Reserviläisliitto ry Sääntömääräinen syyskokous Sokos Hotel Kimmel, Joensuu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reserviläisliitto ry Sääntömääräinen syyskokous 15.11.2014 Sokos Hotel Kimmel, Joensuu 13.11.14"

Transkriptio

1 Reserviläisliitto ry Sääntömääräinen syyskokous Sokos Hotel Kimmel, Joensuu

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Liiton kutsuu hallitus varsinaisiin kokouksiin eli vuosi- ja syyskokouksiin, ilmoi?amalla niistä vähintään kuukau?a ennen ja muista kokouksista vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää sekä e?ä ilmoi?amalla niistä liiton jäsenlehdessä. Reserviläislii?o ry:n säännöt

3 Syyskokouksen esityslista (1/2) 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan vaali 3. Kokouksen sihteerin valinta 4. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. Kokouksen työjärjestys 7. Kokouksen mene?elytapaohje 8. Puheenjohtajan vaali

4 Syyskokouksen esityslista (2/2) 9. Toimintasuunnitelma Liiton jäsenmaksu ja sen suori?amisajankohta vuodelle Liiton talousarvio (2) sekä heidän varamiestensä (2) valinta toimivuodeksi Hallituksen jäsenten lukumäärä 14. Hallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi Muut asiat 16. Kokouksen päätös

5 JÄRJESTYSSÄÄNTÖ MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Marko Halonen

6 Soveltamisala Reserviläislii?o r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä mene?elytapaohje?a ja vakiintunu?a kokouskäytäntöä niiltä osin kuin liiton säännöissä ei toisin määrätä. Mene?elytapavaliokunta hyväksyy edustajien valtakirjat, tekee esitykset kokouksen mene?elytavoista, toimi?aa lippuäänestykset ja vastaa ääntenlaskusta sekä tekee esitykset liiton sääntöjen 16 :n mukaisista henkilövalinnoista.

7 1. Valtakirjojen tarkistus Jäsenyhdistysten virallisten, äänivaltaisten kokousedustajien valtakirjat tarkastetaan liiton valtuuttamalla tavalla ilmoittautumisen yhteydessä. Äänivaltainen kokousedustaja saa äänestyksiä varten tarvittavat vaali- ja äänestysliput. Äänivaltainen kokousedustaja voi siirtää äänivallan varaedustajalleen. Varaedustajan on oltava ennakkoon nimetty yhdistyksen valtakirjassa ja esteettömyys tarkistetaan ilmoittautumistoimistossa. Siirto voi tapahtua vain yhden kerran siirtoilmoitus on edustajan ja varaedustajan toimesta yhtäaikaisesti annettava kokouksen ilmoittautumistoimistoon ja samalla edustajan on luovutettava vaali- ja äänestysliput varaedustajalle, josta tulee äänivaltainen edustaja. Jos äänivaltainen kokousedustaja on estynyt saapumasta ilmoittautumistoimistoon voidaan siirtoilmoitus tehdä ja varmentaa joko puhelimella tai sähköpostilla.

8 Soveltamisohje: kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa määräaikaan mennessä ilmoittautumistoimistoon paikalle saapuneiden valtakirjat tarkastetaan ja tämän jälkeen tarkastus lopetetaan. viralliseksi edustajaksi hyväksytään henkilö, jonka valtakirja on asianmukaisesti täytetty tai hän esittää asianmukaisesti täytetyn ja oikeaksi todistetun pöytäkirjanotteen siitä kokouksesta, jossa hänet on valittu kokousedustajaksi. Asianomaisen henkilön oikeus toimia kokousedustajana on tarkastettava liiton (jäseneksi hyväksytty, jäsenmaksunsa suorittanut) luettelosta. Ilmoittautuja kertoo nimensä ja edustamansa järjestön vastaanottovirkailijalle. Mikäli tiedot täsmäävät, kokousedustajalle annetaan äänestys- ja vaalilippu(t) sekä kokousasiakirja(t). Edustajan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

9 Soveltamisohje jatkuu - Ilmoittautumisen yhteydessä saatuja äänestyslippuja ei saa antaa muille kokouksen osanottajille. Mikäli viralliseksi kokousedustajaksi ilmoittautunut ja luetteloon merkitty henkilö lähtee kokouksesta kesken pois, hänen tilalleen ei voida hyväksyä varaedustajaa. - Kokousedustajien valtakirjojen ja äänestys- ja vaalilippujen säilyttämisestä vastaa valtakirjojen tarkastusryhmä. - Valtakirjojen tarkastuksessa on noudatettava ehdotonta täsmällisyyttä ja tarkkuutta väärinkäytösepäilyjen välttämiseksi. Vastaanottovirkailija antaa epäselvistä valtakirjoista lausuntonsa valtakirjan tarkastuksen koordinaattorille (menettelytapavaliokunnan sihteeri). Epäselvyydet ratkaistaan menettelytapavaliokunnassa. - Menettelytapavaliokunnan sihteeri toimittaa ilmoittautuneiden määrän kokouksen puheenjohtajistolle valtakirjantarkastuksen päätyttyä. Varsinaisen kokouksen järjestäytyessä todetaan ilmoittautuneiden virallisten kokousedustajien määrä ja myös todetaan kaikki muut henkilöt, jotka eivät ole kokouksen virallisia edustajia ja myönnetään heille läsnäolo-oikeus.

10 Kokousaineisto Kokouksen viralliset osanottajat saavat kokouspaikalla ilmoittautuessaan vaaliliput vaaleja varten ja äänestysliput äänestyksiä varten sekä muun tarvittavan kokousaineiston. Kadotettujen äänestys- tai vaalilippujen tilalle ei anneta uusia.

11 Soveltamisohje - Ilmoittautumisen yhteydessä jaettavat äänestys- ja vaaliliput on oltava selkeästi eriväriset ja lipuissa on oltava yhdistyksen äänimäärä ja äänestyspaikka merkittynä ennen lippujen luovutusta kokousedustajalle. - Äänestyslipuissa oleva numero (I tai II) osoittaa kokousedustajien äänestyspaikan, johon he ryhmittyvät äänestystoimituksen alkaessa. - Kokouksen luonne ja oletettujen äänestysten määrä ratkaisee jaettavien äänestys- ja vaalilippujen määrän. - Menettelytapavaliokunnan on varauduttava myös tilanteeseen, missä jaettu äänestys- ja vaalilippumäärä ei varsinaisessa kokouksessa ole riittävä.

12 Äänestysmenettely Jos hallituksen esitykseen tehdään vastaesitys, jota jonkun toisen yhdistyksen virallinen kokousedustaja kannattaa on suoritettava äänestys. Jos asiasta on äänestettävä, äänestys suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyksessä käytetään erikseen jaettuja äänestyslippuja, joihin on kirjattu yhdistyksen äänimäärä. Kokouksen puheenjohtaja määrää, mitä äänestyslippua (väri) äänestyksessä käytetään. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Jäsenyhdistyksillä on kokouksissa yksi (1) ääni kutakin jäsenlukunsa alkavaa satalukua kohti. Yhdistyksen äänioikeuden perusteena pidetään kokouksissa yhdistyksen edellisenvuoden jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten lukumäärää.

13 Vaalimenettely (henkilöäänestys) Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin ennakkoon jaetulla äänestyslipulla. Kokouksen puheenjohtaja määrää äänestysehdotusta tehdessään, mitä äänestyslippua (väri) vaalissa käytetään. Vaalit suoritetaan liiton sääntöjen 16 :n mukaisesti kokouksessa ehdotetuista henkilöistä.

14 Puheenjohtajan vaali: Liiton sääntöjen16 :ssä suoritettava puheenjohtajan vaali toimitetaan siten, että ensimmäisellä kierroksella äänivaltaiset kokousedustajat merkitsevät äänestyslippuun yhden henkilön nimen. Mikäli äänestyslipussa on enemmän kuin yksi nimi, äänestyslippu hylätään. Se ehdokas, joka on saanut enemmän kuin puolet (1/2) hyväksyttyjen äänestyslippujen määrästä, tulee valituksi. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa enemmän kuin puolet hyväksyttyjen äänestyslippujen määrästä, suoritetaan toisella kierroksella vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

15 Hallituksen jäsenten vaali: Menettelytapavaliokunta käy läpi erovuorossa olevat hallituksen jäsenet piireittäin, seuraavaksi menettelytapavaliokunta käy läpi piirien ehdotukset hallitukseen valittavista henkilöistä seuraavalle kaksi (2) vuotiselle kaudelle. Piirien tekemät esitykset ovat kokouksen sihteerillä ja haluttaessa nähtävissä. Valitaan em. edustajat, jos ei muuta esitetä. Mikäli tulee vastaehdotuksia, valitaan edustajat piiri kerrallaan. Vaali toimitaan samoin kuin puheenjohtajan vaali. Valittaessa tulee muistaa, että jokaisella reserviläispiirillä pitää olla vähintään yksi edustaja liiton hallituksessa.

16 Hallituksen naisjäsenet (3): Naisten mandaattipaikkojen täyttämistä valmistelee kevään vuosikokouksessa valittava kolme (3) henkinen ehdollepanotoimikunta, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi (2) varsinaista ehdollepanotoimikunnan jäsentä. Piirit ilmoittavat ehdokkaat erillisellä lomakkeella ehdollepanotoimikunnalle. Toimikunta tekee piirien esitysten pohjalta esitykset naismandaatti paikoille esitettävistä kolmesta (3) henkilöstä seuraavalle kaksi (2) vuotiselle kaudelle. Valitaan em. edustajat, jos ei muuta esitetä. Mikäli tulee vastaehdotuksia on suoritettava vaali. Suoritettava vaali toimitetaan siten, että äänivaltaiset kokousedustajat merkitsevät äänestyslippuun kolmen (3) henkilön nimen. Mikäli äänestyslipussa on vähemmän kuin kolme tai enemmän kuin kolme nimeä, äänestyslippu hylätään. Ne kolme (3) ehdokasta, jotka ovat saaneet eniten ääniä hyväksyttyjen äänestyslippujen määrästä, tulevat valituksi.

17 Soveltamisohje vaalimenettelyyn - Lisäksi aikanaan on päätetty, että kuudesta suurimmasta reserviläispiiristä on kaksi edustajaa ja, että naisedustajille varataan lisäksi kolme hallituspaikkaa (suositus, valitaan henkilöt jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta). - Mikäli tulee vastaehdotuksia ja jos ehdotettava henkilö ei kieltäydy on suoritettava vaali - Vaali toimitetaan vain niistä piireistä, joista on tullut enempi kuin yksi ehdokas, pois lukien kuusi suurinta piiriä, joista on tullut enempi kuin kaksi ehdokasta. - Tarvittaessa hallituksen jäsenten vaaleja voidaan yhdistää samaan vaaliin, tällöin eri vaaleissa on kuitenkin käytettävä eri äänestyslippua (kolmen piirin vaali, kolme eriväristä äänestyslippua, joissa kussakin äänestyslipussa on vain yksi (1) tai jos äänestetään kuuden suurimman reserviläispiirin vaalia maksimissaan kaksi (2) nimeä)

18 Äänestystoimitus Varsinaisissa kokouksissa vaaleja valvoo menettelytapavaliokunta. Se toteaa äänioikeutetut edustajat jätettyjen valtakirjojen perusteella, toimittaa vaalit, vastaa ääntenlaskennasta ja esittää tuloksen kokoukselle. Suljettu lippuäänestys = Varsinainen äänestys Vaalit toimitetaan kokoussalissa ennakkoon nimetyillä äänestyspaikoilla, äänestyspaikkoja tulee olla kaksi (2), jotka on jaettu yhdistysten nimen ensimmäisen kirjaimen mukaisesti: I Äänestyspaikka A L II Äänestyspaikka M Ö

19 Äänestystoimitus Äänestyspaikkoja valvovat erikseen nimetyt menettelytapavaliokunnan jäsenet avustajinaan kokouksen valitsemat ääntenlaskijat. Tarvittaessa menettelytapatoimikunta voi määrätä avustavia lisähenkilöitä vaalitoimikuntaan. Kaikki em. henkilöt muodostavat äänestyspaikan vaalitoimikunnan. Menettelytapavaliokunta valitsee vaalitoimikunnasta äänestyspaikkojen puheenjohtajan. Puheenjohtajan tehtävänä on kutsua äänestyspaikan vaalitoimikunta kokoon ja johtaa äänestyksen suorittamista joustavasti ja ripeästi. Vaalit suoritetaan yhtäaikaisesti molemmilla äänestyspaikoilla. Edustajat jättävät vaalilippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan siinä järjestyksessä, kuin heidän edustamansa yhdistyksen nimi on kirjoitettu kokouksen äänimääräluetteloon, johon tehdään merkintä osallistumisesta vaaliin. Nimenhuudon ja osallistumismerkinnän suorittaa äänestyspaikan puheenjohtaja vaalitoimikunnan valvonnassa.

20 Äänestystoimitus Äänestyspaikan puheenjohtaja julistaa vaalin päättyneeksi välittömästi sen jälkeen, kun nimenhuuto ryhmään kuuluvien osalta on loppuun suoritettu. Tämän jälkeen ei vaaliin voi enää jättää äänestyslippua. Äänestysliput sisältävä uurna luovutetaan vaalin päätyttyä kokouksen ääntenlaskijoille, jotka aloittavat ääntenlaskennan välittömästi. Ääntenlaskennassa voidaan käyttää apuna äänestyspaikkojen puheenjohtajia tai muita vaalitoimikuntaan kuuluvia henkilöitä.

21 Äänestystoimitus Vaalin tulos lasketaan yhteen äänestyspaikoittain. Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja ja kokouksen ääntenlaskijat allekirjoittavat lopulliset tulokset, jotka luovutetaan kokouksen puheenjohtajalle. Menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja ilmoittaa kokoukselle vaalin tuloksen. Kokouksen puheenjohtaja tekee sen perusteella päätösehdotuksen kohdassa 3. mainitut menettelytavat huomioon ottaen. Muilla henkilöillä ei ole vaalin tuloksen ilmoitusoikeutta. Päätöksen julistamisen jälkeen menettelytapavaliokunta paketoi äänestysliput ja osanottajaluettelot sekä toimittaa ne kokouspaikan toimistoon.

22 Äänestystoimitus Kokous edustajien on vältettävä tarpeetonta liikkumista kokouksen kuluessa ja ryhmityttävä kohdassa 5. mainittuihin lippuäänestyksiin äänestyspaikoittain reippaasti ja välttäen tarpeetonta melua. Kaikki muut henkilöt, jotka eivät ole virallisia edustajia, seuraavat kokousta, äänestyksiä ja vaaleja heille varatuilta paikoilta

23 Soveltamisohje Äänestyspaikkojen (2) henkilöstön muodostaa: - kokouksen valitsema ääntenlaskijat (1+1) - menettelytapavaliokunnan valitsema puheenjohtaja(1+1) ja mahdollinen erikseen nimetty menettelytapavaliokunnan jäsen ja/tai erikseen määrätty henkilö.

24 Menettelytapavaliokunnan nimeäminen Menettelytapavaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään 4 muusta jäsenestä siten, että tulevan vuoden kevät- ja syyskokous paikkakuntien piirihallituksista valitaan molemmista vähintään 1 jäsen menettelytapavaliokuntaan. Menettelytapavaliokunnan nimeää vuosikokous, valiokunnan varsinaiset jäsenet valitaan aina yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan ja toimikunnan toimikausi käsittää kalenterivuoden. Menettelytapatoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin.

25 Ehdotus menettelytapavaliokunta 2014 Puheenjohtaja Halonen Marko, Liperi Jäsenet: Hamari Helvi, Simo Martikainen Hannu P., Juuka Mononen Edvard, Liperi Parviainen Hannu, Kontiolahti (sihteeri)

26 Toimintasuunnitelma 2015 Teema: Reservi maanpuolustuksemme perusta Painopistealueet: Tiedotus, Edunvalvonta, Paikallisjoukot Reserviläislii2o 60 vuo2a näkyy toimintasuunnitelmassa 26

27 Toimintasuunnitelman painopisteitä Puolustuksen rahoitus teemaksi kevään eduskuntavaaleissa Ampumaratalain toimeenpanon seuranta ja siihen vaiku?aminen Puolustusvoimien ja Reserviläisten laajan ampumatoiminnan edellytysten ylläpitäminen RES- esi2elyvideo julkaistaan Kokonaisturvallisuusmessujen yhteydessä syyskuussa Mahdollinen CISOR- puheenjohtajuuden haku vuosille VAPEPA- hälytysryhmien määrän lisäys ohjeistuksella Jäsenkasvutavoite 2-3 prosenta 27

28 Toimintakalenteripoimintoja RES- vuosikokous ja juhlaristeily Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku Reservin ampumamestaruuskilpailut, Tyrri Kokonaisturvallisuus messut, Tampere Huipputapahtuma, Niinisalo RES- syyskokoustapahtuma, Pori Helsinki Lisäksi mm. 5 Yhdistysjohdon ja 8 Piiri- infoa 28

29 Yhteistapahtumat 2015 Yhteistapahtumilla tehdään tunnetuksi Reserviläislii?oa ja sen päätoimintamuotoja Veteraanikeräyksen tempauspäivä Ampumataitopäivä vk 20 (16.5.) Piiritason seminaari vk 36 (5.9.) Joulutulet vk 51 (17.12.) päästään esiin maakunnallisissa ja paikallisissa medioissa. Tiedot osallistujista kerätään sähköisellä kyselyllä. 29

30 Toimintakalenteripoimintoja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä koulutus Reserviläisliiton jäsenille: Verkkojohtajakoulutus, peruskurssi, Kouvola Verkkopedagogiikka, Tikkakoski Verkkojohtajakoulutus, jatkokurssi, Seinäjoki 1.8. Verkkojohtajakoulutus, jatkokurssi, Kuopio Reserviläisen myöhemmin Koulutus järjestetään Maanpuolustuksen Tuki ry:n koulutustuella. 30

31 Reserviläislii?o 60 vuo?a Liiton vuosikokous, seppeleenlasku, tervehdysten vastaano?o Helsingissä sekä juhlaristeily Queenillä Valtakunnallinen seppeleenlasku sankarihaudoille Syksyllä maakunnalliset tapahtumat piireissä Liiton syyskokous ja juhlavuoden Porissa

32 Valtakunnanlaajuinen seppeleenlasku Seppeleenlasku suoritetaan Kansallisena veteraanipäivänä mahdollisimman monelle Suomen yli 600 sankarihaudasta Järjestelyissä ovat mukana Suomen Sotaveteraanilii?o, Rintamaveteraanilii?o, Sotainvalidien Veljeslii?o ja Reserviläislii?o Sotainvalidien Veljeslii?o täy?ää ensi vuonna 75 ja Reserviläislii?o 60 vuo?a Tapahtuma korvaa RES:n laskun 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä

33 Valtakunnanlaajuinen seppeleenlasku Veteraanijärjestöjen toivomuksesta RES on päävastuullinen järjestäjä 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä Lii?otasolla laaditaan parhaillaan ohjeistusta tapahtumakokonaisuudelle Reserviläispiirit vastaavat suunni?elusta niin, e?ä suunnitelmat käydään läpi lii?ohallituksen kokouksessa Yhdistykset vastaavat laskujen käytännön toteutuksista paikkakunnilla

34 Valtakunnanlaajuinen seppeleenlasku Piiritason suunni?elutyö on tehtävä yhdessä veteraanijärjestöjen vastaavien kanssa 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä Paikalliset laskutapahtumat on toteute?ava yhdessä paikallisten veteraaniyhteisöjen kanssa Laskutapahtumiin pyritään saamaan paikalle myös nuorisoa ja koululaisia Asiasta lähestytään myös kaupunkeja, jne.

35 Lii?omaksuesitys 2015 Lii?omaksu 13,5 (nousua kaksi euroa) Reserviläinen- lehden 7,5 Maksumuistutuksessa kahden euron perintäkulu Perhejäsen (=sama osoite), ei Nuorisojäsen (alle 23 v.), ei 35

36 Jäsenmaksulaskutus 2015 Ensi vuonna kaikki saavat paperisen laskun ja sen lii?eenä on vuodet voimassa oleva jäsenkort: Jäsenmaksulaskut 5.2. Jäsenmaksulaskun eräpäivä eräpäivä vko 12 Maksumuistutusten lähetys vko 17 2 vko 24 Jäsenmaksukarhujen lähetys vko 36 Lii?yneiden laskutus pää?yy vko 49 Jäsenmaksukarhujen lähetys vko 49 Lii?yneitä laskutetaan noin kahden viikon välein Jäsenhake- musten käsi?elyaika 30 vrk 36

37 Lii?yneiden käsi?ely rekisterissä Kun tallennetaan rekisteriin, siitä lähetetään yhdistyksen sihteerille ja puheenjohtajalle. Jäsenyyshakemus tulee käsitellä yhdistyksessä 30 vuorokauden kuluessa - - Jäsenyys hyväksytään, jolloin henkilölle lähetetään lasku - - Jäsenyys hylätään, jolloin henkilölle ilmoitetaan tästä - - Jäsenyys merkitään jolloin erilaisia taustaselvityksiä voi tehdä pidempään Mikäli hakemusta ei käsitellä 30 vuorokauden kuluessa, katsotaan tämän merkitsevän jäsenyyden hyväksymistä. 37

38 Talousarvio 2015 ü Kuukausi2ainen piirituki ja suoritusperusteinen piirituki ennallaan ü Juhlavuoden johdosta piireille maksetaan 720 euron lisätuki sekä euron tuki syksyllä järjeste?ävään juhlavuoden tapahtumaan ü Yhdistysten projekptukeen vara?u euroa ü Vuonna 2009 viimeksi noste?uun lii2omaksuun kahden euron korotus mm. kustannustason yleisen nousun johdosta 38

39 Suoritusperusteinen piirituki 2015 Jäsenkasvusta makse?ava osuus Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä nousee vuoden 2015 aikana, maksetaan 300 euron palkkio Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa yhden maksetaan yhteensä 500 euron palkkio Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 2,5 prosenta, maksetaan yhteensä euron palkkio Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 4 prosenta, maksetaan lisäksi euron palkkio Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on vuosina noussut jokaisena vuotena vähintään kolme prosenta, maksetaan lisäksi euron palkkio 39

40 Suoritusperusteinen piirituki 2015 Lii?yneiden määristä Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2014 lopulla yli 5 prosenqa, maksetaan 500 euroa Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2014 yli 6 prosenqa, maksetaan yhteensä euroa Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on yli vuoden prosenqa, maksetaan yhteensä euroa 40

41 Talousarvio 2015 vrt Bd 2014 Varsinaisen toiminnan tuotot, nousua Henkilöstökulut, nousua 690 Poistot, nousua 793 Vuokrat, nousua 240 Järjestötoiminnan kulut, nousua yhteistoiminta, nousua Kansainvälinen yhteistoiminta, nousua Tukitoiminta, nousua Muut kulut, nousua Kulut yhteensä, nousua

42 Talousarvio 2015 vrt Bd 2014 Varainhankinnan tuotot, nousua Varainhankinnan kulut, nousua Varainhankinta yhteensä, nousua Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä, laskua Maanpuolustuksen Tuen tuki, nousua Puolustusministeriön tuki, nousua tuki, menee nyt suoraan MPK:lle Aliupseerien tuki, nousua Yleisavustukset yhteensä, nousua Tilikauden tulos

43 Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

44 Varainhankinta ja yleisavustukset

45 Juhlavuoden 2015 talousarvio Juhlaviikonloppu ja risteily euroa Juhlavuoden tapahtumat piireissä euroa Porin syyskokouksen ylimääräiset kulut euroa Muut, mahdolliset kulut euroa Juhlavuoden kulut yhteensä euroa Kultainen jäsenmerkki lehvillä (1.000 kpl) euroa Erikoisluokan ansiomitalit (1.000 kpl) euroa ErAm- pienoismitalit (300 kpl) euroa ErAm- soljet (1.000 kpl) euroa Juhlavuoden tulot yhteensä euroa 45

46 Tilikauden tulokset Tp 2012 Tp 2013 Bd En 2013 Bd Tilikauden tulos

47 Oman pääoman kehitys Euroa , , , , Euroa 47

48 Tilintarkastajat 2014 HTM Ker?u Aalto, Kouvola KHT Arto Sopanen, Espoo KTM Pe?eri Valkonen, Tilihuone Oy, Lappeenranta HMT Minnarii?a Östman, Ernst & Young Oy, 48

49 Käyte?ävissä 2015 KHT Mervi Vaarala, Helsinki KHT Arto Sopanen, Espoo KHT Esa Rusanen, Helsinki KTM Pe?eri Valkonen, Tilihuone Oy, Lappeenranta 49

50 Hallituksen jäsenten lukumäärä 2015 Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja ja vähintään 18 ja enintään 27 muuta jäsentä siten, e?ä jokaisesta piiristä valitaan vähintään 1 jäsen hallitukseen. Esitys lii?ohallituksen vahvuudeksi 2015: Puheenjohtaja ja 27 jäsentä. 50

51 Hallituksen erovuoroiset Etelä- Häme: Arvonen Juha, Salminen Kari Etelä- Pohjanmaa: Tapani, Liinamaa Jaakko Kainuu: Tuura Heikki Kymenlaakso: Kitunen Timo Pirkanmaa: Mäkitalo Jussi Pohjois- Karjala: Hannu Pohjois- Savo: Hynninen Jari Satakunta: Grönroos Harri Uusimaa: Hynnälä Jarmo, Nöjd Ismo 51

52 Esitykset hallitusedustajiksi Etelä- Häme: Arvonen Juha, Hirvimäki Jari Etelä- Pohjanmaa: Liinamaa Jaakko, Tarkkanen Heikki Kainuu: Valtanen Kalevi Kymenlaakso: LeisB Olli Pirkanmaa: Mäkitalo Jussi Pohjois- Karjala: Hannu Pohjois- Savo: Hynninen Jari Satakunta: Nikkanen Tomi Uusimaa: Hynnälä Jarmo, Nöjd Ismo 52

53 Hallituksen kulukorvaukset Matkakulut liiton hallitukselle, valiokunnan ja työryhmien jäsenille (vast.) korvataan Ø Matkat korvataan halvinta kulkuväline?ä käy?äen ja tosi?eita vastaan Ø Oman auton käytöstä korvataan puolet vero?ajan määri?ämästä vuosi?aisesta kilometrikorvauksesta ( snt / km) Ø Mikäli kyydissä on muita henkilöitä maksetaan lisäksi 3 snt / km Ø Lisäksi hyvitetään mahdolliset (vast.) Päivärahaa ei makseta osalta. Ulkomaille suuntautuvien matkojen osalta maksetaan puolet vero?ajan määri?ämästä, kyseisen maan päivärahasta. Lisäksi maksetaan majoitus mikäli kokousmatkan yhdensuuntaisen matkan osuus yli?ää 300 kilometriä. Kulukorvausten säädellään hallituksen hyväksymässä matkustussäännössä. 53

54 Pyydetyt puheenvuorot Helsingin Reserviläispiiri ry Puheenjohtaja Juha Parkkonen 54

55 Liiton vuosikokous Helsinki Seppeleenlasku Hietaniemessä Piirien liput mukaan! Vuosikokous Tervehdysten vastaano?o Hotelli PresidenT, Helsinki Alkaen nousu laivaan Queen lähtee Presidentistä on järjestetty bussikuljetuksia satamaan! TERVETULOA!

56 Reservi maanpuolustuksemme perusta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Puoluekokoukselle valitaan neljä (4) puheenjohtajaa, kuusi (6) sihteeriä sekä neljä (4) pöytäkirjan tarkastajaa.

Puoluekokoukselle valitaan neljä (4) puheenjohtajaa, kuusi (6) sihteeriä sekä neljä (4) pöytäkirjan tarkastajaa. Keskustan 76. puoluekokous Seinäjoella 10.-12.6.2016 Järjestyssääntö Puoluekokouksen työjärjestyksen 5. kohdassa tehtävän päätöksen mukaan kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen, päätösten valmistelun

Lisätiedot

Kaksi muutoksen vuosikymmentä -juhlaseminaari

Kaksi muutoksen vuosikymmentä -juhlaseminaari Kaksi muutoksen vuosikymmentä -juhlaseminaari Suomen, Puolustusvoimien ja Reserviläisliiton muutos viimeisen kahden vuosikymmenen aikana YYA Suomesta EU Suomeen Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja,

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS

RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS TIIVISTELMÄ Reserviläisliiton hallitus esittää liiton sääntöjen muuttamista niin, että nykyisen kahden, vuosittaisen liittokokouksen järjestelmästä siirrytään yhden kokoukseen järjestelmään, jossa liiton

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. XXVII PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.-19.5.2007 PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 :N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Hietalahdenranta 13 3. krs. 00180 Helsinki www.skml.fi kutsu Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) jonna.aakkula@skml.fi Hyvä vuosikokousedustaja, Suomen Kirkkomusiikkiliitto

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

VUOSIKOKOUKSEN TYÖ- JA VAALIJÄRJESTYS

VUOSIKOKOUKSEN TYÖ- JA VAALIJÄRJESTYS VUOSIKOKOUKSEN TYÖ- JA VAALIJÄRJESTYS 8.8.2014 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen hyväksymä SUOMEN KOTISEUTULIITON VUOSIKOKOUKSEN TYÖ- JA VAALIJÄRJESTYS Huom! 1) 1 Vuosikokouksissa noudatetaan yhdistyslakia,

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta 2015 11.-12.4. Liiton vuosikokous, seppeleenlasku, tervehdysten vastaanotto Helsingissä

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT!

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! :n ensimmäinen kevätkokous pidetään 5.4.2009 klo 12 Kankaanpään Seurakuntakeskuksessa osoitteessa Keskuskatu 44 (ajo-ohje liitteenä). Ilmoittautuminen ja valtakirjojen

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Aika: Valtakirjojen tarkistus alkaen. Kokous alkaa kello Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola.

Aika: Valtakirjojen tarkistus alkaen. Kokous alkaa kello Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. Suomen Judoliitto ry Sääntömääräinen syyskokous 2015 Aika: 28.11.2015. Valtakirjojen tarkistus 12.30 alkaen. Kokous alkaa kello 13.00. Paikka: Sokos-Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistys, ruotsiksi Piratpartiets

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen syyskokous KUTSU

Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen syyskokous KUTSU Suomen Taekwondoliiton sääntömääräinen syyskokous KUTSU Aika: Sunnuntai 27.11.2016 klo 12.15 Paikka: Valion auditorio, Rieskalähteentie 70, 20300 Turku Valtakirjojen tarkastus: klo 12.00-12.15. ESITYSLISTA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN 2013 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: keskiviikko 9.10. 2013 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen Paroni kabinetti. Kokouskahvit

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta 2015 11.-12.4. Liiton vuosikokous, seppeleenlasku, tervehdysten vastaanotto Helsingissä

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö

Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 ALUEJAOSTOJEN OHJESÄÄNTÖ Käsitelty AVK:ssa 25.4.2008 Käsitelty ja hyväksytty SRL:n hallituksessa 16.11.2008 Käsitelty ja hyväksytty Keski-Suomen aluejaoston hallituksessa

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot