NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kunnan henkilöstö Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tehtäväalue Ruokahuolto ja puhdistuspalvelut Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut Investointiosan toteutumisvertailut Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot... 83

3 4.3 Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

4 Toimintakertomus 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Kuntien talous yleisesti Kuntaliiton tiedotteen mukaan vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava tekijä oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Osaltaan em. tiedotteen mukaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen, mikä ei toimenpiteenä sellaisenaan tuo lisää rahaa kunnille. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Yhteenlaskettu vuosikate riitti poistoihin vain seitsemässä Manner-Suomen maakunnassa. Muissa yhdessätoista maakunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikatteen riittävyys poistoihin nähden parani kaikissa kuntakokoluokissa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein asukkaan kunnissa, 115 prosenttia, ja alhaisin asukkaan kunnissa, 84 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Maakunnittaiset lainakannat vaihtelevat erittäin paljon. Alhaisin lainakanta asukasta kohti oli Pohjois-Karjalassa, euroa/asukas, korkein lainakanta oli Keski- Pohjanmaalla, euroa/asukas. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli euroa/asukas. Eri kuntakokoluokissa lainakannat asukasta kohti olivat melko tasaisia. Alhaisin lainakanta oli asukkaan kunnissa, euroa asukasta kohti. Kahdessa suurimmassa kuntakokoluokassa lainakanta asukasta kohti oli yli euroa. Nousiaisten kunnan toiminnan ohjaus ja keskeiset päätökset vuonna 2013 Vuoden 2013 aikana kunnan toimintaa ohjasivat talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi valtuuston marras-joulukuussa 2011 hyväksymät kunnan strategia, elinkeino-ohjelma, maapoliittinen ohjelma ja koko kuntaa koskeva rakenneyleiskaava. Valtuusto hyväksyi lisäksi talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille , jonka mukaiset toimenpiteet käynnistettiin välittömästi. Kunnan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudulliseen toimintaan, jossa painotus oli keskeisesti Turun kaupunkiseudun kuntien yhteistyö ns. Paras hankkeen kuntakokouksissa, ohjausryhmässä ja eri työryhmissä. Maan hallituksen ohjelmaan sisältyvän kuntarakenneuudistuksen valmisteluun osallistuttiin ko. hankkeen puitteissa järjestetyissä eri tilaisuuksissa. Valtuusto päätti Turun seudun kuntien 5

5 Toimintakertomus kanssa (lukuun ottamatta Kaarinaa) tehdä valtiovarainministeriölle esityksen erityisen kuntajakoselvityksen tekemisestä Turun seudulla. Keskeinen näkökulma tässä kuntakokouksen suosittelemassa ja kuntien yhteisesti hyväksymässä esityksessä oli myös se, että samassa yhteydessä selvitettäisiin lisäksi erilaisten yhteistyömuotojen kehittämistä nykyisessä kuntarakenteessa. Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkuntien sosiaalitoimet varhaiskasvatusta lukuun ottamatta siirtyivät osaksi Akselin toimintaa vuoden 2013 alusta lukien. Keskeisiä valtuuston päätöksiä vuonna 2013: - Luottamushenkilövalinnat syksyllä 2012 toimitettujen kunnallisvaalien jälkeen - Rantapihan vuokraaminen edelleen Saksalan pienviljelijäyhdistykselle - Kuntosalitilojen vuokraaminen edelleen Puutyöliike J. Heikkilä Oy:ltä - Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta - Kunnan, Perusturvakuntayhtymä Akselin ja Moision Palvelukeskuskiinteistökuntayhtymän tilinpäätösten hyväksyminen - Asunto Oy Piispanrivin vesivahinkokorvauksen hyväksyminen - Talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman hyväksyminen vuosille Seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen - Erityistä kuntajakoselvitystä koskevan esityksen hyväksyminen yhdessä Turun seudun kuntien kanssa - Entisen lääkäritalon (Nummentie) myynti - Kannanotto Askaisten terveysaseman toiminnan siirtämisestä Akseli kuntayhtymän muihin toimipisteisiin - Valpperin uuden koulun luonnossuunnitelmien hyväksyminen - Veroprosenttien hyväksyminen vuodelle Takausten myöntäminen Asunto Oy Miekka-Alhon ja Asunto oy Luhtitanhun ottamille lainoille - Kouluverkkoselvityksen käsittely, jossa yhteydessä päätettiin, että kouluverkko säilytetään ennallaan toistaiseksi - Vuoden 2013 talousarvion muutosten hyväksyminen - Kunnan ja Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvioiden ja taloussuunnitelmien hyväksyminen - Karhunperkon II-alueen omakotitonttien hintojen alentaminen - Kärmälän alueen viemäriliittymismaksujen hyväksyminen Nousiaisten kunnan väestön määrä kasvoi vuoden aikana 25:llä ollen vuoden 2013 lopussa Työttömyys on edelleen ollut Varsinais-Suomen kuntien alhaisimpia, vuoden 2013 lopulla 7,3 % ( 6,2 % vuoden 2012 lopussa). Tilinpäätös 2013 Nousiaisten kunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen tuloslaskelma osoittaa alijäämää euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tappioksi arvioitiin euroa. Lautakuntien esitysten jälkeen alijäämä oli peräti euroa, mutta kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä talousarvioon lisättiin merkittävät kiinteän ja irtaimen omaisuuden myyntivoittotavoitteet, joilla arvioitua tappiota saatiin pienennettyä. Kun edellisten vuosien alijäämä taseessa on jo ,07 euroa, on vuoden 2014 tilinpäätöksessä taseessa alijäämää yhteensä euroa. Kunnan taloudellinen tilanne on erityisen huolestuttava senkin takia, että vuonna toteutui kaksi vuonna 2012 hyväksyttyä metsäkauppaa, joista saatu myyntivoitto oli noin euroa. Ilman tätä yksittäistä tuloerää alijäämä olisi tuloslaskelmassa ollut noin euroa. Lisäksi tilinpäätöstä rasittaa euron vesivahinkokorvaus, jota koskevan sopimusratkaisun valtuusto ja kunnanhallitus hyväksyivät. Kahdeksan kuukauden talousarvion toteutuman ja Perusturvakuntayhtymä Akselin II osavuosiraportin perusteella arvioitiin, että tilinpäätöksestä saattaisi muodostua lähes nollatulos. Akselin tilinpäätösennusteen mukaan Nousiainen olisi saanut palautusta maksuosuuksista yli euroa, mutta loppuvuoden palve- 6

6 Toimintakertomus lujen käyttö kuitenkin supisti tuota summaa niin, että maksuosuudet (ostopalvelut) alittuivat eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat alkuperäistä talousarviota suuremmat siten, että ostopalvelujen ylitys oli yhteensä euroa. Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion muutokset ja lisämäärärahat. Tässä yhteydessä myös Akselin arvioitu säästö ja erikoissairaanhoidon lisämäärärahatarve otettiin huomioon. Kunnanhallitus päätti asettaa taloustyöryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella kuntalain 65 :n 3 mom. mukainen talouden toimenpideohjelma. Päätöksen taustalla oli vuodelta 2012 syntynyt noin 1,1 miljoonan euron alijäämä tuloslaskelmassa sekä se, että vuoden 2013 talousarvioon oli merkitty hyvin haastavat kiinteän ja irtaimen omaisuuden myyntivoittotavoitteet. Taloustyöryhmä sai työnsä valmiiksi kesäkuun 2013 loppuun mennessä ja valtuusto hyväksyi toimenpideohjelman Jäljempänä selostetaan keskeiset tulo- ja menolajeihin liittyvät muutokset verrattuna talousarvioon ja myönnettyihin lisämäärärahoihin ja muihin hyväksyttyihin talousarvion muutoksiin. Tuloslaskelma Käyttötaloustulot Tuloslaskelman toimintatuottojen kokonaistoteutuma oli 96,9 % eli tuotot ovat vähentyneet arvioidusta eurolla. Keskeinen selitys on kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä arvioidun myyntivoiton (muut toimintatuotot) jääminen euroa alle talousarvion. Toisaalta muiden myyntituottojen toteutuma oli 105,3 %, suurimpana selittäjänä varhaiskasvatuksen muille kunnille myymät päivähoitopaikat. Lisäksi sivistystoimen saamien hankeavustusten johdosta tuet ja avustukset ylittivät talousarvion peräti eurolla. Maksutuotot jäivät alle talousarvion euroa, joka selittyy lähes yksinomaan päivähoitomaksujen arvioitua alempana kertymänä. Käyttötalousmenot Toimintakulujen kokonaistoteutuma oli 100,6 % ja kulut ylittyivät valtuuston marraskuussa hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen euroa. Henkilöstökulujen toteutuma oli 99 %, mitä on pidettävä varsin hyvänä senkin takia, että siihen sisältyvät myös hankerahoituksen kautta rahoitetut henkilöstömenot, joita ei oltu budjetoitu. Palvelujen ostoissa menojen ylitys oli euroa, joka selittyy pääosin edellä selostetuilla erikoissairaanhoidon ja Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannuksilla. Verotulot ja valtionosuudet Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion eurolla. Tämä johtui mm. tilitysjärjestelmän muutoksesta, jolla osa aiemmin seuraavan vuoden tammikuussa tilitetyistä eristä siirtyi tilivuoden joulukuulle. Lisäksi tilitysjärjestelmässä kuntaryhmän ryhmäosuuden nousu lisäsi myös Nousiaisten verotulotilityksiä. Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuottojen ja kulujen kokonaistoteutuma on noin euroa parempi kuin talousarviossa. Talousarvion muutosten yhteydessä korkokuluarviota alennettiin euroa.. Tilikauden tulos sekä tappio Tilikauden tulos on euroa, johon lisätään poistoeron muutos euroa, jolloin tilikauden tappioksi tulee euroa. Tämä summa esitetään siirrettäväksi taseen yli-/alijäämätilille, jonne esitetään kirjattavaksi myös perusturvakuntayhtymä Akselille maksettava lomapalkkavelka v. 2012, Nousiaisten kunnan osuus ,70 euroa. Lisäksi taseesta on korjattu Historia I- ja II-kirjojen vanha kirjaustapa muiden toimeksiantojen pääomista ed. tilikausien yli-/alijäämätilille, vaikutus euroa. Yhteensä ,70 euroa. 7

7 Toimintakertomus Investoinnit Investointiohjelmassa on merkitty kiinteän omaisuuden kohdalle myydyn ja ostetun omaisuuden tasearvot. Vuoden 2013 aikana myytin vain yksi omakotitontti. Vuonna 2012 hyväksytyt metsänmyyntikaupat toteutuivat alkuvuodesta Lisäksi kunta myi Vappulan päiväkodin vieressä olevan omakotikiinteistön. Investointiohjelmaan tehtiin talousarviomuutosten käsittelyn yhteydessä muutoksia (valtuusto ). Päätöksessä todettiin, että Paijulan koulun huoltomaalausta, Valpperin koulun rakentamista, Rästäsmäentien alueen saneerausta ja Kaitaraisten alueen kunnallistekniikkaa ei toteutettu vuonna Päätökset liittyivät osin myös talouden toimenpideohjelman linjauksiin, mm. Rästäsmäentien alue, jonka toteutusaikataulua siirrettiin. Investointiohjelmasta on vuonna 2013 jäänyt toteuttamatta em. lisäksi Kirkonseudun kaavatiet (TA ). Edellä mainituista syistä investointiosan toteutuma poikkeaa oleellisesti talousarviosta. Alkuperäisen talousarvion nettoinvestointien määrä oli euroa, muutetun talousarvion euroa ja lopullinen toteutuma euroa. Rahoitusosa Edellä selostetuista isoista investointiosaan liittyvistä muutoksista johtuen on rahoitusosankin toteutuma muuttunut oleellisesti. Talousarvioon merkittyä pitkäaikaista lainaa ei otettu lainkaan. Tase Taseen vastattavien oman pääoman tilikauden ylijäämä-/alijäämätilin edellisten tilikausien alijäämä on ollut ,07 euroa. Kun tilikaudelta 2013 tulee alijäämää euroa, muodostuu taseen kokonaisalijäämäksi euroa. Lopuksi Kun tilinpäätöksen perusteella taseen alijäämä edelleen kasvaa, on välttämätöntä, että talouden tervehdyttämistoimenpiteitä jatketaan välittömästi. Kunnanhallitus on asettanut toimikaudekseen taloustyöryhmän, jonka tulee käynnistää taloutta koskeva tarkastelu tilinpäätöksen perusteella välittömästi. Tätä edellyttää sekin, että vireillä oleva valtionosuusuudistus näyttää aiheuttavan Nousiaisten kunnalle merkittävän tulon menetyksen, toki viiden vuoden siirtymäajan puitteissa. Eri kuntavertailujen perusteella näyttää siltä, että erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin ja palvelurakenteisiin on pureuduttava voimallisesti. Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja 8

8 Toimintakertomus 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnanvaltuustoon ovat vuonna 2013 kuuluneet seuraavat vuosiksi valitut valtuutetut: Pj I vpj II vpj III vpj Heikkilä Jouko Kolhi Susanna asti, Suvinen Tapani alk. Karjalainen Matti Sjöroos Reima jäsenet: Airikki Antti Ala-Karvia Tuula ( alk.) Anttila Matti Arvola Markku Etu-Prami Irma Haalisto Ilpo Hellevaara Heikki ( asti) Järvenpää Jukka Järäinen Virpi Karjalainen Jari Kolhi Susanna ( asti) Laaksonen Heli-Johanna Laaksonen Kati Lakkapää Katri Lempiäinen Minna Olli Jari Olli Maria ( alk.) Paananen Petteri Rantanen Päivi Rantasalo Jaakko Salminen Kari Sankala Jaana Talvitie Timo Urpo Kalevi Ylikylä Harri Kunnanhallitukseen ovat vuonna 2013 kuuluneet: Pj I vpj II vpj Karjalainen Jari Salminen Kari Sillanpää Olli jäsenet: Järäinen Virpi Laaksonen Kati Lakkapää Katri Olli Jari Paananen Petteri Sankala Jaana Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä. Kunnanvaltuuston ja hallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi. Kunnan organisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja viidestä lautakunnasta. 9

9 Toimintakertomus Nousiaisten kunnan organisaatio KUNNANVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Keskushallinto Maaseutuhallinto Perusturvaky Akseli Terveydenhuolto Varhaiskasvatus Peruskoulutus Lukiokoulutus Kirjasto ja kulttuuri Muu sivistystoimi liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Tekniset palvelut Kiinteistötoimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Ympäristötoimi Pelastustoimi Yksityistietoimi 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate on noin 2,7 miljardia euroa. Ennustetietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli lainaa asukasta kohti euroa ( v. 2012). Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa noin 15,6 miljardia euroa, kasvua 13 % vuoteen 2012 verrattuna. Noin 36 kunnassa vuosikate on ennusteiden mukaan negatiivinen, kun viime vuonna vastaava kuntien määrä oli yli kaksinkertainen. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella vain alle 60 prosenttia.. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos tulee muodostumaan 300 miljoonaa euroa positiiviseksi. Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman mukaan vuodelle 2014 on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvun merkittävää hidastumista, mm. valtoinosuudet pienenevät suoritettavien leikkausten johdosta lähes 100 milj. euroa. Leikkaukset johtavat kunnissa veroprosenttien korotuspaineisiin. Verotulojen kehitys Nousiaisiin kertyi verotuloja 16,0 M joka on n euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa oli arvioitu kertyvän. Vuonna 2012 verotuloja saatiin yhteensä n. 14,7 M.. Yhteisöverotuotto väheni lähes eurolla vuoteen 2012 verrattuna. Kiinteistöveron osuus nousi hieman, vuonna 2013 saatiin n euroa enemmän kiinteistöverotuottoja kuin vuonna

10 Toimintakertomus Vuodelle 2014 lähes puolet kunnista korottaa tuloveroprosenttiaan. Keskimääräinen veroprosentti koko maassa vuonna 2014 on 19,74, nousua vuodesta ,36 %-yksikköä. Koko maassa korkein tuloveroprosentti on 22,50 ja alhaisin tuloveroprosentti 16,50. Yleisin tuloveroprosentti on 20,50, jota käytetään 58 kunnassa. (Lähteet: Kuntaliiton julkaisut, Tilastokeskus) 1.4 Kunnan henkilöstö Henkilöstöorganisaatio jakautuu seuraavien osastojen mukaan Toimiala Osasto Osastopäällikkö Keskushallinto Hallinto-osasto Hallintojohtaja Sivistystoimi Sivistysosasto Sivistysjohtaja Tekninen toimi Tekninen osasto Tekninen johtaja Osastot jaetaan tulosalueisiin ja nämä tulosyksiköihin. Kunnan johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja ja osastopäälliköt sekä taloussuunnittelija. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja vastuualueiden esimiehet. Henkilöstöä koskevat asiat on esitetty erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä. 1.5 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Nousiaisten kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan toteuttamisohjeet vuonna Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Osastopäälliköt ja vastuuhenkilöt ovat vastuussa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta omien hallinnonalojensa osalta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että noudatetaan lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä ja turvataan omaisuus ja voimavarat. Nousiaisten kunnan sisäisen valvonnan toteuttamisohjeiden mukaan sisäisen valvonnan tavoitteena on 1) saavuttaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2) välttää ongelmia ja yllätyksiä 3) varmistaa vaatimusten mukainen toiminta 4) raportoida luotettavasti. 11

11 Toimintakertomus Johtamis- ja hallintojärjestelmä Kunnan toimintoja ohjataan hallintosäännöllä. Voimassa oleva hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa Hallintosäännössä on esitetty kunnan organisaatiorakenne sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Asioiden valmistelu on perustunut hyvään hallintotapaan. Toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset kirjataan asiakirjahallintaohjelmalla, josta saadaan päätösluettelot. Viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi ao. toimielimelle. Viranhaltijapäätösten osalta esimiesten tehtävänä on pistokokein tarkistaa onko päätökset tehty toimivallan puitteissa, ovatko ne riittävästi perusteltuja, ovatko päätökset olleet asianmukaisesti nähtävillä ja ovatko ne annettu tiedoksi asianosaisille. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja varojen käytön valvonta Tavoitteiden asettamista ohjaa kuntastrategia, joka tarkistetaan kerran valtuustokaudessa. Tulosyksiköiden tavoitteet on määritelty talousarviossa. Työntekijöiden tavoitteet määritellään kehityskeskusteluissa, jonka yhteydessä käydään läpi myös asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Tulosalueiden ja -yksiköiden vastuuhenkilöt seuraavat säännönmukaisesti asetettujen tavoitteiden ja määrärahojen toteutumista. Raportit annetaan tiedoksi ao. toimielimelle. Hallintokunnat raportoivat kunnanvaltuustolle tavoitteiden toteutumisesta kolmesti vuodessa, osavuosiraportit 1-4 ja 1-8 sekä toimintakertomus. Olennaiset poikkeamat ja tapahtumat tilivuodelta 2013 on eritelty kunkin hallintokunnan toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan järjestäminen Omaisuusriskeihin varautuminen Riskienhallinnan yhden keskeisen alueen muodostaa vakuutusturva, joka kattaa kunnan rakenteet, prosessit, henkilöstön sekä suuren osan asiakkaista. Sekä kunnassa että vakuutusyhtiössä on nimettynä vastuuhenkilöt. Tulosyksiköt huolehtivat omalta osaltaan omaisuuden ja toiminnan vakuutusturvan kattavuudesta vuoden aikana. Vakuutusturvan kattavuutta tarkastellaan vakuuttajan kanssa kokonaisuutena kerran vuodessa. Sopimustoiminta Toiminta on perustunut valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten päätöksiin ja hallintosäännöllä delegoituun päätösvallan käyttöön. Voimassa olevat sopimukset on koottu sopimusrekisteriin, jota pitää yllä hallinto-osasto. 12

12 Toimintakertomus Kunnanhallituksen lausunto Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä talouden ja toiminnan seurannan perusteella, että kunnan hallinto on toiminut kuntalain, hallintosäännön sekä kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan ja että sisäinen valvonta on toimivaa ja asianmukaisesti järjestettyä. 13

13 Toimintakertomus 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TP 2013 TP 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -k ulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 12,5 12,5 Vuosikate/Poistot % 73,1 17,9 Vuosikate euroa/asukas 145,32 36,19 Asukasmäärä

14 Toimintakertomus Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TP Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -180 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 750 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 18 0 Rahavarojen muutos 18 0 Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2013 TP 2012 Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5v, Investointien tulorahoitus, % 59,2 % 30,10 % Lainanhoitokate 0,9 0,1 Rahan riittävyys, pv 0 0,13 Asukasmäärä

15 Toimintakertomus Rahoitusasema ja sen muutokset VASTAAVAA VASTATTAVAA e PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Tietokoneohjelmistot Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistoero Koneet ja kalusto Ennakkom. ja keskener. hankkeet TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Osakkeet ja osuudet Valtion toimeksiannot Muut lainasaamiset Muut toimeksiantojen pääomat 0 11 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA Valtion toimeksiannot Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöltä Vaihto-omaisuus Liittymismaksut ja muut velat Keskeneräiset tuotteet 28 Valmiit tuotteet Lyhytaikainen Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Muut saamiset Ostovelat Lyhytaikaiset saamiset Liitymismaksut ja muut velat Myyntisaamiset Siirtovelat Lainasaamiset 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 48,7 % 49,3 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 47,0 % 50,9 % Lainat /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli/alijäämä /asukas Tunnuslukuja korjattu v tp-sarakkeeseen. 16

16 Toimintakertomus 1.7 Kokonaistulot ja -menot ulkoiset TULOT MENOT Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Korkokulut Valtionosuudet Muut rahoituskulut Korkotuotot Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot /- Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät - pysyvien vast.hyödykk. Luovutustapp. - pysyvien vast.hyödykk.luov.voitot Satunnaiset kulut Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Investointimenot Pysyvien vast.hyödykk.luovutustul Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot kokonaismenot = (1000 ): = 771 Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos = = 771 (mainittujen erien itseisarvojen summa silloin, kun mainitut erät ovat rahoituslaskelmassa erimerkkiset ja itseisarvojen erotus, kun ne ovat rahoituslaskelmassa samanmerkkiset; Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, s.30) 17

17 Toimintakertomus 1.9 Kuntakonsernin toiminta ja talous 1.9.1Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Nousiaisten konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joissa omistus on yli 50 % As Oy Nousiaisten Luhtitanhu (100 %) As Oy Miekka-Alho ( 100 %) Moision palvelukeskuskiinteistön kuntayhtymä (83,4 %) Konserniin kuuluvat kuntayhtymät Maskun-Nousiaisten Vesilaitos Perusturvakuntayhtymä Akseli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Varsinais-Suomen Liitto Raision Seudun koulutuskuntayhtymä Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymä Konserniin kuuluvat osakkuusyhteisöt As Oy Luhtirinne Nousiaisten Kalliopohja Oy Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty niiden vähäisen merkityksen kuntakonserniin nähden. Lisäksi Nousiaisten kunnalla on omistusosuuksia seuraavissa yhtiöissä: Turun Seudun Vesi Oy Turun Seudun Puhdistamo Oy Metsäliitto Konserni Vasso Oy Turun Seudun Jätehuolto Kuntarahoitus Oyj Kuntien Taitoa Oy Kuntien Tiera Oy Konsernin toiminnan ohjaus Konsernin toiminnan ohjaus on määritelty konserniohjeessa ( ), jossa on linjattu yhteiset toimintaohjeet niin tytäryhteisöille kuin kunnan edustajille. Ohjetta on tarkoitus päivittää Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernin omistussuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia vuonna Konsernin toiminnassa ei olennaisia muutoksia vuonna Perusturvakuntayhtymä Akselin toisen vaiheen käynnistyminen alkaen. Koko sosiaalitoimi on siirtynyt kunnan toiminnasta perusturvakuntayhtymä Akselille lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. V-S Sairaanhoitopiirin A-sairaalan tulipalo syksyllä 2011, korvauspäätökset tammikuussa Yhteensä korvattu v ja ,0M 18

18 Toimintakertomus Konsernitilinpäätös TULOSLASKELMA ulkoiset erät TP 2013 TP Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 1-4 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 69 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät -180 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -3 Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 25,7 24,4 Vuosikate/Poistot % 87,3 8,6 19

19 Toimintakertomus RAHOITUSLASKELMA e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 Antolainasaamisten vähennykset -1 Lainakannan muutokset 446 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 107 Muut maksuvalmiuden muutokset -90 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahavarat vuodelta 2012 korjattu. Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5v, Investointien tulorahoitus, % 72,7 Lainanhoitokate 1,1 20

20 Toimintakertomus KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA e e PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaik.menot Muu oma pääoma 0 Ennakkomaksu 2 31 Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Liittymismaksut 101 Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET 8 5 Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR Ennakkom. ja keskener. hankkeet Poistoero Muut aineell.hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset 3 4 Muut lainasaamiset 0 Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahj.rahastojen erit.katteet 39 4 Lahj.rahastojen pääomat Muut toimeksiantojen varat Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarv Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Keskeneräiset tuotteet Lainat julkisyhteisöltä Muu vaihto-om. Lainat muilta luotonantaj Muut pitkäaik.velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikainen Lyhytaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Myyntisaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainasaamiset 15 Lainat muilta luotonant. 34 Muut saamiset Saadut ennakot Siirtosaamiset Muut velat Rahoitusarvopaperit Ostovelat Sij.rahamarkk.inst Siirtovelat Osakkeet ja osuudet 0 0 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 42,4 % 43,5 % Lainat /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli/alijäämä /asukas Konsernin tunnuslukuja korjattu v tp-sarakkeeseen. 21

21 Toimintakertomus 1.10 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus esittää tilikauden ,18 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,53 euroa 2) Siirretään tilikauden ,65 euroa taseen tilikauden alijäämä -tilille. 22

22 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Tehtäväalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Vaalit Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien läpiviennistä lain edellyttämällä tavalla. Talousarvio vuodelle 2013 Vuonna 2013 ei sääntömääräisiä vaaleja. Toteuma 2013 Ei vaaleja. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna Vaalit TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Kulut koostuvat keskusvaalilautakunnan puhelimen kuukausimaksuista sekä vaalitulostimen värikasetin uusimisesta. 23

23 2.2 Tarkastuslautakunta Tehtäväalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Talousarvio vuodelle 2013 Tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastuksen järjestämisestä valtuuston toimikaudella Tarkastuslautakunta kokoontuu vuoden 2012 aikana laatimansa suunnitelman mukaisesti sekä arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2013 keväällä kokoontuvat sekä toimikauden että toimikauden tarkastuslautakunnat. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteetekijät Kriittiset menestys- Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Arviointitoiminta tuo kuntalaisten palveluiden turvaamisen ja laadun kannalta tärkeitä asioita valtuuston tietoon. Arviointityössä tutustutaan palveluiden tuottamiseen käytännön tasolla. Lautakunta kuulee arvioinnin kohteena olevalta toimialalta eri tasoilla ja eri tehtävissä toimivia henkilöitä (väh. 3). Haastateltujen henkilöiden määrä. Keväällä 2013 kuultiin kuutta henkilöä ja syksyllä 2013 kolmea henkilöä. Asiakas Kunnanvaltuusto saa palveluiden tasosta uutta tietoa päätöksenteon tueksi. Kunnanvaltuusto saa tietoa siitä, onko valtuuston tahtoa toteutettu. Prosessit Arviointi kattaa koko kunnan toiminnan. Arviointi keskittyy kunakin vuonna erityiseen painopistealueeseen. Henkilöstö Tarkastuslautakunnan työskentelyyn sitoudutaan ja työ koetaan Arviointikertomuksen sisällön kehittäminen. Arvioinnin kohdentuminen oikeisiin kohteisiin. Arviointityö on suunnitelmallista huomioiden lautakunnan koko toimikauden. Arviointityö on vuosittain suunnitelmallista. Lautakunta toimii aidossa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa Arviointikertomuksen näkökulma on palveluita ja toimintoja kehittävä. Talousarvion merkittävimpien tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Suunnitelma koko toimikaudelle on tehty. Painopistealue on valittu ja arvioinnin toteuttamiseksi on tehty suunnitelma. Lautakunnan kokousten määrä riittävä, jäsenet läsnä koko- Arviointikertomuksen sisältämien palveluiden tai toimintojen kehittämisehdotusten määrä Joka toimialalta arvioitu jonkin merkittävän tavoitteen saavuttaminen. On tehty nelivuotissuunnitelma ja sitä noudatetaan. On valittu painopistealue ja suunniteltu sen arviointityö. Lautakunnan jäsenten poissaolojen määrä kokouksista. Arviointikertomuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota kunnan eri toimintojen taloudelliseen tehokkuuteen. Toteutunut. Toteutunut Toteutunut Varsinaisen poissa ollessa varajäsen paikalla. 24

24 tärkeäksi ja keskeiseksi osaksi kunnan toimintojen kehittämisessä. henkilöstön kanssa. uksissa ja yhteydenpito henkilöstöön vuorovaikutteista. Johtavien viranhaltijoiden kuulemisten määrä. Pääsääntöisesti kaikissa kokouksissa. Talous, suoritteet ja henkilöstö 110 Tarkastustoimi TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Tarkastuslautakunta TP 2012 TA 2013 TOT TOT % Suoritteet Kokousten määrä % Tarkastuspäivät % Kokouksissa 4 vanhan lautakunnan kokouksia, 2 uuden. 2.3 Kunnanhallitus Tehtäväalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuonna 2013 Keskushallinto Kunnanhallitus, keskusjohto, hallintopalvelut, taloudenhoito Kunnanhallitus vastaa kunnan ylimmän päätöksenteon edellytyksistä ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Keskushallinnon organisaatio vastaa kunnan eri hallintokuntien yleis- ja taloushallinnon tukipalveluista sekä vastaa kuntaan ja kunnanhallitukseen käsiteltäväksi tulevien asioiden vastaanottamisesta, valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Keskushallinto vastaa myös kunnan elinkeinopolitiikan johtamisesta. Kaavoituksen määrärahat siirretään tekniseltä toimelta kunnanhallituksen alle. Talouden tasapainottamissuunnitelman ja sen edellyttämien toimien mahdollinen jatkaminen. Huomioidaan mahdollisesti voimaanastuvan uuden kunta- ja palvelurakennelainsäädännön edellyttämät toimenpiteet. Sote-yhteistoiminta-alueen seurannan käynnistyminen v alusta alkaen. Toteuma 1-12/2013 Talousarvio toteutunut likimain suunnitellun mukaisesti. Talouden tasapainottamissuunnitelma käynnistyi ja hyväksyttiin valtuustossa Poistosuunnitelman päivitys hyväksyttiin valtuustossa As Oy 25

25 Piispanrivin vesivahinkoasia työllisti sekä aiheutti ennakoimattomia lisäkustannuksia vuodelle Lisäksi ylityksiä aiheuttaneet pakolliset atkohjelmistojen päivitykset (mm. suoraveloituksen poistumisesta johtuen), seutuliikenteen käytön kasvaminen ja osittainen alibudjetointi sekä postitusja ilmoituskulut. Valtuusto antoi lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta. Uuden kunta- ja palvelurakennelainsäädännön edellyttämät toimenpiteet jatkuvat edelleen vuonna Perusturvakuntayhtymä Akselin yhteistoimintaalueen käynnistyminen ja itse toiminta sujunut hyvin. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteetystekijät Kriittiset menes- Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Maankäyttö: rakenneyleiskaava valmistuu; tonttien myyntivalmius. Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan suunnittelu käynnistetty. Sote-yhteistyön seurannan käynnistyminen. Asiakas Kuntalaiset ovat tietoisia palvelujen muutoksista. Nettisivujen käyttö. Kunnan maankäytön kokonaissuunnittelusta rakenneyleiskaavan tasoinen tarkastelu tehty. Tonttikaa-voituksen valmius viideksi vuodeksi eteenpäin. Yhteistyön käytännön toteutus. Tiedotus kuntalaisille toimii. Nettisivut ovat toimivat ja niitä päivitetään säännöllisesti. Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan käynnistäminen. Rakentamisvalmiita oktontteja n. 20 kpl. Sote-yhteistyö toimii sujuvasti. Kaikki palvelun tarvitsijat tietävät, mistä saavat palvelut. wwwkäyttäjäpalaute positiivista. Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta vuoden lopulla noin puolivälissä valmiista. Rakentamisvalmiiden tonttien määrä kpl. Asiakkaiden ja henkilökunnan palaute. Asiakaspalaute Tiedottamisohjeet päivitetty. Rakentamisvalmiita tontteja Karhunperkko I- alueella 12 kpl ja Karhunperkko II-alueella 20 kpl sekä Kirkonseudulla 1 kpl. Sote-yhteistyön II-vaihe käynnissä. Akselin toiminnasta ei saatu negatiivista palautetta. Talousarviosuunnittelussa parantamisen varaa. Negatiivista asiakaspalautetta mm. Akselin käynnistyneeseen toimintaan ei ole enää tullut. Nettisivuista ei ole saatu negatiivista palautetta. Tiedotus- ja viestintäohjeet sekä sosiaalisen median ohjeistus laadittu ja hyväksytty kunnanhallituksessa. Prosessit Yhteystyön sujuvuus naapurikuntien ja muiden yhteistyö- Henkilöstön tietoisuus prosesseista ja toimenkuvista. Suunnitellaan toiminta siten, että henkilöstö tietää toimen- Kehityskeskustelut. Yhteinen valmiussuunnitelma liitteineen on laadittu yhteistyössä Maskun, Mynämäen ja Akselin kanssa sekä hyväksytty kunnanhallituksessa. Kehityskeskustelut käyty läpi. Prosessikuvauksia ja nii- 26

26 kuntien kanssa. Toimintaprosessit ovat harkittuja ja henkilöstö tuntee ne. Sijaistaminen. Henkilöstö Henkilöstö on mukana tekemässä yhteistyösuunnitelmia ja toteutusta sekä määrittelemässä prosessikuvauksia. Prosessit ovat toimivia ja sujuvia ilman turhia päällekkäisyyksiä. Sijaistamisen sujuvuus turvaa palvelujen saatavuuden. Henkilöstön osallistuminen suunnitelmiin ja toteutukseen. kuvansa. Prosessit ovat toimivia. Sijaiset kykenevät hoitamaan tarvittavat työt, jotta asioiden hoidon sujuminen on taattu. Henkilöstö voi vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan työnkuvaansa. Työtyytyväisyys ei ole laskenut edellisestä mittauksesta (2009). Prosessikuvausten mahdolliset muutokset saadaan päätökseen koko henkilöstön osalta. Sijaistamisen sujuvuus käytännössä. Asiakaspalaute. Henkilöstön palaute. Kehityskeskustelut. Työtyytyväisyyskysely. hin liittyen tehtäväkuvauksia tarkasteltu. Sijaistaminen sujuvaa, mutta välillä tiettyjen yksiköiden sairauspoissaolot aiheuttaneet paineita. Pääsääntönä ollut sijaisten ja muiden määräaikaisten ottokielto (pl opettajat ja varhaiskasvatuksen ryhmissä toimiva henkilöstö). Henkilöstön palaute neutraalia. Kehityskeskustelut käyty läpi. Työtyytyväisyyskyselyä ei toteutettu. Tarkoitus toteuttaa Akselivetoisesti Talous, suoritteet ja henkilöstö 120 Keskushallinto TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Palvelujen ostoissa mm. kaavoitukseen ja seutuliikenteeseen on mennyt arvioitua enemmän. Suurimpia menoeriä keskushallinnon tehtäväalueen sisällä: TP 2011 TP 2012 TA-es 2013 Tot 2013 Kaavoitus Palkkahallinto/Mki Turun Seudun Kehitt V-S Liitto

27 Varsin Hyvä Turku/Valonia Kuntaliitto Keskushallinto TP 2012 TA 2013 TOT TOT % kunnanjohtaja % hallintojohtaja % järjestelmäasiantuntija 0,64 1,00 1, % kirjanpitäjä 1,00 1,00 1, % taloussuunnittelija 1 0,41 0, % toimistosihteeri % *Järjestelmäasiantuntijan palkka kokonaisuudessaan keskushallinnon alla v alk; taloussuunnittelijan palkasta puolet kohdennettu sivistystoimeen v alk. Keskushallinto TP 2012 TA 2013 TOT TOT % Suoritteet Asukasluku ,07 % Kunnan oma arvio asukasluvusta Rakentamisvalmiiden tonttien lukumäärä ,00 % Tunnusluvut Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 100,0 % Työttömyysprosentti 6,2 6,0 7,3 121,7 % Tehtäväalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Maaseututoimi Maaseutuasiamiehet, hallintojohtaja, kunnanhallitus Maaseututoimi vastaa maaseutuelinkeinojen hallintoon liittyvistä lainmukaisista tehtävistä. Talousarvio vuodelle 2013 Talousarvio sisältää talousarviovuonna maksuosuuden Liedolle, euroa. Lisäksi maksullisen lomituspalvelun tukemisen Vehmaan kunnalle (2 000e) ja eläkemenoperusteiset maksut (7 914 e). Toimipiste ja nykyinen henkilöstö säilyvät Nousiaisissa. Toteutuma 2013 Tehtäviä ovat hoitaneet kaksi vakituista maaseutuasiamiestä. Liedon isännöimä yhteistoiminta käynnistyi Yhteistoiminta-alueessa ovat mukana Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio, Naantali, Lieto, Aura, Marttila, Rusko, Tarvasjoki ja Turku. Tuensaajia alueella on ollut noin Liedolle maksettu osuus euroa. 28

28 Talous, suoritteet ja henkilöstö 130 Maaseututoimi TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset 98 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Maaseututoimi TP 2012 TA 2013 TOT TOT % Suoritteet Kasvulohkot Kasvulohkot/Nousiainen ,9 % Maataloustuet milj. euroa 17,4 Maataloustuet milj. Nousiainen 4,09 3,63 88,8 % Tehtäväalue Tilivelvollinen Perusturvakuntayhtymä Akseli Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuivat seuraavasti vuonna 2013 (kokonaiskulut vastuualueittain): Hallinto: Sos.työ/perhepalv. linja Terv.palv.linja Ikäihmisten palv.linja Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat KuEl- ja varhemaksut, yht euroa (jakautuvat eri linjoille, sisältyvät ed. mainittuihin lukuihin). 29

29 Talous 150 Perusturvaky Akseli TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Avustukset Toimintakate Tehtäväalue siirretty sosiaalilautakunnan alta kunnanhallitukselle alk. 210 Perusturvaky Akseli TP 2012 Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate Tehtäväalue Terveydenhuolto Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Kuntalaisten saatavilla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset erikoissairaanhoidon palvelut. Talousarvio vuodelle 2013 Terveydenhuoltoon sisältyy sekä erikoissairaanhoidon palvelut, jotka tuottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (vuonna 2013 yht e) että myös ympäristöterveydenhuolto, suuruudeltaan euroa. Lisäksi henkilöstökulut muodostuvat eläkevastuista, joita maksetaan lakkautuneista sosiaalipuolen palvelussuhteista: Länsi-Suomen päihdehuolto, Masku tk, Raision Aluesairaala, Vakka-Suomen Mshp KL ja vanhainkoti Moisio; henkilöstökulut yhteensä: e 160 Terveydenhuolto TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate

30 Tehtäväalue siirretty sosiaalilautakunnan alta kunnanhallitukselle alk. 250 Muut sosiaalipalvelut TP 2012 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset -642 Tilikauden tulos Tehtäväalue muut sosiaalipalvelut ollut v sosiaalilautakunnan alla, tässä vertailuna. 300 Terveydenhuolto TP 2012 Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate Tehtäväalue ollut v sosiaalilautakunnan alla, tässä vertailuna. 31

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2012

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2012 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 116 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 52 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 1.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2 2 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA 3 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Tasekirja 2013 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 LIPERIN KUNNAN TASEKIRJA 2013 A. Tilinpäätössäännökset 3 B. Tilinpäätösasiakirjat 3 C. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Pormestarin katsaus Tammikuussa 2015 julkaistiin Kuntarating 2014 - tutkimuksen tulokset, jotka kertoivat, että Pirkkalassa on maan parhaat kuntapalvelut.

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 JOHDANTO...1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 1.1.2 Kunnan hallinto...

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Palvelukoti Onnenkoto valmistui v. 2013. 1 Kunnanhallitus 31.3.2014 1 Onnenkodon on rakennuttanut omistukseensa Lahden Talojen tytäryhtiö Lahden Palveluasunnot Oy. Hoivapalvelut

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 Kv 21.6.2010 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen

Lisätiedot