Lukijalle. Katja. Katja Vihusaari. koulutushankkeen yhdyshenkilö. 2 S i v u

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle. Katja. Katja Vihusaari. koulutushankkeen yhdyshenkilö. 2 S i v u"

Transkriptio

1 Oriveden yhdistys ry ALLE KOULUIKÄISTEN JA KOULUIKÄISTEN LASTEN LEIKKIPUISTO-OHJAAJIEN KOULUTTAMINEN ORIVEDELLÄ Hankkeen loppuraportti Katja Vihusaari Rahoitus: Pomoottori ry Pirkanmaan TE-keskus Koulutie 1 A 4 Kauppakatu Orivesi Tampere 2009

2 Lukijalle Ajatus leikkipuisto-ohjaajien kouluttamisesta lähti liikkeelle leikkipuistotoiminnan järjestämisen tarpeesta Orivedellä. Jotta tarpeeksi laadukasta toimintaa voitaisiin järjestää, tuli ohjaajilla olla tietoa ja taitoa, jota pystyttiin antamaan ainoastaan koulutuksen kautta. Tämän loppuraportin tarkoituksena on selvittää hankkeen käytäntöön panoa ja aikataulua myös siltä osin, mikä ei sen tärkeimmässä tuotoksessa kouluttajan kansiossa näy. Lisäksi toivon loppuraportin herättävän ajatuksia koulutuksen tarpeesta leikkipuisto-ohjaajan vaativaan työhön palkattavilta nuorilta. Vastuu pienestä lapsesta on suuri jo aikuisellekin, saati sitten nuorelle, jolla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta lapsen kanssa toimimisesta. Tällaiseen toimintaan ei riitä lyhyt perehdytys työnkuvaan ja itse työn ohessa ei työntekijöiden kaikkiin kysymyksiin ole mahdollisuutta/tilaisuutta vastata. Työntekijällä on paljon parempi itseluottamus, kun tietää, mitä häneltä odotetaan ja hän osaa koulutuksen avulla vastata näihin odotuksiin. Koulutuksen ideana oli saada nuoret yhdessä tekemällä oppimaan uusia asioita, herättää nuorissa ajatuksia ja vuorostaan antaa vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin lasten kanssa toimimisessa. Yksi tärkeimmistä päämääristä oli saada toimiva, yhteistyöhön kykenevä ryhmä, joka osaa tarvittaessa toimia ilman ohjaajaa ja saada näin myös omaa vastuuta työssään. Koulutusmateriaali taas pyrittiin laatimaan sellaiseksi, että sen pystyy muokkaamaan helposti tarvetta vastaavaksi esim. toiminnan kohderyhmän ikäjakauma, toiminnan järjestämispaikat ja koulutuksen sen pohjalta helposti toteuttamaan. Koulutuksen tulokset olivat hyvin nähtävissä itse toiminnassa, jolloin nuoret hyvin pärjäsivät vastuullisessa työssään ja osasivat soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Koulutus sai kiittävää palautetta koulutetuilta työntekijöiltä ja työntekijät taas saivat kiittävää palautetta toimintaan osallistuneilta lapsilta vanhempineen. Kiitokset hankkeen onnistumisesta kuuluu Mannerheimin lastensuojeluliiton Oriveden yhdistyksen valitsemalle ohjausryhmälle, joka tuki allekirjoittanutta työssään monin tavoin. Erityisen suuret kiitokset yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Tuomiselle ja Päivi Nikkilälle, jotka neuvoivat ja opastivat hankeasioissa sekä toimivat koulutus- ja loppuraporttimateriaalien oikolukijoina. Lisäksi kiitos Pomoottorin henkilökunnalle Mikko Rissaselle ja Merja Kirjasniemelle, joilta sain asiantuntevaa apua hankkeen käytännön järjestelyissä ja ideamme jalostamisessa koulutushankkeeksi. Katja Katja Vihusaari koulutushankkeen yhdyshenkilö 2 S i v u

3 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 4 2. Hankkeen tausta ja tarve 4 3. Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä 5 4. Hankkeen vaatimat resurssit 5 5. Hankkeen aikataulu ja toteutus Hankkeen toteutuksen aikataulu Koulutuksen toteutus 7 6. Hankkeessa tuotetut materiaalit ja hankkeen esittely 8 7. Hankkeesta saatu palaute ja sen analysointi Palautelomakkeen analyysi 9 8. Hankkeen arviointi Pohdinta ja jatkohaasteet 12 Liite 1 (palautelomake) 13 3 S i v u

4 1. Tiivistelmä Mannerheimin lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys ry toteutti vuoden 2009 aikana koulutushankkeen, jonka tarkoituksena oli luoda koulutusohjelma materiaaleineen ja lisäksi kouluttaa leikkipuisto-ohjaajia Orivedelle. Koulutuksen kohteena olleet kuusi nuorta työllistettiin kesällä 2009 leikkipuisto-/kesäkerho-ohjaajiksi vuotiaille lapsille. Koulutushanke työllisti yhden hanketyöntekijän, joka toimi pääasiallisena kouluttajana koulutusohjelman kehittämisen ja järjestelyiden lisäksi. Hanketyöntekijä kokosi koulutusmateriaalin sekä kouluttajalle että koulutettaville. Hanketyöntekijän lisäksi kouluttajina toimi neljä kouluttajaa, jotka vastasivat yhdestä koulutuksen osa-alueesta joko yhdessä tai erikseen. Keväällä 2009 luotiin koulutusohjelma koulutusmateriaaleineen. Itse koulutus järjestettiin toukokuussa 2009 kolmena iltana. Koulutuksesta jaettiin todistukset ja koulutetuilta nuorilta pyydettiin palautetta saamastaan koulutuksesta. Koulutuksen tärkein tuotos on kouluttajan kansio, joka sisältää koulutettaville jaettavan materiaalin sekä ohjeistuksen koulutuksen järjestämiseen. Kansion tarkoitus on toimia pohjana leikkipuisto-ohjaajien koulutuksen järjestämiselle. Tämä loppuraportti sisältää tarkemman selvityksen koulutushankkeen aikataulusta, sen toteutumisesta ja analysoinnin sen onnistumisesta sekä koulutettujen työntekijöiden että hanketyöntekijän toimesta. 2. Hankkeen tausta ja tarve Mannerheimin lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys ry:ssä on käyty useaan otteeseen viime vuosina keskustelua leikkipuistotoiminnan tarpeellisuudesta ja sen järjestämisestä. Oriveden kaupunki järjesti leikkipuistotoimintaa alle kouluikäisille lapsille vielä 2000-luvun alussa kaupungin eri leikkipuistoissa, mutta toimintaa ei ole enää viime vuosina järjestetty. MLL:n paikallisyhdistyksen syys-toukokuussa järjestämässä Perhekahvilassa oli toivottu myös kesällä järjestettävää toimintaa. MLL:n paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksessa toukokuussa 2008 esitettiin ajatus Oriveden liikuntahallin leikkipuiston parantamisesta ja toiminnan järjestämisestä siellä. Alkuperäisenä ajatuksena oli luoda perheiden puisto, missä olisi toimintaa kaikenikäisille lapsille yhdistyksemme järjestämänä. Tuolloin hallitus valitsi perhekahvilatoiminnasta vastaavan Katja Vihusaaren viemään asiaa eteenpäin ja ottamaan yhteyttä myös Pomoottoriin idean kehittämisestä mahdolliseksi hankkeeksi. Pomoottoriin Katja Vihusaari oli ensimmäisen kerran asiasta yhteydessä kesäkuussa Tuolloin todettiin, että leikkipuiston parannusta ei voida sisällyttää hankkeeseen, sillä puisto on 4 S i v u

5 kaupungin omaisuutta ja jää näin ollen investointihankkeen ulkopuolella. Yhdistys päätyikin tekemään kunta-aloitteen puiston rakentamiseksi. Hankevaihtoehdoiksi jäivät joko leikkipuistotoiminnan kehittämishanke tai leikkipuisto-ohjaajien koulutushanke. Melko aikaisessa vaiheessa todettiin koulutuksen olevan perusta laadukkaan toiminnan järjestämiseksi. Vastaavanlaista koulutusta ei ollut aiemmin työntekijöille paikkakunnalla järjestetty, joten koulutusohjelman luominen oli tämänkin vuoksi perusteltua. Päätöksen jälkeen Katja Vihusaari alkoi laatia koulutushanke-ehdotusta ja hanketta toteuttamaan hallitus valitsi syyskuun kokouksessa Katja Vihusaaren ja häntä tukemaan hallituksesta ohjausryhmän. Tammikuussa 2009 lopullinen hanke-ehdotus jätettiin Pomoottorin toimistoon ja sitä lähdettiin sitä kautta viemään eteenpäin Pomoottorin hallituksen hyväksyttäväksi ja Pirkanmaan TE-keskukseen. 3. Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä Hankkeen tavoitteina oli luoda leikkipuisto-ohjaajien koulutusohjelma ja -materiaali sekä leikkipuisto-ohjaajien kouluttajille että toimintaan koulutettaville leikkipuisto-ohjaajille. Aineisto pyrittiin laatimaan helposti käyttöönotettavaksi ohjeistuksineen ja aikataulutuksineen koulutuksen järjestäjästä riippumatta. Koulutusaineistossa huomioitiin valittujen työntekijöiden muodostama koulutuksen kohderyhmä, eli vuotiaat nuoret, joista osalle työpaikka oli ensimmäinen. Osalla ei ollut kokemusta lasten kanssa toimimisesta, tai kokemusta oli ainoastaan koululaisista. Aineisto oli tämän vuoksi mm. työnantajan ja työntekijän velvollisuuksien sekä lapsen kehityksen osalta hyvin perusteellinen. Koulutettavina oli kaiken kaikkiaan kuusi paikallista nuorta, joista kaksi miestä ja neljä naista. Kaksi koulutetuista oli täysi-ikäisiä työn vaativuudesta johtuen. Kaikki koulutettavat toimivat kesäkuussa leikkipuisto-ohjaajina Orivedellä. 4. Hankkeen vaatimat resurssit Hanketta lähdettiin toteuttamaan välittömästi Pomoottorin hallituksen hyväksyttyä hankeehdotus ja sen lähdettyä eteenpäin Pirkanmaan TE-keskukseen. Koska aikataulu kevään kohdalla oli tiukka, ei ollut mahdollisuutta jäädä odottamaan TE-keskuksen hyväksyntää, vaan lähdimme viemään koulutusta eteenpäin yhdistyksen omalla riskillä. Hanke työllisti vuodeksi 2009 yhden hanketyöntekijän, joka lisäksi toimi päävastuullisena kouluttajana koulutuksen ajan. Lisäksi koulutusapuna toimi neljä kouluttajaa hanketyöntekijän lisäksi. Näistä neljästä kouluttajasta kahdella oli vastuullaan yksi koulutuksen osa-alue ja yhden koulutusalueen jakoi kaksi kouluttajaa. Ensiapukoulutuksen koulutusmateriaaliksi tilattiin Ensiapu 5 S i v u

6 lasten tapaturmissa -lehtinen Mannerheimin lastensuojeluliitolta, minkä pohjalta käytännön ensiapukoulutus toteutettiin. Esite jaettiin koulutettaville sekä tallennettiin kouluttajan kansioon. Koulutusta varten vuokrattiin Oriveden liikuntahallin kokoustilat kolmeksi illaksi. Paikka oli ideaali senkin koska itse toiminta tultiin järjestämään liikuntahallissa ja sen ympäristössä. Näin esim. tulevaan työympäristöön tutustuminen onnistui luontevasti koulutuksen yhteydessä. Koulutettaville luovutettiin koulutuskansiot ja lisäksi laadittiin oma kouluttajan kansio koulutuksen toteuttajalle. 5. Hankkeen aikataulu ja toteutus 5.1. Hankkeen toteutuksen aikataulu Tammi-helmikuu 2009 Tammikuussa jätettiin koulutushanke-esitys Pomoottorin toimistoon. Helmikuussa yhdistyksen valitsema ohjausryhmä hyväksyi hanketyöntekijän laatiman kurssiohjelman koulutusmateriaalin luomisen pohjaksi. Lisäksi laadittiin työpaikkailmoitus, missä myös koulutus esiteltiin. Ilmoituksessa mainittiin koulutukseen osallistumisen edellytys työpaikan saamiselle ja koulutuksen palkattomuus. Tämän lisäksi koulutusta osana työpaikkaa esiteltiin mm. työtreffeillä MOL:n Oriveden toimistossa sekä MLL:n omilla nettisivuilla. Helmikuussa Pomoottorin hallitus hyväksyi hanke-ehdotuksen sellaisenaan ja ehdotus lähti eteenpäin Pirkanmaan TE-keskukseen. Maalis-huhtikuu 2009 Hanketyöntekijä oli mukana työhaastatteluissa työpaikan/koulutuksen yhteenkuuluvuuden selventämiseksi ja koulutuksen esittelemiseksi. Tämä myös helpotti koulutuksen suunnittelua kohderyhmään tutustuttaessa. Maalis-huhtikuussa aloitettiin myös koulutusmateriaalin luominen sekä muiden kouluttajien selvittäminen. Huhtikuussa sovittiin koulutuksen ajankohdasta sekä kouluttajien että koulutettavien kanssa. Koulutustilat varattiin Oriveden liikuntahallista, missä myös itse leikkipuisto-/kesäkerhotoiminta tuli tapahtumaan. Huhtikuussa aloitettiin myös koulutuskansioiden kokoaminen koulutettaville. Kouluttajille selvitettiin koulutuksen laajuuus ja kohderyhmä, koulutusohjelma lähetettiin sekä koulutettaville että kouluttajille. Toukokuu 2009 Työntekijöiden/koulutettavien valinta. Koulutettavina oli yhteensä kuusi paikallista nuorta. Teoriakoulutus järjestettiin kolmena iltana toukokuun iltana, yksi kerta viikossa. Hankevastaava kokosi jokaisen kouluttajan materiaalit koulutettavien kansioon ja hoiti tilavalmistelut ennen koulutusta ja sen jälkeen. Koulutus järjestettiin monimuotoisesti, tavallisen oppituntien lisäksi järjestettiin ryhmätöitä ja kotitehtäviä mm. lasten kanssa toimimisesta ja päivien suunnittelusta. Koulutettaville luovutettiin koulutuskansiot, johon he keräsivät koulutusmateriaalin. 6 S i v u

7 Kesäkuu 2009 Järjestettiin käytännön työharjoittelu kahtena päivänä, yht. 16 tuntia. Laadittiin ja jaettiin koulutettaville todistukset koulutuksesta. Laadittiin palautelomake ja kysyttiin palaute koulutetuilta. Myönteinen päätös koulutushankkeen hyväksymisestä saapui TE-keskukselta. Heinäkuu 2009 Laadittiin väliraportti TE-keskukseen välimaksatusta varten. Laadittiin kouluttajan kansio ohjeistuksineen. Elokuu joulukuu 2009 Laadittiin hankkeen loppuraportti, sekä päivitettiin yhdistyksen nettisivut koulutushankkeen esittelemiseksi Koulutuksen toteutus Koulutus toteutettiin kolmena toukokuun iltana viikottain kouluttajien ja koulutettavien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Oriveden liikuntahallin kokoustiloissa. Teoriakoulutuksen laajuus oli yhteensä 20 oppituntia, joten osa tunneista toteutettiin monimuotoisesti kotitehtävien ja ryhmätöiden muodossa. Koulutettavina oli kaikkiaan kuusi paikallista nuorta, jotka kaikki tultiin palkkaamaan leikkipuistoohjaajien työhön kesäkuussa 2009 yhteensä kolmeksi viikoksi. Teoriakoulutuksen osa-alueet olivat: 1. Koulutuksen avaus, Työnantajan vastuu ja velvollisuudet (3 h) 2. Lapsen kasvu ja kehitys (4 h) 3. Alle kouluikäisen lapsen kanssa toimiminen, leikit ja pelit (3 h) 4. Kouluikäisen lapsen kanssa toimiminen, leikit ja pelit (3 h) 5. Lapsen vastaanotto leikkipuistotilanteessa (1 h) 6. Päiväkohtaisten suunnitelmien laatiminen (1 h) 7. Tapaturmat, niiden ennaltaehkäisy ja hoito (3 h) Käytännön harjoittelu (16 h) tapahtui kokonaisuudessaan kouluttajan valvonnassa ja ohjauksessa kahden päivän aikana. Koulutuksessa otettiin huomioon koulutettavien ikä sekä työn vaativuus eri-ikäisten lasten kanssa toimiessa. Koska työpaikka saattoi olla ensimmäinen, panostettiin mm. työnantajan ja työntekijän vastuuseen ja velvollisuuksiin sekä tutustuttiin tarkasti mm. työsopimukseen ym. työntekijän lomakkeisiin ja niiden täyttämiseen. Toinen tärkeä painopiste koulutuksessa oli työn vaativuuteen vastaaminen jo senkin takia, että toiminta kohdentui sekä alle kouluikäisiin että kouluikäisiin lapsiin. Näin ollen koulutuksessa keskityttiin vahvasti lasten kehitykseen ja leikkeihin eri-ikäisten lasten kanssa. Teoriaa tuettiin käytännön harjoituksin, ryhmätöinä yhdessä ongelmia ja ratkaisuja miettien. Kotitehtävillä 7 S i v u

8 tähdättiin päivien valmisteluun, ongelmien ennakointiin ja päiväohjelman suunnittelun tärkeyden ymmärtämiseen. Koulutusmateriaali koetettiin luoda mahdollisimman perusteelliseksi mm. leikkien osalta, jotta tekemistä ja uusia ideoita olisi helposti saatavilla itse toiminnan järjestämisessä. Toisaalta materiaalista koetettiin saada riittävän ymmärrettävä nuorellekin työntekijälle, jolla ei ollut välttämättä aiempaa kokemusta lapsista ja heidän kanssaan toimimisesta. Kolmas koulutuksen tavoite oli saada yhteistyökykyinen ja itse toiminnan aikana tuttu työtiimi, joka toimisi hyvin intensiivisen työjakson aikana. Näitä tavoitteita ja niiden toteutumista tarkistettiin palautelomakkeella, joka kysyttiin ensimmäisen työviikon jälkeen, jolloin jo oli mahdollista verrata koulutuksen antia itse työn toteuttamiseen. 6. Hankkeessa tuotetut materiaalit ja hankkeen esittely Koulutusohjelman suunnittelussa käytettiin apuna Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitajien koulutusohjelman runkoa, joka muokattiin leikkipuistotoimintaan sopivaksi. Koulutusohjelman perusteella valittiin sopivat kouluttajat, jotka laativat kukin oman koulutusmateriaalinsa jaettavaksi koulutettaville. Hanketyöntekijä keräsi tämän materiaalin kouluttajan ja koulutettavien omiin kansioihin. Kouluttajan kansioon kerättiin varsinaisen koulutusmateriaalin lisäksi yhteydenottolomakkeet sekä koulutettaviin että kouluttajille, työnantajan lomakkeet (työsopimus, tuntilistat jne.), todistuspohja koulutettaville ja palautelomakepohja palautteen kysymiseksi. Tämän lisäksi kansioon laadittiin aikataulutus ja ohjeistus koulutuksen järjestäjälle. Kansio oli ehdottomasti koko hankkeen tärkein tuotos. Tämän lisäksi tehtiin loppuraportti, jossa itse hankkeen toteutumista on analysoitu tarkemmin. Koulutushanke esiteltiin MLL:n Oriveden yhdistyksen omilla nettisivuilla, yhteistyökumppaneille mm. Ennaltaehkäisevän lasten suojelun työryhmässä, jossa Oriveden kaupungin lisäksi edustus muilta paikallisilta lapsijärjestöiltä ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piirille. 7. Hankkeesta saatu palaute ja sen analysointi Hankkeesta toteutettiin palautekysely koulutetuilta ensimmäisen työviikon jälkeen. Tällöin koulutuksen hyötyä oli helpompi verrata työn vaatimiin tieto-taitoihin. Palautteessa kysyttiin subjektiivista mielipidettä koulutuksen eri osa-alueiden tärkeydestä, koulutuksen ajankohdasta ja laajuudesta sekä koulutuksen toteutuksesta. Jokainen kuudesta koulutettavasta vastasi kyselyyn. Jäljempänä tarkempi analyysi palautelomakkeesta. 8 S i v u

9 7.1. Palautelomakkeen analyysi Palautteeseen (liite 1) vastasivat anonyymisti kaikki koulutukseen ja myös itse leikkipuistotoimintaan osallistuneet koulutettavat/työntekijät. Yksi koulutetuista joutui sairauden takia jättämään yhden teoriakoulutuskerran väliin saaden ainoastaan materiaalit ko. kerran koulutuksesta. Muuten koulutettavat olivat osallistuneet sekä koulutukseen että käytännön harjoitteluun. Palautteen mukaan kaikki koulutettavat kokivat koulutuksen tarpeelliseksi ja koulutuksen olleen laajuudessaan riittävä. Lisäksi koulutuksen ajankohta koettiin sopivaksi ja siitä tiedotettiin riittävästi. Näihin kysymyksiin vastattiin kyllä-vastauksia 100 %:sti. Lisäksi koulutettavat eivät kokeneet tarvitsevansa muita osa-alueita sisällytettävän koulutukseen. Arvosteluasteikolla 1 4 (1 = tarpeeton, 2 = jossain määrin, 3=, 4 = hyvin ) koulutukseen osallistuneet arvioivat koulutuksen osa-alueet seuraavasti (kaavio 1): Kaavio 1 Työnantajan vastuu ja velvollisuudet Tarpeellinen 17 % keskiarvo % Lapsen kasvu ja kehitys Tarpeellinen 17 % 83 % keskiarvo S i v u

10 Alle kouluikäisen lapsen kanssa toimiminen, leikit ja pelit keskiarvo % Kouluikäisen lapsen kanssa toimiminen, leikit ja pelit keskiarvo % Tarpeellinen 16 % Jossain määrin 17 % Lapsen vastaanotto leikkipuistotilanteessa keskiarvo % Päiväkohtaisten suunnitelmien laatiminen Tarpeellinen 50 % 50 % keskiarvo S i v u

11 Tapaturmat, niiden ennaltaehkäisy ja hoito 100 % keskiarvo 4 Käytännön harjoittelu 100 % keskiarvo 4 Yllä olevan kaavion (kaavio 1) mukaisesti koulutuksesta saatu palaute oli pääosin positiivista. Koulutettavat kokivat koulutuksen kaikki osa-alueet tarpeellisiksi, hajontaa tuli lähinnä sellaisissa koulutuksen osa-alueissa, joissa koulutuksesta riippumattomista syistä itse toiminnassa tapahtui muutoksia (mm. toiminnan pitopaikkojen muuttuminen remontin vuoksi muutti päiväkohtaisia suunnitelmia). Koulutus siis koettiin hyvin tarpeelliseksi koulutettavien kannalta. Myös toiminnan järjestäjän kannalta koulutus koettiin erittäin tärkeäksi. Koulutettavat osasivat toimia oma-aloitteisesti työssään ja omasivat tarvittavat tieto-taidot lasten kanssa toimimisessa. Koulutetut pärjäsivät työssään ilman jatkuvaa valvontaa, työyhteisön yhteistyö oli hyvää ja ryhmä toimi luontevasti yhdessä. 8. Hankkeen arviointi Hanke toteutui hyvin aikataulussaan ja tavoitteenmukaiset tuotokset luotiin. Hanketyöskentelyssä oli suuri apu siitä, että yhdistyksellä oli jo aiempaa kokemusta kehityshankkeesta. Koulutushanke oli hankemuotona yhdistykselle uudenlainen hanke, mutta koska koulutuksen tavoitteet olivat hyvin tiedossa, oli se hyvin toteutettavissa. Koska Mannerheimin lastensuojeluliitossa on jo pitkään järjestetty koulutusta lastenhoitajille, oli myös koulutuksen runko helppo suunnitella 11 S i v u

12 lastenhoitajakoulutuksen pohjalta. Lisäksi hankkeeseen saatiin pätevät kouluttajat hanketyöntekijän lisäksi. Luotu koulutusohjelma täyttää hyvin tarpeensa, se on helppo ottaa käyttöön ja sen voi helposti muokata tarpeen mukaiseksi. Koulutuksessa nuoret, tulevat työntekijät ovat hyvä kohderyhmä, koska he ryhmäytyvät helposti ja ottavat tietoa innokkaasti vastaan. Työpaikan saamista edellyttävä koulutus on suuri motivaation lähde ja todistus koulutuksesta motivoi vielä lisää kouluttautumaan. Koulutuksesta saatu palaute sekä työntekijöiden että työnantajan puolelta oli positiivista. Tämä lienee paras palaute hankkeen onnistumisesta. 9. Pohdinta ja jatkohaasteet Suurin haaste koulutuksen jatkumiselle on itse leikkipuistotoiminnan jatkuminen Orivedellä. Vuonna 2009 Mannerheimin lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys järjesti leikkipuisto- ja kesäkerhotoiminnan keräten rahoitusta muilta paikallisilta yhdistyksiltä ja saaden Oriveden kaupungilta tukea toiminnan järjestämiseen. Vapaaehtoisvoimin toiminnan järjestäminen on kuitenkin raskasta ja toivottavaa olisikin, että toiminta jatkuisi sellaisen instanssin toimesta, jolla on pääomaa toiminnan rahoittamiseen. Vuoden 2009 pilottikokeilu osoitti sen, että koulutus vastasi tarvettaan ja toiminnalla lisäksi on kysyntää. Koska sekä koulutusohjelma ja toiminnan runko on nyt luotu, olisi erityisen otollista tehdä toiminnasta koulutuksineen jokakesäinen leikkipuisto- ja kesäkerhotoiminta. Hankkeessa luotu valmis koulutusmateriaali antaa hyvät edellytykset laadukkaan kesäkerhotoiminnan järjestämiselle. Koulutusta tulisi aina järjestää näin vastuulliseen työhön palkattavalle nuorelle, ja luotu koulutusohjelma ei vaadi suuria taloudellisia investointeja. Koulutus on helppo toteuttaa vapaaehtoisvoiminkin. Tuotettu materiaali toimii myös siten, että kouluttajana toimii eri taho kuin työnantajataho, eli yhteistyöllä pystyisi toiminnan järjestämistä helpottamaan entisestään. 12 S i v u

13 LIITE 1 KYSELY/PALAUTELOMAKE LEIKKIPUISTO-OHJAAJIEN KOULUTUKSESTA ORIVEDELLÄ 2009 Koitko koulutuksen tarpeelliseksi? kyllä ei en osaa sanoa Oliko koulutusta riittävästi? kyllä ei en osaa sanoa Jos vastasit ei, mistä aiheesta olisit halunnut lisäkoulutusta? Tuntuivatko koulutuksen osa-alueet tarpeellisilta, ympyröi sopivin vaihtoehto (4 = hyvin, 3 =, 2 = jossain määrin, 1 = tarpeeton) Työnantajan ja työntekijän vastuu ja velvollisuudet Lapsen kasvu ja kehitys, toimiminen lapsen kanssa Alle kouluikäisen lapsen kanssa toimiminen ja leikit, pelit Kouluikäisen lapsen kanssa toimiminen ja leikit, pelit Lapsen vastaanotto leikkipuistotilanteessa Päiväkohtaisten suunnitelmien laatiminen Tapaturmat, niiden ennaltaehkäisy ja hoito Käytännön harjoittelu ohjaajan valvonnassa Oliko koulutuksen ajankohta sopiva (kellonaika, päivät)? kyllä ei en osaa sanoa Jos vastasit ei, minkälainen ajankohta olisi ollut parempi? Käännä sivu 13 S i v u

14 Tiedotettiinko koulutuksesta riittävästi? kyllä ei en osaa sanoa Olisitko halunnut jonkin muun aiheen koulutukseen mukaan? kyllä ei en tiedä Jos vastasit kyllä, niin minkälaisen aiheen? Vapaa sana, risut ja ruusut Kiitos vastauksestasi! 14 S i v u

Katja. Hyvä leikkipuisto-ohjaajan ohjaajan koulutuksen järjestäjä! Oriveden yhdistys ry

Katja. Hyvä leikkipuisto-ohjaajan ohjaajan koulutuksen järjestäjä! Oriveden yhdistys ry KOULUTTAJAN KANSIO LIITTYEN KOULUTUSHANKKEESEEN: Alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten leikkipuisto-ohjaajien kouluttaminen Orivedellä Kansion sisällöstä vastaa MLL Oriveden yhdistys ry/katja Vihusaari

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

AVAIMET LUONTOON ULKOILUTOIMINTAA KOULULAISILLE. Hankeraportti

AVAIMET LUONTOON ULKOILUTOIMINTAA KOULULAISILLE. Hankeraportti AVAIMET LUONTOON ULKOILUTOIMINTAA KOULULAISILLE Hankeraportti Sisällys 1 HANKKEEN TAUSTAA... 3 2 HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN... 3 2.1 Avaimet luontoon -koulutuksen ja koulutusmateriaalin

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa 6.5.2015 Jyväskylä Riitta Turunen Ikääntyvien neuvontakeskus

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Osaamiskartoitushanke Illenpihan ja Kartanonkosken varhaiskasvatuksen toimintayksiköt, 2013-2014 3 päiväkotia, yht, n.

Osaamiskartoitushanke Illenpihan ja Kartanonkosken varhaiskasvatuksen toimintayksiköt, 2013-2014 3 päiväkotia, yht, n. Osaamiskartoitushanke Illenpihan ja Kartanonkosken varhaiskasvatuksen toimintayksiköt, 2013-2014 3 päiväkotia, yht, n. 60 työntekijää Käytännön toteutus yksiköissä Mistä kaikki alkoi - haasteita? Haettiin

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182

LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ 18.11.2013 Paula Vilpponen Kuninkaankartanonkatu 7 57100 SAVONLINNA LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182 railakkaasti raitis HANKKEEN TARKOITUS Hankkeen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Työn tuki malli työhön paluun tukena. Silta työhön projekti 2012-2014 ESR, STM

Työn tuki malli työhön paluun tukena. Silta työhön projekti 2012-2014 ESR, STM Työn tuki malli työhön paluun tukena Silta työhön projekti 2012-2014 ESR, STM Työn tuki -malli Työnhakija Ulkopuolinen tuki työnhakijalle ja työyhteisölle Yksilöllinen ja ryhmämuotoinen työhönvalmennus

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKAII

Loppuraportti OPE-OKAII Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OKA2) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Mikäli kaipaatte täsmennystä tai mahdolliseen leiriin liittyvät lisäkysymykset askarruttavat mieltänne, vastaamme niihin mielellämme joko puhelimitse 097568 3333 tai osoitteessa leirit@kvtfinland.org.

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Sininen Kolmio Oy järjestää psyko-ja sosiodraamamenetelmien koulutusta vuonna 2013-14. Koulutuskokonaisuus käsittää 1. Perusvalmiudet psyko-

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Essi Gustafsson Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Dispositio WASI hanke taustaa & hankkeen kuvaus Metal Age menetelmä osallistujien mielipiteitä Johtopäätöksiä - mitä

Lisätiedot

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry 1 Loppuraportti 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry JoMoni ry haki rahoitusta Monikulttuuriselle kansalaistaitojen kehittämishankkeelle. Päärahoittajana hankkeessa on Ely-keskus.

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

tukee yritysten räätälöityjä koulutusratkaisuja täsmäkoulutusta Uudenmaan TE-keskuksen

tukee yritysten räätälöityjä koulutusratkaisuja täsmäkoulutusta Uudenmaan TE-keskuksen TÄSMÄ-projekti tukee yritysten räätälöityjä koulutusratkaisuja täsmäkoulutusta Uudenmaan TE-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama jatkuu 29.2.2008 saakka sekä teollisille että palvelualan

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Sisältö Riittävän hyvä työyhteisö Työpaikan työyhteisön voimavaro lisäävät tekijät Esimiehen, työsuojeluvaltuutetun luottamusmiehen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 30.3.2009 1.1 26.11.2009 Koulutuksen kokemusten

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke Jokijärven kyläseura ry, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 229/3510-2002 PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 12.4.2002-31.12.2004

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot