Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari ESPOO FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND"

Transkriptio

1 Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ======================================================================== Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 1 / 20 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN TAI MAAHANTUOJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: Tuoteryhmä: AUTOTUOTTEET Tuotteeseen (kohta 1.1) liittyvät käyttöturvallisuustiedotteet: M KORILIIMA, OSA A M KORILIIMA, OSA B Käyttöturvallisuustiedote on laadittu STM:n asetuksen 1202/2001 mukaisesti, joka perustuu komission direktiiveihin 1991/55/ETY, 1993/112/ETY ja 2001/58/EY.

2 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 2 / M KORILIIMA, OSA A 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN TAI MAAHANTUOJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: 3M KORILIIMA, OSA A Tuoteryhmä: AUTOTUOTTEET 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna: Auton koriliima. 2-komponenttisen valmisteen amiinikovetin (Osa A). Pakkauskoko 200 ml (Duo-Pack) Toimialakoodi: TOL1: 502; TOL2: Käyttötarkoituskoodi: KT1: Valmistajan tai maahantuojan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Suomen 3M Oy Yhteystiedot Katuosoite: Lars Sonckin kaari 6 Postinumero ja -toimipaikka: Espoo Postilokero: 90 Postinumero ja -toimipaikka: Espoo Puhelin: (09) Telefax: (09) Y-tunnus: Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite HÄTÄNUMERO:(09) , Varanumero:(09) 4711 MYRKYTYSTIETOKESKUS / HUS PL 340 (Haartmaninkatu 4), HUS 2 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat

3 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 3 / 20 Aineosan nimi CAS-nro Pitoisuus % POLYMEERINEN DIAMIINI ,0-60,0 Varoitusmerkki, R-lausekkeet: Xi; R: KVARTSILASI ,0-30,0 EY-nro: EINECS ,4,6-TRIS(DIMETYYLIAMINO ,0-13,0 METYYLI)FENOLI Varoitusmerkki, R-lausekkeet: Xn; R:22-36/38 EY-nro: EINECS ,7,10-TRIOKSATRIDEKAANI-1, ,0-7,0 -DIAMIINI Varoitusmerkki, R-lausekkeet: C; R:34-52/53 EY-nro: EINECS IMIDATSOLI ,0-5,0 Varoitusmerkki, R-lausekkeet: C; R:34 EY-nro: EINECS N-AMINOETYYLIPIPERATSIINI ,1-1,0 Varoitusmerkki, R-lausekkeet: C; R:21/ /53 EY-nro: EINECS SILANOITU PIIDIOKSIDI ,0-5,0 Muut aineosat: BUTADIEENIAKRYYLINITRIILI SEKAPOLYMEERI EPÄORGAANINEN SUOLA - 1,0-5, Muut tiedot Aineluettelotiedot: EINECS (aineosat/monomeerit). 3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutukset (luokitus): C (Syövyttävä); R:34; Xi; R:43. (R34) Syövyttävää. (R43) Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 4 ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet: Hengitys: Altistunut vietävä raittiiseen ilmaan. Välittömästi lääkärin hoitoon. 4.3 Iho: Huuhdeltava kosketuskohtaa välittömästi runsaalla määrällä vettä vähintään 15 minuuttia. Välittömästi lääkärin hoitoon. Kontaminoituneet (tahriintuneet) vaatteet ja kengät poistettava. Kontaminoituneet (tahriintuneet) vaatteet ja kengät on puhdistettava ennen uudelleen käyttöä. 4.4 Roiskeet silmiin: Silmiä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia. Välittömästi lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen: Ei saa oksennuttaa. Annettava nielleelle kaksi lasillista vettä. Tajuttomalle ei saa koskaan antaa mitään suuhun.

4 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 4 / 20 Välittömästi lääkärin hoitoon. 5 OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet: Luokan A sammutusaineet, kuten esim. vesi, vaahto. Luokan B sammutusaineet, kuten esim. jauhekemikaali, hiilidioksidi. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: Palo- tai räjähdysvaaraa ei ole odotettavissa. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Sammuttajilla paineilmahengityslaitteet, sopivat suojakäsineet sekä kemikaalisuojapuku. Vesi tai vaahto saattaa aiheuttaa kuohumista. 6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä: Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7 (käsittely ja varastointi), 8 (altistumisen ehkäisy/henkilökohtaiset suojaimet) ja 13 (jätteiden käsittely). 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Kovettamatonta valmistetta (ainetta) ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. 6.3 Puhdistusohjeet: Alue tuuletettava. Sisältää liuotinaineita. Roiskeet imeytetään sopivaan absorbenttiin (esim. yleissidonta-aineeseen). Kootaan (vuotanut) materiaali talteen. Puhdista jäännös sopivalla orgaanisella liuottimella. Tutustu huolellisesti myös liuottimen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Kerää myös liuotinta sisältävät jäännökset talteen hävitystä varten. Kootaan jäännökset suljettavaan säiliöön hävitystä varten. Älä sulje säiliötä tiiviisti 48 tuntiin. Hävitetään talteen kerätty materiaali mahdollisimman pian. 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely: Ainoastaan ammattikäyttöön. Noudata tuotteen käyttöohjeita. Suositeltava ilmanvaihto: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Työkohteessa riittävä kohdepoisto. Jos ilmanvaihto, tarvittaessa kohdepoisto, ei ole riittävä huomioiden voimassa olevat työhygieeniset arvot (HTP), on käytettävä sopivaa CEN-hyväksyttyä (CE-merkittyä) hengityksensuojainta. 7.2 Varastointi: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä huoneenlämpötilassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Yhteensopimattomat materiaalit: Suojattava lämmöltä. Suojattava suoralta auringonvalolta. 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

5 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 5 / Altistuksen raja-arvot HTP-arvot KVARTSILASI ( ) HTP(8h)(2002): 5 mg/m3 (amorfinen piidioksidi) ACGIH (TLV-TWA): 10 mg/m3 (kuitumainen lasipöly); 0,1 mg/m3 (hengitettävä pöly); 2,4,6-TRIS(DIMETYYLIAMINO- METYYLI)FENOLI ( ) HTP(8h)(2002): Ei HTP-arvoja. CMRG (TWA-EL): 5 ppm (1983) 4,7,10-TRIOKSATRIDEKAANI-1,13 -DIAMIINI ( ) HTP(8h)(2002): Ei HTP-arvoja. N-AMINOETYYLIPIPERATSIINI ( ) HTP(8h)(2002): Ei HTP-arvoja. L(E)C50: 10 mg/l < L(E)C50 < 100 mg/l, vesikirppu; haitallista vesikirpulle (N-Class). BOD: ei ole nopeasti biologisesti hajoavaa (N-Class). log Pow: -1,48; ei kertyvää (N-Class). SILANOITU PIIDIOKSIDI ( ) HTP(8h)(2002): 5 mg/m3 (Piidioksidi, amorfinen) Muut raja-arvot: Muissa maissa annettuja raja-arvoja: Ks. kohta Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta: Huomioi kohdan 7 tiedot. Nielemisen estäminen: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Altistuneet kohdat pestävä huolellisesti saippualla ja vedellä. Ei saa niellä Hengityksensuojaus: Vältettävä kovetushöyryjen hengittämistä. Vältettävä työstöpölyn, kuten leikkaus- ja hiontapölyn hengittämistä. Käytettävä tarvittaessa hyväksyttyä CEN-standardin mukaista (CE-merkittyä) HTP-arvoihin soveltuvaa hengityksensuojainta: puolinaamari, tyyppi A (orgaaniset kaasut/höyryt), jossa sopiva hiukkassuodatin (vähintään tyyppi P2); Käsiensuojaus: Sopivat suojakäsineet valmistetta käsiteltäessä. Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja ovat: neopreenikumi; Silmiensuojaus: Varottava silmäkosketusta. Varottava

6 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 6 / 20 höyryn/sumun/udun joutumista silmiin. Suositeltava silmiensuojain: Sopiva silmiensuojain, mikäli altistuminen on mahdollista. Kasvojensuojain (kuten levysuojain); Ihonsuojaus: Varottava ihokosketusta. Tarvittaessa seuraavat suojaimet: Suojaesiliina (PVC); Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen: Huomioi kohdat 6, 7, 12 ja FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, Neste. Vaaleanruskea. Mieto haju): amiinin haju. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph: Kiehumispiste/kiehumisalue: > 35 oc Leimahduspiste: 110 oc Syttyvyys (kiinteä, kaasu): Ei määritetty Räjähdysominaisuudet: Alempi räjähdysvaara: Ei määritetty Ylempi räjähdysvaara: Ei määritetty Hapettavat ominaisuudet: Ei määritetty Höyrynpaine: < 200 mmhg Suhteellinen tiheys: n. 1,2 (Vesi = 1) Liukoisuus Vesiliukoisuus: Ei määritetty Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy): Ei määritetty Jakautumiskerroin (K o/w): Viskositeetti: > 200 cst Höyryn tiheys: Ei määritetty Haihtumisnopeus: < 1 (BuOAc = 1) 9.3 Muut tiedot: Sulamispiste/sulamisalue: - Itsesyttymislämpötila: Ei määritetty Haihtuvat orgaaniset yhdisteet: Ei määritetty 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus ja reaktiivisuus: Stabiili. Vaarallinen polymerisaatio mahdollinen Vältettävät materiaalit: Vältettävä rautapitoisia metalleja Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi (CO); Hiilidioksidi (CO2); 11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys

7 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 7 / 20 Nieleminen: Ruoansulatuselimistön syöpymät: Oireita voivat olla voimakas kipu suussa, kurkussa ja vatsassa, pahoinvointi, oksentelu sekä ripuli Ärsyttävyys ja syövyttävyys Silmäkosketus: Syövyttää silmiä. Oireita voivat olla sarveiskalvon samentumat, kudosvauriot, kipu, kyynelvuoto, haavaumat sekä näön heikentyminen tai sen menetys. Ihokosketus: Syövyttää ihoa. Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus, kutina, kipu, rakkulointi, haavaumat, kuoliot ja arpimuodostus. Äkillinen altistus voi aiheuttaa: Allergiset ihoreaktiot mahdollisia. Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi sekä kutina. Hengitys: Ylähengitysteiden ärsytys: Oireita voivat olla kurkun käheys, yskiminen, aivastelu, päänsärky sekä nenä- ja nielukipu. Pitkäaikainen/toistuva altistus voimassa olevien työhygieenisten raja-arvojen /HTP-arvot) yläpuolella voi aiheuttaa: Silikoosi; jonka oireita voivat olla jatkuva ärsytysyskä sekä hengenahdistus Herkistyminen: Valmisteen sisältämät amiinit voivat aiheuttaa allergisen reaktion aiemmin amiineille herkistyneille Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys: Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin: Epoksihartsit, mp.< 700 ja niiden amiinikovettimet saattavat aiheuttaa ärsytysihottumaa sekä allergista kosketusihottumaa Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot: - 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille: Aineosatietoja, ks. kohta Myrkyllisyys muille eliöille: Liikkuvuus: Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus: Aineosatietoja, ks. kohta Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyyspotentiaali: Aineosatietoja, ks. kohta Muut haitalliset vaikutukset: Valmiste sisältää vesieliöille vaaraa aiheuttavia aineosia. Kovettamatonta valmistetta/ainetta/materiaalia ei saa päästää suoraan ympäristöön. Huomioi annetut ohjeet käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä. Huom! Kohtaan 12 kuuluvia aineosatietoja saattaa tulostua toistaiseksi myös kohtaan johtuen ohjelmavirheestä.

8 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 8 / JÄTTEIDEN KÄSITTELY Vaarattomaksi tekeminen/hävitysohjeet: Kovettamaton (nestemäinen) valmiste sekä vajaat pakkaukset käsiteltävä ongelmajätteenä. Täysin kovetettu/kovettunut/kuivunut valmiste sekä tyhjä (kuivunut) pakkaus voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Tyhjät (kuivuneet) pakkaukset saattavat soveltua hyötykäyttöön. Jäte- ja ongelmajäteluettelosta (Vna 1128/2001) löytyvät jäte- ja vaaratunnukset. Jätteet luokitellaan ensisijaisesti jätteen synnyn toimialan mukaisesti. Jätehuoltomääräykset voivat vaihdella paikkakunnittain. Lisätietoja tarvittaessa kunnalliselta jätehuoltoviranomaiselta. Kemikaalipakkaus: Suomen 3M Oy on Pakkausyhdistysrekisteri (PYR) Oy:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta 14 KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä: II 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka (ADR/VAK): Rahtikirjan mukainen nimitys: 3267 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. ((4,7,10-trioksatridekaani-1,13-diamiini), RAJOITETTU MÄÄRÄ, 8.,II Muita tietoja: Lisätietoja - viimeinen sivu, kohta Kuljetustiedot Merikuljetukset IMDG-luokka: Oikea tekninen nimi: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (4,7,10-trioxatridecane-1,13-diamine), LIMITED QUANTITY Muita tietoja: Lisätietoja - viimeinen sivu, kohta Kuljetustiedot Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka: Oikea tekninen nimi: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (4,7,10-trioxatridecane-1,13-diamine), LIMITED QUANTITY Muita tietoja: Lisätietoja - viimeinen sivu, kohta Kuljetustiedot.

9 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 9 / KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi C (Syövyttävä) Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet POLYMEERINEN DIAMIINI, 2,4,6-TRIS(DIMETYYLIAMINO- METYYLI)FENOLI, 4,7,10-TRIOKSATRIDEKAANI-1,13 -DIAMIINI IMIDATSOLI, N-AMINOETYYLIPIPERATSIINI R-lausekkeet (R34) Syövyttävää. (R43) Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä S-lausekkeet (S24/25) Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. (S36/37/39) Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. (S26) Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. (S28A) Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä. (S45) Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Varoitusetiketin lisätietoja: Valmisteen/aineosien/aineosan luokitus perustuu 3M:n/ raaka-ainetoimittajan antamiin tietoihin ja/tai testaukseen. Valmisteen/aineosien/aineosan luokitustiedot perustuvat/luokituksessa huomoitu asetukset STMa 624/2001 (Vaarallisten aineiden luettelo) sekä STMa 807/2001 (Kemikaalien luokitusperusteet ja merkintöjen tekeminen,joka perustuu EY:n direktiiviin 1999/45/EY) Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset: - 16 MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista: Aineosiin (kohta 2.1) liittyvät R-lausekkeet aukikrjoitettuna: (R21/22) Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. (R36/38) Ärsyttää silmiä ja ihoa. (R34) Syövyttävää. (R41) Vakavan silmävaurion vaara. (R43) Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. (R52/53) Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Koulutusohjeet: Tuotepakkauksessa käyttö- ja turvallisuusohjeet. Lisätietoja tuotetietolehdestä tai tavarantoimittajalta Käyttörajoitukset: Valmisteen (aineen) soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on varmistettava ennen käyttöä Lisätiedot: Suomen 3M Oy/Käyttöturvallisuustiedotteet Käytetyt tietolähteet: Valmistajan antamat tiedot. Suomen

10 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 10 / 20 voimassa oleva kemikaalilainsäädäntö. HTP-luettelo Ympäristötietolähteet on mainittu aineosatietojen yhteydessä, kohdissa 8 ja/tai Lisäykset, poistot ja muutokset: Versio Muutetut tiedot: 2, 3, 7, 11, 12, 16. Versio Ktt-astut uusittu (STMa 1202/2001). Käyttöturvallisuustiedote on laadittu STM:n asetuksen 1202/2001 mukaisesti, joka perustuu komission direktiiveihin 1991/55/ETY, 1993/112/ETY ja 2001/58/EY.

11 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 11 / M KORILIIMA, OSA B 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN TAI MAAHANTUOJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: 3M KORILIIMA, OSA B Tuoteryhmä: AUTOTUOTTEET 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna: Auton koriliima. 2-komponenttisen valmisteen epoksihartsi (Osa B). Pakkauskoko 200 ml (Duo-Pack) Toimialakoodi: TOL1: 502; TOL2: Käyttötarkoituskoodi: KT1: Valmistajan tai maahantuojan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Suomen 3M Oy Yhteystiedot Katuosoite: Lars Sonckin kaari 6 Postinumero ja -toimipaikka: Espoo Postilokero: 90 Postinumero ja -toimipaikka: Espoo Puhelin: (09) Telefax: (09) Y-tunnus: Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite HÄTÄNUMERO:(09) , Varanumero:(09) 4711 MYRKYTYSTIETOKESKUS / HUS PL 340 (Haartmaninkatu 4), HUS 2 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat

12 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 12 / 20 Aineosan nimi CAS-nro Pitoisuus % EPOKSIHARTSI, (BISFENOLI-A ,0-60,0 EPIKLOORIHYDRIININ REAKTIOTUOTE), MP.<700 Varoitusmerkki, R-lausekkeet: Xi,N; R:36/ /53 EY-nro: EINECS LASI ,0-13,0 EY-nro: EINECS ,4-BIS[(2,3-EPOKSIPROPOKSI) ,0-13,0 METYYLI]SYKLOHEKSAANI Varoitusmerkki, R-lausekkeet: Xi; R:43 EY-nro: EINECS KVARTSILASI ,0-13,0 EY-nro: EINECS SILIKAGEELI ,0-5,0 3-(TRIMETOKSISILYYLI)PROPYYLI ,0-5,0 GLYSIDYYLIEETTERI Varoitusmerkki, R-lausekkeet: Xi,N; R:36/38-51/53 EY-nro: EINECS SILANOITU PIIDIOKSIDI ,0-5,0 NOKIMUSTA < 0,5 EY-nro: EINECS Muut aineosat: METYYLIMETAKRYLAATTIBUTADIEENI ,0-10,0 STYREENISEKAPOLYMEERI Muut tiedot Aineluettelotiedot: EINECS (aineosat/monomeerit). 3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutukset (luokitus): Xi (Ärsyttävä); R:36/ N (Ympäristölle vaarallinen); R:51/53. (R36/38) Ärsyttää silmiä ja ihoa. (R43) Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. (R51/53) Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 4 ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet: Hengitys: Altistunut vietävä raittiiseen ilmaan. Mikäli oireita ilmenee, mentävä lääkärin hoitoon. 4.3 Iho: Kosketuskohta on huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. Mikäli oireita ilmenee, mentävä lääkärin hoitoon. Kontaminoituneet (tahriintuneet) vaatteet ja kengät poistettava. Kontaminoituneet (tahriintuneet) vaatteet ja kengät on puhdistettava ennen uudelleen käyttöä. 4.4 Roiskeet silmiin: Silmät on huuhdeltava runsaalla määrällä

13 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 13 / 20 vettä. Jos oireita ilmenee, mentävä välittömästi lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen: Ei saa oksennuttaa. Annettava nielleelle kaksi lasillista vettä. Tajuttomalle ei saa koskaan antaa mitään suuhun. Välittömästi lääkärin hoitoon. 5 OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet: Luokan A sammutusaineet, kuten esim. vesi, vaahto. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: Palamaton. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Sammuttajilla paineilmahengityslaitteet, sopivat suojakäsineet sekä kemikaalisuojapuku. Vesi ei ole tehokas sammutusaine. Vedellä voidaan kuitenkin jäähdyttää kuumentuneita pakkauksia ja estää niiden räjähdysmäinen hajoaminen. 5.5 Muita ohjeita: Ei sovellettavissa. 6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä: Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7 (käsittely ja varastointi), 8 (altistumisen ehkäisy/henkilökohtaiset suojaimet) ja 13 (jätteiden käsittely). 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Kovettamatonta valmistetta (ainetta) ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. 6.3 Puhdistusohjeet: Alue tuuletettava. Sisältää liuotinaineita. Roiskeet imeytetään sopivaan absorbenttiin (esim. yleissidonta-aineeseen). Kootaan (vuotanut) materiaali talteen. Jäännökset huuhdellaan vedellä. Kerää myös liuotinta sisältävät jäännökset talteen hävitystä varten. Kootaan jäännökset suljettavaan säiliöön hävitystä varten. 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely: Ainoastaan ammattikäyttöön. Noudata annettuja ohjeita. Sisältää epoksihartseja. Suositeltava ilmanvaihto: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Työkohteessa riittävä kohdepoisto. Jos ilmanvaihto, tarvittaessa kohdepoisto, ei ole riittävä huomioiden voimassa olevat työhygieeniset arvot (HTP), on käytettävä sopivaa CEN-hyväksyttyä (CE-merkittyä) hengityksensuojainta. Räjähdyksen estäminen: Eristettävä lämmön-, kipinän-, avotulen- ja muista sytytyslähteistä. 7.2 Varastointi: Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä huoneenlämpötilassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

14 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 14 / 20 Yhteensopimattomat materiaalit: Suojattava lämmöltä. 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot EPOKSIHARTSI, (BISFENOLI-A- EPIKLOORIHYDRIININ REAKTIOTUOTE), MP.<700 ( ) HTP(8h)(2002): Ei HTP-arvoja. LC50,kalat,mg/l: <10 mg/l; myrkyllistä kalalle (N-Class). BOD: ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa (28d, QSAR)(N-Class). LASI ( ) HTP(8h)(2002): 10 mg/m3 (Epäorgaaninen pöly) 1,4-BIS[(2,3-EPOKSIPROPOKSI)- METYYLI]SYKLOHEKSAANI ( ) HTP(8h)(2002): Ei HTP-arvoja. KVARTSILASI ( ) HTP(8h)(2002): 5 mg/m3 (amorfinen piidioksidi) ACGIH (TLV-TWA): 10 mg/m3 (kuitumainen lasipöly); 0,1 mg/m3 (hengitettävä pöly); SILIKAGEELI ( ) HTP(8h)(2002): 5 mg/m3 (amorf.piidioksidi) CMRG (TWA-EL): 2 mg/m3 3-(TRIMETOKSISILYYLI)PROPYYLI- GLYSIDYYLIEETTERI ( ) HTP(8h)(2002): - HTP(15min)(2002): - CMRG (TWA-EL): 5 ppm (1983) SILANOITU PIIDIOKSIDI ( ) HTP(8h)(2002): 5 mg/m3 (Piidioksidi, amorfinen) NOKIMUSTA ( ) HTP(8h)(2002): 3,5 mg/m3 HTP(15min)(2002): 7 mg/m Muut raja-arvot: Muissa maissa annettuja raja-arvoja: Ks. kohta Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta: Huomioi kohdan 7 tiedot.

15 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 15 / 20 Nielemisen estäminen: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Altistuneet kohdat pestävä huolellisesti saippualla ja vedellä Hengityksensuojaus: Vältettävä kovetushöyryjen hengittämistä. Vältettävä leikkaus- ja hiontapölyn hengittämistä. Käytettävä tarvittaessa hyväksyttyä CEN-standardin mukaista (CE-merkittyä) HTP-arvoihin soveltuvaa hengityksensuojainta: puolinaamari, tyyppi A (orgaaniset kaasut/höyryt), jossa sopiva hiukkassuodatin (vähintään tyyppi P2); Käsiensuojaus: Sopivat suojakäsineet valmistetta käsiteltäessä. Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja ovat: neopreenikumi; Silmiensuojaus: Varottava silmäkosketusta. Varottava höyryn/sumun/udun joutumista silmiin. Suositeltava silmiensuojain: Sivusuojalliset suojasilmälasit; Suojasilmälasit, joissa epäsuora tuuletus; Ihonsuojaus: Varottava ihokosketusta. Tarvittaessa seuraavat suojaimet: suojaesiliina; Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen: Huomioi kohdat 6, 7, 12 ja FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, Neste. Valkoinen, viskoosi. haju): 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph: Kiehumispiste/kiehumisalue: > 35 oc Leimahduspiste: > 104,44 oc Syttyvyys (kiinteä, kaasu): Ei määritetty Räjähdysominaisuudet: Alempi räjähdysvaara: Ei määritetty Ylempi räjähdysvaara: Ei määritetty Hapettavat ominaisuudet: Ei määritetty Höyrynpaine: < 5 mmhg Suhteellinen tiheys: n. 1,2 (Vesi = 1) Liukoisuus Vesiliukoisuus: Ei määritetty Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy): Ei määritetty Jakautumiskerroin (K o/w): Ks. kohta Viskositeetti: > 200 cst Höyryn tiheys: Ei määritetty Haihtumisnopeus: < 1 (BuOAc = 1) 9.3 Muut tiedot: Sulamispiste/sulamisalue: - Itsesyttymislämpötila: Ei määritetty

16 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 16 / 20 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet: Ei määritetty 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus ja reaktiivisuus: Stabiili. Ei polymerisoidu eksotermisesti Vältettävät materiaalit: Ei tunneta Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi (CO) ja hiilidioksidi (CO2); Aldehydit; 11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Nieleminen: Ruoansulatuselimistön ärsytys: Oireita voivat olla oksentelu, alavatsakivut, pahoinvointi ja ripuli. Voi imeytyä nieltynä elimistöön terveydelle haitallisina määrinä Ärsyttävyys ja syövyttävyys Silmäkosketus: Kohtalainen silmä-ärsytys: Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto sekä näköhäiriöt. Ihokosketus: Kohtalainen ihoärsytys: Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus, kutina ja kuivuminen. Pitkäaikainen tai toistuva altistus: Allergiset ihoreaktiot mahdollisia. Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi sekä kutina. Hengitys: Ylähengitysteiden ärsytys: Oireita voivat olla kurkun käheys, yskiminen, aivastelu, päänsärky sekä nenä- ja nielukipu. Voi imeytyä hengityksen kautta elimistöön terveydelle haitallisina määrinä. Pitkäaikainen/toistuva altistus voimassa olevien työhygieenisten raja-arvojen /HTP-arvot) yläpuolella voi aiheuttaa: Silikoosi; jonka oireita voivat olla jatkuva ärsytysyskä sekä hengenahdistus Herkistyminen: Valmiste sisältää ihoa herkistäviä epoksihartseja, mp.< Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys Syöpävaarallisuus: NOKIMUSTA (CAS ) on mahdollinen karsinogeeni (IARC 2B). Ei ole luokiteltu EU:n vaarallisten aineiden luettelossa (STMa 624/2001). Valmisteessa nokimustaa on alle 0,5 % Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin: Epoksihartsit, mp.< 700 ja niiden amiinikovettimet saattavat aiheuttaa ärsytysihottumaa sekä allergista kosketusihottumaa Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot: Pitkäaikainen/toistuva altistus voimassa olevien työhygieenisten raja-arvojen /HTP-arvot) yläpuolella voi aiheuttaa: Keskushermostovaikutukset: Oireita voivat olla päänsärky, huimaus, uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, pahoinvointi, hidastunut reaktioaika, epäselvä puhe sekä tajuttomuus.

17 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 17 / TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille: Aineosatietoja, ks. kohta Myrkyllisyys muille eliöille: Liikkuvuus: Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus: Aineosatietoja, ks. kohta Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyyspotentiaali: Muut haitalliset vaikutukset: Valmiste on ympäristölle vaaraa aiheuttava. Kovettamatonta valmistetta/ainetta/materiaalia ei saa päästää suoraan ympäristöön. Huomioi annetut ohjeet käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä. Huom! Kohtaan 12 kuuluvia aineosatietoja saattaa tulostua toistaiseksi myös kohtaan johtuen ohjelmavirheestä. 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Vaarattomaksi tekeminen/hävitysohjeet: Kovettamaton (nestemäinen) valmiste sekä vajaat pakkaukset käsiteltävä ongelmajätteenä. Täysin kovetettu/kovettunut/kuivunut valmiste sekä tyhjä (kuivunut) pakkaus voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Tyhjät (kuivuneet) pakkaukset saattavat soveltua hyötykäyttöön. Jäte- ja ongelmajäteluettelosta (Vna 1128/2001) löytyvät jäte- ja vaaratunnukset. Jätteet luokitellaan ensisijaisesti jätteen synnyn toimialan mukaisesti. Jätehuoltomääräykset voivat vaihdella paikkakunnittain. Lisätietoja tarvittaessa kunnalliselta jätehuoltoviranomaiselta. Kemikaalipakkaus: Suomen 3M Oy on Pakkausyhdistysrekisteri (PYR) Oy:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta 14 KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä: II 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka (ADR/VAK): Muita tietoja: Lisätietoja - viimeinen sivu, kohta Kuljetustiedot.

18 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 18 / Merikuljetukset IMDG-luokka: Muita tietoja: Lisätietoja - viimeinen sivu, kohta Kuljetustiedot Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka: Muita tietoja: Lisätietoja - viimeinen sivu, kohta Kuljetustiedot. 15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi (Ärsyttävä). N (Ympäristölle vaarallinen) Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet EPOKSIHARTSI (BISFENOLI-A-EPIKLOORIHYDRIINITYYPPINEN), MP.<700, 1,4-BIS((2,3-EPOKSIPROPOKSI)METYYLI)SYKLOHEKSAANI, 3-(TRIMETOKSISILYYLI)PROPYYLIGLYSIDYYLIEETTERI R-lausekkeet (R36/38) Ärsyttää silmiä ja ihoa. (R43) Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. (R51/53) Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä S-lausekkeet (S24/25) Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. (S37/39) Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. (S26) Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. (S28A) Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä. Sisältää epoksihartseja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. (S61) Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet / käyttöturvallisuustiedote. Varoitusetiketin lisätietoja: Valmisteen/aineosien/aineosan luokitustiedot perustuvat/luokituksessa huomoitu asetukset STMa 624/2001 (Vaarallisten aineiden luettelo) sekä STMa 807/2001 (Kemikaalien luokitusperusteet ja merkintöjen tekeminen,joka perustuu EY:n direktiiviin 1999/45/EY). Valmisteen/aineosien/aineosan luokitus perustuu 3M:n/ raaka-ainetoimittajan antamiin tietoihin ja/tai testaukseen Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset: - 16 MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista: Aineosiin

19 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 19 / 20 (kohta 2.1) liittyvät R-lausekkeet aukikrjoitettuna: (R36/38) Ärsyttää silmiä ja ihoa. (R43) Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. (R51/53) Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Koulutusohjeet: Tuotepakkauksessa käyttö- ja turvallisuusohjeet. Lisätietoja tuotetietolehdestä tai tavarantoimittajalta Käyttörajoitukset: Valmisteen (aineen) soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on varmistettava ennen käyttöä Lisätiedot: Suomen 3M Oy/Käyttöturvallisuustiedotteet Käytetyt tietolähteet: Valmistajan antamat tiedot. Suomen voimassa oleva kemikaalilainsäädäntö. HTP-luettelo Ympäristötietolähteet on mainittu aineosatietojen yhteydessä, kohdissa 8 ja/tai Lisäykset, poistot ja muutokset: Versio Muutetut kohdat: 2, 3, 11, 12, 15, 16. Versio Ktt-asetus uusittu (STMa 1202/2001). Käyttöturvallisuustiedote on laadittu STM:n asetuksen 1202/2001 mukaisesti, joka perustuu komission direktiiveihin 1991/55/ETY, 1993/112/ETY ja 2001/58/EY.

20 Edellinen päiväys: 15/12/00 Tulostuspvm : 27/03/03 Sivu 20 / 20 Tuotteet, jotka kuuluvat tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen: 3M ID-Nro : FS M Koriliima 200 ml 6/pak k Kuljetustiedot : UN3267 Orgaaninen syövyttävä neste, emäksinen, N.O.S., rajoitettu määrä, (4,7,10-trioksatridekaani-1,13-diamiini ja polymeerinen diamiini), 8., II Sisäpakkaus: 6 Inner packaging, plastic, Kpl L Kerroin: 00000, Tremcard: NO, Leimahduspiste: + C, Luokituskoodi:C7 UN3267 IMDG Code: P1154 CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. IMDG Class: 8.,Limited qty,packing grp: II,Packing instr: P001,EMS: 8-15 UN3267 IATA Code: P1153 CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. IATA Class: 8.,Limited qty,inner cont. not suitable for air freight,transport as excepted qty not possible,iata P.I.(passenger): 807/808/818,IATA P.I.(cargo): 809/812/820, Packing grp: II

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

KTT-numero: 18-6945-2 Päiväys : 14/04/04 Versio : 01.00 Edellinen päiväys: Tulostuspvm : 22/12/04 Sivu 1 / 10

KTT-numero: 18-6945-2 Päiväys : 14/04/04 Versio : 01.00 Edellinen päiväys: Tulostuspvm : 22/12/04 Sivu 1 / 10 Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

KTT-numero : 16-3425-2 Päiväys : 22.11.2005 Versio : 1,00 Edellinen päiväys : ---

KTT-numero : 16-3425-2 Päiväys : 22.11.2005 Versio : 1,00 Edellinen päiväys : --- Sivu 1 ( 7 ) ================================================================ KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ================================================================ KTT-numero : 16-3425-2 Päiväys :

Lisätiedot

1.1 Kemikaalin kauppanimi: MERPLAST haavanhoitotuotteen liiman poistospray. - Tuoteryhmä: KULUTTAJATUOTTEET

1.1 Kemikaalin kauppanimi: MERPLAST haavanhoitotuotteen liiman poistospray. - Tuoteryhmä: KULUTTAJATUOTTEET Merplast Oy Leväsentie 23 70780 KUOPIO FINLAND ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2010, 3M Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot: FC 201AF LIGHT WATER 1 % AFFF Aineen ja/tai valmisteen

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.11.2005 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Golf Coat Cleaning Päiväys: 16.3.2005 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli

Lisätiedot