KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PROFI-DICHT PRIMER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PROFI-DICHT PRIMER"

Transkriptio

1 PROFI-DICHT PRIMER Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PROFI-DICHT PRIMER KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä Tuotetunniste Kauppanimi PROFI-DICHT PRIMER 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tukes käyttötarkoituskoodi (KT) Aineen/seoksen käyttö Toimialakoodi (TOL) 13 Rakennusmateriaalit Betonipohjuste 41 Talonrakentaminen 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen nimi ICOPAL OY Postiosoite Läntinen teollisuuskatu 10 Postinumero FIN Paikkakunta ESPOO Maa Finland Puh: Faksi S-posti Verkkosivu Y-tunnus Hätäpuhelinnumero Hätänumero Yleinen hätänumero:112 Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), HUS: tai KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti 2.2. Merkinnät Vaaratunnus F; R11 Xi; R36/37/38 R43 N; R51/53 R-lausekkeet R11 Helposti syttyvää. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

2 PROFI-DICHT PRIMER Sivu 2 / 9 S-lausekkeet Etiketin tiedot 2.3. Muut vaarat Vaaran kuvaus Terveysvaikutus S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä. S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino <= 700): % paino/paino, Metyylimetakrylaatti: % paino/paino Liuotinhöyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä lattiaa pitkin syttymislähteisiin. Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Ärsyttää limakalvoja. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino <= 700) CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Tetrametyleenidimetakrylaatti CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Metyylimetakrylaatti CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Synonyymit: Metyylimetakrylaatti 1,1'-(p-Tolyyli-imino)dipropan-2-oli CAS-numero: EY-numero: KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä Hengitystiet Ihokosketus Silmäkosketus R43 Xi; R36/38 N; R51, R53 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Xi; R36/37/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H335 F; R11 R43 Xi; R37/38 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 T; R25 Xi; R36 R52/53 Acute tox. 3; H301 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H % paino/paino % paino/paino % paino/paino < 0,5 % paino/paino Siirrä altistunut heti pois vaara-alueelta. Riisu heti tuotteen likaamat vaatteet. Tarkkaile altistunutta. Näytä lääkärille tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Raitis ilma. Jos oireita ilmenee, toimita lääkäriin. Riisu heti saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Jos ihoärsytystä ilmenee, hakeudu lääkäriin. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtelua. Hakeudu lääkäriin.

3 PROFI-DICHT PRIMER Sivu 3 / 9 Nieleminen Huuhtele suu vedellä. EI SAA OKSENNUTTAA! Toimita lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Välittömät oireet ja vaikutukset Viivästyneet oireet ja vaikutukset Ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Ärsyttää hengitysteitä. Ärsyttää silmiä. Voimakas altistuminen voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen) Muut tiedot Hoito oireiden mukaan. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet Soveltumattomat sammutusvälineet Sammutusjauhe, hiilidioksidi, vesisumu tai vaahto. Älä käytä suoraa vesisuihkua. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo- ja räjähdysvaarat Vaaralliset palamistuotteet 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Henkilösuojaimet Paineilmahengityslaite ja suojapuku. Palontorjuntatoimenpiteet Muut tiedot Helposti syttyvää. Korkeissa lämpötiloissa tai suorassa auringonpaisteessa voi tapahtua kiivasta polymerisoitumista, jolloin säiliö voi rikkoutua. Tuotetta käytettäessä vapautuu syttyviä höyryjä. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä maata pitkin sytytyslähteisiin. Höyryt voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Tulipalossa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita. Siirrä säiliö palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehdä. Viilennä tulelle alttiita säiliöitä vesisumulla. Älä päästä sammutusvesiä ympäristöön tai viemäriin. Palojätteet ja sammutusvedet on hävitettävä asianmukaisten säädösten mukaisesti. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Yleiset toimenpiteet Henkilökohtaiset varotoimet 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Pysäytä vuoto, jos sen voi vaaratta tehdä. Estä asiattomien pääsy vaaraalueelle. Poista kaikki syttymislähteet. Järjestä vuotopaikalle tehokas ilmanvaihto. ÄLÄ KOSKE vuotaneeseen aineeseen. Vältä höyryn hengittämistä. Jos ilmanvaihto ei ole riittävää, käytä asianmukaista hengityksensuojainta. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön. Ilmoita mahdollisesta vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät Leviämisen estäminen Imeytä tuote palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekka, silikageeli, kaupallinen imeytysaine) ja kerää tiiviisti suljettaviin astioihin hävittämistä varten. Puhdista huolellisesti likaantuneet pinnat. Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöön tai maaperään. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita Ohjeet turvallisesta käsittelystä ks. kohta 7. Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä ks. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (sisätiloissa mekaaninen ilmanvaihto). Avaa

4 PROFI-DICHT PRIMER Sivu 4 / 9 Suojaavat toimenpiteet Palontorjuntatoimenpiteet Ohjeita yleiseen työhygieniaan ja käsittele säiliöitä varovasti. Vältä aineen joutumista iholle tai silmiin. Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä ainetta käsitellessäsi asianmukaisia suojavarusteita (ks. kohta 8). Käsittele ja varastoi erillään kaikista lämmön- ja syttymislähteistä. Staattisen sähkön aiheuttama kipinöintivaara torjutaan maadoituksin. Tupakointi ja avotuli kielletty. Noudata kemikaalien käsittelyssä tavanomaisia varotoimia ja hyvää työhygieniaa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä ja sen läheisyydessä. Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päättyessä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Varastoi erillään kaikista lämmön- ja syttymislähteistä. Säilytä erillään elintarvikkeista ja rehuista. Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta Tekniset toimenpiteet ja Varastoi viileässä ja kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. säilytysolosuhteet Soveltuvat pakkaustavat Älä varastoi merkitsemättömissä säiliöissä. Säilytystiloja ja säiliöitä koskevat vaatimukset 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat Ota huomioon palovaarallisten aineiden säilytystä koskevat määräykset. Säilytystilan lattian tulee olla liuottimenkestävä. Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina ja pystyasennossa vuotojen välttämiseksi. Ei ilmoitettu. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Muut tiedot raja-arvoista DNEL/PNEC: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty, aineosien tietoja ei ole käytettävissä. HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi Metyylimetakrylaatti CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Synonyymit: Metyylimetakrylaatti 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Suodatintyyppi A1 tai A2. Käsien suojaus Käsien suojaus Viittaus standardiin Soveltuvat materiaalit Soveltumattomat materiaalit 8 tuntia: 10 ppm 8 tuntia: 42 mg/m3 15 min.: 50 ppm 15 min.: 210 mg/m3 Mikäli ilmanvaihto ei riitä pitämään ainesosien pitoisuuksia annettujen rajaarvojen alapuolella tai syntyy merkittävästi höyryä tai aerosolia, käytä hengityksensuojainta. Käytettävä suojakäsineitä. EN374 Nitriilikumi. Kangas. Nahka. Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Käytä tiiviitä suojalaseja. Ihonsuojaus Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) Ihon lisäsuojaus 2009 Käytä asianmukaista suojavaatetusta, joka peittää käsivarret ja jalat. Käytettävä suojaavaa voidetta suoran ihokosketuksen välttämiseksi. Ihokosketuksen jälkeen aine tulee pestä pois iholta. Riisu likaantuneet vaatteet

5 PROFI-DICHT PRIMER Sivu 5 / 9 ja kengät ja pese/puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä. Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste. Väri Kellanruskea. Haju Tyypillinen akrylaattien haju. Huomautuksia, ph Ei määritettävissä. (toimitusmuodossa) Huomautuksia, sulamis- tai Ei tiedossa. jäätymispiste Kiehumispiste ja -alue Arvo: ~ 100 C Leimahduspiste Arvo: 10 C Huomautuksia, Haihtumisnopeus Ei tiedossa. Huomautuksia, Räjähdysraja Ei tiedossa. Höyrynpaine Arvo: > 50 hpa Huomautuksia, Höyryn tiheys Ei tiedossa. Suhteellinen tiheys Arvo: ~ 0,99 g/cm3 Vesiliukoisuus ~ 20 g/l (20 C) Rasvaliukoisuus Ei tiedossa. Huomautuksia, Jakaantumiskerroin: Ei tiedossa. n-oktanoli / vesi Huomautuksia, Itsesyttyvyys Ei tiedossa. Huomautuksia, hajoamislämpötila Ei tiedossa. Viskositeetti Arvo: ~ s Testimenetelmä: 20 C, DIN-Becher 6 mm Fysikaaliset vaarat Räjähtävyys Ei luokiteltu räjähtäväksi (ks. kuitenkin kohta 5.2). Hapettavuus Ei luokiteltu hapettavaksi. 9.2 Muut tiedot Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet Huomautuksia Ei ilmoitettu. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Ei vaarallisia reaktioita normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Reagoi kiivaasti peroksidien kanssa. Jos sallittu säilytysaika tai säilytyslämpötila ylittyvät selvästi, tuote voi polymerisoitua lämmön vaikutuksesta (ks. kohta 5.2). Höyryjen palo- ja räjähdysvaarallisuus, ks. kohta 5.2. Pidettävä erillään lämmön- ja sytytyslähteistä ja poissa auringonpaisteesta. Peroksidit. Hapettavat materiaalit. Pelkistävät materiaalit. Vahvat emäkset. Amiinit.

6 PROFI-DICHT PRIMER Sivu 6 / 9 Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: Muita myrkyllisyystietoja Aineosan myrkyllisyystiedot Aineosa Metyylimetakrylaatti LD50 suun kautta LD50 ihon läpi LC50 hengitys Vaarallisia hajoamistuotteita ei synny normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Tuotteen hajotessa tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia yhdisteitä. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja. Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella. Sisältää < 0,5 % aineosaa, joka on myrkyllistä nieltynä. Arvo: mg/kg Koe-eläinlajit: Rotta Arvo: > 5000 mg/kg Koe-eläinlajit: Kani Arvo: 29,8 mg/l Koe-eläinlajit: Rotta Kesto: 4 h Mahdolliset välittömät vaikutukset Ihokosketus Ärsyttää ihoa. Vakava silmävaurio / ärsytys Aspiraatiovaara Viivästyneet vaikutukset Herkistyminen Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Tuotetta ei ole luokiteltu silmiä vaurioittavaksi tai ärsyttäväksi. Tuote kuitenkin ärsyttää silmiä. Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Ärsyttää hengitysteitä. Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen Syöpävaarallinen Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Mutageenisuus Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi. Sukusolujen perimää vaurioittavat ominaisuudet Lisääntymismyrkyllisyys Altistumisen oireet Liika-altistumisen oireet Muut tiedot Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. Päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. Ärsyttää limakalvoja. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Vesieliöstö, kommentit Aineosan myrkyllisyystiedot Aineosa Akuutti vesistövaikutus, kalat Akuutti vesistövaikutus, levät Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja. Bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino <= 700) Arvo: 1,5 mg/l Testimenetelmä: LC50 Kesto: 96 h Arvo: 40 mg/l Testimenetelmä: ECr50

7 PROFI-DICHT PRIMER Sivu 7 / 9 Akuutti vesistövaikutus, vesikirput Aineosa Akuutti vesistövaikutus, kalat Akuutti vesistövaikutus, vesikirput 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus Ei tietoja Biokertyvyys Huomautuksia, biokertyvyys Ei tietoja Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Ei tietoja. Vesiliukoisuus Kesto: 96 h Arvo: 3,6 mg/l Testimenetelmä: EC50 Laji: Daphnia Kesto: 48 h Metyylimetakrylaatti Arvo: mg/l Testimenetelmä: LC50 Kesto: 96 h Arvo: 69 mg/l Testimenetelmä: EC50 Kesto: 48 h Arvo: 20 g/l Testimenetelmä: 20 C 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ympäristötiedot, yhteenveto Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle, ainesosien tietoja ei ole käytettävissä. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuote on aineosiensa perusteella myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Kyllä Muut tiedot KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero ADR 1263 RID 1263 IMDG 1263 ICAO/IATA Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR MAALI RID MAALI IMDG PAINT ICAO/IATA PAINT 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR 3 Vaaraluokitus 33 RID 3 Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti.

8 PROFI-DICHT PRIMER Sivu 8 / 9 IMDG 3 ICAO/IATA 3 Huomautus Pakkausryhmä ADR RID IMDG ICAO/IATA Huomautus 14.5 Ympäristövaarat Huomautus III III III III II 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle EmS F-E, S-E Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet Tuote on myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Pidettävä erillään syttymis- ja lämmönlähteistä ja poissa auringonpaisteesta. Varottava tuotteen kosketusta iholle tai silmiin ja höyryn tai sumun hengittämistä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Muita soveltuvia tietoja. Muita soveltuvia tietoja. Ei sovelleta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Lainsäädäntö ja säädökset Ei erityissäädöksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Ei KOHTA 16: Muut tiedot Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3). Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (osat 2 ja 3). Koulutusohjeet R11 Helposti syttyvää. R25 Myrkyllistä nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51 Myrkyllistä vesieliöille. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H301 Myrkyllistä nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen.

9 PROFI-DICHT PRIMER Sivu 9 / 9 Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen luomisessa käytetyt lähteet Vastuussa käyttöturvallisuustiedotteesta Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote ( ) Metyylimetakrylaatin kansainvälinen kemikaalikortti ICSC: 0300 (marraskuu 2003) ICOPAL OY

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD SLIPGUARD Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aspen 4t

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aspen 4t Aspen 4 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aspen 4 Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote v.01/2014 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 18.12.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/24/2014 1:58:49 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K4324-1 Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K4324-1 Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1 / 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Valmisteen nimi: Coating liquid 1A+2B premixed Tuotekoodi: K4324 ja K4324-1 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot