Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 08/04/2014 Päivitetty: 25/06/2015 Versio: 2.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 08/04/2014 Päivitetty: 25/06/2015 Versio: 2.0"

Transkriptio

1 Julkaisupäivä: 08/04/2014 Päivitetty: 25/06/2015 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : CURIL T 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkitykselliset tunnistetut käytöt Tarkoitettu yleiseen kulutukseen Aineen/seoksen käyttö : tahna Käytöt, joita ei suositella 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot ElringKlinger AG Max-Eyth-Straße Dettingen/Erms - Saksa Tietoa antava kontaktihenkilö: : DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Hätäpuhelinnumero Maa Organisaatio/Yhtiö Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus P.O.B 340 (Tukholmankatu 17) HUS SF Helsinki KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti# Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 H225 H315 H319 H334 H317 Aquatic Chronic 3 H412 H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 Luokitus direktiivin 67/548/ETY [DSD] tai 1999/45/EY [DPD] mukaisesti F; R11 R42 Xi; R36 R43 R67 R52/53 R-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 2.2. Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Varoitusmerkit (CLP) : Huomiosana (CLP) Vaaralliset aineosat GHS02 GHS08 : Vaara : pin-2(3)-ene, trifenyylimetaani-4,4',4''-tri-isosyanaatti 25/06/2015 FI (suomi) 1/10

2 Vaaralausekkeet (CLP) Turvalausekkeet (CLP) : H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry H315 - Ärsyttää ihoa H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia : P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty P304+P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys P342+P311 - Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys lääkäriin P501 - Hävitä sisältö/pakkaus auktorisoitu jätteidenkeräyslaitos 2.3. Muut vaarat KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aine Ei sovellettavissa 3.2. Seoksella Nimi Tuotetunniste % Luokitus direktiivin 67/548/ETY mukaisesti Etanoli (CAS-nro) (EY-nro) (Indeksinumero) F; R11 Amorfinen silika (CAS-nro) ,5-10 Ei luokiteltu Etyyliasetaatti (CAS-nro) (EY-nro) (Indeksinumero) ,5-9 F; R11 Xi; R36 R66 R67 Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt, Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini (< 0,1% Bentseeni) Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine (CAS-nro) (EY-nro) (Indeksinumero) (REACH-N:o) (CAS-nro) (EY-nro) ,5-9 Xi; R38 F; R11 N; R51/53 R66 R67 1-2,5 Xi; R41 Xi; R38 N; R51/53 trifenyylimetaani-4,4',4''-tri-isosyanaatti (CAS-nro) (EY-nro) pin-2(3)-eeni (CAS-nro) (EY-nro) < 1,5 T; R23 Xn; R22 R42 R43 Xi; R36/37/38 < 0,5 Xn; R65 Xi; R38 N; R50/53 R10 R43 Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Etanoli (CAS-nro) (EY-nro) (Indeksinumero) Flam. Liq. 2, H225 Amorfinen silika (CAS-nro) ,5-10 Ei luokiteltu Etyyliasetaatti (CAS-nro) (EY-nro) (Indeksinumero) Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt, Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini (< 0,1% Bentseeni) Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine (CAS-nro) (EY-nro) (Indeksinumero) (REACH-N:o) (CAS-nro) (EY-nro) ,5-9 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 2,5-9 Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H ,5 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 25/06/2015 FI (suomi) 2/10

3 Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti trifenyylimetaani-4,4',4''-tri-isosyanaatti (CAS-nro) (EY-nro) pin-2(3)-eeni (CAS-nro) (EY-nro) R- ja H-lausekkeet sanallisina: katso kohta 16 < 1,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 < 0,5 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Ensiaputoimenpiteet, yleiset Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut silmään Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet elvytysasentoon. : Varmista raikkaan ilman hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. : Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. : Huuhdo suu. Juota varmuuden vuoksi runsaasti vettä. Hakeudu lääkäriin Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet/vauriot hengitettynä Oireet/vauriot ihokosketuksen seurauksena Oireet/vauriot jouduttua silmiin : Haitallista hengitettynä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi tainnuttaa hengitettynä. Saattaa aiheuttaa päänsärkyä ja huimausta. : Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. : Ärsyttää voimakkaasti silmiä Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoida oireen mukaan. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Hiilidioksidi. sammutusjauhetta. Vesisuihku. Vakavan tulipalon sattuessa: alkoholinkestävää vaahtoa. : Älä käytä suorasuihkua. : Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia. Typpioksidit. Palaessa: vapautuu (erittäin) myrkyllisiä kaasuja/höyryjä. Vetysyanidi. Isosyanaatit Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palontorjuntaa koskevat ohjeet Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Älä päästä sammutusvettä ympäristöön. : Käytä kannettavaa hengityslaitetta sekä suojapukua. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Yleiset toimenpiteet : Poista syttymislähteet ja tuuleta tilat Muu kuin pelastushenkilökunta Hätätoimenpiteet Pelastushenkilökunta Suojaimet : Evakuoi tarpeettomat ihmiset. : Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. Estä maaperän ja veden saastuminen Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät 6.4. Viittaukset muihin kohtiin : Imeytä vuodot mahdollisimman pian inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai piimaahan. Aine on kerättävä mekaanisesti (lakaisu, lapiointi) ja pantava sopivaan astiaan hävittämistä varten. Käytä sopivaa ilmastointia. Ei saa huuhdella vedellä. Katso kohtaa 8 koskien käytettäviä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso kohtaa 13 koskien puhdistuksesta aiheutuvien jätteiden käsittelyä. 25/06/2015 FI (suomi) 3/10

4 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Hygieniatoimenpiteet : Höyryt ovat ilmaa tiheämpiä. Varmista hyvä ilmanvaihto työpisteessä. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Muodostaa syttyvän/räjähtävän höyry-ilma- seoksen. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Kaasua/höyryä/aerosolia ei saa hengittää. : Riisu saastuneet vaatteet. Pese kädet ja muut altistetut alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja työpaikalta lähtöä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet Varastointilämpötila : C Yhteisvarastointia koskevat kiellot 7.3. Erityinen loppukäyttö tahna. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Etanoli ( ) : Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä kuivassa, viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. : Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Suomi Paikallisesti käytettävä nimi Etanoli Suomi HTP-arvo (8h) (mg/m³) 1900 mg/m³ Suomi HTP-arvo (8h) (ppm) 1000 ppm Suomi HTP-arvo (15 min) 2500 mg/m³ Suomi HTP-arvo (15 min) (ppm) 1300 ppm Etyyliasetaatti ( ) Suomi Paikallisesti käytettävä nimi Etyyliasetaatti Suomi HTP-arvo (8h) (mg/m³) 1100 mg/m³ Suomi HTP-arvo (8h) (ppm) 300 ppm Suomi HTP-arvo (15 min) 1800 mg/m³ Suomi HTP-arvo (15 min) (ppm) 500 ppm Etanoli ( ) DNEL/DMEL (Työntekijät) Välittömät paikalliset vaikutukset Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, DNEL/DMEL (kuluttajat) Välittömät paikalliset vaikutukset Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon PNEC (Vesi) PNEC aqua (makea vesi) PNEC aqua (merivesi) PNEC (Sedimentti) PNEC sedimentti (makea vesi) PNEC sedimentti (merivesi) PNEC (jätevedenpuhdistamo) PNEC jätevedenpuhdistamo Etyyliasetaatti ( ) DNEL/DMEL (Työntekijät) Välittömät systeemiset vaikutukset 1900 mg/m³ 343 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 950 mg/m³ 950 mg/m³ 87 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 114 mg/m³ 206 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 0,96 mg/l 0,79 mg/l 3,6 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 2,9 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 580 mg/l 1468 mg/m³ 25/06/2015 FI (suomi) 4/10

5 Etyyliasetaatti ( ) Välittömät paikalliset vaikutukset Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, DNEL/DMEL (kuluttajat) Välittömät systeemiset vaikutukset Välittömät paikalliset vaikutukset Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, PNEC (Vesi) PNEC aqua (makea vesi) PNEC aqua (merivesi) PNEC (Sedimentti) PNEC sedimentti (makea vesi) PNEC sedimentti (merivesi) PNEC (Maaperä) PNEC maaperä PNEC (jätevedenpuhdistamo) PNEC jätevedenpuhdistamo 1468 mg/m³ 63 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 734 mg/m³ 734 mg/m³ 734 mg/m³ 734 mg/m³ 4,5 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 367 mg/m³ 37 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 367 mg/m³ 0,24 mg/l 0,024 mg/l 1,15 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 0,115 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 0,148 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 650 mg/l 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Käsien suojaus : Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Liuottimia kestävät kumiset suojakäsineet. Butyylikumi. > 0,5 mm. Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava. Silmien suojaus : Kemiallisesti kestävät tai muut suojalasit. (EN 166). Ihonsuojaus : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. (DIN EN 13034). Hengityksensuojain KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Olomuoto Väri Haju Hajukynnys ph Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaattiin=1) Sulamispiste Jähmettymis-/jäätymispiste : Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Hengityslaite suodattimella A/P3. : Neste : Pasta. : Vihreä. : ominainen. Kiehumispiste : C Leimahduspiste : -5 C Itsesyttymislämpötila : 250 C Hajoamislämpötila Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Ei sovellettavissa Höyrynpaine : 31 mbar (20 C, EN ) Suhteellinen höyryntiheys 20 C:n lämpötilassa Suhteellinen tiheys Tiheys Liukoisuus : 1 g/cm³ (20 C) : Vesi: osittain liukeneva 25/06/2015 FI (suomi) 5/10

6 Log Pow Viskositeetti, kinemaattinen Viskositeetti, dynaaminen Räjähtävät ominaisuudet Hapettavat ominaisuudet Räjähdysraja-arvot : mpa.s : Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos. : 1-15 vol-% 9.2. Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Reagoi seuraavien kanssa: Hapettimia ja. Alkaliset maametallit. Metallit Kemiallinen stabiilisuus Vakaa käytössä ja varastoitaessa kohdan 7 suositusten mukaisesti Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ks. osa 10.1 Reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty Yhteensopimattomat materiaalit Hapettimia ja. Alkaliset maametallit. Metallit Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia. Typpioksidit. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Etanoli ( ) : Hengitettynä: pöly, sumu: Haitallista hengitettynä. LD50 suun, rotta > 2000 mg/kg (OECD 401) LD50 ihon, kani > 2000 mg/kg (OECD 402) LC50, rotta (höyryt - mg/l/4h) Etyyliasetaatti ( ) LD50 suun 51 mg/l/4h 5620 mg/kg kani LD50 ihon, kani > mg/kg LC50, rotta (höyryt - mg/l/4h) 50 mg/l/4h Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt, Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini ( ) LD50 suun, rotta LD50 ihon, kani LC50, rotta (mg/l) > 5000 mg/kg > 2600 mg/kg > 193 mg/m³ 4 h LC50, rotta (höyryt - mg/l/4h) > 5 mg/l/4h trifenyylimetaani-4,4',4''-tri-isosyanaatti ( ) LD50 ihon, kani LC50, rotta (pöly/sumu - mg/l/4h) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Karsinogeenisuus (syöpää aiheuttavat vaikutukset) Ei olennainen 0,437 mg/l/4h : Ärsyttää ihoa. : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. : Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen 25/06/2015 FI (suomi) 6/10

7 Aspiraatiovaara Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja mahdolliset oireet : Voi tainnuttaa hengitettynä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Etanoli ( ) LC50 kalat > 100 mg/l 48 h, Leuciscus idus (OECD 203) EC50 vesikirppu > 100 mg/l 24 h, Daphnia magna (OECD 202) ErC50 levät > 100 mg/l Chlorella pyrenoidosa (OECD 201) Etyyliasetaatti ( ) LC50 kalat EC50 vesikirppu ErC50 levät 230 mg/l 96 h, Pimephales promelas, Salmon gairdneri 164 mg/l 48 h, Daphnia magna 5600 mg/l 48 h NOEC krooninen kala > 9,65 mg/l 32 d, Pimephales promelas NOEC krooninen äyriäiset 2,4 mg/l 21 d, Daphnia magna Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt, Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini ( ) LC50 kalat EC50 vesikirppu Pysyvyys ja hajoavuus 1-10 mg/l Leuciscus idus 1,26-12,6 mg/l Daphnia magna CURIL T Pysyvyys ja hajoavuus Ei määritelty. Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt, Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini ( ) Pysyvyys ja hajoavuus Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä Biokertyvyys CURIL T Biokertyvyys Ei määritelty Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Alueellinen lainsäädäntö (jätteet) Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteen käsittelyä koskevat suositukset Euroopan jäteluettelokoodi (EJL) KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR/IMDG/IATA:n mukaan YK-numero YK-nro (ADR) : 1866 YK-nro (IATA) : 1866 YK-nro (IMDG) : Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IATA) : Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. : Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä hävitä kotitalousjätteiden mukana. : Tyhjennä pakkaukset täydellisesti ennen hävitystä. Kokonaan tyhjät astiat ovat kierrätettäviä muiden pakkausten tapaan. : PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet * - liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita : HARTSILIUOS : RESIN SOLUTION 25/06/2015 FI (suomi) 7/10

8 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG) Kuljetusasiakirjan kuvaus (ADR) Kuljetuksen vaaraluokka Luokka (ADR) : 3 luokittelukoodi (ADR) : RESIN SOLUTION : UN 1866 HARTSILIUOS, 3, II, (D/E) : F1 Luokka (IATA) : 3 Luokka (IMDG) : 3 Vaaralipukkeet (ADR) : 3 Vaaramerkinnät (IATA) : 3 Vaaralipukkeet (IMDG) : Pakkausryhmä Pakkausryhmä (ADR) : II Pakkausryhmä (IATA) : II Pakkausryhmä (IMDG) : II Ympäristövaarat Ympäristölle vaarallinen Merta saastuttava aine : : Ei Ei Muut tiedot : Erityiset varotoimet käyttäjälle Maakuljetus Vaaran tunnusnumero (Kemler-luku) : 33 luokittelukoodi (ADR) : F1 Oranssikilpi : Erityismääräykset (ADR) : 640C Kuljetusluokka (ADR) : 2 Tunnelirajoitus (ADR) : D/E Rajoitetut määrät (ADR) : 5l Vapautetut määrät (ADR) : E Merikuljetukset Rajoitetut määrät (IMDG) Vapautetut määrät (IMDG) Pakkausohjeet (IMDG) Pakkausmääräykset (IMDG) IBC-pakkausohjeet (IMDG) Säiliöitä koskevat ohjeet (IMDG) Säiliöitä koskevat erityismääräykset (IMDG) EmS-No. (Fire) EmS-No. (Spillage) Lastauskategoria (IMDG) : 5 L : E2 : P001 : PP1 : IBC02 : T4 : TP1, TP8 : F-E : S-E : B 25/06/2015 FI (suomi) 8/10

9 Ilmakuljetus CAO pakkausohjeet (IATA) : 364 CAO suurin sallittu nettomäärä (IATA) : 60L PCA pakkausohjeet (IATA) : 353 PCA Rajoitetut määrät (IATA) PCA rajoitetun määrän suurin sallittu määrä (IATA) PCA suurin sallittu määrä (IATA) PCA Vapautetut määrät (IATA) Erityismääräykset (IATA) ERG-koodi (IATA) : Y341 : 1L : 5L : E2 : A3 : 3L Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei sovellettavissa KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-säännökset ja määräykset Ei sisällä liitteen XVII rajoitusten alaisia aineita Ei sisällä REACH-ehdokasaineita Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita Kansalliset määräykset Kemikaaliturvallisuusarviointi Tämän seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja KOHTA 16: Muut tiedot Tietolähteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta. Lyhenteet ja akronyymit : RID - International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway. ICAO - International Civil Aviation Organization. ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods. IATA - International Air Transport Association. GHS - Globally Harmonised System. CAS - Chemical Abstracts Service. PNEC - Predicted No Effect Concentration. LD50/LC50 - Lethal Dose/Lethal Concentration, 50 percent. DNEL - Derived No Effect Level. EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. Muut tiedot : Ei mitään. R-, H- ja EUH-lausekkeet sanallisina: Acute Tox. 2 (Inhalation) Välitön myrkyllisyys (), Kategoria 2 Acute Tox. 4 (Oral) Välitön myrkyllisyys (suun ), Kategoria 4 Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiympäristölle krooninen vaara, kategoria 2 Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiympäristölle krooninen vaara, kategoria 3 Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, Kategoria 1 Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, vaarakategoria 1 Eye Irrit. 2 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, vaarakategoria 2 Flam. Liq. 2 Syttyvät nesteet, vaarakategoria 2 Flam. Liq. 3 Syttyvät nesteet, vaarakategoria 3 Resp. Sens. 1 Herkistyminen hengitystiet, vaarakategoria 1 Skin Irrit. 2 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vaarakategoria 2 Skin Sens. 1 Herkistyminen iho, vaarakategoria 1 Skin Sens. 1B Herkistyminen iho, vaarakategoria 1B STOT SE 3 STOT SE 3 H225 H226 H302 Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen, vaarakategoria 3, narkoottiset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen, vaarakategoria 3, hengitysteiden ärsytys Helposti syttyvä neste ja höyry Syttyvä neste ja höyry Haitallista nieltynä 25/06/2015 FI (suomi) 9/10

10 H304 H315 H317 H318 H319 H330 H334 H335 H336 H411 H412 R10 R11 R22 R23 R36 R36/37/38 R38 R41 R42 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin Ärsyttää ihoa Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion Vaurioittaa vakavasti silmiä Ärsyttää voimakkaasti silmiä Tappavaa hengitettynä Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Syttyvää Helposti syttyvää Terveydelle haitallista nieltynä Myrkyllistä hengitettynä Ärsyttää silmiä Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa Ärsyttää ihoa Vakavan silmävaurion vaara Altistuminen voi aiheuttaa herkistymistä R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä R66 R67 F N T Xi Xn Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Helposti syttyvä Ympäristölle vaarallinen Myrkyllinen Ärsyttävä Haitallinen Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa sillä edellytyksellä, että ne ovat olleet käytettävissä käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso päivitys- ja versiopäivä) 25/06/2015 FI (suomi) 10/10

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 08/04/2014 Päivitetty: 26/06/2015 Versio: 2.0

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 08/04/2014 Päivitetty: 26/06/2015 Versio: 2.0 Julkaisupäivä: 08/04/2014 Päivitetty: 26/06/2015 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : CURIL K2 1.2.

Lisätiedot

: DIRKO-S HT PROFI PRESS

: DIRKO-S HT PROFI PRESS Julkaisupäivä: 09/04/2014 Päivitetty: 29/06/2015 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : DIRKO-S HT PROFI

Lisätiedot

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT Päiväys: 22.6.2015 Edellinen päiväys: 30.3.2012 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto Tuotenimi : Seos Tuotekoodi : 35572

Lisätiedot

: Fusion gun grease. Rev. A. Käyttöturvallisuustiedote. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

: Fusion gun grease. Rev. A. Käyttöturvallisuustiedote. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Fusion Gun Grease Julkaisupäivä: 25/03/2015 SDSFUG FI Rev. A KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : Fusion gun grease

Lisätiedot

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MSDS Version: E03.01 Julkaisupäivä: 24/09/2014 Blend Version: 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto Tuotenimi Tuotekoodi : Seoksella

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

: LENOR Cotton Flower

: LENOR Cotton Flower Julkaisupäivä: 29/11/2013 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto Kauppanimi Tuotekoodi Tuoteryhmä : Seos : LENOR Cotton

Lisätiedot

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Päivitetty: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : RADAR Merkki : RENTOKIL Tuotetyyppi : Biocidi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 11 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS

: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 29/05/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS

: Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Fluticasone propionate for impurity G identification CRS Julkaisupäivä: 29/05/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen

Lisätiedot

: ECOCLEAR WC & URINAL FLUID

: ECOCLEAR WC & URINAL FLUID Julkaisupäivä: 25/09/2014 Päivitetty: 25/09/2014 Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : ECOCLEAR WC & URINAL FLUID Merkki : INITIAL

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 9 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS

: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS Julkaisupäivä: 21/08/2013 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi : DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Mida FLOW 107 Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Seoksella

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Järjestö/Yhtiö Osoite Hätänumero SUOMI Myrkytystietokeskus P.O.B 790 (Tukholmankatu 17)

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Järjestö/Yhtiö Osoite Hätänumero SUOMI Myrkytystietokeskus P.O.B 790 (Tukholmankatu 17) Julkaisupäivä: 04/02/2014 Päivitetty: Korvaa tiedotteen: 29/08/2012 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Nimi : (±)-4-[1-(2,3-dimetyylifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli

Lisätiedot

515 9370, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

515 9370, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 515 970, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Julkaisupäivä: 23/01/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Seoksella Tuotenimi : WOLF WINDSCREEN -22 C READY

Lisätiedot

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 21/08/2014 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 58 177; 58 1676; 58 168, 58 160, 58 161, 58 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 30/01/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

525 3100, 525 3105 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Gruber Strasse 63

525 3100, 525 3105 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Gruber Strasse 63 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 525 3100, 525 3105 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 12 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot