grotamar 82 Versio Muutettu viimeksi Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "grotamar 82 Versio 03.00 Muutettu viimeksi 09.05.2014 Päiväys 23.05.2014"

Transkriptio

1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Säilöntäaine 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja/Toimittaja : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str Norderstedt Germany Puhelin: Telefax: Yhteyshenkilö : SAI/AT Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero : Poison Information Centre: Hätäpuhelinnumero : +49 (0)40 / KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Aspiraatiovaara, Luokka 1 Ihosyövyttävyys, Luokka 1 C Krooninen myrkyllisyys vesieliöille, Luokka 3 Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Syövyttävä 2.2 Merkinnät Merkinnät H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R34: Syövyttävää. R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 1/

2 Varoitusmerkit : Huomiosana : Vaara Vaaralausekkeet : H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Täydentävät vaaralausekkeet : EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet : P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P260 Älä hengitä höyryä. P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/ suihkuta iho vedellä. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 P405 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Varastoi lukitussa tilassa. Lisämerkinnät: EUH208 Sisältää N,N-bis(2-etyyliheksyyli)-((1,2,4-triatsoli-1-yyli)-metyyli)amiini. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: ,3 -Metyleenibis[5-metyylioksatsolidiini] Bentseeni, C10-13-alkyylijohdannaiset Eräitä seoksia koskevat erityisvaatimukset 2.3 Muut vaarat Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa. : Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 2/

3 KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Kemiallinen luonne : Seos Vaaraa aiheuttavat aineosat Kemiallinen nimi Sisällysluettelo- Numero CAS-Nro. EY-Nro. Rekisteröintinumero ,3 -Metyleenibis[5- metyylioksatsolidiini] Bentseeni, C alkyylijohdannaiset XXXX Luokitus (67/548/ETY) Xn; R20/22 C; R34 R52 Xn; R65 R66 Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Pitoisuus (%) Acute Tox. 4; H % Acute Tox. 4; H332 Skin Corr. 1C; H314 Asp. Tox. 1; H % N,N-bis(2- Etyyliheksyyli)-((1,2,4- triatsoli-1- yyli)metyyli)amiini ,6-Di-tert-Butylphenol Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16. C; R34 Xi; R43 N; R51/53 Xi; R38 N; R50/53 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 <= 1 % <= 1 % KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet Hengitettynä Iholle saatuna Silmäkosketus Nieltynä : Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. : Potilas siirretään raittiiseen ilmaan. Jos merkit/oireet jatkuvat, otettava yhteyttä lääkäriin. : Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. : Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. : EI saa oksennuttaa. Suu huuhdellaan vedellä. Annetaan pieniä määriä vettä juotavaksi. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : Tietoa ei ole käytettävissä. Vaarat : Tietoa ei ole käytettävissä. Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 3/

4 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito : Tietoa ei ole käytettävissä. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet : Jauhe, Vaahto, Hiilidioksidi (CO2), Vesi : Tietoa ei ole käytettävissä. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat tulipalossa : Tietoa ei ole käytettävissä. Aineen tai itse tuotteen erikoisvaarat, sen palamistuotteet tai kehittämät kaasut : Hajoamistuotteet katso kappale Palontorjuntaa koskevat ohjeet Lisätietoja : Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. : Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Vältettävä tuotteen pääsemistä maakerroksiin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso kohdasta : Kuivataan absorboivalla aineella (esim. riepu). Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru). KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet Palo-ja räjähdyssuojaus Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta. : Mitään erityisiä toimenpiteitä tulipaloa varten ei vaadita. : Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 4/

5 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Lisätietoja varastointiolosuhteista : Säilyvyys rajoitettu - katso päivämäärämerkintä pakkaukessa. Yhteisvarastointiohjeet : Ei saa säilyttää yhdessä ruoan tai juomien kanssa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat : ei yhtään KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistumisen raja-arvot Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi (Altistusmuoto) Formaldehydi Sallittu altistuksen raja-arvo Formaldehydi Suurin sallittu pitoisuus Formaldehydi Sallittu altistuksen raja-arvo Formaldehydi Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo Valvontaa koskevat Peruste muuttujat 0,3 ppm DFG 0,37 mg/m3 0,6 ppm DFG 0,74 mg/m3 0,75 ppm OSHA 2 ppm OSHA Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) : Bentseeni, C alkyylijohdannaiset : Käyttötarkoitus: Työntekijät, Altistumisreitit: Ihokosketus, Mahdolliset terveysvaikutukset: Systeemiset vaikutukset, Pitkäaikainen altistuminen, Arvo: 9,6 mg/kg Käyttötarkoitus: Työntekijät, Altistumisreitit: Hengitys, Mahdolliset terveysvaikutukset: Systeemiset vaikutukset, Pitkäaikainen altistuminen, Arvo: 7 mg/m3 Käyttötarkoitus: Työntekijät, Altistumisreitit: Hengitys, Mahdolliset terveysvaikutukset: Paikalliset vaikutukset, Pitkäaikainen altistuminen, Arvo: 7 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat, Altistumisreitit: Ihokosketus, Mahdolliset terveysvaikutukset: Systeemiset vaikutukset, Pitkäaikainen altistuminen, Arvo: 4,8 mg/kg Käyttötarkoitus: Kuluttajat, Altistumisreitit: Hengitys, Mahdolliset terveysvaikutukset: Systeemiset vaikutukset, Pitkäaikainen altistuminen, Arvo: 1,8 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat, Altistumisreitit: Nieleminen, Mahdolliset terveysvaikutukset: Systeemiset vaikutukset, Pitkäaikainen altistuminen, Arvo: 0,5 mg/kg Käyttötarkoitus: Kuluttajat, Altistumisreitit: Hengitys, Mahdolliset terveysvaikutukset: Paikalliset vaikutukset, Pitkäaikainen altistuminen, Arvo: 1,8 mg/m3 Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) : Bentseeni, C alkyylijohdannaiset : Makea vesi, Arvo: 0, mg/l Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 5/

6 Merivesi, Arvo: 0,0075 µg/l Makean veden sedimentti, Arvo: 0,143 mg/kg Merisedimentti, Arvo: 0,143 mg/kg 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtaiset suojaimet Silmiensuojaus Käsiensuojaus Suojautumisohjeita : Tiiviisti asettuvat suojalasit : Läpäisemättömät käsineet Roiskesuojaus: Kertakäyttöiset nitriilikumiset käsineet (esim. KCL:n tuote Dermatril, Kerrosvahvuus: 0,11 mm) tai jonkun muun valmistajan saman suojan antavat käsineet. Jatkuva kosketus: Butyylikumiset käsineet (esim. KCL:n tuote Butojet, > 480 min., Kerrosvahvuus: 0,70 mm) tai jonkun muun valmistajan saman suojan antavat käsineet. : Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet : Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Vältettävä tuotteen pääsemistä maakerroksiin. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto : Neste Väri : väritön - vaaleankeltainen Haju : amiininkaltainen Leimahduspiste : > 100 C, ISO 2719 Kiehumispiste : > 200 C, Direktiivin 92/69/EU, A.2 Tiheys : 0,884-0,895 g/cm3, 20 C, Direktiivin 92/69/EU, A.3 Valumisaika : < 15 s ssä 20 C, DIN Muut tiedot Tietoja ei ole käytettävissä KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Tuote ei hajoa mikäli se varastoidaan normaalisti Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Reagoi happojen kanssa Vältettävät olosuhteet Suojattava kylmältä, kuumalta ja auringonvalolta. Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 6/

7 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Tietoja ei ole käytettävissä 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Formaldehydi KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys suun : LD50: 900 mg/kg, rotta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden : LC50: 2 mg/l, 4 h, rotta, pöly/sumu, OECD TG 436, GLP: kyllä Välitön myrkyllisyys ihon : LD50: mg/kg, rotta, OECD:n testiohje 402, ei määritettävissä, syövyttävät aineet Välitön myrkyllisyys suun : LD50: > 2000 mg/kg, rotta Välitön myrkyllisyys ihon : LD50: > 2000 mg/kg, rotta, OECD:n testiohje 402 N,N-bis(2-Etyyliheksyyli)-((1,2,4-triatsoli-1-yyli)metyyli)amiini: Välitön myrkyllisyys suun : LD50, suun : > 2000 mg/kg, rotta, OECD:n testiohje 401 2,6-Di-tert-Butylphenol: Välitön myrkyllisyys suun : LD50, suun : > 5000 mg/kg, rotta Välitön myrkyllisyys ihon : LD50: > mg/kg, kani Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ärsyttää ihoa voimakkaasti, kani, tiiviste Jonkin verran ärsyttävä, kani, Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Vakavan silmävaurion vaara., kani, tiiviste Ei aiheuta silmien ärsytystä, kani Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Laboratorioeläimissä tuote ei ole aiheuttanut herkistymistä. marsut, OECD:n testiohje 406 Laboratorioeläimissä tuote ei ole aiheuttanut herkistymistä. Maksimisaatiotesti (GPMT), marsut, OECD:n testiohje 406 Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 7/

8 Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Genotoksisuus in vitro : Ei mutageeninen Ames-testillä. OECD 471 Genotoksisuus in vivo : Eläinkokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia., Mutageenisuus (in vivo nisäkkään luuytimen sytogeneettinen testi, kromosomianalyysi), hiiri, OECD TG 475 Genotoksisuus in vitro : Eläinkokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Syöpää aiheuttavat vaikutukset Tietoja ei ole käytettävissä Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Vaikutuksia sikiön kehitykseen Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Tietoja ei ole käytettävissä Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Tietoja ei ole käytettävissä Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys Hedelmällisyyteen kohdistuvat vaikutukset mg/kg, OECD:n testiohje 416, Saatavilla olevien tietojen : rotta, Suun, NOAEL: 50 mg/kg, F1: 50 mg/kg, F2: 50 perusteella luokituskriteerit eivät täyty. : rotta, Suun, NOAEL: 125 mg/kg, Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. rotta: NOAEL: 72 mg/kg, Toistuva annos (90 päivää) myrkyllisyys (suun ), OECD TG 408 rotta: LOAEL: 125 mg/kg, Suun, Altistumisaika: 28 d, OECD:n testiohje 407 Aspiraatiomyrkyllisyys Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Lisätietoja Tuote Luokitus tehtiin valmistedirektiivin laskentamenetelmän perusteella. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Brachydanio rerio): 57,7 mg/l Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 8/

9 Myrkyllisyys Daphnialle ja : EC50 (Daphnia magna): 37,9 mg/l, 48 h muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville : EC50 (Desmodesmus subspicatus (viherlevä)): 5,7 mg/l, 72 h Myrkyllisyys bakteereille : EC50: 44 mg/l, OECD 209 Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille (Krooninen myrkyllisyys) 2,6-Di-tert-Butylphenol: Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus : 14 h, semistaattinen testi, Myrkyllisyys vesieliöille epätodennäköistä alhaisesta liukenevuudesta johtuen. : 48 h, Myrkyllisyys vesieliöille epätodennäköistä alhaisesta liukenevuudesta johtuen. : NOEC (Daphnia magna (vesikirppu)): 21 d, semistaattinen testi, OECD TG 211, Ei myrkyllisyyttä liukoisuusrajalla : 72 h, Myrkyllisyys vesieliöille epätodennäköistä alhaisesta liukenevuudesta johtuen. : NOEC (Daphnia magna (vesikirppu)): 21 d, Ei myrkyllisyyttä liukoisuusrajalla : LC50 (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)): 13 mg/l, 96 h : EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): > 0,45 mg/l, 48 h Tuote Biologinen hajoavuus : biologisesti hajoava Fysikaaliskemiallinen eliminoituvuutaa vedestä. : Tuote on huonosti vesiliukoinen. Se voidaan abioottisesti pois- Biologinen hajoavuus : biologisesti hajoava OECD 301D / EEC 84/449 C6 Biologinen hajoavuus : Helposti biologisesti hajoava. > 60 o/o, 28 d, OECD:n testiohje 301F 2,6-Di-tert-Butylphenol: Biologinen hajoavuus : Vaikeasti biologisesti hajoava. < 50 o/o, 5 d 12.3 Biokertyvyys Jakautumiskerroin: n- : log Pow: -0,3 oktanoli/vesi Biokertyminen : Laji: Lepomis macrochirus (Aurinkoahven), 96 d, 0,092 mg/l, Biokertyvyystekijä (BCF): 35 Jakautumiskerroin: n- : log Pow: > 5,0 oktanoli/vesi 2,6-Di-tert-Butylphenol: Jakautumiskerroin: n- : log Pow: 4,5 oktanoli/vesi 12.4 Liikkuvuus maaperässä Tuote Kulkeutuvuus : Tietoja ei ole käytettävissä Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 9/

10 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tietoja ei ole käytettävissä 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Tuote Imeytyneet orgaanisesti sitoutuneet halogeenit (AOX) : Tuote ei sisällä orgaanisia halogeeneja. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote : Hävitettävä erikoisjätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Voidaan hävittää kiinteänä jätteenä ja viedä kaatopaikalle tai polttaa sopivassa polttolaitoksessa paikallisten säädösten mukaisesti. Likaantunut pakkaus Jätekoodi-Nr.(Ryhmä) : Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. : Jätteen tuottajan tulee itse valita jäteluokitus EWC:stä (European Waste Catalogue) konsultoimalla asianomaisia virkamiehiä ja jätehuoltoyhtiötä. KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR : UN 3267 IMDG : UN 3267 IATA : UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR IMDG IATA 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka : ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. (3,3 -Metyleenibis[5-metyylioksatsolidiini]) : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (3,3 -Metyleenibis[5-metyylioksatsolidiini]) : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (3,3 -Metyleenibis[5-metyylioksatsolidiini]) ADR : 8 IMDG : 8 IATA : Pakkausryhmä ADR Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 10/

11 Pakkausryhmä : III Luokituskoodi : C7 Merkinnät : 8 Tunnelirajoituskoodi : E IMDG Pakkausryhmä : III Merkinnät : 8 EmS Koodi : F-A, S-B IATA Pakkausryhmä : III Merkinnät : Ympäristövaarat ADR Ympäristölle vaarallinen IMDG Meriä saastuttava aine 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle : ei : ei Henkilökohtainen suojaus, katso kohta Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei koske toimitettavaa tuotetta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjuntaa koskeva lainsäädäntö Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Säännökset eivät koske tuotetta : Direktiivi 96/82/EY ei koske : 20 %, Direktiivi 2004/42/EY KOHTA 16: Muut tiedot R-lausekkeiden koko teksti R20/22 : Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R34 : Syövyttävää. R38 : Ärsyttää ihoa. R43 : Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R50/53 : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R51/53 : Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52 : Haitallista vesieliöille. R65 : Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 11/

12 R66 H-lausekkeiden koko teksti H302 H304 H314 H315 H317 H332 H400 H410 H411 : Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. : Haitallista nieltynä. : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. : Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. : Ärsyttää ihoa. : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. : Haitallista hengitettynä. : Erittäin myrkyllistä vesieliöille. : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Muiden lyhenteiden koko teksti Acute Tox. Aquatic Acute Aquatic Chronic Asp. Tox. Skin Corr. Skin Irrit. Skin Sens. Lisätietoja Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys vesieliöille Krooninen myrkyllisyys vesieliöille Aspiraatiovaara Ihosyövyttävyys Ihoärsytys Ihon herkistyminen Muutokset edelliseen painokseen verrattuna on merkitty marginaaliin. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. Z11196_01 ZSDB_P_FI FI Sivu 12/

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti PUMA EXTRA 1/10 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Valmisteen tunnuskoodi (UVP) PUMA EXTRA 06471331 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX EP 2001 W Haerter

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX EP 2001 W Haerter KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot