OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO turvallisuusalan koulutusohjelma TURVALLISUUSVALVOJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO turvallisuusalan koulutusohjelma TURVALLISUUSVALVOJA"

Transkriptio

1 Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO turvallisuusalan koulutusohjelma TURVALLISUUSVALVOJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Salpauksen johtokunnan hyväksymä Voimassa toistaiseksi alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Turvallisuusalan kuvaus ja arvoperusta Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteet Turvallisuusalan perustutkinnon muodostuminen Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintokelpoisuus TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Kaikille pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Turvallisuustekninen toiminta 20 ov Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov Turvajärjestelmien käyttö 10 ov Vartiointitoiminta (20 ov) Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Vartijan toiminta (10 ov) Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys (10 ov) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (2 ov) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Suullinen viestintä (1 ov) Kieli ja kulttuuri (1 ov) Työelämän asiakirjat (1 ov) Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla (4 ov) Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 ov) Kielitieto ja oikeakielisyys (1 ov) Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 ov) Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit (1 ov) Suomi toisena kielenä (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Suullinen viestintä (1 ov) Kieli ja kulttuuri (1 ov) Työelämän asiakirjat (1 ov) Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 ov) Englanti (2 ov) Englanti 1 (1 ov) Englanti 2 (1 ov) Matematiikka (3 ov) Matematiikka 1 (1 ov) Matematiikka 2 (1 ov) Matematiikka 3 (1 ov) Fysiikka ja kemia (2 ov) Fysiikka (1 ov)... 95

3 Kemia (1 ov) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Liikunta (1 ov) Terveystieto (1 ov) Taide ja kulttuuri (1 ov) Vapaasti valittavat tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Tietoturvallisuus (2 ov) Palo- ja ympäristöturvallisuus (4 ov) Kansainvälinen toiminta turvallisuusalalla (4 ov) Kiinteistöturvallisuuden perusteet (4 ov) Turvallisuusalan syventävät opinnot käytännössä TOP (4-8 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Työssäoppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa LIITTEET

4 1 1 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Turvallisuusalan kuvaus ja arvoperusta Suomessa turvallisuusala koostuu yhteiskunnan perusturvallisuuden ylläpitämiseksi toteutettavista viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoiminnoista sekä yksityisen turva-alan palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojaustoiminnasta. Yhteiskunnan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavat valtionhallinnon alaiset turvallisuusviranomaiset. Yritykset ja julkisyhteisöt vastaavat itse omista turvallisuusjärjestelyistään liiketoimintansa vaatimalla tavalla, ja niiden turvallisuuden vähimmäisvaatimukset määräytyvät lainsäädännön perusteella. Yksityinen turvallisuusala koostuu vartioimisliiketoiminnasta, yksityisetsivätoiminnasta, turvaurakoinnista (turvasuojaus), turvallisuusalan asiantuntijapalveluista ja turvallisuusalan koulutuksesta, ja sen tarkoituksena on tukea ja palvella organisaatioita sekä yksilöitä omaehtoisen turvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä (Ammattina turvallisuus, 2008). Tähän määritelmään voidaan vielä lisätä tietoturvallisuustoiminta (hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 69/2001 vp). Yksityinen turvallisuusala on kehittynyt Suomessa vahvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alan kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa turvallisuustietoisuuden lisääntyminen, lainsäädäntömuutokset, rajat ylittävän rikollisuuden kasvu sekä yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuustoimintojen ulkoistaminen. Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja liiketoiminnan kansainvälistyminen sekä globaalit uhkatekijät ovat myös lisänneet turvallisuuden merkitystä elinkeinoelämän kilpailutekijänä. Tekniikan nopean kehityksen johdosta turvallisuustekniset valvontaratkaisut ovat arkipäivää lähes jokaisessa yrityksessä ja yhteisössä. Yksityinen turvallisuusala on nykyisin yksi kansantaloutemme nopeimmin kasvavista toimialoista. Liiketoiminnan kehittymisen johdosta alalle on myös syntynyt uusia ammattinimikkeitä ja osaamisalueita. Turvallisuusalan palveluammatit ovat jalostuneet asiakasyritysten uusien turvallisuus- ja palvelutarpeiden mukana useiksi eri tehtäväkokonaisuuksiksi. Ammateissa korostuvat muun muassa asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys, onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäiseminen ja turvallisuusvalvonta. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Turvallisuusalalla työskentelee Suomessa arviolta ihmistä. Turvallisuusalalla työskentelevien työtehtävät voidaan jakaa yleisesti turvallisuusviranomaistehtäviin, yritysten ja julkishallinnon sisäisiin turvallisuustehtäviin sekä yksityisen turvallisuusalan palvelu- ja suunnittelu-, asennus-, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin. Viranomaistehtäviä ovat muun muassa sotilas-, poliisi- ja pelastusammatit, joissa huolehditaan maamme

5 sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuusorganisaatioiden työtehtävät koostuvat lakisääteisistä ja omaehtoisista turvallisuustehtävistä, joita ovat esimerkiksi työsuojelupäällikön, suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön tehtävät. Turvallisuusalan palveluyritysten ammatit taas koostuvat palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojausammateista. Turvasuojaustoiminta koostuu rakenteellisesta suojauksesta, sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huoltotehtävistä sekä muusta turvallisuusjärjestelyiden suunnittelusta. Alan ammattinimikkeitä vartija, järjestyksenvalvoja ja turvalaiteasentaja. 2 Käyttämällä mukaillen hyväksi erilaisia, mm. Opetushallituksen tekemiä, toimiala-, ammatti- ym. luokituksia voidaan turvallisuusalan työt jaotella vielä seuraavasti: tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, sotilastyöt, vankeinhoito, palvelutyöt ja suojelutyöt. Tekniikan alan töihin kuuluvat turvasuojauksen ja kiinteistöhoidon suunnittelu, asennus ja ylläpitotehtävät. Logistiikkatöihin voidaan lukea tehtävät, jotka liittyvät tavaroiden, henkilöiden ja informaation kuljettamiseen. Ympäristötyöt tuovat alalle monia tehtäviä, koska yrityksiltä vaaditaan hyvää ympäristöasioiden a. Palvelutöihin voidaan laskea kuuluviksi vastaanottopalvelut, vahtimestaripalvelut ja erilaiset henkilökohtaiset turvallisuuspalvelut. Suojelutöihin luetaan poliisitoimi, pelastustoimi ja erilaiset vartiointityöt. Yksityistä turvallisuusalaa säätelevää lainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina. Lakiuudistus on selkeyttänyt julkisen vallan ja yksityisen turvallisuusalan välistä työnjakoa ja lisännyt yhteistyömahdollisuuksia kokonaisturvallisuuden parantamisessa. Lainsäädäntö on myös tarkentanut yksityisen turvallisuusalan ammateissa toimivien tehtäviä ja vastuukysymyksiä ja laajentanut palveluhenkilöstön lakisääteistä pätevyyskoulutusta. Samaan aikaan turvallisuusviranomaisten eli poliisin, pelastustoimen, tullin, rajavartioston ja puolustusvoimien ammattikentässä on tapahtunut muutoksia. Suomalaisen yhteiskunnan suuntauksena on 80-luvulta alkaen ollut valtionhallinnon supistaminen ja palvelujen ulkoistaminen yksityisille yrityksille. Turvallisuusviranomaisten resursseja on tämän johdosta supistettu, ja joitain viranomaistehtäviä on siirretty yksityisen turvallisuusalan ja organisaatioiden itsensä hoidettavaksi. Turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksia on myös laajennettu rikosten, terroritekojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen. Yritysten, julkisen sektorin, yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten yhteistyön merkitystä on korostettu yhä enemmän kokonaisturvallisuuden kehittämisessä. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Yritysten ja julkishallinnon turvallisuustoiminnan lakisääteistä tasoa on pyritty kohottamaan säädösmuutoksilla. Turvallisuuden ylläpidosta on samalla siirrytty jatkuvan parantamisen ajattelutapaan. Yritysten turvallisuustoiminnan pääpaino onkin muokkautu-

6 nut reagoivasta toiminnasta rikosten ja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäisyyn ja riskienhallinnasta on tullut liiketoimintaa edistävä ja tukeva toimintatapa. Elinkeinoelämässä on lisäksi huomattu, että tehokas riskien ja toiminnan häiriöttömyyden turvaaminen parantavat yritysten kilpailukykyä, tuloksia ja liiketoiminnan jatkuvuutta. (Ammattina turvallisuus, 2008.) 3 Valtakunnallisesti merkittävin asia sisäisen turvallisuuden parantamiseksi on ollut sisäasiainministeriön toimeenpanema sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka tarkoituksena on vähentää rikoksia ja onnettomuuksia viranomaisten ja yksityisten yhteistyötä lisäämällä. Sisäasiainministeriö on myös käynnistänyt valtakunnallisesti alueellisia turvallisuussuunnittelun kehittämishankkeita, joissa julkishallinto, viranomaiset, yritykset ja asukkaat tekevät yhteistyötä onnettomuuksien, tapaturmien ja rikosten estämiseksi. Viranomaisten ja yksityisen turvallisuusalan yhteistyön parantamiseksi on myös perustettu työryhmiä ja monialaisia hankkeita. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Työvoiman määrän väheneminen työmarkkinoilta, koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön puute sekä kiristyvä kansainvälinen kilpailu ovat tuoneet uusia haasteita myös turvallisuusalan liiketoimintaan Suomessa. Turvallisuusalan ammateissa menestyminen vaatii jatkuvaa tietojen päivittämistä ja osaamisen kehittämistä, koska ala kehittyy koko ajan. Liiketoiminnassa menestyminen vaatii yrityksiltä myös palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavan ydinosaamisen tunnistamista, osaamisen kehittämistä ja uusia innovaatioita. Turvallisuusalan oppilaitosten, elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoimiseksi on siten avain yksityisen turvallisuusalan laadun kehittämiseksi ja sen menestyksen takaamiseksi. (Ammattina turvallisuus, 2008.) Tämän lisäksi joudutaan kehittämään aivan uudenlaisia turvallisuuspalveluja. Kansalaisten ikääntyessä esim. henkilökohtaiset koteihin ulottuvat turvallisuus- ja hoitopalvelut yleistyvät. Talousrikollisuuden kasvu, massatyöttömyyden aiheuttama tuloerojen kasvu, yhteiskunnallinen epätasa-arvo (syrjäytyminen) ja mielenterveyspotilaiden avohoidon lisääntyminen ovat omiaan saamaan aikaan epävakautta, johon yhteiskunnan ja yritysten tulee varautua. Monikulttuurisuus korostuu turvallisuusalalla. Erityisesti kansainväliset suuryritykset ovat hyvin riippuvaisia korkeatasoisista turvallisuuspalveluista. Myös matkailu, liikematkailu ja tavarankuljetukset ovat omiaan lisäämään turvallisuuspalveluiden tarvetta. Turvallisuusalan yhteiskunnallisena päämääränä on turvata ihmisten elämän laatu, yhteiskunnan toimivuus ja yritysten toiminnan häiriöttömyys sekä elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus, yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ammatinhar-

7 joittamista ohjaavat keskeiset ammattieettiset arvot ja periaatteet, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, lainkuuliaisuus, kestävä kehitys, tasa-arvo, luotettavuus ja rehellisyys. Yrityksille turvallisuus antaa lisäarvoa samalla tavalla kuin hyvä laatujärjestelmä ja hyvä ympäristöasioiden. 4 Turvallisuus voidaan määritellä hyvien ja tärkeinä pidettyjen asioiden jatkuvuutena odotetun kaltaisena, ennustettavuutena. Turvallisuus on inhimillinen peruspyrkimys; se on paitsi tarve ja ihmisten keskeinen arvo, myös moderni ihmisoikeus. Turvallisuuden merkitystä on korostettu myös yhtenä tärkeimpänä inhimillisen kasvun voimatekijänä. (Niemelä 1997.) Turvattomuus taas on hyvien asioiden jatkuvuuden vaarantumista; erilaisten riskien, uhkien ja vaarojen olemassaoloa tai mahdollista lisääntymistä. Turvattomuus voidaan nähdä hyvinvoinnin vajeena tai sen jatkumisen uhkana, ja se voi ilmetä esim. pelkoina, psykososiaalisena oirehdintana ja huolestuneisuutena. Inhimillisen turvattomuuden on havaittu liittyvän erilaisiin elämänvaiheisiin ja rooleihin, kuten huoltajuuteen (Niemelä 1997). Suuri osa turvattomuutta aiheuttavista tapahtumista jää kuitenkin ihmisten henkilökohtaisten kokemuksien ulkopuolelle (Heiskanen 1996). Turvallisuutta voidaan pitää olotilana ja asioiden tilana, jossa yksilön tai organisaation riskit ovat hallinnassa ja hyväksyttävän suuruisia. Yritysturvallisuudella tarkoitetaan yrityksen turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista toteutusta. Se on johdon vastuulla olevaa päivittäistä yritystoimintaa, joka varmistaa yrityksen lailliset toimintaedellytykset, toiminnan, tuotannon ja palveluiden häiriöttömyyden, jatkuvuuden sekä turvallisen toimintaympäristön. Käytännön yritysturvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla suojataan yrityksen henkilöstöä, omaisuutta, tietoja, ympäristöä ja mainetta onnettomuuksilta, vahingoilta sekä rikolliselta toiminnalta. Näin yritysturvallisuus on luonteva osa yrityksen riskienprosessia. Yritysturvallisuustoiminnan tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja tukea yrityksen kilpailukykyä minimoimalla hallitsemattomia turvallisuusriskejä ja parantamalla toimintavalmiuksia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden varalta. (Yritysturvallisuus EK Oy 2008.) Lakisääteinen turvallisuustyö yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ei ole suhdanteista riippuvaa toimintaa. Lakisääteinen taso on monelle yritykselle vain yritysturvallisuuden minimitaso. Omaehtoisella ja tavoitteellisella, ennalta ehkäisevällä panostuksella yritysturvallisuuteen saadaan lisäarvoa yrityksen liiketoiminnalle, kun asiointija työskentely-ympäristön turvallisuus kohenevat, tuotanto ja palvelu jatkuvat häiriöittä ja vahinkoriskit ovat hallinnassa. Nämä asiat puolestaan vaikuttavat myönteisesti yri-

8 tyksen resurssien an, ulkoiseen kuvaan ja kilpailukykyyn. (Yritysturvallisuus EK Oy 2008.) 5 Turvallisuusalan ammattilainen tuntee vastuunsa laadukkaasta turvallisuustyöstä ja sen kehittämisestä. Hyvä ammattietiikka on turvallisuusalan tärkeimpiä resursseja. 1.2 Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteet Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla, joita ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, sotilastyöt, vankeinhoito, palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt. Turvallisuusalan perustutkinto antaa perusvalmiudet ammattitaidon kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on tultava toimeen monikulttuurisessa työympäristössä ja selviydyttävä työyhteisössä ja työsuoritukseen liittyvässä kanssakäymisessä molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hänen on osattava noudattaa työssään ympäristön kestävää kehitystä tukevia menetelmiä. Hänen on osattava käyttää työssään tarvitsemiaan teknisiä välineitä ja laitteita, ja hänellä on oltava tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet jatkuvasti kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseksi tiedon hankkimisessa ja vuorovaikutteisessa viestimisessä. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii työssään ohjeiden puitteissa ja hänellä on oltava oma-aloitteisuutta, kekseliäisyyttä ja tilanteiden ennakointikykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Yrityksen työntekijänä tai ammatinharjoittajana hänen on osattava palvella asiakkaita ja huomioida heidän tarpeitaan. Hänen on tunnettava asiakkaan jakuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä osattava ottaa ne huomioon työssään. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia työssään laatujärjestelmien mukaisesti. Hänellä on oltava käsitys turvallisuusalan kansainvälisestä ja kansallisesta kilpailukykyisyydestä ja laadun yhteydestä kustannuksiin sekä tunnettava vastuunsa kaikissa työtehtävissään. Perustutkinnon suorittaneen on osattava huolehtia omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hänen on tiedettävä ammattinsa fyysiset ja psyykkiset terveysvaarat ja osattava ehkäistä niitä ennalta. Hä-

9 nen on osattava huolehtia työturvallisuudesta ja hänen on noudatettava työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita. 6 Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneella on oltava elinikäisen oppimisen edellyttämät oppimaan oppimisen taidot, kuten kyky arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan, arvioida ja jäsentää tietoa, suunnitella omaa opiskeluaan ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita. Lisäksi hänellä on oltava halu ja motivaatio jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Tutkinnon suorittaneella on oltava taidot selviytyä joustavasti uusista ja erilaisista tilanteista ja toimia innovatiivisesti. Hänen on osattava löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa. Turvallisuusalan suorittaneella on oltava monipuoliset taidot selviytyä työelämän viestintätilanteista. Hänen on pystyttävä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa myös monikulttuurisessa työympäristössä. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Hänen on noudatettava työssään turvallisuusalan ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta. Hänen on kyettävä suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen toisia ihmisiä kohtaan. Hänen on osattava ottaa toiset huomioon ja hyväksyä ihmisten erilaiset tunteet ja käyttäytyminen. Lisäksi hänen on hallittava omat tunteensa työyhteisö-, asiakaspalvelu- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on arvostettava omaa ammattiaan sekä oltava motivoitunut kehittämään itseään ja työtään. Tutkinnossa on vain yksi koulutusohjelma, jonka nimi on Turvallisuusalan koulutusohjelma. Tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Turvallisuusalan perustutkinnossa voi erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.3 Turvallisuusalan perustutkinnon muodostuminen Turvallisuusalan perustutkinnon muodostuminen taulukko. Turvallisuusalan perustutkinto, 120 ov Ammatillisessa peruskoulutuksessa Näyttötutkinnossa 4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov 4. Ammatilliset tutkinnon osat Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov

10 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta 30 ov 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 60 ov kohdista Vartiointitoiminta 20 ov Turvallisuustekninen toiminta 20 ov Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov Turvajärjestelmien käyttö 10 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Valittava 6 osaa Vartiointitoiminta (vastaa kahta osaa) Pelastustoiminta (vastaa kahta osaa) Turvallisuustekninen toiminta (vastaa kahta osaa) Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Ympäristöturvallisuustoiminta Turvallisuusalan palvelutoiminta Kiinteistötekninen toiminta Logistinen turvallisuustoiminta Tietoturvallisuustoiminta Kansainvälinen turvallisuustoiminta Uhkatilanteiden Turvatarkastustoiminta Turvajärjestelmien käyttö Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Paikallisesti tarjottavat turvallisuusalan tutkinnon osat, 0-10 ov 4.3 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov Lukio-opinnot 0-10 ov 4.4 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat 4.4.1Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset Pakolliset Valinnaiset tutkinnon osat Äidinkieli 4 ov 0 4 ov Toinen kotimainen 1 ov 0 4 ov kieli Toinen kotimainen 1 ov kieli ruotsi Toinen kotimainen 2 ov kieli suomi Vieras kieli 2 ov 0 4 ov Matematiikka 3 ov 0 4 ov Fysiikka ja 2 ov 0 4 ov kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov 0 4 ov Liikunta 1 ov 0 4 ov 4.4 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat 4.4.1Yritystoiminta Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) 7

11 5.1.8 Terveystieto 1 ov 0 4 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0 4 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto 0 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0 4 ov Etiikka 0 4 ov Kulttuurien tuntemus 0 4 ov Psykologia 0 4 ov Yritystoiminta 0 4 ov 16 ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä Turvallisuusalan perustutkinnon muodostuminen -taulukossa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettu-

12 jen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. 9 Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan Turvallisuusalan perustutkinnon koulutusohjelmaa Heinolassa. Ammatina ja ammatillista kasvua tuetaan oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoissa annettavalla opetuksella sekä yhteistyössä talonrakentajakoulutuksen kanssa talotyömaan sähköasennuksien toteuttamisena. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppimi-

13 nen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. 10 Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat seuraavat: a) Seuraavat elinikäiset oppimisen avaintaidot (1-4) on yksi arvioinnin kohde, joka sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö 3. Ammattietiikka 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky b) Muut elinikäisen oppimisen avaintaidot (5-11) 5. Aloitekyky ja yrittäjyys 6. Kestävä kehitys 7. Estetiikka 8. Viestintä ja mediaosaaminen 9. Matematiikka ja luonnontieteet 10. Teknologia ja tietotekniikka 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Koulutuskeskus Salpauksen tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa jokaisessa tutkinnossa ja tutkinnon osassa arvioidaan seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Aloitekykyä ja yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, estetiikkaa, viestintä- ja mediaosaamista, matematiikkaa ja luonnontieteitä, teknologiaa ja tietotekniikkaa sekä aktiivisen kansalaisuuden ja eri kulttuurien tuntemusta arvioidaan eri tutkinnon osissa luontevasti; siis avataan kunkin avaintaidon sisältö, mitä se juuri tässä Turvallisuusalan perustutkinnossa/ tutkinnon osassa merkitsee. (Liite 6; Elinikäisen oppimisen avaintaidot Turvallisuusalan perustutkinnon tutkinnon osissa 2010)

14 11 Erikseen arvioitavat avaintaidot Hollon (2009) mukaan (1 4) Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Arvioidaan oppimishalukkuutta, itsensä ja työnsä kehittämistä, ongelmien ratkaisemista sekä valintojen ja päätösten tekemistä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Arvioidaan toimintaa vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyökykyä. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Arvioidaan toimintaa ammattietiikan, ammatin arvoperustan ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaaaikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Arvioidaan terveyttä ylläpitävää ja turvallista toimintaa sekä toimintakyvyn ylläpitoa. Muut elinikäisen oppimisen avaintaidot: 5-11 Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee

15 toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 12 Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa.

16 1.6 Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siten kuin asetuksella säädetään ja yliopisto tai ammattikorkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. 2 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/ ) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma, jonka tulee perustua tässä asiakirjassa oleviin perustutkinnon perusteisiin. Sen tulee sisältää toimenpiteet koulutukselle asetettujen tehtävien ja tavoitteiden saavuttamiseksi (L 630/1998, 5 ). Opetussuunnitelma tulee hyväksyä erikseen suomen-, ruotsin- ja saamenkieliseen koulutukseen sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaan koulutukseen. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma on julkinen asiakirja. Opetussuunnitelma säätelee ja ohjaa koulutuksen järjestäjän toteuttamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Opiskelijan oikeusturvan takaamiseksi opetussuunnitelman tulee antaa opiskelijalle riittävät tiedot tutkintoon sisältyvistä tutkinnon osista ja opinnoista, arvioinnista ja opintojen suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä. Opetussuunnitelma on laadittava siten, että se mahdollistaa opiskelijoille yksilölliset ammatillisten opintojen valinnat sekä lukioopintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen. Opetussuunnitelma toimii myös sisäisen ja ulkoisen arvioinnin pohjana ja antaa mahdollisuuden arvioida koulutuksen järjestäjän toteuttaman koulutuksen vaikuttavuutta. Koulutuksen järjestäjä varaa koulutukseen tarvittavat voimavarat. Koulutuksen järjestäjä huolehtii opetussuunnitelmassa siitä, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnolle asetetut tavoitteet, saa riittävästi opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta koulutuksen järjestämistavasta riippumatta oppilaitoksen kaikkina työpäivinä, myös työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen aikana. Opetussuunnitelma sisältää kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja varten yhteisen osan ja tutkintokohtaisesti eriytyvät osat. 2.2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot. 13

17 Opetussuunnitelman yhteinen osa sisältää ainakin koulutuksen järjestämisen ammatillisena peruskoulutuksena, työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävänä koulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena (L 630/1998, 3, 15, 17 ) koulutuksen järjestämisen lähi-, etä-, monimuoto-opetuksena (L 630/1998, 15 ) ja verkko-opetuksena suunnitelmat ja toimintatavat tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi sekä opiskelijoiden mahdollisuudet täydentää opintojaan ja suorittaa koko tutkinto opintojen tarjonnan yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa (L 630/1998, 14, 10 ) toimenpiteet opetukseen liittyvästä yhteisöllisyyttä vahvistavasta toiminnasta, joka tarjoaa mahdollisuuden arvopohdintaan ja kulttuuriperintöön perehtymiseen (A 811/1998, 9 ) yhteiset toimintatavat opiskelijan arvioinnin (L 601/2005, 25a ) toteuttamisesta luvun 7 mukaisesti luvun 8 mukaisten muiden määräysten toteuttamisen henkilöstön kehittämissuunnitelman. 14 Koulutuksen järjestäjän tulee tehdä opetussuunnitelmaan suunnitelmat koulutuksellista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä edistävistä toimenpiteistä. Koulutuksen järjestäjän tulee ottaa koulutuksen järjestämisessä huomioon myös muiden säädösten koulutusta koskevat velvoitteet. 2.3 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää ainakin tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen

18 vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnan suunnitelman ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävien tutkinnon osien (perustutkintoa laajentavien tutkinnon osien) järjestämisestä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista siten, että se sisältää toimielimen hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisten lisäosien tavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. 2.4 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 14 ) on säädetty opiskelijan mahdollisuudesta yksilöllisiin opintojen valintoihin ja asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 811/1998, 3, 4, 12a ) opinnoista tiedottamisesta ja opinto-ohjauksesta ja osaamisen tunnustamisesta. Jotta opiskelijan yksilöllinen valinnaisuus toteutuu, koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan. 3 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Koulutuskeskus Salpauksella ei ole maaliskuussa 2010 voimassa olevaa näyttötutkinnon järjestämissopimusta turvallisuusalan perustutkintoon. Perustutkinnon voi kuitenkin suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Koulutuskeskus Salpaus hallinnoi silloin oppisopimusta ja ostaa tietopuoliset opinnot ja/tai tutkinnon suorittamisen sellaiselta oppilaitokselta, jolla on tutkinnon järjestämisoikeudet. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. 15 Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan osassa III Aikuiskoulutus ja näyttötutkintotoiminta kuvataan työelämälähtöisten näyttötutkintojen järjestämisen periaatteet Koulutuskeskus Salpauksessa. Asiakirjan liitteenä on näyttötutkintoprosessin kuvaus, jossa määritetään Koulutuskeskus Salpauksen prosessin käytännöt. 4 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMAT- TITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta 30 ov

19 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Taloudellinen ja laadukas toiminta Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Yritysturvallisuuteen liittyvien uhka- tai riskikartoituksien Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ottaa huomioon vartiointitoiminnan, pelastustoiminnan ja turvallisuusteknisen toiminnan työssään ottaa huomioon työssään turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla toimia voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden mukaisesti toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKYtoiminta) palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla ottaa huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla tehdä yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa toimia tulityö- ja työturvallisuuskoulutuksen edellyttämällä tavalla toimia onnettomuustilanteissa ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna suunnittelee oman työnsä tekee toteuttamiskelpoisen omaa työtään annettujenohjeiden mukaan työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee ohjeistettuna yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen uhka- tai riskikartoituksen ja valitsee käytettävän työmenetelmän tai välineen ohjeiden mukaisesti tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen uhka- tai riskikartoituksen ja arvioi valitsemansa työmenetelmän tai välineen soveltuvuutta työn edetessä 16 noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen uhka- tai riskikartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä ja valit-

20 17 Ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekeminen tekee ohjeistettuna yritysturvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen see kohteeseen parhaiten soveltuvan riskienhallinnan menetelmän ja välineen tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen, esittelee sen ja arvioi sen käytettävyyttä kohteeseen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Yritysturvallisuuden osa-alueiden Uhkien ja riskien Yrittäjyyden Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet ja niiden keskeisen sisällön huomioi työssään uhkien ja riskienhallinnan perusteet sekä käyttää ohjattuna uhkien- ja riskienhallinnan menetelmiä tai välineitä huomioi työssään yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ymmärtää yritysturvallisuuden osa-alueiden merkityksen yritysturvallisuustoiminnassa ymmärtää uhkien ja riskienhallinnan perusteet sekä käyttää uhkien- ja riskienhallinnan menetelmiä tai välineitä ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ja käyttää työssään tarvittavaa tietoa Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi työssään liikunnan ja ravinnon merkityksen työssäjaksamisessa ja palautumisessa ottaa ohjattuna huomioon toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisen työssään huomioi turvallisuusalan tehtäviin liittyvät ohjeet mutta tarvitsee ohjausta noudattaa turvallisuudesta annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa käyttää turvallisesti ohjeiden ja työtehtävän mukaisia työvälineitä ja menetelmiä arvioi ohjattuna omaa työtään noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti ymmärtää turvallisuusalaan liittyvän luottamuksellisuuden merkityksen työtehtävissään noudattaa liikunta- ja ravintoohjelmaa, annettuja ohjeita ja osaa soveltaa niitä työssään tuntee omat terveydelliset rajoitteensa ja noudattaa niitä vastaa toimintansa turvallisuudesta ottaa omassa työssään huomioon työturvallisuusohjeet noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet toimii motivoituneesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen arvioi omaa työtään ja raportoi siitä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ymmärtää turvallisuusalaan liittyvän luottamuksellisuuden merkityksen työtehtävissään osaa soveltaa työssään yritysturvallisuuden osa-alueita ja niiden tavoitteita osaa soveltaa ja käyttää työssään uhkien- ja riskienhallinnan menetelmiä tai välineitä tapauskohtaisesti hankkii ja soveltaa työssään tietoa yrittäjän oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista noudattaa annettuja ohjeita kokonaisvaltaisesti ja osaa soveltaa niitä työssään ymmärtää väsyneenä tai sairaana työskentelyn riskit tuntee ja ymmärtää omat terveydelliset rajoitteensa ja noudattaa niitä kehittää toimintaansa turvallisemmaksi tuntee omaan työhönsä liittyvät turvallisuusohjeet ja toimii niiden mukaisesti havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä arvioi työhönsä liittyvien työvälineiden ja -menetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön ja huolehtii itsenäisesti työympäristönsä turvallisuudesta on motivoitunut terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn itsenäiseen ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista ymmärtää turvallisuusalaan liittyvän luottamuksellisuuden merkityksen työtehtävissään

21 18 Viestintä ja tiedottaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö hallitsee viestinnän ja tiedottamisen peruskäsitteistöä osaa tietokoneen, sähköpostin ja internetin peruskäytön toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten ja erilaisten organisaatioiden kanssa ymmärtää viestinnän ja tiedottamisen merkityksen yrityksessä ja yhteisössä käyttää tietokonetta, sähköpostia ja internetiä sujuvasti toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet osaa soveltaa viestinnän ja tiedottamisen perusasioita osaa käyttää lähdeviitteitä ja ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen käyttää tietokonetta, sähköpostia ja internetiä sujuvasti työtehtävänsä tekemiseen toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Opetuksen toteuttaminen Turvallisuusalan toiminta 30 ov on jaettu seuraaviin opintojaksoihin helpottamaan opetuksen rytmittämistä aihekokonaisuuksiksi Turvallisuusalan perusteet 8 ov Yritysturvallisuuden osa-alueet ja lainsäädäntö 8 ov Riskien arviointi ja turvallisuussuunnittelu 4 ov Riskien arviointi ja turvallisuussuunnittelu käytännössä 4 ov Turvallisuusalan voimankäyttö ja työturvallisuus 6 ov Opintojaksot ja niissä käytettävät sisällöt Turvallisuusalan perusteet (8ov) Opintojakson ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: ottaa huomioon vartiointitoiminnan, pelastustoiminnan ja turvallisuusteknisen toiminnan työssään tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla ottaa huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla tehdä yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Toteutustapa teoriaopetus projektiopiskelu yhteistoiminnalliset menetelmät oppimistehtävät tiedonhakutehtävät

22 Opintojakson alussa opiskelijat orientoidaan tuleviin opintoihin sekä erilaisiin oppimismenetelmiin. Opiskelijat perehdytetään opintojen jaksotukseen ja sisältöön. Opiskelijat perehtyvät asiakaspalvelun perusteisiin sekä oman ammattialan viestinnällisiin vaatimuksiin. Opiskelijat tutustuvat alansa viranomaisorganisaatioihin ja yksityisen turvallisuusalan toimijoihin. Opintojaksolla tutustutaan yksilöön ja yhteiskuntaan kohdistuviin uhkatekijöihin sekä turvallisuusalan toimintaan kohdistuviin uhkatekijöihin ja niiden ennakointiin. 19 Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Yritysturvallisuuden osa-alueet ja lainsäädäntö (8ov) Opintojakson ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet ottaa huomioon työssään turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat kattavasti turvallisuusalan lainsäädäntöön. Opiskelijat perehtyvät yritysturvallisuuden osa-alueisiin. Yritysturvallisuuden osa-alueet määräytyvät pääasiassa yritysturvallisuuden neuvottelukunnan määrittelemän sisällön mukaisesti. Opiskelijat harjoittelevat soveltamaan lainsäädäntöä turvallisuusalan työtehtävissä. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Toteutustapa teoriaopetus projektiopiskelu yhteistoiminnalliset menetelmät oppimistehtävät tiedonhakutehtävät tutustuminen oikeudenkäyntiin

23 Riskien arviointi ja turvallisuussuunnittelu (4ov) Opintojakson ammattitaitovaatimukset 20 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia Opintojakson aikana opiskelijat harjoittelevat tekemään riskikartoituksia erilaisia riskienarviointimenetelmiä käyttäen. Riskikartoituksissa otetaan huomioon, yritysturvallisuuden osa-alueista, ainakin henkilöriskit, paloriskit, tietoriskit, ympäristöriskit ja rikosriskit. Riskikartoitusten pohjalta opiskelijat laativat turvallisuussuunnitelmaluonnoksia erilaisiin kohteisiin. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Toteutustapa teoriaopetus projektiopiskelu haavoittuvuusanalyysin laatiminen turvallisuussuunnitelman laatiminen pieneen yritykseen tai yleisötapahtumaan Riskien arviointi ja turvallisuussuunnittelu käytännössä (4ov) Opintojakson ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Opintojakson aikana opiskelijat harjoittelevat tekemään riskikartoituksia erilaisia riskienarviointimenetelmiä käyttäen. Riskikartoituksissa otetaan huomioon yritysturvallisuuden osa-alueista ainakin henkilöriskit, paloriskit, tietoriskit, ympäristöriskit ja rikosriskit. Riskikartoitusten pohjalta opiskelijat laativat turvallisuussuunnitelmaluonnoksia erilaisiin kohteisiin. Opintojakso suoritetaan työssäoppimisena. Työssäoppimisjaksolla opiskelija työskentelee asiakaspalvelutehtävissä kaupan alalla, erilaisissa turvalli-

24 suusalan tehtävissä tai valvontatehtävissä esim. vahtimestarina tai muissa vastaavissa asiakaspalvelutehtävissä. Työssäoppiminen sijoittuu toisen opintovuoden työssäoppimisjaksolle tai muuhun ajankohtaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 21 Arviointi suoritetaan ammattiosaamisen näyttönä. Toteutustapa työssäoppiminen Turvallisuusalan voimankäyttö ja työturvallisuus (6ov) Opintojakson ammattitaitovaatimukset toimia voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden mukaisesti toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ ja opiskeluyhteisöissä (TYKYtoiminta) toimia tulityö- ja työturvallisuuskoulutuksen edellyttämällä tavalla toimia onnettomuustilanteissa ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla Opintojakson aikana opiskelijat harjoittelevat käytännön itsepuolustustaitoja. Opiskelijat tekevät käytännön tilanneharjoituksia joissa he harjoittelevat toimimaan erilaisissa väkivalta ja onnettomuustilanteissa. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen kuntoilusuunnitelmat. Opiskelijat suorittavat opintojakson aikana tulityökurssin sekä työturvallisuuskoulutuksen. Opintojakson aikana opiskelijat suorittavat EA1-koulutuksen. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista, sekä EA1-kurssin, tulityökurssin ja työturvallisuuskurssin hyväksyttyä suorittamista. Toteutustapa teoriaopetus case harjoitukset liikunnallinen harjoittelu henkilökohtaisen kuntoilusuunnitelman laatiminen voimankäytön harjoittelu tulityökurssikoulutus työturvallisuuskorttikoulutus

25 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla erilaisiin turvallisuusalan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Työtä tulee tehdä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 22 Opiskelijat voivat osallistua opintojen aikana erilaisiin Salpauksen järjestämiin tapahtumiin turvallisuushenkilöstönä sekä olla mukana tapahtumien turvallisuussuunnitelmien laatimisprosesseissa. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yrityksen turvallisuuskartoitus. Opiskelija laatii pienimuotoisen riskikartoituksen kohdeyritykseen ja selvittää yrityksen toimintamuodon ja yrityksen toimintaan liittyvät velvollisuudet ja vastuut. Näyttöympäristönä voi toimia liiketila, toimisto, tuotantotila tai joku muu yritys missä suoritetaan asiakaspalvelutehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimisjakson aikana. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Ammattiosaamisen näyttö annetaan 2. lukuvuoden aikana työssäoppimisjaksolla. Näyttö voidaan suorittaa myös muuna ajankohtana henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Näytön suoritus kestää yhdestä neljään viikkoon jonka aikana opiskelija laatii vaadittavat dokumentit. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Arviointikeskustelussa täydennetään näytöstä puuttuvia arviointikohtia niiltä osin, kun niitä ei voi ammattiosaamisen näytössä näyttää. Arvosanasta päättää aina ammattiaineiden opettaja.

26 Muu osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näytön lisäksi arvioinnissa voidaan käyttää tenttejä sekä opintojakson aikana suoritettavia arvioitavia harjoitustehtäviä. Ammattimaisen voimankäytön osaaminen arvioidaan oppilaitoksessa järjestettävien tasokokeiden perusteella. 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Turvallisuustekninen toiminta 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaatimukset ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen vaatimukset lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuustekniset laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerkkejä ja ohjeita toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti hankkia tietoa erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä ottaa huomioon eri sidosryhmät turvallisuusteknisessä hankkeessa kartoittaa järjestelmistä aiheutuvat kustannukset opastaa laitteistovalinnoissa opastaa turvallisuustekniikan oikeassa käytössä toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla ottaa huomioon työssään yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 23 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna suunnittelee oman työnsä tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman omaa työtään annettujen ohjeiden mukaan itsenäisesti noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna ohjeiden ja määräysten mukaisesti kustannukset huomioiden selviytyy työtehtävästä ohjeiden ja määräysten mukaisesti kustannukset huomioiden selviytyy työtehtävästä sujuvasti ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä ennakoi tulevat työvaiheet toimien oma-aloitteisesti ja kustannustehokkaasti

27 24 Taloudellinen ja laadukas toiminta valitsee ohjattuna kohteeseen sopivat järjestelmät asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti valitsee itsenäisesti kohteeseen sopivat järjestelmät asetettujen laatu- ja kustannus tavoitteiden mukaisesti valitsee itsenäisesti kohteeseen sopivat järjestelmät asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Asiakaskohtaisiin turvallisuusteknisiin järjestelmiin liittyvien tietojen hankinta Turvallisuusteknisen järjestelmän asentaminen Dokumentoinnin ja tiedon luokituksen Asiakaskohtaisen turvallisuusteknisen järjestelmän teknologian ja tietotekniikan/ tietoturvallisuuden Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Turvallisuustekniseen toimintaan liittyvän lainsäädännön ja muiden määräysten ja ohjeiden Asiakaskohteen Ongelma ja vikatilanteiden Yrittäjyyden ja markkinoinnin Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hankkii ohjeistettuna tietoa, määräyksiä ja ohjeita erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä asentaa ohjattuna turvallisuusteknisen laitteen huomioi työssään dokumentoinnin ja tiedon luokituksen hallinnan merkityksen huomioi työssään erilaisten turvallisuusteknisten järjestelmien merkityksen hankkii tietoa, määräyksiä ja ohjeita erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä sekä pystyy soveltamaan sitä kohteeseen huomioi työssään asennuksen perusteet suunnittelee ja toteuttaa asennuksen huolehtii dokumentoinnista ja tiedon luokituksen hallinnasta huomioi työssään erilaisten turvallisuusteknisten järjestelmien merkityksen ja tulevaisuuden Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi työssään toimintaan liittyvät määräykset ja toimii niiden edellyttämällä tavalla huomioi asiakaskohteen toimintatavat ja ohjeet osaa ohjatusti toimia niiden perusteella huomio vika- ja ongelmatilanteita työskentely-ympäristössään huomioi työssään yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot tiedostaa toiminnastaan aiheutuvat kustannukset huomioi työssään toimintaan liittyvät määräykset ja tarvittaessa kertoo asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista huomioi työssään asiakaskohteen toimintatavat ja ohjeet osaa ohjatusti toimii niiden perusteella turvallisella tavalla tunnistaa vika- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössään sekä raportoi niistä sovitun mukaisesti ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ja käyttää työssään tarvittavaa tietoa huomioi työssään toiminnastaan aiheutuvat kustannukset ja toimii markkinointihenkisesti hankkii tietoa, määräyksiä ja ohjeita erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä, soveltaa niitä kohteeseen sekä sopeuttaa itsenäisen työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin valitsee parhaiten soveltuvat materiaalit ja työmenetelmät suunnittelee ja toteuttaa asennuksen tekee itsenäisesti dokumentoinnin ja tiedon luokituksen hallinnan vaatimat asiat huomioi työssään erilaisten turvallisuusteknisten järjestelmien ja tietotekniikan/tietoturvallisuuden merkityksen ja tulevaisuuden huomioi työssään toimintaan liittyvät määräykset ja toimii havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla huomioi oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat toimii kehittäen omaa työtään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ennakoi vika- ja ongelmatilanteita työskentely-ympäristössä sekä raportoi niistä sovitun mukaisesti käynnistää välittömästi tarvittavat toimenpiteet vika- ja ongelmatilanteiden poistamiseksi hankkii ja soveltaa työssään tietoa yrittäjän oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista toimii kustannustehokkaasti ymmärtää yrittäjyyden ja markkinoinnin merkityksen yrityksen toiminnassa

28 25 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti. huomioi turvallisen toiminnan välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä arvioi omaa työtään ja raportoi siitä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet opastaa turvallisuusteknisten järjestelmien oikeassa käytössä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita. vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta opastaa turvallisuusteknisten järjestelmien oikeaan käyttöön noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Opetuksen toteuttaminen Turvallisuustekninen toiminta 20 ov on jaettu seuraaviin opintojaksoihin helpottamaan opetuksen rytmittämistä aihekokonaisuuksiksi. Sähkön ja elektroniikan perusteet 6 ov Sähkön ja elektroniikan syventävät opinnot 2 ov Turvallisuusteknisen toiminnan perusteet 6 ov Turvatekninen suunnittelu ja asennus 6 ov Opintojaksot ja niissä käytettävät sisällöt Sähkön ja elektroniikan perusteet (6ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuustekniset laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerkkejä ja ohjeita toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla

29 Opintojaksolla opiskellaan sähkö- ja työturvallisuuden perusteet, perusvirtapiirit ja komponentit ja niiden mittaaminen, sekä peruskaapelit, tyypit ja luokitukset sekä niiden käyttökohteet ja -tavat. Opinnoissa kiinnitetään huomiota asennustarvikkeiden ja työvälineiden oikeaan valintaan. Kaapelien asennuksessa keskitytään oikeisiin ja sujuviin työmenetelmiin, kuten erilaisiin läpivienteihin, pinta- ja uppoasennuksien toteutuksiin ja kaapelointien häiriöttömään asennukseen ja oikeantyyppisten asennustarvikkeiden ja lisälaitteiden valintaan. Opiskelussa käsitellään myös vaihto- ja tasasähkötekniikan, sähköverkon ja kiinteistötekniikan yhteyttä turvasuojaajan työhön. Työssä otetaan huomioon maadoitus ja taivutussäteiden merkitys järjestelmien toiminnan kannalta. Opiskelija oppii kaapelointien ja tunnistimien mittauksen sekä vianhaun. Lisäksi opiskelija oppii eri sähköasennusten oikeat työmenetelmät ja teknisten piirustusten lukutaidon. 26 Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Toteutustapa teoriaopetus työsalityöt, asennus-, kytkentä- ja mittausharjoitukset piirustusten ja työohjeiden mukaisesti itsenäinen opiskelu Sähkön ja elektroniikan syventävät opinnot (2ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuustekniset laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerkkejä ja ohjeita toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat Opinnoissa kiinnitetään huomiota asennustarvikkeiden ja työvälineiden oikeaan valintaan. Kaapelien asennuksessa keskitytään oikeisiin ja sujuviin työmenetelmiin, kuten erilaisiin läpivienteihin, pinta- ja uppoasennuksien toteutuksiin ja kaapelointien häiriöttömään asennukseen ja oikeantyyppisten asennustarvikkeiden ja lisälaitteiden valintaan. Opiskelussa käsitellään myös vaihto- ja tasasähkötekniikan, sähköverkon ja kiin-

30 teistötekniikan yhteyttä turvasuojaajan työhön. Työssä otetaan huomioon maadoitus ja taivutussäteiden merkitys järjestelmien toiminnan kannalta. Opiskelija oppii kaapelointien ja tunnistimien mittauksen sekä vianhaun. Lisäksi opiskelija oppii eri sähköasennusten oikeat työmenetelmät ja teknisten piirustusten lukutaidon. 27 Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Toteutustapa teoriaopetus työsalityöt, asennus-, kytkentä- ja mittausharjoitukset piirustusten ja työohjeiden mukaisesti itsenäinen opiskelu Turvallisuusteknisen toiminnan perusteet (6ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen vaatimukset ottaa huomioon työssään yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy työelämälähtöisesti turva-alan liiketoimintaan, yrittäjyyteen ja markkinointiin. Opiskelija ymmärtää eri yritysmuotojen erot sekä laatii pienimuotoisen turvasuojausyrityksen liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija harjoittelee turvallisuustekniikan ja turvallisuuspalveluiden kokonaissuunnitelman ja tarjouksen laatimista. Opintojakson aikana harjoitellaan turvateknisten järjestelmien luovutukseen ja käyttöönottoon liittyvien dokumenttien laatimista. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Toteutustapa teoriaopetus projektiopiskelu yhteistoiminnalliset menetelmät pienimuotoisten turvateknisten suunnitelmien laatiminen tiedonhakutehtävät erilaisista turvallisuusjärjestelmistä

31 Turvatekninen suunnittelu ja asennus 6ov 28 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaatimukset ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet hankkia tietoa erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä ottaa huomioon eri sidosryhmät turvallisuusteknisessä hankkeessa kartoittaa järjestelmistä aiheutuvat kustannukset opastaa laitteistovalinnoissa opastaa turvallisuustekniikan oikeassa käytössä Opintojakson aikana tehdään turvatekniikkajärjestelmien suunnitelmia sekä toteutetaan esimerkiksi erilaisia rikosilmoitin-, kameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmiä. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Toteutustapa teoriaopetus työsalityöt, asennus-, kytkentä- ja mittausharjoitukset piirustusten ja työohjeiden mukaisesti rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmien asennuksen harjoittelu vianetsintä turvajärjestelmistä työssäoppiminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla turvallisuustekniikan suunnitteluun, käyttöön, toteutukseen ja opastukseen aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Työtä tulee tehdä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yrityksen valvontajärjestelmän suunnittelu. Opiskelija laatii rikosilmoitinjärjestelmän tai kameravalvontajärjestelmän suunnitelman asiakasyritykseen. Suunnitelmassa on oltava laitteiston kuvaus sekä laitteiden sijoittelu rakennuksen pohjakuvaan sekä dokumentoi järjestelmästä aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmaan tulee sisältyä doku-

32 menttien luokitteluun ja säilytykseen liittyvät seikat tietoturvallisuusohjeiden ja lakien näkökulmasta. Opiskelija antaa asiakkaalle kameravalvontajärjestelmän tai rikosilmoitinjärjestelmän käytönopastuksen järjestelmää käyttäen. Opiskelija suorittaa näytön työssäoppimisjaksolla tai sen jälkeen. Ammattiosaamisen näyttö annetaan toisen opintovuoden työssäoppimisjaksolla tai muuna ajankohtana henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 29 Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta Turvallisuustekniseen toimintaan liittyvän lainsäädännön ja muiden määräysten ja ohjeiden elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö, oppiminen ongelmanratkaisu sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Arviointikeskustelussa selvitetään haastattelulla opiskelijan osaaminen ongelma ja vikatilanteissa sekä yrittäjyyden ja markkinoinnin hallinnassa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Arviointikeskustelussa täydennetään näytöstä puuttuvia arviointikohtia niiltä osin, kun niitä ei voi ammattiosaamisen näytössä näyttää. Arvosanasta päättää aina ammattiaineiden opettaja Muu osaamisen arviointi Muuhun arviointiin käytetään opintojaksolla suoritettuja arvioitavia harjoitustehtäviä ja tenttejä Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti suoritettuaan sisäasiainministeriön (SM) määrittämän vartijansekä järjestyksenvalvojan koulutuksen hyväksytysti toimia poikkeustilanteissa voimankäyttöä ja hätävarjelua säätelevän lainsäädännön mukaisesti

33 käyttää kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa sisäasiainministeriön (SM) määrittämän koulutuksen mukaisesti toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatoiminnan tehokkaan ja turvallisen voimankäytön mukaisesti ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. 30 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Taloudellinen ja laadukas toiminta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna omaa suunnittelee oman työnsä annettujen tekee toteuttamiskelpoisen työtään ohjeiden mukaan työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Voimankäyttövälineiden ja tekniikan Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteisiin liittyvän lainsäädännön Voimankäyttövälineisiin liittyvän lainsäädännön ja koulutuksen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ohjattuna ennalta opetettujen voimankäyttöön liittyvien toimintamallien mukaisesti toimii ennalta opetettujen voimankäyttöön liittyvien toimintamallien mukaisesti Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa hyväksytysti vartijansekä järjestyksenvalvojan koulutuksen ottaa työssään huomioon voimankäyttövälineisiin liittyvän lainsäädäntöön ja saamansa koulutuksen perusteita ottaa työssään huomioon vartioinnin- ja järjestyksenvalvonnan lainsäädäntöön liittyviä perusteita ymmärtää näiden merkityksen yrityksen toiminnalle suorittaa hyväksytysti vartijansekä järjestyksenvalvojan koulutuksen ottaa työssään huomioon voimankäyttövälineisiin liittyvän lainsäädäntöön ja saamansa koulutuksen perusteita ja ymmärtää niiden merkityksen toiminnassaan sopeuttaa toimintansa ennalta opetettujen voimankäyttöön liittyvien toimintamallien mukaisesti toiminta on sujuvaa, tehokasta, turvallista ja tilanteenmukaista noudattaa työsään vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan liittyvää lainsäädäntöä suorittaa hyväksytysti vartijansekä järjestyksenvalvojan koulutuksen noudattaa työssään voimankäyttövälineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja saamaansa koulutusta

34 31 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään arvioi omaa työtään arvioi itsenäisesti omaa työtään ja ohjaa toimintaansa sen perusteella noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa huomioi turvallisen toiminnan välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet opastaa turvajärjestelmien oikeassa käytössä vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta opastaa turvajärjestelmien oikeaan käyttöön kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Opetuksen toteuttaminen Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov on jaettu seuraaviin opintojaksoihin helpottamaan opetuksen rytmittämistä aihekokonaisuuksiksi. Vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskoulutus 3 ov Vartijan peruskurssi 2 ov Voimankäytön perusteet ja välineet 3 ov Voimankäytön jatkokoulutus 2 ov Opintojaksot ja niissä käytettävät sisällöt Vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskoulutus (3ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti suoritettuaan sisäasiainministeriön (SM) määrittämän vartijan- sekä järjestyksenvalvojan koulutuksen hyväksytysti ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. Opintojakson aikana opiskellaan vartijan ja järjestyksenvalvojan työtehtäviin liittyvä lainsäädäntö sekä toimintaan liittyvät tekniset ja taktiset toimintaperiaatteet. Lainsää-

35 däntöön perehdytään teorialuentojen sekä erilaisten käytännön tilanteisiin liittyvien harjoitusten avulla. Toimintaperiaatteita käydään läpi teoriassa sekä käytännön tilanneharjoitusten avulla. Jakson aikana voidaan myös tehdä tutustumiskäyntejä alan yrityksiin. 32 Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vartijan työn perusteet kurssin ja järjestyksenvalvojan peruskurssin hyväksyttyä suorittamista. Toteutustapa teoriaopetus projektiopiskelu yhteistoiminnalliset menetelmät case harjoitukset vartijan työn perusteet kurssi SM:n ohjeiden mukaisesti järjestyksenvalvojan peruskurssi SM:n ohjeiden mukaisesti Vartijan peruskurssi (2ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti suoritettuaan sisäasiainministeriön määrittämän vartijan- sekä järjestyksenvalvojan koulutuksen hyväksytysti ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. Opintojakson aikana opiskellaan vartijan työtehtäviin liittyvä lainsäädäntö sekä toimintaan liittyvät tekniset ja taktiset toimintaperiaatteet. Lainsäädäntöön perehdytään teorialuentojen sekä erilaisten käytännön tilanteisiin liittyvien harjoitusten avulla. Toimintaperiaatteita käydään läpi teoriassa sekä käytännön tilanneharjoitusten avulla. Jakson aikana voidaan myös tehdä tutustumiskäyntejä alan yrityksiin. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vartijan peruskurssin hyväksyttyä suorittamista. Toteutustapa teoriaopetus projektiopiskelu yhteistoiminnalliset menetelmät

36 case harjoitukset vartijan peruskurssi SM:n ohjeiden mukaisesti 33 Voimankäytön perusteet ja välineet (3ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia poikkeustilanteissa voimankäyttöä ja hätävarjelua säätelevän lainsäädännön mukaisesti käyttää kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa sisäasiainministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatoiminnan tehokkaan ja turvallisen voimankäytön mukaisesti Opintojakson aikana käydään läpi vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttöön liittyvä teoria ja lainsäädäntö. Lainsäädännön opiskelussa käytetään hyväksi teorialuentoja sekä käytännön tilanteisiin sovellettuja tilanneharjoituksia. Voimankäyttötaitojen harjoittelussa käytetään fyysisiä harjoituksia, joissa opiskelija opettelee voimankäyttötilanteisiin liittyvät perustaidot kuten: väistämisen, torjunnan, otteet, käsirautojen käytön sekä patukan käytön. Koulutukseen sisältyy Sisäasiainministeriön (SM) ohjeiden mukaisesti toteutettu kaasusumutinkoulutus ja teleskooppipatukkakoulutus. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista sekä kaasusumutinkoulutuksen hyväksyttyä suoritusta SM:n ohjeiden mukaisesti. Toteutustapa teoriaopetus yhteistoiminnalliset menetelmät case harjoitukset fyysinen voimankäytön harjoittelu kaasusumutinkoulutus SM:n ohjeiden mukaisesti Etenemisehtona suoritettu vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskoulutus. Voimankäytön jatkokoulutus (2ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia poikkeustilanteissa voimankäyttöä ja hätävarjelua säätelevän lainsäädännön mukaisesti

37 käyttää kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa sisäasiainministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatoiminnan tehokkaan ja turvallisen voimankäytön mukaisesti 34 Opintojakson aikana kerrataan vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttöön liittyvä teoria ja lainsäädäntö. Lainsäädännön kertauksessa käytetään hyväksi teorialuentoja sekä käytännön tilanteisiin sovellettuja tilanneharjoituksia. Voimankäyttötaitojen harjoittelussa käytetään fyysisiä harjoituksia, joissa opiskelija harjoittelee voimankäyttötilanteisiin liittyviä perustaitoja kuten: väistämistä, torjuntaa, otteita, käsirautojen käyttöä sekä patukan käyttöä ja kaasusumuttimen käyttöä hätävarjelutilanteissa. Koulutukseen sisältyy Sisäasiainministeriön (SM) ohjeiden mukaisesti toteutettu teleskooppipatukkakoulutus. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista sekä teleskooppipatukkakoulutuksen hyväksyttyä suoritusta SM:n ohjeiden mukaisesti. Toteutustapa teoriaopetus yhteistoiminnalliset menetelmät case harjoitukset fyysinen voimankäytön harjoittelu teleskooppipatukkakoulutus SM:n ohjeiden mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa sisäasiainministeriön määrittämään vartijan, järjestyksenvalvojan sekä kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa koskevat koulutukset hyväksyttävästi. Opiskelija osoittaa hallitsevansa voimankäyttöön liittyvän lainsäädäntöpohjan sekä osaa toimia lainsäädännön mukaisesti vartijan ja järjestyksenvalvojan työssä. Opiskelija osaa toimia työturvallisesti uhkaavissa asiakaspalvelutilanteissa, itsensä ja ympäristön huomioiden. Opiskelija hallitsee perustaidot ammattimaisesta voimankäytöstä. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Vartijan tai järjestyksenvalvojan perustehtävät. Opiskelija työskentelee vähintään kahden viikon ajan vartioimisliikkeen palveluksessa, missä hän pääsee suorittamaan tyypillisimpiä vartijan perustehtäviä kuten asiakaspalvelu, kulunvalvonta, poistaminen ja kiinniottaminen. Opiskelija voi työskennellä myös järjestyksenvalvontatehtävissä ravin-

38 toloissa tai yleisötapahtumissa. Näyttö suoritetaan kolmannen vuoden työssäoppimisjaksolla tai muuna ajankohtana henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 35 Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin kokonaan työn perusteena olevan tiedon kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Arviointikeskustelussa täydennetään näytöstä puuttuvia arviointikohtia niiltä osin, kun niitä ei voi ammattiosaamisen näytössä näyttää. Arvioinnissa otetaan huomioon opintojaksoon sisältyvien pakollisten Sisäasiainministeriön ohjaamien kurssien suoritukset. Arvosanasta päättää aina ammattiaineiden opettaja. Muu osaamisen arviointi Opintokokonaisuuden hyväksytty suoritus edellyttää vartijan työn perusteiden, vartijan peruskurssin, järjestyksenvalvojan peruskurssin, kaasusumutinkoulutuksen ja teleskooppipatukkakoulutuksen hyväksyttyä suorittamista. Vartijan työn perusteiden ja vartijan peruskurssin arvioinnissa käytetään ALVARin toimittamia näyttöjä. Järjestyksenvalvojan peruskurssin kokeena käytetään SM:n määrittämää koemateriaalia. Kaasusumutin- ja teleskoopipatukkakoulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää SM:n määrittämien käytännön taitojen osaamista sekä molemmista välineistä hyväksytysti suoritettua teoriakoetta. Ammattimaisen voimankäytön osaaminen arvioidaan oppilaitoksessa järjestettävien tasokokeiden perusteella. Etenemisehto Vartijan peruskurssin aloittamisen ehtona on, että vartijan työn perusteet on suoritettu hyväksytysti Turvajärjestelmien käyttö 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa erilaisten turvajärjestelmien kokonaisuuksia toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa

39 käyttää erilaisia turvajärjestelmiä toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla opastaa asiakaskohteessa käyttäjiä turvajärjestelmien oikeaan käyttöön ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 36 Arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu asiakaskohtaisten työohjeiden mukaisesti Työn kokonaisuuden suunnittelu ja Taloudellinen ja laadukas toiminta Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna tilanteeseen valitsee tilanteeseen tarkoituk- valitsee tilanteeseen parhaiten sopivan työmenetelmän ja senmukaisen työmenetelmän ja soveltuvan työmenetelmän ja toimintatavan hyväksyttävän toimintatavan hyväksyttävän toimintatavan taloudellisen ja lopputuloksen saamiseksi lopputuloksen saamiseksi laadukkaan lopputuloksen noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet toimien oma-aloitteisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. saamiseksi selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Asiakaskohtaisiin turvajärjestelmiin liittyvien työmenetelmien Asiakaskohtaisiin turvajärjestelmiin liittyvien laitteiden käytön Asiakaskohtaisten turvajärjestelmien teknologian ja tietotekniikan sekä tietoturvallisuuden Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Turvajärjestelmien käyttöön liittyvän lainsäädännön Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee ohjeistettuna valitsemallaan työmenetelmällä käyttää ohjeistettuna erilaisia laitteita erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ymmärtää erilaisten turvajärjestelmien merkityksen tietoturvallisuuden osalla työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä käyttää erilaisia laitteita erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa käyttää turvajärjestelmiä huomioiden tietoturvallisuuden merkityksen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi työssään alaan liittyvän lainsäädännön perusteita huomioi työssään alaan liittyviä lainsäädännön perusteita ja määräyksiä kertoo tarvittaessa asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin käyttää erilaisia laitteita erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, perustelee laite- ja muut välinevalintansa valitsee sellaisen menetelmän ja laitteen missä tietoturvallisuus on huomioitu noudattaa työssään alaan liittyviä lainsäädännön perusteita ja määräyksiä toimii havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla

40 37 Asiakaskohteen Ongelma- ja vikatilanteiden huomioi työssään asiakaskohteen toimintatavat ja osaa ohjeistettuna toimia niiden perusteella tunnistaa ongelma- ja vikatilanteita kiinteistössä ja työskentelyympäristössä huomioi työssään asiakaskohteen toimintatavat ja toimii niiden perusteella tunnistaa ongelma- ja vikatilanteita kiinteistössä ja työskentelyympäristössä ja raportoi niistä sovitun mukaisesti huomioi oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat toimii kehittäen omaa työtään asiakkaan tarpeita vastaavaksi huomioi ongelma- ja vikatilanteet kiinteistössä ja työskentely-ympäristössä ja raportoi niistä sovitun mukaisesti käynnistää välittömästi tarvittavat toimenpiteet vikatilanteiden poistamiseksi Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi turvallisen toiminnan välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä arvioi ohjattuna omaa työtään toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet arvioi omaa työtään ja raportoi siitä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet opastaa turvajärjestelmien käyttöön noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta opastaa turvajärjestelmien oikeaan käyttöön noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista Opetuksen toteuttaminen Turvajärjestelmien käyttö 10 ov on jaettu seuraaviin opintojaksoihin helpottamaan opetuksen rytmittämistä aihekokonaisuuksiksi. Turvajärjestelmien käyttö 6 ov Turvajärjestelmien käyttö käytännössä 4 ov Turvajärjestelmien käyttö (6 ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa erilaisten turvajärjestelmien kokonaisuuksia toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa

41 käyttää erilaisia turvajärjestelmiä toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla 38 Opetuksen toteuttaminen Opintojakson aikana opiskelija tutustuu yleisimpiin turvallisuusvalvonnassa käytettyihin järjestelmiin kuten: kameravalvontaan, rikosilmoitinjärjestelmiin, kulunvalvontaan sekä erilaisiin sähköisiin lukitusjärjestelmiin. Opintojakson aikana harjoitellaan eri järjestelmien suunnittelua sekä laaditaan järjestelmiin liittyviä toteutussuunnitelmia. Opiskelija opettelee käyttämään yleisimmin käytettyjä turvajärjestelmiin liittyviä laitteita sekä harjoittelee laitteiden käytön opastamista asiakkaalle. Opintojakson aikana perehdytään myös laitteisiin liittyviin viranomaismääräyksiin ja lainsäädäntöön. Opintojakson aikana opetellaan huomioimaan tietoturvallisuuden eri osa-alueiden merkitys turvajärjestelmien käytössä ja suunnittelussa. Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Toteutustapa teoriaopetus projektiopiskelu yhteistoiminnalliset menetelmät erilaisiin turvajärjestelmiin tutustuminen Turvajärjestelmien käyttö käytännössä (4ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa erilaisten turvajärjestelmien kokonaisuuksia toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa käyttää erilaisia turvajärjestelmiä toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla opastaa asiakaskohteessa käyttäjiä turvajärjestelmien oikeaan käyttöön ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

42 Opetuksen toteuttaminen Opintojakso toteutetaan työssäoppimisena. Työssäoppimisjaksolla opiskelija työskentelee sellaisessa yrityksessä, missä hän pääsee käyttämään erilaisia turvallisuusjärjestelmiä, kuten rikosilmoitinjärjestelmiä, kameravalvontajärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä, sähköisiä lukituksia tai muita vastaavia integroituja järjestelmiä. Työssäoppimisympäristöiksi soveltuvat esim. vartioimisliikeet. Työssäoppimiseen soveltuvia tehtäviä voisivat olla myös esimerkiksi vahtimestaritehtävät. Työssäoppimisjakso suoritetaan kolmannen vuoden aikana tai muuna ajankohtana henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojakson arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytössä. 39 Toteutustapa työssäoppiminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla turvajärjestelmien käyttöön aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Työtä tulee tehdä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yrityksen turvajärjestelmien käytön. Opiskelija työskentelee vähintään kahden viikon ajan työkohteessa missä hän käyttää erilaisia turvajärjestelmiä. Opiskelija osaa kertoa järjestelmiä koskevat lainsäädäntöön liittyvät määräykset ja velvoitteet. Opiskelija osaa yrityksen käytössä olevat turvallisuustekniset järjestelmät pääpiirteittäin sekä laatii ohjeet mahdollisiin vika- ja ongelmatilanteisiin. Näyttö suoritetaan työssäoppimisjaksolla kolmannen vuoden aikana tai muuna ajankohtana henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta turvajärjestelmien käyttöön liittyvän lainsäädännön elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky.

43 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Arviointikeskustelussa täydennetään näytöstä puuttuvia arviointikohtia niiltä osin, kun niitä ei voi ammattiosaamisen näytössä näyttää. Arvosanasta päättää aina ammattiaineiden opettaja. 40 Muu osaamisen arviointi Muussa arvioinnissa voidaan käyttää teoriajaksolla tehtyjä harjoitustehtäviä ja teoriakokeita Vartiointitoiminta (20 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskiena toimia vartioinnin yleisempien työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti toimia alaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna omaa valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työtään sekä työmenetelmän ja valitsee ohjattuna tilanteeseen toimintatavan hyväksyttävän sopivan työmenetelmän ja toimintatavan lopputuloksen saamiseksi hyväksyttävän lop- putuloksen saamiseksi noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ennakoi tulevia työvaiheita valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja toimintatavan taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevia työ-

44 41 Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja ymmärtää oman työnsä vaikutuksen yrityksen riskien an vaiheita sekä huomioi ne toiminnassaan toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi toiminta edistää asiakaskohteen liiketoiminnan toteutumista Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Vartiointiin liittyvien työmenetelmien Vartiointiin liittyvien laitteiden ja välineiden käytön Voimankäytön ja taktinen ennakoinnin Asiakaspalvelun selviytyy asiakaspalvelutilanteista laadukkaasti ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin ymmärrettävästi molemmilla kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä arvioi käyttämäänsä toimintatapaa Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Vartiointitoimintaan liittyvän lainsäädännön Asiakaskohteen Ongelma- ja vikatilanteiden Yrittäjyyden Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee ohjeistettuna valittujen työmenetelmien ja ohjeiden mukaisesti käyttää ohjeistettuna erilaisia laitteita ja välineitä erilaisissa työtilanteissa toimii annettujen ohjeiden mukaisesti huomioi työhön liittyviä riskejä ja vaaroja käyttää annettuja suojavälineitä selviytyy ohjeistettuna yleisimmistä asiakaspalvelutilanteista työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä käyttää asiakaskohteessa erilaisissa työtilanteissa vartiointiin liittyviä laitteita ja välineitä toimii ennakoiden työhön liittyviä riskejä ja vaaroja sovittaa toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin selviytyy yleisimmistä asiakaspalvelutilanteista toimii asiakaspalvelutilanteissa oikein, tasapuolisesti ja sovinnollisuutta edistäen ymmärrettävästi molemmilla kotimaisilla kielillä Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa työssään huomioon vartiointialaan liittyvän lainsäädännön perusteita huomioi asiakaskohteen ohjeet sekä osaa ohjeistettuna toimia niiden perusteella tunnistaa vaara- ja ongelmatilanteita työskentely-ympäristössään huomioi työssään yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ottaa työssään huomioon vartiointialaan liittyvän lainsäädännön perusteita ja ymmärtää niiden merkityksen omaan työhönsä huomioi työssään asiakaskohteen ohjeet ja toimii niiden perusteella turvallisella tavalla tunnistaa vaara- ja ongelmatilanteita työskentely-ympäristössään ja raportoi niistä sovitun mukaisesti ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot sopeuttaa itsenäisen työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin käyttää asiakaskohteessa erilaisissa työtilanteissa vartiointiin liittyviä laitteita tehokkaasti ja osaa perustella laite- ja muut välinevalintansa sovittaa toimintansa ja toiminnan ennakointinsa tilanteeseen sopivaksi tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa noudattaa työssään vartiointialaan liittyvää lainsäädäntöä tapauskohtaisesti huomioi oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat ja toimii kehittäen omaa työtään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ennakoi vaara- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössä raportoi niistä sovitun mukaisesti käynnistää välittömästi tarvittavat toimenpiteet ongelma- ja vaaratilanteiden poistamiseksi ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ja käyttää työssään tarvittavaa tietoa

45 42 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Viestintä ja tiedottaminen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti hallitsee viestinnän ja tiedottamisen peruskäsitteistöä huomioi turvallisen toiminnan välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä arvioi omaa työtään ja raportoi siitä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ymmärtää viestinnän ja tiedottamisen merkityksen yrityksessä ja yhteisössä vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla sekä pyrkii kehittämään omaa osaamistaan sen pohjalta toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista osaa soveltaa viestinnän ja tiedottamisen perusasioita kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Opetuksen toteuttaminen Vartiointitoiminta 20 ov on jaettu seuraaviin opintojaksoihin helpottamaan opetuksen rytmittämistä aihekokonaisuuksiksi. Vartiointitehtävien 8 ov Vartiointipalvelut käytännössä 12 ov Opintojaksot ja niissä käytettävät sisällöt Vartiointitehtävien 8ov (opinnäyte 2ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskiena toimia vartioinnin yleisempien työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti toimia alaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti Opintojakson aikana syvennetään opiskelijan tietoja vartioimisliikkeiden tarjoamista palveluista sekä vartioimisliiketoimintaan liittyvistä määräyksistä. Opiskelija tutustuu

46 erilaisiin yritysmuotoihin ja niiden soveltuvuuteen vartioimisliiketoimintaan. Opintojakson aikana perehdytään vartioimisliiketoimintaan liittyvään luvanvaraisuuteen ja lainsäädäntöön erityisesti erilaisten toimeksiantojen näkökulmasta. Opintojakson aikana harjoitellaan voimankäytöntaitoja niihin liittyvän lainsäädännön kannalta sekä käytännön voimankäyttöharjoitusten avulla joita sovelletaan käytännön työelämän tilanteisiin. Opintojaksolla perehdytään erilaisten kulttuurien merkitykseen vartioimistehtävien suorittamisen kannalta. Opintojakson aikana opiskelijat tekevät 2 ov:n laajuisen opinnäytteen. 43 Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Toteutustapa teoriaopetus projektiopiskelu yhteistoiminnalliset menetelmät voimankäytön käytännön harjoittelu case harjoitukset Vartiointipalvelut käytännössä (12 ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee vartijan työtehtävien a mahdollisimman monipuolisissa vartiointitehtävissä. Opiskelija harjoittelee perusvartiointitehtäviä kuten piirivartiointia, paikallisvartiointia ja myymälävartiointia tai niihin rinnastettavia turvallisuuteen liittyviä vartiointitehtäviä. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu erilaisiin vartiointiohjeisiin ja harjoittelee asiakaspalvelutilanteita ja vartijan työhön liittyvää raportointia. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla vartioinnin toteutukseen työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa pai-

47 kassa. Työtä tulee tehdä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 44 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Asiakaskohteen turvallisuuden kehittäminen ja raportointi. Opiskelija työskentelee vähintään kahden viikon ajan turvallisuusalan tehtävissä. Hän laatii näyttöjakson ajalta päivittäin raportin suoritetuista työtehtävistä. Työtehtävien raportoinnista tulee ilmetä opiskelijan kyky kehittää omaa työtään ja sen turvallisuutta sekä asiakaskohteen turvallisuutta. Näyttö suoritetaan työssäoppimisjaksolla joka sijoittuu kolmannen vuoden neljänteen jaksoon tai muuhun ajankohtaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta vartiointitoimintaan liittyvän lainsäädännön elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Arviointikeskustelussa täydennetään näytöstä puuttuvia arviointikohtia niiltä osin, kun niitä ei voi ammattiosaamisen näytössä näyttää. Arvosanasta päättää aina ammattiaineiden opettaja. Muu osaamisen arviointi Opiskelija pitää esityksen jonkun vartiointialan yrityksen toiminnasta. Esitykseen tulee sisältyä vähintään: toiminta-ajatus, yritysmuoto, liikeidea, tarjottavat palvelut, toiminnan laajuus. Arvioinnissa voidaan käyttää myös opintojakson aikana suoritettavia harjoitustehtäviä sekä teoriakokeita. Opinnäyte on osa muuta arviointia. Etenemisehto Opiskelijan on suoritettava ensin vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminnan tutkinon osa (10 ov).

48 4.3 Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Vartijan toiminta (10 ov) Ammattitaitovaatimukset 45 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskiena toimia vartioinnin yleisempien työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti toimia alaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Taloudellinen ja laadukas toiminta Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna omaa valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työtään sekä työmenetel- valitsee ohjattuna tilanteeseen män ja toimintatavan hyväksyttävän sopivan työmenetelmän ja toimintatavan lopputuloksen saa- hyväksyttävän lopputuloksemiseksi saamiseksi noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ennakoi tulevia työvaiheita toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja ymmärtää oman työnsä vaikutuksen yrityksen riskien an valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja toimintatavan taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevia työvaiheita sekä huomioi ne toiminnassaan toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi toiminta edistää asiakaskohteen liiketoiminnan toteutumista

49 46 Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Vartiointiin liittyvien työmenetelmien Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee ohjeistettuna valittujen työmenetelmien ja ohjeiden mukaisesti työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä sopeuttaa itsenäisen työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Vartiointiin liittyvien laitteiden ja välineiden käytön käyttää ohjeistettuna erilaisia laitteita ja välineitä erilaisissa työtilanteissa käyttää asiakaskohteessa erilaisissa työtilanteissa vartiointiin liittyviä laitteita ja välineitä käyttää asiakaskohteessa erilaisissa työtilanteissa vartiointiin liittyviä laitteita tehokkaasti ja osaa perustella laite- ja muut välinevalintansa Voimankäytön ja taktinen ennakoinnin toimii annettujen ohjeiden mukaisesti huomioi työhön liittyviä riskejä ja vaaroja toimii ennakoiden työhön liittyviä riskejä ja vaaroja sovittaa toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin sovittaa toimintansa ja toiminnan ennakointinsa tilanteeseen sopivaksi tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa Asiakaspalvelun käyttää annettuja suojavälineitä selviytyy ohjeistettuna yleisimmistä asiakaspalvelutilanteista selviytyy yleisimmistä asiakaspalvelutilanteista toimii asiakaspalvelutilanteissa oikein, tasapuolisesti ja sovinnollisuutta edistäen ymmärrettävästi molemmilla kotimaisilla kielillä selviytyy asiakaspalvelutilanteista laadukkaasti ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin ymmärrettävästi molemmilla kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä arvioi käyttämäänsä toimintatapaa Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Vartiointitoimintaan liittyvän lainsäädännön Asiakaskohteen Ongelma- ja vikatilanteiden Yrittäjyyden Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa työssään huomioon vartiointialaan liittyvän lainsäädännön perusteita huomioi asiakaskohteen ohjeet sekä osaa ohjeistettuna toimia niiden perusteella tunnistaa vaara- ja ongelmatilanteita työskentely-ympäristössään huomioi työssään yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ottaa työssään huomioon vartiointialaan liittyvän lainsäädännön perusteita ja ymmärtää niiden merkityksen omaan työhönsä huomioi työssään asiakaskohteen ohjeet ja toimii niiden perusteella turvallisella tavalla tunnistaa vaara- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössään ja raportoi niistä sovitun mukaisesti ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään arvioi omaa työtään ja raportoi siitä noudattaa työssään vartiointialaan liittyvää lainsäädäntöä tapauskohtaisesti huomioi oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat ja toimii kehittäen omaa työtään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ennakoi vaara- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössä raportoi niistä sovitun mukaisesti käynnistää välittömästi tarvittavat toimenpiteet ongelma- ja vaaratilanteiden poistamiseksi ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ja käyttää työssään tarvittavaa tietoa arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla

50 47 Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet tavalla sekä pyrkii kehittämään omaa osaamistaan sen pohjalta toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Ammattietiikka Viestintä ja tiedottaminen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti hallitsee viestinnän ja tiedottamisen peruskäsitteistöä huomioi turvallisen toiminnan välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ymmärtää viestinnän ja tiedottamisen merkityksen yrityksessä ja yhteisössä vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista osaa soveltaa viestinnän ja tiedottamisen perusasioita kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Opetuksen toteuttaminen Vartiointitoiminta 10 ov on jaettu seuraaviin opintojaksoihin helpottamaan opetuksen rytmittämistä aihekokonaisuuksiksi. Vartiointitehtävien 6 ov Vartiointipalvelut käytännössä 4 ov Opintojaksot ja niissä käytettävät sisällöt Vartiointitehtävien 6 ov (opinnäyte 2 ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskiena toimia vartioinnin yleisempien työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti toimia alaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti Opintojakson aikana syvennetään opiskelijan tietoja vartioimisliikkeiden tarjoamista palveluista sekä vartioimisliiketoimintaan liittyvistä määräyksistä. Opiskelija tutustuu erilaisiin yritysmuotoihin ja niiden soveltuvuuteen vartioimisliiketoimintaan. Opintojakson aikana perehdytään vartioimisliiketoimintaan liittyvään luvanvaraisuuteen ja lainsäädäntöön erityisesti erilaisten toimeksiantojen näkökulmasta. Opintojakson aikana harjoitellaan voimankäytön taitoja niihin liittyvän lainsäädännön kannalta sekä käytän-

51 nön voimankäyttöharjoitusten avulla joita sovelletaan käytännön työelämän tilanteisiin. Opintojaksolla perehdytään erilaisten kulttuurien merkitykseen vartioimistehtävien suorittamisen kannalta. Opintojakson aikana opiskelijat tekevät 2 ov:n laajuisen opinnäytteen. 48 Oppimisen arvioinnissa kartoitetaan opiskelijan valmiudet menestyä ammattiosaamisen näytössä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Toteutustapa teoriaopetus projektiopiskelu yhteistoiminnalliset menetelmät voimankäytön käytännön harjoittelu case harjoitukset Vartiointipalvelut käytännössä (4 ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee vartijan työtehtävien a mahdollisimman monipuolisissa vartiointitehtävissä. Opiskelija harjoittelee perusvartiointitehtäviä kuten piirivartiointia, paikallisvartiointia ja myymälävartiointia tai niihin rinnastettavia turvallisuuteen liittyviä vartiointitehtäviä. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu erilaisiin vartiointiohjeisiin ja harjoittelee asiakaspalvelutilanteita ja vartijan työhön liittyvää raportointia. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla vartioinnin toteutukseen työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Työtä tulee tehdä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

52 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Asiakaskohteen turvallisuuden kehittäminen ja raportointi. Opiskelija työskentelee vähintään kahden viikon ajan turvallisuusalan tehtävissä. Hän laatii näyttöjakson ajalta päivittäin raportin suoritetuista työtehtävistä. Työtehtävien raportoinnista tulee ilmetä opiskelijan kyky kehittää omaa työtään ja sen turvallisuutta sekä asiakaskohteen turvallisuutta. Näyttö suoritetaan työssäoppimisjaksolla joka sijoittuu 2 vuoden viidenteen jaksoon tai muuhun ajankohtaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 49 Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta vartiointitoimintaan liittyvän lainsäädännön elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Arviointikeskustelussa täydennetään näytöstä puuttuvia arviointikohtia niiltä osin, kun niitä ei voi ammattiosaamisen näytössä näyttää. Arvosanasta päättää aina ammattiaineiden opettaja. Muu osaamisen arviointi Opiskelija pitää esityksen jonkun vartiointialan yrityksen toiminnasta. Esitykseen tulee sisältyä vähintään: toiminta-ajatus, yritysmuoto, liikeidea, tarjottavat palvelut, toiminnan laajuus. Arvioinnissa voidaan käyttää myös opintojakson aikana suoritettavia harjoitustehtäviä sekä teoriakokeita. Opinnäyte on osa muuta arviointia. Etenemisehto Opiskelijan on suoritettava ensin vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminnan tutkinnon osa (10 ov) 4.4 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa arvioida tuotteistamismahdollisuuksia

53 arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa opettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. 50 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden Laadukas toiminta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ottaa vastuun töistään sopimusten mukaisesti etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti osallistuu sovittuihin yhteistyöverkostojen tapaamisiin toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palveluhenkisesti ottaa vastuun sovituista töistä yhteisvastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti hankkii yhteistyötahoja ja toimii yhteistyöverkostoissa toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija osallistuu yrityksen toiminnan suunnittelee yrityksen toimintaa ja suunnittelee yrityksen toimintaa suunnitteluun ja toimii ryhmän toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti innovatiivisesti ja toimii ryhmän jäsenenä ja vastuullisesti jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti ottaa vastuuta koko ryhmän toiminnasta ja sovittujen töiden tekemisestä yhteisvastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryhmän toimintaan hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin Työvälineiden käyttö Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija käyttää tavanomaisia yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti käyttää yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti käyttää itsenäisesti yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita sekä tietokonetta ja ohjelmistoja toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti

54 51 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Tuotteistamismahdollisuuksien ja toimintedellytysten arviointi Liikeidean täsmentäminen Yrityksen toiminnan suunnittelu ja toimiminen yrityksessä Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan kartoittaa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta arvioi opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat osallistuu ohjattuna toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa ohjattuna sovittujen tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietopohjaa selvittää opastettuna, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan etsii erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta arvioi yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat osallistuu tiedon hankintaan keskeisiltä viranomaisilta osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa alan kehitystä ja kehitys-näkymiä yritystoiminnan kannalta arvioi itsenäisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat hakee itsenäisesti tietoa keskeisiltä viranomaisilta hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa siitä, miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa itsenäisesti yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä ja miksi lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta säilyttää ohjattuna tarvittavat kuitit ja tositteet kirjanpitoa varten säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta ja tasetta Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hakee ohjattuna tietoa keskeisistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevista säähakee tietoa keskeisistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä ja säädöksistä soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita

55 52 Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky döksistä osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä osallistuu yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa suojautuu opastettuna työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta varmistaa opastettuna oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden tutuissa tilanteissa tekee ryhmässä ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten kanssa ja osallistuu yhteistyöneuvotteluihin sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta varmistaa ohjeiden mukaan oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa säädöksiä tekee ryhmässä perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelutilanteissa suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta varmistaa oman, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuuden eri tilanteissa kehittää ryhmänsä turvallisuutta ja työkykyä kehittämällä omia työkäytäntöjään ja työympäristöään opastaa muita toimimaan terveellisesti ja turvallisesti toimiessaan ryhmän jäsenenä Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää kyseisen ammattiaineen opettaja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Näytön kuvaus Yrittäjyys 10 ov opintokokonaisuuden näyttö suoritetaan arvioimalla ryhmässä omaa ja ryhmän osaamisen (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia ja markkinoita. Arvioidaan ryhmän kanssa toimintaedellytyksiä ja täsmennetään liikeideaa. Hyödynnetään palveluja ja hankitaan yhteistyö- tai partneriyrityksiä ryhmälle. Laaditaan ryhmän kanssa alustava liiketoimintasuunnitelma ja perustetaan yritys tai työskennellään yrityssimulaatiossa tai muunlaisessa yritysympäristössä. Käynnistetään yhteistyössä ryhmän kanssa yritystoimintaa. Toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY) tai

56 yrityssimulaatiossa. Yritystoiminnan päättäminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä, yritystoiminta 10 ov. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä yrityssimulaatiossa eri yritysten ja oppilaitosten kanssa. 53 oman ja ryhmän osaamisen (tuote tai palvelu) tuotteistaminen toimintaedellytysten arviointi, liikeidean täsmentäminen palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyö- tai partneri-yrityksen hankinta alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen tai yrityssimulaation perustaminen ja yritystoiminnan käynnistäminen perustetussa yrityksessä tai yrityssimulaatiossa toimiminen yrityksen tai yrityssimulaation toiminnan lopettaminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä Näyttöympäristö / menetelmät / oppimisympäristö Näyttöympäristönä voi olla esim. harjoitusyritys tai vastaava. Näyttöympäristössä tulee olla osaamisen osoittamiseen tarvittavat toiminta- ja työprosessit, sopiva välineistö ja materiaalit. Osaamisen osoittamisen tulee tapahtua yhteistyössä näyttöympäristöksi valitun organisaation eri toimijoiden kanssa. Näyttöympäristölle asetettavat vaatimukset vaihtelevat opiskelijan ja/tai ryhmän itselleen asettamien oppimistavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelija kuvaa omaa toimintaansa ja projektin tuotoksia sekä osaamisensa oman ammattialansa käytänteiden mukaisesti mutta kuitenkin tarkoituksenmukaisesti Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (2 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa

57 vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti. 54 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija valmistelee ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia tarvitsee ajoittaista ohjausta valmistelee annettujen ohjeiden mukaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia tekee annetut tehtävät omatoimisesti valmistelee itsenäisesti ja aloitteellisesti työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmaa etenee työssään sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön muuhun toimintaan Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Opiskelijan ohjaaminen Opiskelijan arviointi Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija perehdyttää ohjattuna muita opiskelijoita vastaanottaa ja antaa ohjattuna palautetta työtehtävistä sekä itsearvioi ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan perehdyttää ohjeiden mukaisesti muita opiskelijoita ja käy ohjauskeskusteluja vastaanottaa ja antaa palautetta työtehtävistä ja itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan perehdyttää muita opiskelijoita, toimii joustavasti erilaisten ihmisten kanssa ja sovittelee näkemyseroja käy rakentavia palautekeskusteluja sekä itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen esittelee itsenäisesti ja monipuolisesti alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia Opetussuunnitelmien tunteminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija esittelee joitakin alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia tunnistaa ohjattuna työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen esittelee alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia tunnistaa ohjeiden mukaisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen tunnistaa itsenäisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen Arvionnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija

58 55 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii ja ohjaa myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen ja osaamisen arviointi työn perustana olevan tiedon hallinnasta tutkintojen perusteiden tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteuttamisesimerkkejä, ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi: Tämä tutkinnon osa toteutetaan opiskelun loppupuolella, jolloin opiskelijalla on ollut mahdollisuus oppia tutkinnon osaan liittyviä ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi opiskelija on saanut tarvitsemaansa kokemusta työpaikkaohjaajan tehtävistä ollessaan itse ohjattavana. Parhaimmillaan tämän tutkinnon osan antama tieto ja osaaminen toimivat siltana opiskelijan siirtyessä työelämään alan työtehtäviin ja mahdollisesti toimimaan hyvinkin pian työpaikkaohjaajana. Esimerkki 1 Opiskelija osallistuu työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan opetukseen tai soveltuvin osin (ammatillisen koulutuksen rakenne, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla) työpaikkaohjaajille tarkoitettuun koulutukseen.

59 Opiskelija kokoaa ja laatii portfolion tutkinnon osaan kuuluvasta itse tuottamastaan sekä jaetusta materiaalista (tpo-kansio) opettajan ohjauksessa. 56 Osaamisen arviointi: Opiskelija osoittaa osaamisensa portfolion sisällön perusteella (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 2 Opiskelija suorittaa työpaikkaohjaajan koulutuksen verkko-opintoina. Osaamisen arvioinnissa voidaan soveltaa esimerkin 1 toteutusmalleja. Osaamisen arviointi: Opiskelija osoittaa osaamisensa portfolion sisällön perusteella (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 3 Opiskelija osallistuu työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan opetukseen tai soveltuvin osin (ammatillisen koulutuksen rakenne, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla) työpaikkaohjaajille tarkoitettuun koulutukseen. Opiskelija perehdyttää muita opiskelijoita työssäoppiseen ja/tai ammattiosaamisen näyttöön oppilaitoksessa tai työssäoppimisjaksolla sekä osallistuu arviointikeskusteluun. Osaamisen arviointi: Opiskelija osaamista arvioidaan hänen tekemiensä suunnitelmien, perehdyttämisen ja arviointikeskustelun perusteella arviointikriteerien mukaisesti (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella.

60 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TA- VOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Tavoitteet Opiskelija viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä ymmärtää työselitysten, suunnitelmien ja käyttöohjeiden keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti osaa toimia erilaisissa turvallisuusalan vuorovaikutustilanteissa hallitsee turvallisuusalan erilaiset puheviestintätilanteet esimerkiksi työsuorituksen ja opinnäytteen esittelyn osaa laatia työsuunnitelmat ja raportit osaa toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat hyödyntää turvallisuusalan ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään. 57 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisen tekstin päätarkoituksen ja osaa yhdistää sen hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia tekstejä ymmärtää tekstin tarkoituksen ja pääsisällön sekä osaa yhdistää ja vertailla sen yksityiskohtia omiin hakee tietoa erilaisista lähteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi niiden luotettavuutta ymmärtää sekä tekstin tarkoituksen ja sanoman että yksityiskohtien merkityksen,

61 58 Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteis-sa toimiminen Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita laatii ohjatusti ja mallin mukaan asiakirjat käyttää mallin mukaan tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa mm. työnhakutilanteessa osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja perustelee mielipiteensä osaa pitää lyhyen esityksen tuntee ammattialansa keskeiset mediat noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia tunnistaa oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkityksen käyttää kirjallisuutta ja muita taidemuotoja elämyksellisesti. kokemuksiinsa ja tietoihinsa suhteuttaen kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä käyttää sujuvaa lause- ja virkerakennetta ja jaksottaa tekstiä laatii asianmukaiset asiakirjat käyttää tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia ja muutakin tekstilajitietämystään toimii asiallisesti ja kohteliaasti vuorovaikutustilanteissa mm. työnhakutilanteessa osallistuu keskusteluun ja vie keskustelua tavoitteen suunnassa eteenpäin perustelee monipuolisesti mielipiteensä ja väitteensä saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja osaa arvioida mediatekstejä tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena, noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä ottaa huomioon kulttuurienvälisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan osaa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemuotoja. tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa kirjoittaa tavoitteellisesti ja työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta hallitsee kielenkäytön perusnormit sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua laatii asianmukaisia asiakirjoja ja osaa soveltaa asiakirjamalleja soveltaa tekstilajin vaatimuksia omissa teksteissään toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä perustelee monipuolisesti näkemyksiään sekä arvioi vaikuttamispyrkimyksiä pystyy puhuessaan ylläpitämään vuorovaikutusta, osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan soveltaa kulttuurienvälistä viestintää ja omaa kulttuuriosaamistaan sekä toimii suvaitsevasti osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taidemuotoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

62 Kirjallinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa (suulliset harjoitukset). hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen). ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi työselitysten tulkitsemisessa. kirjoittaa ammattialansa kirjalliset harjoitukset itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta. Hän hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua. Hän käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä (suulliset harjoitukset). Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kirjallisen viestinnän arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa (T1) hakee ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä (H2) hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (K3) Tekstin ymmärtäminen löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen (T1) ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa (H2) ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään (K3)

63 Kirjallinen viestintä kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita, osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä (T1) kirjoittaa oikein ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstejä, laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä (H2) kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta, hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua, käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä (K3) 60 Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Suullinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Hän osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun sekä ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. suunnittelee esityksensä huolellisesti. Hän saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa havainnollistaa esitystään sekä rakentaa sen sisällön loogiseksi. Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työsuoritusten kuvaaminen Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

64 Suullisen viestinnän arvioinnin kohteet: 61 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa, osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja ja osaa ilmaista mielipiteensä. Tietää sanattoman viestinnän eri osaalueet. Osaa valmistella lyhyen esityksen. (T1) toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Osallistuu keskusteluun ja vie sitä eteenpäin. Perustelee mielipiteensä ja väitteensä. Osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. Osaa useissa eri yhteyksissä ottaa huomioon sanattoman viestinnän. Valmistautuu esitykseen ja ottaa huomioon kuulijat. (H2) toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun. Ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. Osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. Suunnittelee esityksensä huolellisesti. Saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa. Osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi. Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kieli ja kulttuuri (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija osaa käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta (myös lähdemateriaaleja) ja muita taiteen lajeja. haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin.

65 haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot). hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston ja hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. 62 Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kielen ja kulttuurin arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset, on kiinnostunut ammattialasta ja tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä (T1) osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä, tuntee olevansa oikealla alalla ja pohtii oman alansa näkymiä sekä osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä (H2) haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli, suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa, haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä sekä hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston (K3) Mediaosaaminen tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia (T1) tuntee ammattialansa keskeiset mediat, tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä (H2) hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä (K3) Kielen ja kulttuurin tunteminen tiedostaa kulttuurin moninaisuuden, löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa (T1) oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä, osaa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemuotoja (H2) käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja, osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taiteenlajeja (K3)

66 Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi 63 Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Työelämän asiakirjat (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteen mukaisesti (vierailut esim. työvoimatoimistoon, videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työhaastattelujen kuvaaminen). osaa laatia itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja (esimerkiksi ammattialansa työselitteet, raportit, työhakemus, CV ja työsopimus). hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti. miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Työelämän asiakirjojen arvioinnin kohteet: Kirjallinen viestintä selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen, osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan ja tietää opinnäytetyön rakenteen (T1) tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy hyvin työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista, laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja, osaa tehdä opinnäyte-

67 työhön liittyviä harjoituksia ja osaa raportoida oman työnsä hyvällä suomen kielellä (H2) hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteen mukaisesti, laatii itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja sekä miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman (K3) 64 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen tuntee kokouksen ja neuvottelun erot, seuraa keskustelua häiritsemättä ja asiallisesti (T1) pystyy toimimaan asiallisesti kokouksessa ja neuvottelussa, käyttää puheenvuoroja ja osaa laatia keskeiset kokous- ja neuvotteluasiakirjat (H2) hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla (4 ov) Tavoitteet Opiskelija lukee, kirjoittaa ja ilmaisee itseään oman äidinkielen avulla ymmärtää kielellisiä juuriaan ja oman kielellisen identiteettinsä kehittymistä käyttää sekä omaa kieltään että suomen kieltä eri yhteyksissä hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti osaa kielellisesti viestiä ja olla vuorovaikutuksessa, jotta hän voi osallistua työelämään, toimia aktiivisena kansalaisena ja harjoittaa jatko-opintoja osaa toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja ammatillisissa yhteyksissä arvostaen omaa kieltään ja samalla suomalaisuutta. Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle se-

68 kä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 65 Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3), Viestintä ja yhteiskunta (ÄIM4), Tiedon maailma (ÄIM6) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus)

69 Opiskelija erittelee venäjän kielen osaamistaan sekä aikaisempia tietojaan kielestään ja kulttuuristaan sekä tuntee kielen historian ja nykytilanteen tutustuu venäjän kielen käyttöön ja kielen vaihteluun asianomaisella kielialueella sekä kuuntelee äidinkieltä eri tilanteissa kartuttaa sanastoa ja määrittelee eri alojen käsitteitä venäjän kielellä tuntee venäjän kielen sanaluokat ja niiden ominaisuudet 66 Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Oma äidinkieli ja sen käyttö -arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3)

70 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) 67 Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kielitieto ja oikeakielisyys (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija perehtyy tarkemmin venäjän kielen rakenteeseen ja erityispiirteisiin suomen kieleen verrattuna ja harjoittelee kielen kirjallista käyttöä hallitsee venäjän kielen oikean kirjoitustekniikan sekä käsin että tietokoneella osaa taivuttaa sanoja venäjän kielellä ja hallitsee rektion ominaispiirteet venäjän kielellä sekä osaa tuottaa tekstiä aiheen mukaan.

71 Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). 68 Kielitieto ja oikeakielisyyden arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2)

72 laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) 69 Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija tutustuu venäläisiin kulttuuriperinteisiin, myös suulliseen kansanperinteeseen, uskontoon ja uskomuksiin sekä vertaa oman kulttuurin piirteitä suomalaiseen kulttuuriin perehtyy venäjän ajankohtaisiin mediateksteihin kuten uutisiin, mainoksiin, artikkeleihin ja reportaaseihin. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta -arvioinnin kohteet:

73 Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) 70 Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen)

74 kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi 71 Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija tuntee venäjän kulttuurin ja taiteen yleisesti sekä tutustuu venäjän kielen joihinkin tunnettuihin kirjailijoihin ja taiteilijoihin lukee ja referoi haluamansa teoksen tai syventyy johonkin taidelajiin ja kertoo siitä kykenee sopivissa tilaisuuksissa esittelemään venäjän kulttuuria, taidetta ja kirjallisuutta Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit -arvioinnin kohteet: Kielen ja kulttuurin tunteminen hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat, osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä ja osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria (T1) lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä, tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen, tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita sekä tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan (H2) lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä, saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on

75 kasvanut, on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan sekä on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen (K3) 72 Tiedonhankinta ja mediaosaaminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia (T1) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) (H2) hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä (K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään, tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ja ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa (T1) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialansa asioista, vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä, käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan, ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen (H2) laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditioita noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti, vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota, laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään ja osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana.

76 Suomi toisena kielenä (4 ov) Tavoitteet Opiskelija hallitsee sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hänellä on riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatko-opintoihin ymmärtää suomenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattomasti käsiteltävää asiaa sekä kykenee osallistumaan työskentelyyn ymmärtää kirjallisen oppimateriaalin keskeiset sisällöt ja pystyy käyttämään niitä opinnoissa etenemiseen saa virikkeitä ja elämyksiä tutustuessaan kirjallisuuteen ja erilaisiin tekstilajeihin suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan äidinkielellään tuottaa työsuunnitelmia ja raportteja hallitsee suomen kielen keskeiset rakenteet sekä turvallisuusalan ammattisanaston ja sanontatavat osaa toimia ammatissaan suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimintatapojen mukaan hakee tietoa työselityksistä, käyttöohjeista ja muista lähteistä, käyttää sanakirjoja ja tekee muistiinpanoja itsenäisesti sekä käyttää kirjallista ja tietoverkoissa olevaa aineistoa kielitaitonsa kehittämiseksi ja opintojensa edistämiseksi. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä ymmärtää lyhyitä käytännönläheisiä tekstejä, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia sekä ammattialansa sisältöjä käsitteleviä tekstejä hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia tekstejä ymmärtää tekstejä oman alansa tai yleisistä aiheista sekä jonkin verran päättelyä vaativia tekstejä, osaa etsiä ja yhdistellä tietoja useammasta muutaman sivun pituisesta tekstistä hakee tietoa erilaisista lähteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi niiden luotettavuutta ymmärtää itsenäisesti tekstejä myös abstrakteista aiheista, jotka voivat liittyä myös oman alan työhön ja työturvallisuuteen, hahmottaa nopeasti tekstin sisällön ja sen tarpeellisuuden ja soveltaa sitä erilaisiin tehtäviin

77 74 Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Kielenopiskelu kirjoittaa lyhyen, sidosteisen tekstin tutuista aiheista tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa sekä hallitsee yleisissä ja ammatillisissa tilanteissa tarvittavien tekstien laadintaan riittävän sanaston ja rakenteet ymmärtää opiskelua tai oman alansa työtä käsittelevän puheen ja tavallista sanastoa sisältävän keskustelun kertoo tutuista asioista ja selviytyy epävirallisista keskusteluista sekä viestii ammattialaansa liittyvissä erilaisissa tilanteissa tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen tuntee erilaisia kielenopiskelun työtapoja ja sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteita. kirjoittaa tekstejä sekä tutuista abstrakteista ja oman ammattialansa aiheista, käyttää monenlaiseen kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja lauserakenteita sekä kirjoittaa ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä ymmärtää yleisiä aiheita ja asiatietoa sisältävät sekä omaan ammattialaansa liittyvät keskustelut ja hallitsee sanaston kertoo tavallisista, konkreeteista aiheista ja selostaa alansa työtehtäviin liittyviä aiheita sekä viestii ja käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa, monenlaisia rakenteita ja mutkikkaita lauseita ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan normeja ja työelämän toimintatapoja sekä ottaa huomioon kulttuurien välisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan soveltaa erilaisia kielenopiskelun työtapoja ja käyttää sanakirjoja ja muita tietolähteitä ymmärtämisen avuksi. kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä myös abstrakteista aiheista sekä työtehtävistään, yhdistelee tai tiivistää eri lähteistä poimittuja tietoja tekstiinsä, hallitsee laajan sanaston ja vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi ymmärtää konkreetin ja abstraktin sekä omaa ammattialaa käsittelevän puhutun kielen, erottaa erilaiset puhetyylit ja osaa tiivistää kuulemastaan avainkohdat ja tärkeät yksityiskohdat viestii selkeästi kokemuspiiriinsä ja ammattialaansa liittyvissä tilanteissa sekä useimmissa käytännöllisissä ja sosiaalisissa tilanteissa sekä muodollisissa keskusteluissa, käyttää kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa soveltaa tietoaan suomalaisen yhteiskunnan normeista ja työelämän toimintatavoista sekä soveltaa kulttuurienvälistä viestintää ja omaa kulttuuriosaamistaan soveltaa opiskelussaan erilaisia kielenopiskelun strategioita sekä käyttää sanakirjoja ja muita tietolähteitä tuottamistehtävien apuna. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Suomen kielen opintojen tavoitteiden määrittelyssä käytetään Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikkoa, jonka B2.1-taso (itsenäisen kielitaidon perustaso) kuvaa pääpiirteittäin opiskelijan kiitettävää osaamista koulutuksen lopussa. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Suomentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkola 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet an (S21), Kieli käyttöön (S22), Syvemmät tekstitaidot (S24) ja Suomalainen kulttuuri (S25) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

78 Kirjallinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) 75 Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. pystyy soveltamaan oppimaansa ja hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi ammattialansa työselitysten tulkitsemisessa (ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset). Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kirjallisen viestinnän arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa (T1) hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä (H2) hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen (K3) Tekstin ymmärtäminen löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen (T1) ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa (H2) ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään (K3) Kirjallinen viestintä kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita ja osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä (T1) kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä sekä laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä (H2)

79 kirjoittaa itsenäisesti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja hallitsee kielenkäytön perussäännöt (K3) 76 Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Suullinen viestintä (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija hallitsee sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hänellä on riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatko-opintoihin ymmärtää suomenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattomasti opinnoissa käsiteltävää asiaa sekä kykenee osallistumaan työskentelyyn. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Suullisen viestinnän arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa, osaa ilmaista mielipiteensä ja osaa valmistella lyhyen esityksen (T1) toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osallistuu keskusteluun ja osaa esittää asiansa ymmärrettävästi, valmistautuu esitykseen ja ottaa huomioon kuulijat (H2) toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa joustavasti, osallistuu aktiivisesti keskusteluun, suunnittelee esityksensä huolellisesti, saa puhuessaan kontaktin kuuli-

80 joihinsa sekä osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi (K3) 77 Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kieli ja kulttuuri (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija osaa käyttää erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot) ja hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kielen ja kulttuurin arvioinnin kohteet: Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset, on kiinnostunut ammattialasta, tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä (T1) osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä, osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä (H2)

81 haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli, suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa, on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä ja hallitsee ammattialansa ammattisanastoa (K3) 78 Mediaosaaminen tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia (T1) tuntee ammattialansa keskeiset mediat (H2) hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä (K3) Kielen ja kulttuurin tunteminen tiedostaa kulttuurin moninaisuuden ja löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa (T1) oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä (H2) käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Työelämän asiakirjat (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti sekä hakee tietoa työselityksistä, käyttöohjeista ja muista lähteistä, käyttää sanakirjoja ja tekee muistiinpanoja itsenäisesti ja tuottaa työsuunnitelmia ja raportteja. osaa toimia ammatissaan suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimintatapojen mukaan.

82 Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). 79 Työelämän asiakirjojen arvioinnin kohteet: Kirjallinen viestintä selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen, osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan (T1) tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista, laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja (H2) hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti ja laatii itsenäisesti harkittuja työelämän asiakirjoja (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Toinen kotimainen kieli, ruotsi (1 ov) Tavoitteet Opiskelija selviytyy turvallisuusalan rutiininomaisista työtehtävistä ja arkipäivän tilanteista toisella kotimaisella kielellä ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

83 Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. 80 Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteet ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyiden ja yksinkertaisten omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten viestien sisällön kertoo muutamalla sanalla itsestään tai tutuista asioista omassa työssään on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä tunnistaa omat oppimisstrategiansa. käyttää sanakirjoja ja jonkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä tietolähteitä kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä työhön liittyviä tekstejä kuten työ- ja turvallisuusohjeet selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaista, keskeistä sanastoa ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. käyttää sanakirjoja, myös sähköisiä, ja muuta lähdeaineistoa hankkiakseen lisätietoa omaa alaa käsittelevistä vieraskielisistä yksinkertaisista ohjeistuksista kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita tai tilauslistoja toimii tavanomaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvotusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.3 A2.1 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.3 A2.1. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Suomentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkola 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) korvaa Toinen kotimainen kieli, ruotsi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, online-sanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (esim. keskeiset työvälineet, laitteet ja materiaalit sekä alan työmenetelmien nimitykset, työturvallisuusmääräykset ja -varusteet)

84 ymmärtää pääpiirteittäin omaan ammattialaan liittyvien tekstien sisällön ja osaa kertoa ammattialastaan osaa kertoa itsestään ja kirjoittaa lyhyitä omaan elämään ja työhön liittyviä tekstejä selviytyy vaativammistakin viestintätilanteista (esim. puhelinkeskustelut, neuvonta, opastus) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa hyödyntää kielten yhtäläisyyksiä sekä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen Suomessa ja Pohjoismaissa 81 Ruotsin kielen arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerittaulukkoon. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Englanti (2 ov) Tavoitteet Opiskelija viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee turvallisuusalan työtehtävissä tarvittavan kielitaidon osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

85 Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. 82 Arvioinnin kohde Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Kielenopiskelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija hakee tietoa työhönsä liittyvistä materiaaleista ja ohjeista ohjattuna ja sanakirjoja käyttäen ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä kirjallisia viestejä kirjoittaa ohjattuna mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman alansa työhön liittyviä suullisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan kertoo lyhyesti itsestään ja alansa työtehtävistä vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin ennakoitavissa olevissa ja tutuissa työtilanteissa on tietoinen opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä tunnistaa omat oppimisstrategiansa. hakee omaa alaa koskevaa tietoa sanakirjoja ja jonkin verran myös muita, kuten esimerkiksi sähköisiä tietolähteitä käyttäen ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita apuvälineitä käyttäen ja tekee tarkentavia kysymyksiä sekä osaa toimia niiden mukaan kirjoittaa mallin mukaan työhönsä liittyviä yksinkertaisia ja lyhyitä tekstejä ymmärtää tavanomaisimpia työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä suullisia ohjeita ja osaa toimia niiden mukaan kertoo itsestään ja työtehtävistään siten, että tulee ymmärretyksi ja osallistuu keskusteluun, mikäli keskustelukumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ymmärtää opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksen arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. hakee monipuolisesti omaa alaa koskevaa tietoa, soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä perustelee ratkaisunsa ymmärtää työhönsä ja alansa tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita sekä työstä annettua palautetta kirjoittaa tavanomaisia henkilökohtaisia viestejä ja lyhyitä tekstejä sekä täyttää yksinkertaisia työhönsä liittyviä asiakirjoja ymmärtää keskeiset ajatukset tavanomaisesta normaalitempoisesta puheesta ja toimii niiden mukaan kertoo tutuissa tilanteissa työpaikastaan ja työstään ja siihen liittyvistä normeista ja tavoista sekä tarvittaessa ottaa selvää muiden maiden vastaavista asioista sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisäohjeita soveltaa vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1. (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. Suomentanut Irma Huttunen ja Hanna Jaakkola 2003.) Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ korvaavat Vieras kieli, A-kieli -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

86 Englanti 1 (1 ov) Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) 83 Opiskelija osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa luetella keskeisimmät ammattialansa työvälineet, laitteet ja materiaalit englanniksi osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ), kertoa ammattialansa työmenetelmistä, tunnistaa työturvallisuusmääräykset englanniksi, osaa opastaa ja neuvoa erilaisissa tilanteissa Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Englanti 1 arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti (T1) osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (H2) osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti (K3) Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus), osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) (T1)

87 ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) (H2) ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) K3) 84 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (T1) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti (H2) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta (K3) Kielen ja kulttuurin tuntemus on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä (T1) ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen (H2) soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Englanti 2 (1 ov) Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.)

88 Opiskelija osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työnhaku, CV, ohjeet ja ymmärtää mm. manuaalit) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työhaastatteluista, työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (esim. yritysesittelyt, erilaiset asiakastilanteet) 85 Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Englanti 2 arvioinnin kohteet: Tiedonhankinta osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti (T1) osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (H2) osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti (K3) Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus), osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) (T1) ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) (H2) ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) K3) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (T1)

89 selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti (H2) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta (K3) 86 Kielen ja kulttuurin tuntemus on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä (T1) ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen (H2) soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (K3) Kielenopiskelu tunnistaa omat oppimisstrategiansa (T1) arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia (H2) vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Suositus: Englanti 1 suoritettu hyväksytysti Matematiikka (3 ov) Tavoitteet Opiskelija hallitsee peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset ja käyttää niitä turvallisuusalaan liittyvissä laskutoimituksissa laskee pinta-aloja ja tilavuuksia sekä soveltaa geometriaa työtehtävien vaatimassa laajuudessa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä työtehtäviin liittyvien ongelmien ratkaisussa ilmaisee muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla

90 muodostaa ja laatii työtehtäviin liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia sekä ratkaisee työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä, kuvaajien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. 87 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

91 Matematiikka 1 (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) 88 Opiskelija soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla) ja arvioi tulosten tarkkuutta (pyöristää ja käyttää järkevästi likiarvoja ammattialallaan, yksikönmuunnokset) hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä (ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, suhde ja verranto) ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Matematiikka 1 arvioinnin kohteet: Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan (H2) soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ongelman ratkaisu sekä tulosten arviointi ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta (H2)

92 soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta (K3) 89 Laskimen ja tietokoneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävine ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (K3) Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä, laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja (T1) käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja (H2) soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Matematiikka 2 (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus)

93 Opiskelija soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (taso- ja avaruusgeometriaa ammattialan vaatimuksia vastaavasti, suorakulmaisen kolmion geometriaa, trigonometriaa, Pythagoraan lauseen käytön ammattialallaan) arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen 90 Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Matematiikka 2 arvioinnin kohteet: Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan (H2) soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ongelman ratkaisu sekä tulosten arviointi ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta (H2) soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta (K3)

94 Laskimen ja tietokoneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen (H2) käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (K3) 91 Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä, laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja (T1) käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja (H2) soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Matematiikka 3 (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (mm. prosentti-, korko- ja kustannuslaskenta) ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat

95 soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut 92 Arviointi Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Matematiikka 3 arvioinnin kohteet: Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (T1) suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan (H2) soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat (K3) Matemaattiset menetelmät ja ongelman ratkaisu sekä tulosten arviointi ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa (T1) ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta (H2) soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta (K3) Laskimen ja tietokoneen käyttäminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen (T1) käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen (H2)

96 käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen (K3) 93 Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä, laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja (T1) käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun, laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja (H2) soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä, laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut (K3) Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Fysiikka ja kemia (2 ov) Tavoitteet Opiskelija soveltaa turvallisuusalan kannalta keskeisiä fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia osaa työssään ja muussa toiminnassaan huomioida luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta soveltaa turvallisuusalan kannalta keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee turvallisuusalan työtehtävien kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti

97 osaa tulkita terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta tekee havaintoja ja mittauksia ammattinsa kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä kerää, käsittelee ja analysoi tekemiään havaintoja ja mittauksia. 94 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Havainnointi ja mittaaminen Turvallinen ja ergonominen työskentely Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tuntee fysiikan lainalaisuuksia niin, että pystyy työtehtävissään ottamaan huomioon niihin liittyvät ilmiöt, mutta tarvitsee joissakin kohdin ohjausta käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee osin ohjausta tulkitsee osin ohjattuna tavallisimpia tuotemerkintöjä laskee ohjattuna pitoisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä ohjatussa työtilanteessa tallentaa mittaukset ja havainnot ohjeiden mukaisesti ja esittää ne taulukoina ja graafeina sekä laskee tarvittaessa tuloksia, mutta tarvitsee joiltakin osin ohjausta työskentelee työturvallisuusohjeiden mukaisesti, mutta vaatii ohjausta ergonomiseen työskentelyyn. osaa ottaa huomioon fysiikkaan liittyvät ilmiöt työtehtävissään käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa tulkitsee tavallisimpia tuotemerkintöjä laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii tietoa käyttöturvallisuustiedotteista toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä omatoimisesti ja osaa arvioida mittaustulosten luotettavuutta osaa analysoida mittauksia ja havaintoja sekä tehdä tuloksista johtopäätöksiä työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti. osaa itsenäisesti soveltaa fysiikan lainalaisuuksia työssään käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tuotemerkintöjä laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Tekno-

98 logia ja tietotekniikka Fysiikka (1 ov) Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) 95 Opiskelija soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä fysikaalisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta soveltaa ammattialansa keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee ammattialansa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviointi Fysiikan ja kemian opintojaksoista annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

99 Fysiikan arvioinnin kohteet: 96 Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä tunnistaa olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan, osaa välttävästi ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet, osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä (T1) ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan, osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet, osaa hyödyntää tietojaan ergonomisessa työskentelyssä, osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön (H2) ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan ja osaa soveltaa oppimaansa, osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet ja osaa soveltaa oppimaansa, osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa (K3) Havainnointi ja mittaaminen avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan (T1) osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia (H2) osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta (K3) Energiatalouden perusteet tuntee välttävästi energiantuotanto- ja säästötapoja ammattinsa kannalta tuntee energiantuotanto- ja säästötavat (H2) tuntee energiantuotanto- ja säästötavat, osaa arvioida laitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia (K3) Tuotteen elinkaari avustettuna muodostaa tuotteen elinkaaren (T1) muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren (H2) muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren, pystyy soveltamaan oppimaansa (K3)

100 Turvallinen ja ergonominen työskentely osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä (T1) osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön (H2) osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa (K3) 97 Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Kemia (1 ov) Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Opiskelija käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja arvioi havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta raportoi ja esittää tuloksia sekä arvioi tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia

101 osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asianmukaisesti ammattialalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitoisuuksia tulkitsee aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta 98 Arviointi Fysiikan ja kemian opintojaksoista annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Kemian arvioinnin kohteet: Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee osin ohjausta, tulkitsee osin ohjattuna tavallisimpia tuotemerkintöjä (T1) käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa, tulkitsee tavallisimpia tuotemerkintöjä (H2) käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa, tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tuotemerkintöjä (K3) Havainnointi ja mittaaminen toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja välineitä ohjatussa työtilanteessa, avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan (T1)

102 osaa analysoida mittauksia ja havaintoja sekä tehdä tuloksista johtopäätöksiä, osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia (H2) laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan, osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta (K3) 99 Turvallinen ja ergonominen työskentely hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista (T1) hankkii tietoa käyttöturvallisuustiedotteista (H2) työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät (K3) Ajoitus Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osat toteutetaan tutkinnon aikana Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Tavoitteet Opiskelija osallistuu oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja tekee suunnitelman oman taloutensa hoitamisesta arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä Suomen kansantaloudelle hakee tietoa ammattialansa työpaikoista sekä Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

103 Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. 100 Arvioinnin kohde Osallistuminen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa Toimintamahdollisuuk-sien arviointi Yhteiskunnan palvelujen käyttö Oman talouden hoitaminen Kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointi Tiedon haku ammattialan työpaikoista ja Euroopan unionista Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija osallistuu ohjattuna yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi ohjattuna toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet hakee tietoa kuluttajan keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista käyttää opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee ohjattuna suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii ohjattuna tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi ohjattuna yrittäjyyden keskeiset vaikutukset työllisyyteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista paikallisesti hakee ohjattuna Euroopan unionin kansalaisia koskevaa tietoa. osallistuu sovitulla tavalla yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset vaikuttamismahdollisuudet oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen työllisyyteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa. osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) korvaavat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus/ATK opetus sekä verkkoavusteinen opetus ja mahdolliset vierailut esim. Kela, työvoimatoimisto, sovittelutoimisto jne. Opiskelija osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana

104 tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa. 101 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit-taulukkoon. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Liikunta (1 ov) Tavoitteet Opiskelija edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa ymmärtäen liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle tutustuu monipuolisesti terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistävään liikuntaan pitää yllä fyysistä toimintakykyään liikunnan avulla liikkuu ja toimii vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta.

105 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. 102 Arvioinnin kohde Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden sekä toimintakyvyn huomioon ottaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja pitää ohjattuna yllä fyysistä toimintakykyään ymmärtää ohjattuna liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan sekä noudattaa reilun pelin periaatteita noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja monipuolisesti pitää yllä fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen omalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnilleen osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen toimii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI 2) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, itsenäinen työskentely yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja kehittää fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti, käyttäen omia taitojaan koko ryhmän taitojen kehittämiseen sekä edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta.

106 osallistuu opintojakson lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti 103 Liikunnan arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerittaulukkoon. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, omista liikuntavarusteistaan huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja kehittää toimintakykyään opettajapalautteen sekä mahdollisten testien pohjalta kyky huomioida muu ryhmä kyky huomioida yksilölliset eroavuudet eri liikuntatilanteissa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Terveystieto (1 ov) Tavoitteet Opiskelija osoittaa toiminnallaan ja tiedoillaan halua ja kykyä ylläpitää ja edistää terveyttä ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään tietää mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille tietää tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset ja osaa ehkäistä terveyttä kuluttavia tekijöitä tietää terveyttä edistävistä elintavoista ja tottumuksista ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan työssään tunnistaa turvallisuusalan keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa kehittää työskentelytapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä yhteistyössä muiden kanssa osaa ehkäistä tapaturmia, hallitsee tavallisimmat ensiaputilanteet ja avun hakemisen ja osaa toimia ergonomisesti tietää väestön terveyseroista ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä

107 tunnistaa omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia jaksamista edistävällä tavalla osaa tarvittaessa käyttää opiskeluterveyden- ja muita terveydenhuoltopalveluja, hyödyntää terveysliikuntaa ja ymmärtää niiden merkityksen toimintakyvyn ylläpitämisessä. 104 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintaympäristön turvallisuutta edistävien toimintatapojen noudattaminen Terveysliikunnan ja terveydenhuoltopalvelujen hyödyntäminen Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu sekä ergonominen toiminta Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä edistävien, kansansairauksia ennaltaehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden sekä ammatin haittavaikutuksia koskevan tietoperustan Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija ottaa ohjattuna huomioon tavallisimpia terveyttä edistäviä elintapoja ja tottumuksia (kuten liikunta, ravinto, lepo, uni, virkistys, mielenterveys, ihmissuhteet, seksuaaliterveys) ja on halukas edistämään omaa terveyttään ja jaksamistaan noudattaa yhteisössä sovittuja terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintatapoja, mutta tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna terveyttä edistävää liikuntaa ja osaa tarvittaessa hakea apua terveydenhuollon palveluista tunnistaa mahdollisia tapaturmariskejä, osaa hakea ja antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä noudattaa tutuissa tilanteissa ergonomisia toimintatapoja tietää tavallisimmista terveyttä ja toimintakykyä kuormittavista tekijöistä ja kansansairauksista, mutta tarvitsee ohjausta terveyttä edistävän tiedon hankinnassa ja tietää tavallisimmista terveyshaitoista (kuten tupakointi ja päihteiden käyttö). ottaa huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävät elämäntavat ja tottumukset, osallistuu niitä ja omaa jaksamistaan edistävään toimintaan ottaa toiminnassaan huomioon terveyttä ja toimintakykyä kuormittavia tekijöitä ja haluaa edistää toimintansa ja toimintaympäristönsä terveellisyyttä ja turvallisuutta toteuttaa terveyttä edistävää liikuntaa laatimansa ohjelman mukaan ja käyttää tarvittaessa terveydenhuollon palveluja ehkäisee toiminnallaan tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä noudattaa ergonomisia toimintatapoja hyödyntää omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoperustaa, tuntee terveyttä kuluttavat tekijät sekä elintavoista johtuvat terveyshaitat ja on tietoinen mahdollisista ammattiinsa liittyvistä kuormitustekijöistä. toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja edistää omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista.

108 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3. Ammattietiikka, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Terveyden perusteet (TE1) korvaa Terveystiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 105 Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (tietokonetyöskentely, verkkoavusteinen opetus ja etäopetus). Tutkinnon osa on suoritettavissa joko osittain tai kokonaan verkossa (Moodle). Opiskelija toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrkii edistämään omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista. Terveystiedon kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit-taulukkoon. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, tehtävien suorittaminen, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja edistää omaa terveyttään, hyvinvointia ja jaksamista, hankkimalla ja hyödyntämällä monipuolisesti terveyttä ja toimintakykyä edistävää sekä ammattinsa haittavaikutuksia ehkäisevää tietoa osoittaa opiskeluun liittyvissä toimissaan pyrkivänsä edistämään omaa sekä ryhmänsä terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista. mahdollinen kirjallinen tai suullinen koe mahdollinen itse- tai vertais- sekä ammatinopettaja-arviointi

109 106 Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana Taide ja kulttuuri (1 ov) Tavoitteet Opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja hyödyntää niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteisössä osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, kehittää kouluyhteisön kulttuuria ja ylläpitää sen esteettistä ilmettä ilmaisee ajatuksia, kokemuksia ja tunteita esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinoin ja arvostaa muiden ilmaisua ja näkemyksiä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita materiaalien valinnassa ja työskentelyssään. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) kustakin opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t) yhdessä. Arvioinnin kohde Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Tuotoksen tekeminen Muiden ilmaisun ja näkemysten arvostaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen ottaa ohjeiden mukaan huomioon luonnon ja energian säästämisen materiaalien käytössä ja työskentelyssään kertoo muiden ilmaisussa tunnistamistaan kulttuurisista piirteistä. huolehtii kouluyhteisön kulttuurista ylläpitäen sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen toimii luontoa ja energiaa säästäen materiaalien käytössä ja työskentelyssään antaa rakentavaa palautetta muiden ilmaisusta ja näkemyksistä. uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit: Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) tai Musiikki ja minä (MU1) tai Moniääninen Suomi (MU2) korvaavat Taide ja kulttuuri -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

110 Toteutustapa Lähiopetus ja mahdollisesti verkkoavusteinen opetus, mahdolliset vierailut teatteriin tai muuhun vastaavaan kulttuurikokemusten hankkimiseksi. 107 Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä tekee eri kuvataiteen aloihin liittyviä töitä mahdollisesti omaan alaansa integroiden Taiteen ja kulttuurin arvioinnin kohteet toteutustavan mukaan on avattu arviointikriteerit-taulukkoon. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. 5.2 Vapaasti valittavat tutkinnon osat Oheisessa linkissä Salpauksen johtokunnan hyväksymät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat > > > 1 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULU- TUKSESSA Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua 1 Opetussuunnitelmaan sisältyvät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat on opsin lopussa.

111 6.1.1 Tietoturvallisuus (2 ov) Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Taloudellinen ja laadukas toiminta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa huomioon oman ja asiakkaan tietoturvallisuuden kannalta oleelliset asiat hahmottaa tietojärjestelmien kokonaisuuksia toteuttaa palvelua viranomaismääräysten, lakien ja ohjeiden mukaisesti soveltaa työssään yleisimpiä tietoturvallisuuteen liittyviä perusasioita ottaa huomioon tietojen käsittelyyn, luokitukseen ja säilytykseen liittyvät asiat opastaa tietojärjestelmien käyttäjiä oikeaan ja turvalliseen käyttöön raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna suunnittelee oman työnsä tekee toteuttamiskelpoisen omaa työtään annettujen ohjeiden mukaan työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti 108 noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Asiakaskohtaisiin tietojärjestelmiin liittyvien työmenetelmien Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Tietoturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja viranomaismääräysten velvoitteiden tunteminen Tietoturvallisuuden osa-alueiden tunteminen Tiedon Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee ohjeistettuna valitsemallaan työmenetelmällä työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä laatii yritykselle tai sen henkilöstöryhmälle suppean tietoturvaohjeen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi työssään tietoturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteita huomioi työssään tietoturvallisuuden osa-alueita ja niiden keskeisen sisällön ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen organisaation huomioi työssään tietoturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteita ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen turvallisuudelle tarvittaessa kertoo asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista ymmärtää tietoturvallisuuden osa-alueiden merkityksen yrityksen turvallisuustoiminnassa edistää tietoturvallisuutta yrityksessä sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin laatii yritykselle tai sen henkilöstöryhmälle tietoturvallisuusuhkiin tai - riskeihin pohjautuvan ennalta ehkäisevän tietoturvaohjeen huomioi työssään tietoturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä tapauskohtaisesti toimii havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla osaa soveltaa työssään tietoturvallisuuden osa-alueita ja niiden tavoitteita jaottelee tiedon sen tärkeyden mukaan ja käsittelee sitä

112 109 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö toiminnan jatkuvuudelle ja oikein kilpailukyvylle Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään arvioi omaa työtään ja raportoi arvioi omaa työtään ja raportoi siitä siitä tilanteen vaatimalla noudattaa työaikoja ja toimii työohjeiden mukaisesti toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten ja erilaisten organisaatioiden kanssa noudattaa työyhteisön sääntöjä ja annettuja työohjeita toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet, opastaa tietojärjestelmien oikeaan käyttöön tavalla noudattaa työyhteisön sääntöjä ja annettuja työohjeita ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista etukäteen toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta opastaa tietojärjestelmien oikeaan ja turvalliseen käyttöön Toteutustapa Opintojaksolla käsitellään tietoturvallisuuden perusteet osa-alueittain, tiedon ominaisuudet, tietoturvallisuuteen vaikuttava lainsäädäntö, tietoteknisen turvallisuuden perusteet ja yleisimmin käytössä olevat keinot. Opintokokonaisuudessa perehdytään tietoturvallisuuden merkitykseen ja kehittämiskeinoihin yksilön, ryhmän ja organisaation toiminnassa. Opintojakson arviointi Opiskelijaa arvioidaan oppilaitoksessa teoriakokein ja oppimistehtävien avulla. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Palo- ja ympäristöturvallisuus (4 ov) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa työssään huomioon pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön tunnistaa pelastustoimintaan liittyviä uhkia tehdä paloturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla selvittää kohteen lakisääteisten turvajärjestelmien tarpeen tehdä pienkohteiden omatoimisen palotarkastuksen väestönsuojelun perusteet

113 tehdä väestönsuojan omatoimisen tarkastuksen ottaa huomioon kiinteistön hätäpoistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat opastaa ja ohjata asiakkaita evakuointitilanteissa ottaa huomioon ympäristöturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön velvoitteet ottaa huomioon kemikaaliturvallisuuteen liittyvät perusasiat ottaa huomioon vaarallisten aineiden käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät turvallisuusmääräykset raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla 110 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna suunnittelee oman työnsä tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman omaa työtään annettujen ohjeiden mukaan itsenäisesti noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Pienkohteiden palotarkastuksen tekeminen Väestönsuojan tarkastuksen tekeminen Ympäristöturvallisuuteen liittyvien uhkien ja riskien kartoittaminen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön velvoitteiden Turvajärjestelmiä koskevien ohjeiden ja määräysten huomioiminen Ympäristöturvallisuuteen liittyvän Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee ohjattuna pienkohteiden palotarkastuksen tekee ohjattuna väestönsuojan tarkastuksen tekee ohjeistettuna ympäristöturvallisuuteen liittyvän peruskartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista, esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä tekee itsenäisesti pienkohteiden palotarkastuksen tekee itsenäisesti väestönsuojan tarkastuksen tekee itsenäisesti ympäristöturvallisuuteen liittyvän peruskartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista, esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomioi työssään pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön perusteet huomioi työssään turvajärjestelmiin liittyvät ohjeet ja määräykset ymmärtää pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön perusteet ymmärtää turvajärjestelmiin liittyvät ohjeet ja määräykset tekee itsenäisesti pienkohteiden palotarkastuksen ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän ja välineet tekee itsenäisesti väestönsuojan tarkastuksen ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän ja välineet tekee itsenäisesti ympäristöturvallisuuteen liittyvän peruskartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista, esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan riskienhallinnan menetelmän ja välineen noudattaa pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön perusteita ja soveltaa niitä tapauskohtaisesti osaa soveltaa turvajärjestelmiin liittyviä ohjeita ja määräyksiä tapauskohtaisesti ottaa työssään huomioon ympäristöturvallisuuteen liittyottaa työssään huomioon ympäristöturvallisuuteen liittynoudattaa työssään ympäristöturvallisuuteen liittyvää lainsää-

114 111 lainsäädännön Kemikaaliturvallisuuteen liittyvien perusasioiden vän lainsäädännön perusteita ottaa työssään huomioon kemikaaliturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteita vän lainsäädännön perusteita ja ymmärtää niiden merkityksen ympäristöturvallisuudelle ottaa työssään huomioon kemikaaliturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteita ja ymmärtää niiden merkityksen ympäristöturvallisuudelle däntöä tapauskohtaisesti osaa soveltaa kemikaaliturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä tapauskohtaisesti Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu. Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään arvioi omaa työtään ja raportoi arvioi omaa työtään ja raportoi siitä siitä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työaikoja ja toimii noudattaa työaikoja ja annettuja noudattaa työaikoja ja neuvotte- ohjattuna työohjeiden mukaisesti. työohjeita. lee mahdollisista poikkeamista. toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa toimii rakentavassa ja luottamuksellisessa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa toimii rakentavassa ja luottamuksellisessa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa Toteutustapa Opiskelijan perehtyy yritysten ja laitosten palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviin asioihin. Hän perehtyy ennalta ehkäisevän työn merkitykseen paloturvallisuudessa. Opiskelija tutustuu yleisimpiin paloteknisiin laitteistoihin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Hän tutustuu yleisimpiin paloteknisiin järjestelmiin. Opiskelija tutustuu poikkeusoloihin varautumiseen, sitä koskevaan lainsäädäntöön pääpiirteissään ja suomalaiseen varautumisja väestönsuojelujärjestelmään. Hän tutustuu paikallisten väestönsuojien sijainteihin sekä väestönsuojan toimintakuntoon saattamiseen. Opiskelija perehtyy lisäksi ympäristölainsäädäntöön pääpiirteissään sekä vaarallisten aineiden ja kemikaalien turvallisuusriskeihin. Opintojakson arviointi Opiskelijaa arvioidaan oppilaitoksessa teoriakokein ja oppimistehtävien avulla. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

115 Kansainvälinen toiminta turvallisuusalalla (4 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella toimintaansa sekä toimia kansainvälisessä ympäristössä ottaa huomioon kansainvälisen toimintaympäristön vaatimukset ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaan ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat toteuttaa toimintaansa viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti hakea ja valita toimintansa perustaksi luotettavia tietolähteitä raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä toiminen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Kansainväliseen toimintaan liittyvien viranomaisohjeiden ja -määräysten Eri kulttuurien välisten erojen vaikutus toimintaan Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna suunnittelee oman työnsä tekee toteuttamiskelpoisen omaa työtään annettujen ohjeiden mukaan työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ohjeistettuna annettujen ohjeiden mukaisesti toimii valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja huomio kansainväliseen turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteita ja muita viranomaismääräyksiä sekä ohjeita huomio eri kulttuurien välisiä eroja huomio kansainväliseen turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteita ja muita viranomaismääräyksiä sekä ohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen turvallisuudelle huomio eri kulttuurien välisiä eroja ymmärtää erojen merkityksen turvallisuudelle sopeuttaa itsenäisen työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin noudattaa työssään kansainväliseen turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä ja - ohjeita huomio eri kulttuurien välisiä eroja osaa soveltaa työssään kulttuurierojen merkityksiä tapauskohtaisesti

116 113 Erilaisten luotettavien tietolähteiden hankkii ohjeistettuna perustietoa kohdemaasta ymmärtää erilaisten turvallisuusviranomaisten aseman ja toiminnan hankkii tarvittavat perustiedot kohdemaasta huomio erilaisten turvallisuusviranomaisten aseman ja toiminnan turvallisuusriskin maissa hankkii keskeisimmät tiedot kohdemaasta huomioi erilaisten turvallisuusviranomaisten aseman ja toiminnan korkean turvallisuusriskin maissa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti toimii ohjattuna yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa arvioi omaa työtään ja raportoi siitä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa huomioiden eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa huomioiden eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa Toteutustapa Opintojakson aikana opiskelija tutustuu turvallisuusalan kansainvälisiin organisaatioihin ja muuhun yhteistoimintaan perehtyy riskeihin ja uhkiin ulkomailla työskentelyssä tutustuu Suomen ulkomaan edustustojen toimintaperiaatteisiin tutustuu rajavalvonnan, tullin ja maahanmuuttoviranomaisten toimintaan perehtyy ulkomailla tarvittaviin asiakirjoihin ja lupiin laatii englanninkielisen työhakemuksen etsii itsenäisesti tietoa jossakin tietyssä vieraassa maassa työskentelystä Opintojakson arviointi Opiskelijaa arvioidaan oppilaitoksessa teoriakokein ja oppimistehtävien avulla. Opiskelija laatii opintojakson aikana maariskiraportin valitsemansa kohdemaan riskeistä. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

117 Kiinteistöturvallisuuden perusteet (4 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tunnistaa kiinteistön huollon ja ylläpidon merkityksen tunnistaa kiinteistö- ja rakennustekniikkaan liittyviä laitteita niiden yleisimpiä toimintahäiriöitä ja niiden aiheuttajia katkaista häiriö- tai erityistilanteessa tarvittaessa sähkön, porrasautomatiikan, ilmastoinnin, vedentulon tai muun vahinkoa tai vaaraa aiheuttavan laitteen käyttää kiinteistötekniikkaan liittyviä laitteita niiden peruskäytön osalta tulkita kiinteistöön liittyviä kuvia ja kaavioita tarpeellisilta osin ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen hallinnan vaatimukset toimia kiinteistöstä tulleiden hälytyksen vaatimalla tavalla arvioida korjaustarpeita ja työn kiireellisyyksiä toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti ottaa huomioon lain määrittelemät rajat itse/alan ammattilaisen tehtävien töiden ja asennusten suhteen ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Taloudellinen ja laadukas toiminta Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna omaa suunnittelee oman työnsä tekee toteuttamiskelpoisen työtään annettujen ohjeiden mukaisesti työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti ymmärtää tekemänsä työn merkityksen toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti kiinteistön työtehtävien tärkeysjärjestyksen noudattaa työaikoja ja toimii työohjeiden mukaisesti ymmärtää tekemänsä työn merkityksen sekä toimii sen mukaisesti arvioi itsenäisesti kiinteistön työtehtävien tärkeysjärjestyksen noudattaa työaikoja ja toimii työohjeiden mukaisesti sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista kykenee kehittämään toimintaansa arvioi itsenäisesti kiinteistön työtehtävien tärkeysjärjestyksen sekä kykenee kehittämään toimimaan tehtävien edellyttämällä tavalla

118 115 Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kiinteistöteknistenjärjestelmien käytön Vika- ja hälytys tilanteiden Kuvien ja kaavioiden Dokumentoinnin ja tiedon luokituksen Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Kiinteistötekniseen toimintaan liittyvän lainsäädännön, viranomaismääräysten ja ohjeiden pääpiirteissään Kiinteistönhoidon perusteiden Ongelma- ja vikatilanteiden Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää ohjeistettuna perustasoisia kiinteistöteknisiä järjestelmiä toimii ohjattuna hälytyksen tai vian edellyttämällä tavalla tulkitsee ohjattuna kiinteistö- ja rakennustekniikkaan liittyviä kuvia ja kaavioita toimii dokumentoinnista ja tiedon luokituksen hallinnasta annettujen ohjeiden mukaisesti käyttää perustasoisia kiinteistöteknisiä järjestelmiä asiakaskohteessa toimii itsenäisesti hälytyksen tai vian edellyttämällä tavalla tulkitsee itsenäisesti kiinteistöja rakennustekniikkaan liittyviä kuvia ja kaavioita ymmärtää dokumentoinnista ja tiedon luokituksen hallinnasta annettujen ohjeiden merkityksen ja toimii niiden mukaisesti Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa työssään huomioon kiinteistötekniseen toimintaan liittyvän lainsäädännön, viranomaismääräysten ja ohjeiden hallinnan perusteita ottaa työsään huomioon kiinteistönhoidon merkityksen tunnistaa vaara- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössään ottaa työssään huomioon kiinteistötekniseen toimintaan liittyvän lainsäädännön, viranomaismääräysten ja ohjeiden hallinnan perusteita ymmärtää niiden merkityksen yrityksen turvallisuudelle tunnistaa kiinteistöhoidon tarpeet kyseisessä kiinteistössä tunnistaa vaara- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössään raportoi niistä sovitun mukaisesti Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään arvioi omaa työtään ja raportoi siitä toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten ja erilaisten organisaatioiden kanssa noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti huomioi turvallisen toiminnan välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet käyttää perustasoisia kiinteistöteknisiä järjestelmiä asiakaskohteessa erilaisissa työtilanteissa perustelee valintansa toimii itsenäisesti hälytyksen tai vian edellyttämällä tavalla ottaa toiminnassaan huomioon muut sidosryhmät tulkitsee itsenäisesti kiinteistöja rakennustekniikkaan liittyviä kuvia ja kaavioita osaa tehdä niihin liittyviä muutoksia ja korjauksia ymmärtää dokumentoinnista ja tiedon luokituksen hallinnasta annettujen ohjeiden merkityksen sekä pystyy havainnoimaan ja kehittämään toimintaansa sen mukaisesti noudattaa työssään kiinteistötekniseen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja ohjeita tapauskohtaisesti tunnistaa kiinteistöhoidon tarpeet kyseisessä kiinteistössä huomioi vaara- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössä raportoi niistä sovitun mukaisesti käynnistää välittömästi tarvittavat toimenpiteet ongelma- ja vaaratilanteiden poistamiseksi arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä

119 116 käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Toteutustapa Opintojakson aikana opiskelija tutustuu yleisimpiin taloteknisiin järjestelmiin ja perehtyy niiden toimintaperiaatteisiin. Opiskelija tutustuu kiinteistöteknisten järjestelmien vikatilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen työturvallisella tavalla. Hän opettelee lukemaan taloteknisiä piirustuksia niiltä osin kuin on tarpeellista ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija tutustuu keskeisimpiin sähköturvallisuuteen ja työturvallisuuteen liittyviin määräyksiin. Opintojakson arviointi Opiskelijaa arvioidaan oppilaitoksessa teoriakokein ja oppimistehtävien avulla. Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Turvallisuusalan syventävät opinnot käytännössä TOP (4-8 ov) Opiskelija voi halutessaan syventää työssäoppimimalla osaamistaan jollain turvallisuusalaan liittyvällä sektorilla esim. viranomaisorganisaatiot, turvasuojaustehtävät tai muissa vastaavissa tehtävissä. 7 OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet 2/ MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 8.1 Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opinto-ohjauksen yleiset periaatteet ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältö (HOPS) on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opinto-ohjauksen suunnitelma.

120 8.2 Työssäoppiminen ja työturvallisuus Työssäoppimiseen ja työturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma. 8.3 Ammatillinen erityisopetus Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Erityisopetuksen suunnitelma. 8.4 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.5 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 8.7 Opiskelijahuolto Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Opiskelijahuollon järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opiskelijahuollon suunnitelma. 8.8 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutuksen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. 117 Opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot. Koulutuksen järjestäjän tulee tämän lisäksi varmistaa, että opiskelijaksi valitun henkilön

121 terveydentila on sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. 118 Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa tehtäessä on otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. On mahdollista, että saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaisia terveydentilavaatimuksia ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen. Jotta opiskelijavalinta onnistuisi opiskelijan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa perustutkinnon ja koulutusalan terveydentilaa koskevista vaatimuksista ja edellytyksistä sekä mahdollisista terveydellisistä riskeistä opiskelijaksi hakeutuville hakuoppaissa ja opiskelijavalintatilaisuudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdollisen sairauden hoitotilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa. Mikäli koulutusalan tai tutkinnon oma lainsäädäntö tai alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärintodistusta opiskelijan terveydentilasta, riittää siihen lääkärintodistuksen merkintä alalle soveltuvuudesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärintodistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää opiskelijan koulutusta tai johtaa harkitsemattomaan koulutusammatin tai -alan vaihtoon. Sairaudesta tai vammautumisesta koulutuksen toteutumiselle aiheutuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaistamisella. Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät koulutuksen suorittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa opiskelijahuollon ja työpaikkojen työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä. Kaikissa tilanteissa, joissa käsitellään ja tallennetaan henkilötietolaissa arkaluonteisiksi määriteltyjä henkilötietoja, kuten opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja, koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa säädösten edellyttämää huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Turvallisuusalalla ja alan koulutuksessa eri ammattialoilla tehtävät työt kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle aikovan tai alalla toimivan tulee ottaa huomioon. Henki-

122 löllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden LIITTEET (Liiteosa on erillinen, joka muodostuu vähintään seuraavista asiakirjoista:) Liite 1. Tutkinnon muodostuminen tutkinnon osittain (powerpoint) Liite 2 A. Moduulisuunnitelma (powerpoint) Liite 2 B. Tarkennettu moduulisuunnitelma (excel) Liite 3. Arvioinnin toteuttamissuunnitelma (powerpoint) Liite 4. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma (powerpoint) Liite 5. Ammattiosaamisen näyttöjen kuvaukset (powerpoint) Liite 6. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Turvallisuusalan perustutkinnon tutkinnon osissa

123 Turvallisuusalan koulutusohjelma, 120 ov Turvallisuusvalvoja Opetussuunnitelman liite 1 TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valittava 60 ov) Turvallisuustekninen toiminta Vartiointitoiminta Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Turvajärjestelmien käyttö Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Vartijan toiminta Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa esim. Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Ammatilliset valinnaiset muut tutkinnon osat Muiden koulutusalojen opinnot Lukio-opinnot AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset lisäosat opintoviikkoa VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan koulutusohjelma Valtakunnallinen voimaantulopäivä

124 Moduulisuunnitelma Opetussuunnitelman liite 2A Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Turvallisuusalan toiminta 8 ov Turvallisuusalan toiminta 8 ov ATTO 8 ov Turvallisuusalan toiminta 8 ov Turvallisuusalan toiminta 2 ov Turvallisuustekninen toiminta 6 ov 2 Turvallisuustekninen Toiminta 8 ov Turvallisuusalan toiminta 4 ov Turvallisuustekninen toiminta 4 ov TOP Turvallisuustekninen toiminta 2 ov Turvajärjestelmien käyttö 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 2 ov Vartioinnin ja järjestyksen valvonnan perustoiminta 6 ov Turvajärjestelmien käyttö 2 ov ATTO 8 ov 3 Turvajärjestelmien käyttö 4 ov Vartiointitoiminta 4 ov TOP Vartioinnin ja järjestyksen valvonnan perustoiminta 4 ov Vartiointitoiminta 4 ov (opinnäyte) Vartiointitoiminta 4 ov Vartiointitoiminta 8 ov ATTO 4 ov TOP Vapaasti valittavat tutkinnon osat 8 ov Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvojan koulutusohjelma Turvallisuusvalvoja Valtakunnallinen voimaantulopäivä

125 Moduulisuunnitelma Lukio Opetussuunnitelman liite 2A Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Turvallisuusalan toiminta 8 ov Turvallisuusalan toiminta 8 ov LUKIO Turvallisuusalan toiminta 8 ov Turvallisuusalan toiminta 2 ov Turvallisuustekninen toiminta 6 ov 2 Turvallisuustekninen Toiminta 8 ov LUKIO Turvallisuustekninen toiminta 2 ov Turvajärjestelmien käyttö 4 ov Vartijan toiminta (opinnäyte) 2 ov Turvallisuusalan toiminta 4 ov Turvallisuustekninen toiminta 4 ov TOP LUKIO 3 LUKIO Vartioinnin ja järjestyksen valvonnan perustoiminta 4 ov Vartijan toiminta 4 ov Turvajärjestelmien käyttö 6 ov Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 2 ov TOP LUKIO Vartijan toiminta 6 ov Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 2 ov TOP Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvojan koulutusohjelma Turvallisuusvalvoja Valtakunnallinen voimaantulopäivä

126 Moduulisuunnitelma 2 vuotinen Opetussuunnitelman liite 2A Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Turvallisuusalan toiminta 8 ov Turvallisuusalan toiminta 8 ov Turvallisuusalan toiminta 4 ov Turvallisuustekninen toiminta 4 ov TOP Vartioinnin ja järjestyksen valvonnan perustoiminta 6 ov Turvajärjestelmien käyttö 2 ov Turvallisuusalan toiminta 2 ov Turvallisuustekninen toiminta 6 ov 2 Turvallisuustekninen Toiminta 8 ov Vartioinnin ja järjestyksen valvonnan perustoiminta 4 ov Vartijan toiminta 4 ov Turvajärjestelmien käyttö 4 ov Turvallisuustekninen toiminta 2 ov Vartijan toiminta 2 ov (opinnäyte) Turvallisuusalan toiminta 8 ov TOP Vartijan toiminta 4 ov Turvajärjestelmien käyttö 4 ov TOP 3 Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvojan koulutusohjelma Turvallisuusvalvoja Valtakunnallinen voimaantulopäivä

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto 2010

Turvallisuusalan perustutkinto 2010 Turvallisuusalan perustutkinto 2010 Turvallisuusalan koulutusohjelma Turvallisuusvalvoja Hyväksytty 1.11.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 2010

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 TURVALLISUUSALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TURVALLISUUSVALVOJA MÄÄRÄYS 18/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: 29.1.2010 Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä:

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto 2014

Turvallisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Turvallisuusalan perustutkinto 2014 Turvallisuusalan osaamisala, turvallisuusvalvoja Lausuntopyyntö 58/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Turvallisuusalan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Taustamuistio TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Taustamuistio TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Taustamuistio TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Edelliset turvallisuusalanperustutkinnon perusteet tulivat voimaan 2001. Tutkinnon nimeen, koulutusohjelmiin ja tutkintonimikkeisiin ei ole tullut muutoksia.

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KARTOITTAJA MÄÄRÄYS 5/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Sähköasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Määräys 86/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot