KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Puhdistusaine Toimialakoodi A Maatalous, metsätalous ja kalatalous C Teollisuus C 10 Elintarvikkeiden valmistus C 204 Saippuan, pesu, puhdistus ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus Käyttötarkoituskoodi 9 Puhdistus ja pesuaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseenþ 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Oy Teollisuushankinta TH Ab Postiosoite Indolantie 11 Postinumero ja toimipaikka Kokkola Puhelin Telefax (06) Ytunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot Novadan ApS Platinvej 21 DK6000 Kolding Tanska Puhelin: Telefax: Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite 112, yleinen hätänumero. (09) tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, HELSINKI, tai PL 790, HUS. KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/EEC 1999/45/EC C; R Merkinnät Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Dinatriummetasilikaatti, pentahydraatti, 5 15 % 67/548/EEC 1999/45/EC C Syövyttävä Rlausekkeet R34 Syövyttävää. R37 Ärsyttää hengityselimiä.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 8 Slausekkeet S26 S36/37/39 S45 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvonsuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). 2.3 Muut vaarat Terveyvaikutukset Syövyttää ihoa ja silmiä. Saattaa aiheuttaa pysyvän silmävaurion, erityisesti jos tuotetta ei pestä pois VÄLITTÖMÄSTI. Pölyn hengittäminen saattaa ärsyttää hengityselimiä. Ympäristövaikutukset Suuret tuotemäärät saattavat aiheuttaa paikallisen happamuuden muutoksen pienissä vesijärjestelmissä, mikä saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia vesieliöihin. Tämä tuote ei sisällä PBT tai vpvbaineita. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Indeksi: Natriumkarbonaatti % Xi; R36; Eye Irrit. 2, H Dinatriummetasilikaatti, pentahydraatti 5 15 % C; R34; Xi;R37 Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H Rasvaalkoholietoksylaatti 1 5 % Xn; R38;Xi; R41 Skin Irrit. 2, H315;; Eye Dam. 1, H Muut tiedot Aineosakommentit: 5 15 % fosfaattia, ionitonta pintaaktiivista ainetta. Tässä kohdassa mainittujen R ja Hlausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Siirrä altistunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Suositeltava henkilönsuojaus ensiapuhenkilöstölle: Käytä tarvittavaa suojavarustusta. Katso henkilönsuojaus kohdasta Hengitys Siirrä potilas raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa tarkastukseen asti. Jos esiintyy oireita: Toimita potilas sairaalaan ja näytä näitä ohjeita Iho Pese pois välittömästi ja huuhtele likaantunut iho vedellä. Riisu kastunut vaatetus välittömästi ja huuhtele iho vedellä. Jos oireet jatkuvat, toimita potilas lääkärin hoitoon Roiskeet silmiin Tärkeää! Huuhtele silmiä välittömästi vähintään 15 minuutin ajan. Saattaa aiheuttaa pysyvän vaurion, jos silmää ei huuhdella välittömästi. Varmista, että mahdolliset piilolasit on poistettu silmistä ennen huuhtelua. Siirrä potilas välittömästi sairaalaan tai silmälääkäriin. Jatka huuhtelemista sairaalaan tai silmälääkärille toimittamisen ajan Nieleminen

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 8 Huuhtele potilaan suu välittömästi ja anna hänelle runsaasti vettä juotavaksi. Soita paikalle ambulanssi. Anna nämä ohjeet mukaan. Älä oksennuta. Jos potilas oksentaa, pidä hänen päätään alhaalla, joten oksennus ei siirry vatsasta keuhkoihin. Älä anna tajuttomalle potilaalle juotavaa. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Välittömät oireet ja vaikutukset: Kohdassa 2 kuvatun mukaiset. Viivästyneet oireet ja vaikutukset: Syöpyminen tunkeutuu syvälle kudokseen, ja se havaitaan vasta jonkin ajan kuluttua. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Muut tiedot: Jos esiintyy tajuttomuutta, nielemistä tai silmäkosketusta: Kutsu välittömästi lääkäri/ambulanssi. Näytä tätä käyttöturvallisuustiedotetta. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Käytä ympäristöön sopivaa sammutusainetta Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo ja räjähdysvaarat: Tämä tuote ei ole syttyvää. Tulipalossa saattaa muodostua terveydelle vaarallisia kaasuja. Palon sammuttamiseen käytetty vesi, joka on joutunut kosketukseen tuotteen kanssa, saattaa olla syövyttävää. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palonsammutusmenetelmät: Ks. yrityksen palonsammutuskäytännöt. Jos on olemassa veden saastumisen vaara, ilmoita asiasta asianmukaisille viranomaisille. Vältä palohöyryjen hengittämistä. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä tarvittavaa suojavarustusta. Ks. henkilönsuojaus kohdasta Muita ohjeita KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset varotoimet: Varo! Tuote on syövyttävää. Käytä suojakäsineitä, tiiviisti asettuvia suojalaseja ja sopivaa suojavaatetusta. Vältä pölyn hengittämistä. Jos ilmanvaihto on riittämätöntä, käytä hengityssuojainta. Käytä henkilökohtaista suojavarustusta, katso kohta Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältä tuotteen päästämistä vesistöihin tai maaperään. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tuotetta vuotaa viemäriin tai vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Puhdistusmenetelmät: Kerää vuoto talteen lapiolla, harjalla tms. Pese likaantunut alue vedellä. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Ks. kohdat 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely: Vältä pölyn hengittämistä sekä iho ja silmäkosketusta. Älä sekoita happamien tuotteiden kanssa. Käytä sellaisia työskentelymenetelmiä, jotka minimoivat pölyn muodostumisen. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytä tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinravinnosta sekä hapoista. Veden kanssa reagoivien aineiden säilytyspaikka. Säilyvyys: 36 kuukautta.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Erityinen loppukäyttö Tämän tuotteen tunnistetut käytöt on esitetty kohdassa 1. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Muut rajaarvot Muissa maissa annettuja rajaarvoja Mineraalipöly, inertti: 10 mg/m3, 8 h, DNEL Ei tietoja PNEC Ei tietoja. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Suositeltavat valvontamenetelmät: Ei saatavilla. Henkilökohtainen suojavarustus on valittava CENstandardien mukaisesti ja yhdessä henkilönsuojaintoimittajan kanssa. Silmienhuuhtelupullo on pidettävä saatavilla työpaikalla Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Ei anneta erityisiä suosituksia, mutta haitalliselta pölyltä suojaavaa suojainta on käytettävä, kun yleinen taso ylittää arvon 10 mg/m3. Pölysuodatin P2 (hienojakoinen pöly) Käsiensuojaus Käytä butyyli, neopreeni tai nitriilikumikäsineitä Silmien tai kasvojen suojaus Käytä pölynkestäviä tiiviisti asettuvia suojalaseja, jos on olemassa silmiin joutumisen vaara Ihonsuojaus Jos esiintyy ihokosketusta, käytä esiliinaa tai suojavaatetusta Termiset vaarat Katso kohta Ympäristöaltistumisen torjuminen Katso kohta 6. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Valkoinen jauhe, pöly Haju Hajukynnys ph ~ 12,5 (10% vesiliuos) Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Bulkkitiheys: ~ 1,00 kg/l Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Täysin vesiliukoinen Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot Ei muita tietoja saatavilla. KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tähän tuotteeseen ei tiedetä liittyvän reaktiivisuusvaaroja Kemiallinen stabiilisuus Pysyvä normaaleissa lämpötilaolosuhteissa ja suositellussa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Reagoi rajusti vahvojen happojen kanssa. Ryöpsähtämisvaara (roiskeet) Vältettävät olosuhteet Vesi, kosteus, hapot ja kuumennus Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapot. Hapot, hapettavat. Emäksille herkät metallit, kuten alumiini, tina, lyijy ja sinkki sekä näitä metalleja sisältävät seokset Vaaralliset hajoamistuotteet Tulipalon sattuessa sattaa muodostua myrkyllisiä kaasuja (CO, CO2, NOx). KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Muut myrkylisyystiedot: Tuotteelle ei ole suoritettu myrkyllisyyskokeita. Aineosien myrkyllisyystiedot: Aineosatietoja ei ole saatavilla. Muut terveysvaaroja koskevat tiedot: Yleistä: Tämä tuote on syövyttävä. Hengitys: Pöly ärsyttää hengityselimiä ja saattaa aiheuttaa yskää ja hengitysvaikeuksia. Hengittäminen saattaa aiheuttaa: Vakavan vaurion nenän, kurkun ja keuhkojen pinnalle. Ihokosketus: Syövyttävää. Pitkäaikainen kosketus aiheuttaa vakavan kudosvaurion. Silmäkosketus: Voimakkaasti syövyttävää. Aiheuttaa voimakkaita syöpymiä ja vakavan silmävurion. Välitön ensiapu on välttämätöntä. Kosketus väkevän kemikaalin kanssa saattaa aiheuttaa erittäin nopeasti vakavan silmävaurion ja mahdollisesti näön menetyksen. Nieleminen: Syövyttävää. Jopa pienet määrät saattavat aiheuttaa vakavan vaurion. Saattaa aiheuttaa kemikaalisyöpymiä suuhun, ruokatorveen ja mahaan Välitön myrkyllisyys Ärsyttävyys ja syövyttävyys Syövyttävää. Ärsyttää hengityselimiä.

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / Herkistyminen Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Tätä tuotetta ei tarvitse luokitella ympäristövaarojen suhteen. Ei ympäristömyrkyllisyystietoja saatavilla tuotteelle tai aineosille Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Tälle tuotteelle ei ole saatavilla hajoavuustietoja Kemiallinen hajoavuus Tälle tuotteelle ei ole saatavilla hajoavuustietoja Biokertyvyys Biokertyvyystietoja ei ole saatavilla Liikkuvuus maaperässä Ei katsota olevan vaarallista ympäristölle. Tuote on vesiliukoinen ja saattaa levitä vesijärjestelmissä PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Ei luokiteltu PBT tai vpvbaineeksi voimassa olevien EUkriteereiden mukaan Muut haitalliset vaikutukset Suuret tuotemäärät saattavat vaikuttaa veden happamuuteen (phtekijä), mikä voi aiheuttaa vaaraa vesieliöille. KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät EWCjätekoodi: 0706 Rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet. Tuote on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Pakkaus on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Hävitä jäte ja jäämät paikallisen viranomaisen vaatimusten mukaan. Kun jätteitä käsitellään, tuotteen käsittelyä koskevat varotoimenpiteet tulee ottaa huomioon. Jätekoodit koskevat tuotejäämiä puhtaassa muodossa Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Ks. kohta KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero YK Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Dinatriumtrioksisilikaatti

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä III 14.5 Ympäristövaarat IMDG: Merta saastuttava aine: Ei Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei sovellettavissa. ADR: Vaaran tunnusnumero: 80. EmS: FA, SB Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti Muut sovellettavissa olevat tiedot: Eivät merkityksellisiä. KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Pesuaineasetus (EY) N:o 648/2004, Direktiivi 1999/45/EY. Direktiivi 67/548/ETY. The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 (SI 1999 No. 3242). Asetus (EY) N:o 1907/2006, (REACH), direktiivin 1999/45/EC muutos ja kumoaminen: (ETY) N:o 793/93 ja asetus (EY) N:o 1488/94 sekä direktiivi 76/769/ETY ja komission direktiivit 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY, ml. muutokset. Jäteluettelo (The List of Wastes, Englanti, Amendment, Regulations (SI 2005 No. 895) Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei ole suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointia. KOHTA 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Muutoksia kaikissa kohdissa Lyhenteiden selitykset 16.3 Tietolähteet 1) Aikaisempi käyttöturvallisuustiedote. 2) Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote ) Tiedotteen uusimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva lainsäädäntö Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa 1999/45/EY Luettelo Rlausekkeista, vaaralausekkeista, Slausekkeista ja/tai turvalausekkeista R34 Syövyttävää. R37 Ärsyttää hengityselimiä. R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä Työntekijöiden koulutus Erityinen koulutus tai opastus ei ole tarpeen, mutta käyttäjän on tunnettava tämä käyttöturvallisuustiedote. Käyttäjille pitää opettaa huolellisesti asianmukaiset työskentelykäytännöt, tuotteen vaaralliset ominaisuudet ja tarvittavat turvallisuusohjeet Käyttörajoitukset

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 8 / 8 Vain ammattikäyttöön. Tuotetta saavat käsitellä vain 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joille on riittävästi tiedotettu työtavoista, tuotteen vaarallisista ominaisuuksista ja tarvittavista varotoimenpiteistä Lisätiedot Alkuperäisestä käyttöturvallisuustiedotteesta on vastuussa Novadan ApS. Alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen laatija: CI.

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4551, 5602 EAN 6414405250009 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 AT41238 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 AT41238 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 25.1.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi AT41593 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot