KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Kauppanimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit Käyttöturvallisuustiedotteen numero Julkaisupvm Version numero 02 Muutospäiväys Tarkistetun version voimassaolopäivä Koboltti Cut cathode (1 x1 ), Lugs, Starting Sheets, Ribs Co-rev huhtikuu marraskuu huhtikuu Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Käytöt, joita ei suositella Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Kobolttia sisältävien metalliseosten, terästen ja työkalujen valmistus ja teollisuuskäyttö. Tämän tuotteen rekisteröidyt käytöt löytyvät tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 15. Toimittaja Yhtiön nimi Xstrata Nikkelverk AS Osoite Vesterveien 31, N-4606 Kristiansand Norja Puhelinnumero: Yhteyshenkilö Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS 1.4 Hätäpuhelinnumero (during office hours 09:00-17:30 CET) Sähköposti KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY ja niiden muutosten mukainen luokitus Luokitus Repr. Cat. 3;R62, R42/43, R53 R-lausekkeiden täydellinen teksti on löydettävissä kohdasta 16. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus Terveysvaarat Herkistyminen hengitysteitse Ihon herkistyminen Lisääntymiskykyyn vaikuttava myrkyllisyys Ympäristövaarat Vaarallinen vesiympäristölle, pitkäaikainen vaara vesiympäristölle Kategoria 1 Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 4 H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H361f - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Yhteenveto vaaroista Fysikaaliset vaarat Terveysvaarat Ympäristövaarat Ei luokiteltu fysikaalisten vaarojen takia. Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. Työperäinen altistuminen aineelle tai seokselle voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Version numero: 02 Muutospäiväys: 09-marraskuu-2012 Julkaisupvm: 01-huhtikuu / 8

2 Erityiset vaarat Pääasialliset oireet 2.2. Merkinnät Korkeat lämpötilat tai mekaaninen työstö voi muodostaa pölyjä ja huuruja, mitkä voivat ärsyttää silmiä, limakalvoja ja henkityselimistöä. Lämmittäminen yli sulamispisteen vapauttaa metallioksideja, jotka voivat aiheuttaa metallikuumetta hengitettynä. Oireet ovat palelu, kuume, huonovointisuus ja lihaskivut. Akuutti altistuminen kobolttimetallille, pölylle ja huuruille voi ärsyttää ihoa ja silmiä. Herkistyneissä yksilöissä altistuminen aiheuttaa astman-tyyppisen kohtauksen, vinkumisen, keuhkoputken kouristuksen ja hengenahdistuksen kanssa. Vaikutukset voivat esiintyä viivästyneinä. Syöpäriskiä epäillään. Mekaaninen työstö voi muodostaa pölyä. Suuret pölypitoisuudet voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ärsyttää nenää ja nielua. Ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Yskää. Hengitysvaikeuksia. Vinkuminen. Herkistyminen. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkintä Sisältää: Koboltti Tunnistenumero Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Ennaltaehkäisystä Pelastustoimenpiteistä Varastoinnista Jätteiden käsittelystä Merkinnän lisätiedot Vaara H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H361f - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. P261 - Vältä pölyn/huurun hengittämistä. P285 - Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P304 + P340 - JOS HENGITETTY: Siirrettävä raittiiseen ilmaan ja pidettävä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää. P342 + P311 - Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Säilytettävä erillään yhteensopimattomista aineista. P501 - Jätteiden hävityksen tulee tapahtua noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä Muut vaarat Ei PBT tai vpvb -aine tai seos. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Yleistiedot Kemiallinen nimi % CAS-numero /EY-numero REACH rekisteröintinumero Indeksi numero Huomautukset Koboltti 98,5-100 Luokitus: DSD: Repr. Cat. 3;R62, R42/43, R CLP: Skin Sens. 1;H317, Resp. Sens. 1;H334, Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 4;H413 #: Tällä aineella on työalueen altistumisen raja-arvo(t). Huomautukset koostumuksesta KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Yleistiedot 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Tuote on rekisteröity REACH 1907/2006 -asetuksen alaisena yhdestä ainesosasta koostuva aineena. R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit on löydettävissä kohdasta 16. Kaikki pitoisuudet ovat painoprosentteina ellei ainesosa ole kaasu. Kaasupitoisuudet ovat tilavuusprosentteina. Katso analyysitodistus tarkempaa kemiallista koostumusta varten. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Hakeudu lääkärin hoitoon jos epämiellyttävä olo kehittyy. Hakeudu aina lääkäriin palovammojen vuoksi, vamman pienuudesta riippumatta. Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Hakeudu lääkärin hoitoon jos epämiellyttäva olo ilmenee tai jatkuu Version numero: 02 Muutospäiväys: 09-marraskuu-2012 Julkaisupvm: 01-huhtikuu / 8

3 Ihon kautta Silmien kautta Suun kautta 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Sulaneen aineen koskettamisen jälkeen alue tulee viilentää nopeasti vedellä, minkä jälkeen tulee turvautua lääkärinhoitoon. Sulanutta ainetta ei pidä yrittää poistaa ihosta, koska iho repeytyy helposti. Haavat tai naarmut tulee heti hoitaa puhdistamalla kosketusalue huolellisesti. Pölyn kanssa kosketukseen joutuessa: Pese iho saippualla ja vedellä. Ihottuman tai muiden iho-ongelmien yhteydessä: Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan. Varottava silmien hieromista. Poista piilolinssit. Huuhtele silmät huolellisesti vedellä, huuhdellen myös silmäluomien alapuolelta. Jos ärsytys jatkuu, jatka huuhtelemista 15 minuutin ajan, ajoittain huuhdellen silmäluomien alapuolelta. Jos epämiellyttävä tunne jatku, käänny lääkärin puoleen. Huuhtele suu perusteellisesti vedellä, jos suuhun on päässyt pölyä. EI saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Ärsyttää nenää ja nielua. Ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Yskää. Hengitysvaikeuksia. Vinkuminen. Herkistyminen. Hoida oireiden mukaan. Oireet voivat esiintyä viivästyneinä. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Palovaarat 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojavarusteet palomiehille Erityiset palontorjuntatoimet Kiinteä metalli ei syty helposti; toisaalta, hienojakoinen metallipöly tai jauhe voi muodostaa räjähtävän seoksen ilmassa. Älä käytä vettä sulaan metalliin: voi aiheuttaa räjähdyksen vaaran. Erityisjauhe metallipaloja varten. Kuiva hiekka. Halonit. Hiilidioksidi (CO2). Ei tunnettuja rajoituksia. Palaessa tai kovassa kuumuudessa muodostuu: Metallioksidit. Kannettavaa hengityslaitetta ja täyttä suojavaatetusta on käytettävä palossa. Siirrä säiliö palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehdä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Varottava pölyn hengittämistä ja joutumista iholle tai silmiin. Käytä käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 suositeltuja henkilösuojaimia. Käytä käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 suositeltuja henkilösuojaimia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Kerää pöly HEPA-suodattimella varustetulla pölynimurilla. Anna valuneen materiaalin jähmettyä ja kaavi se sitten lapioilla sopivaan astiaan kierrätystä tai hävittämistä varten Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Hitsaus, polttaminen, sahaaminen, juottaminen, hiominen tai työstäminen voivat muodostaa huuruja ja pölyjä. Järjestettävä riittävä ilmastointi. Käytä asianomaisia työkaluja. Vältä kosketusta terävien reunojen ja kuumien pintojen kanssa. Varottava pölyn muodostumista ja sen levittämistä. Varottava pölyn hengittämistä ja joutumista iholle tai silmiin. Käytä sopivaa henkilönsuojainta. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Vältä kosketusta sulaan aineeseen. Älä käytä vettä sulaan metalliin. Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Pidä kuivana. Säilytettävä erillään yhteensopimattomista aineista Erityinen loppukäyttö Tarkempia tietoja varten katso kohta 15. Altistumisskenaariossa annetut käyttösuositukset on jaettu ja liitetty erikseen tähän laajennettuun käyttöturvallisuustiedotteeseen. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Version numero: 02 Muutospäiväys: 09-marraskuu-2012 Julkaisupvm: 01-huhtikuu / 8

4 Työperäisen altistumisen raja-arvot Suomi. Työperäisen altistuksen raja-arvot Aineosat Biologiset raja-arvot Suositellut altistumisen seurantamenetelmät Aika Arvo 8 h. 0,05 mg/m3 Ei biologisia altistumisen raja-arvoja aineelle tai ainesosille. Noudata standardeja seurantamenetelmiä. Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) Materiaali Aika Reitti Arvo Muoto Työntekijät Hengitystiet 40 µg/m³ Pitkäaikaiset paikalliset vaikutukset Yleinen populaatio Hengitystiet 6,5 µg/m³ Pitkäaikaiset paikalliset vaikutukset Suun kautta 9,5 µg/kg Pitkäaikaiset systeemiset vaikutukset Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNECs) Materiaali Aika Reitti Arvo Aqua (makea vesi) Ei sovellu 0,51 µg/l Aqua (merivesi) Ei sovellu 2,36 µg/l Jätevedenkäsittelylaitos Ei sovellu 0,37 µg/l Maa Ei sovellu 7,9 mg/kg Sedimentti (makea Ei sovellu 9,5 mg/kg vesi) Sedimentti (merivesi) Ei sovellu 9,5 mg/kg 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Yleistiedot Silmien tai kasvojensuojaus Ihonsuojaus Muoto Laske ilman kautta kulkeutuvat ainemäärät suositeltujen altistumistasojen alle käyttämällä prosessiaitauksia, paikallista kohdepoistoa tai muita insinöörisäätimiä. Käytettävä räjähdyksenkestäviä laitteita, jos korkeat pölyn ja ilman sekoituspitoisuudet ovat mahdollisia. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilönsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN -standardien mukaisesti ja yhdessä henkilönsuojainten toimittajan kanssa. Käytettävä pölytiiviitä suojalaseja jos on silmäkosketuksen vaara. Suojalasien lisäksi hitsaukseen soveltuva kypärä asianomaisella suojaimella varustettuna on vaadittu hitsattaessa, poltettaessa tai juotettaessa. Kasvonsuojain on suositeltu suojalasien lisäksi sahattaessa, hiottaessa tai työstettäessä. - Käsien suojaus Pidä tarkoituksenmukaisia suojakäsineitä leikkautumien ja hankautumien estämiseksi. Kun ainetta on kuumenettu, käytä käsineitä palovammoilta suojaamiseksi. Käsineiden toimittaja voi suositella soveltuvia käsineitä. - Muut Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Hengityksensuojaus Termiset vaarat Hygieniatoimenpiteet Ympäristöaltistumisen torjuminen KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Jos ilmanvaihto ei ole riittävä tai jos pölyn hengittämisen vaara on olemassa, käytä sopivaa hiukkassuodattimella (tyyppi P2) varustettua kasvonsuojainta. Pyydä tietoja yritykseltä. Käytä soveltuvaa lämmöltä suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkonäkö Haju Olomuoto Muoto Väri Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Pese työvaatteet ja suojavälineet säännöllisesti epäpuhtauksien poistamiseksi. Seuraa kaikkia lääkinnällisiä seurantavaatimuksia. Estä läikkyneen aineen leviäminen, estä päästöt ja noudata kansallisia päästömääräyksiä. Kiinteät metallit. Kiinteä. Kiinteät muodot kuten: Cuts, Chips and Briquets. Hopean harmaa. Hajuton C (2721,2 F) (1013 hpa) Version numero: 02 Muutospäiväys: 09-marraskuu-2012 Julkaisupvm: 01-huhtikuu / 8

5 Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Alin syttyvyysraja (%) Ylin syttyvyysraja (%) Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys 8,89 Suhteellinen tiheys lämpötila Liukoisuus (liukoisuudet) Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) Hajoamislämpötila Viskositeetti Viskositeetti lämpötila Räjähtävyys Hapettavuus 9.2. Muut tiedot Bulkkitiheys Haihtuvien prosenttiosuus VOC (massa-%) 2927 C (5300,6 F) (1013 hpa) Ei syttyvää. 20 C (68 F) 2,94 mg/l (20 C) Ei tiedetä. Ei räjähtävä. Ei hapettava. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Massiivinen metali ei reagoi normaaleissa käyttö-, varastointi- ja kuljetusolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Massiivinen metali on stabiilia normaaleissa käyttö-, varastointi- ja kuljetusolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymerointia ei tapahdu. Vaarallisia reaktioita ei ilmene Vältettävät olosuhteet Kontakti yhteensopimattomien aineiden kanssa. Vapauttaa helposti syttyvää vetykaasua happojen kanssa. Vältettävä pölyä synnyttäviä olosuhteita. Pölypilvet voivat olla räjähtäviä tietyissä olosuhteissa Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleistiedot Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Oireet Suun kautta Hengitystiet Ihon kautta Silmien kautta Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Hapoista. Vahvat hapettimet. Ammoniumnitraatti. Hitsaus, polttaminen, sahaaminen, juottaminen, hiominen tai työstäminen voivat muodostaa pölyjä ja metallioksidi-huuruja. Työperäinen aineelle tai seoksele altistuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Tuotteen nieleminen saattaa aiheuttaa ärtymystä ja huonovointisuutta. Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. Pöly saattaa ärsyttää hengitystiehyitä.. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Pöly voi ärsyttää ihoa. Pöly saattaa ärsyttää silmiä. Ärsyttää nenää ja nielua. Ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Yskää. Hengitysvaikeuksia. Vinkuminen. Herkistyminen. Akuutti myrkyllisyys Akuutti altistuminen kobolttimetallille, pölylle ja huuruille voi ärsyttää ihoa ja silmiä. Herkistyneissä yksilöissä altistuminen aiheuttaa astman-tyyppisen kohtauksen, vinkumisen, keuhkoputken kouristuksen ja hengenahdistuksen kanssa. Koboltin nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia, oksennusta, ripulia ja kuumuuden tunnetta. Korkeat pitoisuudet vastamuodostuneiden metallioksidien huuruja/pölyjä voivat aiheuttaa metallikuumeen oireita Version numero: 02 Muutospäiväys: 09-marraskuu-2012 Julkaisupvm: 01-huhtikuu / 8

6 Tuote Akuutti Suun kautta LD50 Laji Rotta Koetulokset 7510 mg/kg Ihon syöpyminen/ärsytys Vakava silmävaurio/-ärsytys Herkistyminen hengitysteitse Ihon herkistyminen Itusolujen mutageenisuus Karsinogeenisuus Voi aiheuttaa ärsytystä mekaanisella hankautumisella. Voi aiheuttaa ärsytystä mekaanisella hankautumisella. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa ihon allergisen reaktion. Tiedot kyvystä vaurioittaa perimää ovat epätäydelliset. Tiedot kyvystä aiheuttaa syöpää ovat epätäydelliset. IARC Monografiat. Kokonaisarviointi aineen kyvystä aiheuttaa syöpää (Overall Evaluation of Carcinogenicity) Lisääntymiskykyyn vaikuttava myrkyllisyys Erityinen elinkohtainen myrkyllisyys - yksittäinen altistuminen Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Tiedot terveysvaaroista ovat epätäydellisiä. 2B Mahdollisesti karsinogeeninen ihmisille. Erityinen elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Seosta vaiko ainetta koskevat tiedot Muut tiedot Koetulokset olivat ratkaisevia mutta riittämättömiä luokitukseen. Ei luokiteltu. Ei tiedetä. Pitkäaikainen altistuminen kobolttimetallille, pölylle tai huuruille voi aiheuttaa ahtauttavaa keuhkosairautta vinkumisen, yskän ja hengenahdistuksen kanssa, ihotulehdusta ja hengityselinten yliherkkyyttä. Metallien ja metalliseosten hitsaaminen tai plasmaleikkaaminen voivat muodostaa otsonia, typpioksideja ja UV-säteilyä. Otsonille ylialtistuminen voi aiheuttaa limakalvojen ärsyyntymistä tai keuhkovaivoja UV-säteily voi aiheuttaa ihon punoitusta (erythema) tai sarveiskalvon palovammoja. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Tuote Laji Koetulokset Vesi Kala LC50 Makeanveden kalat 1,5 mg/l, 96 Tuntia, (Kobolttidikloridi) Levät EC50 Makeanveden levät 144 µg/l, 72 Tuntia, (Kobolttidikloridi) Meriveden levät 24,1 µg/l, 72 Tuntia, (Kobolttidikloridi) Selkärangaton EC50 Makeanveden selkärangaton 0,61 mg/l, 48 Tuntia, (Kobolttidikloridi) Meriveden selkärangaton 2,32 mg/l, 48 Tuntia, (Kobolttidikloridi) Pysyvyys ja hajoavuus Tuote ei ole biohajoava Biokertyvyys Aineen kyky biokertyä on alhainen. Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow) Biokertyvyystekijä (BCF) Ei tiedetä Liikkuvuus maaperässä Koboltti massiivisessa olomuodossa ei kulkeudu ympäristössä. Yleinen liikkuvuus PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Koboltti massiivisessa olomuodossa ei kulkeudu ympäristössä. Ei PBT tai vpvb -aine tai seos. Koboltti voi reagoida muiden hiukkasten kanssa tai sitoutua maapartikkeleeihin tai vesisedimentteihin. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Version numero: 02 Muutospäiväys: 09-marraskuu-2012 Julkaisupvm: 01-huhtikuu / 8

7 Jäännösjäte Saastunut pakkaus EU:n jätekoodi Hävitysmenetelmät/-tiedot KOHTA 14: Kuljetustiedot Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Ota talteen ja käytä uudelleen, mikäli käytännöllistä. Hiukkasmainen kiinteä metalli ja sen hiukkasmaiset seokset voivat olla reaktiivisia. Niiden haitalliset ominaisuudet,kuten tulipalon ja räjähdyksen vaara, tulisi määrittää ennen hävittämistä. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Hävitä asiaankuuluvien säädösten mukaisesti. ADR RID ADN IATA IMDG Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Ei soveltuva. Tämä tuote on kiinteä aine. Sen perusteella, IMSBC-koodi säätelee irtotavaran kuljettamista. Tätä ainetta ei kateta liitteen I alaisuudessa Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n asetukset Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite I Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite II Asetus (EY) n:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, liite I muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 1 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 2 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 3 muutoksineen Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite V, muutoksineen Asetus (EY) n:o 166/2006 liite II epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH 59 artikla 1 kohta Kemikaaliviraston ylläpitämä luettelo mahdollisesti sisällytettävistä aineista (kandidaattiluettelo) Lupamenettelyt Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XIV luvanvaraisten aineiden luettelo Käyttörajoitukset Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Direktiivi 2004/37/EC: työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta Ei säännelty. Direktiivi 92/85/ETY: toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä Ei säännelty. Muu EY:n lainsäädäntö Direktiivi 96/82/EY (Seveso II) vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta Ei säännelty Version numero: 02 Muutospäiväys: 09-marraskuu-2012 Julkaisupvm: 01-huhtikuu / 8

8 Direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä. Direktiivi 94/33/EY nuorten työntekijöiden suojelusta Muut ohjeet Tämä tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP asetus) ja vastaavien lainmuutosten mukaisesti, sekä vastaavien kansallisten lakien mukaisesti, mitkä toimeenpanevat EY:n direktiivejä. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää EY-direktiivin nro 1907/2006 vaatimukset. Kansalliset vaatimukset Kemikaaliturvallisuusarviointi EU:n nuorten työntekijöiden suojelusta annetun direktiivin 94/33/EY mukaan alle 18-vuotiaat nuoret henkilöt eivät saa työssä käyttää tätä tuotetta. Noudata kansallisia säädöksiä kemiallisten aineiden kanssa työskentelystä. Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu tällä aineelle. Tälle materiaalille olennaiset altistumisskenaariot on liitetty ja jaettu tästä laajennetusta käyttöturvallisuustiedotteesta erillisenä asiakirjana. Tunnistetut käytöt: Työntekijöiden käytöt teollisuusolosuhteissa Koboltin käyttö epäorgaanisten kobolttiaineiden valmistuksessa. Koboltin käyttö kobolttikarboksylaattien ja -resinaattien valmistuksessa. Koboltin valmistus katalyytiksi. Koboltin teollisuuskäyttö katalyyttinä. Kobolttia sisältävien metalliseosten ja terästen valmistus ja teollisuuskäyttö. Koboltin teollisuuskäyttö pintakäsittelyprosesseissa. Kob olttia käyttävien akkujen valmistus ja teollisuuskäyttö. Koboltin teollisuuskäyttö epäorgaanisten väriaineiden ja frittien, lasin, keraamien, varistoreiden ja magneettien (kalsinointi-/sintrausprosessit). Kobolttia kuivatusaineena ja/tai väriaineena käyttävien pinnoitteiden ja musteiden valmistus ja teollisuuskäyttö. Koboltin teollisuuskäyttö timanttityökalujen valmistuksessa. Hitsaus teollisessa ja/tai ammattimaisessa ympäristössä. Ammattityönteki jöiden käytöt Kobolttia sisältävien pinnoitteiden ja musteiden ammattikäytöt. Kobolttia sisältävien hammaslääketieteellisten metalliseosten ammattikäyttö. Kuluttajien käytöt. Ei ole. KOHTA 16: Muut tiedot Lyhenteiden selitykset DNEL: Johdettu vaikutukseton pitoisuus. PNEC: Arvioitu vaikutukseton taso. PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen. vpvb: Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä. DSD: Direktiivi 67/548/ETY. CLP: Asetus n:o LD50: Tappava annos, 50%. Kirjallisuusviitteet IARC Monografiat. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Osat 1-102) IUCLID Kemikaaliturvall isuusrapor tti. Tiedot aineen luokitukseen johtavista arviointimenetelmistä Lausekkeet, R-lausekkeet ja H-lausekkeet kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2 15 Tiedot koulutuksesta Varauma vastuusta Luokitus terveys- ja ympäristövaaroihin on johdettu laskentamenetelmien ja koetulosten, jos saatavilla, yhdistelmänä. R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H361 - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. H413 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Seuraa koulutuksessa annetuja ohjeita tätä materiaalia käsiteltäessä. Tämä turvallisuustiedote on erityisesti laadittu EY:n asetuksen REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (EY nro 1907/2006 Euroopan parlamentti ja neuvosto, 18. Joulukuuta, 2006) ja vastaavien kansallisten lakien mukaisesti,mutta ei välttämättä noudata muissa säädöksissä olevia vaatimuksia tuotteen turvallista käsittelyä varten Version numero: 02 Muutospäiväys: 09-marraskuu-2012 Julkaisupvm: 01-huhtikuu / 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 29/05/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Julkaisupäivä: 29/05/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikasil WT-485 Comp. B KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Magic Soft & Fresh Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot