KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SURFACE MOUNT ADHESIVE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SURFACE MOUNT ADHESIVE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO ESMA10SL KÄYTTÖTARKOITUS Toimialaluokitus 15, päivitetty (asetuksen 374/2002 liite 4 A) 316 Muu sähkölaitteiden valmistus TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO 2 VAARAN YKSILÖINTI Ärsyttää silmiä ja ihoa. ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD KINGSBURY PARK, MIDLAND ROAD SWADLINCOTE DERBYSHIRE, DE11 0AN UNITED KINGDOM +44(0) (0) (0) between 8.30 am pm Mon - Fri Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. LUOKITUS 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Xi;R36/38. R43. N;R51/53. EC-nro: CAS-numero Sisältö Luokitus EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) Aliphatic Amines % 10-30% R43 Xi;R36/38 N;R51/53 Xi;R36/37. NEOPENTYL GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER % Xi;R38. R43. R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta. TIETOJA KOOSTUMUKSESTA Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels 4 ENSIAPUTOIMENPITEET HENGITYS Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Pidä vahingoittunut lämpimänä ja levossa. Välittömästi lääkäriin! NIELEMINEN ÄLÄ YRITÄ OKSENNUTTAA! Älä yritä antaa nestettä tai oksennuttaa vahingoittunutta, jos hän on tajuton. Huuhtele suu perusteellisesti. Anna vahingoittuneelle heti runsaasti vettä juotavaksi. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Raitis ilma, lämpö ja lepo. IHOKOSKETUS Siirrä vahingoittunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon, jos oireita esiintyy pesun jälkeen. Iho huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu. ROISKEET SILMIIN Vahingoittunut on siirrettävä heti pois altistuslähteestä. Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Heti lääkäriin. 1 / 5

2 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET SOPIVAT SAMMUTUSAINEET Palo voidaan sammuttaa Vaahto. Alkoholille resistentti vaahto. Kuiva materiaali, hiekka, dolomiitti y.m. PALONTORJUNNASSA HUOMIOITAVA Käytä vettä vaaralle alttiin säiliön jäähdyttämiseen ja savun hälventämiseen. 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ PUHDISTUSOHJEET Sammuta sytytyslähteet. Vältä kipinöitä, savua, liekkejä ja kuumuutta. Tuuleta. Pidä syttyvät aineet erillään vuotaneesta materiaalista. Estä vuoto, jos sen voi vaaratta tehdä. ÄLÄ KOSKE vuotaneeseen aineeseen. Käytä sopivaa suojavarustusta. Imeytä vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai multaan ja laita säiliöön. Peseydyttävä huolellisesti vuodolle altistumisen jälkeen. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Ota yhteys ympäristö- ja terveysviranomaisiin ohjeiden saamiseksi. 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ Vältä vuotoa, iho- ja silmäkosketusta. Säilytettävä erillään lämmönlähteistä, kipinöistä ja avotulesta. EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA Säilytettävä suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytetään alkuperäispakkauksessa. 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET AINEOSIA KOSKEVAT TIEDOT HTP = Suomen altistusraja. YLEISET SUOJAUTUMISKEINOT TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta, mutta ainetta ei saa käyttää suljetussa tilassa ilman tehokasta ilmanvaihtoa. HENGITYKSENSUOJAUS Ei erityisiä toimenpiteitä, mutta hengityssuojainta tulee käyttää jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hygieeniset raja-arvot. KÄSIENSUOJAUS Jos on ihokosketuksen vaara, käytä sopivia suojakäsineitä. Parhaiten soveltuvat käsineet on valittava käsinetoimittajaa kuullen. Hän pystyy kertomaan käsinemateriaalin läpäisyajan. SILMIENSUOJAUS Käytettävä suojalaseja tai kasvonsuojainta. IHONSUOJAUS Sopivaa suojavaatetusta on käytettävä jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara. HYGIENIAOHJEITA TUPAKOINTI KIELLETTY TYÖPAIKALLA. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä Pestävä heti roiskeet iholta/saastunut iho. Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET OLOMUOTO VÄRI LIUKOISUUS Tahna Punainen Ei liukene veteen SUHTEELLINEN TIHEYS 20 c VISKOSITEETTI c 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 2 / 5

3 TIETOJA STABIILISUUDESTA Stabiili normaaleissa lämpötiloissa. VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET Varo kosketusta happojen ja hapettavien aineiden kanssa. VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET Palaessa muodostuu: Kaasut, höyryt, savu Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Typpikaasut (NOx) 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET NIELEMINEN Voi aiheuttaa vatsakipuja tai oksentelua. Hengitettynä voi aiheuttaa allergiaa. IHOKOSKETUS Kuivattaa ihoa. Voi aiheuttaa halkeamia ihossa ja rohtumisen vaaran. Ihokosketuksessa allergian vaara. Voi aiheuttaa ihon/silmien ärsytystä ja palohaavoja (syövyttävä vaikutus) Voi aiheuttaa kosketusrohtumaa. HENGITYS Voi aiheuttaa vakavaa keuhkojen ärsytystä. Voi ärsyttää hengitystiehyitä ja keuhkoja. SILMÄKOSKETUS Ärsyttää voimakkaasti silmiä. SILMÄT, NENÄ JA SUU Toistuva altistus voi aiheuttaa kroonisen silmätulehduksen. IHO Allerginen kosketusrohtuma, tavallisesti lievä. Ihon kuivuminen ja ihon halkeileminen. ALTISTUMISTAPA Inhalaatio. Nieleminen. Iho- ja/tai silmäkosketus. KOHDE-ELIMET Silmät. Suolet ja mahalaukku. Hengityselimet, keuhkot. Iho. OIREET Vakava ärsytys keuhkoissa. Yleisiä hengitysvaikeuksia, kuiva yskä. Pahoinvointi, oksennus. EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) MYRKYLLINEN ANNOS 2, LD 50 >5000 mg/kg (suun kautta rotalle) >20000 mg/kg (suun kautta rotalle) Aliphatic Amines >2000 mg/kg (suun kautta rotalle) NEOPENTYL GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER >2000 mg/kg (suun kautta rotalle) 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE EKOTOKSISUUS Ympäristölle vaarallista joutuessaan vesistöön. VESISTÖVAARALLISUUSLUOKKA WGK 2 EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) LC50, 6 h, KALA (mg/l) 3.1 EC50, 48 h, VESIKIRPPU (mg/l) JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 14 KULJETUSTIEDOT OIKEA TEKNINEN NIMI, KANSAINVÄLINEN UDF Phrase 1 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 )) Class Environmentally Hazardous substance UN/YK-NUMERO 3082 ADR-LUOKKA 3 / 5

4 ADR-LUOKKA Luokka : Terveydelle ADR PAKKAUSRYHMÄ haitalliset aineet. VAARANRO (ADR) 0 ADR LIPUKENRO HAZCHEM-KOODI RID-LUOKKA UN/YK-NUMERO MERIKULJETUS IMDG PAKKAUSRYHMÄ MFAG 3Z 3082 See Guide CEFIC LYHYTNRO RID PAKKAUSRYHMÄ IMDG-LUOKKA EMS MARINE POLLUTANT: UN/YK-NRO ILMAKULJETUS 3082 ILMAKULJETUS LUOKKA ILMAKULJETUS PAKKAUSRYHMÄ 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 0GM6- F-A, S-F Ei. VAROITUSETIKETIN TIETOJA Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen SISÄLTÄÄ EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) R-LAUSEKKEET S-LAUSEKKEET EU-DIREKTIIVIT NEOPENTYL GLYCOL DIGLYCIDYL ETHER R43 R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S26 S37 P5 Vaarallisia aineita koskeva direktiivi 67/548/ETY. Vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi 1/45/EY. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Vaarallisia valmisteita koskevan erityisinformaation hallintajärjestelmä. 2001/58/EY. Sisältää epoksihartseja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Kommissionens direktiv 2000/3/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 8/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 107/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 73/3, komission asetuksen (EY) N:o 1488/4, neuvoston direktiivin 76/76/ETY ja komission direktiivien 1/155/ETY, 3/67/ETY, 3/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen. 16 MUUT TIEDOT MUUTOKSET Uusittu ja EU direktivien 1/45/EC ja 2001/58/EC vaatimusten mukaisest LAATINUT Helen O'Reilly LAADINTAPÄIVÄYS SEPTEMBER 2008 VERSIONRO./KORVATUN KTT:N PVM 3 4 / 5

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOT TEEN NRO LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA R36/37 R36/38 R38 R43 R51/53 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ärsyttää ihoa. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. VASTUUVARAUMA Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen. 5 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC' LUBE GREEN

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC' LUBE GREEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO BLV EBLV15ML ZE Tamper evident seal ELECTROLUBE.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TROPICALISED VARNISH

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TROPICALISED VARNISH KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO TRV ETRV500ML ZE KÄYTTÖTARKOITUS Toimialaluokitus 1995, päivitetty 17.12.1999 (asetuksen 74/2002

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO BLR EBLR10SL EBLR15ML ZE Tamper evident seal ELECTROLUBE.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SILVER CONDUCTIVE PAINT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SILVER CONDUCTIVE PAINT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO ESCP0B/ 26G/ 50G ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD KINGSBURY

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SCREEN AND STENCIL CLEANER AEROSOL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SCREEN AND STENCIL CLEANER AEROSOL KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA SSC ESSC400 ZE Surface Preparation Cleaner ELECTROLUBE. A division

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT TUOTENIMI TUOTENO KÄYTTÖTARKOITUS TOIMITTAJA HÄTÄPUHELINNUMERO IPA-a EIPA200H EIPA400H ZE Käyttötarkoituskoodit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE BLOC LUBE RED Tarkistus OCTOBER 2013 Laadintapäiväys 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno BLR, EBLR10SL, EBLR15ML, ZE 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno IPA-b, EIPA01L, EIPA05L, ZE 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI) Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-db, EECSP200DB, ZE 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-a, EECSP200D, EECSP400D, ZE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MINIMAL CHARGING FREEZER KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno MINIMAL

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000 Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno SRI, ESRI400H, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AIRDUSTER Tarkistus APRIL 2015 Laadintapäiväys 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno GDP, EGDP400, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL GROUT CLEANER Report Date : 07/10/2013 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Tarkistus 01/08/2013 Tarkastuspäivä 19/08/2009 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER Report Date : 07/10/2013 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR Omarbetad 13/02/2012 Laadintapäiväys 12 Tarkastuspäivä 05/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Tuoteno Z0002,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE TOIMITTAJA WINSOR & NEWTON

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ERASE Tarkistus 02/02/2011 Laadintapäiväys 1.1 Tarkastuspäivä 28/09/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX EP 2001 W Haerter

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX EP 2001 W Haerter KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) Tarkistus 11/12/2014 Laadintapäiväys 10 Tarkastuspäivä 22/05/2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE Tarkistus 15/08/2012 Laadintapäiväys 2.1 Tarkastuspäivä 02/02/2012 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ENGLISH DISTILLED TURPENTINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ENGLISH DISTILLED TURPENTINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ENGLISH DISTILLED TURPENTINE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE TOIMITTAJA WINSOR

Lisätiedot