KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obex fire protection foam

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obex fire protection foam"

Transkriptio

1 Obex fire protection foam Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obex fire protection foam KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä Tuotetunniste Kauppanimi Obex fire protection foam 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen/seoksen käyttö Palokatko. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen nimi Roxtec International AB Toimiston osoite Rombvägen 2 Postiosoite Box 540 Postinumero S Paikkakunta Karlskrona Maa Ruotsi Puh: Faksi S-posti Verkkosivu Hätäpuhelinnumero Hätänumero Myrkytystietokeskus : tai (vaihde) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti 2.2. Merkinnät Varoitusmerkit (CLP) Xn,Syöpä 3; R40 Xn; R48/20 Xi; R36/37/38,R42/43 Skin Irrit. 2;H315; Eye Irrit. 2;H319; Resp. Sens. 1;H334; Skin Sens. 1;H317; Carc. 2;H351; STOT SE3;H335; STOT RE2;H373; Huomiosanat Vaaralausekkeet Vaara H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351

2 Obex fire protection foam Sivu 2 / 8 Turvalausekkeet Erityiset merkintävaatimukset 2.3. Muut vaarat Vaaran kuvaus Terveysvaikutus Epäillään aiheuttavan syöpää H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa P201 Lue erityisohjeet ennen käyttöä. P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P285 Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. P501 Hävitä sisältö/pakkaus. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Höyryt/aerosolit voivat ärsyttää ilmatiehyitä. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aineet Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Difenyylimetaani-4, 4'-diisosyanaatti esipolymee Reaction product of decanoic acid, 12-hydroxystearic acid and 1,2- ethanediamine CAS-numero: EY-numero: Syöpä 3; R40 Xn; R20,R42/43, Xi; R36/37/38 Carc. 2; H351; Acute tox. 4; H332; Resp. Sens. 1; H334; Skin Sens. 1; H317; STOT RE2; H373; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE3; H335; Skin Irrit. 2; H315; R52 Aquatic Chronic 3;H412; % < 10 % Sarakkeiden otsikot CAS-numero = Chemical Abstracts Service; EY (Einecs- tai Elincs-numero) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; aineen nimi = aineluettelossa määritetty nimi (aineet, jotka eivät sisälly aineluetteloon, on käännettävä mahdollisuuksien mukaan). Pitoisuudet ilmoitettu arvoina: %, %paino/paino, %til./paino, %til./til., mg/m3, ppb, ppm, paino-%, tilavuus-% HH/HF/HE T+ = erittäin myrkyllinen, T = myrkyllinen, C = syövyttävä, Xn = haitallinen, Xi = ärsyttävä, E = räjähtävä, O = hapettava, F+ = erittäin helposti syttyvä, F = helposti syttyvä, N = ymparistölle vaarallinen Huomautuksia aineosista Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä Riisu heti saastuneet vaatteet. Hengitystiet Ihokosketus Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Hengitysvaikeuksien yhteydessä elvytystä/happea. Pidä vahingoittunut lämpimänä ja levossa. Välittömästi lääkäriin! Pese iho heti saippualla ja vedellä. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon,

3 Obex fire protection foam Sivu 3 / 8 Silmäkosketus Nieleminen jos oireita esiintyy pesun jälkeen. Huutele välittömästi runsaalla vedellä, tarvittaessa 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit ja avaa silmät aivan auki. Ota yhteys lääkäriin. Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja terveydenhoitohenkilökunnalle Käsittely oireiden mukaisesti. Välittömät oireet ja vaikutukset Viivästyneet oireet ja vaikutukset Voi ilemetä: Hengitysvaikeuksia. Vakavan silmävamman. Ihon ärsytys. Päänsärky. Nieleminen voi ärsyttää ruokatorvea. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen) Ei vaadittavia tietoja. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet Soveltumattomat sammutusvälineet Hiilidioksidi, jauhe tai vaahto. Palon sammuttamiseen ei saa käyttää vesisuihkua, koska palo. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaaralliset palamistuotteet 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Henkilösuojaimet Palontorjuntatoimenpiteet Termisen hajoamisen seurauksena voi syntyä isosyanaatteja. Syaanivety (HCN). Typpiyhdisteet. Hiilimonoksidi (CO). Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta. Palon läheisyydessä olevat säiliöt tulee siirtää tai jäähdyttää vedellä. Patoa ja kerää sammutusvesi. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset varotoimet Vältettävä altistumista. Pidä muut poissa vaaravyöhykkeestä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Varmista hyvä ilmanvaihto. Käytä hengityksensuojainta Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät Kerää talteen tarkoitukseen soveltuvaan astiaan. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita Katso kohta 7, 8 ja 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Vältettävä altistumista! Lue ja seuraa valmistajan ohjeita! Mekaanista ilmanpoistoa tai kohdeimua voidaan tarvita. Varottava höyryjen ja suihkesumun hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Huolellinen henkilökohtainen hygienia on välttämätöntä. Kädet ja likaantunut alue on pestävä saippualla ja vedellä ennen työpaikalta poistumista. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia tuotetta käytettäessä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Varastoidaan normaalissa huoneenlämpötilassa kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytetään määrätyssä lämpötilassa. Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä erillään ruoka-aineista, rehusta, lannoitteista ja muista vastaavista aineista.

4 Obex fire protection foam Sivu 4 / 8 Vältettävät olosuhteet Turvallisen varastoinnin olosuhteet Varastointilämpötila Arvo: C 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat Katso kohta 1.2 Syttyvä/palava aine: Säilytettävä erilään hapettavista aineista, lämmöstä ja tulesta. Suojaa kosteudelta. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi Isosyanaattien 15 min.: 0,035 mg/m3 NCO 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen estäminen Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Työpaikalla on oltava silmienhuuhteluallas. Turvamerkinnät Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Käsien suojaus Käsien suojaus Soveltuva käsinetyyppi Läpitunkeutuvuusaika Hengityssuojainta on käytettävä jos ilman epäpuhtaudet ylittävät sallitut rajaarvot. Hengityssuojain, jossa raitisilmatuonti. Käytä yhdistelmäsuodattimella varustettua hengityssuojainta, tyyppiä A2/P2. Käytä suojakäsineitä. Butyylikumi. Nitriilikumi. Polyvinyylikloridi (PVC). Vitonkumi (fluorikumi). >480 min Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Suojalasit, jotka suojaavat täysin silmiä. Ihonsuojaus Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) Käytettävä sopivaa suojavaatetusta suojaamaan roiskeilta tai saasteilta. Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Värillinen neste. Väri Punaruskea. Haju Luonteenomainen. Huomautuksia, hajukynnys Huomautuksia, ph (vesiliuos) Huomautuksia, sulamis- tai jäätymispiste Huomautuksia, kiehumispiste ja - alue Huomautuksia, Leimahduspiste Ei määritetty. Ei määritetty.

5 Obex fire protection foam Sivu 5 / 8 Huomautuksia, Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Huomautuksia, Räjähdysraja Höyrynpaine Huomautuksia, Höyryn tiheys Suhteellinen tiheys Vesiliukoisuus Huomautuksia, Jakaantumiskerroin: n-oktanoli / vesi Huomautuksia, Itsesyttyvyys Huomautuksia, hajoamislämpötila Huomautuksia, viskositeetti Hapettavuus Arvo: < 0,00001 kpa Testilämpötila: 25 C Arvo: ~ 1,3 g/ml Liukenematon. Ei määritetty. 9.2 Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet Huomautuksia Tiedot koskevat tuotteen todellista laimennusta. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus Eksoterminen reaktio amiinien ja alkoholien kanssa; reagoi veden kanssa ja muodostaa CO2 särkymisriskin kohoamisen painetta suljetuissa säiliöissä Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Stabiili ohjeen mukaisissa säilytysolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tunnettu Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Ei vaadittavia tietoja Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Amiinit. Alkoholit. Vesi, höyry, vesiseokset Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Kuumennettaessa voi muodostua terveydelle haitallisia höyryjä/kaasuja (esim. CO, NOx, isosyanaatteja). KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Mahdolliset välittömät vaikutukset Hengitystiet Ärsyttävä. Ihokosketus Ärsyttää ihoa. Silmäkosketus Ärsyttävä. Nieleminen Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu. Viivästyneet vaikutukset Herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen Syöpävaarallisuus Epäilty syöpävaara. Altistumisen oireet Liika-altistumisen oireet Höyryt voivat suurina pitoisuuksina ärsyttää hengitysteitä ja aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Voi aiheuttaa yliherkkyyttä. Ihoärsytys. Silmien ja limakalvojen ärsytys.

6 Obex fire protection foam Sivu 6 / 8 KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Akuutti vesistövaikutus, kalat Huomautuksia akuutti vesistövaikutus, kalat LCLo Akuutti vesistövaikutus, vesikirput Huomautuksia akuutti vesistövaikutus, vesikirput Vaikutus jäteveden puhdistukseen 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus Arvo: > 1000 mg/l Testimenetelmä: LC50 Kalat, lajit: Brachydanio rerio Kesto: 96 Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (isomeerit, homologeista) Arvo: > 1000 mg/l Testimenetelmä: EC50 Vesikirput, lajit: Daphnia Magna Kesto: 24h 12.3 Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali 12.4 Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Ei tietoja PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset Tietojen puute. vpvb arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (isomeerit, homologeista) Bakteeritoksisuus: EC50 > 100 mg/l /3t. Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (isomeerit, homologeista) Tuote reagoi veden kanssa ja muodostaa liukenemattoman reaktiotuotteen, joka olemassa olevien tietojen mukaan ei ole hajoava. Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Vaarallinen jäte (pakkaus) Valumat on kerättävä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Kyllä Pakkaus luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Eurooppalainen jätekoodi (EWC) KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero Kommentti 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Huomautus 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Huomautus 14.4 Pakkausryhmä Huomautus 14.5 Ympäristövaarat Huomautus Ei EWC: isosyanaattijätteet EWC: muovipakkaukset Jätettä käsiteltäessä on otettava huomioon tuotteen käsittelyä koskevat turvatoimenpiteet.

7 Obex fire protection foam Sivu 7 / Erityiset varotoimet käyttäjälle Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Muita soveltuvia tietoja. Muita soveltuvia tietoja. Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädännöt Lainsäädäntö ja säädökset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen. Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16. joulukuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/ /1993. Aerosoliasetus, myöhempine muutoksineen Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Ei KOHTA 16: Toimittajan huomautuksia Asiakirja nr Versio A. Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3). Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (osat 2 ja 3). Tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat niihin tietoihin, jotka ovat olleet käytettävissämme laadintapäiväyksenä ja ne on annettu sillä edellytyksellä, että tuotetta käytetään normaalioloissa ja sopusoinnussa pakkauksessa tai relevantissa teknisessä kirjallisuudessa määriteltyjen käyttötapojen mukaisesti. Tuotteen muu käyttö, mahd. yhdessä muiden tuotteiden tai prosessien kanssa, tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317; Eye Irrit. 2; H319; Resp. Sens. 1; H334; STOT SE3; H335; Carc. 2; H351; STOT RE2; H373; R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. R52 Haitallista vesieliöille. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H315 Ärsyttää ihoa.

8 Obex fire protection foam Sivu 8 / 8 Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen luomisessa käytetyt lähteet Vastuussa käyttöturvallisuustiedotteesta H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H332 Haitallista hengitettynä. Tuottajan käyttöturvallisuustiedote. Roxtec International AB

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA VESILINJAN PUHDISTAMINEN 500ML KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/24/2014 1:58:49 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aspen 4t

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aspen 4t Aspen 4 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aspen 4 Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD SLIPGUARD Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/23/2015 2:48:52 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 5/7/2015 10:18:08 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi LAMPPUÖLJY

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot