Päiväys Edellinen päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013"

Transkriptio

1 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Rakennusteollisuuskemikaali - Betonielementtien pintahidastin Toimialakoodi 41 Käyttötarkoituskoodi 13 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Ei Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen Ei 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Semtu Oy Katuosoite Martinkyläntie 586 Postinumero ja -toimipaikka Talma Postilokero PL 124 Postinumero ja -toimipaikka Kerava Puhelin (09) Telefax (09) Sähköpostiosoite Y-tunnus Hätäpuhelinnumero (09) (suora) Vaihde: (09) 4711/Myrkytystietokeskus HUS, Haartmaninkatu 4, HYKS 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Seos on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 67/548/ETY ja 1999/45/EY ja CHS/CLP mukaisesti F; R11, Xi; R36, R Merkinnät F, helposti syttyvä Xi, ärsyttävä R11 R36 R43 R67 Helposti syttyvää. Ärsyttää silmiä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Sivu 1 / 6

2 S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S35 Tämä aine ja pakkaus on hävitettävä turvallisesti. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 2.3 Muut vaarat Ei tietoja saatavissa 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EY-numero ja Aineosan nimi rekisteröintinumero CAS EY Reg xxxx CAS EY Pitoisuus Luokitus % Isopropanoli F; R11, Xi; R Syttyvä neste 2, H225 Silmä-ärsytys 2, H319 STOT SE 3, H336 htp ks. 8.1 Hartsiesteri Xi; R36 R Silmä-ärsytys 2, H319 Ihoherkistävyys 1, H317 Tässä kohdassa mainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ohjeet Mikäli oireita ilmenee, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Hengitys Altistunut henkilö on vietävä raittiiseen ilmaan. Jos oireita ilmenee, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Iho Riisuttava likaantunut vaatetus. Roiskeet iholta pestävä välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Ota yhteys lääkäriin mikäli oireita ilmenee. Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä useiden minuuttien ajan. Poistettava mahdolliset piilolinssit. Mikäli ärsytystä ilmenee, jatkettava huuhtelua ja hakeuduttava lääkärin hoitoon. Nieleminen Jos ainetta on nielty, huuhtele suu välittömästi vedellä ja juo runsaasti vettä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ei saa oksennuttaa ellei myrkytystietokeskus tai lääkäri niin neuvo. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset sekä välittömät että viivästyneet Oireet vaihtelevat pitoisuuden ja altistuksen keton mukaan. Hengitys: Voi ärsyttää hengitysteitä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Iho: Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa herkistymistä. Silmät: Ärsyttää silmiä. Nieleminen: ruoansulatuselimistön oireet, oksennus. Voi aiheuttaa huimausta, päänsärkyä, pahoinvointia ja päihtymyksenkaltaisia oireita. Huumaava vaikutus 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei olennaisia lisätietoja. Epävarmoissa tilanteissa on aina hakeuduttava lääkärin hoitoon. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Vaahto, hiilidioksidi tai jauhe tai vesisumu Ei saa käyttää vettä täydellä paineella, se levittää paloa. Sivu 2 / 6

3 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaaralliset hajoamistuotteet: terveydelle haitalliset kaasut, CO, CO 2 Helposti syttyvää! Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä maata pitkin sytytyslähteisiin. Höyryt voivat syttyä kipinästä, kuumalla pinnalla tai hiilloksella. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä ympäristöstä riippumatonta hengityslaitetta ja palosuojavaatetusta. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita. Estettävä staattiset purkaukset. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Tupakointi kielletty. Pidettävä erillään avotulesta ja sytytyslähteistä. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Mikäli ainetta joutuu vesistöön, on VÄLITTÖMÄSTI Ilmoitettava päästöstä viranomaisille. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Sammutettava kaikki sytytyslähteet. Vältettävä kipinöitä, liekkejä, kuumuutta ja tupakointia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Patoa valumat inertillä imeytysaineella (esim. hiekka, maa-aines, jne.) ja ota talteen hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Huuhtele valuma-alue vedellä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Ota huomioon tiedotteen kohtien 7, 8 ja 13 ohjeet. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vältettävä aineen joutumista iholle ja silmiin. Noudata kemikaalien käytössä tarvittavaa varovaisuutta. Käytä työtapoja, jotka minimoivat kosketuksen aineeseen. Älä syö, juo tai tupakoi ainetta käsitellessäsi. Pidettävä erillään avotulesta ja sytytyslähteistä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä palavien nesteiden varastossa. tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa, kuivassa, o C lämpötilassa, erillään sytytyslähteistä. 7.3 Erityinen loppukäyttö Ei tietoja. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot CAS Isopropanoli 500 mg/m 3 [8h] 620 mg/m 3 [15 min] Muut raja-arvot Ei tiedossa DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Noudatettava rakennuskemikaalien käsittelyä koskevia yleisiä varotoimenpiteitä. Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita. Syöminen, juominen, tupakoiminen ainetta käsiteltäessä on kielletty. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Tekniset torjuntatoimenpiteet Ei erityistoimenpiteitä. Silmien tai kasvojen suojaus Suojalasit (EN 166). Ihonsuojaus Kumiesiliina ja kumisuojajalkineet. Käsien suojaus Suojakäsineet EN 374. Materiaali: nitriilikumi. Tarkista käsineiden soveltuvuus käsinevalmistajalta. Hengityksensuojaus Sivu 3 / 6

4 Mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä, on käytettävä suodattimella A varustettua hengityssuojainta. Ympäristöaltistumisen torjuminen Estä tuotteen pääsy viemäriin tai pinta- ja pohjavesiin. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste, harmaa Haju Alkoholinhajuinen Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue +82 o C Leimahduspiste +12 o C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine 4,2 kpa [+20 o C] Höyryntiheys Suhteellinen tiheys 1020 kg/m 3 Liukoisuus (liukoisuudet) Ei liukene veteen Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila +425 o C Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot VOC 460 g/l 10. STABIILIUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Ei erityisiä vaaroja tiedossa Kemiallinen stabiilius Stabiili suositeltuja varastointi- ja käsittelyohjeita noudatettaessa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa. Ei polymeroidu Vältettävät olosuhteet Kaikki sytytyslähteet, pitkäkestoinen kuumennus Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapettavat aineet, hapot, amidit, aldehydit, muut halogenoidut orgaaniset aineet Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi ja -dioksidi. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Isopropanoli: LD50: suun kautta, rotta mg/kg LC50: hengitettynä, rotta mg/l, 4 h Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää silmiä ja ihoa. Voi ärsyttää hengityselimiä. Herkistyminen Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Sivu 4 / 6

5 Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Toksikologisia tietoja ei ole käytettävissä. Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta- tai toistuva altistuminen) Toksikologisia tietoja ei ole käytettävissä. Aspiraatiovaara Toksikologisia tietoja ei ole käytettävissä. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Ei lisätietoja. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Isopropanoli: LC50: mg/l [96 h], kala, ei myrkyllinen kaloille EC50: mg/l, [48 h], vesikirppu 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tuotteen oletetaan olevan biohajoava Biokertyvyys Tuote ei sisällä aineita, joiden oletetaan olevan biokertyviä Liikkuvuus maaperässä Tuote sisältää aineita, jotka eivät liukene veteen ja jotka sedimentoituvat vesistöissä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ei sovellettavissa Muut haitalliset vaikutukset Ei olennaisia lisätietoja saatavissa. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotejäämät Hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti virallisessa jätteenkäsittelylaitoksessa. Palavalla nesteellä kostuneet rätit tms. on otettava talteen tulenkestävään astiaan. Pakkaukset Pakkauksia ei saa tyhjänäkään puhkaista tai polttaa. Pakkaukset, joissa on tuotejäämiä, on hävitettävä samoin kuin itse tuote. Jätekoodi Ei tiedossa. 14. KULJETUSTIEDOT 14. YK-numero UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi RESIN SOLUTION - HARTSILIUOS 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä II 14.5 Ympäristövaarat Ei tiedossa Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei ole Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimukset II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei sovellettavissa. 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Ei ole 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Sivu 5 / 6

6 Tämän valmisteen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja. 16. MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon Merkitty Lyhenteiden selitykset Ei ole Tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Ks. 2. Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista R11 R36 R43 R67 H319 H225 H317 H336 Helposti syttyvää. Ärsyttää silmiä Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Helposti syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Työntekijöiden koulutus Ei erityisohjeita Sivu 6 / 6

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote v.01/2014 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 18.12.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot