KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE NIMI JULKAISTU Trebolit-bitumiliima Sivu 1 / 7 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI Kauppanimi: Käyttötarkoitus: Tavarantoimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero: Yhteyshenkilö: Puhelinnumero hätätilanteita varten: TREBOLIT-BITUMILIIMA Tuotenumero: 60820, ja Kylmänä juokseva bitumiliima bitumipohjaisten aluskatteiden liimaamiseen Trebolit Box 8 SE Trelleborg Puh. 46 (0) Catharina Svenningsson Puh. +46 (0) sähköposti: KEMIAKUTEN 2. VAARALLISET OMINAISUUDET Terveysvaarat: Palo- /räjähdysvaarallisuus : Höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta ja pidemmässä altistuksessa vaurioittaa hermostoa. Toistuva kosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Pitkäaikainen ja toistuva altistus liuotetulle bitumille voi aiheuttaa ihosyöpää. Syttyvää. Vapauttaa palavia höyryjä, jotka voivat muodostaa räjähdysalttiin seoksen ilman kanssa. Vaara kasvaa, jos haihtumispinta-ala on suuri. 3. KOOSTUMUS / AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT Kemiallinen nimi CAS-nro EG-nro Pitoisuus, % Varoitusmerkit, R-lausekkeet Teollisuusbensiini (petroli), vetykäsitelty raskas (<0,1% bentseeni) Xn, N; R10, R65, R66 Bitumi Sivu 1 / 7

2 Mineraalivillakuitu Xi; R38 R10 Syttyvää, R38 Ärsyttää ihoa, R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä, R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Hengitys: Ihokosketus: Hakeuduttava raittiiseen ilmaan ja levättävä tarkkailun alaisena. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat. Jos uhri on tajuton, on kutsuttava ambulanssi. Jos hengitys on pysähtynyt, potilaalle annetaan tekohengitystä. Jos potilas hengittää, hänet on asetettava kylkiasentoon. Potilas on pidettävä lämpimänä. Riisu roiskeita saaneet vaatteet. Pese iho perusteellisesti saippualla ja vedellä. Levitä iholle rasvaista voidetta puhdistuksen jälkeen kuivumisen ehkäisemiseksi. Jos ihottumaa tai muita iho-ongelmia esiintyy, on käännyttävä lääkärin puoleen. Palovammat: Huuhtele runsaalla vedellä, kunnes kivut loppuvat. Jätä kiinni palanut bitumi paikalleen. Jatka huuhtelua ja riisu vaatteet, jotka eivät ole palaneet kiinni. Ota yhteyttä lääkäriin ja jatka huuhtelua, kunnes lääkäri jatkaa hoitoa. Roiskeet silmiin: Nieleminen: Huuhtele välittömästi vedellä vähintään 15 minuuttia (pidä silmäluomet mahdollisimman auki, poista mahdolliset piilolinssit). Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat. Huuhtele suu välittömästi hyvin ja juo vettä. Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkäriin. 5. TOIMENPITEET TULIPALON VARALTA Sammutusaine: Sammutusaineita, joita ei saa käyttää: Erityisvaarat: Erityiset palomiesten suojavarusteet: Tulipalo voidaan sammuttaa jauheella, hiilidioksidilla (CO 2 ), vaahdolla tai vesisumulla. Vesi paineistettuna suorasuihkuna, vaarana kiehuminen ja voimakas höyrynmuodostus. Palokohteen lähellä olevat säiliöt on siirrettävä pois tai niitä on jäähdytettävä vedellä, mikäli sen voi tehdä turvallisesti. Tuotteen kuumentuessa haihtuu palavia höyryjä, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat tiivistyä lattianrajaan tai matalalla sijaitseviin tiloihin. Suojavarustus muodostuvia kaasuja, mm. hiilioksideja ja rikkidioksidia, vastaan on valittava olosuhteiden mukaisesti. Voimakkaassa tulipalossa käytetään kuitenkin normaalia kokovartalosuojavaatetusta ja raitisilmahengityslaitetta. Ks. myös kohta 8, Henkilökohtaiset suojaimet. 6. TOIMENPITEET ROISKUMIS-/PÄÄSTÖVAHINGOISSA Sivu 2 / 7 Julkaistu:

3 Yleistä: Henkilöturvallisuude n toimenpiteet: Ympäristönsuojelun toimenpiteet: Puhdistusmenetelmät : Tuotteen kuumentuessa haihtuu palavia höyryjä, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Vaara kasvaa, mikäli haihtumispinta-ala on esimerkiksi roiskumisen vuoksi suuri. Sen vuoksi on huomioitava syttymisen ja räjähdyksen vaara. Poista kaikki syttymislähteet. Varmista hyvä ilmanvaihto. Suurten roiskeiden yhteydessä on otettava yhteyttä pelastuslaitokseen/palontorjuntayksikköön. Henkilökohtainen suojaus, ks. kohta 8 Päästöjen joutuminen viemäriin, vesistöihin ja pohjaveteen on estettävä. Mikäli niin kuitenkin tapahtuu, asiasta on ilmoitettava vesilaitokselle/puhdistuslaitokselle. Roiskunut aine kerätään imeytysaineella, esimerkiksi hiekalla, piimaalla, sahanpuruilla tai vastaavalla, ja kootaan sopiviin, tiiviisti suljettaviin astioihin. Jäte hävitetään ongelmajätteen tavoin, ks. kohta KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely: Varastointi: Varmista hyvä ilmanvaihto. Höyryt voivat kerääntyä matalalla sijaitseviin tiloihin. Vältä hengittämistä ja aineen roiskumista iholle ja silmiin. Ei saa käyttää avotulen lähellä tai kohteissa, joissa saattaa syntyä kipinöintiä esimerkiksi staattisen sähkön tai räjähdyssuojaamattomien sähkölaitteiden vuoksi. Käsittelyn aikana ei saa tupakoida. Suositeltu käsittelylämpötila: 5-30 C Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa tilassa hyvin suljetuissa alkuperäispakkauksissa, tilan ilmanvaihdon on oltava hyvä, säilytettävä erillään elintarvikkeista, juomista, eläinruuista yms. Syttyvien nesteiden varastointia koskevia ohjeita on noudatettava, palovaarallisuusluokka II-1. Höyryt voivat kerääntyä lattiatasoon tai matalalla sijaitseviin tiloihin, ilmanvaihdon on tapahduttava lattiatasossa. Suojattava syttymislähteiltä (esim. kipinöiltä, staattiselta sähköltä, avotulelta jne.). 8. ALTISTUMISEN EHKÄISY / HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUS Hygieeninen raja-arvo: Altistumisen ehkäisy: Nimi Teollisuusbensiini (petroli), vetykäsitelty raskas Suositeltu enimmäispitoisuus 25 ppm 145 mg/m³ Huomautus Varmista hyvä ilmanvaihto. Mekaaninen ilmanvaihto ja pisteimuri saattavat olla tarpeen. Välittömästi saatavilla on oltava juoksevaa vettä ja silmien huuhtelunestettä. Työalueella ei saa tupakoida. Trebolitbitumiliiman käsittelyn aikana ei tule syödä tai juoda. Riisu välittömästi roiskeita saaneet vaatteet. Pese altistunut iho heti vedellä ja saippualla. - Sivu 3 / 7 Julkaistu:

4 Henkilökohtaiset suojaimet Pese iho käsittelyn jälkeen ja ennen aterioita, tupakointia ja wc-käyntejä. Levitä iholle voidetta puhdistuksen jälkeen ihon kuivumisen ja halkeilun ehkäisemiseksi. - hengityksen suojaus: Ei yleensä tarpeen. Suojanaamaria, jossa on kaasunsuodatin A2, on käytettävä, jos ilmanvaihto ei ole riittävä, esim. suuria sisäpintoja käsiteltäessä tai ahtaissa ja suljetuissa tiloissa. Hengityssuojain ei ole tarpeen, kun käsitellään pieniä aloja ulkotiloissa. - käsien suojaus: Käytä suojakäsineitä, jos suoran kosketuksen vaara on olemassa. Käytä esim. nitriilisuojakäsineitä, joiden paksuus on 0,38 mm ja läpäisyaika > 8 tuntia, ja mahdollisesti puuvillaisia sisähansikkaita. Pese iho käsittelyn jälkeen ja ennen aterioita, tupakointia ja wc-käyntejä. Levitä iholle voidetta puhdistuksen jälkeen ihon kuivumisen ja halkeilun ehkäisemiseksi. - silmien suojaus: Ei tarpeen. - ihon suojaus: Käytä suojavaatteita, jos ainetta voi roiskua niin voimakkaasti, että tavalliset työvaatteet eivät suojaa ihoa tuotteelta. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto ja haju: Leimahduspiste ( C): n. +37 Räjähdysrajat: Tiheys (g/cm 3 ): 0,970 Liukenevuus veteen: Liukenevuus orgaanisiin liuotinaineisiin: Musta neste, ominaishaju. 0,6-6 tilavuus-% Ei liukene Kiehumispiste ( C): >150 Palovaarallisuusluok ka: Syttymislämpötila ( C): Viskositeetti: Liukenee useimpiin yleisiin orgaanisiin liuotinaineisiin. II-1 N cp 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus: Reaktiivisuus: Tuote on stabiili, jos sitä käytetään tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti. Höyryt voivat syttyä leimahduspistettä korkeammissa lämpötiloissa ja muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat syttyä esimerkiksi Sivu 4 / 7 Julkaistu:

5 kipinästä, kuumasta pinnasta tai hehkusta. Vältettävät olosuhteet: Vältettävät materiaalit ja kemialliset aineet: Vaaralliset hajoamistuotteet: Kuumuus, kipinät, avotuli ja muut syttymislähteet. Vahvasti hapettavat aineet. Voi vahingoittaa pakkauksia, lakattuja ja maalattuja pintoja, suojaavia tai tiivistäviä rasvakerrostumia sekä luonnonkumista valmistettuja materiaaleja. Terveydelle haitallisia hajoamistuotteita voi muodostua kuumennettaessa ja tulipalon yhteydessä. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Hengitys: Nieleminen: Ihokosketus: Silmäkosketus: Tuotteen hengittäminen voi ärsyttää hengitysteitä ja aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, väsymystä ja huimausta, muistamis- ja keskittymisvaikeuksia, reaktiokyvyn heikentymistä ja suurina pitoisuuksina tajuttomuutta. Tuotteen pitkäaikainen, toistuva hengittäminen saattaa mahdollisesti aiheuttaa keskushermoston vaurioita, mukaan lukien aivovaurioita, joiden oireita ovat uneliaisuus, päänsärky, muistamis- ja keskittymisvaikeudet. Tuotteen nieleminen saattaa aiheuttaa oksentamista, vatsakipuja ja muita tuotteen hengittämisen aiheuttamien oireiden kaltaisia oireita. Kuivattaa ihoa ja voi aiheuttaa ihon punoitusta ja halkeilua. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus voi aiheuttaa ihoärsytystä ja ihottumaa. Pitkäaikainen ja toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihosyöpää. IARC (International Agency for Research on Cancer) on arvioinut, että joissakin eläinkokeissa bitumiliuokset ovat altistaneet syövälle siveltäessä niitä iholle. Silmiin päässeet roiskeet voivat aiheuttaa kirvelyä. Höyryt aiheuttavat ärsytystä. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Vesieliöstö: Liikkuvuus: Pysyvyys ja hajoavuus: Biokertyvyys: Vain suurina paikallisina päästöinä liuotinaine voi aiheuttaa vaaraa vesieliöille. Bitumia ei pidetä haitallisena ympäristölle. Tuote kelluu vedessä. Liuotinaine haihtuu. Bitumi hajoaa erittäin hitaasti. Liuotinaine on biologisesti hajoavaa. Ilmakehässä liuotinaine hajoaa fotokemiallisesti. Liuotinaineen on arvioitu voivan biokertyä eliöihin. Log Pow: Liuotinaineen arvioitu arvo on JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuotteen hävittäminen: Ainejäämät ja pakkaukset on käsiteltävä ongelmajätteenä. Sitä ei saa toimittaa tai päästää kunnalliseen jätehuoltoon, pintavesiin tai vesistöihin. Sivu 5 / 7 Julkaistu:

6 Toimitettava hävitettäväksi paikallisten ohjeiden mukaisesti. Ehdotettu EWC-koodi: Liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.. Lisätietoja saa kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta. 14. KULJETUSTIEDOT Tuotetta eivät koske ADR-määräykset, jos säiliön koko on < 450 litraa, kohdan mukaisesti. Tuotetta eivät koske pakkausta ja merkintöjä koskevat IMDG-määräykset, jos säiliön koko on < 30 litraa, kohdan mukaisesti. YK-numero: 1268 Pakkausryhmä: Aineen virallinen nimi/proper Shipping Name: ADR/RID-luokka: 3 Tarra: 3 IMDG-luokka: 3 III Tarra: Luokka 3 EmS: Merellinen saastuttaja: IATA/DGR-luokka: 3 Tarra: ÖLJYTUOTTEET, N.O.S. (liuotinbensiini)/petroleum PRODUCTS, N.O.S. (Petroleum naphtha) F-E, S-E Ei Syttyvää nestettä 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Terveydelle vaarallinen kemiallinen tuote: Ei Vaaraluokka/-luokat: - Ympäristölle vaarallinen kemiallinen tuote: Ei Palovaarallinen tuote: Kyllä, palovaarallinen neste, luokka 2b. Varoitusmerkki/- merkit: - R-lausekkeet: R 10 Syttyvää. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sivu 6 / 7 Julkaistu:

7 S-lausekkeet: S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S 23 Höyryjen hengittämistä vältettävä. S 24 Ihokosketusta vältettävä. S 46 Jos ainetta on nielty, on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin ja hänelle on näytettävä pakkausta tai tarraa. 16. MUUT TIEDOT Trebolit on REPAREGISTRET AB:n jäsen. Tietoja antaa REPAn asiakaspalvelu Ruotsissa: , tai niitä voi hakea internetistä: tai Julkaistu: Seuraavia kohtia on muutettu: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16. Viitteet/lähteet: Ruotsissa sovellettava ympäristöä ja vaarallisia aineita koskevaa lainsäädäntöä. Valmistajan käyttöturvallisuustiedote. Sivu 7 / 7 Julkaistu:

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

OH 17 (epoksiohenne)

OH 17 (epoksiohenne) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sekä KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OH 17 (epoksiohenne) Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 601112-63 MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN TOIMITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT TUOTTEEN NIMI: MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) 26/02/2003 TOIMITTAJA: oy Esso

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE TOIMITTAJA WINSOR & NEWTON

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot