KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Dizzy Maskindisk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Dizzy Maskindisk"

Transkriptio

1 Dizzy Maskindisk Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Dizzy Maskindisk KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä Tuotetunniste Kauppanimi Dizzy Maskindisk Tuotekoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Toiminto Koneastianpesuaine, jauhe. Aineen/seoksen käyttö Relevantit tunnistetut käyttötavat Ei-suositeltavat käyttötavat 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja Yrityksen nimi Toimiston osoite Koneastianpesuaine SU22 Ammattikäyttö PC35 Pesu- ja puhdistusaineet (mukaan lukien liuotinpohjaiset tuotteet) PROC2 Käyttö suljetussa, jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista. ERC8A Jalostuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö avoimissa järjestelmissä. Ohjeita erikoiskäyttöä vastaan ei ole yksilöity. Diskteknik Finland Oy Tuulilasintie 24 G Postiosoite Box 79 Postinumero FI Paikkakunta Helsinki Maa Finland Puh: +358 (0) S-posti Verkkosivu Y-tunnus Hätäpuhelinnumero Hätänumero Myrkytystietokeskus:(09) / (09) 4711 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti 2.2. Merkinnät Vaaratunnus Xi; R41

2 Dizzy Maskindisk Sivu 2 / 11 R-lausekkeet S-lausekkeet 2.3. Muut vaarat Vaaran kuvaus Terveysvaikutus Ympäristövaikutus Muut vaarat R41 Vakavan silmävaurion vaara. S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin. S39 Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ei palo- tai räjähdysvaarallinen tuote. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Kts. myös kohta 11, jossa on lisätietoja terveyshaitoista. Tuote katsotaan ympäristölle vaarattomaksi. Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset n nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Natriumkarbonaatti CAS-numero: EY-numero: Natriumkarbonaattiperoksihydraatti CAS-numero: EY-numero: Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319; O; R8 Xn R22,R41 Acute tox. 4; H302; Eye Dam. 1; H318; Skin Irrit. 2; H319; > 30 % 5-15 % Natriumsilikaatti CAS-numero: EY-numero: Xi; R36/37/38 Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE3; H335; < 5 % Alaniini, N,N-bis(karboksimetyyli)-, trinatriumsuola CAS-numero: EY-numero: Polyglykolieetteri CAS-numero: EY-numero: - Rekisteröintinumero: - (polymeeri) Subtilisiini CAS-numero: EY-numero: Met. Corr. 1; H290; < 5 % Xn; R22 Acute tox. 4; H302; Xn; R37/38,R41,R42 Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; Resp. Sens. 1; H334; STOT SE3; H335; < 5 % < 0,1 % Amylaasi, α- CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: R42 Resp. Sens. 1; H334; < 0,1 % Sarakkeiden otsikot CAS-numero = Chemical Abstracts Service; EY (Einecs- tai Elincs-numero) =

3 Dizzy Maskindisk Sivu 3 / 11 HH/HF/HE Huomautuksia aineosista European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; aineen nimi = aineluettelossa määritetty nimi (aineet, jotka eivät sisälly aineluetteloon, on käännettävä mahdollisuuksien mukaan). Pitoisuudet ilmoitettu arvoina: %, %paino/paino, %til./paino, %til./til., mg/m3, ppb, ppm, paino-%, tilavuus-% T+ = erittäin myrkyllinen, T = myrkyllinen, C = syövyttävä, Xn = haitallinen, Xi = ärsyttävä, E = räjähtävä, O = hapettava, F+ = erittäin helposti syttyvä, F = helposti syttyvä, N = ymparistölle vaarallinen Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Raitis ilma ja lepo. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen Ensiapuhenkilökunnalle suositellut suojaimet Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Huutele välittömästi runsaalla vedellä, tarvittaessa 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit ja avaa silmät aivan auki. Veden lämpötilan tulisi olla välillä 20-30ºC. Lääkäriin. Juo pari lasillista vettä tai maitoa. EI SAA OKSENNUTTAA! Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos kemikaalia on nielty suurehko määrä. Ei vaadittavia tietoja. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja terveydenhoitohenkilökunnalle Käsittely oireiden mukaisesti. 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen) KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet Soveltumattomat sammutusvälineet - Palon sammuttamiseen on käytettävä vaahtoa, hiilihappoa, jauhetta tai vesisumua. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo- ja räjähdysvaarat Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palontorjuntatoimenpiteet Ei erityistä palontorjuntamenetelmää. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset varotoimet Muu kuin pelastushenkilökunta Henkilökohtaiset varotoimet Pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Suuria määriä ei saa päästää viemäriin. Otettava yhteys paikallisiin viranomaisiin vuodoista viemäriin/vesistöön Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

4 Dizzy Maskindisk Sivu 4 / 11 Puhdistusmenetelmät Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. Puhdistaminen Pienempi määrä ulosvalunutta ainetta voidaan huuhdella pois runsaalla vedellä. Lakaise ulosvalunut aine ja hävitä se noudattaen paikallisia määräyksiä. Suurten määrien ollessa kysymyksessä on aina otettava yhteys paikalliseen palokuntaan. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet: Katso myös kohtaa 8 tässä lehdessä. Jätteiden käsittelymenetelmät: Katso myös kohtaa 13 tässä lehdessä. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Varottava pölyn hengittämistä. Lue ja seuraa valmistajan ohjeita! Suojaavat toimenpiteet Palontorjuntatoimenpiteet 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonvalolta. 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat Tämän tuotteen tunnistettu käyttö kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot n nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi Subtilisiini CAS-numero: EY-numero: raja-arvoista DNEL / PNEC Yhteenveto riskienhallintatoimista, ihminen Yhteenveto riskinhallintatoimenpiteistä, ympäristö 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen estäminen Oltava mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmien huuhteluun. Turvamerkinnät Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Käsien suojaus Käsien suojaus Hengityssuojainta ei vaadita. Käsineitä suositellaan pitkäaikaisessa käytössä. Suojakäsineet: Neopreeni, nitriili, polyetyleeni tai PVC.

5 Dizzy Maskindisk Sivu 5 / 11 Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Suojalasit tai kasvonsuojain. Ihonsuojaus Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta Ympäristöaltistumisen torjuminen Ei ole. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Jauhe. Väri Valkoinen. Haju Mieto tuoksu. Huomautuksia, hajukynnys ph (vesiliuos) Arvo: ~ 10,5 Huomautuksia, sulamis- tai jäätymispiste Huomautuksia, kiehumispiste ja - alue Huomautuksia, Leimahduspiste Huomautuksia, Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Huomautuksia, Räjähdysraja Huomautuksia, höyrynpaine Huomautuksia, Höyryn tiheys Suhteellinen tiheys Liukenevuuden kuvaus Huomautuksia, Jakaantumiskerroin: n-oktanoli / vesi Huomautuksia, Itsesyttyvyys Huomautuksia, hajoamislämpötila Huomautuksia, viskositeetti Hapettavuus Ei räjähtävä tuote. Arvo: ~ 0,9 kg/dm³ Vesiliukoinen. Ei täytä hapetuksen kriteereitä. 9.2 Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet Huomautuksia Ei sisällytetty. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus Tähän tuotteeseen ei liity mitään tunnettuja reaktiivisuusvaaroja Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit

6 Dizzy Maskindisk Sivu 6 / Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Vaarallisia hajoamistuotteita ei annettu. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista n myrkyllisyystiedot Natriumkarbonaatti Arvo: = 2800 mg/kg Viite: OECD 423 Välitön myrkyllisyys Silmä: Erittäin ärsyttävä. Natriumkarbonaattiperoksihydraatti Arvo: 1034 mg/kg LD50 ihon läpi Arvo: > 2000 mg/kg Koe-eläinlajit: Kaniini Viite: OECD TG 402 Välitön myrkyllisyys Hengitystiet: Pöly voi ärsyttää hengitystiehyitä ja keuhkoja. Iho: Ei ärsyttävä. Silmä: Vakavan silmävaurion vaara. Natriumsilikaatti Arvo: 3400 mg/kg LD50 ihon läpi Arvo: > 5000 mg/kg LC50 hengitys Arvo: > 2,06 g/m3 Välitön myrkyllisyys Hengitystiet: Ärsyttää hengityselimiä. Iho: Ärsyttää ihoa. Silmä: Pöly silmissä ärsyttää. Alaniini, N,N-bis(karboksimetyyli)-,trinatriumsuola Arvo: > 4000 mg/kg Huomautuksia: 92/69/EEG, B.1 LD50 ihon läpi Arvo: > 4000 mg/kg Viite: OECD 402 Välitön myrkyllisyys Iho: Ei ärsyttävä. Silmä: Ei ärsyttävä. Polyglykolieetteri Arvo: mg/kg Välitön myrkyllisyys Iho: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404) Silmä: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 405) Subtilisiini Arvo: > 2000 mg/kg Välitön myrkyllisyys Hengitystiet: Voi ärsyttää hengitystiehyitä ja keuhkoja. Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. Iho: Jonkin verran ärsyttävä. Silmä: Vaurioittaa vakavasti silmiä. Nieleminen: Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltynä.

7 Dizzy Maskindisk Sivu 7 / 11 Amylaasi, α- Arvo: > 2000 mg/kg Muut terveysvaaroja koskevat tiedot Yleistä Toksikologisia tutkimustietoja on vain sisältyvistä vaarallisista aineista, ei valmistetta varten. Mahdolliset välittömät vaikutukset Hengitystiet Pöly arsyttää ilmatiehyitä ja voi aiheuttaa yskimistä ja hengitysvaikeuksia. Ihokosketus Jauhe voi ärsyttää ihoa. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa kuivan ihon. Silmäkosketus Silmissä pöly aiheuttaa pysyvien silmavaurioiden vaaran. Nieleminen Saattaa aiheuttaa suun ja nielun ärsytystä. Pahoinvointi, oksennus. Aspiraatiovaara Ei tunnettu. Viivästyneet vaikutukset Herkistyminen Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen Syöpävaarallisuus Kroonisia tai akuutteja terveysriskejä ei tunneta. Mutageenisuus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Sukusolujen perimää vaurioittavat ominaisuudet Lisääntymismyrkyllisyys Kroonisia tai akuutteja terveysriskejä ei tunneta. Kroonisia tai akuutteja terveysriskejä ei tunneta. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Ekotoksisuus n myrkyllisyystiedot Natriumkarbonaatti PBT-arvioinnin tulokset Ekotoksikologisia tutkimustietoja on vain sisältyvistä vaarallisista aineista, ei valmistetta varten. Ei luokiteltu ympäristölle haitalliseksi. Tuote ei sisällä fosfaattia. Arvo: = 300 mg/l Laji: Lepomis macrochirus Kesto: 96 h Arvo: = 265 mg/l Kesto: 48 h Natriumkarbonaattiperoksihydraatti Arvo: 70,7 mg/l Laji: Pimephales promelas Kesto: 96 h. Arvo: 4,9 mg/l Laji: Daphnia pulex Kesto: 48 h. Tätä ainetta ei luokitella PBT- tai vpvb-aineeksi. Natriumsilikaatti Arvo: 1108 mg/l Laji: Brachydanio rerio Kesto: 96 h. Arvo: 1700 mg/l

8 Dizzy Maskindisk Sivu 8 / 11 Akuutti vesistövaikutus, levät Kuvaus aineosan pysyvyydestä ja hajoavuudesta Biokertyvyys Laji: Daphnia magna Kesto: 48 h. Alaniini, N,N-bis(karboksimetyyli)-,trinatriumsuola Arvo: > 200 mg/l Testimenetelmä: OECD 203 Laji: Brachydanio rerio Kesto: 96 h Viite: LC50 Arvo: > 200 mg/l Testimenetelmä: OECD Guideline 202 Laji: Daphnia magna Kesto: 48 h Viite: LC50 Polyglykolieetteri Arvo: > 100 mg/l Laji: Brachydanio rerio Kesto: 96 h. Viite: OECD Guideline 203 Arvo: > 100 mg/l Laji: Scenedesmus subspicatus Kesto: 72 h. Arvo: > 100 mg/l Laji: Daphnia magna Kesto: 48 h > 60 % BOD ThOD:sta (28 d) (OECD Guideline 301 F). Kertyminen: ei uskota bioakkumuloituvan. Subtilisiini Arvo: > 100 mg/l Kesto: 96 h. Akuutti vesistövaikutus, levät Arvo: > 100 mg/l Testimenetelmä: IC50 Kesto: 72 h. Arvo: > 100 mg/l Kesto: 48 h. Liikkuvuus, kuvaus Ei vaadittavia tietoja. Liikkuvuus, kuvaus Liikkuvuus, kuvaus: Ei vaadittavia tietoja. Pysyvyys ja hajoavuus Tuote ei ole biohajoava. Biokertyvyys Tuote ei sisällä aineita, joiden uskotaan olevan bioakkumuloituvia. Amylaasi, α- Arvo: 58,3-326,7 mg/l Kesto: 96 h. LCLo Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyys 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Arvo: 31,7-457 mg/l Kesto: 48 h. Tuote on biohajoava. Kertyminen: ei uskota bioakkumuloituvan.

9 Dizzy Maskindisk Sivu 9 / 11 Pysyvyys ja hajoavuus Valmisteen sisältämä pintaaktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali Kertyminen: ei uskota bioakkumuloituvan Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Ei sisällytetty PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita Muut haitalliset vaikutukset Muita haittavaikutuksia / huomautuksia Ympäristötiedot, yhteenveto Tuotteella on ympäristömerkki " Bra Miljöval". Lupanro: KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Määritä asianmukaiset hävittämismenetelmät Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Pakkaus luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Eurooppalainen jätekoodi (EWC) KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero Kommentti 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Huomautus Kerätään uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kyllä Ei EWC: pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Tyhjät pakkaukset voidaan puhdistaa ja kierrättää tai polttaa. Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta. Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta Kuljetuksen vaaraluokka Huomautus Ei relevantti Pakkausryhmä Huomautus Ei relevantti Ympäristövaarat Huomautus Tuote on arvioitu ja luokitus on "Ei haitallinen ympäristölle" Erityiset varotoimet käyttäjälle Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Muita soveltuvia tietoja. Muita soveltuvia tietoja. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja

10 Dizzy Maskindisk Sivu 10 / 11 ympäristösäännökset tai -lainsäädännöt ETA-direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista. Valmisteen sisältämä pinta-aktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä. Lainsäädäntö ja säädökset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen. 807/2001 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä, myöhempine muutoksineen1129/2001 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta. Huomautuksia 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Ei Kemikaaliturvallisuusraportti vaaditaan Seoksen altistumisskenaariot Sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:648/2004 pesuaineista: 5-15%: happipohjaiset valkaisuaineet, < 5%: ionittomat pinta-aktiiviset aineet, polykarboksylaatit, entsyymit (subtilisiini, amylaasi, alfa-). Ei Ei KOHTA 16: Toimittajan huomautuksia Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3). Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (osat 2 ja 3). Käytetyt lyhenteet Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen Tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat niihin tietoihin, jotka ovat olleet käytettävissämme laadintapäiväyksenä ja ne on annettu sillä edellytyksellä, että tuotetta käytetään normaalioloissa ja sopusoinnussa pakkauksessa tai relevantissa teknisessä kirjallisuudessa määriteltyjen käyttötapojen mukaisesti. Tuotteen muu käyttö, mahd. yhdessä muiden tuotteiden tai prosessien kanssa, tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R36 Ärsyttää silmiä. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H315 Ärsyttää ihoa. H290 Voi syövyttää metalleja. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H302 Haitallista nieltynä. PBT - Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen vpvb - Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyv Käyttöturvallisuustiedote mukaan Komission asetus (EU) N:o 453/2010 liite I.

11 Dizzy Maskindisk Sivu 11 / 11 luomisessa käytetyt lähteet Muutokset edelliseen versioon (lisäykset, poistot tai tarkistukset) Vastuussa käyttöturvallisuustiedotteesta Laatija Versio 1 Uusi painos mukaisesti komission asetuksen (EY) 453/2010 koskevat käyttöturvallisuustiedotteet (SDS). Diskteknik Finland Oy Kelly Chau Phan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/24/2014 1:58:49 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aspen 4t

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aspen 4t Aspen 4 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aspen 4 Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/23/2015 2:48:52 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 5/7/2015 10:18:08 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi LAMPPUÖLJY

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD SLIPGUARD Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO Sivu 1 (7) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot