleisesti hedonisia hintaindeksejä näihin liittyen. Tämän tyyppiset ulkoisvaikutukset poistuvat myös siinä (hyvin epätodennäköisessä) tapauksessa, että myyjä(t) pystyvät täydelliseen hintadiskriminaatioon. 8 Melko vahvoina oletuksina ovat, etteivät transaktiokustannukset ole liian korkeita sekä että omistusoikeudet ovat määriteltävissä ja puolustettavissa. 9 Asian voidaan tulkita olevan näin myös tapauksissa, missä lähettävä taho ei ota minkäänlaisia askelia työnsä hedelmien suojaamiseksi esimerkiksi tuloksia salaamalla tai hakemalla niille aineettomien oikeuksien suojaa. Silti yksityisesti harjoitettu t&k voi olla sosiaalisesti toivottavaa tasoa alhaisempi, koska muiden omasta t&k:sta saama hyöty jää huomioimatta tietotuotannon tasoa päätettäessä. 10 Voi esimerkiksi olla välttämätöntä rekrytoida tai palkata konsultiksi henkilö, joka toimii ulkoisvaikutusten välikätenä. 6

13 Ulkoisvaikutuksille voidaan määritellä eri tasoja ja dimensioita. Ajateltaessa ryhmäkokoa yksi henkilö on jakamaton perustaso, mutta kaikilla tätä korkeammilla tasoilla voidaan puhua ulkoisvaikutuksista. Niinpä t&k:hon liittyen ulkoisvaikutukset voivat olla tutkimusryhmän sisäisiä, toimipaikan tai yrityksen sisäisiä (esimerkiksi tutkimusryhmien välisiä), saman toimialan yksiköiden välisiä, eri toimialojen yksiköiden välisiä ja niin edelleen. Ulkoisvaikutuksista voidaan tunnistaa myös alueellinen tai maantieteellinen dimensio sen mukaan, ovatko kyseiset vaikutukset sidottuja toimipisteeseen, lähialueeseen, maahan vai ovatko ne ylikansallisia tai peräti globaaleja. Lisäksi ulkoisvaikutuksilla voi olla ajallinen ulottuvuus: esimerkiksi vallitsevaan tietotasoon nähden liian edistyksellisestä läikkyvästä tiedostosta ei välttämättä ole hyötyä ennen kuin omaksumiskyky ylipäätään on riittävä. Luonnollisesti myöskään jo tiedettyjen asioiden toistosta ei välttämättä ole hyötyä. Viive tiedon tuottamisesta siitä koituviin ulkoisvaikutuksiin voi olla jopa kymmeniä vuosia. 11 Vaikka tässä keskitytään ulkoisvaikutusten pohtimiseen tietystä näkökulmasta, lienee paikallaan selventää hieman laajempaakin kontekstia, jota havainnollistetaan kuvalla 1. Kaikki keksinnöt ja uudet ajatukset perustuvat aiemmin kumuloituun tietoon ja osaamiseen (kuvattu kuvan 1 vasemmassa laidassa). Tätä voisi kutsua vaikkapa itsestään selväksi ulkoisvaikutukseksi. Jos olemassa olevan tietovarannon hyödyntäminen jostain syytä estyy, tyrehtyy samalla myös uuden tiedon tuottaminen ja päädytään keksimään pyörää yhä uudelleen. Olemassa olevan tietovarannon hyödyntämiseksi ja varsinkin sen lisäämiseksi täytyy tehdä panostuksia muun muassa t&k:hon (kuvassa 1 toinen osio vasemmalta). 12 Tässä katsauksessa päämielenkiinnon kohteena oleva puhdas t&k:n ulkoisvaikutus liittyy pääasiallisesti tähän vaiheeseen: luotu tieto ei tule täysimääräisesti alkuperäiset investointikustannukset maksaneet tahon pääsääntöisesti yrityksen omaisuudeksi useista eri syistä. On myös suoremmin tiedon markkinoihin liittyvä ulkoisvaikutus: vain ne tietotuotannon hedelmät, jotka ovat parempia ja/tai halvempia kuin muutoin saatavissa olevat, ovat kaupallisesti arvokkaita. Niinpä on riskinä, että keskenään kilpailevat hankkeet tekevät toisensa ainakin osin tarpeettomiksi. Onnistunut kehitystyö synnyttää innovaation, joka tekee aiempia innovaatioita vähemmän arvokkaiksi tai peräti tarpeettomiksi. Pientä osaa keksinnöistä ja uusista ideoista ryhdytään kaupallistamaan sitoutuneena markkinoilla tarjottavaan tuotteeseen tai palveluun (kuvassa 1 neljäs osio vasemmalta) vasta tässä vaiheessa on varsinaisesti kyse innovaatiosta. Kaupallistamisvaiheeseen liittyy moninaisia ulkoisvaikutuksia: t&k:n tiedollisiksi ulkoisvaikutuksiksi nämä ovat tulkittavissa niiltä osin kuin ennen kaupallistamisvaihetta luotua tietoa välittyy; lähinnä tässä on kyse tuote- tai palveluominaisuuksiin tutustumisen kautta saatavista panoksista vastaanottajan omaan uuden tiedon luomiseen. Tietovaranto Ajatus tai idea Uuden tiedon tuottaminen Innovaatio Leviäminen Kuva 1. Innovaatioketju. Lähde: Kirjoittajan hahmotelma. 11 Viive voi tietysti olla paljon pidempikin esimerkiksi Leonardo da Vincin elämäntyöhön tutustuminen tarjoaa edelleen uusia oivalluksia, vaikka hänen kuolemastaan on lähes 500 vuotta. 12 T&k-toiminnalla saattaa olla ulkoisvaikutuksia panosmarkkinoilla vaikkapa siihen liittyvien työmarkkinoiden näkökulmasta muun muassa niiden mittakaavaan, toimintaan ja suuntautumiseen liittyen. Havainnot työmarkkinoista puolestaan vaikuttavat (potentiaalisten) opiskelijoiden ja muiden vielä työelämän ulkopuolella olevien käyttäytymisen. Mikäli t&k:ssa tarvittavan työvoiman tarjonta on joustamatonta, t&k:hon käytettävänä rahamäärän lisääntyessä t&k-henkilöstön palkat saattavat nousta ääritapauksessa jopa niin, ettei reaalinen t&k-panos nouse lainkaan. Lienee järkevää ajatella, että ainakin paikallisesti ja tiettyihin työtehtäviin liittyen työn tarjonta on jossain määrin joustamatonta lyhyellä aikavälillä; jo määritelmän mukaan pitkän aikavälin tarjonta on hyvinkin joustavaa. Näiden tai muiden vastaavien ei yleisesti katsota kuuluvan t&k:n ulkoisvaikutusten piiriin. 7

14 Empiirinen ulkoisvaikutuskirjallisuus Tapaustutkimukset Neoklassiset regressiot Tietotuotoksen mittaus Patentointi, lisensointi, julkaisut Sisäistäminen: esim. allianssit Tuotantofunktiopohjaiset Kustannusfunktiopohjaiset Objektilähestymistapa Subjektilähestymistapa Kuva 2. Eräitä ulkoisvaikutuksiin liittyvän kirjallisuuden päälohkoja. Lähde: Kirjoittajan hahmotelma. Kaupallistamisvaiheeseen ja erityisesti sitä seuraavaan tuotteen tai palvelun leviämiseen (diffuusioon) liittyy myös monia muita ulkoisvaikutuksia, jotka eivät liity t&k:lla luodun uuden tiedon välittämiseen. Nämä voivat liittyä kohdemarkkinan opettamiseen tietyntyyppisten tuotteiden tai palveluiden käyttöön sekä kuluttajien mieltymyksiin vaikuttamiseen, 13 kysyntä- tai tarjontapuoleen suoriin tai epäsuoriin verkostovaikutuksiin, 14 reaktioihin kohdemarkkinoilla liittyen muun muassa aiemman tarjonnan korvautumiseen tai muuttumiseen vanhanaikaiseksi 15 sekä innovaation kohdemarkkinan vuorovaikutukseen muun yhteiskunnan kanssa. 16 Kaupallistamiseen liittyy myös yllä kuvattu ylijäämä- tai rahamääräinen ulkoisvaikutus: tyypillisesti ostaja maksaa tuotteesta tai palvelusta vähemmän, kuin mikä hänen siitä saama hyöty on. 17 Luonnollisesti tarjonnalla ja kulutuksella voi olla myös muita ulkoisvaikutuksia esimerkiksi prosessissa tuotettavan saasteen tai jätteen muodossa. Pääosa t&k:n taloudellisista vaikutuksista tulee keksinnön tai uuden idean sisältämän tuotteen tai palvelun (mahdollisimman laajan) käyttöönoton kautta. Kuten tästä kuvauksesta ilmenee, tässä rajatussakin kontekstissa ulkoisvaikutukset ovat melko monimutkainen ja monitahoinen kysymys. Niinpä ei olekaan yllättävää, että aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta on tunnistettavissa lukuisia lohkoja, joita empiirisen tutkimuksen osalta voidaan luokitella esimerkiksi kuvan 2 mukaisesti. Kuuluipa empiirinen tutkimus mihin tahansa kuvan 2 tai johonkin muuhun laajan ulkoisvaikutuskirjallisuuden alalajeista, melko suppeaa osajoukkoa lukuun ottamatta lähestymistapa on periaatteessa sama, vaikka käytetyt aineistot, muuttujat, tekniikat ja monet muut yksityiskohdat luonnollisesti vaihtelevat: 18 jotain taloudellisen menestyksen mittaria useimmiten työn- tai kokonaistuottavuutta 19 selitetään kohteena olevan yksikön omilla innovaatiotoimintaan liittyvillä panoksilla ja sen menestykseen vaikuttavilla muilla muuttujilla sekä yhdellä tai useammalla kyseisen yksikön ulkopuolisen tietotuotannon mittarilla. Lähestymistavasta seuraa eräitä välittömiä implikaatioita: siihen keneltä, kenelle ja mikä tieto läikkyy, otetaan kantaa vain ulkopuolisen tiedon mittareita konstruoitaessa, 20 mittaus on epäsuoraa siinä mielessä, että menetelmällä tunnistetaan ulkopuolisen tiedon vaikutus lopulliseen menestykseen, toisin sanoen ei varsinaisesti sitä, miten tämä vaikutus syntyy, 13 Johon liittyy myös ns. urariippuvuus (path dependence). 14 Eli siihen, että koettu hyöty liittyy tuotettuun tai kulutettuun määrään tai kirjoon. 15 Johon liittyy lyhyen ja pitkän aikavälin muutoksen eri markkinaosapuolten vuorovaikutuksessa ja voimasuhteissa. 16 Esimerkiksi Internetin käytön katsotaan monissa maissa vaikuttavan poliittisiin voimasuhteisiin. 17 Konkreettinen hyödyn mittari voisi olla korkein hinta, minkä ostaja maksaisi, jos olisi ihan pakko. 18 Muun muassa tapaus- ja kuvailevassa tutkimuksessa, rakenteellisessa ekonometriassa, simuloinneissa sekä meta- ja verkostoanalyyseissa sovelletaan kuitenkin tästä poikkeavia lähestymistapoja. 19 Johon voidaan katsoa kuuluviksi myös tuotantofunktiolähestymistavan suorat sovellukset, jossa selitettävänä saattaa käytännössä olla joku tuotoksen määrän mittari. 20 Muutamissa tutkimuksissa myös suoraan estimoidaan tietolähteittäisiä vaikutuksia, mutta tällöin eri lähteitä on pääsääntöisesti kaksi ja enimmilläänkin kolme (erityyppisiä ulkoisvaikutuksia kuvaavia muuttujia on toisinaan useampia). 8

15 vaikutusten ajatellaan olevan yksiulotteisesti ja mallin mukaisella viiverakenteella mittavissa käytetyn menestysmittarin kautta, mahdolliset tulokset riippuvat olennaisesti mukana olevista muista muuttujista, eivätkä merkitsevätkään tulokset sinänsä osoita, että nimenomaan väitetty lähettäjä tieto vastaanottaja -yhteys olisi muita mahdollisia vaihtoehtoja tärkeämpi, 21 ja ulkoisvaikutuksia voidaan tarkastella vain ylemmillä aggregaattitasoilla kuin millä analyysissa käytetty aineisto on, koska saman ja tätä alempien aggregaattitasojen ulkoisvaikutukset on väistämättä sisäistetty, toisin sanoen niiden vaikutukset ovat jo mukana niin selitettävässä kuin selittäjissä. 21 Melko laajaan maatason aineistoja hyödyntävän ulkoisvaikutuskirjallisuuden kontekstissa tämän osoittaa selvällä ja aiemman tutkimuksen kannalta nolollakin tavalla Kellerin (1998) tutkimus: hän havaitsee, että ulkomaakauppapainot näyttävät kyllä toimivan maiden välisiä ulkoisvaikutuksia selitettäessä (1995), mutta että satunnaisesti valitut painot toimivat yhtä hyvin. 9

16 5 Aiempi kansainvälinen kirjallisuus Tämän raportin osiossa 3 on mainittu kolmisenkymmentä aiemman kirjallisuuden empiiristä katsausta, joista Grilichesin (1992) artikkeli on edelleen laajimmin käytetty. Mohnenin (1996) myöhempi artikkeli on kuitenkin huomattavasti systemaattisempi ja laajempi sekä tässä asiayhteydessä merkittävämpi myös siksi, että se rajaa lähinnä maataloutta koskeneet tapaustutkimukset pois. Tässä raportissa ei syvällisemmin paneuduta kaikkiin aiempiin katsauksiin, vaan lähinnä kerrataan soveltaen Mohnenin (1996, s ) kaksitoista aiemmasta kirjallisuudesta tekemää johtopäätöstä sekä tehdään muutamia täydennyksiä Grilichesin (1992) klassikon sekä kolmen (tätä kirjoitettaessa) viimeisimmän katsauksen (Döring & Schnellenbach, 2006; Giuliani, 2005; Wieser, 2005a) perusteella: 22 Mohnenin laajan kirjallisuusanalyysin perusteella t&k:n ulkoisvaikutuksia koskevasta aiemmasta tutkimuksesta nousevat seuraavat tyylitellyt faktat (stylized facts): 1. Empiirinen tutkimus osoittaa, että t&k:lla on merkittäviä ulkoisvaikutuksia. Niissä (harvoissa) tutkimuksissa, joissa tarkastellaan myös ulkoa ostetua t&k:ta, havaitaan myös sillä olevan merkittäviä vaikutuksia. Elleivät ostettuun t&k:hon liittyvät rojalti- yms. maksut ole mukana estimoitavissa malleissa, siihen liittyvät vaikutukset saattavat (harhaanjohtavasti) olla mukana ulkoisvaikutuksia koskevassa mittauksessa. 2. T&k:n sosiaalinen tuotto ylittää yksityisen tuoton keskimäärin %. Yhteiskunnallisten tuottojen suuruus näyttäisi riippuvan lähettäjän ja vastaanottajan välisestä (maantieteellisestä, teknologisesta ja/tai kohdemarkkinan koostumukseen liittyvästä) etäisyydestä ja samankaltaisuudesta. Lienee niin, että sosiaalista tuottoa useimmiten aliarvioidaan, koska tyypillisesti tarkastelussa on mukana vain osa mahdollisista vastaanottajatahoista; usein esimerkiksi palvelualoille ulkoisvaikutusten kautta koituvia hyötyjä ei huomioida, vaikka ne hyödyntävät paljon uusia ideoita. 3. T&k:sta saatava yhteiskunnallinen tuotto vaihtelee suuresti toimialoittain. Esimerkiksi kemian, kone- ja laitevalmistuksen sekä mittaus- ja prosessisäätölaitteiden alojen ulkoisvaikutukset näyttäisivät olevan selvempiä kuin ilma- ja avaruusalusten valmistuksen. Aloittaisen tarkastelun ongelmana on kuitenkin se, että vain muutamissa tutkimuksissa on huomioitu eri aloilta tulevat (mahdollisesti toisistaan poikkeavat) vaikutukset; näissäkin tarkasteltavia aloja on ollut korkeintaan kolme. 4. Ulkoisvaikutukset ovat useammin positiivisia kuin negatiivisia. Koska on luonnollista ajatella, etteivät yritykset sovella kannaltaan haitallista tietoa, ulkoisvaikutusten oletetaan usein olevan positiivisia. On kuitenkin lukuisia tapauksia, joissa t&k:n ja siihen liittyvät ulkoisvaikutukset saattavat olla yrityksen kannalta haitallisia: Esimerkiksi strategisista syistä yritykset voivat katsoa välttämättömäksi olla mukana t&k-kilvassa, vaikkeivät katsoisi saavansa siitä vastaavaa hyötyä. Lisäksi ulkoisvaikutukset voivat joko nostaa tai laskea hintaa, jonka tuottaja asiakkailtaan saa. Uudet tuotteet tai palvelut joiden markkinoille tuloa ulkoisvaikutukset osaltaan ruokkivat korvaavat aiempaa tarjontaa ja siten alentavat siihen liittyvän tiedon taloudellista arvoa. 5. Ulkoisvaikutukset ovat läsnä kaikilla aggregaattitasoilla niin toimialojen sisällä kuin niiden välilläkin. Korkeamman aggregaattitason aineistoissa alempien tasojen ulkoisvaikutukset on (implisiittisesti) sisäistetty; niinpä esim. toimialatason aineistossa saman toimialojen yritysten väliset ja maatason aineistossa toimialojen väliset ulkoisvaikutukset on sisäistetty. 6. Myös kansainvälisistä ulkoisvaikutuksista on selviä merkkejä. Ne näyttäisivät liittyvän muiden maiden kanssa käytävään kauppaan (ja muuhun vuorovaikutukseen), joten ne myös vaihtelevat voimakkaasti maittain. Siitä, mikä on oman t&k:n sekä kotimaisen ja kansainvälisten ulkoisvaikutusten suhde, ei kirjallisuuden perusteella ole muodostettavissa yhdenmukaista kuvaa. 7. Havainnot ulkoisvaikutusten paikallisuudesta ovat ristiriitaisia. Perusväittämänä on, että (erityisesti hiljainen) tieto liikkuu paremmin ihmisten tavatessa kasvokkain, joten ulkoisvaikutuksilla on taipumus levitä paikallisesti. Vaikka monet tutkimukset löytävät tälle väittämälle tukea, usein perusongelmana on, että muut kuin t&k:n ulkoisvaikutuksiin liittyvät hyödyt ovat varsin puutteellisesti huomioituja ja että mukana on myös teknologian siirto (Breschi & Lissoni, 2001a). 8. Muutamat tutkimukset ovat tarkastelleet myös tuotantopanosten kysyntää. Yleisesti ottaen ulkoisvaikutukset vähentävät (t&k:hon liittymättömien) työ- ja välipanosten käyttöä. Useissa tutkimuksissa havaitaan, että itse harjoitetun t&k:n tai tuotannossa hyödynnettävän fyysisen pääoman määrä lisääntyy ulkoisvaikutusten myötä. 22 Aivan tuoreinta ja kotimaista kirjallisuutta käsitellään seuraavissa osioissa. 10

17 9. Jotkut tutkimukset tarkastelevat, miten ulkoisvaikutukset ja niistä hyötyminen liittyy yritysominaisuuksiin. Vaikuttaisi siltä, että korkeamman osaamistason yritykset hyötyvät ulkoisvaikutuksista enemmän. Niille, jotka sijoittavat vähän omaan t&k:hon, ulkoisvaikutukset näyttäisivät olevan korvike (substitute) omille panoksille. T&k-intensiivisissä yrityksillä ulkoisvaikutukset näyttäisivät täydentävän (complement) ja siten lisäävän omaan panostusta. Pienet yritykset näyttäisivät hyötyvän enemmän julkisista lähteistä (yliopistoista) saatavista ulkoisvaikutuksista. 10. Kansainvälisen tutkimuksen valossa julkisen t&k:n ulkoisvaikutukset eivät näyttäisi olevan erityisen merkittäviä. Akateemisella tutkimuksella näitä vaikutuksia näyttäisi kuitenkin olevan, vaikka viiveet saattavatkin olla pitkiä. 11. Ulkoisvaikutukset tukevat kokonaistuottavuuden kasvua. Näin voi olla myös tapauksissa, joissa niiden vaikutus sinänsä on alhainen, jos ulkoisvaikutusten kautta käytettävissä olevan tiedon kanta kasvaa riittävän nopeasti. 12. Ei ole selviä todisteita siitä, että t&k:n ulkoisvaikutusten rooli olisi muuttunut yli ajan. Vaikka ulkoisvaikutusten merkitys sinänsä ei olisikaan muuttunut, kasvulaskelmissa ulkoisvaikutusten kokonaisrooli saattaa vaihdella merkittävästi, koska perustana olevat t&k-luvut vaihtelevat. Grilichesin (1992) klassikkokatsaus on kutakuinkin yhdenmukainen yllä esitettyjen Mohnenin (1996) havaintojen kanssa. Kuten monien muidenkin, Grilichesin yleiskäsitys on varsin kriittinen mutta silti positiivinen. Jopa katsauksensa tiivistelmässä (abstract) hän toteaa: Yksittäiset tutkimukset ovat usein puutteellisia tai virheellisiä ja niihin tulee suhtautua suurin varauksin mutta yleisvaikutelma on, että t&k:n ulkoisvaikutukset ovat sekä yleisiä että [taloudellisesti] merkittäviä. 23 Griliches painottaa, että monista analyyseihin liittyvistä teknisistä oletuksista ja yksityiskohdista on keskusteltu varsin vähän, vaikka niillä on toisinaan radikaaleja vaikutuksia tuloksiin ja siten johtopäätöksiin. Lisäksi Griliches huomauttaa, että riippuu muun muassa käytetyistä hintaindekseistä ja yritysten markkinavoimasta, missä kohdin t&k:n ja sen ulkoisvaikutusten hyödyt tulevat mitatuiksi. Lähinnä maatalouteen liittyen on tehty paljon yksittäisen innovaation hyötyihin liittyvää tutkimusta. Tutkittaessa esimerkiksi jalostetun maissinsiemenen vaikutuksia etuna on se, että sen käyttöönotto saadaan tarkasti todennettua ja hyödyt objektiivisesti mitattua. 24 Vaikka maatalouteen liittyvää tutkimusta ei tässä raportissa juuri käsitellä, siitä on paljon opittavaa ja ymmärtämyksemme lisäämiseksi vastaavia tutkimuksia olisi tehtävä myös laajemmissa konteksteissa. 25 Giulianin (2005; ks. myös Giuliani, 2007) katsaus on suomalaisesta näkökulmasta kiinnostava erityisesti siksi, että hän pohtii ulkoisvaikutuksia klustereiden näkökulmasta. Hän erottelee klusterin sisäisen sekä sen ja ulkomaailman välisen tiedonkulun. Perusväitteenä on, että klusterin menestys on kytköksissä kykyyn ottaa vastaan sen ulkopuolella luotua tietoa sekä sisäisesti levittää ja luovasti soveltaa sitä. Eräänä klusterin vahvuuden peruselementtinä nähdään useiden yritysten korkeat mutta riittävän erilaiset tiedolliset tasot. Politiikkaimplikaationa Giuliani toteaa, että klusteripolitiikan tulisi painottaa yritysten osaamisen kehittämistä sen sijaan, että klustereita koetettaisiin kehittää yhtenäisinä yksikköinä. Wieserin (2005a; 2005b) tutkimus on meta-analyysi, jossa aiempien tutkimusten kerroinestimaatit ovat uuden monimuuttuja-analyysin lähtökohtana. Pääpaino on yritysten t&k:n ja tuottavuuden suoralla yhteydellä, mutta myös ulkoisvaikutuksia käsitellään. T&k:n sosiaaliset tuotot näyttäisivät olevan vähintään kaksinkertaisia yksityisiin tuottoihin verrattuna. Keskiarvoestimaattien perusteella (esitettynä tietyin varauksin) toimialojen väliset ulkoisvaikutukset näyttäisivät olevan noin kaksinkertaisia toimialojen sisäisiin ulkoisvaikutuksiin verrattuna. Wieser korostaa, että tähänastiset yritystason ulkoisvaikutustutkimukset koskevat lähinnä yksittäisiä maita. 26 Cinceran (1998) tuloksiin viitaten hän toteaa, että eurooppalaiset, japanilaiset ja yhdysvaltalaiset yritykset poikkeavat toisistaan ulkoisvaikutusten hyödyntämisessä: yhdysvaltalaiset yritykset hyötyvät pääsääntöisesti kansallisista ja japanilaiset kansainvälisistä tietovarannoista kumpuavista ulkoisvaikutuksista; eurooppalaiset yritykset eivät näytä hyötyvän kummastakaan. Döring ja Schnellenbach (2006) ottavat tarkastelussaan vahvan maantieteellisen painotuksen. Heidän yleinen johtopäätöksensä on, että tieto ei liiku kitkatta, ei edes tapauksissa, jossa se on periaatteessa kaikkien helposti saatavissa, kuten akateemisissa julkaisuissa. Näin on muun muassa siksi, että usein tarvitaan alkuperäisen tiedontuottajan tukea tiedon tulkitsemisessa ja soveltamisessa. Heidän mukaansa eri yritysten työntekijöiden välisillä verkostoilla on suuri merkitys tiedon leviämisen kannalta. Döring ja Schnellenbach toteavat, että vaikka ulkoisvaikutusten alueellisuuteen liittyvää tutkimusta on paljon, ei alueellisuuden laajuudesta ole minkäänlaista konsensusta itse asiassa useimmassa tutkimuksista ei lopulta edes oteta kantaa relevanttiin alueeseen tai sen laajuuteen. Johtopäätöksinä 23 Kirjoittajan vapaa käännös seuraavasta: Taken individually, many of the studies are flawed and subject to a variety of reservations, but the overall impression remains that R&D spillovers are both prevalent and important. (Griliches, 1992, s. S29). 24 Grilichesin (1957) omaa hybrid corn -artikkelia voidaan pitää koko empiirisen ulkoisvaikutuskirjallisuuden alullepanijana. 25 Menetelmänä voisi olla esimerkiksi huolelliseen ja yksityiskohtaiseen tiedonkeruuseen perustuva insider economics tai econometric case studies. 26 Vaikkakin esimerkiksi maatason aineistolla on tehty melko paljon ylikansallista tutkimusta. 11

18 todetaan, että tähänastinen empiirinen kirjallisuus ei tarjoa selviä vastauksia ulkoisvaikutusten alueellisuuteen. Alueellisten ulkoisvaikutusten todetaankin edelleen olevan musta laatikko: niiden olemassaolo tavallaan tiedetään, mutta niiden sisältö on arvoitus. Tulevassa tutkimuksessa pitäisikin paremmin huomioida ja eristää myös muut alueelliset hyödyt. Kirjoittajien politiikkajohtopäätöksenä on, ettei tähänastinen kirjallisuus anna pohjaa edes yleisille politiikkajohtopäätöksille, saati sitten mahdollisten toimenpiteiden kohdistamiselle. Usein positiivisista yleisnäkemyksistä huolimatta aiemmat kirjallisuuskatsaukset antavat melko synkän kuvan tietämyksen tasosta. Oikeastaan merkityksellisintä on se, mikä näyttää lähes tyystin puuttuvan: tutkimus, jossa ulkoisvaikutuksia seurattaisiin yksityiskohtaisesti sekä siten tuettaisiin teorianmuodostusta ja muuta empiiristä työtä, loistaa poissaolollaan. 12

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Teknologiakatsaus 217/2007 Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika

Lisätiedot

Mistä yrittäjät tulevat?

Mistä yrittäjät tulevat? Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen ja Petri Rouvinen Teknologiakatsaus 198/2006 Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen Petri Rouvinen Etlatieto Oy Teknologiakatsaus 198/2006 Helsinki 2006 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET: TARKASTELUSSA INNOVOINTI, TUOTTAVUUS JA YRITYSTUKIEN VAIKUTTAVUUS

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET: TARKASTELUSSA INNOVOINTI, TUOTTAVUUS JA YRITYSTUKIEN VAIKUTTAVUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET: TARKASTELUSSA INNOVOINTI, TUOTTAVUUS JA YRITYSTUKIEN VAIKUTTAVUUS Kansantaloustiede Syventävien opintojen seminaari Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 2 Tekesin rahoituksen vaikutukset yritysten t&k-toimintaan Kyselytutkimuksen tulokset Joonas Pekkanen, Toni Riipinen Seppo Leminen Teknologiakatsaus 161/4 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Valkonen,

Lisätiedot

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 229/2008 Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Pertti Kiuru ja Mervi Rajahonka HSEEE Soile Kotala SC-Research Tarmo Lemola, Sami Kanninen ja

Lisätiedot

Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen

Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Ville Valovirta, Timo Törmälä Teknologiakatsaus 192/2006 Julkisten tutkimustulosten kaupallinen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kimmo Halme, Markku Kotilainen (toim.) Tekesin katsaus 225/2008 Innovatiiviset julkiset hankinnat Kimmo Halme, Tarmo Lemola, Kimmo Viljamaa, Jorma Lievonen ja Jukka Yliherva

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Muistio Brief 28 8.1.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 28 8.1.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen?

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Sarja B 235 Series Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2009 Kansi:

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS TALOUDELLINEN KASVU, INNOVAATIOT JA KILPAILU KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA POLITIIKKASUOSITUKSIIN

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS TALOUDELLINEN KASVU, INNOVAATIOT JA KILPAILU KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA POLITIIKKASUOSITUKSIIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 289 TALOUDELLINEN KASVU, INNOVAATIOT JA KILPAILU KATSAUS KIRJALLISUUTEEN JA POLITIIKKASUOSITUKSIIN Juha Kilponen Torsten Santavirta Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot

Toimittaneet Mika Maliranta ja Pekka Ylä-Anttila

Toimittaneet Mika Maliranta ja Pekka Ylä-Anttila KILPAILU, innovaatio ja tuottavuus Toimittaneet Mika Maliranta ja Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 228) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2007 Kansi: Virpi Haavisto,

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Seliina Päällysaho ja Jari Kuusisto Helsinki 2006 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Informaatiotekninen kumous, innovaatiopolitiikka ja luottamus

Informaatiotekninen kumous, innovaatiopolitiikka ja luottamus Informaatiotekninen kumous, innovaatiopolitiikka ja luottamus Reijo Miettinen, Kari Toikka, Juha Tuunainen, Stephanie Freeman, Janne Lehenkari, Juha Leminen ja Juha Siltala Tekesin katsaus 234/2008 Informaatiotekninen

Lisätiedot

TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA. Mari Kangasniemi

TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA. Mari Kangasniemi TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA Mari Kangasniemi Sisältö Kiitokset... 4 Tiivistelmä... 5 1 Johdanto...7 2 Tuottavuuden mittaaminen... 9 3 Tuottavuuden mittaamisen ongelmat palvelualojen näkökulmasta...

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Klusterin evoluutio. Prosessikuvaus. Esko Virtanen Hannu Hernesniemi

Klusterin evoluutio. Prosessikuvaus. Esko Virtanen Hannu Hernesniemi Klusterin evoluutio Prosessikuvaus Esko Virtanen Hannu Hernesniemi Teknologiakatsaus 174/2005 Helsinki 2005 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Innovointi ja julkinen hankinta

Innovointi ja julkinen hankinta Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho 12 Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho

Lisätiedot