X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*: Edellinen päiväys*:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*: 23.11.1998 Edellinen päiväys*: 29.07.1998"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi* Finikor 3 spray Valmisteen tunnuskoodi 1.2 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot* Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja* Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunta Katuosoite# Lintukorpi 10 Postinumero ja -toimipaikka# Espoo Postilokero# Postinumero ja -toimipaikka* Puhelin* Telefax LY-tunnus* Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite# HYKS Myrkytystietokeskus Stenbäckinkatu 11, Helsinki Hätänumero# , Myrkytystietokeskus (24 h) Ulkomaisen valmistajan tiedot 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Kuvaus# Finikor 3 on musta ruosteenestoaine, joka muodostaa sitkeähkön, sileän ja kulutusta kestävän suojakalvon. Alustasuoja soveltuu erittäin hyvin autonalustan ruosteenestokäsittelyyn estäen suolojen ja lipeän haitalliset vaikutukset. 2.2 Vaaraa aiheuttavat aineosat# CAS-numero tai muu koodi# Aineosan nimi# Pitoisuus# Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta# Teollisuusbensiini, raskas vetykäsitelty X n,anm 4; R Teollisuusbensiini, rikitön, raskas 1 5 Xn, N, R10-51/ Ksyleeni, isomeerien seos 1 5 Xn; R10-20/ Mikrovaha TLV EL; Kalsiumkarbonaatti Ruotsi HTP EL; Bitumi Ruotsi HTP EL; Ponnekaasu: Butaani F+; R Ponnekaasu: Propaani 5 10 F+; R12 Selitys: T+=Erittäin myrkyllinen, T=Myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=Haitallinen, Xi=Ärsyttävä, EL=Ei luokiteltava, E=Räjähtävä, O=Hapettava, F+=Helposti syttyvä, F=Helposti syttyvä, N=Ympäristölle vaarallinen Muta.=Perimää vaurioittava, Herk.=Herkistävä, Carc.=Syöpää aiheuttava, Repr=Lisääntymiselle vaarallinen Tiedot aineosista HTP = Hygieeninen raja-arvo. TLV = Threshold Limit Values (USA) Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen Muut tiedot 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ. PITKÄAIKAINEN ALTISTUMINEN HENGITYSTEITSE VOI OLLA TERVEYDELLE HAITALLISTA. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet# 4.2 Hengitys# Raitista ilmaa ja lepoa. 4.3 Iho# Riisu saastuneet vaatteet. Pese iho vedellä ja saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin# Huuhtele heti runsaalla vedellä noin 15 min. Pidä silmät avoimina. Jos on oireita, ota yhteys lääkäriin. 4.5 Nieleminen# 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Sivu 1

2 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet* Sammutetaan jauheella, hiilidioksidilla tai vaahdolla. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Painepakkaus: Ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai yli +50 o C asteen lämpötilalle. Aerosolipakkaus saattaa räjähtää tulipalon yhteydessä. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten 5.5 Muita ohjeita Tulelle alttiiksi jääneet säilytysastiat tulee siirtää pois ja/tai jäähdyttää vedellä. 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi# 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi# Estä pääsy viemäriin. 6.3 Puhdistusohjeet* Imeytetään inerttiin imevään aineeseen esim. Vermikuliittiin. 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely# Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Painepakkausta ei saa altistaa yli +50 o C asteen lämpötiloille. Koskee myös tyhjää pakkausta. 7.2 Varastointi# Varastoidaan annetussa lämpötilassa. Säilytetään viileässä, kuivassa paikassa ja suljetussa astiassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi# 8.2 Raja-arvot työpaikan ilmassa HTP-arvot: Nimi: CAS-nro: HTP-arvo Teollisuusbensiini, raskas, vetykäsitelty mg/m 3, KT, Ruotsi HTP Ponnekaasu: Butaani ppm Ponnekaasu: Propaani ppm Kalsiumkarbonaatti mg/m 3, Ruotsi HTP Microvaha mg/m 3 Bitumi mg/m 3 Ksyleeni, isomeerien seos ppm, Teollisuusbensiini, rikitön, raskas ppm Muut raja-arvotiedot 8.3 Henkilökohtaiset suojaimet# Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta Hengityksensuojaus Orgaaninen liuotinhöyry- ja hiukkassuojain (FFA2P2) Käsiensuojaus Tarvittaessa käytettä suojakäsineitä. Mieluiten polyvinyylialkoholikumikäsineitä (PVA) Silmiensuojaus Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä silmäsuojainta Ihonsuojaus Tarvittaessa suojavaatteet. Sivu 2

3 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto: Väri: Haju: Liukoisuus: Aerosoli Musta Liuotinaine Orgaaniset liuotinaineet Sulamispiste: Kiehumispiste: Tiheys: Leimahduspiste: < 0 C (gas) Räjähdysrajat, %-%: 0,60 8,00 ph laimentamaton: Vesiliukoisuus: < 0,1 % Syttymislämpötila: > 200 C 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Pysyvä normaalissa käytössä Vältettävät materiaalit Ei erityisiä vaaroja Haitalliset hajoamistuotteet# 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys# Välitön myrkyllisyys nieltynä: LD 50 (rotta) > 2000 mg/kg Myrkyllisyys ihon kautta: LD 50 (kani) > 2000 mg/kg Myrkyllisyys hengitettynä: LC 50 (rotta) > 5000 mg/m 3 / 4 h 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys# 11.3 Herkistyminen# 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikainen myrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin# Hengitysaltistus: Voi aiheuttaa huimausta, väsymystä, päänsärkyä ja pahoinvointia. Suurempi altistuminen saattaa heikentää reaktiokykyä, aiheuttaa pyörtyilemistä ja tajuttomuutta. Ihokosketus: Vaikuttaa rasvaa poistavasti, joka saattaa aiheuttaa ihon halkeilua ja punerrusta sekä pidempiaikaisessa kosketuksessa ihottumaa (ei allerginen). Roiskeet silmiin: Aiheuttaa kovaa kirvelyä ja saattaa aiheuttaa ärsytystä. Nieleminen: Vähemmän todennäköistä johtuen pakkauksesta Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Pysyvyys ympäristössä# Biologinen hajoavuus Helposti hajoava: Hajoaa suhteellisen nopeasti luonnollisten micro-organismien vaikutuksesta. Hajoaminen: Biologisesti helposti hajoava (arvio). Tuote haihtuu nopeasti maan ja veden pinnalta. Ilmakehässä tapahtuu fotokemiallinen hajoaminen. Teollisuusbensiini, rikitön, raskas: Helposti hajoava: Luonnolliset mikro-organismit hajottavat tuotteen suhteellisen nopeasti. Hajoaminen: Tuotteen todetaan olevan biologisesti helposti hajoava (75 % hajoaminen, mitattuna hapenkulutuksena, 28 päivän testi). Tuote haihtuu nopeasti veden- ja maanpinnalta. Suurempien määrien päästessä maahan on riski pohjavesien saastumisesta olemassa. Sivu 3

4 Kemiallinen hajoavuus 12.2 Kertyvyys eliöihin# Biokerääntyminen on mahdollista. Bioakkumulaatio: Log Pow = 2-7, joka viittaa tiettyyn bioakkumulointikykyyn (luvut arvioituja). Teollisuusbensiini, rikitön, raskas: Bioakkumuloitavissa vesistöissä. Bioakkumulaatio: Bioakkumulaation todetaan olevan mahdollinen (log Pow 2-7, arvio) Kulkeutuminen ympäristössä# Maahan tapahtuvat suuremmat päästöt saattavat tunkeutua maa-aineksen läpi pohjaveteen. Raskaammat hiilivedyt (log Pow > 3) voidaan imeyttää maa-ainekseen Myrkyllisyys eliöille# Myrkyllisyys vesieliöille Alhainen myrkyllisyys vesiorganismeille: Saatavilla olevat ympäristövaikutustiedot viittaavat ainoastaan suurempien paikallisten päästöjen aiheuttavan riskin vesiorganismien myrkytykselle. Akvaattinen myrkyllisyys: LC 50 kala, levä, Daphnia: > 100 mg/l. Teollisuusbensiini, rikitön, raskas: Myrkyllisyys vesiorganismeille: Saattaa jo alhaisina pitoisuuksina ja lyhytaikaisina altistumisina aiheuttaa useiden kalalajien tai muiden vesiorganismien korkean kuolleisuuden tai myrkytyksiä. Akvaattinen Myrkyllisyys: LC 50 vesiorganismeille sijainnee välillä mg/l Myrkyllisyys muille eliöille 12.5 Muut tiedot 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Jätteiden käsittelytapa: Hävitetään paikallisten määräysten mukaan. Ongelmajätteen luokka: (EAK) Sivu 4

5 14. KULJETUSTIEDOT Yleistä: PROPER SHIPPING NAME CEFIC-kortti: ADR (tie): Tavaran kuvaus: 1950 Painepakkaus 2, 5F ADR. AEROSOLS TEC(R)-20G26-2 ADR (tie) YK-numero: 1950 Luokka: 2 Ainenumero 5F Varoituslipuke 3 Reuna-nro 2201(5) RID (rautatie) YK-numero: 1950 Luokka: 2 Etiketti 3 IMDG (meri) YK-numero: 1950 Luokka: 2.1 Sivu 2102 Marine Pollutant No EmS 2-13 MFAG 620 IATA (ilma) YK-numero: 1950 Luokka: 2.1 Etiketti Flammable gas Pakkausryhmä II 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja# Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F+ Erittäin helposti syttyvä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sisältää: Teollisuusbensiini, raskas, vetykäsitelty, Teollisuusbensiini, rikitön, raskas, Ponnekaasu: Butaani, Ponnekaasu: Propaani R-lausekkeet R 12 Erittäin helposti syttyvä S-lausekkeet S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S 9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S 16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty S 23. Vältettävä sumun hengittämistä. S 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset Sivu 5

6 16. MUUT TIEDOT 16.1 Käyttötarkoitus* Sanallisesti ilmoitettuna* Käyttötarkoituskoodi# TOL1: G 502 KT1: 8 TOL2: KT2: TOL3: KT3: TOL4: KT4: 16.2 Käyttöohjeet 16.3 Muut tiedot Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 o C asteen lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa Lisätietoja antaa 16.5 Tietolähteet, joita on käytetty ilmoituksen laadinnassa Valmistajan käyttöturvallisuustiedote. Perustelu tietojen luottamuksellisuudelle: Päiväys Allekirjoitus Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunta Pentti Harjula Sivu 6

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi*

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Golf Coat Cleaning Päiväys: 16.3.2005 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus Päiväys: 7.9.2005 Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 1/4 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

2.2.2 Aineosan nimi# 2.2.3 Pitoisuus# etyylialkoholi. > 80 % pain. synteettinen muovi. < 20 % pain.

2.2.2 Aineosan nimi# 2.2.3 Pitoisuus# etyylialkoholi. > 80 % pain. synteettinen muovi. < 20 % pain. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2005 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot*

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 16.06.2006 Edellinen päiväys: 27.05.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.11.2005 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: G3300A,

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 9.9.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 7.6.2006 Edellinen päiväys: 12.05.2005 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot