KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot"

Transkriptio

1 Versio: 1.0 fi laatimispäivä: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Aineen tunnistetiedot kobolttidikloridi heksahydraatti Esinenumero 7095 Rekisteröintinumero (REACH) xxxx Indeksinro EY-numero CAS-numero Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt: laboratoriokemikaali 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D Karlsruhe Saksa Puhelin: +49 (0) Telefaksi: +49 (0) sähköposti: Verkkosivusto: Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaava toimivaltainen henkilö sähköpostiosoite (pätevä henkilö) : Department Health, Safety and Environment : 1.4 Hätäpuhelinnumero Hätätilanteen tietopalvelut Poison Centre Munich: +49/(0) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus Luokitus GHS:n mukaisesti Kohta Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Vaaralauseke 3.1O välitön myrkyllisyys (suun kautta) (Acute Tox. 4) H R hengitysteiden herkistyminen (Resp. Sens. 1) H S ihon herkistyminen (Skin Sens. 1) H sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset (Muta. 2) H syöpää aiheuttavat vaikutukset (Carc. 1B) H350i 3.7 lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset (Repr. 1B) H360F Suomi (fi) Sivu 1 / 15

2 Luokitus GHS:n mukaisesti Kohta Vaaraluokka Vaaraluokka ja -kategoria Vaaralauseke 4.1A vesiympäristölle vaarallinen - välitön vaara (Aquatic Acute 1) H C vesiympäristölle vaarallinen - krooninen vaara (Aquatic Chronic 1) H Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti Huomiosana Vaaralle Varoitusmerkit Vaaralausekkeet H302 H317 H334 H341 H350i H360F H410 Haitallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä. Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet Turvalausekkeet - ennaltaehkäisy P201 P273 P280 Vain ammattikäyttöön Huomiosana: Vaaralle Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. Turvalausekkeet - pelastustoimenpiteet P304+P340 P342+P311 Enintään 125 ml sisältävien pakkausten merkinnät JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos ilmenee hengitysoireita: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Suomi (fi) Sivu 2 / 15

3 Symboli(-t) H317 H334 H341 H350i H360F P201 P280 P342+P311 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä. Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Jos ilmenee hengitysoireita: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. 2.3 Muut vaarat Muuta tietoa ei ole saatavilla. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aineet Aineen nimi kobolttidikloridi heksahydraatti Indeksinro Rekisteröintinumero (REACH) xxxx EY-numero CAS-numero Molekyylikaava Moolimassa CoCl₂*6 H₂O 237,9 g / mol Huomautuksia Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16. Tekijä M: Myrkyllisyys vesieliöille (välitön): 10. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset huomautukset Riisu saastunut vaatetus. Jos ainetta on hengitetty Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivät hellitä, saatettava lääkärin hoitoon. Suomi (fi) Sivu 3 / 15

4 Jos ainetta on joutunut iholle Huuhdo/suihkuta iho vedellä. Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivät hellitä, saatettava lääkärin hoitoon. Jos ainetta on joutunut silmään Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivät hellitä, saatettava lääkärin hoitoon. Jos ainetta on nielty Huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (mikäli mahdollista, näytettävä käyttöohjetta tai käyttöturvallisuustiedotetta). 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Allergiset reaktiot (iho-oireet, nokkosihottuma, astma tai anafylaktinen shokki), Ripuli, Oksentelu, Ärsyttävät vaikutukset, Verenpaineen lasku 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet ei ole KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Sammutustoimenpiteet on sovitettava ympäristöön vesisumu, vaahto, kuiva jauhesammutin, hiilidioksidi (CO2) Soveltumattomat sammutusaineet vesisuihku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei syttyvää. Vaaralliset palamistuotteet Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: vetykloridi (HCl) 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammutusvesiä ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin. Käytä kannettavaa hengityksensuojainta. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Asianmukaisten suojavarusteiden käyttäminen (myös käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 mainitut henkilönsuojaimet), jotta ehkäistään kosketus ihon, silmien ja omien vaatteiden kanssa;. Vältettävä pölyn hengittämistä. Vältä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä pääsy viemäreihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään. Pidätä saastunut pesuvesi ja poista se. Suomi (fi) Sivu 4 / 15

5 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Ohjeet päästön rajoittamiseksi Viemärien kattaminen. Ohjeet päästön puhdistamiseksi Kerää mekaanisesti. Pölyn leviämisen estäminen. Mahdolliset vuotoihin ja päästöihin liittyvät tiedot Laita soveltuviin säiliöihin jätehuoltoa varten. Viittaukset muihin kohtiin Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkilökohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: katso kohta 10. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat: katso kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käytä kupua (laboratorio). Riittävä ilmanvaihto. Ohjeet yleisestä työhygieniasta Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi kuivassa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Yhteensopimattomat aineet tai seokset Huomioi vinkit yhteissäilytykseen. Muiden ohjeiden huomioiminen Ei vaadita. Ilmanvaihdon vaatimukset Käytä paikallista ja yleistä ilmanvaihtoa. Varastohuoneiden tai astioiden erityisominaisuudet Suositeltava varastointilämpötila: C. 7.3 Erityinen loppukäyttö Ei tietoja saatavissa. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Kansalliset raja-arvot Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot (työperäisen altistuksen raja-arvot) merkityksetön Suomi (fi) Sivu 5 / 15

6 Maa Aineen nimi CAS-nro Merkintä Tunniste HTP 8h [mg/m³] HTP 15min [mg/m³] Lähde FI koboltti-(ii)-kloridi, heksahydraatti Co HTP 0,02 HTP-arvot Merkintä Co HTP 15min HTP 8h Koboltiksi (Co) laskettuna Lyhyen aikavälin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin ilmoiteta Aikapainotettu työperäisen altistumisen viiteraja-arvo (pitkäaikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average) Merkitykselliset DNEL-/DMEL-/PNEC- ja muut kynnystasot ihmisten terveyttä koskevat arvot Toksisuus- ja muut turvallisuusarvioinnit tuote- tai vaikutustyypeittäin Kynnystaso Suojaustavoite, altistumisreitti Käytetty Altistusaika DNEL 88,1 µg/m³ ihminen, hengitysteiden kautta teollisuustyöntekijä pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset ympäristölle merkitykselliset arvot Toksisuusja muut turvallisuusarvioinnit tuote- tai vaikutustyypeittäin Kynnystaso Ympäristönosa Altistusaika PNEC 0,6 µg/l makea vesi lyhytaikainen (yksittäistapaus) PNEC 2,36 µg/l merivesi lyhytaikainen (yksittäistapaus) PNEC 0,37 mg/l jätevesien käsittelylaitos (STP) lyhytaikainen (yksittäistapaus) PNEC 9,5 mg/kg makean veden sedimentti lyhytaikainen (yksittäistapaus) PNEC 9,5 mg/kg merivesisedimentti lyhytaikainen (yksittäistapaus) PNEC 10,9 mg/kg maaperä lyhytaikainen (yksittäistapaus) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet (henkilösuojaimet) Suomi (fi) Sivu 6 / 15

7 Silmien tai kasvojen suojaus Käytä naamiomallisia suojasilmälaseja, joissa sivusuoja. Ihonsuojaus käsien suojaus Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet, jotka testattu EN 374 mukaan. Erityiskäytössä on suositeltavaa tarkistaa edellä mainittujen suojaavien käsineiden kemikaalien kestävyys yhdessä käsineiden toimittajan kanssa. materiaalin tyyppi NBR (Nitriilikumi) materiaalin paksuus >0,11 mm. käsinemateriaalin läpäisyaika >480 minuuttia (läpäisevyys: taso 6) muut suojaustoimenpiteet Vietä toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkäisevää ihon suojausta (suojavoiteet ja -öljyt). Hengityksensuojaus Hengityksensuojainta tarvitaan: Pölyn muodostuminen. Hiukkassuodatin (EN 143). P3 (suodattaa vähintään 99,95 % hiukkasista, värikoodi: valkoinen). Käyttöaikarajoitukset tulee huomioda vaarallisista aineista annetun asetuksen (GefStoffV) ja hengityksensuojaimien käyttöä koskevien sääntöjen (BGFR 190) mukaisesti. Ympäristöaltistumisen torjuminen Estä pääsy viemäreihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Olomuoto Väri Haju Hajukynnys kiinteä (kiteinen) pinkki hajuton Tietoja ei saatavilla Muut fysikaaliset ja kemialliset tunnusluvut ph-arvo 4,9 in 50 g / l vesi at 25 C Sulamis- tai jäätymispiste 86 C Kiehumispiste ja kiehumisalue Tätä tietoa ei ole saatavilla. Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu) ei sovellu tietoja ei saatavilla Palamaton Suomi (fi) Sivu 7 / 15

8 Räjähdysrajat alempi räjähdysraja (LEL) ylempi räjähdysraja (UEL) Pölypilvien räjähdysrajat Höyrynpaine Tiheys Höyryntiheys tätä tietoa ei ole saatavilla tätä tietoa ei ole saatavilla näitä tietoja ei ole saatavilla Tätä tietoa ei ole saatavilla. 1,92 g / cm³ Tätä tietoa ei ole saatavilla. Bulkkitiheys kg / m³ Suhteellinen tiheys Tätä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla. Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus 76 g / l at 0 C Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi (log KOW) Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus Tätä tietoa ei ole saatavilla. Tätä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla. tietoja ei saatavilla merkityksetön (kiinteä aine) ei ole ei ole 9.2 Muut tiedot Muuta tietoa ei ole saatavilla. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Tämä aines ei ole reaktiivinen normaaleissa ympäristöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Aines on stabiili, kun sitä varastoidaan ja käsitellään tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympäristön lämpötila- ja paineolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Räjähdysvaara: Alkalimetallit Suomi (fi) Sivu 8 / 15

9 10.4 Vältettävät olosuhteet Erityisesti vältettäviä käyttöolosuhteita ei ole Yhteensopimattomat materiaalit Muuta tietoa ei ole saatavilla Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Altistumisreitti Toksisuus- ja muut turvallisuusarvioinnit tuote- tai vaikutustyypeittäin Arvo Lajit Lähde suun kautta LD mg / kg rotta TOXNET Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ei saa luokitella iholle syövytys-/ärsytysvaaralliseksi. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Ei saa luokitella vakavan silmävaurion aiheuttavaksi. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Tiivistelmä CMR-ominaisuuksien arvioinnista Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Epäillään aiheuttavan perimävaurioita Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen). Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen). Aspiraatiovaara Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi. Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet Jos kemikaalia on nielty ripuli Suomi (fi) Sivu 9 / 15

10 Jos kemikaalia joutuu silmiin tietoja ei ole saatavilla Jos kemikaalia on hengitetty tietoja ei ole saatavilla Jos kemikaalia joutuu iholle tietoja ei ole saatavilla Muut tiedot Ei ole. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Myrkyllisyys vesieliöille (välitön) Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllisyys vesieliöille (krooninen) Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Hajoavuuden prosessi Metodit biohajoavuuden määritykseen eivät sovellu epäorgaanisille aineille Biokertyvyys Tietoja ei ole saatavilla Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei ole saatavilla PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tietoja ei ole saatavilla Muut haitalliset vaikutukset Vettä vaarantava. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. Jäteveteen laskemista koskevat tiedot Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Säiliöiden/pakkausten jätteenkäsittely Kyseessä on vaarallinen jäte; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyväksyttyjä pakkauksia saa käyttää. Suomi (fi) Sivu 10 / 15

11 13.2 Jätteitä koskevat oleelliset säännökset Jätteiden tunnusnumeroiden/nimikkeiden luokittelu on tehtävä Euroopan jäteluettelon mukaan ala- ja prosessikohtaisesti Huomautuksia Jätteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jätehuoltolaitokset voivat käsitellä erillään. Huomioi kansalliset tai alueelliset määräykset. KOHTA 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, KIINTEÄ, N.O.S Vaaralliset ainesosat Kobolttidikloridi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Luokka 9 (muut vaaralliset aineet ja esineet) (ympäristölle vaarallinen) 14.4 Pakkausryhmä III (vähäistä vaaraa aiheuttava aine) 14.5 Ympäristövaarat vaarallinen vesiympäristölle 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Toimialueella on noudatettava suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita koskevia määräyksiä (ADR) Kuljetus irtolastina MARPOL -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimääräyksen osalta Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN) YK-numero 3077 Aineen virallinen nimi Kuljetusasiakirjan yksityiskohtaiset tiedot YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, KIINTEÄ, N.O.S UN3077, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, KIINTEÄ, N.O.S, (kobolttidikloridi), 9, III, (E) Luokka 9 Luokituskoodi Pakkausryhmä Varoituslipuke/-lipukkeet M7 III 9 + "kala ja puu" Ympäristövaarat kyllä (vaarallinen vesiympäristölle) Erityismääräykset (SP) 274, 335, 601 Poikkeusmäärät (EQ) E1 Suomi (fi) Sivu 11 / 15

12 Rajoitetut määrät (LQ) 5 kg Kuljetuskategoria (TC) 3 Tunnelirajoituskoodi E Vaaran tunnusnumero 90 Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (IMDG) YK-numero 3077 Aineen virallinen nimi Lähettäjän vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. UN3077, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, KIINTEÄ, N.O.S, (kobolttidikloridi), 9, III Luokka 9 Meriä saastuttava Pakkausryhmä Varoituslipuke/-lipukkeet kyllä (vaarallinen vesiympäristölle) III 9 + "kala ja puu" Erityismääräykset (SP) 274, 335, 909, 966, 967 Poikkeusmäärät (EQ) Rajoitetut määrät (LQ) EmS Ahtauskategoria E1 5 kg F-A, S-F A KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Sovellettavat Euroopan unionin (EU) säännökset Asetus 649/2012/EU vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (PIC) Ei lueteltu. Asetus 1005/2009/EY otsonikerrosta heikentävistä aineista Ei lueteltu. Suomi (fi) Sivu 12 / 15

13 Asetus 850/2004/EY pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) Ei lueteltu. Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan ei lueteltu Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) ei lueteltu Seveso-direktiivi 2012/18/EU (Seveso III) Nro Vaarallinen aine/vaaraluokat Aineiden vähimmäismäärät (tonneina) alemman ja ylemmän tason vaatimuksien soveltamista varten Huomautukset E1 ympäristölle aiheutuvat vaarat (vaarallisuus vesiympäristölle, kat. 1) ) Merkintä 56) Vaarallisuus vesiympäristölle kategoriassa Välittömästi vaarallinen vesiympäristölle 1 tai kroonisesti vaarallinen vesiympäristölle 1 Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - liite II ei lueteltu Asetus 166/2006/EY epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta (PRTR) ei lueteltu Direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista (WFD) ei lueteltu Kansalliset luettelot Aine löytyy seuraavista kansallisista luetteloista: - EINECS/ELINCS/NLP (Eurooppa) - REACH (Eurooppa) 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Tätä ainetta koskevaa kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. Suomi (fi) Sivu 13 / 15

14 KOHTA 16: Muut tiedot Lyhenteet ja akronyymit Lyh. ADN ADR CAS CLP CMR DMEL DNEL EINECS ELINCS EmS GHS HTP-arvot IMDG indeksinro MARPOL NLP PBT PNEC REACH RID vpvb Kuvaukset käytetyistä lyhenteistä Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterways (vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Eurooppalainen sopimus kansainvälisistä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista) Chemical Abstracts Service (ylläpitää kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging) syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymismyrkyllinen (Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction ) johdettu vähimmäisvaikutustaso johdettu vaikutukseton altistumistaso Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo Emergency Schedule (hätätilanteen aikataulu) yhdistyneiden kansakuntien kehittämä "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmä" HTP-arvot: Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet kansainvälisiä vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (International Maritime Dangerous Goods Code) indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa annettu tunnistuskoodi kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä (lyh. "Marine Pollutant") aine, joka ei täytä enää polymeerin määritelmää hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen arvioitu vaikutukseton pitoisuus kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt) erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet - Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2015/830/EU muutoksineen - Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP, EU GHS) Luettelo merkityksellisistä lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3 mukaisesti) Koodi H302 H317 H334 H341 H350i Teksti haitallista nieltynä voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia epäillään aiheuttavan perimävaurioita saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä Suomi (fi) Sivu 14 / 15

15 Koodi H360F H400 H410 Teksti saattaa heikentää hedelmällisyyttä erittäin myrkyllistä vesieliöille erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Vastuuvapauslauseke Tämän turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietämyksemme mukaisia tietoja painamishetkellä. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta käsittelystä sitä varastoitaessa, työstettäessä, kuljetettaessa ja hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitä työstetään muiden materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin. Suomi (fi) Sivu 15 / 15

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Natural product reagent A 98 %, p.a. Versio: 1.0 fi laatimispäivä: 11.08.2015 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Aineen tunnistetiedot Diphenylboric acid

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Versio: 1.0 fi käyttöturvallisuustiedotteen laatimispäivä: 22.05.2015 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Aineen tunnistetiedot ROTI -MIX PCR 1 Esinenumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 9 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 11 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

525 3100, 525 3105 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Gruber Strasse 63

525 3100, 525 3105 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Gruber Strasse 63 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 525 3100, 525 3105 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

: DIRKO-S HT PROFI PRESS

: DIRKO-S HT PROFI PRESS Julkaisupäivä: 09/04/2014 Päivitetty: 29/06/2015 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : DIRKO-S HT PROFI

Lisätiedot

Päiväys: 09.04.2015 Edellinen päiväys: 25.04.2014. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 09.04.2015 Edellinen päiväys: 25.04.2014. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS Julkaisupäivä: 21/08/2013 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi : DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS

Lisätiedot

Käyttöturvalisuustiedote

Käyttöturvalisuustiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Relevantit tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 21/08/2014 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet 1957-2000 die:master aqua Set 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Julkaisupäivä: 29/05/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen

Lisätiedot

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 29/05/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot