Päiväys: Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE Logger's DIFFERENTIAL OIL 80W-90 LS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 27.11.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE Logger's DIFFERENTIAL OIL 80W-90 LS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi PONSSE Logger's DIFFERENTIAL OIL 80W90 LS Tunnuskoodi , REACHrekisteröintinumero 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus sanallisesti Toimialakoodi (TOL) (*) Käyttötarkoituskoodi (KT) (*) Vaihteisto ja voiteluöljy C Teollisuus 35 Voiteluaineet ja lisäaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*) Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*) 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*) Ponsse Oyj Osoite Ponssentie 22 Postinumero ja toimipaikka Postilokero Postinumero ja toimipaikka VIEREMÄ VIEREMÄ Puhelin Sähköpostiosoite Ytunnus (*) Hätäpuhelinnumero tai Myrkytystietokeskus / HUS, PL 340 (Tukholmankatu 17), HUS (Helsinki) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP): Skin Sens. 1; H317 Aquatic chronic 2; H411 67/548/EEC 1999/45/EC: Xi; R43 N;R51/ Merkinnät Sivu 1

2 1272/2008 (CLP) GHS07 GHS09 Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P101 Pidetään tuotteen astia tai etiketti saatavilla mahdollisten lääketieteellisten neuvojen tarvetta varten. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P261 Vältettävä höyryjen hengittämistä. P280 Käytettävä suojakäsineitä. P362 Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestävä se ennen uudelleenkäyttöä. P501 Hävitä pakkaus/sisältö hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa. Sisältää: Reaction product of bis(2methylpentan2yl)dithiophosphoricacid + phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C1214alkyl (branched) Reaction product of 1,3,4thiadiazolidine2,5dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. 2.3 Muut vaarat Tietoa ei ole käytettävissä. KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Aineet (**) Pääaineosan / aineosan nimi CAS, EY tai indeksinumero Pitoisuus Sivu 2

3 3.2 Seokset (**) Aineen nimi Voiteluöljyt (maaöljy), C2050, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen CAS, EY tai indeksinro REACHrekisteröintinro Pitoisuus Luokitus < 40 % CLP: Asp. Tox 1, H304 DSDDPD: Olefiinisulfidi 2,5 < 5 % CLP: SKin Irrit. 2, H315 DSDDPD: Xi, R38 Reaktiotuote: C14C18 alkoholit (C18tyydyttymätön), fosforipentoksidi ja C12C14tertalkyyliamiinit < 2,5 % CLP: Aq. Chronic 3, H412 DSDDPD: R52/53 Reaktiotuote: Bis (2 metyylipentan2yyli) ditiofosforihappo + Fosforioksidi, propyleenioksidi ja C1214alkyyliamiinit Oleyyliamiini Reaktiotuote: 1,3,4 tiadiatsolidiini2,5ditioni, formaldehydi ja fenoli, heptyylijohdannaiset < 2,5 % CLP: Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aq. Chronic 2, H411 DSDDPD: Xn, R22; Xi, R4143; N, R51/53 0,25 < 0,5 % ,1 < 0,25 % CLP: Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Aq. Acute 1, H400; Aq. Chronic 1, H410 DSDDPD: Xn, R22R48/2265; C, R34; N, R50/53 Mkerroin / Mfactor / Mfaktor: 10 CLP: Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aq. Chronic 3, H412 DSDDPD: Xi, R384143, R52/53 KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys: Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Hengitysvaikeuksissa annettava happea. Iho: Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Roiskeet silmiin: Jos tuotetta joutuu silmiin, silmiä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu. Poistettava piilolasit. Nieleminen: Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Yhteydenotto lääkäriin mikäli tarpeellista. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Saattaa aiheuttaa hengityselinten ärsytystä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito oireiden mukaan. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: ABCjauhe, Vesisumu, Hiilidioksidi (CO2), Jauhe Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: Halonit Sivu 3

4 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaaralliset palamistuotteet: Aldehydit, Hiilidioksidi (CO2), Hiilimonoksidi (CO), Hiilivedyt, Vetysulfidi, Merkaptaanit, typpioksidit (NOx), Fosforioksidit, Rikkioksidit. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Paineilmahengityslaite ja täydellinen suojavarustus. 5.4 Muita ohjeita Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin. Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla. Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta tai pohjavesijärjestelmiä. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilöitä ei saa päästää leviämisalueelle ilman suojavarusteita, ennen kuin puhdistus on suoritettu. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru). Suuret vuodot pitää koota mekaanisesti (poistaa pumppaamalla) hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtainen suojaus, ks. kohta 8. Tuotetta sisältävä jäte hävitetään ongelmajätteenä (kohta 13). KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Varottava aineen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Vältettävä aerosolin muodostumista. Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkäisemiseksi. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Stabiili suositeltavissa varastoolosuhteissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Ei tunneta. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot Ei rajaarvoa Muut rajaarvot Tietoa ei ole käytettävissä. DNELarvot Tietoa ei ole käytettävissä. Sivu 4

5 PNECarvot Tietoa ei ole käytettävissä. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tuotetta käsiteltäessä. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Silmien tai kasvojen suojaus Sivusuojilla varustetut suojalasit. Ihonsuojaus Tarvittaessa suojavaatetus. Käsien suojaus Suojakäsineet (Nitriilikumi, butyylikumi). Hengityksensuojaus Käytettävä hengityksensuojainta suoritettaessa toimenpiteitä, jotka voivat altistaa tuotehöyryille. Termiset vaarat Tietoa ei ole käytettävissä. Ympäristöaltistumisen torjuminen Ei saa päästää ympäristöön. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Haju Hajukynnys ph Sulamis tai jäätymispiste Neste, ruskeankellertävä öljymäinen Kiehumispiste ja kiehumisalue >350 C Leimahduspiste >168 C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys <0,01 hpa Suhteellinen tiheys 0,890 g/cm3; 20 C Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus: Liukenematon Rasvaliukoisuus: Sivu 5

6 Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Kinemaattinen viskositeetti: 124 mm2/s; 40 C Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot Tietoja ei ole käytettävissä KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Ei tunneta Kemiallinen stabiilisuus Ei erityisesti mainittavia vaaroja Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Ei tunneta Yhteensopimattomat materiaalit Hapettavat aineet 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Aldehydit, Hiilidioksidi (CO2), Hiilimonoksidi (CO), Hiilivedyt, Vetysulfidi, typpioksidit (NOx), Merkaptaanit, Rikkioksidit KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuote: tietoja ei ole käytettävissä Voiteluöljyt (maaöljy), C2050, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen: Välitön myrkyllisyys suun kautta: LD50 > 5000 mg/kg, rotta Hengitysteitse: LC50 > 5,58 mg/l, 4h, rotta (sumu) Ihon kautta: LD50 > 5000 mg/kg, kani Reaktiotuote: Bis(2metyylipentan2yyli)ditiofosforihappo + Fosforioksidi, propyleenioksidi ja C1214 alkyyliamiinit: Välitön myrkyllisyys suun kautta: LD50 = noin 2000 mg/kg, rotta (OECD 401) Oleyyliamiini: Välitön myrkyllisyys suun kautta: LD50 = 1950 mg/kg, rotta Ihosyövyttävyys/ärsytys Tuotetta ei pidetä ihoa ärsyttävänä EU:n luokituskriteerien mukaan. Sivu 6

7 Aineosat (laimentamaton): Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa Vakava silmävaurio/ärsytys Tuotetta ei pidetä silmiä ärsyttävänä EU:n luokituskriteerien mukaan. Aineosat (laimentamaton): Vaurioittaa vakavasti silmiä. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Ei luokiteltu. Syöpää aiheuttavat vaikutukset Ei luokiteltu. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei luokiteltu. Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen tietoja ei ole käytettävissä Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Tuote: tietoja ei ole käytettävissä Oleyyliamiini: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Aspiraatiovaara Ei aspiraatiovaaraa koskevaa luokitusta. Muut tiedot tietoja ei ole käytettävissä KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tuote: tietoja ei ole käytettävissä. Voiteluöljyt (maaöljy), C2050, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen: kala, Akuutti: LL50 > 100mg/l, 96h, (OECD 203, WAF). Pitkäaikainen : NOELR 1000 mg/l, 14d. äyriäinen, Akuutti: EL50 > mg/l, 48h (OECD TG 202, WAF). Pitkäaikainen : NOEL = 10 mg/l, 21d (OECD TG 211, WAF) levä : NOEL 100 mg/l, 72h (OECD TG 201, WAF). Reaktiotuote: C14C18alkoholit (C18tyydyttymätön), fosforipentoksidi ja C12C14tertalkyyliamiinit: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Reaktiotuote: Bis(2metyylipentan2yyli)ditiofosforihappo + Fosforioksidi, propyleenioksidi ja C1214 alkyyliamiinit: kala, Akuutti: LL50 = noin 24mg/l, 96h (OECD 203, WAF). äyriäinen, Akuutti: EL50 = noin 91,4 mg/l, 48h (OECD TG 202, WAF). Pitkäaikainen : NOEC = 0,12 mg/l, 21d (OECD TG 211, WAF). levä : ErC50 = 15mg/l, 96h; NOEC = 3,3 mg/l, 96 h (OECD TG 201). Sivu 7

8 Oleyyliamiini: kala, Akuutti: LC50 = 0,11 mg/l, 96h äyriäinen, Akuutti: 0,011 mg/l, 48h levä : EC50 = 0,083 mg/l, 72h; NOEC = 0,01 mg/l, 96h. Mkerroin / Mfactor / Mfaktor = 10 Reaktiotuote: 1,3,4tiadiatsolidiini2,5ditioni, formaldehydi ja fenoli, heptyylijohdannaiset: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Myrkyllisyys muille eliöille: tietoja ei ole käytettävissä 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus: Tuote: tietoja ei ole käytettävissä Voiteluöljyt (maaöljy), C2050, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen: Vaikeasti biologisesti hajoava. (OECD TG 301 B) Reaktiotuote: Bis(2metyylipentan2yyli)ditiofosforihappo + Fosforioksidi, propyleenioksidi ja C1214 alkyyliamiinit: Vaikeasti biologisesti hajoava. (Modified Sturm test) Oleyyliamiini: Vaikeasti biologisesti hajoava. Kemiallinen hajoavuus: tietoja ei ole käytettävissä 12.3 Biokertyvyys Tuote: Bioakkumulaatiopotentiaalia ei voi määrittää. Oleyyliamiini: kala, BCF > 500 (arvio) 12.4 Liikkuvuus maaperässä tietoja ei ole käytettävissä PBT ja vpvbarvioinnin tulokset tietoja ei ole käytettävissä 12.6 Muut haitalliset vaikutukset tietoja ei ole käytettävissä. KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjä pakkaus: Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Ei saa polttaa tyhjää astiaa, tai käyttää leikkuupoltinta. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero Ei ADR/RID:n, ADNR:n, IMDGkoodin, ICAO/IATAsäädösten tarkoittamia vaarallisia aineita 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Sivu 8

9 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset Kemikaaliturvallisuusarviointi tietoja ei ole käytettävissä KOHTA 16: MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon Lyhenteiden selitykset CLP = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1272/2008/EY aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta DSD =Euroopan neuvoston direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä DPD = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä WAF = Water Accommodated Fraction BCF = Bioconcentration Factor Tietolähteet Valmistajan ktt Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Luettelo R ja Slausekkeista tai/ja vaara ja turvalausekkeista R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R34 Syövyttävää. Sivu 9

10 R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. H226 H302 H304 H314 H315 H317 H318 H335 H373 H400 H410 H411 H412 Syttyvä neste ja höyry. Haitallista nieltynä. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Työntekijöiden koulutus Käyttörajoitukset Vain teollisuus ja ammattikäyttöön. Lisätiedot Ponsse Oyj, , Sivu 10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 tunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote v.01/2014 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 18.12.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: 12.5.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2. Car Evi Cockpitspray

Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: 12.5.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2. Car Evi Cockpitspray KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: 12.5.2012 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 29.10.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot