NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kunnan henkilöstö Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tehtäväalue Ruokahuolto ja puhdistuspalvelut Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut Investointiosan toteutumisvertailut Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot... 83

3 4.3 Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

4 Toimintakertomus 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Kuntien talous yleisesti Kuntaliiton tiedotteen mukaan vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava tekijä oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Osaltaan em. tiedotteen mukaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen, mikä ei toimenpiteenä sellaisenaan tuo lisää rahaa kunnille. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Yhteenlaskettu vuosikate riitti poistoihin vain seitsemässä Manner-Suomen maakunnassa. Muissa yhdessätoista maakunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikatteen riittävyys poistoihin nähden parani kaikissa kuntakokoluokissa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein asukkaan kunnissa, 115 prosenttia, ja alhaisin asukkaan kunnissa, 84 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Maakunnittaiset lainakannat vaihtelevat erittäin paljon. Alhaisin lainakanta asukasta kohti oli Pohjois-Karjalassa, euroa/asukas, korkein lainakanta oli Keski- Pohjanmaalla, euroa/asukas. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli euroa/asukas. Eri kuntakokoluokissa lainakannat asukasta kohti olivat melko tasaisia. Alhaisin lainakanta oli asukkaan kunnissa, euroa asukasta kohti. Kahdessa suurimmassa kuntakokoluokassa lainakanta asukasta kohti oli yli euroa. Nousiaisten kunnan toiminnan ohjaus ja keskeiset päätökset vuonna 2013 Vuoden 2013 aikana kunnan toimintaa ohjasivat talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi valtuuston marras-joulukuussa 2011 hyväksymät kunnan strategia, elinkeino-ohjelma, maapoliittinen ohjelma ja koko kuntaa koskeva rakenneyleiskaava. Valtuusto hyväksyi lisäksi talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille , jonka mukaiset toimenpiteet käynnistettiin välittömästi. Kunnan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudulliseen toimintaan, jossa painotus oli keskeisesti Turun kaupunkiseudun kuntien yhteistyö ns. Paras hankkeen kuntakokouksissa, ohjausryhmässä ja eri työryhmissä. Maan hallituksen ohjelmaan sisältyvän kuntarakenneuudistuksen valmisteluun osallistuttiin ko. hankkeen puitteissa järjestetyissä eri tilaisuuksissa. Valtuusto päätti Turun seudun kuntien 5

5 Toimintakertomus kanssa (lukuun ottamatta Kaarinaa) tehdä valtiovarainministeriölle esityksen erityisen kuntajakoselvityksen tekemisestä Turun seudulla. Keskeinen näkökulma tässä kuntakokouksen suosittelemassa ja kuntien yhteisesti hyväksymässä esityksessä oli myös se, että samassa yhteydessä selvitettäisiin lisäksi erilaisten yhteistyömuotojen kehittämistä nykyisessä kuntarakenteessa. Perusturvakuntayhtymä Akselin jäsenkuntien sosiaalitoimet varhaiskasvatusta lukuun ottamatta siirtyivät osaksi Akselin toimintaa vuoden 2013 alusta lukien. Keskeisiä valtuuston päätöksiä vuonna 2013: - Luottamushenkilövalinnat syksyllä 2012 toimitettujen kunnallisvaalien jälkeen - Rantapihan vuokraaminen edelleen Saksalan pienviljelijäyhdistykselle - Kuntosalitilojen vuokraaminen edelleen Puutyöliike J. Heikkilä Oy:ltä - Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta - Kunnan, Perusturvakuntayhtymä Akselin ja Moision Palvelukeskuskiinteistökuntayhtymän tilinpäätösten hyväksyminen - Asunto Oy Piispanrivin vesivahinkokorvauksen hyväksyminen - Talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman hyväksyminen vuosille Seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen - Erityistä kuntajakoselvitystä koskevan esityksen hyväksyminen yhdessä Turun seudun kuntien kanssa - Entisen lääkäritalon (Nummentie) myynti - Kannanotto Askaisten terveysaseman toiminnan siirtämisestä Akseli kuntayhtymän muihin toimipisteisiin - Valpperin uuden koulun luonnossuunnitelmien hyväksyminen - Veroprosenttien hyväksyminen vuodelle Takausten myöntäminen Asunto Oy Miekka-Alhon ja Asunto oy Luhtitanhun ottamille lainoille - Kouluverkkoselvityksen käsittely, jossa yhteydessä päätettiin, että kouluverkko säilytetään ennallaan toistaiseksi - Vuoden 2013 talousarvion muutosten hyväksyminen - Kunnan ja Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvioiden ja taloussuunnitelmien hyväksyminen - Karhunperkon II-alueen omakotitonttien hintojen alentaminen - Kärmälän alueen viemäriliittymismaksujen hyväksyminen Nousiaisten kunnan väestön määrä kasvoi vuoden aikana 25:llä ollen vuoden 2013 lopussa Työttömyys on edelleen ollut Varsinais-Suomen kuntien alhaisimpia, vuoden 2013 lopulla 7,3 % ( 6,2 % vuoden 2012 lopussa). Tilinpäätös 2013 Nousiaisten kunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen tuloslaskelma osoittaa alijäämää euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tappioksi arvioitiin euroa. Lautakuntien esitysten jälkeen alijäämä oli peräti euroa, mutta kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä talousarvioon lisättiin merkittävät kiinteän ja irtaimen omaisuuden myyntivoittotavoitteet, joilla arvioitua tappiota saatiin pienennettyä. Kun edellisten vuosien alijäämä taseessa on jo ,07 euroa, on vuoden 2014 tilinpäätöksessä taseessa alijäämää yhteensä euroa. Kunnan taloudellinen tilanne on erityisen huolestuttava senkin takia, että vuonna toteutui kaksi vuonna 2012 hyväksyttyä metsäkauppaa, joista saatu myyntivoitto oli noin euroa. Ilman tätä yksittäistä tuloerää alijäämä olisi tuloslaskelmassa ollut noin euroa. Lisäksi tilinpäätöstä rasittaa euron vesivahinkokorvaus, jota koskevan sopimusratkaisun valtuusto ja kunnanhallitus hyväksyivät. Kahdeksan kuukauden talousarvion toteutuman ja Perusturvakuntayhtymä Akselin II osavuosiraportin perusteella arvioitiin, että tilinpäätöksestä saattaisi muodostua lähes nollatulos. Akselin tilinpäätösennusteen mukaan Nousiainen olisi saanut palautusta maksuosuuksista yli euroa, mutta loppuvuoden palve- 6

6 Toimintakertomus lujen käyttö kuitenkin supisti tuota summaa niin, että maksuosuudet (ostopalvelut) alittuivat eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat alkuperäistä talousarviota suuremmat siten, että ostopalvelujen ylitys oli yhteensä euroa. Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion muutokset ja lisämäärärahat. Tässä yhteydessä myös Akselin arvioitu säästö ja erikoissairaanhoidon lisämäärärahatarve otettiin huomioon. Kunnanhallitus päätti asettaa taloustyöryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella kuntalain 65 :n 3 mom. mukainen talouden toimenpideohjelma. Päätöksen taustalla oli vuodelta 2012 syntynyt noin 1,1 miljoonan euron alijäämä tuloslaskelmassa sekä se, että vuoden 2013 talousarvioon oli merkitty hyvin haastavat kiinteän ja irtaimen omaisuuden myyntivoittotavoitteet. Taloustyöryhmä sai työnsä valmiiksi kesäkuun 2013 loppuun mennessä ja valtuusto hyväksyi toimenpideohjelman Jäljempänä selostetaan keskeiset tulo- ja menolajeihin liittyvät muutokset verrattuna talousarvioon ja myönnettyihin lisämäärärahoihin ja muihin hyväksyttyihin talousarvion muutoksiin. Tuloslaskelma Käyttötaloustulot Tuloslaskelman toimintatuottojen kokonaistoteutuma oli 96,9 % eli tuotot ovat vähentyneet arvioidusta eurolla. Keskeinen selitys on kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä arvioidun myyntivoiton (muut toimintatuotot) jääminen euroa alle talousarvion. Toisaalta muiden myyntituottojen toteutuma oli 105,3 %, suurimpana selittäjänä varhaiskasvatuksen muille kunnille myymät päivähoitopaikat. Lisäksi sivistystoimen saamien hankeavustusten johdosta tuet ja avustukset ylittivät talousarvion peräti eurolla. Maksutuotot jäivät alle talousarvion euroa, joka selittyy lähes yksinomaan päivähoitomaksujen arvioitua alempana kertymänä. Käyttötalousmenot Toimintakulujen kokonaistoteutuma oli 100,6 % ja kulut ylittyivät valtuuston marraskuussa hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen euroa. Henkilöstökulujen toteutuma oli 99 %, mitä on pidettävä varsin hyvänä senkin takia, että siihen sisältyvät myös hankerahoituksen kautta rahoitetut henkilöstömenot, joita ei oltu budjetoitu. Palvelujen ostoissa menojen ylitys oli euroa, joka selittyy pääosin edellä selostetuilla erikoissairaanhoidon ja Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannuksilla. Verotulot ja valtionosuudet Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion eurolla. Tämä johtui mm. tilitysjärjestelmän muutoksesta, jolla osa aiemmin seuraavan vuoden tammikuussa tilitetyistä eristä siirtyi tilivuoden joulukuulle. Lisäksi tilitysjärjestelmässä kuntaryhmän ryhmäosuuden nousu lisäsi myös Nousiaisten verotulotilityksiä. Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuottojen ja kulujen kokonaistoteutuma on noin euroa parempi kuin talousarviossa. Talousarvion muutosten yhteydessä korkokuluarviota alennettiin euroa.. Tilikauden tulos sekä tappio Tilikauden tulos on euroa, johon lisätään poistoeron muutos euroa, jolloin tilikauden tappioksi tulee euroa. Tämä summa esitetään siirrettäväksi taseen yli-/alijäämätilille, jonne esitetään kirjattavaksi myös perusturvakuntayhtymä Akselille maksettava lomapalkkavelka v. 2012, Nousiaisten kunnan osuus ,70 euroa. Lisäksi taseesta on korjattu Historia I- ja II-kirjojen vanha kirjaustapa muiden toimeksiantojen pääomista ed. tilikausien yli-/alijäämätilille, vaikutus euroa. Yhteensä ,70 euroa. 7

7 Toimintakertomus Investoinnit Investointiohjelmassa on merkitty kiinteän omaisuuden kohdalle myydyn ja ostetun omaisuuden tasearvot. Vuoden 2013 aikana myytin vain yksi omakotitontti. Vuonna 2012 hyväksytyt metsänmyyntikaupat toteutuivat alkuvuodesta Lisäksi kunta myi Vappulan päiväkodin vieressä olevan omakotikiinteistön. Investointiohjelmaan tehtiin talousarviomuutosten käsittelyn yhteydessä muutoksia (valtuusto ). Päätöksessä todettiin, että Paijulan koulun huoltomaalausta, Valpperin koulun rakentamista, Rästäsmäentien alueen saneerausta ja Kaitaraisten alueen kunnallistekniikkaa ei toteutettu vuonna Päätökset liittyivät osin myös talouden toimenpideohjelman linjauksiin, mm. Rästäsmäentien alue, jonka toteutusaikataulua siirrettiin. Investointiohjelmasta on vuonna 2013 jäänyt toteuttamatta em. lisäksi Kirkonseudun kaavatiet (TA ). Edellä mainituista syistä investointiosan toteutuma poikkeaa oleellisesti talousarviosta. Alkuperäisen talousarvion nettoinvestointien määrä oli euroa, muutetun talousarvion euroa ja lopullinen toteutuma euroa. Rahoitusosa Edellä selostetuista isoista investointiosaan liittyvistä muutoksista johtuen on rahoitusosankin toteutuma muuttunut oleellisesti. Talousarvioon merkittyä pitkäaikaista lainaa ei otettu lainkaan. Tase Taseen vastattavien oman pääoman tilikauden ylijäämä-/alijäämätilin edellisten tilikausien alijäämä on ollut ,07 euroa. Kun tilikaudelta 2013 tulee alijäämää euroa, muodostuu taseen kokonaisalijäämäksi euroa. Lopuksi Kun tilinpäätöksen perusteella taseen alijäämä edelleen kasvaa, on välttämätöntä, että talouden tervehdyttämistoimenpiteitä jatketaan välittömästi. Kunnanhallitus on asettanut toimikaudekseen taloustyöryhmän, jonka tulee käynnistää taloutta koskeva tarkastelu tilinpäätöksen perusteella välittömästi. Tätä edellyttää sekin, että vireillä oleva valtionosuusuudistus näyttää aiheuttavan Nousiaisten kunnalle merkittävän tulon menetyksen, toki viiden vuoden siirtymäajan puitteissa. Eri kuntavertailujen perusteella näyttää siltä, että erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin ja palvelurakenteisiin on pureuduttava voimallisesti. Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja 8

8 Toimintakertomus 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnanvaltuustoon ovat vuonna 2013 kuuluneet seuraavat vuosiksi valitut valtuutetut: Pj I vpj II vpj III vpj Heikkilä Jouko Kolhi Susanna asti, Suvinen Tapani alk. Karjalainen Matti Sjöroos Reima jäsenet: Airikki Antti Ala-Karvia Tuula ( alk.) Anttila Matti Arvola Markku Etu-Prami Irma Haalisto Ilpo Hellevaara Heikki ( asti) Järvenpää Jukka Järäinen Virpi Karjalainen Jari Kolhi Susanna ( asti) Laaksonen Heli-Johanna Laaksonen Kati Lakkapää Katri Lempiäinen Minna Olli Jari Olli Maria ( alk.) Paananen Petteri Rantanen Päivi Rantasalo Jaakko Salminen Kari Sankala Jaana Talvitie Timo Urpo Kalevi Ylikylä Harri Kunnanhallitukseen ovat vuonna 2013 kuuluneet: Pj I vpj II vpj Karjalainen Jari Salminen Kari Sillanpää Olli jäsenet: Järäinen Virpi Laaksonen Kati Lakkapää Katri Olli Jari Paananen Petteri Sankala Jaana Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä. Kunnanvaltuuston ja hallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi. Kunnan organisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja viidestä lautakunnasta. 9

9 Toimintakertomus Nousiaisten kunnan organisaatio KUNNANVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Keskushallinto Maaseutuhallinto Perusturvaky Akseli Terveydenhuolto Varhaiskasvatus Peruskoulutus Lukiokoulutus Kirjasto ja kulttuuri Muu sivistystoimi liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Tekniset palvelut Kiinteistötoimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Ympäristötoimi Pelastustoimi Yksityistietoimi 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate on noin 2,7 miljardia euroa. Ennustetietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli lainaa asukasta kohti euroa ( v. 2012). Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa noin 15,6 miljardia euroa, kasvua 13 % vuoteen 2012 verrattuna. Noin 36 kunnassa vuosikate on ennusteiden mukaan negatiivinen, kun viime vuonna vastaava kuntien määrä oli yli kaksinkertainen. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella vain alle 60 prosenttia.. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos tulee muodostumaan 300 miljoonaa euroa positiiviseksi. Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman mukaan vuodelle 2014 on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvun merkittävää hidastumista, mm. valtoinosuudet pienenevät suoritettavien leikkausten johdosta lähes 100 milj. euroa. Leikkaukset johtavat kunnissa veroprosenttien korotuspaineisiin. Verotulojen kehitys Nousiaisiin kertyi verotuloja 16,0 M joka on n euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa oli arvioitu kertyvän. Vuonna 2012 verotuloja saatiin yhteensä n. 14,7 M.. Yhteisöverotuotto väheni lähes eurolla vuoteen 2012 verrattuna. Kiinteistöveron osuus nousi hieman, vuonna 2013 saatiin n euroa enemmän kiinteistöverotuottoja kuin vuonna

10 Toimintakertomus Vuodelle 2014 lähes puolet kunnista korottaa tuloveroprosenttiaan. Keskimääräinen veroprosentti koko maassa vuonna 2014 on 19,74, nousua vuodesta ,36 %-yksikköä. Koko maassa korkein tuloveroprosentti on 22,50 ja alhaisin tuloveroprosentti 16,50. Yleisin tuloveroprosentti on 20,50, jota käytetään 58 kunnassa. (Lähteet: Kuntaliiton julkaisut, Tilastokeskus) 1.4 Kunnan henkilöstö Henkilöstöorganisaatio jakautuu seuraavien osastojen mukaan Toimiala Osasto Osastopäällikkö Keskushallinto Hallinto-osasto Hallintojohtaja Sivistystoimi Sivistysosasto Sivistysjohtaja Tekninen toimi Tekninen osasto Tekninen johtaja Osastot jaetaan tulosalueisiin ja nämä tulosyksiköihin. Kunnan johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja ja osastopäälliköt sekä taloussuunnittelija. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja vastuualueiden esimiehet. Henkilöstöä koskevat asiat on esitetty erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä. 1.5 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Nousiaisten kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan toteuttamisohjeet vuonna Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Osastopäälliköt ja vastuuhenkilöt ovat vastuussa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta omien hallinnonalojensa osalta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että noudatetaan lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä ja turvataan omaisuus ja voimavarat. Nousiaisten kunnan sisäisen valvonnan toteuttamisohjeiden mukaan sisäisen valvonnan tavoitteena on 1) saavuttaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2) välttää ongelmia ja yllätyksiä 3) varmistaa vaatimusten mukainen toiminta 4) raportoida luotettavasti. 11

11 Toimintakertomus Johtamis- ja hallintojärjestelmä Kunnan toimintoja ohjataan hallintosäännöllä. Voimassa oleva hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa Hallintosäännössä on esitetty kunnan organisaatiorakenne sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Asioiden valmistelu on perustunut hyvään hallintotapaan. Toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset kirjataan asiakirjahallintaohjelmalla, josta saadaan päätösluettelot. Viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi ao. toimielimelle. Viranhaltijapäätösten osalta esimiesten tehtävänä on pistokokein tarkistaa onko päätökset tehty toimivallan puitteissa, ovatko ne riittävästi perusteltuja, ovatko päätökset olleet asianmukaisesti nähtävillä ja ovatko ne annettu tiedoksi asianosaisille. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja varojen käytön valvonta Tavoitteiden asettamista ohjaa kuntastrategia, joka tarkistetaan kerran valtuustokaudessa. Tulosyksiköiden tavoitteet on määritelty talousarviossa. Työntekijöiden tavoitteet määritellään kehityskeskusteluissa, jonka yhteydessä käydään läpi myös asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Tulosalueiden ja -yksiköiden vastuuhenkilöt seuraavat säännönmukaisesti asetettujen tavoitteiden ja määrärahojen toteutumista. Raportit annetaan tiedoksi ao. toimielimelle. Hallintokunnat raportoivat kunnanvaltuustolle tavoitteiden toteutumisesta kolmesti vuodessa, osavuosiraportit 1-4 ja 1-8 sekä toimintakertomus. Olennaiset poikkeamat ja tapahtumat tilivuodelta 2013 on eritelty kunkin hallintokunnan toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan järjestäminen Omaisuusriskeihin varautuminen Riskienhallinnan yhden keskeisen alueen muodostaa vakuutusturva, joka kattaa kunnan rakenteet, prosessit, henkilöstön sekä suuren osan asiakkaista. Sekä kunnassa että vakuutusyhtiössä on nimettynä vastuuhenkilöt. Tulosyksiköt huolehtivat omalta osaltaan omaisuuden ja toiminnan vakuutusturvan kattavuudesta vuoden aikana. Vakuutusturvan kattavuutta tarkastellaan vakuuttajan kanssa kokonaisuutena kerran vuodessa. Sopimustoiminta Toiminta on perustunut valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten päätöksiin ja hallintosäännöllä delegoituun päätösvallan käyttöön. Voimassa olevat sopimukset on koottu sopimusrekisteriin, jota pitää yllä hallinto-osasto. 12

12 Toimintakertomus Kunnanhallituksen lausunto Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä talouden ja toiminnan seurannan perusteella, että kunnan hallinto on toiminut kuntalain, hallintosäännön sekä kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan ja että sisäinen valvonta on toimivaa ja asianmukaisesti järjestettyä. 13

13 Toimintakertomus 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TP 2013 TP 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -k ulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 12,5 12,5 Vuosikate/Poistot % 73,1 17,9 Vuosikate euroa/asukas 145,32 36,19 Asukasmäärä

14 Toimintakertomus Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TP Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -180 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 750 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 18 0 Rahavarojen muutos 18 0 Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2013 TP 2012 Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5v, Investointien tulorahoitus, % 59,2 % 30,10 % Lainanhoitokate 0,9 0,1 Rahan riittävyys, pv 0 0,13 Asukasmäärä

15 Toimintakertomus Rahoitusasema ja sen muutokset VASTAAVAA VASTATTAVAA e PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Tietokoneohjelmistot Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistoero Koneet ja kalusto Ennakkom. ja keskener. hankkeet TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Osakkeet ja osuudet Valtion toimeksiannot Muut lainasaamiset Muut toimeksiantojen pääomat 0 11 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA Valtion toimeksiannot Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöltä Vaihto-omaisuus Liittymismaksut ja muut velat Keskeneräiset tuotteet 28 Valmiit tuotteet Lyhytaikainen Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Muut saamiset Ostovelat Lyhytaikaiset saamiset Liitymismaksut ja muut velat Myyntisaamiset Siirtovelat Lainasaamiset 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 48,7 % 49,3 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 47,0 % 50,9 % Lainat /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli/alijäämä /asukas Tunnuslukuja korjattu v tp-sarakkeeseen. 16

16 Toimintakertomus 1.7 Kokonaistulot ja -menot ulkoiset TULOT MENOT Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Korkokulut Valtionosuudet Muut rahoituskulut Korkotuotot Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot /- Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät - pysyvien vast.hyödykk. Luovutustapp. - pysyvien vast.hyödykk.luov.voitot Satunnaiset kulut Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Investointimenot Pysyvien vast.hyödykk.luovutustul Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot kokonaismenot = (1000 ): = 771 Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos = = 771 (mainittujen erien itseisarvojen summa silloin, kun mainitut erät ovat rahoituslaskelmassa erimerkkiset ja itseisarvojen erotus, kun ne ovat rahoituslaskelmassa samanmerkkiset; Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, s.30) 17

17 Toimintakertomus 1.9 Kuntakonsernin toiminta ja talous 1.9.1Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Nousiaisten konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joissa omistus on yli 50 % As Oy Nousiaisten Luhtitanhu (100 %) As Oy Miekka-Alho ( 100 %) Moision palvelukeskuskiinteistön kuntayhtymä (83,4 %) Konserniin kuuluvat kuntayhtymät Maskun-Nousiaisten Vesilaitos Perusturvakuntayhtymä Akseli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Varsinais-Suomen Liitto Raision Seudun koulutuskuntayhtymä Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymä Konserniin kuuluvat osakkuusyhteisöt As Oy Luhtirinne Nousiaisten Kalliopohja Oy Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty niiden vähäisen merkityksen kuntakonserniin nähden. Lisäksi Nousiaisten kunnalla on omistusosuuksia seuraavissa yhtiöissä: Turun Seudun Vesi Oy Turun Seudun Puhdistamo Oy Metsäliitto Konserni Vasso Oy Turun Seudun Jätehuolto Kuntarahoitus Oyj Kuntien Taitoa Oy Kuntien Tiera Oy Konsernin toiminnan ohjaus Konsernin toiminnan ohjaus on määritelty konserniohjeessa ( ), jossa on linjattu yhteiset toimintaohjeet niin tytäryhteisöille kuin kunnan edustajille. Ohjetta on tarkoitus päivittää Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernin omistussuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia vuonna Konsernin toiminnassa ei olennaisia muutoksia vuonna Perusturvakuntayhtymä Akselin toisen vaiheen käynnistyminen alkaen. Koko sosiaalitoimi on siirtynyt kunnan toiminnasta perusturvakuntayhtymä Akselille lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. V-S Sairaanhoitopiirin A-sairaalan tulipalo syksyllä 2011, korvauspäätökset tammikuussa Yhteensä korvattu v ja ,0M 18

18 Toimintakertomus Konsernitilinpäätös TULOSLASKELMA ulkoiset erät TP 2013 TP Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 1-4 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 69 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät -180 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -3 Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 25,7 24,4 Vuosikate/Poistot % 87,3 8,6 19

19 Toimintakertomus RAHOITUSLASKELMA e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 Antolainasaamisten vähennykset -1 Lainakannan muutokset 446 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 107 Muut maksuvalmiuden muutokset -90 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahavarat vuodelta 2012 korjattu. Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5v, Investointien tulorahoitus, % 72,7 Lainanhoitokate 1,1 20

20 Toimintakertomus KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA e e PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaik.menot Muu oma pääoma 0 Ennakkomaksu 2 31 Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Liittymismaksut 101 Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET 8 5 Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR Ennakkom. ja keskener. hankkeet Poistoero Muut aineell.hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset 3 4 Muut lainasaamiset 0 Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahj.rahastojen erit.katteet 39 4 Lahj.rahastojen pääomat Muut toimeksiantojen varat Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarv Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Keskeneräiset tuotteet Lainat julkisyhteisöltä Muu vaihto-om. Lainat muilta luotonantaj Muut pitkäaik.velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikainen Lyhytaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Myyntisaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainasaamiset 15 Lainat muilta luotonant. 34 Muut saamiset Saadut ennakot Siirtosaamiset Muut velat Rahoitusarvopaperit Ostovelat Sij.rahamarkk.inst Siirtovelat Osakkeet ja osuudet 0 0 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 42,4 % 43,5 % Lainat /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli/alijäämä /asukas Konsernin tunnuslukuja korjattu v tp-sarakkeeseen. 21

21 Toimintakertomus 1.10 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus esittää tilikauden ,18 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,53 euroa 2) Siirretään tilikauden ,65 euroa taseen tilikauden alijäämä -tilille. 22

22 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Tehtäväalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Vaalit Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien läpiviennistä lain edellyttämällä tavalla. Talousarvio vuodelle 2013 Vuonna 2013 ei sääntömääräisiä vaaleja. Toteuma 2013 Ei vaaleja. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna Vaalit TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Kulut koostuvat keskusvaalilautakunnan puhelimen kuukausimaksuista sekä vaalitulostimen värikasetin uusimisesta. 23

23 2.2 Tarkastuslautakunta Tehtäväalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Talousarvio vuodelle 2013 Tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastuksen järjestämisestä valtuuston toimikaudella Tarkastuslautakunta kokoontuu vuoden 2012 aikana laatimansa suunnitelman mukaisesti sekä arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2013 keväällä kokoontuvat sekä toimikauden että toimikauden tarkastuslautakunnat. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteetekijät Kriittiset menestys- Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Arviointitoiminta tuo kuntalaisten palveluiden turvaamisen ja laadun kannalta tärkeitä asioita valtuuston tietoon. Arviointityössä tutustutaan palveluiden tuottamiseen käytännön tasolla. Lautakunta kuulee arvioinnin kohteena olevalta toimialalta eri tasoilla ja eri tehtävissä toimivia henkilöitä (väh. 3). Haastateltujen henkilöiden määrä. Keväällä 2013 kuultiin kuutta henkilöä ja syksyllä 2013 kolmea henkilöä. Asiakas Kunnanvaltuusto saa palveluiden tasosta uutta tietoa päätöksenteon tueksi. Kunnanvaltuusto saa tietoa siitä, onko valtuuston tahtoa toteutettu. Prosessit Arviointi kattaa koko kunnan toiminnan. Arviointi keskittyy kunakin vuonna erityiseen painopistealueeseen. Henkilöstö Tarkastuslautakunnan työskentelyyn sitoudutaan ja työ koetaan Arviointikertomuksen sisällön kehittäminen. Arvioinnin kohdentuminen oikeisiin kohteisiin. Arviointityö on suunnitelmallista huomioiden lautakunnan koko toimikauden. Arviointityö on vuosittain suunnitelmallista. Lautakunta toimii aidossa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa Arviointikertomuksen näkökulma on palveluita ja toimintoja kehittävä. Talousarvion merkittävimpien tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Suunnitelma koko toimikaudelle on tehty. Painopistealue on valittu ja arvioinnin toteuttamiseksi on tehty suunnitelma. Lautakunnan kokousten määrä riittävä, jäsenet läsnä koko- Arviointikertomuksen sisältämien palveluiden tai toimintojen kehittämisehdotusten määrä Joka toimialalta arvioitu jonkin merkittävän tavoitteen saavuttaminen. On tehty nelivuotissuunnitelma ja sitä noudatetaan. On valittu painopistealue ja suunniteltu sen arviointityö. Lautakunnan jäsenten poissaolojen määrä kokouksista. Arviointikertomuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota kunnan eri toimintojen taloudelliseen tehokkuuteen. Toteutunut. Toteutunut Toteutunut Varsinaisen poissa ollessa varajäsen paikalla. 24

24 tärkeäksi ja keskeiseksi osaksi kunnan toimintojen kehittämisessä. henkilöstön kanssa. uksissa ja yhteydenpito henkilöstöön vuorovaikutteista. Johtavien viranhaltijoiden kuulemisten määrä. Pääsääntöisesti kaikissa kokouksissa. Talous, suoritteet ja henkilöstö 110 Tarkastustoimi TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Tarkastuslautakunta TP 2012 TA 2013 TOT TOT % Suoritteet Kokousten määrä % Tarkastuspäivät % Kokouksissa 4 vanhan lautakunnan kokouksia, 2 uuden. 2.3 Kunnanhallitus Tehtäväalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuonna 2013 Keskushallinto Kunnanhallitus, keskusjohto, hallintopalvelut, taloudenhoito Kunnanhallitus vastaa kunnan ylimmän päätöksenteon edellytyksistä ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Keskushallinnon organisaatio vastaa kunnan eri hallintokuntien yleis- ja taloushallinnon tukipalveluista sekä vastaa kuntaan ja kunnanhallitukseen käsiteltäväksi tulevien asioiden vastaanottamisesta, valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Keskushallinto vastaa myös kunnan elinkeinopolitiikan johtamisesta. Kaavoituksen määrärahat siirretään tekniseltä toimelta kunnanhallituksen alle. Talouden tasapainottamissuunnitelman ja sen edellyttämien toimien mahdollinen jatkaminen. Huomioidaan mahdollisesti voimaanastuvan uuden kunta- ja palvelurakennelainsäädännön edellyttämät toimenpiteet. Sote-yhteistoiminta-alueen seurannan käynnistyminen v alusta alkaen. Toteuma 1-12/2013 Talousarvio toteutunut likimain suunnitellun mukaisesti. Talouden tasapainottamissuunnitelma käynnistyi ja hyväksyttiin valtuustossa Poistosuunnitelman päivitys hyväksyttiin valtuustossa As Oy 25

25 Piispanrivin vesivahinkoasia työllisti sekä aiheutti ennakoimattomia lisäkustannuksia vuodelle Lisäksi ylityksiä aiheuttaneet pakolliset atkohjelmistojen päivitykset (mm. suoraveloituksen poistumisesta johtuen), seutuliikenteen käytön kasvaminen ja osittainen alibudjetointi sekä postitusja ilmoituskulut. Valtuusto antoi lausunnon kuntarakennelakiluonnoksesta. Uuden kunta- ja palvelurakennelainsäädännön edellyttämät toimenpiteet jatkuvat edelleen vuonna Perusturvakuntayhtymä Akselin yhteistoimintaalueen käynnistyminen ja itse toiminta sujunut hyvin. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteetystekijät Kriittiset menes- Tavoitetaso Mittari Toteuma 1-12/2013 Vaikuttavuus Maankäyttö: rakenneyleiskaava valmistuu; tonttien myyntivalmius. Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan suunnittelu käynnistetty. Sote-yhteistyön seurannan käynnistyminen. Asiakas Kuntalaiset ovat tietoisia palvelujen muutoksista. Nettisivujen käyttö. Kunnan maankäytön kokonaissuunnittelusta rakenneyleiskaavan tasoinen tarkastelu tehty. Tonttikaa-voituksen valmius viideksi vuodeksi eteenpäin. Yhteistyön käytännön toteutus. Tiedotus kuntalaisille toimii. Nettisivut ovat toimivat ja niitä päivitetään säännöllisesti. Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan käynnistäminen. Rakentamisvalmiita oktontteja n. 20 kpl. Sote-yhteistyö toimii sujuvasti. Kaikki palvelun tarvitsijat tietävät, mistä saavat palvelut. wwwkäyttäjäpalaute positiivista. Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta vuoden lopulla noin puolivälissä valmiista. Rakentamisvalmiiden tonttien määrä kpl. Asiakkaiden ja henkilökunnan palaute. Asiakaspalaute Tiedottamisohjeet päivitetty. Rakentamisvalmiita tontteja Karhunperkko I- alueella 12 kpl ja Karhunperkko II-alueella 20 kpl sekä Kirkonseudulla 1 kpl. Sote-yhteistyön II-vaihe käynnissä. Akselin toiminnasta ei saatu negatiivista palautetta. Talousarviosuunnittelussa parantamisen varaa. Negatiivista asiakaspalautetta mm. Akselin käynnistyneeseen toimintaan ei ole enää tullut. Nettisivuista ei ole saatu negatiivista palautetta. Tiedotus- ja viestintäohjeet sekä sosiaalisen median ohjeistus laadittu ja hyväksytty kunnanhallituksessa. Prosessit Yhteystyön sujuvuus naapurikuntien ja muiden yhteistyö- Henkilöstön tietoisuus prosesseista ja toimenkuvista. Suunnitellaan toiminta siten, että henkilöstö tietää toimen- Kehityskeskustelut. Yhteinen valmiussuunnitelma liitteineen on laadittu yhteistyössä Maskun, Mynämäen ja Akselin kanssa sekä hyväksytty kunnanhallituksessa. Kehityskeskustelut käyty läpi. Prosessikuvauksia ja nii- 26

26 kuntien kanssa. Toimintaprosessit ovat harkittuja ja henkilöstö tuntee ne. Sijaistaminen. Henkilöstö Henkilöstö on mukana tekemässä yhteistyösuunnitelmia ja toteutusta sekä määrittelemässä prosessikuvauksia. Prosessit ovat toimivia ja sujuvia ilman turhia päällekkäisyyksiä. Sijaistamisen sujuvuus turvaa palvelujen saatavuuden. Henkilöstön osallistuminen suunnitelmiin ja toteutukseen. kuvansa. Prosessit ovat toimivia. Sijaiset kykenevät hoitamaan tarvittavat työt, jotta asioiden hoidon sujuminen on taattu. Henkilöstö voi vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan työnkuvaansa. Työtyytyväisyys ei ole laskenut edellisestä mittauksesta (2009). Prosessikuvausten mahdolliset muutokset saadaan päätökseen koko henkilöstön osalta. Sijaistamisen sujuvuus käytännössä. Asiakaspalaute. Henkilöstön palaute. Kehityskeskustelut. Työtyytyväisyyskysely. hin liittyen tehtäväkuvauksia tarkasteltu. Sijaistaminen sujuvaa, mutta välillä tiettyjen yksiköiden sairauspoissaolot aiheuttaneet paineita. Pääsääntönä ollut sijaisten ja muiden määräaikaisten ottokielto (pl opettajat ja varhaiskasvatuksen ryhmissä toimiva henkilöstö). Henkilöstön palaute neutraalia. Kehityskeskustelut käyty läpi. Työtyytyväisyyskyselyä ei toteutettu. Tarkoitus toteuttaa Akselivetoisesti Talous, suoritteet ja henkilöstö 120 Keskushallinto TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Palvelujen ostoissa mm. kaavoitukseen ja seutuliikenteeseen on mennyt arvioitua enemmän. Suurimpia menoeriä keskushallinnon tehtäväalueen sisällä: TP 2011 TP 2012 TA-es 2013 Tot 2013 Kaavoitus Palkkahallinto/Mki Turun Seudun Kehitt V-S Liitto

27 Varsin Hyvä Turku/Valonia Kuntaliitto Keskushallinto TP 2012 TA 2013 TOT TOT % kunnanjohtaja % hallintojohtaja % järjestelmäasiantuntija 0,64 1,00 1, % kirjanpitäjä 1,00 1,00 1, % taloussuunnittelija 1 0,41 0, % toimistosihteeri % *Järjestelmäasiantuntijan palkka kokonaisuudessaan keskushallinnon alla v alk; taloussuunnittelijan palkasta puolet kohdennettu sivistystoimeen v alk. Keskushallinto TP 2012 TA 2013 TOT TOT % Suoritteet Asukasluku ,07 % Kunnan oma arvio asukasluvusta Rakentamisvalmiiden tonttien lukumäärä ,00 % Tunnusluvut Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 100,0 % Työttömyysprosentti 6,2 6,0 7,3 121,7 % Tehtäväalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Maaseututoimi Maaseutuasiamiehet, hallintojohtaja, kunnanhallitus Maaseututoimi vastaa maaseutuelinkeinojen hallintoon liittyvistä lainmukaisista tehtävistä. Talousarvio vuodelle 2013 Talousarvio sisältää talousarviovuonna maksuosuuden Liedolle, euroa. Lisäksi maksullisen lomituspalvelun tukemisen Vehmaan kunnalle (2 000e) ja eläkemenoperusteiset maksut (7 914 e). Toimipiste ja nykyinen henkilöstö säilyvät Nousiaisissa. Toteutuma 2013 Tehtäviä ovat hoitaneet kaksi vakituista maaseutuasiamiestä. Liedon isännöimä yhteistoiminta käynnistyi Yhteistoiminta-alueessa ovat mukana Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio, Naantali, Lieto, Aura, Marttila, Rusko, Tarvasjoki ja Turku. Tuensaajia alueella on ollut noin Liedolle maksettu osuus euroa. 28

28 Talous, suoritteet ja henkilöstö 130 Maaseututoimi TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset 98 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Maaseututoimi TP 2012 TA 2013 TOT TOT % Suoritteet Kasvulohkot Kasvulohkot/Nousiainen ,9 % Maataloustuet milj. euroa 17,4 Maataloustuet milj. Nousiainen 4,09 3,63 88,8 % Tehtäväalue Tilivelvollinen Perusturvakuntayhtymä Akseli Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuivat seuraavasti vuonna 2013 (kokonaiskulut vastuualueittain): Hallinto: Sos.työ/perhepalv. linja Terv.palv.linja Ikäihmisten palv.linja Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat KuEl- ja varhemaksut, yht euroa (jakautuvat eri linjoille, sisältyvät ed. mainittuihin lukuihin). 29

29 Talous 150 Perusturvaky Akseli TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henk ilösivuk ulut Palvelujen ostot Avustukset Toimintakate Tehtäväalue siirretty sosiaalilautakunnan alta kunnanhallitukselle alk. 210 Perusturvaky Akseli TP 2012 Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate Tehtäväalue Terveydenhuolto Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Kuntalaisten saatavilla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset erikoissairaanhoidon palvelut. Talousarvio vuodelle 2013 Terveydenhuoltoon sisältyy sekä erikoissairaanhoidon palvelut, jotka tuottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (vuonna 2013 yht e) että myös ympäristöterveydenhuolto, suuruudeltaan euroa. Lisäksi henkilöstökulut muodostuvat eläkevastuista, joita maksetaan lakkautuneista sosiaalipuolen palvelussuhteista: Länsi-Suomen päihdehuolto, Masku tk, Raision Aluesairaala, Vakka-Suomen Mshp KL ja vanhainkoti Moisio; henkilöstökulut yhteensä: e 160 Terveydenhuolto TP 2012 TA 2013 TA-muut MTA 2013 Toteuma Poikkeama Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate

30 Tehtäväalue siirretty sosiaalilautakunnan alta kunnanhallitukselle alk. 250 Muut sosiaalipalvelut TP 2012 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset -642 Tilikauden tulos Tehtäväalue muut sosiaalipalvelut ollut v sosiaalilautakunnan alla, tässä vertailuna. 300 Terveydenhuolto TP 2012 Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate Tehtäväalue ollut v sosiaalilautakunnan alla, tässä vertailuna. 31

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot