Sivu: 1 of 13 Päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tulostus: Valvoline Synpower FORKOIL 5W

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu: 1 of 13 Päiväys: 01.09.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tulostus: 13.02.2012 Valvoline Synpower FORKOIL 5W"

Transkriptio

1 Sivu: 1 of 13 Neuvoston asetus (EY) 1907/2006 sellaisena kuin se on. - SDSCLP_FI 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Voiteluöljyt, TOL1: G453, TOL2: C, KT1: Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Ashland Postilokero 8619 NL3009 AP, Rotterdam Alankomaat Tuotetiedot: (Hollanti) Hätnro: / (USA) Maahantuoja: S&N Osakeyhtiö Tulppatie 10-12, PL 11, Helsinki Puh: (09) / fax: (09) Y-tunnus: ; s-posti: Hätänumero: Myrkytystietokeskus: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Haitallinen Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen R20: Terveydelle haitallista hengitettynä. R38: Ärsyttää ihoa. R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 2.2 Merkinnät Merkinnät : EY-direktiivien mukaiset merkinnät (1999/45/EY) Varoitusmerkit : Haitallinen Ympäristölle vaarallinen R-lausekkeet : R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R38 Ärsyttää ihoa. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 1 / 13

2 Sivu: 2 of 13 S-lausekkeet : S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S23 Vältettävä höyryn hengittämistä. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S29/56 Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön Herkistävät aineosat : Sisältää metyylimetakrylaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 2.3 Muut vaarat: Ei ilmoitettu 3. Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat Kemiallinen nimi Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön CAS-Nro. EY-Nro. Rekisteröintinumero Luokitus (67/548/ETY) Xn; R20 Xn; R65 Xi; R38 N; R51/53 Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Pitoisuus [%] >= 70 - < 80 Sinkki-di(2-etyyliheksyyli)ditiofosfaatti Xi; R41 N; R51/53 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411 >= 0,5 - < 1 2,6-di-tertbutyylifenoli N; R51/53 Aquatic Chronic 2; H411 Eye Irrit. 2; H319 >= 0,1 - < 0,5 Metyylimetakrylaatti F; R11 Xi; R37/38 R43 Flam. Liq. 2; H225 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 >= 0,1 - < 0,5 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa / 13

3 Sivu: 3 of Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet : Otettava yhteys lääkäriin. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Hengitettynä : Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistuksen jälkeen. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Hengitysvaikeuksissa annettava happea. Iholle saatuna : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Silmäkosketus : Silmiä huuhdellaan vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy silmien ärsytystä tai ärsytys jatkuu. Poistettava piilolasit. Nieltynä : Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Yhteydenotto lääkäriin mikäli tarpeellista. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : Merkkejä ja oireita altistumisesta tälle materiaalille hengitettäessä, nieltäessä ja/tai materiaalin tunkeutuessa ihon lävitse voivat olla: Ruuansulatushäiriöitä ärsytys (nenä, kurkku, hengitystiet) Yskä keskushermoston lamaantuminen ärsyttävyys vaikutukset muistiin ruokahalun menetys Alentunut verenpaine Hengenahdistus Koordinaation häiriintyminen käsien ja jalkojen kivut Hengitysvaikeuksia munuaisvika maksavika Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion hengitysteissä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: Ei tietoja 3 / 13

4 Sivu: 4 of Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : ABC-jauhe Hiilidioksidi (CO2) Jauhe Vesisumu Soveltumattomat : Halonit sammutusaineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat tulipalossa 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet : Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin. : Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Lisätietoja : Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla. Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijärjestelmiä. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet : Henkilöitä ei saa päästää leviämisalueelle ilmansuojavarusteita, ennen kuin puhdistus on suoritettu. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat : Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. varotoimet 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet : Suuret vuodot pitää koota mekaanisesti (poistaa pumppaamalla) hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Noudata kaikkia asiaankuuluvia liittovaltion, osavaltion ja paikallisia säädöksiä. 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet : Vältettävä aerosolin muodostumista. Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. 4 / 13

5 Sivu: 5 of 13 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. Palo-ja räjähdyssuojaus : Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkäisemiseksi. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Muut tiedot : Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Ei ilmoitettu 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat CAS-Nro. Arvo Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämät ön Valvontaa koskevat muuttujat Päivämäärä Peruste HTP 5 mg/m Öljysumu TWA 5 mg/m Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämät ön Tisleet (maaöljy), liuotinjalostet ut raskaat HTP 5 mg/m Öljysumu HTP 5 mg/m Öljysumu 5 / 13

6 Sivu: 6 of 13 parafiiniset; Perusöljy - täsmentämät ön Metyylimetak rylaatti HTP8h 10 ppm 42 mg/m min 50 ppm 210 mg/m Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Riittävän mekaanisen tuuletuksen (yleinen ja/taipaikallinen poisto) avulla altistus tulee ylläpitää (tunnetuille, epäillyille tai ilmeisille haittavaikutuksille) ylialtistumisen alapuolella. Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksensuojaus : Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen yläpuolella on käytettävä tähän tarkoitukseen hyväksyttyä hengityksensuojainta. Höyrynmuodostuksen esiintyessä on käytettävä hyväksytyllä suodattimella varustettua hengityslaitetta. Käsiensuojaus : Nitriilikumi butyylikumi Silmiensuojaus : Sivusuojilla varustetut suojalasit Ihonsuojaus / Kehon suojaus : Käytettävä sopivaa: Turvakengät Käytä suojaavia käsineitä, esim: : Nitriilikumi butyylikumi Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet : Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. 6 / 13

7 Sivu: 7 of Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto : neste Väri : ruskeankellertävä Haju : luonteenomainen Hajukynnys : tietoja ei ole käytettävissä Leimahduspiste : Nota: ei määritettävissä Haihtumisnopeus : tietoja ei ole käytettävissä Syttymislämpötila : tietoja ei ole käytettävissä Räjähdysraja, alempi : tietoja ei ole käytettävissä Räjähdysraja, ylempi : tietoja ei ole käytettävissä Syttyvyys (kiinteät aineet, : tietoja ei ole käytettävissä kaasut) Hapettavuus : tietoja ei ole käytettävissä Itsesyttymislämpötila : Nota: ei määritettävissä Palavuus : tietoja ei ole käytettävissä Molekyylipaino : tietoja ei ole käytettävissä ph : Nota: ei määritettävissä Jäätymispiste : < -55 C Kiehumispiste : Nota: ei määritetty Sublimoitumispiste : tietoja ei ole käytettävissä Höyrynpaine : tietoja ei ole käytettävissä Tiheys : ca.0,879 g/cm3. (15 C ) Suhteellinen tiheys : ca.0,879 Bulkkitiheys : tietoja ei ole käytettävissä Vesiliukoisuus : sekoittumaton veteen Jakautumiskerroin: n- : tietoja ei ole käytettävissä oktanoli/vesi Liukoisuus muihin liuottimiin : tietoja ei ole käytettävissä Viskositeetti, dynaaminen : tietoja ei ole käytettävissä Viskositeetti, kinemaattinen : ca.5,6 mm2/s (100 C) ca.16 mm2/s (40 C) Valumisaika : tietoja ei ole käytettävissä Iskuherkkyys : tietoja ei ole käytettävissä Suhteellinen höyryntiheys : tietoja ei ole käytettävissä Pintajännitys : tietoja ei ole käytettävissä 9.2 Muut tiedot 7 / 13

8 Sivu: 8 of 13 Johtokyky : tietoja ei ole käytettävissä Hapettavuus : tietoja ei ole käytettävissä Taitekerroin : tietoja ei ole käytettävissä Hehkumislämpötila : tietoja ei ole käytettävissä 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot : Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. : Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu Vältettävät olosuhteet 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit : Hapettavat aineet 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys suun kautta Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön : LD50: > mg/kg Laji: rotta 2,6-di-tert-butyylifenoli : LD50: mg/kg Laji: hiiri Metyylimetakrylaatti : LD50: mg/kg Laji: rotta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön Metyylimetakrylaatti : LC50: mg/l Altistumisaika: 8 h Laji: rotta : Huomautuksia: Saattaa olla haitallista hengitettynä (usein toistuvan altistuksen jälkeen) 8 / 13

9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 9 of 13 Päiväys : Tulostus: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ihon ärsytys Tisleet (maaöljy), : Tulos: Ärsyttää ihoa lievästi vetykäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön Sinkki-di(2-etyyliheksyyli)- : Tulos: Ärsyttää ihoa lievästi ditiofosfaatti 2,6-di-tert-butyylifenoli : Tulos: Ärsyttää ihoa Metyylimetakrylaatti : Tulos: Ärsyttää ihoa Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Silmien ärsytys Tisleet (maaöljy), : Tulos: Ärsyttää silmiä lievästi vetykäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön Sinkki-di(2-etyyliheksyyli)- : Tulos: Syövyttävä silmille ditiofosfaatti 2,6-di-tert-butyylifenoli : Tulos: Silmien ärsytys Metyylimetakrylaatti : Tulos: Silmien ärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Herkistyminen Metyylimetakrylaatti : Tulos: Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. Metyylimetakrylaatti : Tulos: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Systeeminen myrkky kohde-elimelle - Kerta-altistuminen Metyylimetakrylaatti : Huomautuksia: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Systeeminen myrkky kohde-elimelle - Toistuva altistuminen Metyylimetakrylaatti : Kohde-elimet: Ylialtistumista tälle materiaalille (tai sen komponenteille) on ehdotettu syyksi seuraaviin vaikutuksiin laboratorioeläimissä:, nenän vahingoittuminen, munuaisvika, maksavika 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys kalalle Metyylimetakrylaatti : LC50: 130 mg/l Altistumisaika: 96 h 9 / 13

10 Sivu: 10 of 13 Laji: Pimephales promelas (rasvapäämutu) Menetelmä: staattinen testi Huomautuksia: kuolleisuus Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. Metyylimetakrylaatti : LC50: mg/l Altistumisaika: 24 h Laji: Daphnia magna (vesikirppu) Menetelmä: staattinen testi Huomautuksia: kuolleisuus 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys Biokertyminen 2,6-di-tert-butyylifenoli : Laji: viherlevä (Chlorella fusca vacuolata) Altistumisaika: 24 h Pitoisuus: 0,05 mg/l Biokertyvyystekijä (BCF): 800 Menetelmä: staattinen testi 2,6-di-tert-butyylifenoli : Laji: Säynävä (Leuciscus idus melanotus) Altistumisaika: 3 d Pitoisuus: 0,037 mg/l Biokertyvyystekijä (BCF): 660 Menetelmä: uusiminen 12.4 Liikkuvuus maaperässä Sekoittumaton veteen 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ei ilmoitettu 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ei ilmoitettu 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote : Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Luokiteltu tuote on hävitettävä ongelmajätteenä. : Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä säiliöllä. Astia on tyhjänä vaarallinen. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Likaantunut pakkaus : Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. 10 / 13

11 Sivu: 11 of 13 Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Ei saa polttaa tyhjää astiaa, tai käyttää leikkuupoltinta. 14. Kuljetustiedot MÄÄRÄYS TUNNUSN UMERO KULJETUSNIMI ADR/VAK UN 3082 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae). ADNR UN 3082 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN N.O.S. (Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae) RID UN 3082 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae) *VAARALUO KITUS LISÄVAARAT PAKKAU SRYHMÄ MERIYMP ÄRISTÖLL E HAITALLIN EN / RAJ. MÄÄRÄ 9 III Ympäristölle vaarallinen rajoitettu määrä, LQ 5l Vapautuu ympäristömerkistä jos pakkaus < 5 litraa 9 III 9 III KANSAINVÄLINEN MERIKULJETUS VAARALLISET TUOTTEET 11 / 13

12 Sivu: 12 of 13 UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DISTILLATES (PETROLEUM) HYDROTREATED MIDDLE) IATA RAHTI UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DISTILLATES (PETROLEUM) HYDROTREATED MIDDLE) 9 III; Marine pollutant: Yes EmS: F-A, S-F 9 III IATA MATKUSTAJA UN 3082 Environmentally 9 III hazardous substance, liquid, n.o.s. (DISTILLATES (PETROLEUM) HYDROTREATED MIDDLE) *ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID Vaarallisten tuotteiden kuvauksissa (jos osoitettu edellä) ei välttämättä kerrota pakkauskokoa, määrää, loppukäyttöä koskevia tai aluekohtaisia poikkeuksia, jotka saattavat olla käytössä. Tutustu kuljetusasiakirjoihin, joista ilmenevät kuljetuskohtaiset kuvaukset. 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Ilmoitustilanne USA. Myrkyllisten aineiden valvontalaki Kanada. Kanadan ympäristönsuojelulaki (CEPA). Kansallinen ainelista (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133) Australia. Teollisten kemikaalien laki (Notifikaatio ja arviointi) Uusi Seelanti. Kemikaalien inventaario (NZIoC), ERMA:n julkaisema, Uusi Seelanti Japani. Kashin-Hou -lakiluettelo Korea. Myrkyllisten kemikaalien valvontalain (TCCL) lista Filippiinit. Myrkyllisten aineiden sekä ongelma- ja ydinjätteen valvontalaki Kiina. Aineluettelo olemassa olevista aineista n (Negatiivinen listaus) 12 / 13

13 Sivu: 13 of Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tuote on seos; ei laadittu 16. Muut tiedot R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R11 Helposti syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H225 H304 H315 H317 H318 H319 H332 H335 H411 Lisätietoja Helposti syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Muut tiedot : Tähän kerättyjen tietojen uskotaan, mutta ei taata, olevan tarkkoja riippumatta siitä, ovatko ne peräisin yritykseltä vai eivät. Vastaanottajia kehotetaan vahvistamaan etukäteen, että tiedot ovat ajantasaisia, asiaankuuluvia ja olosuhteisiin sopivia. Ashlandin Ympäristö, terveys ja turvallisuus -yksikkö (Environmental Health and Safety Department) ( ) on laatinut tämän tuoteturvallisuustiedotteen. 13 / 13

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 tunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Fuel Gases, Refrigerated

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Fuel Gases, Refrigerated 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 tunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi :, Petrokemian polttokaasu, Jäähdytetty : 01-2119489781-24-XXXX : Polttokaasu Aine nro.

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti PUMA EXTRA 1/10 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Valmisteen tunnuskoodi (UVP) PUMA EXTRA 06471331 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot