PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT"

Transkriptio

1 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma

2 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät Tavoitteet Tehtävät 4 3. Terveystarkastukset Laajat terveystarkastukset Muut terveystarkastukset 5 4. Terveyden ja sairaanhoitopalvelujen sisältö Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa Sairauksien hoito koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen Asiakkaat ja henkilöstö Oppilas- ja opiskelijamäärät Kouluterveydenhuollon työvoimatarve Stakesin ja STM:n suositusten mukaan Opiskeluterveydenhuollon työvoimatarve STM:n suosituksen mukaan Työntekijämäärä Seinäjoen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT Suun terveydenhuolto koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Koululaisten ja opiskelijoiden suun terveystarkastusten suunnitelma Peruskoululaisten suun terveystarkastusten yleistavoitteet Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveydenhuolto Toiminnan kehittämistavoitteet Esitys koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi 21 2

3 1. Taustaa Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kansanterveystyön järjestäminen on kunnan velvollisuus. Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä. Se sisältää myös sairauksien ja tapaturmien ehkäisyn sekä yksilön sairaanhoidon. Kansanterveystyöhön kuuluu mm. huolehtia kunnan asukkaiden terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista mukaan lukien ehkäisyneuvonta, raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden ja alle kouluikäisten lasten sekä heidän perheidensä neuvolapalvelut sekä ylläpitää koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä suun terveydenhuoltoa. Valtioneuvoston asetuksella (338/2011) varmistetaan, että neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon palvelut ovat suunnitelmallisia ja yhtenäisiä koko maassa. Asetuksen tueksi Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kirjasen (Julkaisuja 2009:20), jossa on perustelut ja soveltamisohjeet lastenneuvolatyön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon järjestämisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisuissa Opas 14/2011 ja Opas 22/2012 on yksityiskohtaiset ohjeet neuvola- ja kouluterveydenhuollon terveystarkastusten toteuttamisesta. Valvira ja aluehallintovirastot valvovat annettujen asetusten noudattamista. 2. Tavoitteet ja tehtävät 2.1. Tavoitteet Asetuksen 338/2011 avulla pyritään parantamaan terveysneuvonnan ja - tarkastusten suunnitelmallista ja tasoltaan yhtenäistä toteuttamista maan eri osissa. Samalla edistetään lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä terveyttä ja pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. Tavoitteena on oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen sekä koko kouluyhteisön hyvinvointi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa pyritään ylläpitämään ja parantamaan koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointia ja ylläpitämään mahdollisimman hyvää opiskelukykyä. Varhaisella häiriöiden tunnistamisella ja niihin puuttumisella vähennetään syrjäytymisen aiheuttamia kustannuksia sekä kalliiden korjaavien erityispalveluiden tarvetta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja nuorten terveiden elintapojen ja mielenterveyden edistämiseen sekä oppilaiden vanhempien vanhemmuuden tukemiseen. Palveluiden tulee muodostaa yhtenäinen ja saumaton kokonaisuus, jossa kiinnitetään huomio lapsen ja nuoren sekä koko perheen osallistumiseen ja lapsen ja nuoren kehitysympäristöihin. Jotta terveystarkastusten ja -neuvonnan sisältö saadaan tarkoituksenmukaiseksi, kunnan kansanterveystyöstä vastaavan 3

4 viranomaisen tulee vahvistaa valtuustokausittain neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä suun terveydenhuollolle yhtenäiset toimintaohjelmat huomioiden yhteistyö sosiaali- ja päivähoitopalvelujen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjän kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 edellyttää aiempaa tiiviimpää ja suunnitelmallisempaa yhteistyötä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä muiden opiskelijoiden hyvinvointipalveluissa mukana olevien kesken. Palveluista tulee tiedottaa väestölle riittävästi. Työstä saatuja seurantatietoja väestön terveydentilasta tulee soveltuvin osin käyttää palvelujen suunnittelussa. Peruskoululaiset kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Lukiolaiset sekä ammatillisten oppilaitosten ja korkea-asteen oppilaitosten opiskelijat kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin Tehtävät terveystarkastukset ja terveysneuvonta asetuksen mukaisesti häiriötilojen varhainen tunnistus, diagnostiikka, hoito ja hoitoonohjaus valtakunnallisen rokotusohjelman toteutus opiskeluterveydenhuollossa sekä soveltuvin osin myös kouluterveydenhuollossa yleislääkäritasoinen sairaanhoito koulu- ja opiskelutilojen valvontaan osallistuminen, koulu- ja opiskeluyhteisön seuranta sekä oppilas- ja opiskeluhuoltotyöhön osallistuminen kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa ja opiskeluterveydenhuolto osa opiskelijahuoltoa ja niihin sisältyy yhteistyö muiden opiskelijoiden hyvinvointipalveluihin osallistuvien kanssa suun terveydenhuolto 3. Terveystarkastukset Määräaikaisilla terveystarkastuksilla selvitetään lapsen ja nuoren terveydentilaa, kasvua ja kehitystä sekä perheen hyvinvointia. Niillä pyritään hoidettavissa olevien poikkeamien varhaiseen toteamiseen. Terveystarkastuksissa arvioidaan jatkotutkimusten, tuen ja hoidon tarvetta sekä ohjataan tarvittaessa tukitoimien piiriin tai jatkohoitoon. Terveystarkastukset tarjotaan kaikille ennalta määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan kuuluville ja niistä poisjäävien tuen tarve tulee selvittää. Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi tehdään terveystarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan Laajat terveystarkastukset Laaja terveystarkastus tehdään peruskoulun I, V ja VIII vuosiluokan oppilaille. 4

5 Laajalla terveystarkastuksella tarkoitetaan kouluterveydenhuollossa tehtävää terveystarkastusta johon osallistuvat oppilas ja molemmat vanhemmat tai ainakin toinen heistä jossa käsitellään oppilaan, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti eri näkökulmista johon sisältyy huoltajan kirjallisella suostumuksella opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa joka toteutetaan hyvässä vuorovaikutuksessa ja toimivassa yhteistyössä sekä perheen kanssa että työntekijöiden kesken. Kouluterveydenhuollon laaja terveystarkastus voi koostua erillisistä terveydenhoitajan- ja lääkärintarkastuksesta tai yhteistarkastuksesta, jossa molemmat ammattiryhmät tekevät omiin tarkastuksiin liittyvät työtehtävänsä 3.2. Muut terveystarkastukset Terveydenhoitaja: 1. kouluterveydenhuollossa jokaisella vuosiluokalla terveydenhoitajan tarkastus 2. lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ensimmäisenä opiskeluvuonna. 3. ammattikorkeakouluissa ensimmäisenä vuonna terveyskysely, jonka perusteella tarvittaessa terveystarkastus Lääkäri: Lukion ja ammatillisten oppilaitosten 2. vuoden opiskelijoille lääkärintarkastus. Lukuvuoden aikana 18 vuotta täyttäville miesopiskelijoille tehdään samalla kutsuntaesitarkastus Seinäjoen kaupungissa ja Isonkyrön kunnassa terveystarkastukset toteutetaan asetuksen mukaisesti. Kouluterveydenhuollossa tehtävät oppilaiden terveystarkastukset 1 lk. Laaja terveystarkastus Terveydenhoitaja tapaa perheen kesällä ennen koulun alkua/syksyllä I-luokalla Annetaan kouluun tutustumispäivänä esitietolomake täytettäväksi huoltajalle. Vanhemmat palauttavat kaavakkeen terveydenhoitajalle lapsen terveystarkastuksen yhteydessä. Seulontatutkimukset; paino, pituus, näkö ja verenpaine Rokotusten tarkistaminen Kartoitetaan koulutulokkaan elämäntilanne, odotukset sekä haasteet 5

6 Pyydetään huoltajalta kirjallinen lupa antaa tarvittaessa oppilaalle äkillisissä sairauksissa kouluterveydenhuollon valikoimaan kuuluvaa lääkettä sekä luvat terveystietojen siirtoon ja tietojen hankkimiseen opettajalta oppilaan kouluasioiden kartoitusta varten. Annetaan huoltajalle MLL:n vihkonen Pieni koululainen Lääkäri ja terveydenhoitaja tapaavat perheen I-luokan kevätlukukauden aikana Pyydetään luokanopettajan arvio oppilaasta (Opetushallituksen lomake) Neuvotellaan sivistystoimen kanssa yhtenäinen toimintalinja kouluille Paino, pituus Ikäryhmään kuuluva lääkärin yleistarkastus Vanhemmat kutsutaan mukaan 2 lk. Terveydenhoitajan terveystarkastus (kevätlukukaudella) Seulontatutkimukset; paino, pituus ja ryhti 3 lk. Terveydenhoitajan terveystarkastus (loppusyksystä) Seulontatutkimukset; paino, pituus ja ryhti Keskustelua monipuolisesta ravinnosta 4 lk. Terveydenhoitajan terveystarkastus (alkusyksystä) Kyselykaavake lähetetään kotiin ennen tarkastusta Seulontatutkimukset: paino, pituus, ryhti, RR ja näkö Keskustelua esim. levon tarpeesta, ruutuajasta sekä harrastuksista Jaettava materiaali: Koululainen (MLL) ja Uni on enemmän kuin lepoa 5 lk. Laaja terveystarkastus (syyslukukaudella) Laaja terveystarkastus voi koostua erillisestä terveydenhoitajan- ja lääkärintarkastuksesta tai yhteistarkastuksesta Pyydetään luokanopettajan arvio oppilaasta (Opetushallituksen lomake). Neuvotellaan sivistystoimen kanssa yhtenäinen toimintalinja kouluille Seulontatutkimukset: paino ja pituus (terveydenhoitaja) Ikäryhmään kuuluva lääkärin yleistarkastus Vanhemmat kutsutaan mukaan Tarkastuksessa käsitellään oppilaan, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä Murrosikäryhmät mahdollisuuksien mukaan 5.lk keväällä, ajoittuen sopivasti biologian opetuksen kanssa. 6 lk. Terveydenhoitajan terveystarkastus (keväällä) Seulontatutkimukset; paino, pituus ja ryhti Keskustellaan yläkouluun siirtymisestä sekä päihdeasioista Jaettava materiaali: Täältä tullaan nuoruus HPV-rokote 6-luokan tytöille THL:n ohjeen mukaan 6

7 7 lk. Terveydenhoitajan terveystarkastus (kevätlukukaudella - kesällä) Paino, pituus, ryhti, kuulo ja verenpaine Keskustelua mm. terveystottumuksista, hyvinvoinnista ja sosiaalisista suhteista. Kyselykaavake oppilaalle ja huoltajalle lähetetään kotiin täytettäväksi ennen tarkastusta 8 lk. Laaja terveystarkastus (koko lukuvuoden aikana) Laaja terveystarkastus voi koostua erillisistä terveydenhoitajan- tai lääkärintarkastuksista tai yhteistarkastuksesta Pyydetään luokanohjaajan arvio oppilaasta (Opetushallituksen lomake). Neuvotellaan sivistystoimen kanssa yhtenäinen toimintalinja kouluille Terveydenhoitaja Seulontatutkimukset; paino, pituus, näkö ja värinäkö Nuorten RBDI -kysely tehdään tarvittaessa Lääkäri Ikäryhmään kuuluva lääkärin yleistarkastus Vanhemmat kutsutaan mukaan Täytetään nuorison terveystodistus Selvitetään mahdolliset ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset tekijät oppilaalle ja vanhemmille 9 lk. Terveydenhoitajan terveystarkastus (syyslukukauden aikana) Seulontatutkimukset; paino, pituus ja ryhti Nuorten päihdemittari tehdään tarvittaessa Keskustelua seksuaalisuuteen, seurusteluun ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista Tehosterokotukset (vuoden 2012 syksystä alkaen) Annetaan nuorelle kirjallisena rokotustiedot kaikista annetuista rokotteista Opiskeluterveydenhuollossa tehtävät terveystarkastukset A. Lukioiden ja SEDU:n opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat opiskelijat 1. vuoden opiskelijoille terveystarkastus annetaan kyselykaavake täytettäväksi ennen tarkastusta yleiseen terveydentilan, mielialan, suun terveyden ja elämäntilanteen kartoitus terveydentila suhteessa ammattialaan terveystottumusten, seksuaaliterveyden ja päihteiden käytön kartoitus rokotustietojen tarkistaminen pituus, paino, ryhti, näkö, kuulo, verenpaine Hemoglobiinin mittaus ja värinäkö tarvittaessa 7

8 2. vuoden opiskelijoille terveystarkastus pituus ja paino, jos selvä muutos edellisvuoteen verenpaine, jos on ollut korkeahko aiemmin näöntarkkuus, jos epäily heikkenemisestä ja näkökentät tarvittaessa annetaan puuttuvat rokotukset lääkärintarkastukseen varataan aikaa noin 25 min. miespuolisille toisen opiskeluvuoden aikana18-vuotta täyttäville opiskelijoille määritetään kutsuntoja varten palveluskelpoisuusluokka ja täytetään puolustusvoimien terveystarkastuslomake B. Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) opiskelijat Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään sähköinen terveyskysely, jonka perusteella terveydenhoitajat arvioivat opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä terveyden riskitekijöitä. Opiskelijalle annetaan sähköisesti terveyskyselyn perusteella palaute. Tarvittaessa opiskelija kutsutaan henkilökohtaiseen terveystarkastukseen joko terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle tai ohjataan muiden tarvittavien palveluiden piiriin. Kaikissa oppilaitoksissa opiskeleville järjestetään tarvittaessa tarttuvien tautien ehkäisyyn tai varhaiseen toteamiseen liittyviä, yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia. Näitä ovat esimerkiksi opiskelijoiden työharjoitteluun sekä kansainväliseen toimintaan liittyvät salmonella-, MRSA- ja tuberkuloositarkastukset. 8

9 4. Terveyden ja sairaanhoitopalvelujen sisältö Opiskelijoiden terveydenhuolto sisältää oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämät terveydenhuoltolain mukaiset terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijan kotipaikasta riippumatta. Siihen kuuluvat myös: suun terveydenhuollon palvelut mielenterveyshäiriöiden tai päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus seksuaaliterveyttä edistävät palvelut (mm. raskauden ja sukupuolitautien ehkäisy) äitiysneuvolapalvelut 4.1. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen Terveystarkastusten yhteydessä tulee mahdollisimman varhain tunnistaa erityisen tuen tarve ja järjestää tarpeenmukainen tuki viiveettä. Erityisen tärkeitä havaittavia asioita ovat lapsen ja nuoren neurologisen kehityksen ongelmat, oppimishäiriöt, käytöshäiriöt, mielenterveysongelmat tai kiusaaminen, lapsen kaltoinkohtelu tai puutteet perushoivassa ja huolenpidossa ja perheen keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Huomioitavia asioita ovat myös vanhempien vakavat sairaudet, päihde- tai mielenterveysongelmat, läheisväkivalta sekä perheen toimeentuloon ja elinoloihin liittyvät ongelmat. Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi lisäkäynnit ja kotikäynnit ovat tärkeitä. Erityisen tuen järjestämiseksi laaditaan yhteistyössä lasten, perheiden ja opiskelijoiden kanssa tavoitteellinen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään yhteistyötä muun muassa lastensuojelun, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä tarvittaessa erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa Kunnan tulee oppilaan tarpeen mukaan järjestää terveydentilan toteamista varten seuraavia erikoistutkimuksia: erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus ja hänen määräämänsä laboratorio-, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset psykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvittämiseksi psykologin tekemä tutkimus 9

10 4.3. Sairauksien hoito koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Kouluterveydenhuollossa diagnosoidaan ja hoidetaan sairauksia, kuten tuki- ja liikuntaelinten ongelmia, allergioita, vatsakipuja, päänsärkyä, aistinelinten vikoja tai painopulmia, jotka edellyttävät usein lisätutkimuksia. Osa lääkärin ja terveydenhoitajan työstä on sairauksien tutkimiseen, hoitoon ja hoitoonohjaukseen liittyviä tehtäviä sekä yhteistyötä muiden ammattiryhmien ja perheiden kanssa. Työhön kuuluu esimerkiksi oppimisvaikeuksien, mielenterveysongelmien, häiriökäyttäytymisen ja koulukiusaamisen tutkimista ja hoitoa. Oppilaan oireiden taustalta löytyy usein sosiaalisia ongelmia, joiden selvittely vie aikaa ja vaatii usein monialaisia neuvotteluja Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen Oppilaan ja opiskelijan terveyden edistämiseksi tutkitaan kouluyhteisön ja opiskeluympäristön työolot joka kolmas vuosi. Koulutilojen terveellisyyden ja turvallisuuden säännöllisiä tarkastuksia varten on laadittu aikataulu. Tarkastukseen kootaan kuhunkin oppilaitokseen eri alojen asiantuntijoista ryhmä. Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan raportti parannus- ja toimenpide-ehdotuksineen. Sivistyskeskuksen toimialajohtajan johdolla työryhmä, jossa on myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon edustus, kokoontuu kahdesti vuodessa arvioimaan teknisten puutteiden korjausaikatauluja ja seuraamaan korjaustoimenpiteiden toteutumista peruskouluyksiköiden osalta. 10

11 Seinäjoen kaupungin ja Isonkyrön kunnan oppilaitosten terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusohjelma (oppilaitoksen perässä olevat numerot ilmoittavat tarkastuspäivän ko. vuonna) Suunnitelmallinen koulutarkastus Alakoulut 1 Alakylä SJK Alaviitala 1 3 Haapaluoma 1 4 Honkakylä 1 5 Jouppi Kihniä 1 7 Kivistö 1 8 Kärki 1 9 Lintuviita 1 10 Marttila 1 11 Niemistö Niittyvilla vaikeavammaisten 1 13 Pajuluoma 1 14 Pohja 1 15 Steinerkoulu Toivolanranta 1 17 Toukolanpuisto Törnävä 1 19 Hyllykallio Nurmo remontti 20 Tanelinranta 1 21 Valkiavuor i 22 Keski-Nurmo Koura 1 24 Aseman koulu Ylistaro 1 25 Halkosaari 1 26 Isokylä 1 27 Kirja-Matti 1 28 Kitinoja 1 29 Topparla 1 30 Isonkyrön koulukeskus Isokyrö 1 31 Valtaala 1 32 Kylkkälä 1 Yläkoulut Lyseo 1 47 Yhteiskoulu 1 48 Toivolanranta 1 49 Nurmo 1 50 Ylistaro 1 51 Isonkyrön koulukeskus 1 11

12 Lukiot 53 Seinäjoen 1 54 Etelä-Seinäjoen 1 55 Nurmon 1 56 Ylistaron 1 58 Isokyrö 1 Sedu 59 Kirkkokatu 1 60 Törnäväntie 1 61 Koulukatu 1 62 Koskenala sairhopp 1 63 Upankatu 1 65 Rastaantaival 1 AMK 66 Koulukatu 1 67 Frami 12.6.F 68 Koskenala 1 69 Foodwest 1 Muut 70 Kansalaisopisto SJK 1 73 Musiikkiopisto SJK 1 75 Ruutipuisto sairaalakoulu 1 5. Asiakkaat ja henkilöstö 5.1. Oppilas- ja opiskelijamäärät Isonkyrön koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat yhtenäiset Seinäjoen kanssa. Isonkyrön terveyskeskuksen lääkärit ja terveydenhoitaja huolehtivat kuntansa peruskoulun ja lukion terveydenhuollosta. Sen vuoksi seuraavassa laskelmassa ei ole huomioitu Isonkyrön oppilasmääriä. Seinäjoen kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluu noin henkilöä. Seinäjoella kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilasta, joista 450 on erityisen tuen ja EHA:n oppilaita. Terveyskeskuksen opiskeluterveydenhuollon piirissä on toisella asteella noin 3700 opiskelijaa, joista 1210 on lukiolaista. Sedussa on 2460 opiskelijaa, joista 360 on erityisopiskelijaa. Ammattiopisto Luovin Seinäjoen yksikössä on 16 opiskelijaa. Lisäksi opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat Sedun aikuiskoulutuskeskuksen noin 200 opintotukeen oikeutettua toisen asteen aikuisopiskelijaa sekä noin 4000 SEAMK:n opiskelijaa. 12

13 Sedun aikuiskoulutuskeskuksen kokonaisopiskelijamäärä on noin 1800, joista opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella olevat voivat käyttää joko työterveyshuollon tai työttömille suunnattuja terveydenhuollon palveluita Kouluterveydenhuollon työvoimatarve Stakesin ja STM:n suositusten mukaan Asetus ei sisällä säännöksiä ammattihenkilöiden henkilöstömitoituksesta, vaan ne sisältyvät vuosina julkaistuihin oppaisiin. Kouluterveydenhuollon henkilöstösuositus on 600 oppilasta terveydenhoitajaa kohti. Jos lääkäri toimii kokopäiväisesti kouluterveydenhuollossa ja vastaa osittain myös oppilaiden sairaanhoidosta, voi oppilasmäärä olla enintään THL:n terveystarkastuksia koskevan oppaan mukaan työntekijää kohti suositeltua oppilasmäärää vähennetään, jos työntekijöiden vastuulla on useita eri kouluja tai oppilaissa on paljon erityistä tukea vaativia, esimerkiksi erityisoppilaita tai maahanmuuttajia. Erityiskoulun ja luokan oppilaat tarvitsevat noin kolme kertaa keskimääräistä enemmän aikaa terveydenhoitajalta ja lääkäriltä Opiskeluterveydenhuollon työvoimatarve STM:n suosituksen mukaan Suositus terveydenhoitajaa kohden on opiskelijaa toisella asteella ja opiskelijaa korkea-asteella. Suositus kokopäiväistä lääkäriä kohti on opiskelijaa Työntekijämäärä Seinäjoen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Seinäjoen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintasektorilla työskentelee osastonhoitajan lisäksi 19½ terveydenhoitajaa. Muissa yksiköissä osana työtään tekee koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa kolme terveydenhoitajaa yhteensä noin ½ toimen verran. Seinäjoella on käytettävissä yhteensä 20 ja Isossakyrössä yhden kokopäiväisen terveydenhoitajan työpanos koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Seinäjoella oppilasmäärät ovat terveydenhoitajia kohti suosituksia suuremmat; alakouluissa n. 670/terveydenhoitaja ja yläkouluissa 670/terveydenhoitaja. Luvuissa on huomioitu erityisoppilaiden työllistävyys (varsinkin niissä kouluissa, joissa on runsaasti erityisoppilaita). Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastuulääkärinä toimii alueylilääkäri, joka tekee asiakastyötä noin 25 tuntia/viikko. Hänen lisäkseen yksikössä on kaksi lääkäriä, jotka molemmat tekevät 70 % työaikaa. 13

14 Lisäksi terveyskeskuksen lääkärit Y-talolta hoitavat suurimman osan alakoulujen lääkäripalveluista. Tiukasta lääkäritilanteesta johtuen lääkäreiden työpanosta on käytettävissä peruskouluihin noin 1½ kokopäiväisen lääkärin verran eli 5100 oppilasta/lääkäri, kun huomioidaan myös erityisoppilaiden määrä. Laskennallisesti (=huomioitu erityisoppilaiden työllistävyys) opiskeluterveydenhuollossa Seinäjoella on 1250 opiskelijaa terveydenhoitajaa ja noin 4000 opiskelijaa lääkäriä kohti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tekee tiivistä yhteistyötä terveyskeskuksen psykologi- ja perheneuvontapalveluyksikön kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit toimivat nuorten palvelukeskus Pilarin ja terveyskeskuksen psykologi- ja perheneuvontapalveluiden konsultoivina lääkäreinä. Yksikön erikoislääkäri hoitaa myös terveyskeskuksen lastenlääkärikonsultaatiot. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kaksi terveydenhoitajaa työskentelee kumpikin yhden päivän viikossa terveydenedistämisen yksikössä PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT Seinäjoen kaupungissa psykologipalvelut koululaisille tuottaa terveyskeskuksen alaisuudessa toimiva Psykologi- ja perheneuvontayksikkö. Psykologit tekevät asiakastyötä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Psykologityön tavoitteena on lapsen ja nuoren terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä tai opiskeluunsa liittyvien toimintaedellytysten turvaaminen. Asiakastyöhön kuuluvat psykologiset tutkimukset (oppimisvaikeuksien tutkiminen ja tunne-elämän arviointi), hoidolliset lapsen tai nuoren yksilökäynnit sekä kasvatusja perheneuvonta. Psykologit ovat mukana koulujen oppilashuoltoryhmissä. Opetusja oppilashuoltohenkilöstöllä on myös mahdollisuus psykologiseen konsultaatioon lapsen tai nuoren kehitykseen, oppimiseen ja kasvuympäristöön liittyvissä erityiskysymyksissä. Psykologit toimivat yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten kouluterveydenhuollon ammattilaisten, kouluyhteisön jäsenten, sosiaalitoimen ja erityissairaanhoidon kanssa. Psykologipalvelut jakautuvat kouluasteittain seuraavasti: Esikoulun ja koulunaloituksen siirtymävaiheessa toimivat terveyskeskuksen neuvolatiimin kolme psykologia ja yksi sosiaalityöntekijä. Tiimin työntekijät antavat apua lapsen kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, pulmallisissa perhetilanteissa sekä lasta ja perhettä kohdanneissa kriiseissä. Alakouluikäisten lasten ja perheiden kanssa toimii neljä psykologia, jotka tekevät usein moniammatillista yhteistyötä tiimin sosiaalityöntekijän kanssa. Tiimin työntekijät antavat apua lapsen oppimiseen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, pulmallisissa perhetilanteissa sekä lasta ja perhettä kohdanneissa kriiseissä. Yläkoululaisten, lukiolaisten ja SEDU:n ja Luovin opiskelijoiden parissa toimivat nuorisotiimin kolme psykologia. 14

15 SeAMK:n opiskelijoiden psykologipalveluista vastaa yksi psykologi Nuori tai hänen vanhempansa voivat ottaa nuorten psykologeihin yhteyttä, kun nuoren oppimiseen liittyy vaikeuksia, kun nuorta on kohdannut kriisi, hänellä on masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, koulunkäynnin ongelmia, stressiä, jännittämistä tai nuori on pulmallisessa perhetilanteessa. Psykologit toimivat myös tiiviisti osana Pilaria, jossa toteutuu moniammatillinen yhteistyö. 6. Suun terveydenhuolto koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Koululaisten ja opiskelijoiden suun terveystarkastusten suunnitelma Suun terveystarkastukset toteutetaan järjestelmällisesti peruskoulun ensimmäisellä, kolmannella, viidennellä, seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla. Muilla vuosiluokilla tehdään yksilölliseen sairastavuuteen perustuvia tarkastuksia. Peruskoulun jälkeen 17-vuotiaille lähetetään kehote varata aika suun terveystarkastukseen. Muille opiskelijoille on yksilöllinen käynti. Suun terveystarkastuksessa ensimmäisellä luokalla korostetaan oppilaan omahoidon ja hyvien terveystapojen kehittymistä ja seurataan pysyvien hampaiden puhkeamista ja purennan kehittymistä. Viidesluokkalaisilla on alkamassa ns. toinen vaihduntavaihe, jolloin loput maitohampaat vaihtuvat pysyviin. Tässä vaiheessa ruokailu- ja makeankäyttötapoihin sekä suun puhdistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä vastapuhjenneet hampaat reikiintyvät helposti. Erityistä huomiota on kohdistettava puhkeavien hampaiden hyvään puhdistukseen. Seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla oppilaalla voi edelleen olla suussa helposti reikiintyviä puhkeamassa olevia hampaita. Tässä iässä runsas makean käyttö ja napostelutyyppinen ruokailutapa sekä riittämätön suun puhdistus uhkaavat suun terveyttä kuten myös mahdollinen tupakointi ja muiden päihteiden käyttö. Hampaiden reikiintyminen ja kiinnityskudosten sairaudet ovat melko yleisiä opiskelijoilla. Tavallisia ovat viisaudenhampaiden puhkeamiseen liittyvät ongelmat. Huomioitavia asioita ovat myös stressin seurauksena syntyneet purentavaivat sekä syömishäiriöihin liittyvät hammasmuutokset, jotka voivat ilmetä ennen muita oireita. Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluu eri oppilaitosten opiskelijoita, joiden tavat ja tottumukset voivat olla hyvin erilaisia. Osa opiskelijoista tupakoi runsaasti ja puhdistaa suutaan epäsäännöllisesti, millä on suun terveyttä heikentävä vaikutus. Suun terveysneuvonta kohdistuu oman vastuun ottamiseen suun terveydestä ja palvelujen käytöstä 15

16 6.2. Peruskoululaisten suun terveystarkastusten yleistavoitteet Vanhempien osallistaminen (osallistava ote) Lasten ja nuorten suun terveyden ylläpito ja edistäminen. Koululainen toteuttaa tarpeellista omahoitoa. Yhteisöllinen terveyden edistäminen ja yhteistyö kouluyhteisön kanssa. Vaikutetaan siihen, että kouluun ei saa tuoda eikä koulussa myydä virvoitusjuomia, makeisia tai muita hampaille vahingollisia tuotteita. (Makeiset ja virvoitusjuomat kouluissa ja oppilaitoksissa; Opetushallituksen tiedote 2007, STM:n oppaita 2004:8; Kouluterveydenhuollon laatusuositus) Suun terveydenhuollon määräaikaistarkastusten tavoitteet asetuksen mukaisilla vuosiluokilla 1. luokka Kutsutaan hammaslääkärin vastaanotolle koko ikäluokka lukuvuoden aikana. Suunhoitotottumukset arvioidaan ja kirjataan. Kirjataan myös äidin ja/tai isän /muun henkilön mukana olo. Tavoitteet Vanhemmat tietävät, että tässä vaiheessa puhkeavat pysyvät hampaat, he tukevat omahoitoa. Lapsi harjaa hampaat 2x/pv fluoritahnalla (fluoripitoisuus vähintään 1100 ppm) ja vanhemmat auttavat lasta hampaiden puhdistuksessa. Lapsella on koulun jälkeen mahdollisuus terveelliseen välipalaan ja janojuomana on vesi. Makeiset on keskitetty makeishetkeen ja riittävä terveyttä edistävä määrä ksylitolia on käytössä. Käynti sisältää suun tarkastuksen Pysyvien hampaiden puhkeaminen, tarvittaessa kuutosten pinnoitus Kariesvaurioiden varhainen havaitseminen ja aktiivisuuden arviointi Hyväksyttävä purenta Yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka sisältää omahoidon tukemisen suunnitelman Riskipotilas > yksilöllinen hoitoväli Tarkastuksen seuraava ajankohta määritellään arvioimalla myös toisen vaihdunnan ajankohta 16

17 3. luokka Kutsutaan hammaslääkärin vastaanotolle koko ikäluokka kolmannen luokan syyslukukaudella. Käynti sisältää Suun terveystarkastus Oikomishoidon seulonta 5. luokka Kutsutaan suuhygienistin tai hammashoitajan vastaanotolle koko ikäluokka viidennen luokan kevätlukukaudella. Tavoitteet Lapsi on omaksunut terveelliset ravintotottumukset, hän syö kouluruokaa ja janojuomana on vesi. Lapsi tietää ja osaa harjata itsenäisesti oikealla tekniikalla ja välineillä kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla, vähintään 1100 ppm. Lapsi ymmärtää mistä eroosio syntyy ja mikä on sen vaikutus Käynti sisältää suun tarkastuksen: Suun hoitotottumusten arviointi, suun tarkastus Seiskojen puhkeaminen, tarvittaessa pinnoitus Yläkulmahampaiden palpointi Jäännösplakin havainnointi > harjaustekniikan kontrolli Tupakkatuotteista kysyminen Erosiiviset juomat, urheilujuomat. Riskipotilas > yksilöllinen hoitoväli 8. luokka Kutsutaan hammaslääkärin vastaanotolle koko ikäluokka lukuvuoden aikana. Tavoitteet Nuori osaa ottaa vastuun suun terveydestä. Hän osaa harjata hampaat ja puhdistaa hammasvälit langalla. Nuori syö kouluruokaa ja ymmärtää mitä eroosio on, hän käyttää janojuomana vettä. Nuori ymmärtää tupakan, nuuskan, alkoholin vaikutukset suun terveydelle Nuori tietää suun alueen lävistysten riskeistä ja osaa huomioida suun puhdistuksessa Käynti sisältää suun tarkastuksen: Suun hoitotottumusten arviointi, suun tarkastus Yksilöllinen ohjaus. Erityisesti osallistava keskustelu mahdollistetaan Jäännösplakin havainnointi > harjaustekniikan kontrolli ja hammaslanka vähintään kaksi kertaa viikossa Seuraava käynti merkitään suunhoitokorttiin tms. ja informoidaan jatkosta 17

18 Ilmoitus hoidosta pois jääneiden vanhemmille/huoltajille. Määräaikaistarkastusten lisäksi koululaisilla on yksilölliseen hoidon tarpeeseen, suun sairauksien hoitoon, hampaiden puhkeamiseen, purennan kehitykseen ja omahoidon tukemiseen perustuvia hoito- ja seurantakäyntejä. Opiskelijat (17-vuotiaat) Lähetetään koko ikäluokalle kehote (passiivinen kutsu) hakeutua suun terveystarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tavoitteet Ymmärtää, että suun terveys on omalla vastuulla ja samoin hoitoon hakeutuminen. Eroosio, viisaudenhampaat Terveysneuvonta, omahoidon merkityksen korostaminen Käynti sisältää suun tarkastuksen. Muut opiskelijat hakeutuvat tarkastukseen ja hoitoon yksilöllisesti. 18

19 7. Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveydenhuolto Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampusalueen välittömässä läheisyydessä Keskuskatu 32:ssa aloitti toimintansa terveyskeskuksen opiskeluterveydenhuollon toimipiste. Yksikkö tarjoaa perusterveydenhuollon palveluita SeAMK:n opiskelijoille. Siellä työskentelee kaksi terveydenhoitajaa kokopäivätoimisesti, lääkäri 70 % työajalla ja psykologi 80 % työajalla. Psykologin työpiste sijaitsee samassa rakennuksessa Pilarin tiloissa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään sähköinen terveyskysely, jonka perusteella terveydenhoitaja kutsuu opiskelijan tarvittaessa henkilökohtaiseen terveystarkastukseen arvioidaan perusteellisesti opiskelijan terveydentila, mieliala ja elämäntilanne terveystottumukset, seksuaaliterveys, päihteiden käyttö perhetilanne, asuminen, opiskelun sujuminen tarvittaessa opiskelija ohjataan lääkärin tutkimukseen tai muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin Kampusalueen yksikössä on ajanmukaiset tilat ja välineet yleislääkäritasoiseen vastaanottotoimintaan. Terveydenhoitajilla on mahdollisuus yksinkertaisiin laboratoriokokeisiin akuuttien sairauksien diagnostiikkaan. Muut laboratoriokokeet ja radiologian tutkimukset tehdään opiskeluterveydenhuollon lähetteellä Y-talossa. 19

20 8. Toiminnan kehittämistavoitteet 2015 Toiminnan kehittäminen edellyttää erityistä asiantuntemusta ja perehtymistä työalueeseen. Työhön sisältyy runsaasti yhteydenpitoa, yhteistyötä ja toimintojen yhteensovittamista kaupungin muiden hallintokuntien, varsinkin sivistys-, sosiaalija nuorisotoimen kanssa. Vuoden 2015 tärkein kehittämiskohde on perusopetuksen alakoulujen kouluterveydenhuoltotyö. Syksyllä aloittavan Pruukin yhtenäiskoulun tiloihin valmistuu koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle toimitilat sekä yhtenäiskoulun että SEDU:n Törnäväntien opiskelijoille. Samaan toimitilaan valmistuvat tilat myös osastonhoitajalle, alueylilääkärille ja erikoislääkärille. Erityisellä perehtyneisyydellä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ja panostamalla perustason monialaisten työryhmien toimintaan voidaan vähentää erikoissairaanhoidon kuluja. Tarvittaessa kouluissa kootaan perustason monialainen asiantuntijaryhmä, joka pystyy paneutumaan kokonaisvaltaisesti lapsen/perheen ongelmaan (esim. psykologi, sosiaalityöntekijä, erityisopettaja, koulukuraattori jne.). Terveydenhoitaja on avainasemassa koululaisten neurologisten, psyykkisten ja sosiaalisten pulmien varhaisessa toteamisessa. Lääkärin arvio oppilaan tilasta on tarpeen esimerkiksi päätettäessä, hoidetaanko oppilasta perustasolla vai tehdäänkö lähete erikoissairaanhoitoon. On tärkeää kehittää edelleen Seinäjoen kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hyvin toimivia palveluketjuja, joissa tunnistetaan varhain oppilaiden ja opiskelijoiden ongelmat ja ohjataan asiakkaat suoraan oikean avun ja hoidon piiriin. Kouluterveydenhuollon toimijat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä Huhtalantie 10 tiloihin muodostuvaa perhekeskus Sokkelia, jonne sijoittuu sekä alle kouluikäisille että alakouluikäisille ja heidän perheilleen tarkoitettu monialainen palvelukeskus. Siitä toivotaan muodostuvan paikka, jossa pystytään palvelemaan lapsia ja heidän perheitään mahdollisimman hyvin perustason ammattilaisten voimin. Sinne järjestetään myös erikoislääkärien konsultaatiopalveluita. Pitkäaikaisilla ja asiantuntevilla työntekijöillä on parhaat mahdollisuudet saavuttaa lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa luottamus. Varsinkin koululaisten ja opiskelijoiden mielenterveyden pulmiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikkö tarjoaa entiseen tapaan myös vuonna 2015 nopeaa apua. Omia työntekijöitä tukevat opiskeluterveydenhuollon tiloissa jatkuvat säännölliset lasten- ja nuorisopsykiatrin konsultaatiot. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä psykologi- ja perheneuvontapalveluiden henkiöille järjestetään erikseen sekä lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian ylilääkäreiden toimesta säännöllisiä konsultaatiopalavereita, joissa kehitetään joustavan työnohjaustyyppisen konsultaatiotoiminnan lisäksi myös hoidon porrastustoimintaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Psykologi- ja perheneuvontapalvelut toteuttavat moniammatillisesti oppilaiden ja opiskelijoiden psykososiaalista tukea. Moniammatillisuuden vahvistaminen edelleen mm. toimivilla konsultaatiokäytänteillä erikoissairaanhoidon tai perustason muiden toimijoiden kanssa nähdään tavoitteeksi, joka kehittää palvelukokonaisuuksia yli 20

21 sektori- ja aluerajojen. Tärkeänä tavoitteena nähdään myös psykososiaalisten palveluiden riittävyyden turvaaminen tulevaisuudessa. Riittävä psykologien määrä varmistaa lasten, nuorten ja perheiden saaman tuen oikea-aikaisuuden, vaikuttavuuden ja monipuolisuuden. Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää edelleen ryhmässä toteutettavia hoito- ja kuntoutusmuotoja sekä panostaa myös ennalta ehkäisevään toimintaan. 9. Esitys koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi 1. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimii kaikilla toiminnassa olevilla kouluilla ja oppilaitoksissa. 2. Syksyllä 2015 käynnistyy opetus Törnävän entisen teknisen oppilaitoksen kiinteistöön sijoittuvassa ala- ja yläkoulun yksikössä. Yksikköön keskitetään uuden yläkoulun ja Sedun Törväväntien yksikön terveydenhuollon toiminnat. Kiinteistöön sijoitetaan terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päätoimipiste. 3. Kaupungin peruskoulujen oppilasmäärät kasvavat jatkuvasti. Varaudutaan henkilöstösuunnitelmassa lisäämään terveydenhoitajamäärää oppilasmäärän kasvun mukaisesti siten, että toimitaan suositusten mukaisesti. Osastonhoitajan tehtäväkuvaa selkeytetään. 4. Osallistutaan edelleen kouluterveyskyselyihin (yläkoulu ja toinen aste) ja toteutetaan alakoulun 6. luokkalaisille oma kysely) 5. Osallistutaan SEDU:n hyvinvointityöryhmän kautta monialaiseen toimintaan SEDU:n Seinäjoen yksiköiden opiskelijahyvinvoinnin kehittämistyöhön 6. Kehitetään SeAMK:n opiskeluterveydenhuoltoa yhdessä SeAMK:n opiskelijahyvinvoinnista vastaavien toimijoiden ja opiskelijajärjestö SAMO:n kanssa 7. Kehitetään terveystarkastajan kanssa koulu- ja opiskelutilojen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastustoimintaa 8. Tehostetaan koululaisten ja opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisytyötä ja nuorten päihteiden käytön varhaista tunnistamista 9. Kehitetään yhdessä päihdetyön asiantuntijoiden kanssa päihteitä käyttävien opiskelijoiden hoitomahdollisuuksia Seinäjoella 10. Yksi lääkäri ja terveydenhoitaja osallistuvat Työterveyslaitoksen ja Sosiaalija terveysministeriön järjestämälle kurssille, joka on suoritettava ennen kuin lääkäri voi antaa SORA-lainsäädännön edellyttämää virallista lausuntoa huumetestauksen tuloksesta 21

22 11. Oppilaitosten sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Uuden lain asettamien palvelu-aikarajojen vuoksi on nähtävissä tarve lisästä psykologiresurssia. Työryhmä kuitenkin selvittää kuraattori- ja psykologipalvelujen toimintamallin, minkä jälkeen arvioidaan uuden psykologitoimen perustamisen tarve. 12. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki korostaa muissakin lapsia ja nuoria koskevissa laeissa olevaa kunnan velvoitetta laatia hallintokuntien kesken yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kaupungin johtoryhmä on antanut myönteisen vastauksen nuorten ja lapsiperheiden johtoryhmän perustamisesta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä psykologi- ja perheneuvonta palveluiden on tärkeä osallistua toimintaan. 13. Toiminnassa laajennetaan sähköisten palveluiden käyttöä ja aktivoidutaan somessa. 22

23 Lähteet: Terveydenhuoltolaki /1326. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 388/2011. Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto, Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet, Sosiaali- ja terveysministeriö, Julkaisuja 2009:20 Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon, Opas 22, THL 2012 Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja, Opas 14, Thl 2011 Kouluterveydenhuolto 2002, Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille, Stakes, oppaita 51 Kouluterveydenhuollon laatusuositus, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto, oppaita 2004:8 Opiskeluterveydenhuollon opas, Sosiaali- ja terveysministeriö, Julkaisuja 2006:12 STM Opiskeluterveydenhuollon selvitys. STM:n raportteja ja muistioita 2012:18. Helsinki. Kunttu K & Pesonen T Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 47. Multiprint Oy. Helsinki. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-kokeilu Väliarviointi ja toimenpide-ehdotukset ( ) Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (951/2011) Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta (952/2011) 23

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon sisältö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus 338/2011 Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ohjaa Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen?

Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen? Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen? Marjaana Pelkonen 15.10.2008 Pelkonen, ylitarkastaja etunimi.sukunimi@stm.fi Sisällys Taustaa Asetuksen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011. 338/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011. 338/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 338/2011 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun

Lisätiedot

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Hanna-Mari Kommonen TtM, suuhygienisti Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Esityksen sisältö Suun terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN SYYSSEMINAARI. 20.11.2008 Oulu. Osaamisen ja sivistyksen asialla

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN SYYSSEMINAARI. 20.11.2008 Oulu. Osaamisen ja sivistyksen asialla OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN SYYSSEMINAARI 20.11.2008 Oulu Ehdotus asetukseksi neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Ajankohtaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 29.11.2012 Marjaana Pelkonen 29.11.2012 Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Sisältö Koulu-

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Järvenpää 28.11.2013 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at) stm.fi 27.11.2013

Lisätiedot

Neuvolasta otetaan aina yhteyttä määräaikaistarkastuksista poisjääviin perheisiin.

Neuvolasta otetaan aina yhteyttä määräaikaistarkastuksista poisjääviin perheisiin. Liite 3/Perusturvaltk. 24.3.2011 NEUVOLANTOIMINTAOHJE LASTA ODOTTAVAT PERHEET Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin ja sikiön sekä koko perheen mahdollisimman hyvä terveys. Äitiysneuvolan

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto

Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto Heidi Peltonen 11.2.2014 1 (5) Eduskunnan tarkastusvaliokunta Eduskunta Miten kouluongelmat vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen ja miten kouluterveydenhuollon avulla ehkäistään nuorten syrjäytymistä? Tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto Kouluterveydenhuolto & Lasten ja nuorten lääkäripalvelut 2015 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (6) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (6) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (6) 256 Lausunto Päivi Lipposen kirjeestä kaupunginhallitukselle Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä yhtenäiskouluissa HEL 2012-012641 T

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM maire.kolimaa@stm.fi 24.9.2015 Opiskeluterveydenhuollon toimivuus Helsinki 17.9.2015 Sisältö opiskeluterveydenhuollon taustaa

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Neuvola-asetus ja laajat terveystarkastukset

Neuvola-asetus ja laajat terveystarkastukset Neuvola-asetus ja laajat terveystarkastukset Oulu 17.6.2010 Erikoissuunnittelija Arja Hastrup Neuvolatoiminta Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011 Hanna Viitala, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päällikkö, TtM, th, sh Terveysasemat Johtava ylihoitaja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Kysely opetushenkilöstölle syksy 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Koulun työyhteisö ja ilmapiiri-

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET. 1 9 luokat. Suunnitelma v.2009-2011

KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET. 1 9 luokat. Suunnitelma v.2009-2011 Sosiaali- ja terveysosasto Terveyskeskus KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET 1 9 luokat Suunnitelma v.2009-2011 KEVÄT 2010 Satu Pulkkinen Kristina Perttu 1lk:n terveystarkastus Terveydenhoitaja:

Lisätiedot

KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO

KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO Kasvun kumppani vai sairauksien seuloja Marjut Jalonen Skoopin 50-v juhlaseminaari Hanasaari, 11.10.2013 Koululääkäri kasvun kumppani vai sairauksien seuloja Marjut Jalonen Lääketieteen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Sosiaali- ja terveystoimi LIITE 10 Terveysneuvonta TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Otsikko: Terveystarkastukset yläkoulu Laatija: kouluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: kouluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Hyväksytty 30.12.2013 - lain soveltamisala ja tavoitteet - opiskeluhuollon kokonaisuus - yhteisöllinen opiskeluhuolto Turku 12.3.2014 Lain soveltamisala Kokoaa

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Opiskelijan tukeminen

Opiskelijan tukeminen Opiskelijan tukeminen Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at)stm.fi 19.10.2013 Lainsäädäntö opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 - osa kansanterveystyötä lääkintöhallitus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus monialaisena yhteistyönä

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus monialaisena yhteistyönä Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus monialaisena yhteistyönä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Toimiva opiskeluterveydenhuolto seminaari 17.9.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskeluhuollossa 2015

Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskeluhuollossa 2015 Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskeluhuollossa 2015 Ansa Sonninen, terveydenhuollon ylitarkastaja 13.12.2017 Itä-Suomen aluehallintovirasto, tekijän nimi ja osasto 18.12.2017

Lisätiedot

Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset

Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 17.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Kuusi kymmenestä vanhemmasta koki, että perheellä ei ole

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Terveydenhoitaja Päivi Muhonen ja lääkäri Satu Kotiaho /Saarikka 16.5.2017 Historiaa Ensimmäiset koulutarkastukset

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 17.4.2015 Sisältö historia opiskeluterveydenhuollon tila ja kehittäminen terveydenhuoltolaki (1326/2010) valtioneuvoston

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, STM Tampere 11.11.2010 Sisältö Yleistä

Lisätiedot

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11. Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.2014 Pori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus A.n tarkastus ennen koulun aloittamista kesällä: Tiedot koululaisesta ja hänen perheestään: tarkentaa tietoja keskustelun avulla. Terveyskeskustelu:

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki 30.10.2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) Tausta kansainvälisessä kirjallisuudessa

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 20.4.2015, Vaasa Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR1 23.11.2017 LAPSI- JA PERHEPALVELUT, ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT TANJA EKLÖF, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON VASTAAVA LÄÄKÄRI ELIISA ROINE, PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Ohjeistus laajojen terveystarkastusten yhteenvetolomakkeen täyttämiseen luokat Puukka Anna-Maija

Ohjeistus laajojen terveystarkastusten yhteenvetolomakkeen täyttämiseen luokat Puukka Anna-Maija Hyvinvoiva lapsi ja nuori - hanke/ Turun kaupunki Ohjeistus laajojen terveystarkastusten yhteenvetolomakkeen täyttämiseen 1.5. 8.luokat Puukka Anna-Maija 14 Sisällys 1. Yleiset ohjeet laajoihin terveystarkastuksiin...

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL:ssa. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL:ssa. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL:ssa Susanna Fagerlund-Jalokinos 3.12.2014 Lapset, nuoret ja perheet - osasto Tutkii ja edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta

Lisätiedot

Tukipalvelut, Rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat

Tukipalvelut, Rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat Tukipalvelut, Rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat 20.4 8.5.2009 Vastaajamäärät Vastauksia yhteensä 343. Rehtorit ja koulunjohtajat 33 Opettajat 31 45 40 35 30 29 25 20 15 10 5 23 21 16 15 14 13 9 8 8

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. 380/2009 ; voimaan 1.7.

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. 380/2009 ; voimaan 1.7. Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 ; voimaan 1.7.09 Miksi uusi asetus? lisääntyneet kuntien väliset erot

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa 9.10.2014 Hannele Poutiainen Lahti: lapsiystävällinen, ympäristökaupunki Lahdessa on yli 100 000 asukasta Päijät-Häme on yli 200 000 asukkaan maakunta

Lisätiedot

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus A.n tarkastus ennen koulun aloittamista kesällä: Tiedot koululaisesta ja hänen perheestään: tarkentaa tietoja keskustelun avulla. Terveyskeskustelu:

Lisätiedot

Kouluympäristön monialainen tarkastaminen - malli oppilaitosympäristön ja -yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

Kouluympäristön monialainen tarkastaminen - malli oppilaitosympäristön ja -yhteisön monialaiseen tarkastamiseen Kouluympäristön monialainen tarkastaminen - malli oppilaitosympäristön ja -yhteisön monialaiseen tarkastamiseen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2016 Miksi oppilaitokset

Lisätiedot

Koulurakennusten yhteistarkastukset - viranomaisyhteistyö terveyshaitan selvittämiseksi Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri (THL) Vesa Pekkola,

Koulurakennusten yhteistarkastukset - viranomaisyhteistyö terveyshaitan selvittämiseksi Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri (THL) Vesa Pekkola, Koulurakennusten yhteistarkastukset - viranomaisyhteistyö terveyshaitan selvittämiseksi Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri (THL) Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies (STM) Ulla Ahonen, ylitarkastaja (AVI)

Lisätiedot

Pidän tärkeänä, että asetusta täydentävässä muistiossa tuodaan esille myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen olemassaolo ja sen luomat velvoitteet.

Pidän tärkeänä, että asetusta täydentävässä muistiossa tuodaan esille myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen olemassaolo ja sen luomat velvoitteet. LAPSIASIAVALTUUTETTU 26.3.2008 / Maria Kaisa Aula LAUSUNTO Lapsiasiavaltuutetun kommentit työryhmälle, joka valmistelee valtioneuvoston asetusta lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevistä terveyspalveluista

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI (OPETTAJAT) SEKÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN TUKI (OPETTAJAT JA OPPILAAT) Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 319 PERHEIDEN JA LASTEN SEKÄ OPPILAIDEN TERVEYSTARKASTUSTEN JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMEENPANO-OHJELMA Terke 2010-45 Esityslistan asia TJA/4 TJA Käsittely Terveyslautakunta

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot