X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*: Edellinen päiväys*:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*: 19.11.1998 Edellinen päiväys*: 28.07.1998"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi* Finikor 3 Valmisteen tunnuskoodi 1.2 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot* Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja* Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunta Katuosoite# Lintukorpi 10 Postinumero ja -toimipaikka# Espoo Postilokero# Postinumero ja -toimipaikka* Puhelin* Telefax LY-tunnus* Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite# HYKS Myrkytystietokeskus Stenbäckinkatu 11, Helsinki Hätänumero# , Myrkytystietokeskus (24 h) Ulkomaisen valmistajan tiedot 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Kuvaus# Finikor 3 on musta ruosteenestoaine, joka muodostaa sitkeähkön, sileän ja kulutusta kestävän suojakalvon. Alustasuoja soveltuu erittäin hyvin autonalustan ruosteenestokäsittelyyn estäen suolojen ja lipeän haitalliset vaikutukset. 2.2 Vaaraa aiheuttavat aineosat# CAS-numero tai muu koodi# Aineosan nimi# Pitoisuus# Teollisuusbensiini, raskas vetykäsitelty % Xn, R Teollisuusbensiini, rikitön, raskas 5 10 % Xn,N; R10-51/ Ksyleeni, isomeerien seos 1-5 % Xn; R10-20/ Mikrovaha HTP EL; Kalsiumkarbonaatti HTP EL; Bitumi HTP EL; Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta# Selitys: T+=Erittäin myrkyllinen, T=Myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=Haitallinen, Xi=Ärsyttävä, EL=Ei luokiteltava, E=Räjähtävä, O=Hapettava, F+=Helposti syttyvä, F=Helposti syttyvä, N=Ympäristölle vaarallinen Muta.=Perimää vaurioittava, Herk.=Herkistävä, Carc.=Syöpää aiheuttava, Repr=Lisääntymiselle vaarallinen Tiedot aineosista HTP=Hygieeninen raja-arvo Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen Muut tiedot 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS SYTTYVÄ. KUIVATTAA IHOA. PITKÄAIKAINEN ALTISTUMINEN HENGITYSTEITSE JA NIELEMINEN VOIVAT OLLA HAITALLISIA TERVEYDELLE. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet# 4.2 Hengitys# Raitista ilmaa ja lepoa. 4.3 Iho# Riisu saastuneet vaatteet. Iho pestään vedellä ja saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin# Huuhtele heti runsaalla vedellä noin 15 min. Pidä silmät avoimina. Jos on oireita, ota yhteys lääkäriin. Sivu 1

2 4.5 Nieleminen# Ei saa oksennuttaa! Juo heti 1-2 rkl kermaa tai ruokaöljyä. Lepoa. Ota heti yhteys lääkäriin. Hakeuduttava sairaalaan mikäli ilmenee oksentelemista tai 5-6 tunnin kuluessa voimakasta yskimistä. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet* Sammutetaan jauheella, hiilidioksidilla tai vaahdolla. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Palava tuote. Lämmetessä muodostuu palavia höyryjä jotka voivat yhdessä ilman kanssa muodostaa räjähtävän seoksen. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten 5.5 Muita ohjeita Tulelle alttiiksi jääneet säilytysastiat tulee siirtää pois ja/tai jäähdyttää vedellä. 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi# 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi# Estä pääsy viemäriin. 6.3 Puhdistusohjeet* Imeytetään inerttiin imevään aineeseen esim. Vermikuliittiin. 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely# Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. 7.2 Varastointi# Varastoidaan annetussa lämpötilassa. Säilytetään viileässä, kuivassa paikassa ja suljetussa astiassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi# 8.2 Raja-arvot työpaikan ilmassa HTP-arvot: Nimi: CAS-nro: HTP-arvo Teollisuusbensiini, rikitön, raskas ppm Bitumi mg/m 3, Ruotsi HTP Microvaha mg/m 3, Englanti HTP Kalsiumkarbonaatti mg/m 3, Ruotsi HTP Teollisuusbensiini, raskas vetykäsitelty mg/m 3 Ksyleeni, isomeerien seos ppm Muut raja-arvotiedot 8.3 Henkilökohtaiset suojaimet# Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. KONEELLISTA ILMANVAIHTOA ja PAIKALLISPOISTOA voidaan tarvita Hengityksensuojaus Orgaaninen liuotinhöyry- ja hiukkassuojain (FFA2P2) Käsiensuojaus Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettä suojakäsineitä. Mieluiten polyvinyylikumialkoholikäsineitä (PVA). Sivu 2

3 8.3.4 Silmiensuojaus Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä silmäsuojainta Ihonsuojaus Tarvittaessa suojavaatteet. Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, tulee käyttää suojavaatteita. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto: Väri: Haju: Liukoisuus: Neste Musta Alifaattinen liuotinaine Orgaaniset liuotinaineet Sulamispiste: Kiehumispiste: C Tiheys: n. 970 kg/m 3 Leimahduspiste: > 30 C Räjähdysrajat, %-%: 0,60 8,00 ph laimentamaton: Vesiliukoisuus: < 0,1 % Syttymislämpötila: > 200 C Kuiva-ainepitoisuus: n.55 tilavuus-% 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Pysyvä normaalissa käytössä Vältettävät materiaalit Ei erityisiä vaaroja Haitalliset hajoamistuotteet# 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys# Välitön myrkyllisyys nieltynä: LD 50 (rotta) > 2000 mg/kg Myrkyllisyys ihon kautta: LD 50 (kani) > 2000 mg/kg Myrkyllisyys hengitettynä: LC 50 (rotta) > 5000 mg/m 3 / 4 h 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys# 11.3 Herkistyminen# 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikainen myrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin# Hengitysaltistus: Voi aiheuttaa huimausta, väsymystä, päänsärkyä ja pahoinvointia. Suurempi altistuminen saattaa heikentää reaktiokykyä, aiheuttaa pyörtyilemistä ja tajuttomuutta. Ihokosketus: Vaikuttaa rasvaa poistavasti, joka saattaa aiheuttaa ihon halkeilua ja punerrusta sekä pidempiaikaisessa kosketuksessa ihottumaa (ei allerginen). Roiskeet silmiin: Aiheuttaa kovaa kirvelyä ja saattaa aiheuttaa ärsytystä. Nieleminen: Saattaa aiheuttaa oksentelua ja samanlaista oireilua kuin sisään hengitettäessä. Keuhkotulehdusvaara muutamasta tunnista vuorokauteen mikäli nielemisen tai oksentamisen yhteydessä joutunut ilmateihin. Jo muutama ml saattaa aiheuttaa keuhkotulehduksen Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Sivu 3

4 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Pysyvyys ympäristössä# Biologinen hajoavuus Helposti hajoava: Hajoaa suhteellisen nopeasti luonnollisten mikro-organismien vaikutuksesta. Hajoaminen: Biologisesti helposti hajoava (arvio). Tuote haihtuu nopeasti maan ja veden pinnalta. Ilmakehässä tapahtuu fotokemiallinen hajoaminen. Teollisuusbensiini, rikitön, raskas: Helposti hajoava: Luonnolliset mikro-organismit hajottavat tuotteen suhteellisen nopeasti. Hajoaminen: Tuotteen todetaan olevan biologisesti helposti hajoava (75 % hajoaminen, mitattuna hapenkulutuksena, 28 päivän testi). Tuote haihtuu nopeasti veden- ja maanpinnalta. Suurempien määrien päästessä maahan on riski pohjavesien saastumisesta olemassa Kemiallinen hajoavuus 12.2 Kertyvyys eliöihin# Biokerääntyminen on mahdollista. Bioakkumulaatio: Log Pow = 2-7, joka viittaa tiettyyn bioakkumulointikykyyn (luvut arvioituja). Nafta (petroll), rikki poistettu vedyn avulla, raskas: Bioakkumuloitavissa vesistöissä. Bioakkumulaatio: Bioakkumulaation todetaan olevan mahdollinen (log Pow 2-7, arvio) Kulkeutuminen ympäristössä# Maahan tapahtuvat suuremmat päästöt saattavat tunkeutua maa-aineksen läpi pohjaveteen. Raskaammat hiilivedyt (log Pow > 3) voidaan imeyttää maa-ainekseen Myrkyllisyys eliöille# Myrkyllisyys vesieliöille Alhainen myrkyllisyys vesiorganismeille: Saatavilla olevat ympäristövaikutustiedot viittaavat ainoastaan suurempien paikallisten päästöjen aiheuttavan riskin vesiorganismien myrkytykselle. Akvaattinen myrkyllisyys: LC 50 kala, levä, Daphnia: > 100 mg/l. Teollisuusbensiini, rikitön, raskas: Myrkyllisyys vesiorganismeille: Saattaa jo alhaisina pitoisuuksina ja lyhytaikaisina altistumisina aiheuttaa useiden kalalajien tai muiden vesiorganismien korkean kuolleisuuden tai myrkytyksiä. Akvaattinen Myrkyllisyys: LC 50 vesiorganismeille sijainnee välillä mg/l Myrkyllisyys muille eliöille 12.5 Muut tiedot 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Jätteiden käsittelytapa: Hävitetään paikallisten määräysten mukaan. Ongelmajätteen luokka: (EAK) Sivu 4

5 14. KULJETUSTIEDOT Yleistä: PROPER SHIPPING NAME CEFIC-kortti: ADR (tie): Tavaran kuvaus: 1993 Tulenarka neste, n.o.s. (lakkabensiini) 3,31 (c) ADR. FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (containing white spirit) TEC(R)-30G35 ADR (tie) YK-numero: 1993 Luokka: 3 Ainenumero 31(c) Varoituslipuke 3 Reuna-nro 2301E RID (rautatie) YK-numero: 1993 Luokka: 3 Etiketti 3 IMDG (meri) YK-numero: 1993 Luokka: 3.3 Sivu 3345 Etiketti 3 Pakkausryhmä III Marine Pollutant No EmS 3-07 MFAG 310 IATA (ilma) YK-numero: 1993 Luokka: 3 Etiketti 3 Pakkausryhmä III 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja# Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sisältää: Teollisuusbensiini, raskas, vetykäsitelty, Teollisuusbensiini, rikitön, raskas R-lausekkeet R 10 Syttyvää S-lausekkeet S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S 23. Vältettävä höyryn hengittämistä. S 46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset Sivu 5

6 16. MUUT TIEDOT 16.1 Käyttötarkoitus* Sanallisesti ilmoitettuna* Käyttötarkoituskoodi# TOL1: G 502 KT1: 8 TOL2: KT2: TOL3: KT3: TOL4: KT4: 16.2 Käyttöohjeet 16.3 Muut tiedot 16.4 Lisätietoja antaa 16.5 Tietolähteet, joita on käytetty ilmoituksen laadinnassa Valmistajan käyttöturvallisuustiedote. Perustelu tietojen luottamuksellisuudelle: Päiväys Allekirjoitus Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunta Pentti Harjula Sivu 6

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen

2.2.2 Aineosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero:nimi) Luottamuksellinen X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot* Kauppanimi*

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus Päiväys: 7.9.2005 Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 1/4 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 16.06.2006 Edellinen päiväys: 27.05.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

2.2.2 Aineosan nimi# 2.2.3 Pitoisuus# etyylialkoholi. > 80 % pain. synteettinen muovi. < 20 % pain.

2.2.2 Aineosan nimi# 2.2.3 Pitoisuus# etyylialkoholi. > 80 % pain. synteettinen muovi. < 20 % pain. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2005 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot*

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.11.2005 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 7.6.2006 Edellinen päiväys: 12.05.2005 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 9.9.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: G3300A,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Golf Coat Cleaning Päiväys: 16.3.2005 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot