YHDESSÄ TOIMIEN IKÄIHMISEN SUU KUNTOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDESSÄ TOIMIEN IKÄIHMISEN SUU KUNTOON"

Transkriptio

1 YHDESSÄ TOIMIEN IKÄIHMISEN SUU KUNTOON - moniammatillisen suunhoitohankkeen tuloksia Rauman seudulla Irmeli Lehtonen Opinnäytetyö syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Länsi, Porin toimipaikka Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja ( AMK )

2 TIIVISTELMÄ Irmeli Lehtonen. Yhdessä toimien ikäihmisen suu kuntoon. Pori,syksy 2006, 50 s., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu Länsi, Porin toimipaikka, Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Porin kaupungin terveysviraston ja Rauman seudun kansanterveystyön kuntayhtymän suun terveydenhuolto-osastot toteuttivat Yhdessä toimien ikäihmisen suu kuntoon - hankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää suun terveydenhuollon ehkäisevän hoidon ja hoitotyön menetelmiä laitoksissa ja kotihoidossa olevien vanhusten ja pitkäaikaissairaiden osalta. Hanke oli Länsi- Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston rahoittama. Sidosryhminä hankkeessa olivat julkisen sektorin kotipalvelun, kotisairaanhoidon, vuodeosastojen ja vanhainkotien henkilökunta, joille annettiin koulutusta luennoilla, osastotunneilla ja tuote-esittelyissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yhdessä toimien ikäihmisen suu kuntoon -hankkeen vaikutusta ikäihmisiä päivittäin hoitavien näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin sidosryhmään kuuluvilta Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän alueella toimivilta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla, joita lähetettiin 154 kappaletta. Palautettuja oli 83 ; palautusprosentti oli 53,9 %. Tutkimusote oli kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen yhdistelmä eli metodologinen triangulaatio. Tutkimusmenetelmänä oli kyselylomake. Kvantitatiivisen aineiston muuttujista muodostettiin taulukot Mikrosoft Exceliä apuna käyttäen. Kvalitatiivisen aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimus tehtiin eettisiä periaatteita noudattaen. Tutkimustuloksista ilmeni, että ikäihmisiä hoitavat olivat saaneet hankkeesta tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita he olivat soveltaneet käytäntöön muuttamalla työtapojaan. Potilastietojen kirjaamiseen ei ollut tullut vielä juurikaan muutosta. Tuotetusta kirjallisesta materiaalista sekä luennoista koettiin olleen eniten hyötyä. Tutkimustuloksista nousi esille myös lisäkoulutuksen ja yhteistyön tarve. Johtopäätöksenä voidaan todeta Yhdessä toimien ikäihmisen suu kuntoon - hankkeen kohdistuneen ajankohtaiseen ongelmaan, ja sen avulla kehittämistyö saatiin hyvälle alulle. Asiasanat: ikäihminen, suun terveydenhoito

3 ABSTRACT Irmeli Lehtonen. Working Together for Good Oral Health of the Elderly.Pori, pages, 4 appendices. Diaconia University of Applied Sciences West, Pori Unit. Degree Programme in Nursing, Option in Nursing. Oral Health Care Centers in Pori and Rauma areas performed a project called Working Together for Good Oral Health of the Elderly.The aim of the project was to develop prophylactic treatment and nursing methods of oral health care to the elderly who lived in institutions and were chronic patients. The project was financed by the Social and Health Department of The Western Finland Provincial Government. Interest groups were the staff in home-help service, home nursing, hospital wards and old people s homes within public sector. Education was given by lectures, during meetings in wards and exhibitions. The purpose of this study was to find out the influence of the project from the nurses points of view. In all,154 questionnaires were delivered to 154 members of the nursing staff in the Rauma area; 83 responded. The response rate was 53.9 %.The research was a combination of quantitative and qualitative methods, so called methodological triangulation. The quantitative data were analyzed by using Microsoft Excel. The qualitative material was analyzed by using content analysis. The research was performed according to ethical standards. According to the results, the respondents had knowledge, abilities and facilities which they had applied in changing their working practices. The recording of patient files had not yet been changed. The most useful was the produced material. The respondents also wanted more cooperation and continuing education. The conclusion is that the project called Working Together for Good Oral Health of the Elderly applied to a current problem and with the help of the project cooperation got started. Keywords: The Elderly, Oral Health Care

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1. JOHDANTO 7 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA 8 3. KESKEISET KÄSITTEET Ikäihminen Suun terveydenhoito HANKKEEN TOTEUTUS TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimusote ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kohderyhmä Tehtävä terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa Työpaikka Tutkimusaineiston analyysi TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS TUTKIMUSTULOKSET Asiakkaan tai potilaan suun säännöllisen hoidon kuuluminen työnkuvaan Mielipiteitä suun ja hampaiden puhdistuksen ja hoidon vaikutuksesta asiakkaan tai potilaan yleiskuntoon ja yleisterveyteen Hankkeen vaikutukset Hankkeen vaikutus tietoon suun hoidosta Hankkeen vaikutus terveen ja sairaan suun tunnistamiseen 29

5 8.3.3 Hankkeen vaikutus suun terveyden kirjaamisen Hankkeen vaikutus työtapoihin Hankkeen hyödyt Hankkeesta saatu hyöty Hankkeen onnistuminen Oma hammaslääkärissä käynti Jatkotoiveet Yhteistyön tarve jatkossa Lisäkoulutustoiveet ja kehittämisehdotukset TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA 46 LÄHTEET 49 LIITTEET 53 LIITE 1: Anomus tutkimusaineiston käyttöön 53 LIITE 2: Lupa tutkimusaineiston käyttöön 54 LIITE 3: Kyselylomake 55 LIITE 4: Esimerkki käytetystä sisällönanalyysistä 60

6 1. JOHDANTO Vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan yli puolitoistakertaiseksi nykyiseen verrattuna eli noin 1,4 miljoonaksi. Terveys 2000 tutkimuksen mukaan hampaattomien lukumäärä on kahdessakymmenessä vuodessa vähentynyt kaikissa ikäryhmissä ja on edelleen vähenemässä. Tällä hetkellä täysin hampaattomia yli 65-vuotiaita on runsaat Nykyisin vain harvat menettävät kaikki hampaansa.(paavola 2003.) Hammashoitopalvelujen tarve on viime vuosina kasvanut ja tulee jatkossa kasvamaan yhä enemmän, sillä hampaallisten tarvitsema palvelujen määrä on kuusi kertaa hampaattomien tarvetta suurempi. Myös ikäihmisten suun päivittäinen hoito on muuttunut : se ei olekaan enää vain hammasproteesien pesua. Muutokset ikäihmisten suun hoidon tarpeissa tulisi ottaa huomioon niin suun terveydenhuollon, kuin muunkin sosiaali- ja terveysalan toiminnassa ja voimavarojen suuntaamisessa. (Paavola 2003.) Sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen mukaan tavoitteena on tukea kaikkien ikääntyneiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista riippumatta heidän toimintakyvystään. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001:4.) Ikäihmisen päivittäisessä hoidossa kokonaisuuden huomioiminen on osa laadukasta hoitoa. Opiskelen työn ohessa monimuotoisesti sairaanhoitajatutkintoa ( AMK ). Työskentelin samanaikaisesti Rauman seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä hammashoitajana. Työhöni liittyi osallistuminen Yhdessä toimien ikäihmisen suu kuntoon - hankkeeseen. Hankkeen alussa 2004 koulutustarve kartoitettiin alkukyselyllä. Hankkeen lopussa 2006 vaikutukset selvitettiin uudella kyselyllä. Opinnäytetyö on tehty tämän loppukyselyn vastauksista Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän alueella. Tutkimuksen tuloksia käsitellään vanhuksia päivittäin hoitavien henkilöiden näkökulmasta.

7 8 Johtopäätösten toivon vaikuttavan tulevaan koulutukseen sekä oppilaitoksissa, että työpaikoilla ja yhteistyöhön sekä vanhuksia päivittäin hoitavia, että suun terveydenhuollon henkilökuntaa tyydyttävällä tavalla. 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA Porin kaupungin terveysviraston ja Rauman seudun kansanterveystyön kuntayhtymän suun terveydenhuolto-osastot toteuttivat Yhdessä toimien ikäihmisen suu kuntoon - hankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää suun terveydenhuollon ehkäisevän hoidon ja hoitotyön menetelmiä laitoksissa ja kotihoidossa olevien vanhuksien ja pitkäaikaissairaiden osalta. Hanke oli Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston rahoittama. (Hankesuunnitelma 2004.) Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja järjestää koulutusta ja osaamista niille hoitoalan ammattihenkilöille, jotka hoitavat vanhuksia päivittäin ja vahvistaa heidän sitoutumistaan suun terveydenhoitoon. (Hankesuunnitelma 2004.) Tavoitteena oli myös lisätä ikäihmisten ja heidän omaistensa tietoa ja osallisuutta suun terveydenhoidossa ja turvata järjestelmälliset ehkäisypainotteiset suun terveydenhuollon palvelut tälle ikäryhmälle. ( Hankesuunnitelma 2004.) Hankkeen tavoitteena oli valmistaa käytettäväksi sopiva ja riittävä kirjallinen ja sähköinen oheismateriaali. Tarkoituksena oli myös luoda toimintamalli, joka on siirrettävissä paikallisesti soveltaen muuhunkin ennaltaehkäisevään työhön suun terveydenhuollossa ja muihin ryhmiin, sekä laajemmin myös muille paikkakunnille.( Hankesuunnitelma 2004.)

8 9 Hanke tähtäsi siihen, että hoitohenkilöstö oppii käytännössä paremmin tunnistamaan terveen ja sairaan suun ja ohjaamaan tarvittaessa hammashoitoon. Heillä tulisi olla keskeistä tietoa hampaita vahingoittavasta ravinnosta ja sen nauttimisesta. Tavoitteena oli, että he saavat tarvittavat valmiudet avustaa sekä ikäihmisiä suun hoidossa että harjata hoidettavien hampaat ja puhdistaa heidän suunsa. Lisäksi he hankkeen avulla saavat tietoa muista suun alueen vaivoista ja hallitsevat mm. kuivan suun hoidon. ( Hankesuunnitelma ) Yleisenä viitekehyksenä oli Porin kaupunginvaltuuston , pykälässä 296 hyväksymä Porin kaupungin vanhustenhuollon strategia vuoteen 2008 ja erityisenä haasteena ikääntyvän väestön osuuden jatkuva kasvu. ( Hankesuunnitelma ) 3. KESKEISET KÄSITTEET 3.1 Ikäihminen Yhdessä toimien ikäihmisen suu kuntoon - hankkeessa terveydenhuollon palveluja saavia ovat yli 65-vuotiaat kotipalvelun tai kotisairaanhoidon piiriin kuuluvat sekä palvelukodeissa, vuodeosastoilla tai vanhainkodeissa asuvat henkilöt. Iästä riippumatta heitä kutsutaan tässä tutkimuksessa ikäihmisiksi tai vanhuksiksi. Käsite, vanhus, rajataan tavallisesti kalenteri-iän mukaan. Suomessa vanhuus on rajattu yleensä eläkeiän eli 65-ikävuoden perusteella. Koska yksilöiden fyysinen toimintakyky säilyy melko hyvin aina 75 ikävuoteen asti, on perusteltua käyttää vasta silloin vanhus-nimikettä.( Lipponen,2004,23. ) Vuosituhannen vaihteessa Suomessa oli joka seitsemäs henkilö yli 65-

9 10 vuotias luvulla joka neljännen odotetaan olevan 65 täyttänyt.( Heikkinen 2000, 37.) Sosiaali- ja terveysministeriön Vanhusbarometri-tutkimuksessa kysyttiin ikääntyneiltä itseltään, millä ilmaisulla varttuneempia ikäryhmiä tulisi kutsua. Vastaajille annettiin eri vaihtoehtoja, joista he valitsivat yli 60-vuotiaita ja yli 80-vuotiaita parhaiten kuvaavat ilmaisut. Erilaiset ikääntymiseen liittyvät termit saivat eniten tukea: yli 60-vuotiaista lähes puolet kannatti ilmaisuja ikääntyneet ihmiset, ikäihmiset ja iäkkäät ihmiset. Myös seniorikansalainen sai kannatusta. Sen sijaan yli 60-vuotiaita ei haluttu kutsua vanhoiksi ihmisiksi. Vasta yli 80- vuotiaita haluttiin kutsua vanhuksiksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999.) 3.2 Suun terveydenhoito Terveys on voimavara, joka voi edistää hyvinvointia, sosiaalista vuorovaikutusta, itsensä toteuttamista, arkipäiväisistä tehtävistä suoriutumista ja muita ihmisten päivittäisessä elämässään tärkeinä pitämiä asioita (Koskinen 2003, 22). Terveydenhoito on terveyden edistämiseen, terveyden ylläpitämiseen ja sen hoitoon sekä sairauden ehkäisemiseen tähtäävää hoitotoimintaa (Lääketieteen sanasto). Säännöllinen ja hyvä suun terveydenhoito parantaa elämänlaatua sekä ehkäisee sairauksien syntyä ja pahenemista. (Hankesuunnitelma ) Tutkimusten mukaan yksilön toimintakyky heikkenee 75. ikävuoden jälkeen. Pelkkä ikä sinänsä ei vaikuta toimintakykyyn, vaan iän mukanaan tuomat sairaudet. Yleisimpiä toimintakyvyn muutoksia ovat liikkumisvaikeudet. Arkielämässä suoriutuminen vaikeutuu ja se johtaa ulkopuolisen avun tarpeeseen. Selvemmin se näkyy ikävuoden jälkeen. Silloin apua tarvitaan ainakin yleisimmin peseytymisessä, pukeutumisessa ostostenteossa ja ruuanlaitossa. (Kauhanen ym. 1998,232.) Fyysiseen vanhenemiseen liittyy eri elinten ja elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan hidas heikkeneminen. Muutoksen nopeus on eri elimillä ja eri henkilöillä erilainen. Muutokset heikentävät vanhuksen suorituskykyä. Suorituskyvyn heikkeneminen näkyy

10 11 monien eri järjestelmien mukautumista, yhteistoimintaa ja hallintaa vaativissa fyysisissä tai psyykkisissä rasitustilanteissa. Myös monet sairaudet heikentävät suorituskykyä. Joskus voi olla vaikea erottaa johtuuko suorituskyvyn lasku ikääntymisestä vai sairaudesta.(heikkinen 2000, 30, 37.) Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan yleensä kykyä suoriutua päivittäisistä toiminnoista, kuten liikkumisesta, peseytymisestä, pukeutumisesta ja nukkumisesta(valtonen 2002,8). Suun ja hampaiston terveys vaikuttaa mm. ravinnon käyttöön, puheen muodostukseen, hengitykseen, vatsan toimintaan, ulkonäköön ja sosiaalisiin suhteisiin. Kaikki nämä yhdessä vaikuttavat ikäihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. ( Ekelund 1996, ) Terveys tutkimuksen mukaan suun sairaudet vanhuksilla ovat yleisiä. Joka kolmannella yläleuan kokoproteesia käyttävällä on tulehdus proteesin alla. Suun limakalvoa vasten oleva proteesin huokoinen pinta on hyvä kasvualusta erilaisille mikrobeille. Proteesit tulee puhdistaa päivittäin esimerkiksi miedolla astianpesuaineella ja proteesiharjalla. Proteesit otetaan yöksi pois ja ne säilytetään yön yli ilmavasti säilytysastiassa. ( Suomen Hammaslääkäriliiton vanhustyöryhmä 2003, ) Hampaallisilla yli 65-vuotiailla on kahdella kolmesta iensairauksia ja joka kolmannella hampaissaan reikiä. Ikäihmisten suun tulehdussairaudet ovat myös laaja kansanterveysongelma, sillä ne pahentavat monia yleissairauksia ja haittaavat niiden hoitoa. Plakin bakteerien aspiroiminen hengitysteihin voi lisätä keuhkokuumeen vaaraa. (Paavola 2003.) Verenkiertoon päässeet bakteerit voivat aiheuttaa hengenvaarallisen sydäntulehduksen, endokardiitin, henkilöille, joilla on sydämen läppävika tai tekoläppä (Satakunnan sairaanhoitopiiri 2005 ). Suusyövän riski kasvaa ikääntyessä. Sen riskitekijöitä ovat mm. tupakointi, alkoholin käyttö, suun kuivuus, puutteellinen suuhygienia, huonot hampaat ja huonot hammasproteesit. Ensioireena voi esiintyä vaaleita läiskiä suun

11 12 limakalvolla, kyhmy suussa, puheen vaikeutumista ja muuttumista tuumorin johdosta, proteesin sopimattomuutta tai syljen erityksen lisääntymistä. Suusyöpä metastasoi varhain kaulalle, jolloin imusolmukkeet suurenevat. Myös kovareunainen haava voi olla merkkinä suusyövästä, samoin parantumaton huulen haavauma tai rupi. Suusyöpä näkyy ensimmäisenä usein suun pohjalla, kielen alapuolella tai kiinnittämättömän ikenen alueella. (Happonen 1996, ) Ikäihmisillä aristava ja kuiva suu on merkittävä painonlaskun ja aliravitsemuksen riskitekijä. Ravitsemus voi heikentyä suun ja hampaiden sairauksien takia myös siksi, että kipeällä suulla on vaikea syödä. Sekä sairaudet että niihin käytettävät lääkkeet ja hoidot saattavat vähentää syljen eritystä tai muuttaa syljen koostumusta, jolloin sen antimikrobinen vaikutus vähenee. Tällöin suun sairauksien eteneminen voi olla nopeaa ja vaikeasti ennakoitavaa. Siksi vanhuksia hoitavan henkilökunnan on tärkeää arvioida ikäihmisen suun päivittäisen hoidon onnistumista ja kartoittaa suun hoidon tarvetta. Ikäihmistä tulee kannustaa omatoimiseen suun puhdistamiseen ja neuvoa niin häntä kuin mahdollista omaishoitajaakin suun terveydenhoidossa ja tarvittaessa auttaa hammashoitoon hakeutumisessa.(paavola 2003.) Ikääntyneen suuongelmat tulisi hoitaa mahdollisemman varhaisessa vaiheessa, koska ne heikentävät toimintakykyä ja uhkaavat yleisterveyttä. Jos vanhuksen yleistila on heikko, suutulehdukset voivat olla kohtalokkaita. ( Suomen Hammaslääkäriliiton vanhustyöryhmä 2003, 21.) Tässä tutkimuksessa on keskitytty kodeissa ja vanhuksia hoitavissa laitoksissa päivittäin tapahtuvaan suun hoitoon ja suun terveyden tarkkailuun sekä suun terveyden tietojen kirjaamiseen potilaan hoitotietoihin.

12 13 4. HANKKEEN TOTEUTUS Hankkeen toteutetusta varten perustettiin ohjaus- ja projektiryhmät. Ohjausryhmään kutsuttiin vanhusten hoidosta vastaavia henkilöitä Porista ja Raumalta. Projektiryhmään nimettiin suun terveydenhuollon henkilöitä. Sidosryhminä hankkeessa olivat kotipalvelun, kotisairaanhoidon, vuodeosastojen ja vanhainkotien henkilökunta. Yksityiset palvelu- ja vanhainkodit rajattiin projektin ulkopuolelle. Hankkeen aluksi järjestettiin Rauman ja Porin suun terveydenhuollon työntekijöille koulutuspäivä, jossa päivitettiin henkilökunnan tietoja vanhusten suun hoidosta. Yhteisen koulutuspäivän jälkeen työskentelyä jatkettiin itsenäisesti kummassakin kaupungissa. Ohjaus- ja projektiryhmän säännöllisillä tapaamisilla jaettiin kokemuksia hankkeen kulusta. Tässä opinnäytetyössä on käytetty Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän hankkeen toteutusta ja siitä tehtyä kyselyä. Vanhuksia päivittäin hoitavien kotipalvelun, kotisairaanhoidon, vuodeosastojen ja vanhainkotien henkilökunnalle tehtiin keväällä 2004 alkukysely, jolla kartoitettiin tietoja, taitoja ja valmiuksia vanhusten suun hoitoon. Kysely toteutettiin yksinkertaisena satunnaisotoksena 5-6 kyselylomaketta osastoa kohti. Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän alueella kyselylomakkeen saajia oli 154 henkilöä. Vastauksia palautettiin 106 eli vastausprosentti oli Tutkimuksessa kysyttiin mm. mitä toimenpiteitä he tekivät päivittäin, mistä hoitajat ovat saaneet tietonsa, kokivatko he suun hoidon vaikeaksi, miten suun ja hampaiden hoito vaikuttaa yleisterveyteen ja mitä toivomuksia heillä olisi tulevan koulutuksen suhteen. Kyselyssä kartoitettiin myös koulutustarpeet ja toiveet.( Lehtonen 2004.) Kyselyn tulosten perusteella suunniteltiin molemmissa kaupungeissa jatkotoimenpiteet erikseen. Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän alueella työskenteleville vanhuksia hoitaville pidettiin kaksi samansisältöistä koulutuspäivää. Vanhainkotien ja osastojen asukkaille tehtiin suun ja

13 14 hampaiden tutkimus. Samalla käytiin hoitohenkilökunnan kanssa jokaisen potilaan suun ja hampaiden kotihoito yksityiskohtaisesti läpi; välineet, tekniikka ja erityisongelmat. Pääpaino oli henkilökunnan kouluttamisessa ja motivoimisessa jokapäiväisen suuhygienian hoitoon. Koulutuksesta ja tutkimuksista huolehtivat projektiryhmän jäsenet. Raumalla laadittiin ikäihmisten suun terveydenhoitokansio apuvälineeksi koulutustilaisuuksien pitäjille. Raumalla laadittiin myös opaslehtiset Diabeetikon suunhoito, Tekonivelpotilaan suunhoito ja Sydänpotilaan suunhoito. Porissa tehtiin Ikäihmisten suun ja hampaiden puhdistus - niminen dvd- tallenne ja lehtinen Suun hoitoa ikäihmisille. Tuotettu materiaali on molempien, sekä Rauman, että Porin suun terveydenhuollon osastojen käytössä. Koulutusta annettiin myös osastotunneilla ja näyttelyissä, joita pidettiin eri puolilla kuntayhtymää kaikkiaan kahdeksan tilaisuutta. Näyttelyihin tutustui ikäihmisiä omaisineen, omaishoitajia, hoitohenkilökuntaa sekä erilaisia tukiryhmiä edustavia henkilöitä.yhteensä n Hankkeen päätösseminaariin osallistui sekä vanhuksia päivittäin hoitavia henkilöitä että suun terveydenhuollon henkilökuntaa. Luennoimassa oli vanhusten suunhoidon asiantuntijoita. Hankkeen loppuvaiheessa tehtiin kysely hankkeen tavoitteiden toteutumisesta. Kyselyn vastauksia on käytetty tämän opinnäytetyön tekemiseen. 5.TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata henkilökunnan mielipiteiden perusteella tietojen, taitojen ja valmiuksien lisääntyminen sekä suun sairauksien hoidossa, että tunnistamisessa. Lisäksi tavoitteena on selvittää hankkeen

14 15 vaikutus työtapoihin ja suun terveyden kirjaamiseen sekä henkilökunnan kokema lisätiedon tarve. Ikäihmisten hyvä suun hoito on vaativa tehtävä ja tarvitsee toimiakseen hammashuollon ja muiden vanhuksia hoitavan henkilöstön yhteistyötä ja uusia toimintatapoja sekä uudenlaista ennakkoluulotonta työjakoa. Moniammatillinen yhteistyö tulee entistä tärkeämmäksi, kun vanhusten määrä kasvaa ja yhä useammalla on omia hampaita suussaan. On tärkeää, että hoitajat ymmärtävät suun terveyden merkityksen osana yleistä terveyttä ja hyvinvointia, osaavat neuvoa ja auttaa iäkkäitä suun päivittäisessä puhdistamisessa ja kykenevät tarvittaessa ohjaamaan heitä hammaslääkärin hoitoon. Kun vanhus ei enää itse kykene puhdistamaan suutaan ja hampaitaan, vastuu päivittäisen suuhygienian ylläpitämisestä jää häntä hoitaville ammattilaisille. Suun hoito on yksi osa hoitotyötä ja parantaa sen laatua. (Paavola 2003.) Ihmisarvo on kaiken hoitamisen ydin. Hoitojärjestelmät,-traditiot ja filosofiat ovat kaikki muodostuneet ihmisarvon pohjalta. Suomessa laki potilaan asemasta ja oikeuksista on kansainvälisesti edistyksellinen kannanotto potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden puolesta. Vanhuskroonikkojen hoito ja heihin kohdistuvat asenteet ovat ihmisarvon kannalta tärkeitä, sillä vanhukset kuuluvat ryhmään, joiden omat edellytykset ajaa etujaan ovat muita heikompia. ( Lindqvist 2001, 20.) Yhdessä toimien ikäihmisen suu kuntoon - hankkeen tavoitteena oli pystyä turvaamaan asiakkaan tarpeista lähtevä saumaton, tehokas ja joustava suun terveydenhuollon sairauksien ehkäisyyn tähtäävä palvelukokonaisuus. (Hankesuunnitelma 2004). Tutkimusongelmat ovat : 1.Onko hoitohenkilökunnan tieto vanhusten suun hoidosta ja suun sairauksien tunnistamisesta on lisääntynyt? 2. Ovatko hoitohenkilökunnan taidot ja valmiudet lisääntyneet vanhusten suun hoidossa?

15 16 Miten suun terveyden kirjaaminen potilaspapereihin muuttui? Miten suun terveydenhoidon työtavat muuttuivat? 3. Missä asioissa hoitohenkilökunta tarvitsee vielä lisää tietoa? 4.Minkälaisia toiveita hoitohenkilökunnalla on jatkossa yhteistyöstä suun terveydenhuollon kanssa? 6. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 6.1 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmä Tutkimusote on kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen yhdistelmä eli metodologinen triangulaatio. Se merkitsee sitä, että tutkimusmenetelmänä on kyselylomake, jossa on sekä vapaamuotoisia laadullisesti käsiteltäviä että strukturoituja määrällisesti käsiteltäviä kysymyksiä. Kysymysten vapaamuotoisuudella pyritään antamaan tutkittaville mahdollisuus ilmaista asia omalla tavallaan, ei ainoastaan tutkijan etukäteen strukturoimalla tavalla. (Leino- Kilpi 1997, )Koska vastauksissa on hoitajien subjektiivinen näkemys asiasta, on kysymyksessä induktiivinen lähestymistapa ( Sirola,2006). Tässä tutkimuksessa metodologisen triangulaation käyttö näkyy sekä kvantitatiivisten, että kvalitatiivisten vastausten käyttämisenä niin, että tuloksissa on yhdistetty molemmilla tavoilla saadut tiedot. Kyselylomakkeen laativat yhteistyössä hankkeesta vastaavat henkilöt. Vastaukseksi haluttiin selkeästi mitattavia vastauksia, joten osa kysymyksistä muotoiltiin strukturoituun muotoon. Avoimilla kysymyksillä odotettiin saatavan vastauksia, jotka kuvailevat paremmin hankkeen vaikutuksia. Kyselytutkimuksen etuna on sen tehokkuus. Sen avulla voidaan kysyä monia asioita useilta henkilöiltä samanaikaisesti. Myös vastausten käsittely on nopeaa ja se voidaan tehdä tietokonetta apuna käyttäen. Haittoina voidaan pitää tutkijan ja tutkittavan kohtaamattomuutta. Tutkija ei näin voi olla varma

16 17 miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen tai ovatko he ymmärtäneet kysymyksiä tai perehtyneet kysyttävään alueeseen.(hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, ) Tässä tutkimuksessa vastaajien perehtyneisyyttä pyrittiin selvittämään kysymällä suun hoidon kuulumisesta työnkuvaan. Vastaajien asenteita selvitettiin kysymällä heidän mielipiteitään suun ja hampaiden hoidon ja puhdistuksen merkityksestä yleisterveyteen sekä heidän omista hammaslääkärissäkäyntitottumuksistaan. 6.2 Tutkimuksen kohderyhmä Kohderyhmänä olivat samoilla vanhuksia hoitavilla osastoilla työskentelevät henkilöt kuin kartoittavassakin kyselyssä. Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän alueella yksikköjä olivat terveyskeskuksen vuodeosastot, Rauman kaupungin, Lapin- ja Eurajoen kuntien vanhainkodit, kotisairaanhoito ja kotipalvelu. Hankkeen puitteissa koulutusta pyrittiin antamaan osastojen koko henkilökunnalle. Kartoittavaan kyselyyn vastaajat valittiin yksinkertaisella satunnaisotannalla. Satunnaisotannassa tunnetusta perusjoukosta valitaan sattumanvaraisesti ne, joille kyselylomake annetaan ( Metsämuuronen 2005, ) Tehtävä terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa Kyselylomakkeita vietiin osastoille niin, että 25-30% henkilökunnasta vastasi kyselyyn. Osastonhoitaja tai vastaava sairaanhoitaja jakoi lomakkeet. Lomakkeita lähetettiin 154 kappaletta. Palautettuja oli 83 eli palautusprosentti oli ( Kuvio 1.) Vastanneista sairaanhoitajia oli eniten. Heitä oli 29 eli 34,9 % vastanneista. Seuraavaksi suurin ryhmä olivat lähihoitajat. Lähihoitajia oli 18 ja perushoitajia 13 hoitajaa. Kodinhoitajia oli 11 ja kotiavustajia 3. He työskentelivät kotipalvelussa. Vastanneista 2 oli terveydenhoitajia ja 2 toimi osastonhoitajan

17 18 tehtävissä. Muita tehtäviä olivat hoitoapulainen (2), mielenterveyshoitaja (1) ja osastoapulainen (1) perushoitaja kodinhoitaja lähihoitaja sairaanhoitaja terveydenhoitaja osastonhoitaja kotiavustaja laitosapulainen muu, mikä 4 Kuvio 1. Tehtävä terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa Työpaikka Sosiaalitoimeen eli vanhainkoteihin ja kotipalveluun lähetettiin yhteensä 105 lomaketta. Niistä palautettiin 53 eli palautusprosentti oli 50,5. ( Kuvio 2.) Suurin osa vastanneista (33) työskenteli vanhainkodeissa. Vanhainkoteja oli koko kuntayhtymän alueella eli Raumalla, Eurajoella ja Lapissa. Kodisjokilaiset hoidetaan Raumalla. Terveyskeskuksen vuodeosastoille lähetettiin 30 lomaketta. Vuodeosastoja on neljä ja ne toimivat kaikki Terveyskeskuksen yhteydessä Raumalla. Lomakkeista palautettiin 18. Kotisairaanhoitoon jaetuista 19:sta palautettiin 12. Kotisairaanhoitoa on saatavana kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Kotisairaalaa tai kunnallista palvelukotia ei Rauman seudun kuntayhtymän alueella ole.

18 tk- vuodeosasto vanhainkoti kotisairaanhoito kotipalvelu kotisairaala palvelukoti muu, mikä Kuvio 2. Työpaikka 6.3 Tutkimusaineiston analyysi Kun lomake lähetetään postitse tutkittaville niin, että he täyttävät sen oman aikataulunsa mukaan ja lähettävät sen sitten takaisin tutkijalle, suurimpana haittana on kato. Katoa voidaan vähentää jakamalla lomake jonkun organisaation tms. välityksellä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, ) Katoa pyrittiin estämään tässä tutkimuksessa viemällä kyselylomakkeet henkilökohtaisesti osastoille ja antamalla niiden jakaminen osastonhoitajan tai vastaavan sairaanhoitajan tehtäväksi. Vastausten antamiseen annettiin määräaika, joka oli kaksi viikkoa. Jos täyttämiseen annettava aika on liian pitkä, kyselykaavakkeet unohtuvat helposti. Jos taas se on kovin lyhyt, eivät vuorotyötä tekevät ehdi sitä täyttämään. Viimeisen palautuspäivän jälkeen odotettiin vielä viikko, ennen kuin aineistoa alettiin käsitellä, jotta myöhästyneetkin lomakkeet saatiin käsittelyyn. Näin saatiin parempi palautusprosentti.

19 20 Tutkimusaineisto luovutettiin tutkijan käyttöön, joka suoritti vastausten käsittelyn ja sisällön analysoinnin. Kvantitatiivisten vastausten käsittely voidaan tehdä muuttamalla muuttujat eli vastaukset taulukkomuotoon, jolloin niitä voidaan käsitellä tilastollisesti tietokoneen avulla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, ). Tutkimusvastauksia käsiteltäessä kukin muuttuja laskettiin ensin manuaalisesti jokaiselta kyselylomakkeelta. Sen jälkeen saadut luvut syötettiin Mikrosoft Excel- ohjelmalle ja kuvattiin graafisesti lukuina. Tutkimusselosteessa mainitaan luvut myös prosentteina silloin, kun se lisää tulosten ymmärrettävyyttä tai kun lukua verrataan aikaisempiin tutkimuksiin, joissa luvut on ilmaistu prosentteina. Osa tämän tutkimuksen luvuista on nolla, sillä työ tehtiin yhdessä porilaisten kanssa. Esimerkiksi Porissa toimii kotisairaala, mutta Rauman seudulla sellaista ei ole.(kuvio 2.) Myös avoimet vastaukset käsiteltiin yhdessä porilaisten kanssa, jotta ne ovat keskenään verrannolliset. Lisäksi vastauksista koottiin yhteenveto koko hankkeen osalta. Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto sellaiseen muotoon, että sen antama informaatio olisi tiivistä ja selkeää. Aineisto pilkotaan osiin, käsitteellistetään ja koodataan uudestaan, jolloin siitä muodostuu looginen kokonaisuus. Induktiivinen aineiston analyysi voidaan suorittaa kolmessa vaiheessa, jolloin siihen kuuluvat aineiston redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli aineiston ryhmittely ja abstrahointi eli käsitteiden luominen.(tuomi, Sarajärvi 2004, ) Tätä tutkimusta tehtäessä käsittely tapahtui redusoimalla ensin avoimet vastaukset niin, että vastauksista karsittiin tutkimukselle epäolennaiset osat. Sen jälkeen aineisto klusteroitiin. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmiteltiin ja yhdistettiin luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä.(tuomi, Sarajärvi 2004, ) Abstrahointia kysymysten konkreettisesta luonteesta johtuen ei katsottu kaikissa kysymyksissä tarpeelliseksi tehdä. Vastaukset yhdistettiin kysymyksittäin taulukkoon ja kuvattiin graafisesti Mikrosoft Exceliä apuna

20 21 käyttäen. (Liite 4.) Tuloksia verrattiin kartoittavaan tutkimukseen ja tehtiin johtopäätöksiä, joilla pyrittiin vastaamaan tutkimusongelmiin. Lopuksi pohdittiin johtopäätöksiä ja arvioitiin sekä hankkeen, että tutkimuksen vaikutusmahdollisuuksia tulevaisuudessa. 7. TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS Eettisen toiminnan ydin on ikääntynyttä kunnioittava ja arvostava kohtaaminen. Hänen yksilöllisyytensä, itsemääräämisoikeutensa, henkilökohtainen koskemattomuutensa ja loukkaamattomuutensa on otettava huomioon kaikessa toiminnassa. Hoidon ja palvelun tulee perustua tietoon ja näyttöön, ja kriteerinä tulee olla se, mikä juuri tälle ihmiselle on parasta hoitoa. (Suomen Hammaslääkäriliiton vanhustyöryhmä 2003, 3.) Tutkimuksen kohderyhmänä eivät olleet suoraan vanhukset, vaan heitä päivittäin hoitavat henkilöt. Vastausten esimerkit kuvasivat kuitenkin vanhuksia, joten he olivat välillisesti tutkimuskohteina. Tutkimuksessa noudatettiin ikääntynyttä kunnioittavaa suhtautumista. Esimerkit on valittu ikäihmistä kunnioittaen eikä vanhuksen henkilöllisyys paljastu. Tutkimuksen toteutus on eettistä silloin kun tutkimukseen valitut henkilöt on valittu satunnaisesti ja he osallistuvat siihen vapaaehtoisesti. Heidän antamansa vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaajan henkilöllisyys paljastu missään vaiheessa. (Paunonen, Vehviläinen- Julkunen 1997, 44). Tutkimus toteutettiin eettisiä periaatteita noudattaen. Kvantitatiivinen tutkimusaineisto on luotettavaa, kun mittaaminen on reliaabelia ja validia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä antaa tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia eli kuinka tarkasti mittari mittaa juuri tarkoitettua kohdetta. Mittariin liittyvät virheet voivat johtua itse mittarista tai käyttäjien epäjohdonmukaisuudesta. Kysymykset ovat saattaneet olla epäselviä niin,

21 22 ettei tutkittava ole ehkä ymmärtänyt kysymystä. Validius tarkoittaa mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä halutaankin tietää (Vehviläinen- Julkunen, Paunonen 1997, ). Mittarilla pyrittiin mittaamaan niin selkeästi hankkeen aikana tapahtunut muutos, että se pystyttiin luotettavasti analysoimaan. Kyselylomake arvioitiin sekä Porin, että Rauman suun terveydenhuolloissa. Lisäksi tutkija testautti sen ymmärrettävyyden kahdella henkilöllä, jotka eivät työskentele suun terveydenhuollossa. Toinen testaajista oli hoitotyöntekijä. Tällä pyrittiin varmistamaan myös se, ettei kyselylomakkeessa käytetä liiaksi suun terveydenhoidon ammattisanastoa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selonteko tutkimuksen toteutumisesta sen kaikissa vaiheissa. Suorien lainausten käyttäminen auttaa lukijaa ymmärtämään mihin tutkija perustaa päätelmänsä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, ). Tutkimusselosteessa käytettiin suoria lainauksia selventämään tehtyä tekstin analysointia. Lisäksi liitteenä on esimerkki tehdystä sisällönanalyysistä (Liite 4). Kvalitatiivisten kysymysten tulkinnan ongelmana on tutkijan ja tutkittavan sanojen samanlainen ymmärtäminen. On vaarana ettei tutkija tulkitse kieltä niin kuin tutkittava on sen tarkoittanut. Virheet on pyrittävä löytämään ja otettava huomioon niiden vaikutus tutkimuksen johtopäätöksiin. Metodologisella triangulaatiolla pyritään poistamaan ongelma. ( Leino-Kilpi 1997, ) Käytettäessä selventävinä esimerkkeinä kvalitatiivisia vastauksia mainittiin vain työpaikan lyhenne. Ammattia ei mainittu, sillä joitakin ammattiryhmiä oli vain muutama. Näin pystyttiin säilyttämään vastaajaan tunnistamattomuus.

22 23 8 TUTKIMUSTULOKSET Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Kvalitatiivisten kysymysten vastaukset esitellään sisällön analyysin pohjalta luodun luokituksen mukaan. Sekä kvantitatiiviset, että kvalitatiiviset vastaukset esitellään Mikrosoft Excelillä luotujen kaavioiden avulla. Lisänä on muutamia suoria lainauksia kvalitatiivisten kysymysten vastauksista. Lainausten jälkeen on merkitty vastauksen antajan työpaikka lyhenteellä.vo tarkoittaa vuodeosastoa ja vk vanhainkotia. Kotisairaanhoito on lyhennetty ksh ja kotipalvelu kp. Numero lyhenteen jäljessä kertoo käsitellyn lomakkeen juoksevan numeron. Lainaukset on valittu niin, ettei vastaajaa voi niistä tunnistaa. Aluksi pyrittiin selvittämään vastaajien perehtyneisyyttä suun hoitoon kysymällä sen kuulumisesta työnkuvaan. Vastaajien asenteita selvitettiin kysymällä heidän mielipiteitään suun ja hampaiden hoidon ja puhdistuksen merkityksestä yleisterveyteen. Asenteita selvitettiin myös kysymällä omista hammaslääkärikäynneistä. Otsikot ovat syntyneet kysymyksistä ja tulokset ovat muodostuneet kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista kysymyksistä sisällönanalyysillä metodologista triangulaatiota apuna käyttäen. Otsikon valinta selkeyttää hankkeen tulosten tarkastelua. 8.1 Asiakkaan tai potilaan suun säännöllisen hoidon kuuluminen työnkuvaan Kysymyksessä haluttiin tietää säännöllisesti tehtävät suun hoidon toimenpiteet.( Kuvio 3.) Hampaita ja proteeseja ilmoitti säännöllisesti puhdistavansa 70 henkilöä ( 60,3 % vastaajista) Asiakkaan ja omaisten ohjausta teki 18 hoitajaa. Ohjaus painottui kotisairaanhoitoon ja kotipalveluun. Vuodeosastojen ja vanhainkotien potilaat ovat niin paljon huonokuntoisempia, että he tarvitsevat hoitajat tekemään sen puolestaan. Monessa vastauksessa

23 24 kerrottiin toimenpiteitä tehtävän joskus, mutta ei säännöllisesti. Ne vastaukset jätettiin käsittelemättä. Suuhygieniasta huolehtiminen miellettiin yleisesti kuuluvaksi potilaan perushoitoon, jolloin se kuului osana päivittäiseen hoitoon. Toimenkuvaani kuuluu asiakkaiden perushygieniasta huolehtiminen, johon mm hampaat ja hammasproteesit kuuluvat (kp 58) Suunhoitovälineiden kunnon tarkkailun katsottiin myös kuuluvan hoitajan tehtäviin. Kuivan suun ja terminaalipotilaan suunhoito oli mainittu erikseen. Terminaalipotilaan hoidossa on usein kysymys juuri suun kosteuttamisesta. Potilaiden runsas lääkitys vaikuttaa siihen, että lähes kaikilla vanhuksilla on kuivan suun tuomia ongelmia. Siihen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota päivittäisessä hoidossa. Käytännön opetusta annettaessa huomattiin, että omien hampaiden pinnalle oli jäänyt runsaasti bakteeripeitettä. Proteesit sen sijaan olivat puhtaita. Bakteeripeitteen määrä saattoi johtua siitä, ettei suuhun oltu pystytty tai osattu koskea niin, että puhdistustulos olisi hyvä.( Nordberg, 2006.) Asiakkaistamme ei kukaan pysty itse hoitamaan suun / hampaiden / proteesien hoitoa. Kaikki on hoitajien vastuulla (vk 39) Lisäksi vastauksista kuului potilaiden sairauden laatu. Dementiaa sairastavien suun hoito oli usein vaikeaa. Muut pesut suoritetaan päivittäin, joten suun puhdistamattomuuden syy tuntuisi olevan enemmänkin osaamattomuudessa. Hammasproteesien pesu iltaisin, joidenkin potilaiden omat hampaat pestään, jos potilas on yhteistyökykyinen ja /tai haluinen (vo 33) Lisäksi osa vastaajista ilmoitti säännölliseen työnkuvaansa kuuluvan yhteydenoton suun terveydenhuoltoon. Raumalla jokaiselle vanhainkodille, vuodeosastolle ja kotona asuvalle vanhukselle on osoitettu oma hammashoitola, johon hänet voidaan tarpeen vaatiessa ohjata. Lisäksi

24 25 Raumalla toimii terveyskeskuksessa kiireellistä hoidon tarvetta varten päivystys, jossa apua saa saman päivän aikana. Kaksi vastaajaa ilmoitti, ettei päivittäinen suun hoito kuuluu työnkuvaan. He työskentelivät kotisairaanhoidossa. 70 hampaiden/ proteesien puhdistus 70 asiakkaan/ potilaiden ja/ tai omaisten ohjaus 18 suun terveydentilan/ välineiden kunnon tarkkailu 12 saattohoitopotilaan suun hoito 2 kuivan suun hoito yhteydenotto suun terveydenhuoltoon 8 ei kuulu työnkuvaan 2 Kuvio 3. Asiakkaan tai potilaan suun säännöllinen hoito kuuluu työhöni 8.2 Mielipiteitä suun ja hampaiden puhdistuksen ja hoidon vaikutuksesta asiakkaan tai potilaan yleiskuntoon ja yleisterveyteen Seuraavassa kysymyksessä haluttiin tietää suun puhdistuksen ja hoidon vaikutuksesta terveyteen. (Kuvio 4.) Vastaajista kaikki olivat sitä mieltä, että suun ja hampaiden puhdistus ja hoito vaikuttavat potilaan yleiskuntoon ja terveyteen sitä lisäävästi.

25 26 Hankkeessa kiinnitettiin erityisesti huomiota suun terveyden ja yleissairauksien yhteyden tunnistamiseen. Diabetekseen ja sydäntauteihin osattiin yhdistää melko hyvin. Enin osa vastaajista oli yhdistänyt suun- ja yleisterveyden niin, että kun on huonot hampaat, ei voi syödä, yleiskunto laskee ja vaikuttaa sitä kautta yleissairauksiin. Jotkut olivat ajatelleet suun terveyden vaikuttavan vain ruuansulatuskanavaan. Estää potilasta saamaan infektioita nieluun, suuhun ja vatsaan (vo 13) Moni oli myös maininnut, ettei dementoitunut osaa sanoa kivun syytä, joka siis voi johtua kipeästä suusta. Hoitajat kokivat tärkeäksi, että henkilökunta osaa tunnistaa sen. Dementoituneen suuhun katsominen koettiin kuitenkin vaikeaksi. Kyllä sillä on iso merkitys. Esim. dementoituneen on vaikea kertoa mikä on vialla kun ruoka ei maistu. Silloin on aina syytä tarkistaa suu ( jos saa katsottua, potkuja ja lyöntejä välillä saadaan )(vk 39) Suuta pidettiin jossain vastauksessa niin intiiminä paikkana, että hoitajat kokivat vaikeana puuttua suun hoitoon. Se vaikuttaa oudolta, sillä muutenkin vanhusten hoidossa joudutaan suorittamaan hyvinkin intiimejä toimenpiteitä. Hyvän suuhygienian ja suun terveyden katsottiin liittyvän myös hyvään elämän laatuun. Puhdistamattoman suun hajun katsottiin vaikeuttavan kanssakäymistä muiden kanssa. Myös esteettisyydestä oli mainintoja hoidettua suuta on muiden miellyttävämpi katsoa. Suu ei haise pahalle: vaikuttaa kokonaisvaltaisesti osaltaan asiakkaan hyvään oloon (vk 46) Puhdas suu raikastaa koko mieltä (vo7) Muiden perussairauksien hallinnalla (paremmalla). Ravinnon parempana jauhamisena, esteettisenä asiana.(vk 67)

26 terveyden paraneminen 77 elämän laadun paraneminen 35 Kuvio 4. Suun ja hampaiden puhdistus ja hoito vaikuttavat asiakkaan tai potilaan yleiskuntoon ja terveyteen mielestäni 8.3 Hankkeen vaikutukset Kysymyksillä hankkeen vaikutuksista pyrittiin vastaamaan tutkimusongelmiin. Kysymyksillä haluttiin selvittää hankkeen vaikutus saatuun tietoon, suun terveydentilan tunnistamiseen ja sen vaikutuksesta kirjaamisen ja työtapojen muuttumiseen. (Kuvio 5 b.) Hankkeen vaikutus tietoon suun hoidosta Kysymys oli kaksiosainen. Ensimmäiseen kysymykseen hankkeen aikana riittävästi saatuun tietoon vastasi 80 henkilöä. Heistä 62 eli 77,5 %:a vastanneista koki saaneensa riittävästi tietoa suun hoidosta. 18 vastaajaa ( 22,5%) ei ollut saanut riittävästi tietoa. Kysymyslomakkeen täyttäneistä 2 ei vastannut tähän kysymykseen lainkaan ja yhteen vastaukseen oli ympyröity molemmat vaihtoehdot. Koska kysymys on strukturoitu, johon voi vastata vain kyllä tai ei, voi vain arvailla vastaajien syitä. Voisi olettaa, että lomakkeen täyttäjä on jättänyt tyhjäksi ne kohdat, joihin hän ei ole osannut vastata, Mikäli

27 28 vastaus olisi ollut ei, olisi seuraavassa avoimessa kysymyksessä voinut kertoa tarkemmin syystä. Niistä (18), jotka olivat ilmoittaneet, etteivät olleet saaneet riittävästi tietoa suun hoidosta vastasi syitä kysyttäessä vain 14. He ilmoittivat syiksi koulutukseen osallistumattomuuden (8), ja koulutuksesta johtuneet syyt (6). Koska kysymykset käsiteltiin yhdessä porilaisten kanssa vastauksissa on mukana myös en koe tarvitsevani, vaikka raumanseutulaisista kukaan ei ollutkaan sitä mieltä. Syitä osallistumattomuuteen olivat mm. vuorotteluvapaalla olo, kolmivuorotyö, kiire ja sijaisuus. Vaikka vastaaja ei olisikaan päässyt luennoille, kirjallinen materiaali koettiin hyväksi. Lakihan velvoittaa työnantajaa antamaan täydennyskoulutusta säännöllisesti ( Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004). Koulutusta on runsaasti tarjolla ja osastonhoitajat päättävät mihin koulutukseen osallistutaan. Päätökseen vaikuttavat sekä henkilöstöresurssit että raha.hankkeen tuottama koulutus oli ilmaista, joten raha ei voinut olla syynä koulutukseen osallistumattomuuteen. Kolmessa vuorossa tehtävä työ vaatii useita koulutustilaisuuksia, jotta jokaisella olisi mahdollisuus osallistua. Nyt pidettiin kaksi koulutuspäivää. Mahdollisesti kolmas samansisältöinen olisi lisännyt osallistumismahdollisuuksia. Osastonhoitajien henkilökohtainen kiinnostus asiaan vaikutti myös osallistujien määrään. Mikäli osastonhoitaja koki suun hoidon tärkeäksi, oli henkilökunnan osallistuminen laajempaa. Näyttelyn ja koulutuksen aikana en työssä. Kirjallista materiaalia saatavana (ksh 18) Ei päässyt, ehtinyt luennoille (ksh 21) Mielestäni tieto ei ollut riittävää (3-vuorotyö, ei aina paikalla) (vo 14)

28 29 Koulutuksesta johtuvia syitä olivat koulutuksen tavoittamattomuus tai se ei ollut oikeanlaista. Tavoitettavuuteen olisi ehkä vaikuttanut myös kolmas koulutuspäivä. Henkilökohtaista opetusta toivottiin enemmän omalla työpaikalla. Koulutusta järjestettiin niin, että potilaan suunhoito käytiin läpi oman hoitajan kanssa. Osastotunneille suun terveydenhuollosta osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan. Kaikille osastoille ei kuitenkaan saatu sovittua yhteistä tilaisuutta. Kertaus on opintojen äiti. Uutta tietoa ei koulutustilaisuudessa (vk 67) Prosyyrit luettu mitä osastolle tullut, mutta parempi kun saisi henk. koht. opastusta (vk 73) 8 6 en ole osallistunut 8 koulutuksesta johtuvat syyt 6 en koe tarvitsevani 0 0 Kuvio 5b. Syitä riittämättömään tiedon saantiin Hankkeen vaikutus terveen ja sairaan suun tunnistamiseen Seuraava kysymys oli edellisen tapaan kaksiosainen. Nyt kysyttiin saatua tietoa terveen ja sairaan suun tunnistamisesta.(kuvio 6 b.) Hankkeen aikana riittävästi tietoa terveen ja sairaansuun tunnistamisesta ilmoitti saaneensa 67 vastaajaa 80:sta. Vastaajista 13 koki, ettei ollut saanut

29 30 tietoa tarpeeksi. Syyt olivat samanlaisia kuin edellisessä vastauksessa. Jos et, niin miksi kysymykseen vastasi nyt vain 9 vastaajaa 13:sta. Osallistumattomuus sijaisuuden, vuorotteluvapaan tai kiireen vuoksi oli jälleen yleisimmin syynä. Samoin koulutuksesta johtuvat syyt olivat samat. Tunnistamiseen vaikutti sekä luento-opetus, jossa näytettiin kuvia terveestä ja sairaasta suusta, että myös potilaan vieressä annettu opetus, jolloin voitiin näyttää kunkin potilaan suussa näkyvät sairauden oireet. Ei ole tullut perille. Työpaikkaohjaus puuttuu (ksh 21) Tässä kohtaa mainittiin myös lisätiedon tarve. Kyllä sain, joskin lisätieto ei ole koskaan pahitteeksi (kp 52) Kyllä, enemmänkin haluaisin (vk 67) 6 en ole osallistunut 6 3 koulutuksesta johtuvat syyt 3 0 en koe tarvitsevani 0 Kuvio 6b. Syitä riittämättömään tiedon saantiin terveen ja sairaan suun tunnistamisessa Hankkeen vaikutus suun terveyden kirjaamisen Yksi hankkeen käytännön tavoitteista oli, että myös suun terveydentila ja suun hoitotoimenpiteet kirjattaisiin potilaspapereihin. Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin muuttuiko suun terveyden kirjaaminen

30 31 potilaspapereihin hankkeen aikana. Hankkeen aikana muutosta ei juurikaan tapahtunut, mutta asian tärkeys kuitenkin tiedostettiin. Vastanneista 56 ilmoitti, ettei muutosta ollut tapahtunut. Vain 25 vastasi, että kirjaaminen oli muuttunut.(kuvio 7b.) Ei muuttunut. Ei ole varsinaista päivittäistä kirjaamista (kp 60) Kysymys oli jälleen kaksiosainen. Kysyttäessä mitä kirjaamisessa oli muuttunut saatiin 10 vastausta eli vajaa puolet kertoi muutoksesta tarkemmin. Lähes kaikissa eli 9: ssä vastauksessa mainittiin kirjaamisen lisääntyneen. Kirjaamisen olevan kehitteillä vastasi 1 vastaaja. Kehitteillä vastaus tuli vanhainkodin hoitajalta. Eniten kirjaaminen lisääntyi kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa. Tärkeää oli, että erilaisiin oireisiin kiinnitettiin enemmän huomiota. Enemmän kirjattiin tietoja ikäihmisten omista ja proteesihampaista. Tehtiin luettelo kenellä omat hampaat/proteesit, ohjeet miten huolehdimme asukkaiden suun hoidosta riippuen onko omat hampaat, proteesit tai hampaaton (vk 46) Pystyin enemmän kiinnittämään asiaan huomiota ja uskalsin kirjata hammasasioita ylös (ksh 17) Kiinnitetty enemmän huomiota suun terveyteen kirjaamiseen (kp 50)

31 32 9 kirjaaminen lisääntyi 9 kirjaaminen kehitteillä 1 1 Kuvio 7b. Hankkeen vaikutus suun terveyden kirjaamisen Hankkeen vaikutus työtapoihin Kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin työtapojen muuttumisesta. Mikäli ne olivat muuttuneet, haluttiin tietää tarkemmin muutoksesta.( Kuvio 8b.) Kysymyksen ensimmäiseen osaan saatiin 82 vastausta. Niistä 45:ssä vastattiin kyllä ja 37:ssä ei. Hankkeen vaikutus työtapojen muutokseen oli siis suurempi kuin kirjaamisen muutos. Eniten oli lisätty suun puhdistusta. Kysymyksestä ei selvinnyt tarkoitettiinko omien hampaiden pesua vai hampaattoman suun puhdistusta. Vastausten määrästä voidaan olettaa, että molempia tehdään entistä enemmän. Toiseksi eniten muutosta oli tapahtunut proteesien hoidossa. Proteesien puhdistamisessa oli siirrytty käyttämään astianpesuainetta. Monessa vastauksessa mainittiin, että ennen oli proteesit säilytetty vedessä yön yli, mutta koulutuksen myötä oli siirrytty proteesien kuivasäilytykseen. Tekareita ei lioteta enää vedessä, vaan hampaat ovat ilmahoidossa yöllä (vk 44)

32 33 Hammasmukeissa ei enää pidetä vettä ja tekohampaat pestään fairyn kanssa (vo 33) Uudet hammasproteesien hoito-ohjeet aiheuttivat myös vastarintaa Proteesien pesu tiskipesuaineella tuntuu kuitenkin omasta mielestäni merkilliseltä, enkä tee niin itse ( kp 59) Potilaan ohjausta on lisätty, varsinkin kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa. Vanhainkodeissa ja vuodeosastoilla suun hoitoon kykenevät vain harvat vanhukset itse. Kuivan suun hoitoon sekä välineiden tarkoituksenmukaisuuteen on myös kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Lisätty välineitä, yksilöllisempi suu hoito. (vk 74) Tekohampaita ei enää pestä tahnalla vaan astianpesuaineella. Enemmän käytetään kosteuttavia geelejä (vo 10) Työtapojen muuttumisen ohella tärkeää oli keskustelun herääminen. Suun hoito otettiin paremmin huomioon osana vanhuksen päivittäistä hoitoa. Lisäksi rohkeus ottaa epäselvissä kysymyksissä yhteys suun hoidon asiantuntijoihin lisääntyi hankkeen myötä. Hankkeen myötä keskustelu heräsi taas enemmän suun hoidon tärkeellisyyteen ja huomioimiseen jokapäiväisessä työskentelyssämme (vk 46) Hampaiden tarkkailu lisääntynyt ( kp 53) Neuvon kysyminen, ohjauspyyntö hammashuollosta (ksh 20)

33 lisätty suun puhdistusta 19 muutettu proteesien hoitoa 18 lisätty kuivan suun hoitoa 1 lisätty potilaan ohjausta 6 6 lisätty välineitä konsultoitu suun terveydenhuoltoa 1 Kuvio 8b. Hankkeen vaikutus työtapoihin 8.4 Hankkeen hyödyt Hankkeesta saatua hyötyä haluttiin kysyä hankkeen tulosten seurannan takia. Vastaajien kokema hyöty, hankkeen onnistuminen, lisäkoulutus-, kehittämis- ja yhteistyötarpeet antavat osviittaa tulevalle yhteistyölle Hankkeesta saatu hyöty Seuraavassa kysymyksessä haluttiin tietää mistä hankkeen asiasta vastaaja kokee olleen hänelle eniten hyötyä. Kysymyksessä ei rajattu vastausten määrää ja osa vastanneista ilmoittikin useamman kuin yhden asian. Kysymykseen saatiin kaikkiaan 99 vastausta. (Kuvio 9.) Kirjallisen materiaalin tärkeimmäksi ilmoitti 40 vastaajaa. Samoin luennot ilmoitti tärkeimmäksi 40 henkilöä. Käytännön opetuksesta koki 15 vastaajaa saaneensa eniten hyötyä. Muun hyödyn ilmoitti 4 vastaajaa. Vastanneista 3 ilmoitti muun olevan järjestetyn näyttelyn. Näyttelyssä osallistujat saivat tietoa välineistä sekä erilaisia suun hoidon tietoiskuja.

34 35 Kirjallinen materiaali, uudet tuotteet (vk 67) Jälleen tuli esille se, ettei kaikilla ollut mahdollisuutta päästä osallistumaan luennoille. Varsinkin niissä tapauksissa tuotetulla materiaalilla oli tärkeä merkitys. Materiaalista, kun en päässyt luennoille (vk 73) kirjallisesta materiaalista luennoista käytännön opetuksesta muusta 4 4 Kuvio 9. Sain hankkeen aikana hyötyä eniten Hankkeen onnistuminen Mielipiteensä hankkeen onnistumisesta ilmoitti 68 hoitajaa.(kuvio 10.) Heistä suurin osa eli 45 oli sitä mieltä, että hanke onnistui kohtalaisesti. Hyvin hanke onnistui 19 vastaajan mielestä. Huonosti hankkeen koki onnistuneen vain 4 vastaajaa. Vastaajista 13 ei osannut sanoa mielipidettään.

35 hyvin kohtalaisesti huonosti en osaa sanoa 13 4 Kuvio 10. Hanke onnistui mielestäni 8.5 Oma hammaslääkärissä käynti Vanhuksia päivittäin hoitavien omaa säännöllistä hammaslääkärissä käyntiä kartoitettiin seuraavalla kysymyksellä. Säännöllisesti vastasi käyvänsä 79 vastaajaa 83:sta. Vain 4 ilmoitti käyvänsä silloin, kun hänellä on jotain vaivaa suussaan.(kuvio 11.) Aikuisväestöstä n 75 % käy säännöllisesti hammashoidossa ( Suominen- Taipale, Nordblad, Vehkalahti, Arinen, 2004, 50 ). Tässä tutkimuksessa säännöllisesti käyvien osuus oli suurempi eli 95,2 % vastaajista. Voidaan olettaa, että terveydenhuoltoalalla työskentelevät hoitavat myös itseään keskivertoväestöä paremmin. Mahdollista on myös, että vastaus on annettu tarkemmin ajattelematta. Toiveena olisi käydä säännöllisesti, mutta jostain syystä näin ei tapahdu. Raumalla kaikilla aikuisilla on kuitenkin mahdollisuus päästä kohtuullisessa ajassa kunnalliseen tai yksityiseen hammashoitoon, joten syynä ei ole hoidon saatavuus.

LAITOSHOIDOSSA OLEVAN IKÄIHMISEN SUUNHOIDON TOTEUTUS HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA

LAITOSHOIDOSSA OLEVAN IKÄIHMISEN SUUNHOIDON TOTEUTUS HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA LAITOSHOIDOSSA OLEVAN IKÄIHMISEN SUUNHOIDON TOTEUTUS HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA Vuokko Lehtonen ja Päivi Parkkinen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Hoitotyön

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

MITEN POTILAAT KOKEVAT YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISEN KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLA KAHDEKSAN?

MITEN POTILAAT KOKEVAT YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISEN KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLA KAHDEKSAN? MITEN POTILAAT KOKEVAT YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISEN KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLA KAHDEKSAN? Laura Lummepuro - Tanja Paavola Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖNKUVAN MUUTOKSESTA

SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖNKUVAN MUUTOKSESTA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖNKUVAN MUUTOKSESTA Pakkohan se on joskus. Selviydyn kyllä. Hämäläinen Anne-Mari ja Piilonen Jaana Opinnäytetyö, syksy 2006 Hoitotyön koulutusohjelma Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Mira Niemi OMAISHOITAJIEN LÄÄKEHOIDON OSAAMINEN Kuka kertoo ja keneltä voi kysyä

Mira Niemi OMAISHOITAJIEN LÄÄKEHOIDON OSAAMINEN Kuka kertoo ja keneltä voi kysyä Mira Niemi OMAISHOITAJIEN LÄÄKEHOIDON OSAAMINEN Kuka kertoo ja keneltä voi kysyä Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Osio 5: Vanhuksen päivittäinen suun terveydenhoito Suunhoidon koulutusohjelma Suuhygienisti Opinnäytetyö Kevät 2008 Katri Kuosmanen Minna Lankinen Saija Pitkäniemi

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Riikka Honkanen SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELI- JOIDEN VÄLNEN MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ OULUSSA

Riikka Honkanen SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELI- JOIDEN VÄLNEN MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ OULUSSA Riikka Honkanen SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELI- JOIDEN VÄLNEN MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ OULUSSA SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN JA HAMMASLÄÄKETIETEENOPISKELI- JOIDEN VÄLINEN MONIAMMATILLINEN

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Jutta Kosunen, Tiia Laukkanen TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Nina Salo KOULUTUSTILAISUUS SUUN JA HAMPAIDEN HOIDOSTA PALVELUKOTI HUHTAANHOVISSA. Hoitotyön koulutusohjelma 2015

Nina Salo KOULUTUSTILAISUUS SUUN JA HAMPAIDEN HOIDOSTA PALVELUKOTI HUHTAANHOVISSA. Hoitotyön koulutusohjelma 2015 1 Nina Salo KOULUTUSTILAISUUS SUUN JA HAMPAIDEN HOIDOSTA PALVELUKOTI HUHTAANHOVISSA Hoitotyön koulutusohjelma 2015 2 KOULUTUSTILAISUUS SUUN JA HAMPAIDEN HOIDOSTA PALVELUKOTI HUHTAANHOVISSA Salo, Nina Satakunnan

Lisätiedot

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE

TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE TIETOA JA TUKEA EPILEPSIAA SAIRASTAVAN LAPSEN VANHEMMILLE HOITOHENKILÖKUNNAN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Jaana Harhala Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

HOITAJIEN KOKEMUKSIA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISESTA HERTTONIEMEN SAIRAALAN VUODEOSASTOLLA

HOITAJIEN KOKEMUKSIA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISESTA HERTTONIEMEN SAIRAALAN VUODEOSASTOLLA HOITAJIEN KOKEMUKSIA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISESTA HERTTONIEMEN SAIRAALAN VUODEOSASTOLLA Katja Ranne & Tiina Sainio Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsingin

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN SUUN TERVEYDENTILAN KARTOITTAMINEN SOSIAALIHAMMASHOIDOLLISELLA LÄHESTYMISTAVALLA

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN SUUN TERVEYDENTILAN KARTOITTAMINEN SOSIAALIHAMMASHOIDOLLISELLA LÄHESTYMISTAVALLA KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN SUUN TERVEYDENTILAN KARTOITTAMINEN SOSIAALIHAMMASHOIDOLLISELLA LÄHESTYMISTAVALLA Kirsi Autonen-Honkonen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Heli Toroskainen. OMAHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA Omahoitajan näkökulmia kotihoidon kehittämiseksi

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Heli Toroskainen. OMAHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA Omahoitajan näkökulmia kotihoidon kehittämiseksi KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Heli Toroskainen OMAHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA Omahoitajan näkökulmia kotihoidon kehittämiseksi Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2013 Hoitotyön

Lisätiedot

ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA

ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA Sirpa Ikonen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PIEKSÄMÄEN YKSIKKÖ Ikonen,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA Katja Jokela Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/Länsi Porin toimipaikka Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Suvi Pakarinen SAIRAANHOITAJIEN JA PERUSHOITAJIEN KOKEMUKSIA HILJAISEN RAPORTIN KÄYTÖSTÄ TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOILLA Opinnäytetyö Lokakuu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

Hoitohenkilökunnan osallistuminen ikäihmisten jalkojenhoitoon ja ikäihmisten jalkojen kunto

Hoitohenkilökunnan osallistuminen ikäihmisten jalkojenhoitoon ja ikäihmisten jalkojen kunto Hoitohenkilökunnan osallistuminen ikäihmisten jalkojenhoitoon ja ikäihmisten jalkojen kunto Jalkaterapian koulutusohjelma Jalkaterapeutti Opinnäytetyö Syksy 2007 Linnavirta Matilda Pääkkönen Mirka HELSINGIN

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely palvelun kehittämiskohteiden tunnistamiseksi

Asiakastyytyväisyyskysely palvelun kehittämiskohteiden tunnistamiseksi JYVÄSKYLÄLÄISTEN IKÄIHMISTEN KOKEMUKSIA VAPAAEHTOISEN ANTAMASTA KERTALUONTEISESTA ASIOINTIAVUSTA Asiakastyytyväisyyskysely palvelun kehittämiskohteiden tunnistamiseksi Erja Kareinen Opinnäytetyö Helmikuu

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPOTILAIDEN KOKONAIS- HOITO

SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPOTILAIDEN KOKONAIS- HOITO Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Terveyden edistämisen koulutusohjelma 2014 Sanna Hakkarainen SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPOTILAIDEN KOKONAIS- HOITO - Toimintamalli Espoon kaupungin päivystyksen henkilöstölle

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

AIKUISVÄESTÖN ALKOHOLIN KÄYTÖN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA MINI-INTERVENTIO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ

AIKUISVÄESTÖN ALKOHOLIN KÄYTÖN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA MINI-INTERVENTIO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ AIKUISVÄESTÖN ALKOHOLIN KÄYTÖN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA MINI-INTERVENTIO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ Tuntuu, että paljon jää huomaamatta, ketkä tartteis apua. Opinnäytetyö Minna Jäntti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Hanna Haapalainen Henna Juvonen TERVEYDENHOITAJIEN IMETYSOHJAUSVALMIUDET Kyselytutkimus Itä-Suomen alueen äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajille

Lisätiedot