Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: Korvaa: Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: LGBB 2 12 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Suositeltava käyttötarkoitus: Voiteluaine Voitelurasva 13 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja: SKF MAINTENANCE PRODUCTS Postbus 1008 NL-3430 BA Nieuwegein Alankomaat Puh: Sähköposti: WWW: wwwskfcom 14 Hätäpuhelinnumero (Myrkytystietokeskus) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 21 Aineen tai seoksen luokitus DPD-luokitus (Direktiivi 1999/45/EY): CLP-luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008): ;R52/53 Aquatic Chronic 3;H412 R-lausekkeiden ja H-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16 Tärkeimmät oireet ja haittavaikutukset: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia/skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Voi ärsyttää lievästi ihoa ja silmiä Henkilöt, joille bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylidianhydridi aiheuttaa allergiaa, voivat saada tuotteesta allergisen reaktion 22 Merkinnät H-lausekkeet: P-lausekkeet: Varoitusetiketissä annettavat: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia/skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer(h412) Vältettävä päästämistä ympäristöön/undvik utsläpp till miljön(p273) Hävitä sisältö/pakkaus toimittamalla se jäteasemalle paikallisten määräysten mukaisesti/enligt gällande bestämmelser ska innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning(p501-a) Sisältää bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylidianhydridi Voi aiheuttaa allergisen reaktion/innehåller benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylsyredianhydrid Kan orsaka en allergisk reaktion

2 23 Muut vaarat PBT:n ja vpvb:n määrittämistä koskevia arviointeja ei ole tehty KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 32 Seokset Rekisteröinti numero CAS/ EY-numero Aine A H A B 4-32-xxxx xxxx bismuth tris(2-ethylhexanoate) sinkkinaftenaatti- bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylidian hydridi oktadekyyliamiini- C16-18 (jämna, mättade och omättade) -alkyl aminer R-lausekkeiden ja H-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16 Muut tiedot: DSD-luokitus (Direktiivi 67/548/ETY)/ CLP-luokitus (Asetus (EY) N Xi;R38 Skin Irrit 2;H315 Xi;R38 N;R50/53 Skin Irrit 2;H315 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 Xi;R41 R42/43 Eye Dam 1;H318 Resp Sens 1;H334 Skin Sens 1;H317 Xn;R48/22-65 Xi;R38-41 N;R50/53 Asp Tox 1;H304 STOT RE 2;H373 Skin Irrit 2;H315 Eye Dam 1;H318 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 Xn;R22-48/22 C;R34 N;R50/53 R65 Acute Tox 4;H302 Asp Tox 1;H304 Skin Corr 1;H314 STOT SE 3;H335 STOT RE 2;H373 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 CAS-numeron jälkeiset kirjaimet viittaavat yksittäisiin tiedostoihin w/w% ,5 0,1-1 0,01-0,25 0,01-0,25 Huom KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitettynä: Mene raittiiseen ilmaan Tunnettaessa jatkuvaa pahoinvointia hakeuduttava lääkärin hoitoon Nieltynä: Ihokosketuksen kautta: Silmäkosketuksen kautta: Huuhtele suu huolellisesti ja juo 1 2 lasillista vettä pienin kulauksin Tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava lääkärin hoitoon Poista saastuneet vaatteet Pese iho vedellä ja saippualla Tunnettaessa jatkuvaa pahoinvointia hakeuduttava lääkärin hoitoon Huuhtele vedellä (mieluiten silmien huuhtelun tarkoitetuilla välineillä), kunnes ärsytys helpottaa Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireet jatkuvat Muut tiedot: Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote tai -etiketti 42 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Voi ärsyttää lievästi ihoa ja silmiä Tuote sisältää pieniä määriä ainesosaa bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylidianhydridi Allergiset henkilöt voivat saada tuotteesta allergisen reaktion 43 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoida oireet Ei vaadi välitöntä erityishoitoa KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 51 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Sammuta jauheella, vaahdolla, hiilidioksidilla tai vesisumulla Jäähdytä syttymätöntä varastoa vedellä tai vesisumulla Soveltumattomat sammutusaineet Älä ruiskuta vedellä, koska se voi aiheuttaa palon leviämisen 52 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei syttyvää mutta palavaa Tuote hajoaa palaessaan tai kun sitä kuumennetaan korkeaan lämpötilaan, ja se voi muodostaa syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja 53 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Siirrä säiliöt pois paloalttiilta alueelta, jos voit tehdä sen vaaratta Vältä höyryjen ja

3 savukaasujen sisään hengittämistä ja mene raittiiseen ilmaan Käytä itsenäistä hengityslaitetta ja kemikaalinkestäviä käsineitä KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 61 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta: Käytä suojalaseja suojaamaan mahdollisilta roiskeilta Käytä käsineitä Seiso tuulenpuolella / pidä etäisyyttä lähteeseen Pelastushenkilökunta: Edellisten lisäksi: Suositellaan normaalia EN 469 -standardin mukaista suojavaatetusta 62 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vuotanutta ainetta ei saa päästää viemäriin eikä pintavesiin 63 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Vuotanut aine kootaan ja imeytetään hiekan tai muun absorboivan aineen avulla ja siirretään tarkoitukseen sopiviin jätesäiliöihin Vähäiset roiskeet pyyhitään pois liinalla 64 Viittaukset muihin kohtiin Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8 Katso hävittämisohjeet kohdasta 13 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 71 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Tuotetta tulee käyttää hyvin ilmastoiduissa olosuhteissa ja mielellään prosessi-ilmanvaihto-olosuhteissa Käytettävissä tulee olla juoksevaa vettä ja silmien huuhteluun tarkoitetut välineet Pese kädet ennen taukoja, ennen sosiaalitilojen käyttöä ja töiden jälkeen 72 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Aine on säilytettävä turvallisesti, lasten ulottumattomissa ja erillään elintarvikkeista, rehusta, lääkevalmisteista ym Älä säilytä seuraavien yhteydessä: Vahvat hapettimet/ Vahvat hapot/ Vahvat emäkset 73 Erityinen loppukäyttö Ei mitään KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 81 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot: Ainesosa: HTP-arvot Huomautus Öljysumu - (8h), - (15m) ppm 5 (8h), - (15m) mg/m3 - Lainsäädäntöä koskevat tiedot: HTP-arvot 2014 Mittausmenetelmät: 82 Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: Henkilösuojaimet, silmien tai kasvojen suojaus Henkilösuojaimet, ihonsuojaus Henkilösuojaimet, hengityksen suojaus: Ympäristöaltistumisen torjuminen: Työperäisen altistuksen mainittujen raja-arvojen noudattamista voidaan seurata työterveydenhoitomittauksilla Käytettävä alla mainittuja henkilönsuojaimia Käytä suojalaseja suojaamaan mahdollisilta roiskeilta Silmäsuojaimien täytyy olla SFS-EN 166 -standardin mukaiset Suorassa ihokosketuksessa on käytettävä suojakäsineitä: Materiaalin tyyppi: Nitriilikumi Tuotteen läpäisyaikaa ei ole määritetty Vaihda käsineitä usein Käsineiden täytyy olla SFS-EN 374 -standardin mukaiset Ei vaadita Varmistettava yhdenmukaisuus paikallisten päästömääräysten kanssa

4 KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 91 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto: Tahna Väri: Ruskea Haju: Tunnistettava Hajukynnys: ph (käyttöliuos): ph (konsentraatti): Sulamis- tai jäätymispiste: Kiehumispiste ja kiehumisalue: Leimahduslämpötila: Haihtumisnopeus: Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Ylin ja alin syttyvyysraja Ylin ja alin räjähdysraja Höyrynpaine: Höyryntiheys: Suhteellinen tiheys: Liukoisuus: Ei liukene seuraaviin: Vesi Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi: Itsesyttymislämpötila: Hajoamislämpötila: Viskositeetti: Räjähtävyys: Hapettavuus: 92 Muut tiedot NLGI: 2 KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 101 Reaktiivisuus Reagoi seuraavien kanssa: Vahvat hapettimet/ Vahvat hapot/ Vahvat emäkset 102 Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili, kun sitä käytetään toimittajan ohjeiden mukaan 103 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tunnettuja 104 Vältettävät olosuhteet Vältä kuumentamista ja sytytyslähteitä 105 Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapettimet/ Vahvat hapot/ Vahvat emäkset 106 Vaaralliset hajoamistuotteet Tuote hajoaa palaessaan tai kun sitä kuumennetaan korkeaan lämpötilaan, ja se voi muodostaa syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 111 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys - suun kautta: Tuotetta ei tarvitse luokitella Kaikkien aineiden koetulokset eivät ole saatavilla Voi aiheuttaa pahoinvointia suurina määrinä nautittuna B: Rotta: LD50 = >2001 mg/kg A: Rotta: LD50 = =2250 mg/kg : Rotta: LD50 = > mg/kg Välitön myrkyllisyys - ihon kautta: Välitön myrkyllisyys - hengitysteiden kautta: Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Tuotetta ei tarvitse luokitella Kaikkien aineiden koetulokset eivät ole saatavilla A: Rotta,, 4h: LC50 = =150 mg/l

5 Syövyttävyys ja ärsyttävyys: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Herkistyminen hengitysteiden tai ihon välityksellä: Sukusolujen perimän vaurioituminen: Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Lisääntymiselle vaarallinen: Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) kerta-altistumisen vuoksi: Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) toistuvan altistumisen vuoksi: Aspiraatiovaara: Muut myrkylliset vaikutukset: Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Voi aiheuttaa lievää ärsytystä Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Lyhytaikainen ärsytys Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Tuote sisältää pieniä määriä ainesosaa bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylidianhydridi Allergiset henkilöt voivat saada tuotteesta allergisen reaktion Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Ei tunnettuja KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 121 Myrkyllisyys Tuotetta ei tarvitse luokitella Testitiedot eivät ole saatavissa Tuote sisältää pieniä määriä ympäristölle haitallisia aineita Välitön myrkyllisyys: B: Kalat: Erikseen määrittelemättömien yhdisteiden nimi: 96hLC50 = >0,01-0,1 mg/l Äyriäiset: Daphnia sp: 48hEC50 = >0,01-0,1 mg/l A: Kalat: Erikseen määrittelemättömien yhdisteiden nimi: 96hLC50 = >101 mg/l Äyriäiset: Daphnia sp: 24hEC50 = =48 mg/l : Kalat: Erikseen määrittelemättömien yhdisteiden nimi: 96hLC50 = >0,01-0,1 mg/l Äyriäiset: Daphnia sp: 48hEC50 = >0,01-0,1 mg/l Krooninen myrkyllisyys: B: : Erikseen määrittelemättömien yhdisteiden nimi: 72hEC50 = >0,01-0,1 mg/l 122 Pysyvyys ja hajoavuus 123 Biokertyvyys 124 Liikkuvuus maaperässä 125 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset A: : Erikseen määrittelemättömien yhdisteiden nimi: 72hEC50 = >0,01-0,1 mg/l : : Erikseen määrittelemättömien yhdisteiden nimi: 72hEC50 = >0,01-0,1 mg/l Ei oleteta hajoavan biologisesti Testitiedot eivät ole saatavissa Biokertymistä ei ole odotettavissa Testitiedot eivät ole saatavissa Testitiedot eivät ole saatavissa

6 Arviointeja ei ole tehty 126 Muut haitalliset vaikutukset Öljytuotteet voivat aiheuttaa maaperän ja veden saastumista Saksalainen vesistöriskiluokitus (WGK): 1 KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 131 Jätteiden käsittelymenetelmät Vältä tuotteen joutumista viemäriin tai pintavesiin Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin KOHTA 14: Kuljetustiedot 141 YK-numero Kuljetuksessa käytettävä - virallinen nimi 143 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Ympäristövaarat Erityiset varotoimet käyttäjälle - EWC-koodi: Riippuu toimialasta ja käytöstä yms *käytetyt vahat ja rasvat Absorboimisaine/liina saastunut tuotteesta: EWC-koodi: Muut kuin nimikkeessä mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet Puhdistamaton pakkaus hävitetään paikallisen jätteenpoistosuunnitelman mukaisesti Tyhjä, puhdistettu pakkaus hävitetään kierrätystä varten Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin 147 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti - KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 151 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Erityismääräykset: Ei mitään 152 Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty KOHTA 16: Muut tiedot Seuraaviin kohtiin on tehty muutoksia: Lyhenteiden selitykset: Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa: R-lausekkeet: 1-16 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic STOT: Specific Target Organ Toxicity vpvb: Very Persistent and Very Bioaccumulative Tunnettujen ainesosien vaarallisuuteen perustuva laskelma R22 Terveydelle haitallista nieltynä/farligt vid förtäring R34 Syövyttävää/Frätande

7 H-lausekkeet: Työntekijöiden koulutus: Muut tiedot: R38 Ärsyttää ihoa/irriterar huden R41 Vakavan silmävaurion vaara/risk för allvarliga ögonskador R42/43 Altistuminen hengitysteietse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä/kan ge allergi vid inandning och hudkontakt R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä/farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä/mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R52/53 Haitallista vesieliölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä/skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä/farligt: kan ge lungskador vid förtäring H302 Haitallista nieltynä/skadligt vid förtäring H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin/kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa/orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H315 Ärsyttää ihoa/irriterar huden H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion/kan orsaka allergisk hudreaktion H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä/orsakar allvarliga ögonskador H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia/kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä/kan orsaka irritation i luftvägarna H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa/kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille/mycket giftigt för vattenlevande organismer H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia/mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia/skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Vaatimuksena on tämän käyttöturvallisuustiedotteen perusteellinen tuntemus Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu vain tätä tuotetta varten, ja se koskee vain tätä tuotetta Käyttöturvallisuustiedote perustuu nykyiseen tietämykseemme sekä tietoihin, jotka toimittaja on toimittanut tiedotteen laatimisen aikaan Käyttöturvallisuustiedote täyttää käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseen sovellettavan lain vaatimukset asetuksen 1907/2006/EY (REACH) ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 11-02-2014 Korvaa: 19-11-2012 Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: LGMT 2 12 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 07022014 Korvaa: 19122007 Versio: 0200/FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: Liesimusta Tuotekoodi: B7276

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 08-08-2011 Korvaa: 04-03-2008 Versio: 0200 /FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: Isosyanaatti (komponentti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 53-11 Tarkistus 22/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 14.02.2013 Edellinen päiväys: 4.8.2012. Finroy Grillin ja uunin pesuaine

Päiväys: 14.02.2013 Edellinen päiväys: 4.8.2012. Finroy Grillin ja uunin pesuaine X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 14.02.2013 Edellinen päiväys: 4.8.2012 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 11072013 SDSversio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi: Vahva liima Tuotenumero: 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE laatinut ALECTIA A/S Annettu: 22.11.2012 Korvaa: - Versio: 2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste: Tuotenro 341 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot