KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 SKA-Väkevä kloriitti 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 SKA-Väkevä kloriitti 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2."

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Desinfioiva puhdistusaine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Paimek Oy Katuosoite Hiidenkatu 7 Postinumero ja toimipaikka TURKU Puhelin Telefax Ytunnus Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, HUS, PL 790, HUS puh. vaihde , suora (24 h) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Väistyvä luokitus: Ärsyttää silmiä ja ihoa. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 1272/2008 (CLP) Skin Corr. 1B, H314 EUH031 67/548/EEC 1999/45/EC Xi; R3136/ Merkinnät Säilytä lasten ulottumattomissa. 1272/2008 (CLP) GHS05 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 2.3 Muut vaarat

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 7 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Puhdistusaineseos. Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä 15 % 6 % C; R34;R31;N; R50; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H Natriumhydroksidi < 0,5 % C; R35; Skin Corr. 1A, H ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Otettava yhteys lääkäriin, jos ainetta on nielty tai joutunut silmiin. Otettava yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat ensiaputoimenpiteistä huolimatta Hengitys Ainetta hengittänyt siirretään raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat Iho Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi. Huuhdellaan välittömästi iholta runsaalla vedellä Roiskeet silmiin Huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä luomet auki pitäen usean minuutin ajan. Hakeuduttava pikaisesti silmälääkäriin Nieleminen Mikäli ainetta niellyt on tajuissaan, suu huuhdellaan vedellä. Toimitettava lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Sumu ja roiskeet ärsyttävät tai vahingoittavat silmiä ja ihoa pitoisuudesta riippuen. Saattaa aiheuttaa syöpymisvammoja, jollei ainetta välittömästi huuhdella pois. nieleminen aiheuttaa voimakasta ärsytystä, limakalvovaurioita ja tulehdusta suussa, nielussa, ruokatorvessa ja mahassa. Oksentamisen yhteydessä tapahtuva aineen joutuminen keuhkoihin (aspiraatio) voi aiheuttaa keuhkotulehduksen ja keuhkopöhön. Suurille kloorikaasun pitoisuuksille ( ppm, mg/m3) altistuminen voi aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkopöhön, joka voi ilmetä jopa vasta vuorokauden kuluttua. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Altistumisen tapahduttua: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Ei palavaa. 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Sammutusaine valitaan ympäristön mukaan. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Muodostaa palossa myrkyllisiä savukaasuja. Kloorikaasua.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammuttajan on käytettävä paineilmahengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua. 5.4 Muita ohjeita Myrkyllisten savukaasujen leviäminen estetään vesisuihkuin. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Sivulliset siirretään pois saastuneelta alueelta. Alueella on käytettävä suojaimia. Estä höyryn ja sumun leviäminen ilmaan. Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Vältettävä kosketusta ihoon ja silmiin. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä tuotteen pääsy viemäriin, maaperään, pohjaveteen ja vesistöihin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Imeytetään sopivaan imeytysaineeseen (esim. hiekka tai piimaa) ja kerätään sopiviin astioihin hävitettäväksi. Pinnat puhdistetaan. Alue tuuletetaan. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin 4, 8, KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Estettävä höyryn ja sumun leviäminen työpaikan ilmaan. Vältettävä höyryn ja sumun hengittämistä. Vältettävä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Käytettävä kohdepoistoa ja suojaimia. Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa. Suojattava valolta. Ei saa säilyttää metalliastioissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot Kloori 0,5 ppm (15 min) 1,5 mg/m 3 (15 min) Muut rajaarvot Muissa maissa annettuja rajaarvoja DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / 7 Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Likaantunut vaatetus on vaihdettava ja pestävä ennen uutta käyttöä. Kädet pestävä työskentelyn jälkeen. Työpaikalla on oltava silmänhuuhteluvälineet Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Hengityksensuojain, jos höyryä tai sumua pääsee ilmaan. Suodatin B(P3) Käsiensuojaus Suojakäsineet. Materiaali esim. nitriilikumi Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviit suojasilmälasit tai kasvojensuojain (EN 166) Ihonsuojaus Suojavaatetus. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste, kellanvihreä Haju kloorin haju Hajukynnys Tietoja ei ole saatavissa ph Tietoja ei ole saatavissa Sulamis tai jäätymispiste Tietoja ei ole saatavissa Kiehumispiste ja kiehumisalue n. 100 C Leimahduspiste Ei sovellettavissa Haihtumisnopeus Tietoja ei ole saatavissa Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei sovellettavissa Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ei sovellettavissa Ylempi räjähdysraja Ei sovellettavissa Höyrynpaine Tietoja ei ole saatavissa Höyryntiheys Tietoja ei ole saatavissa Suhteellinen tiheys n. 1,1 g/cm³ Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Liukenee täysin veteen Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Tietoja ei ole saatavissa Itsesyttymislämpötila Ei sovellettavissa Hajoamislämpötila Tietoja ei ole saatavissa Viskositeetti Tietoja ei ole saatavissa Räjähtävyys Ei sovellettavissa Hapettavuus Hapettava. 9.2 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Reaktiivisuus Reagoi emäksisesti. Voimakas hapetin Kemiallinen stabiilisuus Pysyvää suositelluissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus seuraavien aineiden kanssa: hapot (vapautuu kloorikaasua), typpiyhdisteet (ammoniakki, urea, amiinit; voi muodostaa myrkyllisiä klooriamiineja) Vältettävät olosuhteet Vältettävä kuumentamista Yhteensopimattomat materiaalit Metallit, nahka, eräät muovit, tekstiilit Vaaralliset hajoamistuotteet Kloorikaasu, kloorivety. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuotteen välittömästä myrkyllisyydestä ei ole saatavissa tutkimustietoja Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää voimakkaasti ihoa, silmiä ja limakalvoja. Voi aiheuttaa syöpoymisvaurion, jollei heti huuhdella pois. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus tuotteen kanssa saattaa aiheuttaa ihon luontaisen rasvan poistumista, mikä voi johtaa ihon kuivumiseen, ärtymiseen jaepäallergiseen ihottumaan. Nieleminen aiheuttaa voimakasta ärsytystä, limakalvovaurioita ja tulehdusta suussa, nielussa, ruokatorvessa ja mahassa Herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen reaktion herkillä henkilöillä Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Oksentamisen yhteydessä tapahtuva aineen joutuminen keuhkoihin (aspiraatio) voi aiheuttaa keuhkotulehduksen ja keuhkopöhön Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Suurille kloorikaasun pitoisuuksille ( ppm, mg/m3) altistuminen voi aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkopöhön, joka voi ilmetä jopa vasta vuorokauden kuluttua. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 7 Natriumhypokloriitti: Kalat: LC 50 (96h) = 0,023 5,9 mg/l Vesikirppu: LC 50 (48h) = 0,04 2,3 mg/l Daphnia magna 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Tietoja ei ole saatavissa Biokertyvyys Ei kertyvää Liikkuvuus maaperässä Kulkeutuu veteen liuenneena PBT ja vpvbarvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Suurien määrien päästö vesiin voi aiheuttaa ph:n muutoksen, josta voi koitua vaaraa vesieliöstölle. Reaktiossa orgaanisten aineiden kanssa voi muodostua ympäristölle haitallisia orgaanisia klooriyhdisteitä, joista jotkut ovat huonosti hajoavia ja kertyviä. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Likainen pakkaus käsitellään ongelmajätteenä. Puhdas pakkaus toimitetaan kierrätykseen tai yhdyskuntajätteisiin Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi HYPOKLORIITTILIUOS 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä III 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö REACHasetus, CLPasetus. HTParvot Kemikaaliturvallisuusarviointi 16. MUUT TIEDOT

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / Muutokset edelliseen versioon Päivitetty asetuksen 453/2010/EY mukaan. Lisätty CLPasetuksen mukainen luokitus Tietolähteet Aineosien tiedot. OVAohjeet. CLP yhdenmukaistettu luokitus Luettelo Rlausekkeista, vaaralausekkeista, Slausekkeista ja/tai turvalausekkeista R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. R34 Syövyttävää. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille Työntekijöiden koulutus Terveydelle vaarallisten kemikaalien käsittely Lisätiedot Paimek Oy, puh

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4551, 5602 EAN 6414405250009 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63055,63070,3101347 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63135,63136,63137,3101357 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80755,80756,80760,3101645 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7406.001,T7406.005,T7406 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot