Reserviläisliitto ry Sääntömääräinen syyskokous Sokos Hotel Kimmel, Joensuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reserviläisliitto ry Sääntömääräinen syyskokous 15.11.2014 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu 13.11.14"

Transkriptio

1 Reserviläisliitto ry Sääntömääräinen syyskokous Sokos Hotel Kimmel, Joensuu

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Liiton kutsuu hallitus varsinaisiin kokouksiin eli vuosi- ja syyskokouksiin, ilmoi?amalla niistä vähintään kuukau?a ennen ja muista kokouksista vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää sekä e?ä ilmoi?amalla niistä liiton jäsenlehdessä. Reserviläislii?o ry:n säännöt

3 Syyskokouksen esityslista (1/2) 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan vaali 3. Kokouksen sihteerin valinta 4. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. Kokouksen työjärjestys 7. Kokouksen mene?elytapaohje 8. Puheenjohtajan vaali

4 Syyskokouksen esityslista (2/2) 9. Toimintasuunnitelma Liiton jäsenmaksu ja sen suori?amisajankohta vuodelle Liiton talousarvio (2) sekä heidän varamiestensä (2) valinta toimivuodeksi Hallituksen jäsenten lukumäärä 14. Hallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi Muut asiat 16. Kokouksen päätös

5 JÄRJESTYSSÄÄNTÖ MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Marko Halonen

6 Soveltamisala Reserviläislii?o r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä mene?elytapaohje?a ja vakiintunu?a kokouskäytäntöä niiltä osin kuin liiton säännöissä ei toisin määrätä. Mene?elytapavaliokunta hyväksyy edustajien valtakirjat, tekee esitykset kokouksen mene?elytavoista, toimi?aa lippuäänestykset ja vastaa ääntenlaskusta sekä tekee esitykset liiton sääntöjen 16 :n mukaisista henkilövalinnoista.

7 1. Valtakirjojen tarkistus Jäsenyhdistysten virallisten, äänivaltaisten kokousedustajien valtakirjat tarkastetaan liiton valtuuttamalla tavalla ilmoittautumisen yhteydessä. Äänivaltainen kokousedustaja saa äänestyksiä varten tarvittavat vaali- ja äänestysliput. Äänivaltainen kokousedustaja voi siirtää äänivallan varaedustajalleen. Varaedustajan on oltava ennakkoon nimetty yhdistyksen valtakirjassa ja esteettömyys tarkistetaan ilmoittautumistoimistossa. Siirto voi tapahtua vain yhden kerran siirtoilmoitus on edustajan ja varaedustajan toimesta yhtäaikaisesti annettava kokouksen ilmoittautumistoimistoon ja samalla edustajan on luovutettava vaali- ja äänestysliput varaedustajalle, josta tulee äänivaltainen edustaja. Jos äänivaltainen kokousedustaja on estynyt saapumasta ilmoittautumistoimistoon voidaan siirtoilmoitus tehdä ja varmentaa joko puhelimella tai sähköpostilla.

8 Soveltamisohje: kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa määräaikaan mennessä ilmoittautumistoimistoon paikalle saapuneiden valtakirjat tarkastetaan ja tämän jälkeen tarkastus lopetetaan. viralliseksi edustajaksi hyväksytään henkilö, jonka valtakirja on asianmukaisesti täytetty tai hän esittää asianmukaisesti täytetyn ja oikeaksi todistetun pöytäkirjanotteen siitä kokouksesta, jossa hänet on valittu kokousedustajaksi. Asianomaisen henkilön oikeus toimia kokousedustajana on tarkastettava liiton (jäseneksi hyväksytty, jäsenmaksunsa suorittanut) luettelosta. Ilmoittautuja kertoo nimensä ja edustamansa järjestön vastaanottovirkailijalle. Mikäli tiedot täsmäävät, kokousedustajalle annetaan äänestys- ja vaalilippu(t) sekä kokousasiakirja(t). Edustajan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

9 Soveltamisohje jatkuu - Ilmoittautumisen yhteydessä saatuja äänestyslippuja ei saa antaa muille kokouksen osanottajille. Mikäli viralliseksi kokousedustajaksi ilmoittautunut ja luetteloon merkitty henkilö lähtee kokouksesta kesken pois, hänen tilalleen ei voida hyväksyä varaedustajaa. - Kokousedustajien valtakirjojen ja äänestys- ja vaalilippujen säilyttämisestä vastaa valtakirjojen tarkastusryhmä. - Valtakirjojen tarkastuksessa on noudatettava ehdotonta täsmällisyyttä ja tarkkuutta väärinkäytösepäilyjen välttämiseksi. Vastaanottovirkailija antaa epäselvistä valtakirjoista lausuntonsa valtakirjan tarkastuksen koordinaattorille (menettelytapavaliokunnan sihteeri). Epäselvyydet ratkaistaan menettelytapavaliokunnassa. - Menettelytapavaliokunnan sihteeri toimittaa ilmoittautuneiden määrän kokouksen puheenjohtajistolle valtakirjantarkastuksen päätyttyä. Varsinaisen kokouksen järjestäytyessä todetaan ilmoittautuneiden virallisten kokousedustajien määrä ja myös todetaan kaikki muut henkilöt, jotka eivät ole kokouksen virallisia edustajia ja myönnetään heille läsnäolo-oikeus.

10 Kokousaineisto Kokouksen viralliset osanottajat saavat kokouspaikalla ilmoittautuessaan vaaliliput vaaleja varten ja äänestysliput äänestyksiä varten sekä muun tarvittavan kokousaineiston. Kadotettujen äänestys- tai vaalilippujen tilalle ei anneta uusia.

11 Soveltamisohje - Ilmoittautumisen yhteydessä jaettavat äänestys- ja vaaliliput on oltava selkeästi eriväriset ja lipuissa on oltava yhdistyksen äänimäärä ja äänestyspaikka merkittynä ennen lippujen luovutusta kokousedustajalle. - Äänestyslipuissa oleva numero (I tai II) osoittaa kokousedustajien äänestyspaikan, johon he ryhmittyvät äänestystoimituksen alkaessa. - Kokouksen luonne ja oletettujen äänestysten määrä ratkaisee jaettavien äänestys- ja vaalilippujen määrän. - Menettelytapavaliokunnan on varauduttava myös tilanteeseen, missä jaettu äänestys- ja vaalilippumäärä ei varsinaisessa kokouksessa ole riittävä.

12 Äänestysmenettely Jos hallituksen esitykseen tehdään vastaesitys, jota jonkun toisen yhdistyksen virallinen kokousedustaja kannattaa on suoritettava äänestys. Jos asiasta on äänestettävä, äänestys suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyksessä käytetään erikseen jaettuja äänestyslippuja, joihin on kirjattu yhdistyksen äänimäärä. Kokouksen puheenjohtaja määrää, mitä äänestyslippua (väri) äänestyksessä käytetään. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Jäsenyhdistyksillä on kokouksissa yksi (1) ääni kutakin jäsenlukunsa alkavaa satalukua kohti. Yhdistyksen äänioikeuden perusteena pidetään kokouksissa yhdistyksen edellisenvuoden jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten lukumäärää.

13 Vaalimenettely (henkilöäänestys) Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin ennakkoon jaetulla äänestyslipulla. Kokouksen puheenjohtaja määrää äänestysehdotusta tehdessään, mitä äänestyslippua (väri) vaalissa käytetään. Vaalit suoritetaan liiton sääntöjen 16 :n mukaisesti kokouksessa ehdotetuista henkilöistä.

14 Puheenjohtajan vaali: Liiton sääntöjen16 :ssä suoritettava puheenjohtajan vaali toimitetaan siten, että ensimmäisellä kierroksella äänivaltaiset kokousedustajat merkitsevät äänestyslippuun yhden henkilön nimen. Mikäli äänestyslipussa on enemmän kuin yksi nimi, äänestyslippu hylätään. Se ehdokas, joka on saanut enemmän kuin puolet (1/2) hyväksyttyjen äänestyslippujen määrästä, tulee valituksi. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa enemmän kuin puolet hyväksyttyjen äänestyslippujen määrästä, suoritetaan toisella kierroksella vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

15 Hallituksen jäsenten vaali: Menettelytapavaliokunta käy läpi erovuorossa olevat hallituksen jäsenet piireittäin, seuraavaksi menettelytapavaliokunta käy läpi piirien ehdotukset hallitukseen valittavista henkilöistä seuraavalle kaksi (2) vuotiselle kaudelle. Piirien tekemät esitykset ovat kokouksen sihteerillä ja haluttaessa nähtävissä. Valitaan em. edustajat, jos ei muuta esitetä. Mikäli tulee vastaehdotuksia, valitaan edustajat piiri kerrallaan. Vaali toimitaan samoin kuin puheenjohtajan vaali. Valittaessa tulee muistaa, että jokaisella reserviläispiirillä pitää olla vähintään yksi edustaja liiton hallituksessa.

16 Hallituksen naisjäsenet (3): Naisten mandaattipaikkojen täyttämistä valmistelee kevään vuosikokouksessa valittava kolme (3) henkinen ehdollepanotoimikunta, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi (2) varsinaista ehdollepanotoimikunnan jäsentä. Piirit ilmoittavat ehdokkaat erillisellä lomakkeella ehdollepanotoimikunnalle. Toimikunta tekee piirien esitysten pohjalta esitykset naismandaatti paikoille esitettävistä kolmesta (3) henkilöstä seuraavalle kaksi (2) vuotiselle kaudelle. Valitaan em. edustajat, jos ei muuta esitetä. Mikäli tulee vastaehdotuksia on suoritettava vaali. Suoritettava vaali toimitetaan siten, että äänivaltaiset kokousedustajat merkitsevät äänestyslippuun kolmen (3) henkilön nimen. Mikäli äänestyslipussa on vähemmän kuin kolme tai enemmän kuin kolme nimeä, äänestyslippu hylätään. Ne kolme (3) ehdokasta, jotka ovat saaneet eniten ääniä hyväksyttyjen äänestyslippujen määrästä, tulevat valituksi.

17 Soveltamisohje vaalimenettelyyn - Lisäksi aikanaan on päätetty, että kuudesta suurimmasta reserviläispiiristä on kaksi edustajaa ja, että naisedustajille varataan lisäksi kolme hallituspaikkaa (suositus, valitaan henkilöt jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta). - Mikäli tulee vastaehdotuksia ja jos ehdotettava henkilö ei kieltäydy on suoritettava vaali - Vaali toimitetaan vain niistä piireistä, joista on tullut enempi kuin yksi ehdokas, pois lukien kuusi suurinta piiriä, joista on tullut enempi kuin kaksi ehdokasta. - Tarvittaessa hallituksen jäsenten vaaleja voidaan yhdistää samaan vaaliin, tällöin eri vaaleissa on kuitenkin käytettävä eri äänestyslippua (kolmen piirin vaali, kolme eriväristä äänestyslippua, joissa kussakin äänestyslipussa on vain yksi (1) tai jos äänestetään kuuden suurimman reserviläispiirin vaalia maksimissaan kaksi (2) nimeä)

18 Äänestystoimitus Varsinaisissa kokouksissa vaaleja valvoo menettelytapavaliokunta. Se toteaa äänioikeutetut edustajat jätettyjen valtakirjojen perusteella, toimittaa vaalit, vastaa ääntenlaskennasta ja esittää tuloksen kokoukselle. Suljettu lippuäänestys = Varsinainen äänestys Vaalit toimitetaan kokoussalissa ennakkoon nimetyillä äänestyspaikoilla, äänestyspaikkoja tulee olla kaksi (2), jotka on jaettu yhdistysten nimen ensimmäisen kirjaimen mukaisesti: I Äänestyspaikka A L II Äänestyspaikka M Ö

19 Äänestystoimitus Äänestyspaikkoja valvovat erikseen nimetyt menettelytapavaliokunnan jäsenet avustajinaan kokouksen valitsemat ääntenlaskijat. Tarvittaessa menettelytapatoimikunta voi määrätä avustavia lisähenkilöitä vaalitoimikuntaan. Kaikki em. henkilöt muodostavat äänestyspaikan vaalitoimikunnan. Menettelytapavaliokunta valitsee vaalitoimikunnasta äänestyspaikkojen puheenjohtajan. Puheenjohtajan tehtävänä on kutsua äänestyspaikan vaalitoimikunta kokoon ja johtaa äänestyksen suorittamista joustavasti ja ripeästi. Vaalit suoritetaan yhtäaikaisesti molemmilla äänestyspaikoilla. Edustajat jättävät vaalilippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan siinä järjestyksessä, kuin heidän edustamansa yhdistyksen nimi on kirjoitettu kokouksen äänimääräluetteloon, johon tehdään merkintä osallistumisesta vaaliin. Nimenhuudon ja osallistumismerkinnän suorittaa äänestyspaikan puheenjohtaja vaalitoimikunnan valvonnassa.

20 Äänestystoimitus Äänestyspaikan puheenjohtaja julistaa vaalin päättyneeksi välittömästi sen jälkeen, kun nimenhuuto ryhmään kuuluvien osalta on loppuun suoritettu. Tämän jälkeen ei vaaliin voi enää jättää äänestyslippua. Äänestysliput sisältävä uurna luovutetaan vaalin päätyttyä kokouksen ääntenlaskijoille, jotka aloittavat ääntenlaskennan välittömästi. Ääntenlaskennassa voidaan käyttää apuna äänestyspaikkojen puheenjohtajia tai muita vaalitoimikuntaan kuuluvia henkilöitä.

21 Äänestystoimitus Vaalin tulos lasketaan yhteen äänestyspaikoittain. Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja ja kokouksen ääntenlaskijat allekirjoittavat lopulliset tulokset, jotka luovutetaan kokouksen puheenjohtajalle. Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja ilmoittaa kokoukselle vaalin tuloksen. Kokouksen puheenjohtaja tekee sen perusteella päätösehdotuksen kohdassa 3. mainitut menettelytavat huomioon ottaen. Muilla henkilöillä ei ole vaalin tuloksen ilmoitusoikeutta. Päätöksen julistamisen jälkeen menettelytapavaliokunta paketoi äänestysliput ja osanottajaluettelot sekä toimittaa ne kokouspaikan toimistoon.

22 Äänestystoimitus Kokous edustajien on vältettävä tarpeetonta liikkumista kokouksen kuluessa ja ryhmityttävä kohdassa 5. mainittuihin lippuäänestyksiin äänestyspaikoittain reippaasti ja välttäen tarpeetonta melua. Kaikki muut henkilöt, jotka eivät ole virallisia edustajia, seuraavat kokousta, äänestyksiä ja vaaleja heille varatuilta paikoilta

23 Soveltamisohje Äänestyspaikkojen (2) henkilöstön muodostaa: - kokouksen valitsema ääntenlaskijat (1+1) - menettelytapavaliokunnan valitsema puheenjohtaja(1+1) ja mahdollinen erikseen nimetty menettelytapavaliokunnan jäsen ja/tai erikseen määrätty henkilö.

24 Menettelytapavaliokunnan nimeäminen Menettelytapavaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään 4 muusta jäsenestä siten, että tulevan vuoden kevät- ja syyskokous paikkakuntien piirihallituksista valitaan molemmista vähintään 1 jäsen menettelytapavaliokuntaan. Menettelytapavaliokunnan nimeää vuosikokous, valiokunnan varsinaiset jäsenet valitaan aina yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan ja toimikunnan toimikausi käsittää kalenterivuoden. Menettelytapatoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin.

25 Ehdotus menettelytapavaliokunta 2014 Puheenjohtaja Halonen Marko, Liperi Jäsenet: Hamari Helvi, Simo Martikainen Hannu P., Juuka Mononen Edvard, Liperi Parviainen Hannu, Kontiolahti (sihteeri)

26 Toimintasuunnitelma 2015 Teema: Reservi maanpuolustuksemme perusta Painopistealueet: Tiedotus, Edunvalvonta, Paikallisjoukot Reserviläislii2o 60 vuo2a näkyy toimintasuunnitelmassa 26

27 Toimintasuunnitelman painopisteitä Puolustuksen rahoitus teemaksi kevään eduskuntavaaleissa Ampumaratalain toimeenpanon seuranta ja siihen vaiku?aminen Puolustusvoimien ja Reserviläisten laajan ampumatoiminnan edellytysten ylläpitäminen RES- esi2elyvideo julkaistaan Kokonaisturvallisuusmessujen yhteydessä syyskuussa Mahdollinen CISOR- puheenjohtajuuden haku vuosille VAPEPA- hälytysryhmien määrän lisäys ohjeistuksella Jäsenkasvutavoite 2-3 prosenta 27

28 Toimintakalenteripoimintoja RES- vuosikokous ja juhlaristeily Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku Reservin ampumamestaruuskilpailut, Tyrri Kokonaisturvallisuus messut, Tampere Huipputapahtuma, Niinisalo RES- syyskokoustapahtuma, Pori Helsinki Lisäksi mm. 5 Yhdistysjohdon ja 8 Piiri- infoa 28

29 Yhteistapahtumat 2015 Yhteistapahtumilla tehdään tunnetuksi Reserviläislii?oa ja sen päätoimintamuotoja Veteraanikeräyksen tempauspäivä Ampumataitopäivä vk 20 (16.5.) Piiritason seminaari vk 36 (5.9.) Joulutulet vk 51 (17.12.) päästään esiin maakunnallisissa ja paikallisissa medioissa. Tiedot osallistujista kerätään sähköisellä kyselyllä. 29

30 Toimintakalenteripoimintoja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä koulutus Reserviläisliiton jäsenille: Verkkojohtajakoulutus, peruskurssi, Kouvola Verkkopedagogiikka, Tikkakoski Verkkojohtajakoulutus, jatkokurssi, Seinäjoki 1.8. Verkkojohtajakoulutus, jatkokurssi, Kuopio Reserviläisen myöhemmin Koulutus järjestetään Maanpuolustuksen Tuki ry:n koulutustuella. 30

31 Reserviläislii?o 60 vuo?a Liiton vuosikokous, seppeleenlasku, tervehdysten vastaano?o Helsingissä sekä juhlaristeily Queenillä Valtakunnallinen seppeleenlasku sankarihaudoille Syksyllä maakunnalliset tapahtumat piireissä Liiton syyskokous ja juhlavuoden Porissa

32 Valtakunnanlaajuinen seppeleenlasku Seppeleenlasku suoritetaan Kansallisena veteraanipäivänä mahdollisimman monelle Suomen yli 600 sankarihaudasta Järjestelyissä ovat mukana Suomen Sotaveteraanilii?o, Rintamaveteraanilii?o, Sotainvalidien Veljeslii?o ja Reserviläislii?o Sotainvalidien Veljeslii?o täy?ää ensi vuonna 75 ja Reserviläislii?o 60 vuo?a Tapahtuma korvaa RES:n laskun 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä

33 Valtakunnanlaajuinen seppeleenlasku Veteraanijärjestöjen toivomuksesta RES on päävastuullinen järjestäjä 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä Lii?otasolla laaditaan parhaillaan ohjeistusta tapahtumakokonaisuudelle Reserviläispiirit vastaavat suunni?elusta niin, e?ä suunnitelmat käydään läpi lii?ohallituksen kokouksessa Yhdistykset vastaavat laskujen käytännön toteutuksista paikkakunnilla

34 Valtakunnanlaajuinen seppeleenlasku Piiritason suunni?elutyö on tehtävä yhdessä veteraanijärjestöjen vastaavien kanssa 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä Paikalliset laskutapahtumat on toteute?ava yhdessä paikallisten veteraaniyhteisöjen kanssa Laskutapahtumiin pyritään saamaan paikalle myös nuorisoa ja koululaisia Asiasta lähestytään myös kaupunkeja, jne.

35 Lii?omaksuesitys 2015 Lii?omaksu 13,5 (nousua kaksi euroa) Reserviläinen- lehden 7,5 Maksumuistutuksessa kahden euron perintäkulu Perhejäsen (=sama osoite), ei Nuorisojäsen (alle 23 v.), ei 35

36 Jäsenmaksulaskutus 2015 Ensi vuonna kaikki saavat paperisen laskun ja sen lii?eenä on vuodet voimassa oleva jäsenkort: Jäsenmaksulaskut 5.2. Jäsenmaksulaskun eräpäivä eräpäivä vko 12 Maksumuistutusten lähetys vko 17 2 vko 24 Jäsenmaksukarhujen lähetys vko 36 Lii?yneiden laskutus pää?yy vko 49 Jäsenmaksukarhujen lähetys vko 49 Lii?yneitä laskutetaan noin kahden viikon välein Jäsenhake- musten käsi?elyaika 30 vrk 36

37 Lii?yneiden käsi?ely rekisterissä Kun tallennetaan rekisteriin, siitä lähetetään yhdistyksen sihteerille ja puheenjohtajalle. Jäsenyyshakemus tulee käsitellä yhdistyksessä 30 vuorokauden kuluessa - - Jäsenyys hyväksytään, jolloin henkilölle lähetetään lasku - - Jäsenyys hylätään, jolloin henkilölle ilmoitetaan tästä - - Jäsenyys merkitään jolloin erilaisia taustaselvityksiä voi tehdä pidempään Mikäli hakemusta ei käsitellä 30 vuorokauden kuluessa, katsotaan tämän merkitsevän jäsenyyden hyväksymistä. 37

38 Talousarvio 2015 ü Kuukausi2ainen piirituki ja suoritusperusteinen piirituki ennallaan ü Juhlavuoden johdosta piireille maksetaan 720 euron lisätuki sekä euron tuki syksyllä järjeste?ävään juhlavuoden tapahtumaan ü Yhdistysten projekptukeen vara?u euroa ü Vuonna 2009 viimeksi noste?uun lii2omaksuun kahden euron korotus mm. kustannustason yleisen nousun johdosta 38

39 Suoritusperusteinen piirituki 2015 Jäsenkasvusta makse?ava osuus Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä nousee vuoden 2015 aikana, maksetaan 300 euron palkkio Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa yhden maksetaan yhteensä 500 euron palkkio Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 2,5 prosenta, maksetaan yhteensä euron palkkio Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 4 prosenta, maksetaan lisäksi euron palkkio Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on vuosina noussut jokaisena vuotena vähintään kolme prosenta, maksetaan lisäksi euron palkkio 39

40 Suoritusperusteinen piirituki 2015 Lii?yneiden määristä Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2014 lopulla yli 5 prosenqa, maksetaan 500 euroa Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2014 yli 6 prosenqa, maksetaan yhteensä euroa Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on yli vuoden prosenqa, maksetaan yhteensä euroa 40

41 Talousarvio 2015 vrt Bd 2014 Varsinaisen toiminnan tuotot, nousua Henkilöstökulut, nousua 690 Poistot, nousua 793 Vuokrat, nousua 240 Järjestötoiminnan kulut, nousua yhteistoiminta, nousua Kansainvälinen yhteistoiminta, nousua Tukitoiminta, nousua Muut kulut, nousua Kulut yhteensä, nousua

42 Talousarvio 2015 vrt Bd 2014 Varainhankinnan tuotot, nousua Varainhankinnan kulut, nousua Varainhankinta yhteensä, nousua Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä, laskua Maanpuolustuksen Tuen tuki, nousua Puolustusministeriön tuki, nousua tuki, menee nyt suoraan MPK:lle Aliupseerien tuki, nousua Yleisavustukset yhteensä, nousua Tilikauden tulos

43 Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

44 Varainhankinta ja yleisavustukset

45 Juhlavuoden 2015 talousarvio Juhlaviikonloppu ja risteily euroa Juhlavuoden tapahtumat piireissä euroa Porin syyskokouksen ylimääräiset kulut euroa Muut, mahdolliset kulut euroa Juhlavuoden kulut yhteensä euroa Kultainen jäsenmerkki lehvillä (1.000 kpl) euroa Erikoisluokan ansiomitalit (1.000 kpl) euroa ErAm- pienoismitalit (300 kpl) euroa ErAm- soljet (1.000 kpl) euroa Juhlavuoden tulot yhteensä euroa 45

46 Tilikauden tulokset Tp 2012 Tp 2013 Bd En 2013 Bd Tilikauden tulos

47 Oman pääoman kehitys Euroa , , , , Euroa 47

48 Tilintarkastajat 2014 HTM Ker?u Aalto, Kouvola KHT Arto Sopanen, Espoo KTM Pe?eri Valkonen, Tilihuone Oy, Lappeenranta HMT Minnarii?a Östman, Ernst & Young Oy, 48

49 Käyte?ävissä 2015 KHT Mervi Vaarala, Helsinki KHT Arto Sopanen, Espoo KHT Esa Rusanen, Helsinki KTM Pe?eri Valkonen, Tilihuone Oy, Lappeenranta 49

50 Hallituksen jäsenten lukumäärä 2015 Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja ja vähintään 18 ja enintään 27 muuta jäsentä siten, e?ä jokaisesta piiristä valitaan vähintään 1 jäsen hallitukseen. Esitys lii?ohallituksen vahvuudeksi 2015: Puheenjohtaja ja 27 jäsentä. 50

51 Hallituksen erovuoroiset Etelä- Häme: Arvonen Juha, Salminen Kari Etelä- Pohjanmaa: Tapani, Liinamaa Jaakko Kainuu: Tuura Heikki Kymenlaakso: Kitunen Timo Pirkanmaa: Mäkitalo Jussi Pohjois- Karjala: Hannu Pohjois- Savo: Hynninen Jari Satakunta: Grönroos Harri Uusimaa: Hynnälä Jarmo, Nöjd Ismo 51

52 Esitykset hallitusedustajiksi Etelä- Häme: Arvonen Juha, Hirvimäki Jari Etelä- Pohjanmaa: Liinamaa Jaakko, Tarkkanen Heikki Kainuu: Valtanen Kalevi Kymenlaakso: LeisB Olli Pirkanmaa: Mäkitalo Jussi Pohjois- Karjala: Hannu Pohjois- Savo: Hynninen Jari Satakunta: Nikkanen Tomi Uusimaa: Hynnälä Jarmo, Nöjd Ismo 52

53 Hallituksen kulukorvaukset Matkakulut liiton hallitukselle, valiokunnan ja työryhmien jäsenille (vast.) korvataan Ø Matkat korvataan halvinta kulkuväline?ä käy?äen ja tosi?eita vastaan Ø Oman auton käytöstä korvataan puolet vero?ajan määri?ämästä vuosi?aisesta kilometrikorvauksesta ( snt / km) Ø Mikäli kyydissä on muita henkilöitä maksetaan lisäksi 3 snt / km Ø Lisäksi hyvitetään mahdolliset (vast.) Päivärahaa ei makseta osalta. Ulkomaille suuntautuvien matkojen osalta maksetaan puolet vero?ajan määri?ämästä, kyseisen maan päivärahasta. Lisäksi maksetaan majoitus mikäli kokousmatkan yhdensuuntaisen matkan osuus yli?ää 300 kilometriä. Kulukorvausten säädellään hallituksen hyväksymässä matkustussäännössä. 53

54 Pyydetyt puheenvuorot Helsingin Reserviläispiiri ry Puheenjohtaja Juha Parkkonen 54

55 Liiton vuosikokous Helsinki Seppeleenlasku Hietaniemessä Piirien liput mukaan! Vuosikokous Tervehdysten vastaano?o Hotelli PresidenT, Helsinki Alkaen nousu laivaan Queen lähtee Presidentistä on järjestetty bussikuljetuksia satamaan! TERVETULOA!

56 Reservi maanpuolustuksemme perusta

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2012 19.12.2012. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2012 19.12.2012. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Yhdistystiedote 5/2012 Toijalan Seudun Reserviläisten järjestivät Jouluntulet -tapahtuman 12.12. Nahkialan järven rannalla. Kuva Toijan Reserviläiset. 19.12.2012 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT Yliopistolain (645/1997) 40.3 ja Ylioppilaskunta-asetuksen

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Sisällys JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN PERUSSÄÄNTÖ 4 Ylioppilaskunta ja sen tarkoitus 4 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 4 Edustajisto 5 Hallitus

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6

Esityslista XIII jäsenkokoukselle. Asiakohta 6 Esityslista XIII jäsenkokoukselle Asiakohta 6 1 ESITYSLISTA AIKA 22.-23.11.2014 PAIKKA Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n säännöt

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n säännöt Sääntökokoelma 1 (7) :n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä Fortis. Fortis on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2011 4.2.2011. Reserviläisliitto Koko kansan maanpuolustusjärjestö 57. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2011 4.2.2011. Reserviläisliitto Koko kansan maanpuolustusjärjestö 57. toimintavuosi Suomalaisia reserviläisiä Norjan kodinturvajoukkojen vieraana. Yhdistystiedote 1/2011 4.2.2011 Reserviläisliitto Koko kansan maanpuolustusjärjestö 57. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lajijaostojen Temppu-mallisääntö

Lajijaostojen Temppu-mallisääntö 1/9 Tampereen teknillinen yliopisto Lajijaostojen Temppu-mallisääntö Ohje tämän mallisäännön lukemiseksi: Tervettä järkeä saa ja pitää käyttää Näitä sääntöjä ei ole numeroitu kohdittain, jotta niiden käyttö

Lisätiedot

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki Sisällys Organisaatiomalli (järjestökaavio) Vuosikello Toimenkuvat piirihallituksessa Toimintasuunnitelman laadintamalli Talousarvion laadintamalli Toimintakertomuksen laadintamalli Tilinpäätöksen laadintamalli

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot