A011 kasvinviljely, puutarhatalous 38 kasvinsuojeluaine

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A011 kasvinviljely, puutarhatalous 38 kasvinsuojeluaine"

Transkriptio

1 Du Pont Suomi Oy. Käyttöturvallisuustiedotteiden ja/tai kemikaali-ilmoitusten tekstien kopiointi tai käyttö kaupalliseen tarkoitukseen kielletty. Kopiering eller användning av texterna i säkerhetsdatabladet och/eller kemikalieanmälan i kommersiellt syfte är förbjudet. Käyttöturvallisuustiedotteen muoto vastaa Suomessa käytettyjä standardeja ja säädösvaatimuksia. Se ei välttämättä vastaa muiden maiden asettamia säädösvaatimuksia. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : Rekisterinumero : Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Toimialakoodi (TOL) Käyttötarkoituskoodi (KT) Perunaruton ja lehtipoltteen torjuntaan. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi A011 kasvinviljely, puutarhatalous 38 kasvinsuojeluaine 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys : Du Pont Suomi Oy Sokeritehtaantie 20 FIN Kantvik Suomi Puhelin : +358 (0) Telefax Sähköpostiosoite : ei ole : anne-maj.grimmatdupont.com 1.4. Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero : HYKS, Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711 klo suora (0) Yleinen hätänumero 112 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus : Haitallinen Ympäristölle vaarallinen R50/53: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.. 1/14

2 2.2. Merkinnät Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Xn N Haitallinen Ympäristölle vaarallinen R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheutaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. Eräitä aineiden ja seosten koskevat erityisvaatimukset Herkistävät aineosat Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Sisältää: Symoksaniili / Voi aiheuttaa allergisen reaktion. S2 S13 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. S29 Ei saa tyhjentää viemäriin. S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S53 Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä Muut vaarat Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT). Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vpvb). KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet ei määritettävissä 3.2. Seokset Rekisteröintinumero Direktiivin 67/548/ETY mukainen luokitus Asetuksen 1272/2008 (CLP) mukainen luokitus Pitoisuus Famoksadoni (CAS-Nro ) Xn;R48/22 N;R50/53 2/14 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H %

3 Aquatic Chronic 1; H410 Symoksaniili (CAS-Nro ) (EY-Nro ) Xn;R22 Acute Tox. 4; H302 R43 Skin Sens. 1; H317 N;R50/53 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H % Lignosulfohappo, natriumsuola, sulfometylaatti (CAS-Nro ) Xi;R36 Eye Irrit. 2; H319 >= 20 - < 25 % Natrium Metyylinaftaleeni sulfonaatti (CAS-Nro ) (EY-Nro ) Xi;R36/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H < 10 % Fumaarihappo (CAS-Nro ) (EY-Nro ) Xi;R36 Eye Irrit. 2; H < 5 % Natrium dihydrogeeniortofosfaatti (CAS-Nro ) (EY-Nro ) Xi;R36/37/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Natriumdioktyylisulfosukkinaatti (CAS-Nro ) (EY-Nro ) Xn;R22 Acute Tox. 4; H302 Xi;R37/38 Skin Irrit. 2; H315 Xi;R41 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H < 5 % 1 - < 5 % Edellä mainitut tuotteet ovat REACHin mukaisia. Rekisteröintinumero(it)a ei ehkä ole esitetty, koska ainetta (aineita) ei tarvitse REACH-rekisteröidä, sitä/niitä ei ole vielä REACH-rekisteröity tai se/ne on rekisteröity jonkin muun sääntelyprosessin (biosidikäytöt, kasvinsuojeluaineet) mukaan jne. Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet : Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Hengitys : Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistuksen jälkeen. Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia. Ihokosketus : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä. Mikäli esiintyy ihon ärsytystä tai allergisia reaktioita on käytävä lääkärissä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Roiskeet silmiin : Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli se onnistuu vaivatta. Silmää pidetään 3/14

4 avoinna ja sitä huudellaan hitaasti ja varovasti vedellä minuuttia. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. Nieleminen : Hakeuduttava lääkärin hoitoon. EI saa oksennuttaa ilman lääkärin tai Myrkytystietokeskuksen suostumusta. Mikäli potilas on tajuissaan: Suu huuhdellaan vedellä Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : Iho kosketus saattaa aiheuttaa seuraavia oireita:, Ihonpunotus, Ihotulehdus, Herkistyminen, Ärsyttävyys : Nauttiminen saattaa aiheuttaa seuraavia oireita:, Pahoinvointi, Oksentelu, Ripuli, Ruuansulatushäiriöitä : Hengittäminen saattaa aiheuttaa seuraavia oireita:, Astmaattisia oireita, Ärsyttävyys, herkistävät vaikutukset : Keskushermoston lamaantuminen, Päänsärky, Koordinaation häiriintyminen, Epätietoisuus ajasta/paikasta, Vakavampia vaikutuksia mikäli on nautittu alkoholia Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito : Hoito oireiden mukaan. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä : Vesisuihku, Vaahto, Jauhe, Hiilidioksidi (CO2) : Suuritehoinen paloruisku, (saastumisvaara). Sammutuksessa tulee välttää voimakasta kovalla paineella tulevaa vesisuihkua, koska se voi hajottaa ja levittää paloa ja samalla lisätä saastumisriskiä. Vältettävä runsaan veden käyttöä sammutuksessa ympäristösyistä Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat tulipalossa : Palossa muodostuneet vaaralliset hajoamistuotteet. Hiilidioksidi (CO2) typpioksidit (NOx) 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Lisätietoja : Käytä täyttä suojavarustusta ja paineilmalaitetta. : Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijärjestelmiä. Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. 4/14

5 : Pienissä paloissa: Mikäli tulipalo on pieni ja rajattu ja mikäli olosuhteet sallivat, voidaan tulipalon antaa palaa itsestään loppuun sillä vesi voi laajentaa saastunutta aluetta. Lähiympäristö ja säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet : Rajoitettava pääsyä alueelle. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Jos vuotoalue on kuohkeaa, likaantunut maa on koottava myöhempää käsittelyä tai hävittämistä varten. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet Muut tiedot : Puhdistusmenetelmät - pieni vuoto: Roiskeet on lakaistava tai imuroitava talteen ja kerättävä sopivaan säiliöön hävittämistä varten. Puhdistusmenetelmät - suuri vuoto: Vältettävä pölyn muodostusta. Kootaan vuoto, kerätään talteen sähkösuojatulla pölynimurilla tai märkäharjaamalla ja siirretään astiaan paikallisten säännösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13). : Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperäispakkauksiin uudelleenkäyttöä varten. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8., Katso kohdasta 13 hävittämisohjeet. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet : Käytettävä vain suositustemme mukaisesti. Käytettävä ainoastaan puhdasta välineistöä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Ei saa hengittää pölyä tai ruiskutussumua. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Työliuos valmistettava etiketin ja/tai käyttöohjeiden mukaisesti. Esivalmistettu työliuos käytettävä mahdollisimman pian - Ei saa varastoida. Järjestettävä sopiva imutuuletus tiloihin, joissa voi muodostua pölyä. Palo-ja räjähdyssuojaus : Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Vältettävä pölynmuodostusta 5/14

6 suljetuissa tiloissa. Prosessin aikana pöly saattaa muodostaa räjähtäviä seoksia ilmassa Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varastoidaan tilassa, johon on pääsy ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Yhteisvarastointiohjeet : Erityisiä rajoituksin säilyttämisesta muiden tuotteiden kanssa ei ole. Varastointilämpötila : > 0 - < 30 C Muut tiedot : Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Erityinen loppukäyttö Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 tarkoittamat kasvinsuojeluaineet. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Tietoa ei sovellettavissa, jos alla oleva kohta on tyhjä Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Järjestettävä sopiva imutuuletus ja pölynkeräys koneistojen yhteyteen. Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja. Silmiensuojaus : Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä hengitystiet altistavassa työvaiheissa tuleekäyttää P2/A2 suodattimella varustettua hengityksensuojainta. Käsiensuojaus : kemikaalinkestäviä käsineitä, esim. nitriili: Ihonsuojaus / Kehon suojaus : Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä käsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Suojautumisohjeita : Suojavälineiden tyyppi on valittava tietyllä työpaikalla olevan vaarallisen aineen pitoisuuden ja määrän mukaan. Kemikaaleilta suojaava vaatetus on tarkastettava ennen käyttöä. Kemiallisesti tai fysikaalisesti vaurioitunut tai likaantunut vaatetus ja käsineet tulee vaihtaa. Vain suojatut käsittelijät saavat olla alueella käytön aikana. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus. Säilytettävä 6/14

7 työvaatteet erikseen. Tahriintuneita työvaatteita ei saa käyttää työpaikan ulkopuolella. Ympäristön suojaamiseksi on poistettava ja pestävä kaikki likaantunut suojausvarustus ennen uudelleen käyttöä. Riisuttava vaatetus / henkilökohtainen suojavarustus välittömästi, jos ainetta joutuu niiden alle. Pestävä perusteellisesti ja puettava ylle puhtaat vaatteet. Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Hengityksensuojaus : Hengitystiet altistavassa työvaiheissa tulee käyttää P2/A2 suodattimella varustettua hengityksensuojainta.. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Muoto Väri Haju Hajukynnys ph Sulamispiste Leimahduspiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) : kiinteä : ruskea : makea : ei määritetty : noin 6 ajan 10 g/l ( 20 C) : tietoja ei ole käytettävissä : ei määritettävissä : Ei ylläpidä palamista. Syttymislämpötila : > 360 C Lämpöhajoaminen Itsesyttymislämpötila Hapettavuus Räjähtävyys Räjähdysraja, alempi/ alempi syttymisraja Räjähdysraja, ylempi/ ylempi syttymisraja Höyrynpaine Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla tälle seokselle. : Ei saatavilla tälle seokselle. : Hapettavat ominaisuudet (kiinteät aineet) : Ei räjähtävä : Ei saatavilla tälle seokselle. : Ei saatavilla tälle seokselle. : Ei saatavilla tälle seokselle. : Ei saatavilla tälle seokselle. 7/14

8 Bulkkitiheys Vesiliukoisuus Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Viskositeetti, kinemaattinen Haihtumisnopeus : 600 kg/m3 : dispergoituva : ei määritettävissä : ei määritettävissä : Ei saatavilla tälle seokselle Muut tiedot Fysikaaliskemialliset/muut tiedot : Ei muita erityisesti mainittavia tietoja. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus : Ei erityisesti mainittavia vaaroja Kemiallinen stabiilisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus : Tuote on kemiallisesti pysyvä suositelluissa varastointi-, käyttö- ja lämpöolosuhteissa. : Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Polymeroitumista ei tapahdu. Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti Vältettävät olosuhteet : Hajoaa hitaasti altistuessaan vedelle. Ei saa ylikuumentaa termisen hajoamisen välttämiseksi. Voimakkaasti pölyävissä olosuhteissa tämä aine saattaa muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet : Mitään erityisesti mainittavia aineita ei ole. : Syaanivety (vetysyaanihappo) KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys suun kautta LD50 / rotta uros : mg/kg Menetelmä: OECD TG 401 LD50 / rotta naaras : 566 mg/kg Menetelmä: OECD TG 401 Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta LC50 / 4 h rotta : > 5,1 mg/l 8/14

9 Menetelmä: OECD TG 403 Välitön myrkyllisyys ihon kautta LD50 / kani : > mg/kg Menetelmä: OECD TG 402 Ihon ärsytys kani Tulos: Ei ärsytä ihoa Menetelmä: OECD TG 404 Silmien ärsytys kani Tulos: Ei aiheuta silmien ärsytystä Menetelmä: OECD TG 405 Herkistyminen marsut Modifioitu Bühler-testi Tulos: Aiheuttaa herkistymistä. Menetelmä: OECD TG 406 Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys Famoksadoni Seuraavia vaikutuksia esiintyi altistumispitoisuuksissa, jotka olivat merkittävästi etiketissä mainituissa käyttöolosuhteissa odotettuja suurempia. Suun kautta - eläinravinto koira silmävaikutukset Suun kautta - eläinravinto rotta Hidastunut painonnousu, Elimen painonmuutokset, Seerumin maksaentsyymipitoisuuksien kasvu, Maksavaikutukset, Punasolujen tuhoutuminen, mikä aiheuttaa punasolujen määrän epänormaalia vähenemistä (anemia) Ihon kautta rotta Lisääntynyt maksan paino, Seerumin maksaentsyymipitoisuuksien kasvu Symoksaniili Suun kautta useita lajeja Seuraavia vaikutuksia esiintyi altistumispitoisuuksissa, jotka olivat merkittävästi etiketissä mainituissa käyttöolosuhteissa odotettuja suurempia., muuttunut veren kemia Mutageenisuusarvio Famoksadoni 9/14

10 Kokeet bakteereilla ja soluviljelyksillä eivät ole osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Eläinkokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Symoksaniili Kokeet bakteereilla ja soluviljelyksillä eivät ole osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Syöpää aiheuttavuuden arviointi Famoksadoni Eläinkokeet eivät osoittaneet syöpää aiheuttavia vaikutuksia. Ei luokiteltu ihmiselle syöpää aiheuttavaksi. Symoksaniili Ei luokiteltu ihmiselle syöpää aiheuttavaksi. Lisääntymismyrkyllisyysarvio Famoksadoni Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn Symoksaniili Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn Assessment teratogenicity Famoksadoni Eläinkokeet eivät osoittaneet kehitysmyrkyllisyyttä. Symoksaniili Eläinkokeet osoittivat alkio-sikiökehitykseen kohdistuvia vaikutuksia pitoisuuksina, jotka olivat vähintään yhtä suuria kuin pitoisuudet, jotka olivat myrkyllisiä emolle.. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Myrkyllisyys kalalle läpivirtaustesti / LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 0,0287 mg/l Menetelmä: OECD TG 203 Myrkyllisyys vesikasveille EbC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä): 4,04 mg/l Menetelmä: Direktiivin 67/548/ETY, V, C.3. Toksisuustiedot on saatu tuotteista joilla on samantapainen koostumus. Tietolähde: Sisäinen tutkimusraportti. Myrkyllisyys selkärangattomille vesieliöille läpivirtaustesti / EC50 / 48 h / Daphnia magna (vesikirppu): 0,055 mg/l Menetelmä: OECD TG 202 Pitkäaikaismyrkyllisyys kalalle 10/14

11 Famoksadoni NOEC / 90 d / Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 0,0014 mg/l Symoksaniili NOEC / 21 d / Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 0,22 mg/l NOEC / 97 d / Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 0,00098 mg/l Pitkäaikaismyrkyllisyys selkärangattomille vesieläimille Famoksadoni NOEC / 21 d / Daphnia magna (vesikirppu): 0,0037 mg/l Symoksaniili EC50 / 21 d / Daphnia magna (vesikirppu): 0,73 mg/l Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Vaikeasti biologisesti hajoava. Aktiiviselle aineosalle saaduille tuloksille perustuva arvio Biokertyvyys Biokertyminen Ei biokerry. Aktiiviselle aineosalle saaduille tuloksille perustuva arvio Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus maaperässä Tuotteen ei odoteta olevan liikkuva maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT- ja vpvb-aineiden arviointi Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT). / Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Muuta ekologista tietoa Ei muita erityisesti mainittavia ympäristövaikutuksia. Katso tuotteen etiketistä lisälevitysohjeita, jotka koskevat ympäristöön liittyviä varotoimenpiteitä. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote : Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Jäte on poltettava sopivassa polttolaitoksessa, jolla on vastaavien viranomaisten lupa. Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä säiliöllä. Ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen. 11/14

12 Likaantunut pakkaus : Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset viedään yleiselle kaatopaikalle KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: III Ympäristövaarat: Katso lisätietoja kohdasta Erityiset varotoimet käyttäjälle: Tunneli-rajoitus-koodi: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Famoksadoni, Symoksaniili) (E) IATA_C YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Famoksadoni, nimi: Symoksaniili) Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: III Ympäristövaarat : Katso lisätietoja kohdasta Erityiset varotoimet käyttäjälle: DuPontin sisäiset suositukset ja kuljetusohjeet: ICAO / IATA vain rahtilentokone IMDG YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, nimi: N.O.S. (Famoksadoni, Symoksaniili, Famoksadoni, Symoksaniili) Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: III Ympäristövaarat : Meriä saastuttava aine Erityiset varotoimet käyttäjälle: tietoja ei ole käytettävissä Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti ei määritettävissä KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Muut ohjeet : Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaan.huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta.huomioitava direktiivi 96/82/EY vaarallisia aineita käsittävien suuronnettomuuksien hallitsemisesta.huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista.huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY.Huomioitava raskaana olevien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskeva direktiivi 92/85/ETY Kemikaaliturvallisuusarviointi 12/14

13 Tälle tuotteelle / näille tuotteille ei tarvitse suorittaa kemikaaliturvallisuusarviointia. Seos on rekisteröity kasvinsuojeluaineeksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti. KOHTA 16: Muut tiedot Muutokset edelliseen versioon Päivitetty vastaamaan REACH-asetuksen (EU) 453/2010 asettamia muutosvaatimuksia. Tietolähteet TUKES:in hyväksymä myyntipäällysteksti Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista Xn N Haitallinen Ympäristölle vaarallinen R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheutaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. Eräitä aineiden ja seosten koskevat erityisvaatimukset Herkistävät aineosat Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Sisältää: Symoksaniili / Voi aiheuttaa allergisen reaktion. S2 S13 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. S29 Ei saa tyhjentää viemäriin. S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S53 Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä. Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden koko tekstit. H302 H315 H317 H318 H319 H335 H373 H400 H410 Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 13/14

14 Muut tiedot ammattikäyttö Lisätietoja Lue DuPontin turvallisuustiedote ennen käyttöä, Huomioitava etiketissä olevat käyttöohjeet. E.I. du Pont de Nemours and Company rekisteröity tavaramerkki. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Yllä oleva tieto koskee ainoastaan tässä mainittua ainetta (tässä mainittuja aineita), eikä ehkä sovellu aineeseen (aineisiin), joita käytetään minkä tahansa muun aineentai missä tahansa prosessissa tai jos ainetta on muunnettu tai käsitelty, ellei tekstissä ole siitä erikseen mainittu. 14/14

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti PUMA EXTRA 1/10 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Valmisteen tunnuskoodi (UVP) PUMA EXTRA 06471331 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

: DuPont Opteon YF AFTERMARKET

: DuPont Opteon YF AFTERMARKET Käyttöturvallisuustiedotteen muoto vastaa Suomessa käytettyjä standardeja ja säädösvaatimuksia. Se ei välttämättä vastaa muiden maiden asettamia säädösvaatimuksia. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tuotenro : 022102 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot