Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä Kimmo Hyväri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä 4.6.2013 Kimmo Hyväri"

Transkriptio

1 Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä Kimmo Hyväri Kehittämistehtävänäni päivitin koulumme pelastussuunnitelman. Tutustuin koulumme pelastussuunnitelmaan ja erityisesti siellä oleviin parantamista vaativiin kipukohtiin ja esitin uusia ratkaisuja, ideoita näiden epäkohtien parantamiseksi. Lisäsin myös suunnitelman osioita, joita lain mukaan pelastussuunnitelmassa kuuluu olla. Turvallisuussyistä olen joutunut poistamaan tiettyjä osioita suunnitelmasta, tällöin suunnitelmaan olen kirjoittanut, että tietoa poistettu turvallisuussyistä.

2 Pelastussuunnitelma Haapaveden kaupungin koululaitos Yläkoulu ja lukio Kytökyläntie 59a ( b lukio) Haapavesi Tehnyt Sami Päivittänyt Kimmo Versio Mutanen Hyväri Pvm Pvm Pelastusviranomaisen suunnitelman tarkastukset Tarkastus pvm Allekirjoitus (nimenselvennyksineen) 2

3 Sisällys Yleistä...3 Suunnitelman jakelu, päivitys ja hyväksyminen...3 Kiinteistön yleistiedot...3 Yhteydet pelastustoimeen...4 Onnettomuuksien ehkäisy ja uhkien kartoittaminen...4 Turvallisuushenkilöstö...5 Turvallisuushenkilöstön tehtävät... 8 Turvallisuushenkilöstön koulutus...9 Toimintaohjeet kriisin sattuessa...11 Hälyttäminen...11 Sisäinen ilmoitus...11 Yleinen hälytysmerkki...12 Rikokset...12 Tapaturma tai sairauskohtaus...13 Tulipalo...14 Vaarallinen henkilö tai pommiuhka...15 Kaasuvaara...17 Vaaralliset aineet...17 Säteilyvaara...18 Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelma 19 Liitteet...20 Poistumisharjoitus tulipalon sattuessa...20 Onnettomuusuhkien kartoitus...20 Turvallisuusorganisaation yhteystiedot...21 Muita yhteystietoja...22 Turvallisuustarkastus

4 YLEISTÄ Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on pohtia koulua uhkaavia vaaratekijöitä ja niiden seuraamuksia. Turvallisuussuunnitelma kuvaa myös sitä, mitä vahinkojen välttämiseksi ja lieventämiseksi on tehty. Suunnitelma sisältää toimintaohjeet vahingon sattuessa. Vahingon varalta henkilökuntaa on koulutettava, nimettävä turvallisuushenkilöstö ja varattava riittävä määrä suojelumateriaalia. Lain mukaan turvallisuussuunnitelma on laadittava, jos työntekijöitä ja samanaikaisesti paikalla olevia muita henkilöitä on vähintään 30. Suunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä vastaa tehtävään määrätty turvallisuuspäällikkö. SUUNNITELMAN JAKELU, PÄIVITYS JA HYVÄKSYMINEN Suunnitelma on tarkastettava vähintään kerran vuodessa sekä toiminnan oleellisesti muuttuessa. Henkilö- ja yhteystietojen päivittämisen on oltava jatkuvaa ja päivityksistä on pidettävä pelastuslaitos ajan tasalla. Päivittäminen Suunnitelman päivityksestä vastaa: Sami Mutanen Varalla: Heino Holappa Jakelu Suunnitelma on kopioitu henkilöstön luettavaksi seuraaviin paikkoihin: Opettajainhuoneet, rehtorin työhuone Suunnitelman hyväksyminen Paikka ja päivämäärä Johdon edustajan allekirjoitus KIINTEISTÖN YLEISTIEDOT Yläkoulu ja lukio sijaitsevat aivan Haapaveden keskustan tuntumassa. Koulun välittömässä läheisyydessä ovat kirjasto ja Mäkirinteen koulu. Koulurakennus on U-kirjaimen mallinen ja sen edessä on asfaltoitu sisäpiha. Rakennus on peruskorjattu vuonna Pääasiassa rakennus on yhdessä tasossa. Katto on huopaa ja seinät tiiltä. Koulurakennuksen pohjapiirros on liitteenä. Koululta löytyy (Tietoa poistettu turvallisuussyistä) Koulun henkilökuntaan kuuluu seuraavanlaisia henkilöitä: 4

5 -yläasteen opettajat 30 -lukion opettajat 11 -laitoshuoltajat 5,5 -keittiön työntekijät 5 -koulusihteerit 1,5 -koulukuraattori 1 -kiinteistönhoitajat 2 -henkilökohtainen avustaja 1 -yläasteen oppilaat 340 -lukion oppilaat 130 -yhteensä n. Tilastoon ei ole merkitty tilapäisesti tai vain joitain tunteja viikossa koulussa viettäviä oppilaita tai muuta henkilökuntaa. Tällaisia ovat mm. erityiskoulun oppilaat. Näiden lisäksi koululla kokoontuu iltaisin erilaisia opinto- ja harrastusryhmiä. YHTEYDET PELASTUSTOIMEEN Hätänumerot Palokunta,sairaankuljetus ja poliisi 112 Myrkytystietokeskus tai Pelastusalan yhteystiedot Jokilaaksojen pelastuslaitos Hakakuja 7 p Toimintavalmiusajat Paloasemalta Sairaankuljetus Poliisi n. 15 minuuttia n minuuttia n minuuttia ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY JA UHKIEN KARTOITTAMINEN Onnettomuuksien ehkäisyn tarkoituksena on estää ja minimoida erilaisia onnettomuus- ja vahinkoriskejä. Lähtökohtana on kartoittaa mahdolliset uhkakuvat, toimenpiteet niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi sekä toimintaohjeet kriisitilanteessa. Kartoittaminen on syytä tehdä ryhmätyönä. Keskeisimpiä aihealueita ovat työsuojelu, palo-ja henkilöturvallisuus, toimitilaja tietoturvallisuus sekä ympäristön suojelu. 5

6 Onnettomuusuhka mistä johtuu mitä tehdään milloin tehdään ja seuranta tulipalo myrkytystila liikenneonnettomuus sähköisku aseellinen ulkopuolinen tunkeutuja tms. pommiuhkaus murtautuja, ilkivalta väkivalta oppilaiden kesken kaasuvaara Edellisestä taulukosta poistettu tietoa turvallisuussyistä TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ Onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisystä sekä pelastus-, ensiapu-ja muista kiireellisistä tehtävistä vastaavat koulun turvallisuushenkilöstö turvallisuuspäällikön johtamana. Turvallisuushenkilöstöllä on jokaisella oma tehtävänsä, jonka he hoitavat muun työnsä ohella. Henkilöstön tulee perehtyä huolellisesti pelastussuunnitelmaan, omaan tehtäväkuvaukseen ja annettuihin turvallisuusohjeisiin ja toimia niiden mukaan sekä normaaliaikana että onnettomuuden sattuessa. Myös jokaisen muun henkilökuntaan kuuluvan tulee toimia annettujen ohjeiden mukaan, ylläpitää ja edistää turvallisuutta ja tarvittaessa ehkäistä vahingon syntyminen tai rajoittaa vahingon laajuutta. 6

7 Koulun johto: Rehtorit Apulaisrehtori, lukion vararehtori Turvallisuusjohto: Turvallisuuspäällikkö Apulaisturvallisuuspäällikkö Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat: 19-32, erit.luokka, tekstiilityö Alue I: Länsisiipi Yleisryhmä -ensiapuryhmä: terv. hoitaja -alkusammutusryhmä: kaikki opet, talonmiehet Alue II: Luotessiipi Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat: 16-18, juhlasali, opett.huone 1, tyttöjen pukukopit, kanslia Alue III: Koillissiipi Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat:12-15, ruokala, opett.huone 2, poikien pukukopit Alue IV: Itäsiipi Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat: 1-3, 7-11 Alue V: Lukion siipi Turvallisuusvalvoja: nimetty 2 henkilöä Luokat: muu lukion siipi Koulun kartta poistettu. 7

8 Turvallisuushenkilöstön tehtävät Koulun johto: - Antaa edellytykset turvallisuustoiminnan luomiselle ja ylläpitämiselle. - Määrittelee osaltaan turvallisuustoiminnan tavoitteet yhdessä turvallisuuspäällikön kanssa. - Antaa turvallisuushenkilöstölle taloudelliset toimintaresurssit - Päättää laajoissa onnettomuus- ja vahinkotilateissa koulun jatkamisesta tai keskeyttämisestä sekä osallistuu tapahtumaan liittyvään tiedottamiseen. Turvallisuuspäällikkö: - Johtaa turvallisuustoimintaa ja vastaa siitä, että tilat pysyvät säädösten, määräysten ja ohjeiden edellyttämässä kunnossa. - Vastaa turvallisuusorganisaation henkilöhallinnasta ja kouluttamisesta. - Pitää yhteyttä alan viranomaisiin ja osallistuu palo-ja työsuojelupiirin tarkastuksiin. - Määrittelee osaltaan turvallisuustoiminnan painopistealueet. - Arvioi turvallisuustoiminnan tuloksellisuutta ja raportoi toiminnastaan koulun johdolle. - Johtaa turvallisuushenkilöstön toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa ja järjestää tapahtumaan liittyvän jälkivahinkojen torjunnan. - Toimii asiantuntijana turvallisuutta koskevissa asioissa. Apulaisturvallisuuspäällikkö: - Toimii turvallisuuspäällikön varamiehenä. - Osallistuu turvallisuuspäällikön tehtävien hoitamiseen. Turvallisuusvalvojat: (nimetyt opettajat) - Huolehtivat päivittäisen työn ohella palo- ja henkilöturvallisuuden sekä muun turvallisuustoiminnan ylläpitämisestä ja valmiudesta toiminta-alueellaan. - Huolehtivat toiminta-alueellaan pelastus-, sammutus-, ensiapu- tai muiden toimenpiteiden käynnistämisestä onnettomuus- ja vahinkotilanteissa. Poistuvat itse viimeisenä omalta vastuualueeltaan(evakuointitilanne). - Perehdyttävät työntekijät työpaikan turvallisuusjärjestelyihin ja toimintaan onnettomuustilanteissa. - Kehittävät ja tekevät esityksiä turvallisuuden kehittämiseksi. - Ilmoittavat turvallisuuspäällikölle työpaikalla tapahtuvista turvallisuustoimintaan vaikuttavista tapahtumista. 8

9 Turvallisuushenkilöstön koulutus Turvallisuuslainsäädännön mukaan työnantajan on huolehdittava, että jokainen työntekijä saa riittävästi koulutusta turvallisuus- ja terveysasioissa erityisesti omaa työpistettääm koskien. Koulutuksella tarkoitetaan oman työtehtävän turvallisen suorittamisen lisäksi työympäristön riskitekiöihin perustuvaa turvallisuuskoulutusta. Työnantaja vastaa siitä, että henkilökunta saa asianmukaisen turvallisuuskoulutuksen. Koulutukseen kuuluu uuden työntekijän perehdyttäminen, turvallisuusorganisaation tehtävänmukainen koulutus, henkilökunnan perehdyttäminen turvallisuusasioihin sekä koulutusseuranta. Koulutus järjestetään omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä mm. seuraavanlaisia asioita: - Työn vaarat ja turvalliset työtavat, ohjeet rikosten ehkäisemiseksi - Ensiapuvälineiden sijainti ja ensiaputaitoiset henkilöt - Paloturvallisuus päivittäisessä työssä - Alkusammutuskaluston sijainti ja käyttö - Palo-ovet, ym. rakenteelliset paloturvallisuusjärjestelyt - Kaikki ulos johtavat poistumistiet, poistumisharjoitukset säännöllisesti - Kokoontumispaikka - Koulussa olevien ihmisten hälyttäminen - Hätäilmoituksen teko - Toiminta tapaturman, sairauskohtauksen, tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa Turvallisuuskoulutusta voi järjestää koko henkilökunnalle. Koulutusta voi antaa laitoksen tai yrityksen oma turvallisuushenkilöstö, paloviranomainen, pelastusliitto tai vakuutusyhtiö. Koululla voidaan järjestää esim. poistumisharjoituksia, antaa ensiapu-, paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta. Osalle henkilökunnasta ( väh. 5%) tulisi järjestää ensiapukoulutusta. Kouluttaa voi työterveyshoitaja, Suomen Punaisen Ristin kouluttaja tai tapaturmavakuutusyhtiö. Opetus painottuu työpaikan vaarojen ja erityisolosuhteiden, kuten sairauskohtauksien tms. mukaan. Väestönsuojelukoulutuksessa väestönsuojan vastuuhenkilöitä kouluttavat pelastuslaitokset ja pelastusliitot. 9

10 Turvallisuuspäällikkö ja apulaisturvallisuuspäällikkö Avainkoulutus Turvallisuuspäällikön Turvallisuusjohdolle tarkoitettuja yrityksen ja peruskurssi, työsuojelun peruskurssi, alkusammutus- ja ensiapukoulutus, laitoksen turvallisuuspäällikön peruskursseja järjestää mm. alueellinen pelastusliitto osallistuminen pelastusviranomaisen ja vakuutusyhtiön tarkastuksiin Turvallisuusvalvoja Avainkoulutus Alkusammutus- ja ensiapukoulutus, suojelun perehdyttämiskoulutus, toimintaharjoitukset, pelastussuunnitelman turvallisuustarkastusohje sekä vakuutusyhtiön suojeluohjeet Yleisryhmä Avainkoulutus Laitteistokohtainen käyttö- ja huoltokoulutus,. Alkusammutus. ja ensiapukoulutus, turvallisuuden perehdyttämiskoulutus, toimintaharjoitukset Uusi työntekijä Avainkoulutus Uuden työntekijän perehdyttämiskoulutus avainkoulutus järjestetään omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta Yleisryhmän koulutus järjestetään yhteistyössä paikkakunnan palolaitoksen/sairaalan/spr:n paikallisosaston kanssa. Koulutukseen on sisällyttävä alkusammutus- ja ensiapukoulutusta(ea 1 ja EA)sekä toimintamalleja onnettomuustilanteissa. Turvallisuuslaitteistojen ylläpitäjien on perehdyttävä laitteistojen käyttö- ja huoltoohjeisiin. Koulutusta saa myös palotarkastusten yhteydessä. Koulutus järjestetään turvallisuuspäällikön ja turvallisuushenkilöstön toimesta. Koulutuksessa selvitetään miten turvallisuusorganisaatio toimii erilaisissa onnettomuustilanteissa ja miten muun henkilökunnan halutaan käyttäytyvän. Henkilökunnalle suunnattu erillinen koulutustilaisuus on hyvä liittää jonkin tapahtuman yhteyteen. Koulutuksen laajuus määräytyy henkilön työtehtävien mukaisesti. Turvallisuuspäällikkö nimeää kouluttajat koulutusohjelmaan. 10

11 TOIMINTAOHJEET KRIISIN SATTUESSA Hälyttäminen HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta, poliisi sisäinen hälytys Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairauskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan Noudata saamiasi neuvoja Sisäinen ilmoitus Koululla sisäinen ilmoitus tapahtuu keskusradion välityksellä. Tarvittaessa hälytys tehdään myös huutamalla. 11

12 Yleinen hälytysmerkki YLEINEN VAARAMERKKI Mene sisälle Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja pysäytä ilmastointi Kuuntele ohjeita radiosta. Ne kuuluvat kaikilta kanavilta Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeutuisi Älä poistu alueelta ilman viranomaisen lupaa Poikkeusoloissa yleinen vaaramerkki kehottaa nopeaan suojautumiseen väestönsuojaan tai muuhun suojatilaan Väestöä varoitetaan ulkohälyttimillä kaasu- tai säteilyvaaran uhatessa. Koulua lähinnä oleva hälytin on paloaseman katolla. Koululla.. Rikokset Koulu.tietoa on poistettu. Koulupäivän päättyessä opettajien ja muun henkilökuntaan kuuluvien on muistettava sulkea ikkunat ja huolehdittava koulun avaimista, niin etteivät ne joudu vääriin käsiin. 12

13 Kouluaikana tapahtuva väkivalta tai kiusaaminen täyttää myös rikollisuuden tunnusmerkit. Jos koulukiusaamista havaitaan, siihen puututaan välittömästi. Asiasta ilmoitetaan aina sekä kiusatun että kiusaajan vanhemmille. ILKIVALTATILANTEESSA TOIMI NÄIN -Havaittaessa murron, tietomurron, ilkivallan tai muun sabotaasin merkkejä, ilmoitetaan välittömästi rehtorille, apulaisrehtorille tai turvallisuuspäällikölle ja edelleen poliisille -Tapahtuman jälkiä ei saa siivota ennen kuin tapahtumapaikka on tutkittu. Tapahtuman jäljet on kirjattava ja valokuvattava -Lisävahinkojen syntyminen estettävä -Ryöstö- tai vastaavissa tilanteissa toimittava rauhallisesti. Älä leiki sankaria Tapaturma tai sairauskohtaus Tapaturma voi sattua koulussa lähes missä ja milloin vain. Tapaturmavaara on suurin kotitalous-, teknisen työn- ja liikuntatunneilla sekä välitunneilla. Koulussa työturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota eri tavoin. Kunkin aineen opettajat antavat tarkemmat ohjeet turvallisen työskentelyn takaamiseksi. Ensiapuvalmius koululla on melko hyvä. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa useampana päivänä viikossa ja terveyskeskus sijaitsee kivenheiton päässä koulusta. Henkilökunnasta löytyy jonkin verran ensiapukoulutusta saaneita, mutta myös lisäkoulutusta kaivataan. Koulun kriisikansio käsittelee aihetta tarkemmin. Toimintaohjeet tapaturman, onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa. 1. Tapaturmat esim. liikuntatunneilla tai välitunnilla viedään oppilas/opiskelija terveyskeskukseen tai tilataan ambulanssi (112), mikäli hän ei sinne omin neuvoin pääse 2. Kemian ja fysiikan luokissa happo-onnettomuus, emäsonnettomuus tai vaatteet syttyvät palamaan Runsas vesihuuhtelu. Luokissa on hätäsuihkut luokkien etuosassa. 3. Kemian ja fysiikan luokissa sähkötapaturma. Lihastoiminnan lamaantuminen, tajuttomuus, sydämen ja hengityksen pysähtyminen. Punaisesta hätäkatkaisijasta oven vierestä tai luokan etuosasta virta pois. Irrota uhri johtimesta tai laitteesta jonkin eristeen avulla. Painantaelvytys ja tekohengitys, jos tarpeen. 4. Myrkytystilanne. Hengenvaara. Ota yhteys myrkytystietokeskukseen. Puhelinnumero Liukastuminen. Koulun piha on talvikelillä usein liukas hiekoittamisesta huolimatta. Mikäli henkilö loukkaa itsensä pahasti kaatuessaan, soitetaan ambulanssi numerosta Muu vaara, esim. tulipalo, onnettomuus. Ohjeet tulipalon, onnettomuuden varalle tässä suunnitelmassa erikseen. Akuutteja kriisejä varten koulun on kriisisuunnitelma. 13

14 ENSIAPUTILANTEESSA TOIMI NÄIN -Tee nopea tilannearvio -Estä lisäonnettomuudet -Pelasta vaarassa olevat -Hälytä lisäapua omien kykyjesi mukaisesti -Jos potilaan tila muuttuu merkittävästi, ilmoita siitä hätäkeskukselle (sieltä välittyy sairaankuljetukselle) Tulipalo Tulipalo on ehkä vakavin koulua uhkaava vaara. Jokaisen työntekijän tulisi tietää työympäristön palovaarat ja omaksua paloturvalliset työtavat. Koululla (tietoa poistettu turvallisuussyistä) TULIPALON SATTUESSA TOIMI NÄIN -Pelasta välittömässä vaarassa olijat ja varoita muita ihmisiä -Sammuta heti jos mahdollista lähimmällä alkusammuttimella. Tutustu etukäteen sammuttimien sijaintiin ja niiden käyttöön. - Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä - Rajoita sulkemalla ovet ja ikkunat sekä ilmanvaihto - HÄLYTÄ palokunta yleisestä hätänumerosta Kerro kuka olet ja mistä soitat. - Mitä on tapahtunut. - Missä osoitteessa on tapahtunut. - Onko ihmisiä vaarassa. - Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan. - ILMOITA rehtorille ja muille opettajille - Opasta palokunta kohteeseen - Mene kokoontumispaikalle 14

15 Vaarallinen henkilö tai pommiuhka Puhelimella, netin kautta, suullisesti tai kirjallisesti esitetty uhkaus aiheuttaa epävarmuutta ja levottomuutta. On tärkeää pyrkiä tekemään oikea uhka-arvio eli tilanteen tunnistaminen. Puhelimessa esitetty uhkaus tulee kirjata sitä varten varatulle lomakkeelle (puhelimen vieressä). Jos on syytä epäillä konkreettista vaaratilannetta, mieti, kumpi on turvallisempaa: evakuointi vaaraalueen kautta vai turvalliseksi todetulla alueella pysyminen. Vaarallinen henkilö koululla; toimintavaihtoehdot: Soitetaan 112. Tiedotetaan rehtorille 1. Evakuointi luokkiin tms. suojapaikkaan tai koulun ulkopuolelle olevaan suoja- tai kokoontumispaikkaan. ohjaa oppilaat luokkaan tms., lukitse ovet ja ikkunat ohjaa ulkona olevat oppilaat kokoontumispaikalle tarkasta löytyykö luokkaan kuulumatonta epäiltyä vaarallista esinettä, tavaraa tms. Mikäli löytyy, luokasta poistutaan turvallista reittiä kokoontumispaikalle. luokassa: pysy poissa ikkunoista ja ovien edustalta, pysyttele matalana. Oven eteen voi kasata esteitä opettajan pöydästä, pulpeteista yms. kuuntele ohjeet keskusradiosta kun tilanne sallii, siirtyminen suoja-alueelta kokoontumispaikalle. TAI 1. Koulun evakuointi kokonaan: poistutaan vaarasta poispäin suoja-alueille väh. 100 metrin päähän poispäin vaarasta ja sieltä vähitellen kokoontumisalueelle kuulemaan lisäohjeita opettajilla olisi oltava oman luokkansa oppilasluettelo (päiväkirja) mukana kokoontumispaikalla. 15

16 Pommiuhka; toimintavaihtoehdot: 1. Yleisten tilojen ja välittömän ulkoalueen hiljainen etsintä tavoite on toteuttaa etsintä hiljaisesti ilman, että oppilaat saavat tietää tilanteesta ensitoimi, kukin opettaja katsoo oman luokkansa, käytävänsä sekä poistumistien. Talonmies suorittaa yleisten tilojen ja ulkoalueen hiljaisen etsinnän. etsinnän tulos turvavastaavalle esim. tekstiviestillä mikäli epäilyttävää löytyy, älä koske. Ilmoita poliisille. TAI 2. Oppilaiden siirtäminen luokkiin opettajien johdolla tilanteen rauhoittaminen opettaja huolehtii opetusryhmästään ulkona olevat oppilaat ohjataan kokoontumispaikalle ulkovalvojan toimesta odotetaan lisäohjeita TAI 3. Koulun evakuointi kun syytä epäillä kynnys on ylittynyt tai kun muuten välttämätöntä turvallisuuden varmistamiseksi poistutaan vaarasta poispäin! Kaasuvaara Koulussa ei varastoida suuria määriä kaasuja.. tietoa poistettu turvallisuussyistä. 16

17 KAASUVAARATILANTEESSA TOIMI NÄIN Ulkona Tarkasta tuulen suunta. Poistu sivutuuleen. Pyri sisälle.sammuta heti jos mahdollista Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja. Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa hengitystä esim. kostealla kankaalla. Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto, aja sivutuuleen, kuuntele radiota. Sisällä Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit. Kuuntele ohjeita radiosta. Vältä puhelimen käyttöä. Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu. Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa. Vaaralliset aineet Koulussa ei säilytetä tietoa poistettu. Säteilyvaara Säteilyvaaran voi aiheuttaa esim. onnettomuus ydinvoimalassa, jolloin ilmaan voi päästä radioaktiivisia kaasuja ja hiukkasia. Radioaktiivinen laskeuma saastuttaa kaikki paikat, jotka normaalistikin joutuvat pölylle ja sateelle alttiiksi. Säteilyvaaran riski Haapavedellä on pieni, mutta onnettomuuden sattuessa minkään valtakunnan tai kunnan rajat eivät estä saastepilven leviämistä. 17

18 SÄTEILYVAARATILANTEESSA TOIMI NÄIN Mene sisälle. Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus. Avaa radio ja toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaisesti. Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa. Suojaa ruoka ja vesi. Suojaa ulkona olevat tavarat. Vaaratilanteen jälkeen tilat pitää tuulettaa ja siivota. Ilmanvaihtolaitteiston saastuneet suodattimet vaihdetaan uusiin. Saastuneet alueet puhdistetaan vedellä. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Pelastuslain 16 :ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa: 1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; 3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai 4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 :n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. Haapaveden yläkoulun ja lukion tiloissa mahdollisesti järjestettäviä suuria yleisötilaisuuksia varten, pelastussuunnitelma lomake löytyy Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen sivuilta Etusivu / Onnettomuuksien ehkäisy/lomakkeet. 18

19 LIITTEET Poistumisharjoitus tulipalon sattuessa Alkutilanne: tulipalo koulun keittiössä, pohjoispään käytävässä runsaasti savua Toimintaohjeet: -Rehtori kuuluttaa keskusradion kautta -Jokainen opettaja huolehtii omasta opetusryhmästään -Tarvittaessa rauhoitetaan oppilaita -Tavarat jätetään paikoilleen -Poistutaan luokista rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä käytävän kautta ulos kokoontumispaikalle (huomioi poistumisessa missä palaa, opettaja päiväkirja ja/tai oppilasluettelo mukaan) -Tarkastetaan, ettei luokkaan tai mihinkään muuhunkaan tilaan jää oppilaita tai muuta henkilökuntaa (kunkin alueen turvallisuusvalvojat poistuvat viimeisinä) -kokoontumispaikalla nimenhuuto opetusryhmittäin Onnettomuusuhkien kartoitus (kts. s. 5) onnettomuusuhka mistä johtuu mitä tehdään milloin tehdään ja seuranta 19

20 Turvallisuusorganisaation yhteystiedot Turvallisuusorganisaatio Tehtävä Nimi ja osoite Yhteystiedot Turvallisuusjohto Turvallisuuspäällikkö Apulaisturvallisuuspäällikkö Aluevalvonta (turvallisuusvalvojat) Toiminta-alue I Toiminta-alue II Toiminta-alue III Toiminta-alue IV Toiminta-alue V 20

21 Muita yhteystietoja Kiinteistönhoitaja Laitoshuoltajat Terveydenhoitaja Työterveyshuolto Vakuutusyhtiö Tietoturvallisuudesta vastaava Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Varavaltuutettu 21

22 Turvallisuustarkastus (Tiedot poistettu) tarkastettava kohde ok vika Uloskäytävät ja varatiet ovat vapaana tavaroista Poistumismerkinnät ovat puhtaat ja paikallaan, eikä niitä ole peitetty Uloskäytävillä sijaitsevat ovet on avattavissa ilman avainta Alkusammutusvälineet ovat toimintakunnossa merkityillä paikoillaan Käsisammuttimien määräaikaistarkastukset on suoritettu Sammuttimien edustat ovat vapaana tavaroista Sammuttimien merkinnät ovat puhtaat ja paikallaan, eikä niitä ole peitetty EA-välineitä on saatavilla ensiapukaapeista EA-välineiden päiväykset ja pakkaukset ovat kunnossa Käyttökelpoisia henkilösuojaimia on riittävästi saatavilla Ylimääräinen (tarpeeton) palava materiaali on poistettu sisätiloista Rakennusten ulkoseinustoille ei ole kertynyt tavaraa(tuhopolttojen ehkäisy) Ilmanvaihtokonehuoneissa, varavoimakonehuoneissa, sähköpää- ja ryhmäkeskuksissa ei varastoida tiloihin kuulumatonta tavaraa Kiinteistöjen osoitemerkinnät ovat paikallaan Pelastustiet ovat vapaina Piha-alueiden aitaus, opasteet ja valaistus ovat kunnossa Talotikkaat, lapetikkaat ja kattosillat sekä kiinnityspisteet ovat kunnossa Palo-ovet pidetään suljettuna Palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat tiiviisti Osastointi on ehyt ja läpiviennit tiivistetty Vaaralliset aineet säilytetään niin, etteivät asiattomat pääse niihin käsiksi Vaarallisten aineiden astiat ovat hyllyillä eikä vuotoja esiinny Vaarallisten eineiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet on päivätty ja paikallaan Vaarallisia aineita on työpaikalla vain päivittäin tarvittava määrä, loput ao. varastossa Sähkömoottoreiden tuuletus on esteetöntä Viallisia tai puutteellisia sähkölaitteita/ -johtimia ei esiinny Kiinteät sähköasennukset ovat asianmukaisesti kiinnitettynä Sähkökeskuksien edustat ovat vapaana tavaroista Ulko-ovien mekaaninen lukitus on kunnossa Aina lukossa pidettävät ovet(sekä sisä- että ulko-ovet) ovat lukossa Ilmoitustauluilla esitettävät turvallisuusasiat ja toimintaohjeet ovat paikallaan ja päivitetty Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen, hätäilmoituksen tekemisen, toimenpiteet onnettomuustilanteissa sekä kuultaessa yleinen vaaramerkki 22

23 Turvallisuus- ja apulaisturvallisuuspäällikkö tarkastaa Turvallisuusorganisaation henkilöstöluettelo on päivitetty Kiinteistön turvallisuuslaitteistoihin liittyvät ylläpitovastuut on päivitetty Pelastussuunnitelma on keskeisiltä osin päivitetty Tulityöluvat, lupamenettely ja tulitöiden tekemiseen liittyvät turvajärjestelyt ovat kunnossa Avainkontrollia noudatetaan Palotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu Asiapapereiden säilytystä ja hävittämistä, kulkuoikeuksia sekä salasanoja ja käyttöoikeuksia koskevat järjestelyt ovat kunnossa Suojelumateriaalin määrä, laatu ja sijoitus ovat kunnossa (väestönsuojien hoitajat) pvm: Tarkastuspäivämäärä ja suorittajat 23

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi PELASTUSSUUNNITELMA Yrityksen/ laitoksen nimi Oulun läänin pelastusliitto / 2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhostie 5 12.8.2014 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA... 4 2. PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATIJAT... 5 3. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 5 4. PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU NORMAALI- JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Jyrki Auronen 27.9.2010 Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 9 ) ja pelastusasetukseen

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Seurojentalon pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 04.09.2015 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Päiväkodin pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3 Tarkoitus...3 1.4

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Juhannusrinne, Espoo. Syyskuu 2012

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Juhannusrinne, Espoo. Syyskuu 2012 PELASTUSSUUNNITELMA, Espoo Syyskuu 2012 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan kiinteistön turvallisuutta ja siihen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA 1 SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys Nimi Allekirjoitus 11.12.2012 Jouni Meriläinen, rehtori SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ: Päiväys Nimi Tehtävä Allekirjoitus SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29 Pelastussuunnitelma Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012 Sivu 1/29 Kiinteistön/rakennuksen perustiedot Nimi ja osoite: Asunto-Osakeyhtiö Vineta Kiinteistön osoite: Mariankatu 13 b / Rauhankatu 8 00170 Helsinki

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. WSOYTALO / Renor Oy. Maaliskuu 2014

PELASTUSSUUNNITELMA. WSOYTALO / Renor Oy. Maaliskuu 2014 PELASTUSSUUNNITELMA WSOYTALO / Renor Oy Maaliskuu 2014 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan kiinteistön turvallisuutta

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

HAMINA ASUNNOT OY ALLINKATU 2 JA SOTKANKATU 1 PELASTUSSUUNNITELMA

HAMINA ASUNNOT OY ALLINKATU 2 JA SOTKANKATU 1 PELASTUSSUUNNITELMA HAMINA ASUNNOT OY ALLINKATU 2 JA SOTKANKATU 1 PELASTUSSUUNNITELMA ASTUU VOIMAAN 1.1.2012 1 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA KIINTEISTÖISTÄ... 3 2. HENKILÖSTÖ... 3 2.1 Henkilöstön ja viranomaisten

Lisätiedot

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Rivitalo PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Rivitalo SISÄLLYSLUETTELO Asunto Oy Rivitalo 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman laatiminen

Lisätiedot