Xn; R65 EUH ,975 % sykliset, <2 % aromaatit.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "926-141-6 Xn; R65 EUH066 60-99,975 % sykliset, <2 % aromaatit."

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote Pvm STP Engine Flush Versio: 2 1/6 KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi STP Engine Flush Tuotekoodi STP209, Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Moottorin puhdistusaine Käytöt, joita ei suositella Ei ole käyttöjä, joita ei suositella. Toimialakoodi G453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa Käyttötarkoituskoodi 35 Voiteluaineet ja lisäaineet 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Maahantuoja SEAB Finland Oy Ytunnus Osoite Iskoskuja 3 C Vantaa Puhelinnumero Faksi Sähköpostiosoite 1.4 Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus (24h) puh. (09) KOHTA 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Luokitus 1272/2008 (CLP) Asp. Tox 1 H Merkinnät 1999/45/EEC Xn; R65. R66 Rlausekkeet kokonaisuudessaan, katso kohta 16. Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Pitkittynyt ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta, ärsytystä ja ihon kuivumista. Tuote sisältää ainesosan, joka on myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäkestoisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Sisältää hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, Vaara Vaaralausekkeet H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa P JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P331 Ei saa oksennuttaa P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti P405 Varastoi lukitussa tilassa. Täydentävät vaaralausekkeet EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 2.3 Muut vaarat Tuote ei sisällä PBT tai vpvb ainesosia. KOHTA 3. Koostumus ja tiedot ainesosista 3.1 Aineet 3.2 Seokset Nimi EYNro CASnumero Luokitus (67/548/ETY) Luokitus (1272/2008 EY) Sisältö % hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, isoalkaanit, Xn; R65 EUH ,975 % sykliset, <2 % aromaatit. R66 Asp. Tox. 1 H304 REACH Xn; R20/21/22 Flam. Liq. 3 H226 <0,025 C; R34. R10, R42/43 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 4 H332 Skin Corr. 1B H314 Resp. Sens. 1B H334 Skin Sens. 1B H317 Aquatic Chronic 3 H412 Rja Hlausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ensiapuohjeet Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Hengitys Mentävä lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä potilas lämpimänä ja levossa.

2 Nieleminen EI SAA OKSENNUTTAA! Mentävä välittömästi lääkäriin. Ihokosketus Iho huuhdeltava huolellisesti saippualla ja vedellä. Roiskeet iholta huuhdeltava saippualla ja vedellä. Mentävä heti lääkäriin, mikäli oireita ilmenee huuhtelun jälkeen. Roiskeet silmiin Varmistettava, että piilolinssit on poistettu ennen huuhtelua. Huuhtele vähintään 15 minuuttia silmäluomet auki levittäen. Mentävä lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tuotehuurut voivat aiheuttaa sekavuutta ja uneliaisuutta. Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltäessä. Haitallista: Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Pitkittynyt ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Silmäkosketus ärsyttää ja voi aiheuttaa punoitusta ja kipua. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito oireiden mukaan. KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Käytettävä vaahtoa, hiilidioksidia tai jauhetta. Sopimattomat sammutusaineet Paineella sumutettu vesi voi levittää paloa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palossa muodostuu hiilen oksideja. Vältettävä palossa muodostuvien höyryjen hengittämistä. Jäähdytettävä tulelle altistuneet pakkaukset vedellä niin kauan kunnes palo on täysin sammunut. Sammutusvettä ei saa päästää vesistöön tai viemäriin. Ojitettava alue jotta voidaan hallita sammutusvesi. Höyryt voivat syttyä tuleen. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä hengityspaineilmalaitetta ja täysin suojaavaa vaatetusta tulipalon sattuessa. KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä kohdan 8 mukaista suojavaatetusta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää viemäriin, veteen eikä maaperään. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Pysäytettävä vuoto, mikäli se voidaan tehdä turvallisesti. Vuoto imeytetään vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai maahan ja kerätään astioihin hävittämistä varten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso myös kohdat 8 ja 13. KOHTA 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Tuotetta ei saa käyttää henkilökohtaiseen puhdistukseen. Kädet pestävä käsittelyn jälkeen. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuna yhteensopimattomuudet Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Säilytettävä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa tiiviisti suljetuissa alkuperäispakkauksissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Ei mitään. KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Longterm exposure limit (8hour TWA): WEL 10 ppm 25 mg/m3 2/6 8.2 Altistumisen ehkäiseminen TUPAKOINTI KIELLETTY TYÖALUEELLA. Kädet pestävä työvaiheen jälkeen ja ennen syömistä, tupakointia ja WC:ssä käyntiä Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Otettava huomioon yleiset kemikaalien käsittelyä koskevat varotoimenpiteet Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilösuojaimet Hengityksensuojaus Ei tarpeen. Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä (Tarkista oikea laatu käsinetoimittajalta) Ihovoidetta voidaan käyttää ennen altistumista suojaamaan käsiä. Silmiensuojaus Käytettävä tyyppihyväksyttyjä myös sivuilta tiiviisti suojaavia suojalaseja, mikäli roiskevaara. Ihonsuojaus Riisuttava heti tahriintunut vaatetus. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi. KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väri Haju Hajukynnys ph Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot Ei muita tietoja. KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus Neste Ruskea Hiilivety 78 C 0,8235 g/cm3 Ei vesiliukoinen

3 10.1 Reaktiivisuus Katso kohta Kemiallinen stabiilisuus Tuote on normaaleissa lämpötilaolosuhteissa stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei jos käyttö ohjeen mukaista Vältettävät olosuhteet Vältettävä kuumuutta, liekkejä ja avotulta. Vältettävä vahvoja hapettimia Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Tulessa muodostuu hiilen oksideja. KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ihosyövyttävyys/ ihoärsytys Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Vakava silmävaurio/ silmäärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Ei luokiteltu elinkohtaisesti myrkyllisesti toistuvassa altistumisessa. Aspiraatiovaara Haitallista: Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. 3/6 Välitön myrkyllisyys suun kautta Päätepiste Arvo mg/kg Lajit Menetelmä Altistumisaika (h) hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, LD50 > 5000 mg/kg Rotta Ei annettu LD Rotta Välitön myrkyllisyys ihon kautta Päätepiste Arvo Lajit Menetelmä Altistumisaika (h) hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, LD50 > 5000 mg/kg Kani Ei annettu LD mg/kg Kani Välitön myrkyllisyys hengityksen kautta Päätepiste Arvo Lajit Menetelmä Altistumisaika (h) hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, LC50 >5000 mg/m2 (vapour) Rotta Ei annettu 8 LC50 14,7 mg/l Rotta Ihoärsyttävyys ja syövyttävyys 2,5 x 2,5 cm, 1, 5, 15 minutes, rabbit Moderate to severe erythema (3) Skin Corr. 1B H314 Silmäärsyttävyys ja syövyttävyys Tulos Lajit Menetelmä Altistumisaika (h) hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, Ei ärsyttävä Ei annettu Eye Dam. 1 H µl, 1 sec. Rabbit Ärsyttävyys ja syövyttävyys hengityselimille Tulos Lajit Menetelmä Altistumisaika (h) Herkistyminen ihokosketuksessa Tulos Lajit Menetelmä Altistumisaika (h) hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, Ei herkistävä Guinea Pig GPMT: Guinea Pig Herkistävä Guinea Pig GPMT: Guinea Pig Herkistyminen hengitysteitse Tulos Lajit Menetelmä Altistumisaika (h) Toistuvasta annoksesta johtuva myrkyllisyys

4 Subakuutti tai subkrooninen myrkyllisyys suun kautta 4/6 Päätepiste Arvo (mg/kg bw/d) Lajit Menetelmä Altistumisaika (päiviä) Vaikutukset Subkrooninen myrkyllisyys ihon kautta Päätepiste Arvo (mg/kg bw/d) Lajit Menetelmä Altistumisaika (päiviä) Vaikutukset Subkrooninen myrkyllisyys hengityksen kautta Päätepiste Arvo (mg/kg bw/d) Lajit Menetelmä Altistumisaika (päiviä) Vaikutukset Krooninen myrkyllisyys Altistumisreitti Päätepiste Arvo Lajit Menetelmä Altistumisaika Vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Aineosat hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, Vaikutus LOAEL 250 mg/kg dermal, mouse. No evidence of carcinogenicity in animal studies. NOAEL 9 mg/kg/d, oral, rat Mutageenisuus Tulos (invitro) Menetelmä (invitro) Tulos (invivo) Menetelmä (invivo) hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, Negatiivinen Ei annettu Negatiivinen Negatiivinen Lisääntymismyrkyllisyys fertility Twogeneration study NOAEL 227 mg/kg/day, Oral, Rat F1 development Maternal toxicity: LOAEL: 454 mg/kg/day, Oral, Rat Elinkohtainen myrkyllisyys Altistuminen (kerta/toistuva) Arvo hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, toistuva altistuminen NOAEL >=3000 mg/kg Oral Rat Ei luokitelty myrkylliseksi. toistuva altistuminen NOAEL 22 mg/kg/d oral rat Aspiraatiovaara hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, Vaara Kinematic viscosity >20,5 mm2/s. Haitallista: Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. 1,2651,725 C KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys vesieliöille kalat hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, LL50 >1000 mg/l Onchorhynchus mykiss 96 Välitön myrkyllisyys vesieliöille äyriäiset hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, EL50 >1000 mg/l Daphnia manga 48 LC mg/l guppy 96 Välitön myrkyllisyys vesieliöille levät hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, EL50 >1000 mg/l Pseudokirchenerella subcapitata 72 EC50 16,7 mg/l Daphnia magna 48 Välitön myrkyllisyys vesieliöille meren eliöt EC50 3,2 Nitrifying bacteria 2

5 Krooninen myrkyllisyys vesieliöille Aine Päätepiste Arvo (mg/l) Lajit Altistumisaika (h) NOEC 0,16 21 days 5/ Pysyvyys ja hajoavuus Phototransformation Biodegradation Air DT₅₀ : hours Water Degradation (95%): 28 days hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, Hajoavuus Water degradation (~5%) 3 days Water degradation (~50%) 15 days Water degradation (69%) 28 days Readily biodegradable but failing the 10 day window Biokertyvyys log Pow: Liikkuvuus maaperässä hiilivedyt, C11C14, nalkaanit, Huomautus 26,4 C Henry's law constant 0.6 Pa 25 C/ 12.5 PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Ei sisällä PBT tai vpvb ainesosia Muut haitalliset vaikutukset Ei muita haitallisia vaikutuksia. KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tälläisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Jätteet hävitettävä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti KOHTA 14. Kuljetustiedot 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti KOHTA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Ei tiedossa 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei tehty KOHTA 16. Muut tiedot Lisätiedot SEAB Finland Oy, puh , Laatinut SEAB Finland Oy Laadintäpäiväys Tarkistettu Muutokset edelliseen versioon Muutoksia kohtiin 2,3,8,11,12 Korvaa version 2 Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista R10 Syttyvää. R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R42 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. HLausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytetyt tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote Työntekijöiden koulutus

6 Terveydelle vaarallisten kemikaalien käsittely 6/6 Käyttöturvallisuustiedote päättyy.

270-990-9 68512-91-4 Press. Gas 10-50 Maaöljykaasu

270-990-9 68512-91-4 Press. Gas 10-50 Maaöljykaasu Käyttöturvallisuustiedote Pvm. 3.9.2015 Finilec Renkaan paikkaaine 500 ml Versio: 3 1/5 KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Finilec Renkaan paikkaaine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.124730 EAN 6414504277037 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K4324-1 Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K4324-1 Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1 / 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Valmisteen nimi: Coating liquid 1A+2B premixed Tuotekoodi: K4324 ja K4324-1 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot